sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program"

Transkript

1 sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program Grundläggande principer avgiftsfri utbildning jämlikhet livslångt lärande främjande av studieförmågan globalt ansvar Avgiftsfri utbildning Högskoleutbildningen är tillgänglig för alla oberoende av socioekonomisk bakgrund eller nationalitet. Utbildning är en rättighet för alla, inte en produkt som studerande köper. Examensutbildning är avgiftsfri. Likabehandling Alla har jämlik tillgång till högskoleutbildning. Alla studerande har rätt och lika möjligheter till balanserade studier på heltid. Studiernas och studieomgivningens tillgänglighet och åtkomlighet är grundläggande principer för högskoleutbildningen. Varje medlem av högskolegemenskapen har rätt att delta i verksamheten utifrån sin förmåga och sina möjligheter. Livslångt lärande Livslångt lärande är en övergripande princip inom alla utbildningsstadier, oberoende av vilken utbildning det är frågan om. Det är en del av examensstrukturen, hur studierna förverkligas, arbetslivet samt av att identifiera och erkänna tidigare inhämtad kunskap. Främjande av studieförmågan Studieförmågan består av studietalang, undervisning, studiemiljö och studerandes egna resurser. Högskolans verksamhet är helhetsinriktad och stöder studieförmågan. För högskolesamfundets medlemmar ordnas service som stöder deras studie- och arbetsförmåga. Globalt ansvar Högskolornas verksamhet är etiskt hållbar och beaktar globala problem. Globalt ansvar är inkluderat i högskolornas strategi. Högskolorna ansvarar för att stödja individens utveckling till en ansvarsfull aktör. Högskoleutbildningen utvecklas så att en studerande på väg att utexamineras förstår utmaningarna och möjligheterna inom sin bransch i ett globalt perspektiv och även kan ta dessa i beaktande i arbetslivet.

2 sivu 2 (8) SAMHÄLLET Högskolesystemet Det finländska högskolesystemet består av yrkeshögskolor och universitet. Båda högskoleformerna har en egen uppgift, men samarbete mellan dem är viktigt för den finländska högskoleutbildningen. Yrkeshögskolornas och universitetens examina skiljer sig innehållsmässigt från varandra. Yrkeshögskoleexamen har en stark betoning på arbetslivet, medan universitetsexamen baserar sig på den vetenskapliga professionen. Profileringen avspeglas i examinas innehåll och den kompetens den leder till. Det regionala samarbetet mellan högskolor utvecklas långsiktigt och ändamålsenligt. Naturliga former för samarbete är exempelvis gemensamma campus och stödtjänster. Yrkeshögskoleexamina är välkända och uppskattade inom hela samhället. De som utexaminerats från en yrkeshögskola är eftertraktad arbetskraft inom uppgifter på högskolenivå. Den offentliga sektorn erkänner i tillämpliga delar yrkeshögskoleexamina såsom uppfyllande kraven för ansökan. Högskolornas kvalitetssäkring utvecklas långsiktigt. Studerande deltar även i fortsättningen i att utveckla och utvärdera kvalitetssäkringssystem. I framtiden betonas internationalism allt mer. Finland är en föregångare som expert på utvecklande utvärdering. University of Applied Sciences etableras som officiell översättning av ordet yrkeshögskola (ammattikorkeakoulu). Utbildningsexport Genom utbildningsexport exporteras finländsk expertis och samtidigt utvecklas och ökas det den finländska expertisen. Utbildningsexporten stöder nationell och internationell mobilitet. Utbildningsexporten utvärderas regelbundet och i dess utvärdering beaktas jämlik behandling av studerande samt frågor om rättsskydd. Lagstiftningen för uppdragsutbildning är tydlig och innehåller inga kryphål. I lagen om uppdragsutbildning har studerandes rättigheter beaktats så att studerande inom uppdragsutbildningen inte själv behöver betala för sin utbildning. Högskolenätet Nätet av verksamhetsställen utvecklas till mer sammanhängande campusområden som möjliggör flexibla och mångsidiga studier samt säkerställer resurser för en undervisning av hög kvalitet. Den service som yrkeshögskolan erbjuder finns att få på högskolans alla undervisningsspråk. Högskolenätet möter de regionala behoven. Regionens högskolor har ett gemensamt ansvar för utbildning. Yrkeshögskolornas förvaltning och finansiering Lagstiftningen gällande administrationen av och finansieringen för yrkeshögskolor granskas och utvecklas som en helhet. Yrkeshögskolorna är självständiga juridiska personer. Studerande är som

3 sivu 3 (8) jämlika medlemmar representerade inom beredning och beslutsfattande på alla nivåer inom yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan äger i huvudsak de fastigheter i vilka den verkar. Finansieringen av yrkeshögskolorna betonar undervisningens kvalitet, högskolesamfundets välbefinnande och sysselsättning av hög kvalitet. Finansieringskriterier och målsättningar överenskoms under målavtalsförhandlingarna, i vilka yrkeshögskolans profil och regionala betydelse tas i beaktande. Yrkeshögskolan bör genom sin verksamhet kunna påverka huruvida den kan uppnå de målsättningar som satts för den. Automatiskt medlemskap Yrkeshögskolorna har studerandekårer till vilka hör alla studerande inom examensinriktad utbildning. Studerandekåren kan också godkänna andra studerande vid yrkeshögskolan som medlemmar. En förutsättning för studerandes intressebevakning och samhälleliga deltagande är en fungerande studerandeorganisation som har en stabil grund och vars verksamhetsförutsättningar är tryggade. Genom automatiskt medlemskap utgör studerandekårerna en opartisk samarbetspartner för yrkeshögskolorna. Studerandekårerna är en funktionell och administrativ helhet som finns till för alla studerande studerande upplever den som en viktig faktor i att forma högskolegemenskapen. Samhällsservice Målsättningen med att bygga studentbostäder är att bostäderna ska räcka till alla som behöver en. Man fortsätter att regelbundet grundrenovera de nuvarande beståndet av studentbostäder. I samband med grundrenoveringen utreds behovet av att ändra bostadstyperna. Studentbostäderna planeras som en del av kommunernas normala boendestruktur nära läroanstalter och tjänster eller nära goda trafikförbindelser till sådana. Staten och speciellt kommunerna främjar aktivt tillgången på rimligt prissatta tomter för studentbostadsstiftelserna genom att trygga tomternas förmånliga prissättning. Då studentbostäder byggs beaktas dessutom möjligheten att återanvända byggnader som tagits ur bruk. Staten fortsätter att trygga förutsättningarna för den sociala bostadsproduktionen genom att systemen för finansiering genom räntestöd hålls tidsenliga och konkurrenskraftiga. Den sociala bostadsproduktionen stöds dessutom genom bidrag. Storleken på bidragen är tillräcklig för att möjliggöra ett utbud av olika sorters bostäder samt för att tygla hyreshöjningar. Studerandekårernas påverkningsmöjligheter och representation i studentbostadsstiftelserna och i deras beslutsfattande organ motsvarar yrkeshögskolestuderandes relativa andel av studerande på ifrågavarande studieort. Tillräckliga resurser säkras för att möjliggöra ett fungerande, omfattande och tryggt trafiknät på högskoleorterna. Kollektivtrafikens rutter och tidtabeller är rationella och tjänar studerandes behov. Grunderna för beviljande av statligt biljettstöd utvidgas till att omfatta även rabatter för studerande. I kommunernas kollektivtrafik tar man i bruk studentrabatter som gäller alla examensstuderande, oberoende av studerandes hemort.

4 sivu 4 (8) Utkomst Alla studerande har rätt till studier på heltid samt möjlighet att ta examen inom utsatt tid. Ett fungerande studiestödssystem möjliggör heltidsstudier och främjar jämlikhet inom utbildning. Element i ett fungerande och rättvist system för studiestöd är att det är uppbyggt kring studiepenningen, indexbundet, inkluderar möjlighet till försörjartillägg samt ett bostadstillägg som täcker en rimlig del av boendekostnaderna och kan fås året runt. Det nuvarande bostadstillägget utvecklas för att möta studerandes behov och man beaktar dyrortsklassificeringen för ifrågavarande ort. Studielånets användbarhet som en del av utkomsten under studierna kan ökas genom olika incitament. Systemet för studielån utvecklas till att bättre tjäna låntagaren. De motiverande elementen kopplade till studielånet realiseras under studietiden, inte efter den. Att lyfta studielån bör vara frivilligt. Måltidsstödet utvecklas till en fast del av maximipriset för studentmåltider på så sätt att då måltidens maximipris höjs, höjs måltidsstödet med motsvarande summa. Lagstiftningen tryggar att studerande behandlas jämlikt. Yrkeshögskolestuderande som avbrutit sina studier för minst ett år är berättigade till utkomstskydd för arbetslösa. Utbetalningen av utkomststöd flyttas till FPA för att uppnå att studerande behandlas jämlikt ifråga om sociala förmåner. Inkomstgränserna tillämpas inte efter att studerande under studieåret avbrutit sina studier. Då inkomstgränserna granskas tillämpas samma principer då studierna avbrutits som vid utexaminering. Studerandehälsovård Yrkeshögskolestuderande har tillgång till de tjänster som Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder. Genom SHVS säkrar man en jämlik, kvalitativ och lättillgänglig studerandehälsovård för alla högskolestuderande. Preventiv hälsovård av god kvalitet minskar marginalisering, ökar välmående och främjar studierna. Systemet med automatisk hälsovårdsavgift inkluderar alla yrkeshögskolestuderande inom examensinriktad utbildning. Studerandekårerna uppbär hälsovårdsavgiften. Studerandes självkostnadsandel betonar hälsovårdsavgifter istället för besöksavgifter. HÖGSKOLORNA Personalens kompetens Högskolan säkrar en hög nivå på utbildningen genom att satsa på personalens branschspecifika och pedagogiska kunskap samt dess välbefinnande. Utvecklingen av personalens kompetens främjas genom fortbildning och regelbundna arbetslivsperioder. Tack vare arbetslivsperioden har den undervisande personalen en uppdaterad uppfattning om situationen inom den bransch som hon eller han undervisar inom. Nationell och internationell mobilitet är en normal del av den undervisande personalens arbetsbeskrivning. Gästföreläsare och arbetslivsrepresentanter tryggar att undervisningen är arbetslivsorienterad och inlärningsresultaten tryggas av de lärare som är ansvariga för studieperioderna. Högskolan säkrar genom sin pedagogiska strategi att undervisningsmetoderna är tidsenliga och mångsidiga samt personalens språkkunskaper.

5 sivu 5 (8) Nybörjarplatser, antagningsprocessen och utbildningsprogram Antalet nybörjarplatser utgår på lång sikt från noggrann prognostisering, i vilken man beaktar utbildningsansvaret för högskolorna på området, deras profiler samt arbetslivets behov. Benämningarna för ansökningsmålen för yrkeshögskolorna som erbjuder utbildning inom samma ämnesområde kombineras, samlas till mer omfattande ansökningsmål och presenteras tydligt. Sökande har rätt att få sanningsenlig information om yrkeshögskolorna. Det finns ett tillräckligt antal och månsidigt utbud av nybörjarplatser under höstens gemensamma antagning. Verksamhet som sker före studentantagningen och som stöder individuell utveckling erkänns som nyttig och till gagn för samhället. Genom samhällsgarantin minskas antalet onödiga mellanår som unga tar innan de inleder högskolestudier. Faktorer som negativt påverkar antagningsbeslut elimineras. Även ansökan endast till universitet berättigar till arbetsmarknadsstöd. Antagningsprocessen är jämlik, rättvis och tillgänglig. Antagningsgrunderna för samma ansökningsmål är desamma vid olika yrkeshögskolor. Urvalsprov som avlagts vid en yrkeshögskola är gångbara vid alla yrkeshögskolor med samma ansökningsmål. Under antagningsprocessen får endast sådan information om sökande användas som sökande gett sin tillåtelse till. Studierna består av huvudämnes- och biämnesstudier. Studerande kan avlägga biämnesstudier även inom andra ämnesområden eller vid en annan högskola. Studierna är uppbyggda så att det är lätt att flytta inom den egna högskolan och mellan olika högskolor. Utbildningsprogrammen planeras och förverkligas i tätt samarbete med arbetslivet. Företagsamhet samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet är en naturlig del av läroplanen. Studierna Den individuella studieplanen är ett centralt redskap för studerande då studierna planeras. Tidigare förvärvad kompetens identifieras och erkänns. Studiernas mångfald breddas genom alternativa sätt att avlägga studierna på. Yrkeshögskolorna erbjuder omfattande stödtjänster för studerande. Handledningstjänsterna vid högskolan utvecklas utgående från studerandes behov. Hela personalen har beredskap att handleda studerande i frågor som berör hans eller hennes studier. Studiehandledares, lärares och studenttutorernas respektive uppgifter är tydligt definierade inom handledningen. Yrkeshögskolan utvecklar sina studier i samarbete med studerande och arbetslivet. Studerande är aktivt med i planering, projekt och forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete. Studierna dimensioneras så att studiebelastningen fördelar sig jämnt över studieperioderna och terminerna. Studiernas dimensionering och belastning är lika oberoende av högskola eller utbildningsområde. Högskolorna säkerställer att studerande behärskar de studiemetoder som används. Högskolorna fäster uppmärksamhet speciellt vid undervisningsteknik, studerandes inlärningsförmåga samt förmåga att planera studierna. Högskolorna stöder studerandes självständiga planering av studierna och säkerställer att studerande har tillräcklig inlärningsförmåga.

6 sivu 6 (8) Högskolorna utvärderar regelbundet sina läroplaner. Högskolan beaktar studerande med särskilda behov i läroplanen, i sin pedagogiska strategi och i personalens fortbildning. Det finns ett tillräckligt antal undervisande personal i relation till antalet studerande för att säkra kvaliteten. Internationella studerande integreras i högskolegemenskapen och samhället genom effektiva integrationsperioder samt genom tillräcklig undervisning i de inhemska språken. Den internationella tutoreringen är bekant även för studenttutorerna, genom att utnyttja deras handledningskompetens främjar man även internationalisering på hemmaplan. I studierna ingår en internationaliseringsperiod som kan avläggas antingen i Finland eller utomlands. Internationaliseringsperioden kan vara en kurs, ett internationellt studentutbyte eller praktik. Alla har möjlighet till internationellt studentutbyte eller internationell praktik. Försöket med terminsavgifter Man följer aktivt med och gör en kritisk och övergripande utvärdering av försöket med terminsavgifter. Anslagen för bistånd används inte till stipendier för studerande från länder utanför EU och EES. En del av det globala ansvaret är att jämlikt erbjuda alla studerande avgiftsfri utbildning. Likabehandling Yrkeshögskolorna har i samarbete med studerandekårerna utarbetat likabehandlingsplaner. Bland studerande och personal har man utsett och utbildat kontaktpersoner i fall av trakasserier. Högskolornas utrymmen är tillgängliga. De redskap som finns i utrymmena samt de tillvägagångssätt som används möjliggör att studerande med särskilda behov kan delta. Parallellt med den fysiska tillgängligheten beaktar man psykisk tillgänglighet. HYH och dess utveckling Man frångår kravet på tre års arbetserfarenhet som antagningskrav. Den sökandes studiefärdigheter samt möjligheter att genom sina studier utveckla arbetslivet säkerställs genom att beakta tidigare arbetserfarenhet samt arbetslivskompetens införskaffad under studier för lägre yrkeshögskoleexamen. Antagningen till högre yrkeshögskoleutbildning utvecklas i enlighet med principerna för att identifiera och erkänna tidigare inhämtad kunskap (AHOT). Det är även möjligt att bli antagen till studier för högre yrkeshögskoleexamen då man är arbetslös, om man möter de andra ansökningskriterierna. Den högre examen erbjuder sådana färdigheter som definieras på nivå 7 i den nationella referensramen. Omfattningen för högre yrkeshögskoleexamen är densamma inom alla områden. Branschövergripande utbildningsprogram skapas då sådana det finns ett behov av sådana på arbetsmarknaden. Istället för stram närvaroplikt utvecklas andra sätt att introducera ett tidsenligt arbetslivsperspektiv i studierna.

7 sivu 7 (8) Beteckningen för högre yrkeshögskoleexamen är magister (YH). De som avlagt högre yrkeshögskoleexamen har likvärdiga möjligheter att avancera till doktorsstudier som sådana som avlagt magisterexamen vid universitet. Flexibilitet Studieperioderna kan avläggas flexibelt genom att man använder sig av olika studiemetoder. Närvaroplikten tillämpas endast på sådana studier som det inte är möjligt att avlägga på något annat sätt. Högskolestuderande och sökande till högskolorna har möjlighet att ansöka om erkännande av såväl tidigare avlagda studier som tidigare inhämtad kunskap, oberoende av var eller hur kompetensen har förvärvats. Högskolorna har fungerande praxis för erkännande av kompetens. Studerande har möjlighet att få en muntlig utvärdering av sin kompetens. Studerande kan även ansöka om tillgodoräknande av delar av en studieperiod. Arbetslivskontakter Den kontakt med arbetslivet som är en del av studierna utvecklas och stärks genom ett samarbete mellan studerande, högskolans personal och arbetslivets representanter. Studerande har rätt att i sina studier utnyttja arbetslivskontakter som hon eller han tidigare fått. För praktiken definierar studerande målsättningar som stödjer inlärningen. Yrkeshögskolan ansvarar för att praktikplatserna uppfyller läroplanens krav och tryggar att praktiken inte orsakar studerande några kostnader. Samarbetet mellan högskolan och praktikplatsen är smärtfritt. Praktikplatsen känner sitt ansvar och sin plikt att säkra praktik som är av hög kvalitet, handledd och genuint utvecklar arbetslivsfärdigheter. Lärdomsprovet är ett ansett, väl handlett och högklassigt exempel på den studerandes kompetens. Lärdomsprovet kräver en rimlig insats med tanke på de valda metoderna och är rätt dimensionerat. Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten är synlig för studerande och har en tydlig koppling till undervisningen. Studerande får utöver studiepoäng även ett intyg av sin samarbetspartner i arbetslivet på den insats som hon eller han gjort för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Studier som hänför sig till arbetslivskompetens stöder sysselsättningen efter studierna. Yrkeshögskolan stödjer tillsammans med arbetslivsinstanser studerandes arbetslivskompetens genom att regelbundet anordna föreläsningar och evenemang, speciellt sådana som hänför sig till sysselsättning och att söka arbete. Studieförmåga Yrkeshögskolan satsar på att stödja studieförmågan genom att göra upp ett program för studieförmåga och genom att grunda en arbetsgrupp för studieförmåga. Arbetsgruppen inkluderar representanter för studerande, undervisande och övrig personal, stödtjänster samt

8 sivu 8 (8) studerandehälsovården. Arbetsgruppen behandlar utvecklingen av yrkeshögskolans verksamhet som en helhet med hänsyn till studieförmåga och beaktar samtidigt alla fyra delområden som hänför sig till studieförmågan. Högskolemotion Alla högskolor erbjuder mångsidig, kvalitativ och lättillgängliga motionstjänster. Dessa kan alla medlemmar i högskolegemenskapen jämlikt använda sig av. Att anordna motionstjänster är en av högskolans lagstadgade uppgifter och en integrerad del av högskolans strategi. STUDERANDE Studerandekåren Studerandekårerna erkänns av yrkeshögskolorna och samhället som experter på ärenden som berör studier och studerande. Studerandekåren har breda kontaktnät och kontakter till den offentliga förvaltningen och beslutsfattarna inom sitt verksamhetsområde. Studerandekåren deltar inom sitt verksamhetsområde aktivt i beredningen av beslut som berör studerande. Inom högskolorna förverkligas ett äkta trepartssamarbete då studerandekårerna har representation i och är fullvärdiga medlemmar av yrkeshögskolan samt dess huvudmannaorganisations förvaltning och beslutsfattande. Att politiskt påverka i samhället och inom högskolan är viktigt för såväl den enskilda studerande som för studerandekåren. Studerandekåren möjliggör genom sin verksamhet att varje studerande utvecklas som aktiv medborgare. Högskolan stöder studerandekåren i dess uppdrag genom att anvisa ändamålsenliga arbetsutrymmen och arbetsredskap. Studerandekåren och yrkeshögskolan kan uppgöra ett samarbetsavtal, i vilket man definierar för vilka av de uppgifter som studerandekåren utför som yrkeshögskolan beviljar finansiering. Studerandekårens ekonomi har en stabil grund och den ekonomiska förvaltningen är långsiktig. Alumnverksamhet Studerandekårerna stöder och främjar alumnverksamhet. Alumner ses som en tillgång för studerandekårerna och högskoleutbildningen att utveckla kontakter till arbetslivet. Även alumnerna ser verksamheten som ett viktigt verktyg för att bygga nätverk.

(LÄSINSTRUKTIONER: Styrelsens förslag för nya/uppdaterade punkter är understreckade)

(LÄSINSTRUKTIONER: Styrelsens förslag för nya/uppdaterade punkter är understreckade) sida 1 (11) POLITISKT PROGRAM (LÄSINSTRUKTIONER: Styrelsens förslag för nya/uppdaterade punkter är understreckade) Likabehandling, jämlikhet mellan könen och rättvisa mellan generationerna beaktas i all

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Förslag till ändringar i policydokumentet

Förslag till ändringar i policydokumentet SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 07 Sid 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Förslag till ändringar i policydokumentet Innehåll:

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

UTLÅTANDE OM UNDERVISNINGSMINISTERIETS RAPPORT OM FÖRFLYTTNINGEN TILL HÖGRE UTBILDNING OCH AVLÄGGANDET AV EXAMEN

UTLÅTANDE OM UNDERVISNINGSMINISTERIETS RAPPORT OM FÖRFLYTTNINGEN TILL HÖGRE UTBILDNING OCH AVLÄGGANDET AV EXAMEN Rektor för Åbo Akademi Jorma Mattinen Förvaltningsdirektör Ulla Achrén UTLÅTANDE OM UNDERVISNINGSMINISTERIETS RAPPORT OM FÖRFLYTTNINGEN TILL HÖGRE UTBILDNING OCH AVLÄGGANDET AV EXAMEN Åbo Akademis Studentkår

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att universitetslagen

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm Lärarlyftet -där arbetslivserfarenhet och reell kompetens kan ge högskolepoäng 1 Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet Flera av de högskolor och universitet som anordnar Skolverkets

Läs mer

Specialistordningen för psykologer i Sverige

Specialistordningen för psykologer i Sverige Specialistordningen för psykologer i Sverige Håkan Nyman Med dr, leg psykolog, specialist i neuropsykologi Ordförande i specialistrådet hakan.nyman@neuropsykolog.com Ungt yrke Min handledare och mentor

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

nytt patientregister, förberedelser för utvidgning av YHpiloten, ekonomi, förnya faktureringssystem, främja hälsa

nytt patientregister, förberedelser för utvidgning av YHpiloten, ekonomi, förnya faktureringssystem, främja hälsa SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 08b Sid 1 / 5 LISTA ÖVER FSF:S FORTLÖPANDE VERKSAMHET OCH TEMAN ATT FÖLJA 2013 Ärende/Intressent Aktuellt år 2013 SHVS yh-försök styrgruppen för försöket

Läs mer

Kunnande till regionen Vårt huvudmål är att med hjälp av utbildning. (FoU) svara mot arbetslivets och studerandenas behov och förväntningar.

Kunnande till regionen Vårt huvudmål är att med hjälp av utbildning. (FoU) svara mot arbetslivets och studerandenas behov och förväntningar. Vasa yrkeshögskola Flerspråkig och internationell Vasa yrkeshögskola Vi är en branschövergripande, flerspråkig och internationellt inriktad högskola som erbjuder högklassig och arbetslivsorienterad utbildning

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina juli 2010 Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina Utvecklandet av gemensamma examina och utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete är en viktig del av högskolornas

Läs mer

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina november 2011 Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina Utvecklandet av gemensamma examina och utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete är en viktig del av högskolornas

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina januari 2014 Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina Utvecklandet av gemensamma examina och utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete är en viktig del av högskolornas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi

Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi Utbildningsstyrelsen 3.4.2013 Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi UTBILDNINGSUTBUDET Exempel: En yrkesinriktad grundexamen Utbildnings- och yrkesmål UBS text om allmänna

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Valideringshandbok. Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. Senast reviderad 04.12.2013

Valideringshandbok. Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. Senast reviderad 04.12.2013 Valideringshandbok Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens Senast reviderad 04.12.2013 Projektet Validering på Åland Många människor har värdefulla kunskaper förvärvade

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Valideringshandbok. Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009

Valideringshandbok. Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009 Valideringshandbok Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens September 2009 Projektet Validering på Åland Många människor har värdefulla kunskaper förvärvade genom arbetserfarenhet,

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning 2013

Yrkeshögskoleutbildning 2013 Utbildning 2014 Yrkeshögskoleutbildning 2013 Yrkeshögskoleexamina Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor,

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

PAKET BOLOGNESE II Innehåll 3 Åt läsaren: Yrkeshögskolorna internationaliseras - och du kan påverka processen! 4 Målsättningarna med Bolognaprocessen 5 Det är viktigt att de studerande deltar 6 Studiepoäng

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna ATT GÖRA ÄR ATT LÄRA av Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna inom branschen. I varje treårig yrkesinriktad grundexamen ingår minst ett

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer