PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING"

Transkript

1 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA FOKUSERADE DET PERSONALSTRATEGISKA ARBETET PÅ ATT KOMMUNICERA LUNDS KOMMUN SOM EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE.

2 Förord Personalstrategiska nyckeltal MEDARBETARPOLICY OCH ÅRETS HANDLINGSPLAN Personalstrategisk handlingsplan för MEDARBETARE I LUNDS KOMMUN Lunds kommun Lunds största arbetsgivare Mertid och övertid 3. PERSONALKOSTNADER Sjukfrånvarokostnader 4. LUNDS KOMMUN EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Statistik med kommentarer Åldersstruktur Personalomsättning och pensionsavgångar Rekryteringar Åtgärder inom området attraktiv arbetsgivare Lunds kommun en attraktiv arbetsgivare Bristyrkesgrupper och rekrytering Studentsamverkan Andra åtgärder 5. UTVECKLING GENOM MEDSKAPANDE Mål Åtgärder för utveckling genom medskapande Medskapande medarbetarskap och Utvecklingsresan Medarbetarenkät Tidigare utvecklingsområden Ledarskap i Lund HR-strategi 6. MÅNGFALDEN BERIKAR Statistik med kommentarer Könsfördelning Arbetstid Jämställdhetsindex för Lunds kommun Aktivt mångfaldsfrämjande arbete 7. HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ I FOKUS Mål Statistik med kommentarer Total sjukfrånvaro Lunds kommun i förhållande till omvärlden Sjukfrånvaron i detalj Diagnoser från företagshälsovården Sammanfattning av sjukfrånvaroanalysen Arbetsskador och tillbud Åtgärder Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 8. ATTRAKTIVA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FRÄMJAR UTVECKLING Lönestatistik med kommentarer Åtgärder 9. FRAMTIDA PRIORITERINGAR Personalstrategisk handlingsplan för 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING Syftet med den personalstrategiska uppföljningen är att beskriva personalsituationen inom Lunds kommun och följa upp årets personalstrategiska handlingsplan. Uppföljningen är en bilaga till Lunds kommuns årsredovisning. Personalavsnitt finns också i respektive nämnds årsanalys. Uppföljningen används som grund för kommande års handlingsplan och som referensmaterial.

3

4 2012 ETT ÅR MED LUNDS KOMMUN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE I FOKUS Lunds kommun står inför en stor utmaning vad gäller framtida rekryteringar och personalförsörjning. Inom många verksamhetsområden upplevs svårigheter med att rekrytera medarbetare på kort och lång sikt. För att möta framtidens utmaningar behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Det personalstrategiska arbetet under 2012 hade därför Lunds kommun en attraktiv arbetsgivare som övergripande fokusområde. Alla de insatser och åtgärder som genomfördes inom verksamheterna under året bidrar till att kommunen blir en än mer attraktiv arbetsgivare. Under hösten 2012 genomfördes den andra kommungemensamma medarbetarenkäten. Enkäten visar på ett generellt gott arbetsklimat inom kommunen med goda förutsättningar för medarbetarnas engagemang och delaktighet, det vi kallar medskapande. Nu väntar ett aktivt utvecklingsarbete inom verksamheterna utifrån medarbetarenkätens resultat där styrkor tas tillvara och utvecklingsområden arbetas med. Det fokus på arbetsmiljöarbetet som påbörjades under 2011 genom den första årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsatte under Nämnderna har arbetat med verksamhetsnära handlingsplaner för att förstärka och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årets uppföljning visar på vissa förbättringar men också på fortsatta utvecklingsområden. Trots det aktiva hälsofrämjande arbetet inom verksamheterna ökade sjukfrånvaron inom kommunen tyvärr från 5,2 procent till 5,7 procent under Både långtids- och korttidsfrånvaron har ökat totalt sett. Främst är det dock de kvinnliga medarbetarnas sjukfrånvaro som har ökat, särskilt i åldergruppen över 50 år. Även i övriga Sverige har sjukfrånvaronivåerna ökat. För att bryta denna oroväckande utveckling kommer hälso- och arbetsmiljöarbetet att intensifieras under Under året har samtliga medarbetare inom HR-området varit delaktiga i ett stort utvecklingsarbete som syftar till att underlätta för arbetsledare i det dagliga arbetet vad gäller personalfrågor. Arbetet med HR-strategin kommer att fortsätta under Detta är bara en liten del av det utvecklingsarbete som skett under 2012 i Lunds kommun. Vill du veta mer om allt det utvecklingsarbete inom personalområdet som gjorts under 2012 ska du läsa mer här i den personalstrategiska uppföljningen! Ett stort tack till alla medarbetare som har bidragit till verksamheternas utveckling under året! Kenneth Wictor Personaldirektör Charlotte Hartelius Klaar Personal- och verksamhetsutvecklingschef 04 / LUND 2012

5 Som medarbetare i Lunds kommun ger vi service till kommunens medborgare inom en rad områden allt från förskola till äldreomsorg, från bygglov till miljö och renhållning, från transportsystem till kultur och fritid. Vi bidrar varje dag till att göra det goda livet möjligt för medborgarna! Utdrag ur Medarbetarpolicyn PSU 05

6 PERSONALSTRATEGISKA NYCKELTAL FÖR LUNDS KOMMUN 2012 (2011 ÅRS SIFFROR INOM PARENTES) MEDARBETARE Antal månadsanställda i Lunds kommun Tillsvidare Visstid Summa Årsarbetare (7 670) (1 326) (8 996) (7 108) Antal timavlönade (årsarbetare) (604) 640 Antal anställda Visstidsanställda Tillsvidareanställda År HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Sjukfrånvaro (%) Total (5,2) 5,7 Andel > 60 dgr (45,6) 46,5 Kvinnor (5,7) 6,3 Män (3,6) 3,8 Antal medarbetare som mottagit friskvårdsbidrag Antal hälsoinspiratörer (225) 256 Antal Utmärkt hälsofrämjande arbetsplatser Totalt (25) 29 varav steg 2 (0) 1 Sjukfrånvaro % (2 682) Arbetsskador och tillbud Mertid och övertid (årsarbetare) Mertid Övertid Totalt (63) 53 (47) 48 (109) 100 PERSONALKOSTNADER Personalkostnader (mdr) (3 385) År Arbetsskador Tillbud År Andel av totala kostnader (%) (54) 56 Sjukfrånvarokostnader (mkr) (70, 6) 75,7 44% Andel personalkostnader 56% Personalkostnader Övriga kostnader PERSONALFÖRSÖRJNING Genomsnittlig ålder (46,4) 46,5 Genomsnittlig pensionsålder (64,6) 64,9 Personalomsättning (%) (8,2) 7,7 Antal utannonserade tjänster (1 296) UTVECKLING GENOM MEDSKAPANDE Medarbetarenkäten Genomsnittsresultat År Fortsatt gott arbetsklimat Lunds kommun på SKLs genomsnitt Hög svarsfrekvens, 74 procent Totalt Arbetsledare SKL Hållbart medarbetarengagemang, HME Nyckeltal ** Svarsbetyg*** Alla kommuner * 78 4,1 Lunds kommun 77 4,1 * som rapporterat in i Kolada 2012 **enligt Kolada, skala *** skala % 14% 43% Rekryteringsbehov inom 5 och 10 år Inom 5 år Inom 5-10 år Inget ersättningsbehov ATTRAKTIVA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Medianlön (kr) (23 284) MÅNGFALD Andel deltidsanställda (%) Kvinnor (36) 35 Män (21) 22 Totalt (32) 32 Jämställdhetsindex * (117) 113 * enligt Nyckeltalsinstitutet Andel kvinnor och män Kvinnor Män 06 / LUND 2012

7 KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET Kommunkoncernen omfattar Lunds kommun med dess nämnder och styrelser, kommunalförbund samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har inflytande över. Kommunen har därutöver 16 uppdragsföretag. Kommunfullmäktige (65 ledamöter) Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Habostyrelsen Barn- och skolnämnd Lunds stad Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Lunds kommuns Parkerings AB Barn- och skolnämnd Lund öster Vård- och omsorgsnämnden Tekniska nämnden Lunds kommuns Fastighets AB Utbildningsnämnden Socialnämnden Miljönämnden Kraftringen/ Lunds Energi koncernen AB Servicenämnden Renhållningsstyrelsen Räddningstjänsten Syd (Kommunalförbund) Överförmyndarnämnden Valnämnden VA SYD (Kommunalförbund) Krisledningsnämnden Fastighets AB Lunds Arena Science Village Scandinavia AB PSU 07

8 KAPITEL 1 MEDARBETARPOLICYN OCH ÅRETS HANDLINGSPLAN Medarbetarpolicyn för Lunds kommun beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna. Grundläggande för medarbetarskapet är ett medskapande förhållningssätt och att vi varje dag bidrar till att göra det goda livet möjligt för medborgarna. MEDARBETARPOLICY PERSONALSTRATEGISK HANDLINGSPLAN FÖR 2012 Handlingsplaner baserade på medarbetarpolicyn ska tas fram och följas upp i samband med årsredovisningen. Varje år antar därför kommunstyrelsen en handlingsplan för det personalstrategiska arbetet. Handlingsplanen innehåller särskilda åtgärder som ska vara i fokus kommande år och är ett komplement till det ordinarie HR-arbetet i kommunen. Den personalstrategiska handlingsplanen för 2012 fokuserade på Lunds kommun som en attraktiv arbetsgivare. För att trygga personalförsörjningen framöver har Lunds kommun en stor utmaning i att kunna både rekrytera och introducera nya medarbetare samt att behålla, ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare. För att kommunen ska vara och upplevas som en än mer attraktiv arbetsgivare angavs ett antal åtgärdsområden i handlingsplanen för 2012: Personalstrategisk handlingsplan Medarbetarpolicyn är indelad i olika områden. Utöver den övergripande inriktningen Vi gör det goda livet möjligt ingår följande områden: Utveckling genom medskapande Mångfalden berikar Hälsa och arbetsmiljö i fokus Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling Till medarbetarpolicyns olika områden finns riktlinjer för stöd i det vardagliga arbetet. Medarbetarpolicyn och riktlinjerna finns på intranätet tillsammans med tillhörande verktyg, såsom personalprocesser, råd och guider. Underlätta framtida rekrytering Medarbetarenkät och utvecklingsområden Ledar- och medarbetarutveckling Ständigt förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete Hälsofrämjande arbetsplatser Fördjupad jämställdhetsstatistik Utveckling av personal- och löneadministrativt stödsystem Läs mer om vad som har gjorts inom respektive område i de olika kapitlen här i den personalstrategiska uppföljningen. 08 / LUND 2012

9 PSU 09

10 KAPITEL 2 MEDARBETARE I LUNDS KOMMUN Definitioner Tillsvidareanställda Som tillsvidareanställda räknas heltids- och deltidsanställda. Visstidsanställda Som visstidsanställda räknas månadsavlönade medarbetare som har tidsbegränsade anställningar. Timavlönade inkluderas inte. Årsarbetare Antalet årsarbetare är antalet tillsvidareanställda medarbetare (inklusive tjänstlediga) omräknat till heltidstjänster. Statistik per 31 december 2012 Antalet medarbetare beräknas per den 31 december LUNDS KOMMUN LUNDS STÖRSTA ARBETSGIVARE Lunds kommun är med sina drygt medarbetare den största arbetsgivaren i Lund sett till antalet medarbetare inom kommungränsen. Flertalet av kommunens medarbetare är tillsvidareanställda eller månadsavlönade visstidsanställda. Till detta kommer timavlönade medarbetare. Jämfört med föregående år ökade antalet månadsanställda medarbetare inom Lunds kommun med 41 personer under Ökningen finns hos tillsvidareanställda med 59 personer medan visstidsanställda minskade med 18 personer. Även antalet tillsvidareanställda årsarbetare fortsatte att öka under 2012 (+78). Diagram 1. Månadsavlönade anställda i Lunds kommun År Visstidsanställda Tillsvidareanställda Tabell 1 Antal månadsanställda i Lunds kommun År Tillsvidareanställda Visstidsanställda Summa tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidareanställda årsarbetare / LUND 2012

11 Diagram 2. Antal tillsvidareanställda årsarbetare År Tabell 2. Antal månadsavlönade medarbetare per nämnd Tillsvidareanställda Visstidsanställda Barn- och skolnämnd Lunds stad Barn- och skolnämnd Lund Öster Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Renhållningsstyrelsen Servicenämnden Socialnämnden * Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden * Av socialnämndens 176 visstidsanställda är 82 personer i arbetsmarknadspolitiska insatser, till exempel OSA (offentligt skyddad anställning), särskilt anställningsstöd, deltagare i arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti samt instegsjobb. Inom Lunds kommun har vård- och omsorgsnämnden det största antalet medarbetare med totalt månadsavlönade medarbetare. Tätt därefter följer barn- och skolnämnd Lunds stad med månadsavlönade medarbetare. Antalet timavlönade omräknat till årsarbetare har ökat med knappt 36 årsarbetare totalt i Lunds kommun jämfört med föregående år. Tabell 3. Antalet timavlönade omräknat till årsarbetare Barn- och skolnämnd Lunds stad 128,2 146,2 Barn- och skolnämnd Lund öster 52,4 50,6 Byggnadsnämnden 3,6 3,5 Kommunstyrelsen 4,6 7,1 Kultur- och fritidsnämnden 15,6 18 Miljönämnden 0,0 0,1 Renhållningsstyrelsen 3,2 2,7 Servicenämnden 36,3 35,8 Socialnämnden 23,5 26,1 Tekniska nämnden 1,0 0,9 Utbildningsnämnden 20,2 20 Vård- och omsorgsnämnden 315,4 328,9 Totalt 604,0 639,9 PSU 011

12 Tabell 4. De största yrkesgrupperna i Lunds kommun 2012 Yrkesgrupp Antal månadsavlönade Förskollärare 758 Undersköterska, äldreomsorg 756 Undersköterska, hemvård 561 Barnskötare 516 Handledare (vårdare) 456 Lärare gymnasium, allmänna ämnen 431 Lärare grundskola, senare år 395 Lärare grundskola, tidigare år 357 Socialpedagog/behandlingsassistent 269 Fritidspedagog 269 Lokalvårdare 254 Vårdbiträde äldreomsorg 161 Inom kommunen finns cirka 160 yrkesgrupper som i sin tur kan bestå av anställningar med varierande titlar. Undersköterskor och förskollärare är de största yrkesgrupperna. Andra stora yrkesgrupper är barnskötare, handledare (kallades tidigare vårdare) och lärare inom de olika skolformerna. Tabell 5. Visstidsanställda inom de största yrkesgrupperna i procent Yrkesgrupp Antal visstidsanställda (månadsavlönade) Antal månadsavlönade totalt Visstidsanställda av totalt antal månadsavlönade (%) Förskollärare ,0 Undersköterska, äldreomsorg ,2 Undersköterska, hemvård ,5 Barnskötare ,2 Handledare (vårdare) ,7 Lärare gymnasium, allmänna ämnen ,4 Lärare grundskola, senare år ,4 Lärare grundskola, tidigare år ,6 Socialpedagog/behandlingsassistent ,0 Fritidspedagog ,2 Lokalvårdare ,9 Vårdbiträde äldreomsorg ,4 Visstidsanställda månadsavlönade medarbetare finns i varierande omfattning inom de största yrkesgrupperna. Särskilt barnskötare har en hög andel visstidanställda. Timavlönade ingår inte i statistiken. 012 / LUND 2012

13 Tabell 6. Timavlönade omräknade till årsarbetare inom de största yrkesgrupperna Yrkesgrupp Barnskötare 120,8 131,6 Vårdbiträde, äldreomsorg 104,0 98,5 Handledare (vårdare) 63,8 64,8 Undersköterska, äldreomsorg 33,7 41,1 Lokalvårdare 26,1 26,8 Socialpedagog/behandlingsassistent 20,6 23,4 Lärare grundskola, senare år 8,7 10,4 Lärare grundskola, tidigare år 9,4 8,1 Förskollärare 8,0 7,3 Lärare gymnasium, allmänna ämnen 4,2 5,3 Fritidspedagog 1,6 2,3 Undersköterska, hemvård 1,4 2,2 De yrkesgrupper inom Lunds kommun som har klart flest timavlönade medarbetare är barnskötare och vårdbiträden. Den totala mer- och övertiden inom kommunen motsvarar 100,2 årsarbetare. Detta är en minskning jämfört med föregående år med 9,1 årsarbetare. Minskningen beror på ett minskat uttag av mertid motsvarande 10 årsarbetare. Uttaget av övertid har ökat med motsvarande knappt en årsarbetare. Kostnaden för mer- och övertid inom kommunen för 2012 är 54,8 miljoner vilket är en minskning med 3,1 miljoner kronor jämfört med föregående år. Kostnaden för mer- och övertid motsvarar 1,6 procent av den totala personalkostnaden för Uttagen mertid har minskat för både kvinnliga och manliga medarbetare jämfört med föregående år. Vad gäller övertid har kvinnorna minskat uttaget något (motsvarande 1,1 årsarbetare) medan männen har ökat med motsvarande 2 årsarbetare jämfört med föregående år. Kvinnliga medarbetare inom kommunen tar ut något mer övertid än mertid i genomsnitt. De manliga medarbetarna tar ut övertid i betydligt högre grad, knappt fem gånger så mycket jämfört med uttagen mertid för Skillnaden i fördelning beror till stor del på att kvinnliga medarbetare i betydligt högre utsträckning arbetar deltid. MERTID OCH ÖVERTID Tabell 7. Mertid och övertid uppdelat på kön omräknat till årsarbetare Mertid Övertid Totalt Kvinnor 43,7 28,0 71,7 Män 8,9 19,6 28,5 Totalt 52,6 47,6 100,2 Tabell 8. Mertid och övertid uppdelat på kön, omräknat till miljoner kronor och inklusive sociala avgifter Mertid Övertid Totalt (mkr) Kvinnor 16,4 20,3 36,7 Män 3,1 15,0 18,1 Totalt 19,5 35,3 54,8 PSU 013

14 Tabell 9. Mertid och övertid per nämnd omräknat till årsarbetare och tusentals kronor inklusive sociala avgifter Nämnd Totalt 2011 Totalt 2012 Varav mertid Varav övertid Motsvarande (tkr) Barn- och skolnämnd Lunds stad 19,9 20,3 15,8 4, Barn- och skolnämnd Lund Öster 7,8 8,6 6,1 2, Byggnadsnämnden 0,3 0,2 0,0 0,2 272 Kommunstyrelsen 1,1 1,5 0,0 1, Kultur- och fritidsnämnden 2,8 2,8 1,8 1, Miljönämnden 0,0 0,1 0,0 0,1 70 Renhållningsstyrelsen 3,0 4,7 0,1 4, Servicenämnden 7,4 7,3 2,7 4, Socialnämnden 3,5 3,3 1,6 1, Tekniska nämnden 0,4 0,4 0,0 0,4 402 Utbildningsnämnden 5,8 5,0 2,1 2, Vård- och omsorgsnämnden 57,3 46,0 22,5 23, Samtliga nämnder 109,3 100,2 52,6 47, De yrkesgrupper inom kommunen som har det största uttaget av mertid och övertid är undersköterskor inom hemvård och handledare. Tabell 10. Mertid och övertid omräknat till antal årsarbetare inom de största yrkesgrupperna Yrkesgrupp Förskollärare 7,1 6,8 Undersköterska, äldreomsorg 9,1 6,6 Undersköterska, hemvård 12,5 11,4 Barnskötare 7,2 7,7 Handledare (vårdare) 15,5 10,4 Lärare gymnasium, allmänna ämnen 2,0 1,6 Lärare grundskola, senare år 1,1 1,2 Lärare grundskola, tidigare år 0,8 1,1 Socialpedagog/behandlingsassistent 2,2 2,5 Fritidspedagog 2,0 2,2 Lokalvårdare 3,3 1,3 Vårdbiträde äldreomsorg 3,2 2,1 014 / LUND 2012

15 KAPITEL 3 PERSONALKOSTNADER PERSONALKOSTNADER Personalkostnaderna uppgick för år 2012 till miljoner kronor vilket motsvarar 56 procent av kommunens kostnader. Som jämförelse kan nämnas att personalkostnaderna för år 2011 var miljoner kronor. Diagram 3. Personalkostnadernas andel av den kommunens totala kostnader Andel personalkostnader Diagram 4 visar hur sjukfrånvarokostnaderna har utvecklats mellan 2008 och Sedan 2007 betalar arbetsgivaren 80 procent av lönen för dag 2-14 samt 10 procent för dag Arbetsgivaren betalar semesterersättning och sociala avgifter även för karensdagen och sjukfrånvaron från 90 till 180 dagar under de tre första åren. Nedanstående kostnader är inte omräknade med hänsyn till inflationen. Diagram 4. Sjukfrånvarokostnader i miljoner kronor 44% 56% Personalkostnader Övriga kostnader SJUKFRÅNVAROKOSTNADER Sjukfrånvarokostnaderna för år 2012 var 75,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 5 miljoner eller 7 procent från 2011 års 70,6 miljoner kronor. Fördelningen av sjukfrånvarokostnaderna på karensdag, dag 2-14, dag samt dag visar på en ökning av sjukfrånvarokostnaderna för samtliga intervall. Sjukfrånvaron för dag 2-14 står för den största andelen nämligen 77 procent av totala sjukfrånvarokostnader. Det är också denna som ökat mest räknat i antal miljoner kronor. Mer att läsa om hur sjukfrånvaron har utvecklats under året finns i kapitlet Hälsa och arbetsmiljö i fokus Sjukfrånvarokostnaderna för år 2012 motsvarar 2,2 procent av de totala personalkostnaderna. Sjukfrånvaron medför en ökad administration för bland annat vikarieanskaffning, sämre kvalitet och ökad stress för övriga medarbetare på arbetsplatsen. Till sjukfrånvaro kostnaderna kommer rehabiliteringskostnader samt kostnader för vikarier. År PSU 015

16 Tabell 11. Fördelning av sjukfrånvarokostnader Tkr % Tkr % Tkr % Karensdag , , ,1 Dag 2 t o m dag , , ,8 Dag 15 t o m dag , , ,2 Dag 91 t o m dag , , ,9 Sjukfrånvaro vissa lärare 163 0,2 86 0,1 47 0,1 Summa Diagram 5. Fördelning av sjukfrånvarokostnader Karensdag Dag 2 t o m 14 Dag 15 t o m 90 Dag 91 t o m 180 Sjukfrånvaro vissa lärare Arbetsgivaren kan enligt kollektivavtalet AB bli skyldig att utge sjuklön om en medarbetares sjukpenning eller förlängd sjukpenning blir indragen av Försäkringskassan. Sjuklönen betalas i sådana fall under tiden som medarbetaren är sjukskriven, dock längst under 180 dagar. Under 2012 har Lunds kommun betalat ut sjuklön enligt ovanstående till 3 personer att jämföra med 8 under 2011 och 10 under / LUND 2012

17 KAPITEL 4 LUNDS KOMMUN EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE För att Lunds kommun på bästa sätt ska kunna möta framtidens utmaningar behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare för alla! Kommunen står inför en stor utmaning när det gäller den framtida personalförsörjningen. Utmaningen ligger i att både rekrytera och introducera nya medarbetare och behålla, ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare. Viktiga utgångspunkter är den kommungemensamma medarbetarpolicyn samt Vision 2025 för Lunds kommun. I medarbetarpolicyn betonas främst tre områden som bidrar till att profilera Lunds kommun som en attraktiv arbetsgivare. Genom att kommunens arbetsuppgifter är meningsfulla bidrar alla medarbetare varje dag till att göra det goda livet möjligt för medborgarna. För att medborgarna alltid ska kunna ges bästa möjliga service vill och behöver kommunens verksamheter ständigt utvecklas och förbättras. Lunds kommun vill vara en organisation som präglas av utveckling, idérikedom och handlingskraft. Genom att medarbetarna utvecklas, utvecklas verksamheten. Lunds kommun som en attraktiv arbetsgivare var ett övergripande fokusområde i den personalstrategiska handlingsplanen för Särskilt fokuserades på följande åtgärd: Underlätta framtida rekrytering genom framtagande av arbetsgivarvarumärke samt identifiering av bristyrken. STATISTIK MED KOMMENTARER ÅLDERSSTRUKTUR Medelåldern för tillsvidareanställda medarbetare i Lunds kommun är 46,5 år, vilket är en ökning med 0,1 år sedan föregående år. De manliga medarbetarna är i genomsnitt 0,2 år äldre än de kvinnliga. Tabell 13. Tillsvidareanställda i åldersgrupper och i procent av samtliga tillsvidareanställda Åldersgrupp 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) - 20 år 0,0 0,1 0, år 2,7 2,6 2, år 7,4 7,7 7, år 10,1 9,8 10, år 12, , år 12,2 12,2 13, år 13,3 13,6 13, år 14,3 13,9 13, år 15,9 15,7 15, år 11,2 10,9 11,4 66 år - 0,5 0,5 0,6 Den största förändringen vad gäller åldersfördelning av tillsvidareanställda under 2012 har skett i åldersgruppen år som ökade med 0,9 procentenheter. Den största åldersgruppen är liksom föregående år år. Tabell 12. Genomsnittlig ålder för kvinnor och män Kvinnor 46,7 46,6 46,5 46,3 46,4 Män ,9 46,7 46,6 Alla 46,8 46,7 46,6 46,4 46,5 PSU 017

18 Diagram 6. Andel tillsvidareanställda i procent och åldersgrupper År Tabell 14. Genomsnittlig ålder per nämnd, sorterad efter stigande ålder Ålder Totalt Totalt Kvinnor Män Miljönämnden 42,2 42,4 38,4 48,7 Vård- och omsorgsnämnden 44,5 44,5 44,6 43,8 Byggnadsnämnden 46,8 45,5 46,4 44,2 Renhållningsstyrelsen 46,6 46,1 47,8 45,9 Barn- och skolnämnd Lund Öster 46,3 46,3 46,5 44,7 Kultur- och fritidsnämnden 46,7 46,7 46,6 46,7 Socialnämnden 47,0 47,0 46,3 48,9 Tekniska nämnden 47,8 47,1 45,6 49,0 Barn- och skolnämnd Lunds stad 47,1 47,2 47,6 45,6 Kommunstyrelsen 46,8 47,8 47,2 48,9 Servicenämnden 48,3 48,6 48,0 49,2 Utbildningsnämnden 48,8 48,6 48,6 48,7 Totalt 46,4 46,5 46,4 46,6 PERSONALOMSÄTTNING OCH PENSIONSAVGÅNGAR Tabell 15. Antal tillsvidareanställda som slutat, fördelat på avgångsorsak Slutat på egen begäran Pension Annan orsak Summa Antal tillsvidareanställda Personalomsättning (antal som slutat av totalt antal) i % 10,6 6,7 6,3 8,2 7,7 Personalomsättningen för 2012 var 7,7 procent vilket är något lägre än föregående år. 28 procent av samtliga avgångar för tillsvidareanställda berodde på pension vilket är en minskning med 6 procentenheter jämfört med Även antalet medarbetare som slutat på egen begäran var något lägre än föregående år. 018 / LUND 2012

19 Tabell 16. Genomsnittlig pensionsålder för tillsvidareanställda Pensionsålder Antal , , , , ,9 170 Diagram 7. Antal pensionsavgångar Den genomsnittliga pensionsåldern inom Lunds kommun ökade något under 2012 och är nu 64,9 år. 170 medarbetare lämnade organisationen för pension under året. Vid årets slut kvarstod 125 medarbetare som fyllt 65 år i tjänst År Tabell 17. Beräknade pensionsavgångar för tillsvidareanställda Inom 3 år Inom 5 år Inom 10 år Anställda Andel i pension om 10 år (%) Antal procent av de tillsvidareanställda medarbetarna beräknas ha gått inom pension inom tio år, vilket är något lägre än föregående år då motsvarande siffra var 31 procent. Beräkningen baseras på en pensionsålder på 65 år. Personalomsättning på sikt en räkneövning En prognos har gjorts för att göra en preliminär bedömning av personalförsörjningsbehovet de kommande åren. Prognosen är baserad på hur många anställda som slutade på egen begäran eller annan orsak än pension under 2012 samt på beräkningar över hur många som väntas gå i pension de närmaste åren utgående från en pensionsålder på 65 år. Siffrorna ger en tydlig vink om ett stort rekryteringsbehov den kommande framtiden. Inom 5 år beräknas drygt 40 procent av kommunens nuvarande medarbetare ha lämnat sin anställning, inom 10 år drygt 85 procent. Osäkra faktorer är naturligtvis om Lunds kommun har samma behov av medarbetare framöver. En ökad befolkning kräver en ökad service samtidigt som kommunen kan komma att omorganisera, effektivisera och entreprenadutsätta vissa verksamheter. Vi kommer förmodligen även att få en ökad rörlighet bland arbetskraften på grund av att många fler lediga tjänster kommer att utannonseras även om vi just nu är inne i en lågkonjunktur. Det gäller framförallt inom kommunerna men även inom andra verksamheter med många fyrtiotalister bland sina medarbetare. Diagram 8. Rekryteringsbehov inom 5 och 10 år 43% 14% 43% Inom 5 år Inom 5-10 år Inget ersättningsbehov Inom 5 år beräknas drygt 40 procent av dagens anställda att behöva ersättas. Inom 10 år är det totala beräknade ersättningsbehovet drygt 85 procent. PSU 019

20 REKRYTERINGAR Tabell 18. Utannonserade tjänster Antal tjänster Antal annonser Antal sökande Genomsnitt sökande per annons Lunds kommun utannonserade 1203 tjänster fördelade på 850 platsannonser under Varje annons lockade till sig i genomsnitt 45 ansökningar vilket är klart fler än föregående år (35 ansökningar). Antalet ansökningar varierar kraftigt beroende på sökt yrkesgrupp. Liksom föregående år avsåg 55 procent av 2012 års annonser tillsvidareanställningar. Drygt hälften (55 procent) av annonserna avsåg heltidsanställningar. Ytterligare 11 procent erbjöds anställning på antingen heltid eller deltid. Annonser om arbete på deltid motsvarade 31 procent och 3 procent av annonserna gällde timavlönade arbeten. ÅTGÄRDER INOM OMRÅDET ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, både idag och i framtiden. Därför sker ett aktivt arbete för att främja rekrytering samt att ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare både kommunövergripande och inom nämnderna. Bland de åtgärder som har genomförts kommunövergripande under 2012 finns särskilt ett intensifierat arbete med att förtydliga vad kommunen står för som arbetsgivare. LUNDS KOMMUN EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Den personalstrategiska handlingsplanen för 2012 angav följande strategiska åtgärder inom området: Framtagande av ett trovärdigt och lockande arbetsgivarvarumärke som visar vad som kännetecknar Lunds kommun och vad vi vill föra fram om oss själva som arbetsgivare Utveckling av strategi för kommunikation av arbetsgivarvarumärket internt och externt Fokusgrupper om Lunds kommun som arbetsgivare För att få fram välgrundade åsikter om kommunen som arbetsgivare genomfördes under våren 2012 ett flertal fokusgrupper med befintliga och potentiella medarbetare. En fokusgrupp innebär ett strukturerat samtal med 6-8 gruppdeltagare kring några på förhand definierade frågor. Genom ett samtal med avgränsade ämnen under ledning av en samtalsledare ger fokusgrupper möjlighet till att hämta in mycket information under en begränsad tid från gruppdeltagarna. Fokusgrupper som metod började användas av Lunds kommun i samband med medverkan i projektet Sveriges viktigaste jobb som Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver. Projektet syftar till att öka kunskapen om jobb inom, och nyansera bilden av kommuner och landsting som arbetsgivare, vilket bör gagna Lunds kommuns rekryteringsmöjligheter framöver. Kommunen deltog i projektet genom att leverera material från två fokusgrupper. Därefter bedömdes fokusgrupper vara en så bra metod att den började användas i större omfattning med kommunens egna fokusgrupper. Fokusgrupperna som genomfördes fokuserade på frågor med positiv inriktning om kommunen som arbetsgivare. Bland annat skedde dialog kring vad som lockade medarbetaren att börja jobba i Lunds kommun från början, vad som motiverar medarbetaren att stanna kvar i jobbet och den övergripande bilden av kommunen som arbetsgivare. Potentiella medarbetare i form av gymnasieelever tillfrågades om sin bild av kommunen som arbetsgivare och bidrog med nyanserade tankar från ett ungdomsperspektiv. Resultat från fokusgrupperna Fokusgrupperna bidrog med ett antal faktorer som förtydligar bilden av Lunds kommun som arbetsgivare. Bland de övergripande faktorer som hittades finns: Vi gör det goda livet möjligt! Meningsfullt och viktigt arbete Arbete med människor Ge god service till medborgarna Jag behövs! Vi vill inte bara följa utvecklingen vi vill leda den! Lunds goda rykte Traditionellt visavi nytänkande Utvecklas du, utvecklas vi! Utvecklas i arbetet Frihet under ansvar Delta i hela processen Jag utvecklar verksamheten, mig själv och andra Fokusgruppernas deltagare framhävde också Lunds kommun som en trygg organisation med bra chefer och ledare. 020 / LUND 2012

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 14 Våra medarbetares engagemang, kompetens och ansvar är en viktig förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. För att vi på bästa sätt ska kunna möta framtidens

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning 20 09 Spyken i Lund Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet mellan

Läs mer

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA. 2011 FOKUSERADE DET PERSONALSTRATEGISKA

Läs mer

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012 Frågor om mig själv/mitt medarbetarskap 28 Jag trivs och mår bra på arbetet 29 Jag bidrar aktivt till att mina arbetskamrater trivs och mår bra på arbetet 30 Jag är motiverad att lära och utvecklas 31

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra 1 Personalpolitiken angår oss alla Personalpolitiken leder till en god service Personalpolitiken är både en förutsättning

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun Personalförsörjningspolicy Falköpings kommun 1 Inledning Falköpings kommun står inför en stor personalomsättning den närmaste femårsperioden. Cirka 600 medarbetare kommer att behöva rekryteras på grund

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer