ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT"

Transkript

1 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT FÖR KOMMUNENS INVÅNARE! 20 10

2

3 Innehåll Förord... 6 Sammanfattning... 8 Personalstrategisk uppföljning... 9 Medarbetare i Lunds kommun... 9 Personalförsörjning... 9 Personalkostnader... 9 Personalstrategisk handlingsplan Medarbetarpolicy... 9 Utveckling genom medskapande Mångfalden berikar Hälsa och arbetsmiljö i fokus Attraktiva anställningsvillkor Framtida prioriteringar Ny medarbetarpolicy Innehåll Bakgrund Kommunikation Årets handlingsplan Översyn av styrdokument Personalstrategisk handlingsplan Attraktiv arbetsgivare Medarbetare i Lunds kommun Lunds kommun Lunds största arbetsgivare Mertid och övertid Personalförsörjning Pensionsavgångar Personalomsättning Rekryteringar Personalomsättning på sikt en räkneövning Om fem år Om tio år Handlingsplanen för 2010 om personalförsörjning Bristyrken Åtgärder för att rekrytera och behålla medarbetare Kompetensöverföring när medarbetare lämnar sin anställning Personalkostnader Personalkostnader Sjukfrånvarokostnader Utveckling genom medskapande Handlingsplanen 2010 om Utveckling genom medskapande Medarbetarpolicyn om Utveckling genom medskapande Åtgärder för Utveckling genom medskapande Utvecklingsresan Ledarskap i Lund...44 Utvecklingsinsatser för ledare Medarbetarsamtal med tillhörande individuella utvecklingsplaner Medarbetarenkät Mångfalden berikar...50 Handlingsplanen 2010 om Mångfalden berikar Medarbetarpolicyn om Mångfalden berikar Statistik med kommentarer Deltid Sysselsättningsgrad Lönestatistik Mångfaldsfrämjande åtgärder Mångfaldsfrämjande material Mångfald vid rekryteringar Aktivt nätverk för mångfaldsfrågor FLIKSYSTEM PsU 01

4 Seminarier och andra utbildningsinsatser...59 Lunds integrations- och mångfaldsrunda Andra aktiviteter inom nämnderna Fler exempel från nämnderna Hälsa och arbetsmiljö i fokus Handlingsplanen 2010 om Hälsa och arbetsmiljö i fokus Medarbetarpolicyn om Hälsa och arbetsmiljö i fokus Statistik med kommentarer Lunds kommun i förhållande till omvärlden Sjukfrånvaro per nämnd Diagnoser Diagnoser för långtidssjukskrivna via AFA Kommunindex Diagnoser från Företagshälsovården Arbetsskador Åtgärder för Hälsa och arbetsmiljö i fokus.. 74 Hälsoprocessen Satsa friskt! Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats Lundaloppet Rökfri arbetstid Medarbetarenkät Systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsskaderegistret LISA Nytt samverkansavtal Andra insatser inom nämnderna Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling Handlingsplanen 2010 om Attraktiva arbetsvillkor främjar utvecklingen... 8 Medarbetarpolicyn om Attraktiva anställningsvillkor Åtgärder för Attraktiva anställningsvillkor Lönesättningsprocessen Väl kända lönekriterier Självrapporteringssystem Fler exempel från nämnderna Framtida prioriteringar Handlingsplanen för år / LUND 2011

5 Diagramregister Diagram 1. Antal tillsvidare- och visstidsanställda Diagram 2. Antal årsarbetare Diagram 3. Antal tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper Diagram 4. Antal pensionsavgångar Diagram 5. Sjukfrånvarokostnader i miljoner kronor Diagram 7. Resultat av medarbetarenkäten Diagram 8. Sjukfrånvaron för tillsvidare- och visstidsanställda per månad under Diagram 9. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid fördelad på ålder Diagram 10. Sjukfrånvaro för kvinnor uppdelad i åldersgrupper och intervall Diagram 11. Sjukfrånvaro för män uppdelad i åldersgrupper och intervall Diagram 12. Diagnoser från Företagshälsovården Diagram 13. Arbetsskador FLIKSYSTEM PsU 03

6 Tabellregister Tabell 1. Antal anställda i Lunds kommun Tabell 2. Antal anställda per nämnd Tabell 3. Andel kvinnor och män av samtliga tillsvidareanställda per nämnd i procent Tabell 4. Andel kvinnor och män bland visstidsanställda per nämnd i procent Tabell 5. Antal timavlönade omräknade till årsarbetare per nämnd Tabell 6. Antal tillsvidareanställda per yrkesgrupp Tabell 7. Yrkesgrupper med fler än 100 tillsvidareanställda...21 Tabell 8. Antal visstidsanställda inom vissa yrkesgrupper...21 Tabell 9. Antal timavlönade omräknat till årsarbetare inom vissa yrkesgrupper 2000, Tabell 10. Mertid och övertid per nämnd omräknat till årsarbetare, omräknat till tusen kronor inklusive sociala avgifter Tabell 11. Mertid och övertid uppdelade på kön, omräknat till årsarbetare Tabell 12. Mertid och övertid uppdelat på kön, omräknat till miljoner kronor och inklusive sociala avgifter Tabell 13. Mertid och övertid per yrkesgrupp omräknat till antal årsarbetare Tabell 14. Genomsnittlig ålder uppdelad på kvinnor och män Tabell 15. Tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper och i procent av samtliga tillsvidareanställda Tabell 16. Genomsnittlig ålder för anställda inom ett urval av yrkesgrupper, sorterade efter ålder Tabell 17. Genomsnittlig ålder per nämnd Tabell 18. Beräknade pensionsavgångar för samtliga tillsvidareanställda Tabell 19. Beräknade pensionsavgångar inom barn- och ungdomsverksamhet Tabell 20. Beräknade pensionsavgångar inom vård- och omsorgsverksamhet Tabell 21. Beräknade pensionsavgångar inom vissa andra yrkesområden Tabell 22. Antal tillsvidareanställda som slutat, fördelat på avgångsorsak (personalomsättning) Tabell 23. Genomsnittlig pensionsålder för tillsvidareanställda Tabell 24. Antal medarbetare över 65 år Tabell 25. Fördelning av sjukfrånvarokostnaderna Tabell 26. Antal deltagare i Utvecklingsresans seminarier...41 Tabell 27. Andel kvinnor och män i procent av samtliga anställda per nämnd Tabell 28. Andel män och kvinnor inom barn- och ungdomsverksamhet Tabell 29. Andel män och kvinnor inom vård- och omsorgsverksamhet Tabell 30. Andel män och kvinnor inom teknik med mera Tabell 31. Kvinnors och mäns fördelning av nettoarbetstid, sjukdom och ledigheter uttryckt i procent av total tid / LUND 2011

7 Tabell 32. Andel deltidsanställda i procent av samtliga anställda kvinnor respektive män Tabell 33. Andel deltidsanställda i procent av samtliga tillsvidareanställda per nämnd Tabell 34. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för deltidsanställda inom yrkesgruppen, sorterade efter lägsta sysselsättningsgrad Tabell 35. Medianlön, 10:e och 90:e percentil för kvinnor och män Tabell 36. Lönestatistik för ett urval av yrkesgrupper Tabell 37. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid uppdelad på kvinnor och män Tabell 38. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid i några större kommuner Tabell 39. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid i några skånska kommuner Tabell 40. Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro Tabell 41. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid uppdelad på kvinnor och män samt på sjukfrånvaro kortare än 60 dagar respektive 60 dagar eller mer Tabell 42. Kvinnors sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, fördelat på åldersgrupper, Tabell 43. Mäns sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid,fördelat på åldersgrupper Tabell 44. Sjukfrånvaro för kvinnor och män i procent av ordinarie arbetstid, fördelat på åldersgrupper Tabell 45. Sjukfrånvaro per nämnd och i procent av ordinarie arbetstid (inkl. timavlönade) Tabell 46. Sjukfrånvaro per nämnd och i procent av ordinarie arbetstid och andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer (långtidssjukfrånvaro) Tabell 47. Sjukfrånvaro uppdelad på kvinnor och män och per nämnd Tabell 48. Andel deltidssjukskrivna i procent av samtliga inom nämnden som var sjukskrivna mer än 28 dagar (tillsvidareanställda och visstidsanställda) Tabell 49. Sjukfrånvaro i procent per yrkesgrupp Tabell 50. Yrkesgrupper med högst sjukfrånvaro Tabell 51. Yrkesgrupper med låg sjukfrånvaro Tabell 52. Antal långtidssjukfall uppdelade på olika diagnoser gällande samtliga långtidssjuka anställda i Lunds kommun och i samtliga kommuner i Sverige Tabell 53. Antal långtidssjukfall uppdelade på olika yrkesgrupper FLIKSYSTEM PsU 05

8 2010 ett händelserikt år Kommunens medarbetare är den kommunala verksamheten! I mötet mellan medarbetare och brukare avgörs också den upplevda kvalitén på kommunens tjänster. Betydelsen av hur våra medarbetare upplever kommunens personalpolitik kan knappast överskattas. Det är därför avgörande att vi har en personalpolitik som svarar upp mot relevanta förväntningar från våra medarbetare. Att kunna behålla och rekrytera personal, att se till att medarbetare har rätt kompetens vid rätt tillfälle, känner delaktighet och engagemang, har och får rätt lön med mera är strategiskt viktiga och avgörande frågor. Hur vi arbetar med personalfrågorna är avgörande för hur vi lyckas med Den attraktiva arbetsgivaren och Den goda arbetsplatsen men framförallt hur vi lyckas med Den goda verksamheten så vi kan göra Det goda livet möjligt för kommunens invånare! Kommunfullmäktige gav 2008 kommunstyrelsen i uppdrag att se över kommunens styrdokument i syfte att förenkla, begränsa, sammanföra och aktualisera dokumenten. För personalområdet innebar det att vi 2010 fick en ny medarbetarpolicy som ersatte det personalpolitiska programmet och att ett stort antal policys och riktlinjer ersattes med fyra riktlinjer: Riktlinjer för medarbetarutveckling, Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling, Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering samt Riktlinjer för lönesättning. För att ytterligare underlätta arbetet med personalfrågorna för våra ledare i organisationen har fler webbaserade processer utarbetats under året: lönesättningsprocessen och kompetensöverföringsprocessen. För att ta tempen på organisationen genomfördes under året en medarbetarenkät på i stort sett samtliga förvaltningar. Resultatet bedöms som generellt bra och som ett utmärkt underlag för att processa det vidare på respektive förvaltning och verksamhet. Glädjande är också att se det goda resultatet från våra ledare. som beslutades av kommunstyrelsen under hösten. Ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna träffades under Samverkansavtalet anger hur samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna ska gå till men framförallt hur medarbetare ska ges möjlighet att aktivt delta i verksamheternas beslutsprocess och utvecklingsarbete, helt i linje med kommunens stora satsning Utvecklingsresan. Fundamentet i avtalet är därför arbetsplatsträffarna och medarbetarnas direkta inflytande på arbetsplatsen. Under ett antal år har kommunen haft hälsa och arbetsmiljö som ett prioriterat område. Ett stort antal hälsofrämjande projekt har under åren genomförts vilket bland annat kan avläsas i att sjukfrånvaron under åren sjunkit från 8 till 5,3 procent. Sjukfrånvaron har dock inte sjunkit i önskvärd takt under det senaste året och hälso- och arbetsmiljöarbetet kommer därför att stå i fortsatt fokus. I denna personalstrategiska uppföljning för år 2010 redovisas ett stort antal utvecklingsinsatser som har genomförts inom kommunens olika förvaltningar och verksamheter. Engagemanget inom verksamheterna är glädjande då det är ute på de enskilda arbetsplatserna som kommunens personalpolitik realiseras i mötet med medborgarna! TACK alla ni medarbetare som i vardagen har bidragit till den ständiga utvecklingen av våra verksamheter! Lund, mars 2011 Kenneth Wictor Personaldirektör Charlotte Hartelius Klaar Personal- och verksamhetsutvecklingschef Under året förstärktes arbetet med kommunens ledarförsörjning där det första steget var att ta fram kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun. Drygt 100 personer har varit delaktiga i framtagandet av kriterierna 06 / LUND 2011 Kenneth Wictor och Charlotte Hartelius Klaar

9 FLIKSYSTEM I mötet mellan medarbetare och brukare avgörs den upplevda kvalitén på kommunens tjänster. PsU 07

10 Sammanfattning Medarbetare på Vägledningscentrum ger råd om utbildningsvägar. 08 / LUND 2011

11 Sammanfattning Personalstrategisk uppföljning Syftet med den personalstrategiska uppföljningen är att beskriva personalsituationen inom Lunds kommun och följa upp årets personalstrategiska handlingsplan. Uppföljningen är en bilaga till Lunds kommuns årsredovisning. Personalavsnitt finns också i respektive nämnds årsanalys. Uppföljningen används som grund för kommande års handlingsplan och som referensmaterial. Personalstrategisk handlingsplan 2010 Den personalstrategiska handlingsplanen för 2010 utgick till stora delar från innehållet i den medarbetarpolicy som var under politisk behandling när handlingsplanen skulle tas och som tar sin utgångspunkt i Vision Handlingsplanen innehöll därför samma delområden som Medarbetarpolicyn. Medarbetare i Lunds kommun Lunds kommun hade vid 2010 års slut tillsvidareanställda och visstidsanställda, det vill säga totalt cirka att jämföras med för Kvinnorna utgör 77 procent av de tillsvidareanställda och 37 procent av dem arbetar deltid. Motsvarande siffför männen är 23 procent respektive 21 procent. Personalförsörjning Medelåldern för kommunens medarbetare är 46,6 år. De medarbetare som är 51 år eller äldre utgör 42 procent av samtliga tillsvidareanställda. Personalomsättningen för 2010 var 6,3 procent vilket innebär en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. 35 procent av samtliga avgångar för tillsvidareanställda berodde på pension och detta är en minskning med 6 procentenheter jämfört med Den genomsnittliga pensionsåldern har minskat något från 2009 års 64,9 år till 64,8 år under Lunds kommun står fortfarande inför stora pensionsavgångar. För att säkra den framtida personalförsörjningen har nämnderna under året utarbetat personalförsörjningsplaner på ett och fem års sikt. Inom kommunen föreligger risk för brist på personal främst inom skolvärlden och de tekniska områdena men även inom vårdområdet. I den personalstrategiska handlingsplanen trycktes också på vikten av att säkra personalförsörjningen och att Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill profilera Lunds kommun genom att peka på våra meningsfulla arbetsuppgifter och betona kommunens utvecklingsinriktning såväl för verksamheter som för medarbetare. Att fortsätta arbetet med Utvecklingsresan var därför en stor och viktig uppgift inför Andra viktiga grundpelare är det mångfaldsfrämjande respektive det hälsofrämjande arbetet samt attraktiva anställningsvillkor varför dessa områden också skulle vara i fokus för det personalstrategiska arbetet under Medarbetarpolicy Under 2010 beslutade kommunfullmäktige om en ny medarbetarpolicy för Lunds kommun. Medarbetarpolicyn ersätter det tidigare Personalpolitiska programmet och beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna. Medarbetarpolicyn innehåller fyra delområden utveckling genom medskapande, mångfalden berikar, hälsa och arbetsmiljö i fokus samt attraktiva anställningsvillkor främjar utvecklingen. Kopplat till medarbetarpolicyn finns olika riktlinjer vilka har antagits under året av kommunstyrelsen. FLIKSYSTEM Personalkostnader Under 2010 uppgick personalkostnaderna till miljoner kronor vilket motsvarar 57 procent av kommunens totala kostnader. Sjukfrånvarokostnaderna utgjorde 2,1 procent av dessa kostnader. Under 2010 fastställdes den nya medarbetarpolicyn för Lunds kommun. Denna ersätter det personalpolitiska programmet och beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna. PsU 09

12 Sammanfattning Utveckling genom medskapande Under 2010 fortsatte medarbetar- och ledarutvecklingsprogrammet Utvecklingsresan. Programmet syftar till att stärka var och ens förutsättningar för utveckling, engagemang och delaktighet det vill säga medskapande. Efter föregående års stora omfattning medarbetar- och ledarseminarier, låg tyngdpunkten för 2010 på förvaltningarnas egna aktivitetsplaner. Genomgående har dessa framförallt omfattat integrering av Utvecklingsresan i utvecklingsaktiviteter och daglig verksamhet, arbete på arbetsplatserna utifrån utvecklingsverktygen samt medarbetarsamtal och lönekriterier där Utvecklingsresan vävs in. Besluten om den nya medarbetarpolicyn med tillhörande riktlinjer har följts av ett stort kommunikationsarbete för att föra ut och påbörja införlivandet av dessa dokument i verksamheterna. Medarbetarpolicyn och Utvecklingsresan går hand i hand och utgår båda från Vision Under 2011 kommer det fortsatta arbetet med införlivandet vara i fokus för den personalstrategiska handlingsplanen. För att säkra ledarförsörjningen framöver har som ett första steg ett stort arbete med att utarbeta ledarkompetenskriterier för Lunds kommun genomförts. De fem kompetenskriterierna verksamhetsorienterad, utvecklingsorienterad, relationsorienterad, smart och trygg beslutades i kommunstyrelsen under hösten. Andra ledarutvecklingsinsatser som har genomförts under året är en ledarskapsdag om värdskap och ledarskap, rekryterande skolledarutbildning för potentiella skolledare samt ämnesspecifika ledarskapsmoduler med ämnen som systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt för chefer, projektledning, effektiv e-posthantering med mera. Mångfalden berikar Mångfald inklusive jämställdhet är en viktig del av värdegrundsarbetet. För att stödja detta arbete har ett antal metoder och arbetsmaterial sammanställts, gjorts tillgängliga på kommunens intranät) och använts i verksamheterna. Under 2010 gjordes också en översyn av organisationen för nätverket Mångfaldens Lund för förvaltningarnas mångfalds- och jämställdhetsombud. Andra exempel på insatser är Integrations- och mångfaldsrundan som är ett årligt evenemang och drivs av kultur- och fritidsförvaltningen, olika seminarier och utbildningstillfällen samt en ny lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv vilken påbörjades under året. En viktig del i fortsättningen av arbetet med Utvecklingsresan är den kommungemensamma medarbetarenkät som genomfördes under hösten. Med en svarsfrekvens på 80 procent svarade medarbetarna på enkäten som visade på ett gott arbetsklimat i Lunds kommun. Syftet med enkäten är att med enkätresultatet för respektive arbetsgrupp som underlag ta nästa steg i utvecklingsarbetet. Detta arbete fortsätter under Hälsa och arbetsmiljö i fokus Sjukfrånvaron för kommunens medarbetare under 2010 var 5,3 procent, fördelat på 5,9 procent för kvinnor och 3,4 procent för män. Målsättningen för året var att nå ner till 5,0 procent vilket alltså inte uppnåddes. År 2009 rapporterades en sjukfrånvaro på 5,5 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron har sjunkit med 0,2 procentenheter från 2009 till Det är framförallt under andra halvåret som sjukfrånvaronivån legat still eller till och med ökat något jämfört med föregående år. 48 procent av all sjukfrånvaro varar 60 dagar eller mera att jämföra med 50 procent för Minskningen i långtidssjukfrånvaro är den starkast bidragande faktorn till att den totala sjukfrånvaron minskat. Äldre män och 010 / LUND 2011

13 Sammanfattning kvinnor står för en större andel av långtidssjukfrånvaron än yngre. Korttidssjukfrånvaron är dock mer frekvent bland yngre män och kvinnor än hos äldre rapporterades 587 arbetsskador inom kommunen. Av dessa kategoriserades två tredjedelar som olycksfall i arbetet, drygt 20 procent sjukdom eller annan ohälsa i arbetet och resterande som färdolycksfall. Exempel på insatser som genomförts för att öka hälsan och minska ohälsan är hälsoprocessen Satsa Friskt! med hälsokartläggningar och efterföljande insatser, fortsatt arbete med Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats, olika utbildningsinsatser, införandet av rökfri arbetstid samt kontinuerligt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. Genomförandet av medarbetarenkäten med efterföljande utvecklingsarbete är också en viktig hälsofrämjande insats. Attraktiva anställningsvillkor Under 2010 utarbetades den webbaserade lönesättningsprocessen som beskriver vad som ska ingå i löneöversyn och lönesättning i Lunds kommun. Syftet med processen har varit att kvalitetssäkra lönesättningen i Lunds kommun, att tydliggöra för såväl arbetsledare som medarbetare hur lönesättningen sker samt stärka kopplingen mellan lönen och verksamhetens mål, lönekriterier och medarbetarnas bidrag och arbetsprestationer. Framtida prioriteringar Ska vi lyckas med att införliva Medarbetar policyn och de därtill kopplade riktlinjerna på alla arbetsplatser och i alla verksam heter utifrån varje verksamhets situation och behov, kräver detta stora och breda insatser från många intressenter samt att vi kraftsamlar kring detta uppdrag. Parallellt med detta införlivningsarbete pågår mycket annat personalpolitiskt utvecklingsarbete hos styrelser och nämnder och på förvaltningar. En viktig del av detta arbete blir att följa upp resultat och utvecklingsarbete utifrån den kommungemensamma medarbetarenkät som genomförs under Detta sammantaget innebär att kommunstyrelsen har beslutat att Personalstrategisk handlingsplan 2011 är identisk med att föra ut och införliva medarbetarpolicyn och tillhörande riktlinjer i Lunds kommuns verksamheter. Införandet av självrapporteringssystemet WinTid har fortsatt och används nu på nio förvaltningar. Inom vård- och omsorgsnämnden har under året schemaoch bemanningssystemet BeSched börjat införas. FLIKSYSTEM PsU 011

14 Ny medarbetarpolicy 1. Ny medarbetarpolicy Under 2010 antogs en ny medarbetarpolicy för Lunds kommun av kommunfullmäktige. Medarbetarpolicyn beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna. Medarbetarpolicyn är gemensam för samtliga förvaltningar och gäller för alla medarbetare i Lunds kommun. I arbetet med medarbetarpolicyn har Vision 2025 för Lunds kommun samt Utvecklingsresan och andra pågående utvecklingsinsatser varit vägledande. Innehåll Medarbetarpolicyn är indelad efter olika områden. Utöver den övergripande inriktningen Vi gör det goda livet möjligt ingår följande områden i medarbetarpolicyn: Utveckling genom medskapande Mångfalden berikar Hälsa och arbetsmiljö i fokus Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling Till medarbetarpolicyns olika områden finns riktlinjer för stöd i det vardagliga arbetet. Den personalstrategiska handlingsplanen och uppföljningen för 2010 är uppdelade enligt samma områden som ovan. Bakgrund Kommunfullmäktige beslöt 2008 att en översyn av samtliga styrdokument inom personalområdet skulle genomföras i syfte att förenkla, begränsa, sammanföra och aktualisera dokumenten. En arbetsgrupp under ledning av kommunkontoret tillsattes som arbetade fram ett förslag till ny medarbetarpolicy i syfte att ersätta tidigare styrdokument. Kommunfullmäktige fattade 25 mars 2010 beslut om att anta den nya medarbetarpolicyn samt att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta kommungemensamma riktlinjer inom personalområdet. I samband med beslutet upphörde det tidigare personalpolitiska programmet att gälla. Kommunstyrelsen antog under 2010 riktlinjer för hälsofrämjande arbete och arbetsmiljö, medarbetarutveckling, mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling samt lönesättning. I samband med att de olika riktlinjerna har antagits av kommunstyrelsen har motsvarande tidigare styrdokument upphört att gälla. Utvecklas du, utvecklas vi! Vi vill inte bara följa utvecklingen vi vill leda den! Vi bidrar varje dag till att göra det goda livet möjligt för medborgarna! Under 2010 antogs en ny medarbetarpolicy för Lunds kommun av kommunfullmäktige. 012 / LUND 2011

15 Ny medarbetarpolicy Kommunikation Medarbetarpolicyn och riktlinjerna finns på intranätet tillsammans med tillhörande verktyg, såsom personalprocesser, råd och guider. Medarbetarpolicyn och riktlinjerna har även tryckts upp och delats ut inom respektive förvaltning. I den personalstrategiska handlingsplanen för 2011 ingår att kommunicera och införliva medarbetarpolicyn inom kommunens verksamheter. Målet är att alla medarbetare i Lunds kommun ska känna till och förstå innebörden av medarbetarpolicyn känna till de till medarbetarpolicyn kopplade riktlinjerna veta var man kan hitta medarbetarpolicyn och riktlinjerna på nätet ha gått igenom vad medarbetarpolicyn innebär för den egna arbetsgruppen och vad arbetsgruppen behöver arbeta med att utveckla samt ha funderat över sitt eget bidrag På kommunens intranät finns också kommunikationsmaterial att använda vid till exempel arbetsplatsträffar. PsU 013

16 Årets handlingsplan 2. ÅRETS HANDLINGSPLAN 2002 antog kommunfullmäktige ett tioårigt personalpolitiskt program för Lunds kommun. Det personalpolitiska programmet angav de värderingar och övergripande mål som skulle ligga till grund för personalpolitiken i Lunds kommun Årliga handlingsplaner skulle kopplas till programmet, följas upp och redovisas i samband med den personalekonomiska redovisningen. Översyn av styrdokument Kommunfullmäktige beslutade under 2008 om en översyn av samtliga styrdokument inom personalområdet i syfte att förenkla, begränsa, sammanföra och aktualisera dokumenten. Översynen resulterade i ett förslag till en medarbetarpolicy vilken också skulle ersätta det personalpolitiska programmet. Vid tidpunkten för fastställandet av handlingsplanen för 2010 var förslaget till medarbetarpolicy under politisk behandling och antogs i kommunfullmäktige i mars I beslutet ingick att handlingsplaner baserade på Medarbetarpolicyn ska tas fram och följas upp i samband med årsredovisningen. Attraktiv arbetsgivare I den personalstrategiska handlingsplanen trycktes också på vikten av att säkra personalförsörjningen och att Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Målsättningen var att profilera Lunds kommun genom att peka på de meningsfulla arbetsuppgifterna och att betona kommunens utvecklingsinriktning såväl för verksamheter som för medarbetare. Att fortsätta arbetet med Utvecklingsresan var därför en stor och viktig uppgift inför Andra viktiga grundpelare var det mångfaldsfrämjande respektive det hälsofrämjande arbetet samt attraktiva anställningsvillkor varför dessa områden också skulle vara i fokus för det personalstrategiska arbetet under Personalstrategisk handlingsplan 2010 Den personalstrategiska handlingsplanen för 2010 utgår till stora delar från innehållet i förslaget till medarbetarpolicy och innehåller därför samma delområden: Utveckling genom medskapande Mångfalden berikar Hälsa och arbetsmiljö i fokus Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling Årets handlingsplan inom det personalstrategiska området. 014 / LUND 2011

17 Medarbetare i Lunds kommun 3. Medarbetare i Lunds kommun Lunds kommun Lunds största arbetsgivare Lunds kommun är den största arbetsgivaren i Lund med tillsvidareanställda och visstidsanställda med över tre månaders anställning. Totalt har kommunen cirka anställda. Till detta kommer ett antal timavlönade. Av samtliga tillsvidareanställda medarbetare utgör kvinnor 77 procent. Drygt en tredjedel (37 procent) av de kvinnliga medarbetarna arbetar deltid. Manliga medarbetare utgör 23 procent av de tillsvidareanställda, varav 21 procent arbetar deltid. Den genomsnittliga åldern för kommunens medarbetare är 46,6 år. Tabell 1. Antal anställda i Lunds kommun År Tillsvidareanställda Visstidsanställda Summa tillsvidareoch visstidsanställda Tillsvidareanställda årsarbetare Definitioner Tillsvidareanställda Som tillsvidareanställda räknas heltids- och deltidsanställda. En medarbetare som arbetar på två förvaltningar registreras som två anställda. Visstidsanställda Som visstidsanställda räknas de som har vikariat eller andra tidsbegränsade anställningar som är på tre månader eller mer. Årsarbetare Som årsarbetare räknas de som innehar tillsvidareanställningar omräknade till heltidstjänster. Även tjänstlediga räknas in i antalet årsarbetare. Statistikuttag per 31 december 2010 Uppgifter kring antalet tillsvidareanställda, visstidsanställda samt årsarbetare är tagna per den 31 december Uppgifterna omfattar anställda inom kollektivavtalsområdet AB med månadslön. Slutsatser från statistiken måste dras med försiktighet Under 2008 infördes arbetsidentifikation (AID) som klassificering av yrkesgrupper. Detta påverkar de statistiska uppgifterna från tidigare år. Jämförelser bör därför göras med försiktighet. Om antalet anställda inom en nämnd/yrkesgrupp är litet måste slutsatser från statistikuppgifterna dras med stor försiktighet. PsU 015

18 Medarbetare i Lunds kommun Jämfört med föregående år ökade antalet tillsvidareanställda med 89 personer under Samtidigt ökade antalet visstidsanställda med 187 personer. Totalt innebar detta en ökning med 276 personer. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökade med 86 personer under För förändringar per nämnd, se tabell 2. Under hösten 2009 infördes med hänsyn till det ekonomiska läget särskild anställnings prövning på samtliga tjänster med varaktighet över tre månader inom kommunen. Anställningsprövningen upphörde att gälla 1 april I kombination med den finansiella situationen bidrog anställningsprövningen till att antalet medarbetare i kommunen minskade under Däremot verkar anställningsprövningen inte ha påverkat antalet medarbetare märkbart under 2010 då en ökning av medarbetarantalet skedde. Diagram 1. Antal tillsvidare- och visstidsanställda Visstidsanställda Tillsvidareanställda Diagram 2. Antal årsarbetare / LUND 2011

19 Medarbetare i Lunds kommun Tabell 2. Antal anställda per nämnd Tillsvidareanställda Visstidsanställda Barn- och skolnämnd Norr* Barn- och skolnämnd Söder* Barn- och skolnämnd Lunds stad* Barn- och skolnämnd Lund Öster* Byggnadsnämnden Centrala skolnämnden* Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Renhållningsstyrelsen Servicenämnden Socialnämnden ** Tekniska nämnden Utbildningsnämnden* Vård- och omsorgsnämnden * Den 1 juli 2007 genomfördes en omorganisation inom skolvärlden där barn- och skolnämnd Norr respektive Söder slogs ihop till barn- och skolnämnd Lunds stad. Samtidigt bytte barn- och skolnämnd Öster namn till barn- och skolnämnd Lund Öster. Centrala skolnämnden avskaffades och medarbetarna fördelades på barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden. I tabellen ovan visas anställda per den tidigare nämndsindelningen för 2007 samt enligt den nya nämndsindelningen för ** Av socialnämndens 231 visstidsanställda är 153 personer i arbetsmarknadspolitiska insatser, till exempel OSA (offentligt skyddad anställning) som omfattar arbetslösa med socialmedicinsk funktionsnedsättning. Andra former av insatser är särskilt anställningsstöd, långtidsarbetslösa som deltar i arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti samt instegsjobb som riktas till nyanlända invandrare som varit i Sverige upp till tre år. I tabell 2 visas antalet tillsvidare- och visstidsanställda inom respektive nämnd. Statistiken i den personalpolitiska uppföljningen kan skilja något från den i nämndernas årsanalyser eftersom den är framtagen något senare och därmed kan innehålla gjorda justeringar. Under 2010 skedde endast små förändringar i antalet medarbetare inom respektive nämnd. Ökningen av tillsvidareanställda inom Lunds kommun finns främst hos vård- och omsorgsnämnden och barn- och skolnämnd Lunds stad. Vård- och omsorgsnämnden är den största nämnden sett till medarbetarantal med tillsvidareanställda. Tätt därefter följer barn- och skolnämnd Lunds stad med tillsvidareanställda medarbetare. Minst antal medarbetare har miljönämnden med 23 tillsvidareanställda. FLIKSYSTEM PsU 017

20 Medarbetare i Lunds kommun Tabell 3. Andel kvinnor och män av samtliga tillsvidareanställda per nämnd i procent 2010 Nämnd Kvinnor (%) Män (%) Barn- och skolnämnd Lunds stad Barn- och skolnämnd Lund Öster Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Renhållningsstyrelsen Servicenämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Totalt Totalt är 77 procent av samtliga tillsvidareanställda kvinnor vilket innebär en oförändrad andel sedan föregående år. Barn- och skolnämnderna samt vårdoch omsorgsnämnden är de nämnder som har högst andel kvinnor. Renhållningsstyrelsen har högst andel män. Servicenämnden och tekniska nämnden har den jämnaste fördelningen kvinnor/män. I Lunds kommun som helhet är andelen män större bland visstidsanställda (28 procent) än bland tillsvidareanställda (23 procent). Andelen visstidsanställda kvinnor (72 procent) är dock något högre 2010 jämfört med föregående år. Tabell 4. Andel kvinnor och män bland visstidsanställda per nämnd i procent 2010 Nämnd Kvinnor (%) Män (%) Barn- och skolnämnd Lunds stad Barn- och skolnämnd Lund Öster Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Renhållningsstyrelsen Servicenämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Totalt / LUND 2011

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning 20 09 Spyken i Lund Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet mellan

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA. 2011 FOKUSERADE DET PERSONALSTRATEGISKA

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 14 Våra medarbetares engagemang, kompetens och ansvar är en viktig förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. För att vi på bästa sätt ska kunna möta framtidens

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Inledning Personal och hälsobokslut Innehållsförteckning. Inledning 2. Antal anställda 2. Tabell Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den nov 2.2 Tabell Tillfälligt anställda 2.3 Tabell Åldersfördelning,

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Vilhelmina kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-14 49 PERSONALPOLITISKT PROGRAM Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer och en gemensam ram för vad

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013 Arbetsmiljö- och personal Bokslut 2013 Dokumenttyp Förvaltning Ämnesområde Ägare/ansvarig Ann-Katrin Otinder Antagen av Dnr Revisions datum Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. 1 Innehåll Inledning... 3 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Tjänsteskrivelse 2011-03-25 Handläggare: Jenny Alpmyr, Personalavdelningen FHN 2011.0042 Folkhälsonämnden Personalbokslut 2010 för Karlskoga och

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun Personalförsörjningspolicy Falköpings kommun 1 Inledning Falköpings kommun står inför en stor personalomsättning den närmaste femårsperioden. Cirka 600 medarbetare kommer att behöva rekryteras på grund

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2008-10-02 Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Innehåll: Sid. Sammanfattning 1 1. Bakgrund och definitioner 2 2.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs stad

Lönekartläggning Helsingborgs stad Lönekartläggning Helsingborgs stad 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer