PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund"

Transkript

1 PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund Avsikten med detta dokument är att kortfattat beskriva verksamheten i Studerandenas idrottsförbund OLL och Finlands studentkårers förbund FSF och klargöra hur HUS förbereder sig för organisationernas förbundsmöten samt att redogöra för delegationen vilka organisationernas viktigaste styrpunkter är. Dokumentet används som utgångspunkt då styrelsen i slutet av våren planerar höstens förbundsmötes- process och dess tidtabell. I slutet av dokumentet finns årsklockor som beskriver de viktigaste sakerna i organisationernas verksamhet ur HUS synvinkel sett Vad är Finlands studentkårers förbund rf? Finlands studentkårers förbund (FSF) är en studentorganisation som representerar ungefär grundexamens- och forskarstuderande. FSF bevakar på riksnivå studenternas intressen i sådana ärenden som berör dem. Förbundets centrala arbetsområden är utbildningspolitisk, socialpolitisk och internationell verksamhet. Dessutom har förbundet hand om studentkort och studentrabatter via tjänsten Frank och erbjuder också sina medlemskorporationer rådgivning och informationstjänster. Den beslutande makten i FSF innehas av de studerande som var och en av medlemskorporationerna årligen väljer till sina representanter vid den stadgeenliga förbundsdagen i november. Förbundsdagen slår fast verksamhetsplanen, budgeten och styrelsens sammansättning, och beslutar om andra aktuella ärenden. Styrelsen väljs för ett år i sänder. Styrelsen utser sekreterare och andra anställda, som i regel är tillsvidareanställda. (Källa: och Vad är Studerandenas idrottsförbund rf? Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL), grundat 1924, är en nationell organisation som arbetar med intressebevakning och service i samband med finsk studerande- och högskoleidrott. OLL representerar både universitets- och yrkeshögskolestuderande. OLL påverkar, stöder, utbildar, undersöker och verkar på såväl nationella som internationella plan som en gemensam röst för studerandeidrotten. Från 2015 är Finlands studentkårers förbund inte längre direktmedlem i OLL, vilket betyder att alla studentkårer separat måste ansluta sig som medlemmar. På HUS delegationsmöte 4/2014 beslöt HUS att gå med i OLL. 1

2 OLL strävar efter att studerande tar hand om sin hälsa genom tillräcklig motion och att högskolornas idrottstjänster erbjuder goda och tillräckliga motionsmöjligheter. OLL:s uppdrag är att främja välmående bland högskolestuderande samt högskolornas idrottskultur genom att fungera som en gemensam röst för och expert inom högskole- och studerandeidrotten. OLL:s verksamhet tjänar alla studerande som motionerar på ett eller annat sätt. Målen främjas både genom att driva idrottspolitiskt påverkansarbete och genom att koordinera tävlings- och förmånsevenemang. Dessutom svarar OLL för internationell organisationsverksamhet och intressebevakning i frågor som rör studerandeidrotten. OLL:s verksamhet styrs av en rad dokument som godkänts av förbundsmötet: förbundets grundstadga, organisationsstrategi, ekonomiplan på medellång sikt, idrottspolitiskt policydokument, dokument om OLL:s kärnverksamhet samt verksamhetsplanen och budgeten, som uppdateras årligen. ( 2/dokument- som- styr- verksamheten/) På förbundsmötet 2013 slog man fast OLL:s kärnverksamhet enligt följande: Målet för det idrottspolitiska påverkansarbetet på riksplanet är i första hand att öka högskolestuderandes motionsmöjligheter och välmående. Utbildning av aktiva inom studentidrotten: att samla och föra samman instanser som arrangerar och styr högskoleidrott, dela god praxis t.ex. gällande motionstutorering. SFM- tävlingarna: att utfärda tillstånd för att arrangera tävlingarna samt utbilda de ansvariga instanserna (Dokumentet OLL:s kärnverksamhet) Enligt förbundets stadgar består styrelsen av styrelsens ordförande, en till två vice ordförande och högst två andra medlemmar. Styrelsen väljs på förbundsmötet varje år. (Förbundets grundstadga). Enligt vedertagen praxis väljs ofta en representant för idrottsverksamheten till styrelsen. Förutom generalsekreterare arbetar för tillfället fyra sakkunniga/samordnare på förbundet. (Källa: och 2/) Kontakt till förbunden i vardagen HUS påverkar förbundens verksamhet på de årliga förbundsmötena. Dessutom påverkar vi på sektorträffar och seminarier. I det dagliga arbetet på HUS påverkar vi också förbundens verksamhet och utnyttjar deras sakkunskap och tjänster. HUS påverkar förbunden på förbundsmöten på sektorträffar på seminarier Med tanke på diskussionen kan centralkansliet kan få mest information och hjälp på förbundens sektorvisa e- postlistor och FB- grupper (separata grupper för ordförande, generalsekreterare, utbildningspolitik, socialpolitik, internationella ärenden, arbetslivsärenden, kommunikation, föreningar, idrottsfunktionärer, kanslianställda och delegationernas ordförande). Snabbat och enklast får man svar genom att ringa den 2

3 person som ansvarar för den aktuella saken. Dessutom bör HUS i hög grad utnyttja möjligheterna att träffa människor från förbunden och att bjuda in dem för att inleda och ge bakgrundsinformation på olika tillställningar. För att få klarhet måste man fråga de berörda parterna, det räcker inte med antaganden eller gissningar. Medlemskap i förbunden innebär också styrningsansvar för dem: HUS har rätt att be om hjälp av förbunden och konsultera dem i olika frågor. Sektorträffarna är viktiga för att träffa funktionärer från andra studentkårer, men de är också viktiga med tanke på styrningen av förbunden. För centralkansliets bruk görs rapporter från sektorträffarna och vid behov informeras delegationen om de saker som behandlats. Agendorna för sektorträffarna förmedlas till styrelsen för kännedom, vid behov får också centralkansliet dem. För delegationen är förbundsmötena de viktigaste med tanke på styrningen av förbunden. Förbundens representanter presenterar sig för delegationen varje år och centralkansliet förmedlar information från förbunden om deras verksamhet till delegationen, så att delegationen har klart för sig vad de gör. Om delegationen har frågor om förbundens verksamhet är det bra om den kontaktar styrelsen eller generalsekreteraren som kan ta direkt kontakt till förbunden för att reda ut frågorna Förbundsmötesprocesser Både Finlands studentkårers förbund och Studerandenas idrottsförbund håller sina stadgeenliga förbundsmöten i november. Förberedelserna börjar i regel i slutet av september med att styrelsen håller en info för delegationen. Där går man igenom tidtabeller och material för förbundsmötena samt processen att utse kandidater Ansvariga för förbundsmötena HUS styrelse ansvarar för förbundsmötesprocesserna i helhet. I början av hösten väljer styrelsen ansvarspersoner för respektive förbundsmöte. De har till uppgift att koordinera handläggningen av förbundsmöteshandlingarna och ordna förberedande möten. Samtidigt kommer man om möjligt överens om vem i styrelsen som ansvarar för vilka förberedande sektormöten. Generalsekreteraren är styrelsens resurs i beredningsarbetet, på så sätt som man tidigare kommit överens om Material för förbundsmötena, kommentarrundor och behandling av materialet Förbundsmöteshandlingarna skickas ut för kommentarer i slutet av september, i regel har man 2 3 veckor på sig att göra utlåtanden. HUS styrelse ansvarar för beredningen av utlåtanden och utnyttjar de sakkunniga på centralkansliet i arbetet. Dessutom har delegationsgrupperna också möjlighet att kommentera handlingarna. Förbunden skickar ut sina förbundsmöteshandlingar på finska och svenska. HUS gör aktivt påverkansarbete för att de också ska börja översätta dem till engelska. OLL skickar ut de slutliga handlingarna för sitt förbundsmöte i slutet av oktober, FSF i början av november. Handlingarna gås igenom på förbundsmötesdelegationernas förberedande möten Bildande av mötesdelegationer och deras arbete På FSF:s förbundsdag har varje studentkår en delegat för varje påbörjat tusental medlemmar. Antalet bestäms enligt läget i början av november föregående år. Med HUS nuvarande medlemsantal har HUS 28 mandat på 3

4 förbundsmötet. De fördelas enligt styrkeförhållandena i delegationen, dock så att alla grupperingar som ansöker får minst ett mandat på förbundsmötet. HUS styrelse utlyser platserna i mötesdelegationen som lediga att söka och informerar delegationsgrupperna. Ansökningstiden är ungefär två veckor, efter det fastställer HUS styrelse mötesdelegationens sammansättning och meddelar förbundet detta. För mötesdelegationerna hålls kurser i hur arbetet på förbundsmötet går till och vilka sakfrågor som ska behandlas. För FSF:s del hålls ett allmänt förberedande möte, där man går igenom praktiska arrangemang och förbundsdagens agenda på ett allmänt plan. Dessutom hålls sektorvisa förberedande möten, där ärendena på förbundsdagen gås igenom enligt arbetsgruppsindelningen. På förbundsdagen brukar det vanligtvis finnas arbetsgrupper för utbildningspolitik, socialpolitik, internationella ärenden, arbetsliv samt ekonomi och förvaltning. Styrelsen beslutar inom sig vem som ska leda de förberedande mötena. På mötena görs promemorior som sedan delas ut till hela mötesdelegationen. Efter de förberedande mötena hålls ytterligare ett möte för förbundsmötesdelegationen, där man går igenom de ställningstaganden som beretts på de förberedande mötena. HUS mötesdelegater måste inte förbinda sig till att arbeta för HUS ståndpunkter. För att HUS delegater på FSF:s förbundsdag ska kunna hålla kontakt med varandra grundas årligen en virtuell informationskanal på det sätt man anser vara bäst. Dessutom kan varje gruppering som deltar i förbundsmötesdelegationen utse en kontaktperson som vid behov kan förmedla meddelanden till mötesdelegaterna i den egna gruppen. För OLL:s förbundsmöte hålls ett förberedande möte och årligen grundas en virtuell informationskanal på det sätt man anser vara bäst. Numera har delegaterna på OLL:s förbundsmöte flera röster. De fördelas i enlighet med styrkeförhållandena i delegationen, dock så, att man kan frångå den principen om alla grupperingar inte ansöker om att få komma med i förbundsmötesdelegationen. 128 Förhandlingsdelegation Bakgrund På FSF:s förbundsdag görs personvalen numera i huvudsak efter förhandlingar. HUS har deltagit i förhandlingarna i varierande grad: fram till 2006 förde HUS hårda förhandlingar, medan vi åren var strikt icke- förhandlande. På talet har HUS stegvis rört sig i riktning mot en förhandlingskultur, ibland efter t.o.m. rätt smärtsamma diskussioner. På talet har HUS förbundsmötesdelegation inte förhandlat som ett enhetligt block, utan i stället har man grundat en förhandlingsdelegation inom sig. HUS förhandlingsdelegation har i stor utsträckning bestått av obundna mötesdelegater, men även detta har varierat mycket under årens lopp. Tidigare har studentkårens generalsekreterare varit förhandlingsdelegationens förhandlare, men det har funnits två stycken: den ena har skött förhandlingarna och den andra har koncentrerat sig på att använda Excel. Tidigare har förhandlarna brukat träffa förhandlingsdelegationen fyra gånger: på det förberedande mötet före förbundsdagen, vid lunchtid på förbundsdagen, på kvällen, då kandidatintervjuerna avslutats och följande morgon före sessionens början. På Studerandenas idrottsförbunds förbundsmöten har HUS inte haft någon fast praxis, utan den har påverkats bland annat av om HUS har haft en egen kandidat, hur många styrelsekandidater det sammanlagt finns och om det har dykt upp eventuella nattkandidater, det vill säga personer som under förbundsmötets gång har meddelat att de ställer upp som styrelsekandidater. 4

5 Mötesdelegationens inflytande På båda förbundsmötena har medlemmarna i HUS mötesdelegationer full beslutanderätt över hur de röstar. För personvalen på FSF:s förbundsdag kan HUS också grunda en förhandlingsdelegation. Den person i styrelsen som utsetts till ansvarsperson för förbundsdagen koordinerar vid behov bildandet av en förhandlingsdelegation. Varje mötesdelegat bestämmer själv om hen deltar i förhandlingsdelegationen eller inte. I förhandlingsdelegationen deltar de mötesdelegater, vars röster är förhandlingsbara till förmån för HUS kandidater. Om HUS inte har några egna kandidater till FSF:s styrelse kan förhandlingsdelegationen grundas utifrån någon annan princip. Förhandlingsdelegationen kommer i god tid överens om hur den ska fungera. Varje mötesdelegat i förhandlingsdelegationen har full beslutanderätt över sin röst på förbundsmötet. Varje mötesdelegat har rätt att göra sin röst förhandlingsbar på vissa villkor och till förmån för vilken kandidat hen vill, eller att inte alls delta i förhandlingarna. Detta klargörs tydligt på förhandlingsdelegationens första möte och under förbundsmötets gång. Förhandlingsdelegationen utser en eller flera förhandlare åt sig. Förhandlingsdelegationen beslutar vilka befogenheter förhandlarna har och hur de ska hålla kontakt. Innan förhandlingsdelegationen bildats är det studentkårens generalsekreterare som fungerar som kontaktperson för de andra studentkårernas förhandlare. Generalsekreteraren förmedlar all information som hen fått under hösten till förhandlingsdelegationens förhandlare Att utveckla en förhandlingskultur och att avstå från förhandlingar HUS mål är att skapa en mänsklig och öppen förhandlingskultur på förbundsmötena. HUS delegater kan främja detta genom sitt eget handlande och sina egna val. På de förberedande mötena utbildar HUS sina mötesdelegater i detta. HUS påverkar för en bättre intervjukultur genom att föreslå att intervjuerna tidigareläggs, så att man bättre kan beakta dem i beslutsfattandet. Dessutom föreslår HUS att man hädanefter öppnar intervjurummen för publik, så att medlemmar från olika mötesdelegationer kan komma och lyssna på intervjuer som hålls av andra grupperingar. HUS mötesdelegater kan genom sitt eget handlande påverka att intervjuerna på förbundsmötena är så mänskliga och öppna som möjligt. Avsikten med förbundsmöten är inte att personvalen ska göras genom förhandlingsbeslut redan innan intervjuerna har avslutats. HUS mål är att det inte ska förhandlas på förbundsmötena. Detta främjar vi bland annat genom att lyfta fram saken till diskussion med de andra studentkårerna redan före förbundsmötena. HUS förbundsmötesdelegation kan besluta att den i sin helhet avstår från förhandlingar eller så kan delegationsgrupperna som utser personer till förbundsmötesdelegationerna i förväg besluta att de inte förhandlar Val av styrelsekandidater och kandidatprocessen HUS utser egna kandidater till förbundens styrelser, ifall intresse finns. HUS officiella kandidater får tillgång till bland annat centralkansliets kommunikationsresurser, vilket inbegriper att göra PR- fax (s.k. tyrkkyfaksi ) och annan PR- kommunikation, ett pressmeddelande om kandidatvalet och en nyhet eller intervju ifall kandidaten blir vald. Kandidaterna får också tillgång till centralkansliets sakkunskap, det vill säga att de sparras i substansfrågor och får träning i att uppträda och förbereds för förbundsmötet. Dessutom står HUS 5

6 för kostnaderna för kandidaternas och deras stödpersoners resor till kandidatpaneler på riksnivå samt kandidatrekvisita som pinsar o.dyl. Styrelsen öppnar ansökningen i september. Utifrån dem som vill kandidera håller styrelsen intervjuer i sin morgonskola, i dem deltar också en kandidat från varje gruppering i HUS delegation. På intervjuerna har delegationsgruppernas representanter närvaro- och yttranderätt. Styrelsemedlemmar som också vill kandidera deltar inte i intervjuerna med de andra sökande. Utifrån intervjuerna föreslår styrelsen för delegationen vilka som ska väljas. Delegationen gör det slutgiltiga valet utifrån styrelsens förslag på sitt möte i oktober. Då styrelsekandidaterna har valts hålls en gemensam överläggning för dem på centralkansliet, där man går igenom tidtabellen, den hjälp och de resurser som centralkansliet kan erbjuda samt ger tips om vad kandidaterna borde tänka på, såsom att utse en stödperson och en stödgrupp, sociala medier och eventuella kampanjsidor, m.m. Samtidigt kommer man överens om gemensamma tidtabeller. Före förbundsmötet brukar kandidaterna uppmärksammas med en gemensam gåva av HUS (materiell eller immateriell), till exempel med en enkel biljett till mötesorten. 198 Schema över FSF:s förbundsdagsprocess 199 Tid Förbundsdags- delegation Kandidater Förhandlings- delegation Förbundsdagsinfo Ansökan öppnas Ajoitus Delegaatio Ansökan till delegationen Tyrkyt Styrelsens förslag Neuvottelukunta Syyskuu Oktober Liittokokousinfo Haku auki Delegationen bildas Delegaation haku HUS delegation utser kandidater Hallituksen esitys Delegationen bildas Lokakuu Allmänt förberedande möte 1 Delegaation muodostaminen Edustajiston valinta Beslut om verksamhetssätt vid förberedande mötet Muodostaminen Sektorvisa förberedande Yleisalustava möten Kampanjointi Kampanj Toimintatavoista päättäminen yleisalustavan yhteydessä Marraskuu Allmänt Sektorialustavat förberedande möte 2 Liittokokous Förbundsdag Liittokokous Förbundsdag Liittokokous Förbundsdag

7 FSF:s årsklocka I den här tabellen beskrivs FSF:s årligen återkommande träffar och tillfällen att utöva medlemsstyrning. Nedanstående tider är riktgivande och kan ändras. FSF har dock ganska länge följt denna rytm. När Vad Övrigt Januari Öppningsseminarium FSF:s evenemang för student- kårerna för att inleda det nya året Våren Sektorträffar Träffar för sektorerna: soc.pol., internationellt, utbildningspol., kommunikation, arbetsliv, likabehandling och träffar för ordförande och sekreterare Augusti Möte för ordförandena och sekreterarna Höstseminarium 2015 hålls för första gången ett gemensamt möte i stil med öppningsseminariet. Alternativt separata sektorträffar på hösten. Ansökningen för HUS kandidater till FSF:s styrelse börjar FSF:s förbundsdagshandlingar går ut på remiss Delegationsgrupperna har möjlighet att kommentera HUS info för delegationen om förbundsdagsprocessen oktober Delegationen väljer HUS kandidat till FSF:s styrelse Oktober HUS förbundsdagsdelegation bildas Inbjudan till förbundsdagen och möteshandlingarna kommer i början av månaden Förberedande möten för HUS förbundsdagsdelegation Egna möten för varje arbetsgrupp (t.ex. utb.pol, ekonomi, soc.pol) Förbundsdag December FSF:s glögg för intressentgrupper 7

8 OLL:s årsklocka I denna tabell beskrivs de årligen återkommande tillfällena att utöva medlemsstyrning i OLL. Nedanstående tider är riktgivande och kan ändras. OLL har dock ganska länge följt denna rytm. När Vad Övrigt Februari Sektorträff för motions- funktionärer i student- och studerandekårerna Info om OLL, verksamhetsplanen, att utnyttja sitt medlemskap, tillfällen att påverka Våren OLL besöker delegationen Våren Eventuell remiss- eller kommentarrunda om de dokument som ska uppdateras under året T.ex. strategin, målsättningar för styrelseprogrammet, motionspolitiskt policydokument Maj Sektorträff 2 Temat varierar, beror på verksamhetsplanen Remissrunda om OLL:s förbundsmöteshandlingar Delegationsgrupperna har möjlighet att kommentera Sektorträff 3 Genomgång av förbundsmöteshandlingar oktober Delegationen väljer HUS kandidat till OLL:s styrelse Oktober Inbjudan till förbundsmötet och möteshandlingarna kommer Oktober Förberedande möten för HUS förbundsmötesdelegation OLL:s förbundsmöte 208 8

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC FI 1006:2008 10.9.2008 Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon:

Läs mer

Remissrundan inleds under höstseminariet 29 september och avslutas 16 oktober. Vi ber studentkårerna inkomma med utlåtanden om följande handlingar:

Remissrundan inleds under höstseminariet 29 september och avslutas 16 oktober. Vi ber studentkårerna inkomma med utlåtanden om följande handlingar: REMISSRUNDA 2015 Ärade studentkårernas representanter, Finlands studentkårers förbund (FSF) rf:s ordinarie förbundsmöte ordnas den 20 och 21 november på Korpilampi i Esbo. Förbundsmötet väljer ordförande

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

Förnyelse av planering och beskrivning av FSF:s verksamhet

Förnyelse av planering och beskrivning av FSF:s verksamhet 2.11.2012 i Helsingfors Bästa studentkårsaktiva, Under perioden 21.9 12.10 ordnades en remissrunda för förbundsmöteshandlingarna. Vi fick utlåtanden om handlingarna från 15 medlemskorporationer. Utgående

Läs mer

Guide till påverkanstorg

Guide till påverkanstorg Guide till påverkanstorg Inledning Påverkanstorg är en mötesform som arbetades fram av Scouterna. Flera organisationer, stora som små, använder mötesformen. I den här guiden får du först en kort presentation

Läs mer

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF)

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) Kapitel 1 Allmänt STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) 1 Sveriges Modellflygförbunds (SMFF) mål och inriktning Förbundet skall: främja, leda och administrera modellflyget inom Sverige och representera

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

Stadgar för Studeranderådet vid Ålands lyceum

Stadgar för Studeranderådet vid Ålands lyceum Stadgar för Studeranderådet vid Ålands lyceum 1 Namn, hemort och språk Föreningens namn är Studeranderådet vid Ålands lyceum och dess hemort är Mariehamn. Föreningen är religiöst och partipolitisk obunden

Läs mer

LOKALFÖRENING, BILDANDE OCH VERKSAMHET

LOKALFÖRENING, BILDANDE OCH VERKSAMHET LOKALFÖRENING, BILDANDE OCH VERKSAMHET Att starta en lokalförening är varken svårt eller betungande och det finns många fördelar för både den regionala och nationella verksamheten. För det regionala planet

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

KALLELSE. föreningens årsmöte kan besluta om hur kallelse till föreningsmöten skall ske och hur långt i förväg kallelse ska ske.

KALLELSE. föreningens årsmöte kan besluta om hur kallelse till föreningsmöten skall ske och hur långt i förväg kallelse ska ske. KALLELSE Styrelsemöte: Föreningsmöte: Årsmöte: det enklaste sättet är att styrelsen själv kommer överens om hur kallelse till styrelsemötena skall ske. Styrelsens ordförande har alltid ansvaret för kallelser

Läs mer

Manual för medlemsvärvning

Manual för medlemsvärvning Manual för medlemsvärvning BLI MEDLEM I SFP! ETT TVÅSPRÅKIGT OCH FRISINNAT FINLAND BEHÖVER DIG Vem skall värva? Alla kan värva! Vi kan vara stolta över vårt parti, SFP. Därför kan vi alla marknadsföra

Läs mer

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar; ABF Stadgar ABF Sjuhärad 1 GRUNDSATSER Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer: - främja,

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006

Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006 Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006 Klubben är ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben samt till Motorflygförbundet KSAK och Svenska

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS FÖREDGRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2011-11-08 kl 17.17 i Sal M3 * = Bilaga finns 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF Enligt de avtal om förtroendemän som ingår kollektivavtalet för FJF ska val av huvudoch avdelningsförtroendemän för följande tvåårsperiod (2016 2016) anordnas

Läs mer

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet Godkänd av delegationen 23.4.2014 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originalversionen.) Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet 1 Innehåll DEL

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

Elevdemokrati och inflytande

Elevdemokrati och inflytande Elevdemokrati och inflytande Student democracy and influence Projektarbete VT-13 Karin Bylund NVSP3 Handledare: Yvonne Toth Innehåll 1. Inledning... 3 1:1 Inledning... 3 1:2 Sammanfattning... 3 1:3 Syfte

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf STADGAR NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Föreningens namn är Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys

Läs mer

Lathund. Att bilda ett kommun-hso

Lathund. Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Innehåll Inledning... 5 Syftet med lathunden... 5 Viktigt med ett Kommun-HSO... 5 Koppling mellan Kommun-HSO och KHR... 5 Grundläggande

Läs mer

SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF. Stadgar. Innehåll: Fastställda vid ordinarie årsmöte i Göteborg 17 maj 2008, ändrad årsmötet 2011-05-07.

SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF. Stadgar. Innehåll: Fastställda vid ordinarie årsmöte i Göteborg 17 maj 2008, ändrad årsmötet 2011-05-07. 1 SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF Stadgar Fastställda vid ordinarie årsmöte i Göteborg 17 maj 2008, ändrad årsmötet 2011-05-07. Innehåll: 1 Föreningens syfte och ändamål 2 Verksamhet 3 Struktur och

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 mälardalens frilansklubbs årsmöte 9/2 2015 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND

FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 08 Sida 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna Stadgar v 2.0 Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10 Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna STADGEGRUPPEN Lena Ståhl, ordförande Stadgegruppen Ylva Sundkvist, föreningens ordförande Esbjörn

Läs mer

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Ärende 15, bilaga A Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Förslag till beslut vid årsmötet 2016 Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Fastställda av årsmötet 2016 Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Studentrepresentantspolicy för Gotlands Studentkår Rindi

Studentrepresentantspolicy för Gotlands Studentkår Rindi Studentrepresentantspolicy för Gotlands Studentkår Rindi 1. Inledning Under ett verksamhetsår tillsätter Rindi många studentrepresentanter i Högskolans olika beslutande och rådgivande organ som ska bevaka

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi Styrelsen Bilaga 2 Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi Mål för Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete Vetenskapsrådet ska, enligt instruktionen, främja jämställdheten inom sitt verksamhetsområde. Strategin

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2006

Verksamhetsberättelse för 2006 Verksamhetsberättelse för 2006 Styrelsens sammansättning Owe Kannberg Lars Andersson Eric Eriksson Siv Janebjer Bo Ericsson Göran Bondesson Eva Karlsson Inger Lundvall Åke Sanell ordförande vice ordf.

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Måndagen den 28 september 2015 kl. 09.00 12.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Måndagen den 28 september 2015 kl. 09.00 12.00 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Måndagen den 28 september 2015 kl. 09.00 12.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Ulla-Karin Gunnarsson, vice ordförande, Louise

Läs mer

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen ns förslag Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag 2. Grundläggande tankar kring den nya organisationen 3. Fördelar och risker med ny organisation

Läs mer

Motion 1- Motion om ST

Motion 1- Motion om ST Motion 1- Motion om ST Motion till Sektionen för Energi och miljö Till SM6 2014/2015 Motivering/bakgrund: Det har tidigare varit tal om att masterprogrammet Sustainable technology (på svenska Teknik och

Läs mer

ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT

ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT 1 Föreningens namn är Ålands Neurologiska Förening r.f (ÅLNF r.f) och dess hemort är Mariehamn och dess verksamhetsområde är Landskapet

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Förtroendemannaval Gör din grupp starkare.

Förtroendemannaval Gör din grupp starkare. Förtroendemannaval Gör din grupp starkare. luottamusta.fi 1 HA FÖRTROENDE. Arbete är en viktig del av människans livsinnehåll. Arbetslivets kvalitet, rättfärdighet och utveckling påverkar velmåendet väsentligt.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bosniskhercegovinsk - Svenska kvinnoförbundet i Sverige Värnamo 16 februari 2013 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 NAMN OCH SÄTE 1. Organisationens namn är: Bosniskhercegovinsk - Svenska

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse Sveriges Elevråds årsmöte 2014 s årsmöte 2014 Sida 2 Förslag på dagordning 22 november 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Val av årsmötesordförande 3. Val av årsmötessekreterare och biträdande årsmötessekreterare

Läs mer

Hemsida Sociala medier (i dagsläget: Facebook, Instagram, Twitter och Wordpress) Nyhetsbrev One.com

Hemsida Sociala medier (i dagsläget: Facebook, Instagram, Twitter och Wordpress) Nyhetsbrev One.com 1 Motion VT2014:1 Att vara ansvarig för kommunikationsutskottet är stundvis väldigt krävande. Bland annat på grund av behovet att personligen ansvara för lösenord är det även ett arbete som inte går att

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015 Vänner! 2014 präglades av ett omfande och intensivt strategiarbete för formulera och förankra den gemensamma väg Scouterna skall gå de kommande 10 åren.

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Reglemente för Psykologsektionen PsyKI. (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26

Reglemente för Psykologsektionen PsyKI. (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26 Reglemente för Psykologsektionen PsyKI (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Psykologsektionen PsyKI är en sektion

Läs mer

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 Innehållsförteckning 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET...

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet

Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr xx Sida 1 / 5 Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Läs mer

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 1. Inledning: Svenska Missionskyrkans Gendergrupp Svenska Missionskyrkans Gendergrupp bildades, på Kyrkostyrelsens uppdrag, för att vara ett

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Ålands Idrott 2015 17

VERKSAMHETSPLAN för Ålands Idrott 2015 17 VERKSAMHETSPLAN för Ålands Idrott 2015 17 Fastställd av Idrottstinget 3.3.2015 Ålands Idrotts verksamhet FÖRBUNDETS VERKSAMHET Förbundets namn är Ålands Idrottsförbund där det officiella marknadsföringsnamnet

Läs mer

Arrangemang av FSG- mästerskap i redskapsgymnastik (AG)

Arrangemang av FSG- mästerskap i redskapsgymnastik (AG) K.S.30.3.2015 Arrangemang av FSG- mästerskap i redskapsgymnastik (AG) Informationsdokument för arrangörsföreningar, version 1 Detta dokument är för att underlätta organiserandet av FSG- mästerskap för

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2016-03-21. Demokratiberedning

Kallelse Föredragningslista 2016-03-21. Demokratiberedning Kallelse Föredragningslista l (l) 2016-03-21 Sammanträde Demokratiberedning Plats och tid stadshuset, Kompassen, kl. 9:00 fredagen den O l april 2016 Ordförande sekreterare Alf Gillberg Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

Riksomfattande tävling i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar

Riksomfattande tävling i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar -affisch -tävlingsinbjudan -program Riksomfattande tävling i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar -möteskallelse -anmälning -tävlingsregler 17.10.2015 Peltolan koulu, Näckrosvägen 27 b Dickursby,

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm.

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Nya stadgar antagna första gången på extra stämma den 16 januari 2013 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund/Distrikt 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2015. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Ingelstad

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2011 / 2012 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer