Förslag till ändringar i policydokumentet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till ändringar i policydokumentet"

Transkript

1 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 07 Sid 1 / Förslag till ändringar i policydokumentet Innehåll: 1. Förändringar i verksamhetsbetingelser 2. Förbundets befintliga ståndpunkter 3. Behov av att precisera vår ståndpunkt 4. Styrelsens förslag till nya ståndpunkter 1. Förändringar i verksamhetsbetingelser Den högre utbildningen i Finland har under de senaste decennierna internationaliserats fortare än förut. FSF har starkt stött och främjat internationalisering både inom högskolor och i samhället i stort bl.a. genom sina ståndpunkter gällande mobilitet och invandring. Internationalisering har dock även baksidor, och inte alla tankar och tillvägagångssätt som man tagit till sig från den internationella diskussionen bör understödjas eller accepteras. De mest välkända exemplen, och de som vållar mest diskussion såväl internationellt som i Finland, på negativa aspekter av internationalisering är att utbildning kan ses som en handelsvara, att terminsavgifter sprider sig och höjs, samt så kallade examensfabriker (eng. diploma mills), där det är möjligt att köpa sig en högskoleexamen. De två senaste åren har det uppstått en trend i att aktörer med tankar och metoder som är främmande för den finländska utbildningspolitiken har dykt upp i Finland. Trenden tvingar den utbildningspolitiska diskussionen i Finland att ta hänsyn till och ta ställning i fråga om den här utvecklingen. De aktuella förändringarna i verksamhetsmiljön grundar sig på att finländska och utländska instanser med stöd av näringsfriheten kan erbjuda kommersiella utbildningstjänster. Med andra och mer specifika ord, så kan utländska högskolor grunda sidoenheter på finländsk mark, å andra sidan kan även finländska företagare erbjuda utbildning. Det har förekommit exempel på båda dessa företeelser tidigare,

2 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 07 Sid 2 / men under de två senaste åren har antalet sådana aktörer märkbart ökat och det verkar som om trenden kommer att bli starkare under kommande år. År 2011 grundade det privata estniska universitetet Estonian Business School (EBS) en sidoenhet som ordnar handelsvetenskaplig utbildning i Helsingfors. Ursprungligen planerade EBS att anta 20 studerande, men på grund av den stora anstormningen sökande antog EBS mer än fyra gånger så många. EBS kommer att utöka sin antagning. Orsakerna till det stora antalet sökande har inte utretts, men det kan antas att en bidragande orsak varit anhopningen av nya studenter, dvs. att antalet personer som tagit studentexamen och antalet nybörjarplatser vid högskolorna inte korrelerar. Det stora antalet sökande torde vara ett skäl till att även andra utländska högskolor har fattat intresse för Finland. Hösten 2012 började Estlands tredje största universitet, Tallinn Ülikool (TÜ), erbjuda juridisk utbildning, även den i Helsingfors (45 studenter). Utöver detta finns det information om att flera estniska och åtminstone en rysk högskola har hört sig för om hur saker går till i Finland, och planerar att grunda filialer i Finland. Av de inhemska aktörerna bör nämnas Helsinki School of Business (HELBUS) som inledde sin verksamhet hösten 2012 och i enlighet med sitt namn erbjuder handelsvetenskaplig utbildning. Av tidigare aktörer kan nämnas Scandinavian Arts and Business Institute (SABI), som haft verksamhet i Finland sedan år De högskolor och företag som beskrivs ovan ger en bra bild av hur olika utgångspunkterna och metoderna för att ordna utbildning kan vara. EBS och TÜ:s estniska verksamhetsställen ger i Estland officiellt erkända examina. Det är ändå oklart vems ansvar det är att övervaka att även den undervisning som ges vid finska filialer fyller samma kvalitetskriterier som de estniska och vem som ansvarar för exempelvis kvalitetssäkring. HELBUS erbjuder i sin tur associate degree-examina (120 ECTS), som det europeiska utbildningssystemet inte känner till. Varken HELBUS eller SABI:s examina har någon ackreditering av någon myndighet eller motsvarande instans.

3 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 07 Sid 3 / Alla fyra kombinerar undervisning på engelska och avgiftsbelagda studier. EBS kandidatprogram kostar 2630 euro/år, TÜ:s motsvarande 3952 euro/år och HELBUS 3200 euro/termin. Avgifterna vid SABI varierar från några tusen upp till euro. I övrigt varierar finansieringsgrunden: EBS, SABI och HELBUS är helt privata läroanstalter, medan TÜ är ett huvudsakligen offentligt finansierat statligt universitet. 2. Förbundets befintliga ståndpunkter De centrala punkterna i FSF:s politiska policydokument: Den examensinriktade utbildningen är gratis för de studerande. Uppdragsutbildningen stjäl inte resurser av undervisningen och forskningen, utan ökar dem. Öppna universitetet är inte en avgiftsbelagd väg runt urvalsproven till högre studier. (2.1 Likabehandling: Högskolornas studenturval baserar sig på motivation och lämplighet, och det finns inget behov av prepkurser. (2.1 Likabehandling: Studiestödssystemet främjar också på sitt sätt internationell mobilitet. (2.2 Utkomst Högskolornas examina utgör självständiga helheter i enlighet med det europeiska området för högre utbildning, och de är länkade till en nationell referensram för kompetens liksom till europeiska dito. Efter avlagd examen kan studerande gå från en högskola till en annan var som helst i Europa och får då sin kompetens erkänd till fullo. (3.1 Högskoleexamina) Högskolorna inför inte några terminsavgifter för studerande som kommer från länder utanför EU/EES-området. I det fallet att någon högskola beslutar sig för att prova på avgiftsbelagda magisterprogram,

4 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 07 Sid 4 / skall försöket utvärderas enligt en på förhand fastslagen uppsättning kriterier. Försöket permanentas inte ifall införandet av terminsavgifter minskat studentantalet avsevärt, ifall stipendiesystemet inte möjliggör jämlikt tillträde till utbildning eller ifall systemet med terminsavgifter kräver alltför stora resurser i förhållande till det resultat det ger. Ett stipendiesystem skall garantera att begåvade studenter har möjlighet att helt fokusera på sina studier oberoende av sin bakgrund och sina tillgångar. (5.1 Utländska studenter) I den pro memoria om utbildningsexport (godkänd av FSF:s styrelse ) har FSF definierat acceptabel utbildningsexport som följer: 1. Utbildningsexport är antingen a. kommersialisering av utbildning där den som betalar är ett utländskt eller internationellt företag eller en organisation eller stat inte en individ; eller b. export, kommersialisering och produktifiering av andra instrument och innovationer såsom undervisningsteknologi, lärandemiljöer, undervisningsplaner, elev- och studerandevård, och modeller för stödtjänster, utbildningssystem och förvaltning samt infrastruktur och olika utvecklingskonsulteringar. 2. Inom högskolesektorn är den som utför utbildningsexporten i första hand en högskola eller ett företag som ägs direkt av en högskola. 3. Målet med utbildningsexport inom högskolesektorn är att a. få mer finansiering för att sköta högskolans grundläggande uppgifter verksamheten ska vara ekonomiskt vettig och på längre sikt vinstgivande, b. göra högskolegemenskapen mer internationell både för studenter och för personal, samt c. förbättra uppfattningen om finländsk know-how. 4. Hur utbildningsexporten verkställs, lagenligheten för olika utbildningsexportprojekt och kvalitetssäkring av produkterna övervakas av ett organ som lyder under undervisnings- och kulturministeriet eller utbildningsstyrelsen.

5 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 07 Sid 5 / Inga principer som är samhälleligt och nationellt viktiga, såsom avgiftsfri examen i ledande utbildning, offras för att komma in på internationella utbildningsmarknader. Utbildningsexport som följer dessa principer godkänner FSF preliminärt. FSF:s ståndpunkter gällande utbildningsexport beskrivs i [den här] pro memorian. 3. Behov av att precisera vår ståndpunkt Förändringar i verksamhetsbetingelserna sätter press på både befintliga ståndpunkter och tillvägagångssätt. Pressen gäller å ena sidan högskolesystemets struktur och verksamhet, å andra sidan studiesociala förmåner, men särskilt den situation som uppstår då dessa samverkar. Om en ser på det ur ljuset av hur högskolesystemet fungerar handlar det både om verksamhetsprinciper och om kvaliteten på den utbildning som ges, arbetslivsrelevans och studerandes rättsskydd. Kommersiella aktörer kan på längre sikt även påverka högskolesystemets struktur genom att förändra efterfrågan och utbud för den offentliga högskoleutbildningen. Detta gör det i sin tur svårare att prognostisera utbildningsplatserna, och är därmed ett hinder för utbildningspolitisk styrning. Vidare kan de kommersiella aktörernas finansieringsbas påverka eller användas som jämförelse till finansiering för offentliga aktörer. Förändringar i förhållandena sätter press även på utveckling av studiestödet. Enligt befintlig lagstiftning kan studerande få studiestöd för studier utomlands om de motsvarar studier i Finland enligt studiestödslagen eller är studier som avläggs under en utbytesperiod. Eftersom högskolestudierna bör motsvara studier i Finland, bör utländska studier/examina som berättigar till studiestöd vara ordnade vid en läroanstalt

6 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 07 Sid 6 / som står under offentlig bevakning eller är på annat sätt ackrediterad i landet där studierna ska bedrivas. Många länder har en skild ackrediteringsmyndighet som behandlar frågor om likvärdiga studier. I Finland fattas beslut om studierna anses likvärdiga och ska stödjas av FPA. För studier utomlands kan studerande få studiepenning 298 euro per månad, bostadsbidrag 210 euro per månad och garanti för studielån på 600 euro per månad. FPA har åtminstone i EBS fall tolkat lagen så att FPA beviljat ovannämnda för utlandsstudier avsedda studiestöd även till studerande som studerar vid filialen i Finland. Grunden till det har varit att studerande uppgett att studierna avläggs i Tallinn, inte i Helsingfors. Den här tolkningen har lett till en situation där man i praktiken stöder terminsavgiftsbelagd utbildning i Finland. Dessutom leder situationen till en ojämlik behandling av studenter som studerar i Finland, eftersom staten på det här sättet stöder exempelvis ett större belopp på lånegarantin för en student som studerar vid en filial till ett utländskt universitet än för en student vid ett inhemskt universitet, trots att båda de facto både bor och studerar i Finland. I en sådan situation blir den högre nivån på studiestödet som beviljas sådana utlandsstudier i praktiken ett stöd till terminsavgifter i stället för ett stöd som uppmuntrar till mobilitet. Detta utgör en fara för vårt offentliga avgiftsfria högskoleväsen, eftersom det på lång sikt kan leda till en utveckling av en privat högskolesektor vid sidan av den offentliga. De potentiella kunderna för en sådan högskolesektor existerar, eftersom tävlingen om ett begränsat antal studieplatser gör att många sökande faller utanför, speciellt inom populära områden. Även en del finländska företag är intresserade av en sådan förtjänstlogik. 4. Styrelsens förslag till nya ståndpunkter Styrelsen föreslår följande tillägg och preciseringar till policydokumentet för att FSF:s andra grundtes, en för den studerande avgiftsfri till examen ledande utbildning av hög kvalitet, ska kunna förverkligas på bästa möjliga sätt.

7 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 07 Sid 7 / Formuleringar gällande högskolesystemet (Sektion 3, 1 stycket) De som arrangerar högskoleutbildning i Finland ingår i den offentliga regleringen som omfattar universitetslagen och yrkeshögskolelagen. I ett högskolesystem som är tillräckligt och som beaktar samhällets behov finns inget utrymme för examenshandel som riktar sig till individer. Detaljerade motiveringar Målsättningen med den första formuleringen är att säkra att den utbildning som diverse diffusa aktörer erbjuder i Finland inte heller i framtiden erkänns som högskoleutbildning. Den här formuleringen tar inte ställning till utbildningsanordnare som erbjuder examina i enlighet med den europeiska referensramen för examina, om kvaliteten säkrats för att standarden för referensramen uppfylls. Den andra formuleringen uttrycker målsättningen att man genom att utveckla det offentliga högskolesystemet ska kunna eliminera efterfrågan på examenshandel utan att begränsa näringsfriheten. Formuleringen inkluderar principen om att utbildning inte är en handelsvara och att motivet för att anordna utbildningen inte i första hand får vara företagsekonomiskt, utan ska vara kunskap och bildning. Formuleringen har utformats för att motsvara formuleringen om prepkurser. 2. Formuleringen gällande studiestöd (Sektion 2.2, 3 stycket) Studiestöd avsett för högskolestudier beviljas för studier i Finland endast för högskolestudier vid de universitet som nämns i universitetslagen 1 samt vid yrkeshögskolor som erhållit koncession. Detaljerade motiveringar Avsikten med formuleringen är att begränsa studiestödet i Finland så att studiestöd beviljas endast för studier som avläggs vid högskolor som hör till det finländska högskolesystemet. På så sätt stöder man inte att det uppstår en privat,

8 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 07 Sid 8 / terminsavgiftsbelagd högskolesektor i Finland. Formuleringen är inte avsedd att inverka på studiestödet avsett för studier utomlands eller grunderna för att bevilja sådant. Mer information: Kim Rantala, högskolepolitisk ansvarig i styrelsen, tfn Jarmo Kallunki, högskolepolitisk sekreterare, Soile Koriseva, socialpolitisk sekreterare, tfn

Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet

Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 07 Sida 1 / 6 1 2 Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tillägg

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet

Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr xx Sida 1 / 5 Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan för införandet av terminsavgifter vid högskolorna

Uppföljnings- och utvärderingsplan för införandet av terminsavgifter vid högskolorna Uppföljnings- och utvärderingsplan för införandet av terminsavgifter vid högskolorna 2017 2020 Arbetsgruppen 1. 2. Följer med vilka konsekvenser införandet av terminsavgifter har för tillströmningen av

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

Katedralskolan Inka Halkivaha

Katedralskolan Inka Halkivaha Katedralskolan Inka Halkivaha Universitet & Yrkeshögskola = högskolestudier Yrkeshögskolor och universitet är parallella i Finlands högskolesystem. Examensstrukturen är tvådelad: På den första nivån finns

Läs mer

RP 36/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i universitetslagen och 12 i yrkeshögskolelagen

RP 36/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i universitetslagen och 12 i yrkeshögskolelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i universitetslagen och 12 i yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det ändringar

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 308/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen (RP 244/2014

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011 52/2011 Lag om ändring av lagen om studiestöd Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 i mervärdesskattelagen och 32 i i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att universitetslagen

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET I Finland finns runt om i landet totalt 91 folkhögskolor. Den första folkhögskolan grundades redan år 1888. De till merparten privata folkhögskolorna har under

Läs mer

(LÄSINSTRUKTIONER: Styrelsens förslag för nya/uppdaterade punkter är understreckade)

(LÄSINSTRUKTIONER: Styrelsens förslag för nya/uppdaterade punkter är understreckade) sida 1 (11) POLITISKT PROGRAM (LÄSINSTRUKTIONER: Styrelsens förslag för nya/uppdaterade punkter är understreckade) Likabehandling, jämlikhet mellan könen och rättvisa mellan generationerna beaktas i all

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

RP 77/2015 rd. I denna proposition föreslås det att universitetslagen och yrkeshögskolelagen ändras.

RP 77/2015 rd. I denna proposition föreslås det att universitetslagen och yrkeshögskolelagen ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att universitetslagen

Läs mer

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr xx Sida 1 / 7 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Remissrunda 29.9 16.10.

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr xx Sida 1 / 7 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Remissrunda 29.9 16.10. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr xx Sida 1 / 7 VERKSAMHETSPLAN 2016 1. Försökskultur skapar Framtidens universitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning FÖRESKRIFT 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 15.1.2018 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av: L 531/2017, 60 Upphäver Utbildningsstyrelsens

Läs mer

l och 2 lagen om studiestöd för högskolestuderande

l och 2 lagen om studiestöd för högskolestuderande 1992 rd- RP 247 Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar om ändring lagen om studiestöd samt lagen om studiestöd rör högskolestuderande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program

sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program Grundläggande principer avgiftsfri utbildning jämlikhet livslångt lärande främjande av studieförmågan

Läs mer

Remissrundan inleds under höstseminariet 29 september och avslutas 16 oktober. Vi ber studentkårerna inkomma med utlåtanden om följande handlingar:

Remissrundan inleds under höstseminariet 29 september och avslutas 16 oktober. Vi ber studentkårerna inkomma med utlåtanden om följande handlingar: REMISSRUNDA 2015 Ärade studentkårernas representanter, Finlands studentkårers förbund (FSF) rf:s ordinarie förbundsmöte ordnas den 20 och 21 november på Korpilampi i Esbo. Förbundsmötet väljer ordförande

Läs mer

RP 52/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

RP 52/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om skada,

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om studiestöd (65/1994) 11 a, 12 och 14 a, sådana de lyder, 11 a i lag 1402/2015, 12 i lagarna 345/2004 och 1402/2015

Läs mer

Finlands Svenska Lärarförbund FSL:s utlåtande gällande

Finlands Svenska Lärarförbund FSL:s utlåtande gällande Helsingfors 15.11.2017 Riksdagens kulturutskott siv@eduskunta.fi Ärende: Referens: Finlands Svenska Lärarförbund FSL:s utlåtande gällande regeringens proposition till riksdagen RP 114/2017 med förslag

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY

1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 09 Sida 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 STYRELSENS SVAR PÅ MEDLEMSMOTIONERNA 1 Medlemsmotion

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

POLITISKT MÅLPROGRAM FÖR FINLANDS STUDERANDEKÅRERS FÖRBUND SAMOK

POLITISKT MÅLPROGRAM FÖR FINLANDS STUDERANDEKÅRERS FÖRBUND SAMOK POLITISKT MÅLPROGRAM FÖR FINLANDS STUDERANDEKÅRERS FÖRBUND SAMOK 2019 2023 3 SAMOKs vision för yrkeshögskoleutbildningen och studier Yrkeshögskoleutbildningen i Finland är den bästa i världen. En kvalitativ

Läs mer

Eurostudent VI - studentmobilitet målet om utresande studenter kommer sannolikt inte uppnås

Eurostudent VI - studentmobilitet målet om utresande studenter kommer sannolikt inte uppnås Eurostudent VI - studentmobilitet 2020 målet om utresande studenter kommer sannolikt inte uppnås Eurostudent VI - studentmobilitet 2020 målet om utresande studenter kommer sannolikt inte uppnås Universitets-

Läs mer

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina januari 2014 Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina Utvecklandet av gemensamma examina och utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete är en viktig del av högskolornas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina juli 2010 Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina Utvecklandet av gemensamma examina och utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete är en viktig del av högskolornas

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att universitetslagen

Läs mer

Valprogram SAMOK:s valprogram inför riksdagsvalet (5)

Valprogram SAMOK:s valprogram inför riksdagsvalet (5) 14.09.2018 1 (5) Valprogram 2019 SAMOK:s valprogram inför riksdagsvalet 2019 Detta är valprogrammet för Finlands studerandekårers förbund, SAMOK, inför riksdagsvalet 2019. Syftet med valprogrammet är att

Läs mer

STUDIESTÖDET Studiestödsnämnden vid Åbo Akademi Tavastgatan Åbo

STUDIESTÖDET Studiestödsnämnden vid Åbo Akademi Tavastgatan Åbo STUDIESTÖDET 2017-2018 Studiestödsnämnden vid Åbo Akademi Tavastgatan 13 20500 Åbo 04.09.2017 1 Studiestödskansliet Gripen, Tavastgatan 13, 20500 ÅBO öppet varje dag kl. 12 14 mail: studiestod@abo.fi,

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om studiestöd skall ändras. De

Läs mer

Ikraftträdande. Kapitel 1. Ändring av 3. förslag som. bestämmelser. uppgifter (2. utlämnande av. lydelse: Kommentar: examina, eller

Ikraftträdande. Kapitel 1. Ändring av 3. förslag som. bestämmelser. uppgifter (2. utlämnande av. lydelse: Kommentar: examina, eller 1 (9) Förordningsförändringar från 2016-04-15 Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF) och i förordningen ( 2011:1162) med instruktion för Myndigheten

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? R1 Handläggare: Styrelsen Datum: 2017-04-12 Dnr: O410-2/1617 Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? Bakgrund Som en del av arbetet under verksamhetsåret 2015/2016

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina november 2011 Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina Utvecklandet av gemensamma examina och utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete är en viktig del av högskolornas

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Juristutbildning i EU-rätt i Estland Svarande organisation: Estlands advokatsamfund (Eesti Advokatuur)

Juristutbildning i EU-rätt i Estland Svarande organisation: Estlands advokatsamfund (Eesti Advokatuur) Juristutbildning i EU-rätt i Estland Svarande organisation: Estlands advokatsamfund (Eesti Advokatuur) BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Estland 1. Tillträde till yrket Högre utbildning/universitetsutbildning

Läs mer

1(8) Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018. Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

1(8) Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018. Beskrivning och motivering av informationsbehovet: 2.1.1 Hur ser situationen för digital pedagogik, nya läromedel och lärandemiljöer ut för närvarande och vilka förutsättningar finns för att utveckla dem? Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018 Beskrivning

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

RP 58/2018 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2018.

RP 58/2018 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2018. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Begäran om utlåtande , Diarienr: UKM/41/010/2017

Begäran om utlåtande , Diarienr: UKM/41/010/2017 Helsingfors 7.3.2018 Undervisnings- och kulturministeriet kirjaamo@minedu.fi lukiouudistus@minedu.fi Ärende: Referens: Finlands Svenska Lärarförbund FSL:s utlåtande om utkast till regeringens proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

Ansökningsmeddelande 2018 för Asienprogrammet

Ansökningsmeddelande 2018 för Asienprogrammet Ansökningsmeddelande 2018 för Asienprogrammet Utbildningssamarbete, Japan och Sydkorea 1. Allmänt Utbildningsstyrelsens Asien-program finansierar samarbetsprojekt med högskolor i asiatiska områden som

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Studentexamen

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Studentexamen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om studentexamen 1 Studentexamen Studentexamen avläggs som avslutning på gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (714/2018). En studerande som har avlagt

Läs mer

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018.

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND

FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 08 Sida 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL För att möjliggöra en total översyn av universitetens utbildningsansvar

Läs mer

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning Promemoria 2014-06-04 U2014/3798/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning 1. Inledning Denna promemoria har

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om studiestöd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om studiestöd (65/1994): 1 Rätt till studiestöd för utbildning som inte står under offentlig tillsyn

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag, 29 och 41 i lagen om ändring lagen om allmänt bostadsbidrag och 14 i lagen om ändring av lagen

Läs mer

Världen finns nära dig

Världen finns nära dig Världen finns nära dig Bli internationell med oss Internationalisering angår alla Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en fördomsfri vägvisare för internationaliseringen

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

Det nya gymnasiet stöder och inspirerar

Det nya gymnasiet stöder och inspirerar Det nya gymnasiet stöder och inspirerar Utbildningen utvecklas som en helhet Målet är att höja kompetens- och utbildningsnivån och utveckla utbildningssystemet som en helhet. Syftet med gymnasiereformen

Läs mer

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Synvinklar utifrån arbetslivssamarbete Utbildning som ordnas på arbetsplats Läroavtalsutbildning Utbildning som grundar sig på utbildningsavtal Samarbetsskyldighet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 187/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om Nationalgalleriet och ändring av 3 och 10 i lagen om begränsning av utförseln

Läs mer

Uppgifterna om studieprestationer och examina förs in i den nationella informationsresursen KOSKI

Uppgifterna om studieprestationer och examina förs in i den nationella informationsresursen KOSKI [Asiakirjan päiväys] MEDDELADE Anordnarna av grundläggande utbildning Anordnarna av gymnasieutbildning Anordnarna av yrkesutbildning Uppgifterna om studieprestationer och examina förs in i den nationella

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Förfrågans uppgifter ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan.

Förfrågans uppgifter ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan. IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) 20.1.2018 GYMNASIEUTBILDNING Kontaktuppgifter (1) Enligt 58 i lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 25 i förordningen (1766/2009) om finansiering

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019

INFORMATIONSMÖTE Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 INFORMATIONSMÖTE 15.2.2019 Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 En gemensam ansökningsomgång för statsunderstöd inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen,

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

1992 rd - RP 72 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 72 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 72 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och lag om begränsning av rätten att få vuxenstudiepenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

RP 64/2007 rd. per månad föreslås bli höjt med 15 procent, dock minst med 16 euro. Inkomstgränserna

RP 64/2007 rd. per månad föreslås bli höjt med 15 procent, dock minst med 16 euro. Inkomstgränserna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd samt om ändring av 3 a i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

C. Utskott för unga och utbildning

C. Utskott för unga och utbildning C. Utskott för unga och utbildning Motion 1-4, 11-12 1 Högre studiestöd för föräldrar I dagens värld är det inte längre lika ovanligt för ett ungt, studerande par att få barn och bilda familj, vilket ökar

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer