ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT"

Transkript

1 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT FÖR KOMMUNENS INVÅNARE! 20 10

2

3 Innehåll Förord... 6 Sammanfattning... 8 Personalstrategisk uppföljning... 9 Medarbetare i Lunds kommun... 9 Personalförsörjning... 9 Personalkostnader... 9 Personalstrategisk handlingsplan Medarbetarpolicy... 9 Utveckling genom medskapande Mångfalden berikar Hälsa och arbetsmiljö i fokus Attraktiva anställningsvillkor Framtida prioriteringar Ny medarbetarpolicy Innehåll Bakgrund Kommunikation Årets handlingsplan Översyn av styrdokument Personalstrategisk handlingsplan Attraktiv arbetsgivare Medarbetare i Lunds kommun Lunds kommun Lunds största arbetsgivare Mertid och övertid Personalförsörjning Pensionsavgångar Personalomsättning Rekryteringar Personalomsättning på sikt en räkneövning Om fem år Om tio år Handlingsplanen för 2010 om personalförsörjning Bristyrken Åtgärder för att rekrytera och behålla medarbetare Kompetensöverföring när medarbetare lämnar sin anställning Personalkostnader Personalkostnader Sjukfrånvarokostnader Utveckling genom medskapande Handlingsplanen 2010 om Utveckling genom medskapande Medarbetarpolicyn om Utveckling genom medskapande Åtgärder för Utveckling genom medskapande Utvecklingsresan Ledarskap i Lund...44 Utvecklingsinsatser för ledare Medarbetarsamtal med tillhörande individuella utvecklingsplaner Medarbetarenkät Mångfalden berikar...50 Handlingsplanen 2010 om Mångfalden berikar Medarbetarpolicyn om Mångfalden berikar Statistik med kommentarer Deltid Sysselsättningsgrad Lönestatistik Mångfaldsfrämjande åtgärder Mångfaldsfrämjande material Mångfald vid rekryteringar Aktivt nätverk för mångfaldsfrågor FLIKSYSTEM PsU 01

4 Seminarier och andra utbildningsinsatser...59 Lunds integrations- och mångfaldsrunda Andra aktiviteter inom nämnderna Fler exempel från nämnderna Hälsa och arbetsmiljö i fokus Handlingsplanen 2010 om Hälsa och arbetsmiljö i fokus Medarbetarpolicyn om Hälsa och arbetsmiljö i fokus Statistik med kommentarer Lunds kommun i förhållande till omvärlden Sjukfrånvaro per nämnd Diagnoser Diagnoser för långtidssjukskrivna via AFA Kommunindex Diagnoser från Företagshälsovården Arbetsskador Åtgärder för Hälsa och arbetsmiljö i fokus.. 74 Hälsoprocessen Satsa friskt! Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats Lundaloppet Rökfri arbetstid Medarbetarenkät Systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsskaderegistret LISA Nytt samverkansavtal Andra insatser inom nämnderna Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling Handlingsplanen 2010 om Attraktiva arbetsvillkor främjar utvecklingen... 8 Medarbetarpolicyn om Attraktiva anställningsvillkor Åtgärder för Attraktiva anställningsvillkor Lönesättningsprocessen Väl kända lönekriterier Självrapporteringssystem Fler exempel från nämnderna Framtida prioriteringar Handlingsplanen för år / LUND 2011

5 Diagramregister Diagram 1. Antal tillsvidare- och visstidsanställda Diagram 2. Antal årsarbetare Diagram 3. Antal tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper Diagram 4. Antal pensionsavgångar Diagram 5. Sjukfrånvarokostnader i miljoner kronor Diagram 7. Resultat av medarbetarenkäten Diagram 8. Sjukfrånvaron för tillsvidare- och visstidsanställda per månad under Diagram 9. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid fördelad på ålder Diagram 10. Sjukfrånvaro för kvinnor uppdelad i åldersgrupper och intervall Diagram 11. Sjukfrånvaro för män uppdelad i åldersgrupper och intervall Diagram 12. Diagnoser från Företagshälsovården Diagram 13. Arbetsskador FLIKSYSTEM PsU 03

6 Tabellregister Tabell 1. Antal anställda i Lunds kommun Tabell 2. Antal anställda per nämnd Tabell 3. Andel kvinnor och män av samtliga tillsvidareanställda per nämnd i procent Tabell 4. Andel kvinnor och män bland visstidsanställda per nämnd i procent Tabell 5. Antal timavlönade omräknade till årsarbetare per nämnd Tabell 6. Antal tillsvidareanställda per yrkesgrupp Tabell 7. Yrkesgrupper med fler än 100 tillsvidareanställda...21 Tabell 8. Antal visstidsanställda inom vissa yrkesgrupper...21 Tabell 9. Antal timavlönade omräknat till årsarbetare inom vissa yrkesgrupper 2000, Tabell 10. Mertid och övertid per nämnd omräknat till årsarbetare, omräknat till tusen kronor inklusive sociala avgifter Tabell 11. Mertid och övertid uppdelade på kön, omräknat till årsarbetare Tabell 12. Mertid och övertid uppdelat på kön, omräknat till miljoner kronor och inklusive sociala avgifter Tabell 13. Mertid och övertid per yrkesgrupp omräknat till antal årsarbetare Tabell 14. Genomsnittlig ålder uppdelad på kvinnor och män Tabell 15. Tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper och i procent av samtliga tillsvidareanställda Tabell 16. Genomsnittlig ålder för anställda inom ett urval av yrkesgrupper, sorterade efter ålder Tabell 17. Genomsnittlig ålder per nämnd Tabell 18. Beräknade pensionsavgångar för samtliga tillsvidareanställda Tabell 19. Beräknade pensionsavgångar inom barn- och ungdomsverksamhet Tabell 20. Beräknade pensionsavgångar inom vård- och omsorgsverksamhet Tabell 21. Beräknade pensionsavgångar inom vissa andra yrkesområden Tabell 22. Antal tillsvidareanställda som slutat, fördelat på avgångsorsak (personalomsättning) Tabell 23. Genomsnittlig pensionsålder för tillsvidareanställda Tabell 24. Antal medarbetare över 65 år Tabell 25. Fördelning av sjukfrånvarokostnaderna Tabell 26. Antal deltagare i Utvecklingsresans seminarier...41 Tabell 27. Andel kvinnor och män i procent av samtliga anställda per nämnd Tabell 28. Andel män och kvinnor inom barn- och ungdomsverksamhet Tabell 29. Andel män och kvinnor inom vård- och omsorgsverksamhet Tabell 30. Andel män och kvinnor inom teknik med mera Tabell 31. Kvinnors och mäns fördelning av nettoarbetstid, sjukdom och ledigheter uttryckt i procent av total tid / LUND 2011

7 Tabell 32. Andel deltidsanställda i procent av samtliga anställda kvinnor respektive män Tabell 33. Andel deltidsanställda i procent av samtliga tillsvidareanställda per nämnd Tabell 34. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för deltidsanställda inom yrkesgruppen, sorterade efter lägsta sysselsättningsgrad Tabell 35. Medianlön, 10:e och 90:e percentil för kvinnor och män Tabell 36. Lönestatistik för ett urval av yrkesgrupper Tabell 37. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid uppdelad på kvinnor och män Tabell 38. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid i några större kommuner Tabell 39. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid i några skånska kommuner Tabell 40. Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro Tabell 41. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid uppdelad på kvinnor och män samt på sjukfrånvaro kortare än 60 dagar respektive 60 dagar eller mer Tabell 42. Kvinnors sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, fördelat på åldersgrupper, Tabell 43. Mäns sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid,fördelat på åldersgrupper Tabell 44. Sjukfrånvaro för kvinnor och män i procent av ordinarie arbetstid, fördelat på åldersgrupper Tabell 45. Sjukfrånvaro per nämnd och i procent av ordinarie arbetstid (inkl. timavlönade) Tabell 46. Sjukfrånvaro per nämnd och i procent av ordinarie arbetstid och andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer (långtidssjukfrånvaro) Tabell 47. Sjukfrånvaro uppdelad på kvinnor och män och per nämnd Tabell 48. Andel deltidssjukskrivna i procent av samtliga inom nämnden som var sjukskrivna mer än 28 dagar (tillsvidareanställda och visstidsanställda) Tabell 49. Sjukfrånvaro i procent per yrkesgrupp Tabell 50. Yrkesgrupper med högst sjukfrånvaro Tabell 51. Yrkesgrupper med låg sjukfrånvaro Tabell 52. Antal långtidssjukfall uppdelade på olika diagnoser gällande samtliga långtidssjuka anställda i Lunds kommun och i samtliga kommuner i Sverige Tabell 53. Antal långtidssjukfall uppdelade på olika yrkesgrupper FLIKSYSTEM PsU 05

8 2010 ett händelserikt år Kommunens medarbetare är den kommunala verksamheten! I mötet mellan medarbetare och brukare avgörs också den upplevda kvalitén på kommunens tjänster. Betydelsen av hur våra medarbetare upplever kommunens personalpolitik kan knappast överskattas. Det är därför avgörande att vi har en personalpolitik som svarar upp mot relevanta förväntningar från våra medarbetare. Att kunna behålla och rekrytera personal, att se till att medarbetare har rätt kompetens vid rätt tillfälle, känner delaktighet och engagemang, har och får rätt lön med mera är strategiskt viktiga och avgörande frågor. Hur vi arbetar med personalfrågorna är avgörande för hur vi lyckas med Den attraktiva arbetsgivaren och Den goda arbetsplatsen men framförallt hur vi lyckas med Den goda verksamheten så vi kan göra Det goda livet möjligt för kommunens invånare! Kommunfullmäktige gav 2008 kommunstyrelsen i uppdrag att se över kommunens styrdokument i syfte att förenkla, begränsa, sammanföra och aktualisera dokumenten. För personalområdet innebar det att vi 2010 fick en ny medarbetarpolicy som ersatte det personalpolitiska programmet och att ett stort antal policys och riktlinjer ersattes med fyra riktlinjer: Riktlinjer för medarbetarutveckling, Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling, Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering samt Riktlinjer för lönesättning. För att ytterligare underlätta arbetet med personalfrågorna för våra ledare i organisationen har fler webbaserade processer utarbetats under året: lönesättningsprocessen och kompetensöverföringsprocessen. För att ta tempen på organisationen genomfördes under året en medarbetarenkät på i stort sett samtliga förvaltningar. Resultatet bedöms som generellt bra och som ett utmärkt underlag för att processa det vidare på respektive förvaltning och verksamhet. Glädjande är också att se det goda resultatet från våra ledare. som beslutades av kommunstyrelsen under hösten. Ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna träffades under Samverkansavtalet anger hur samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna ska gå till men framförallt hur medarbetare ska ges möjlighet att aktivt delta i verksamheternas beslutsprocess och utvecklingsarbete, helt i linje med kommunens stora satsning Utvecklingsresan. Fundamentet i avtalet är därför arbetsplatsträffarna och medarbetarnas direkta inflytande på arbetsplatsen. Under ett antal år har kommunen haft hälsa och arbetsmiljö som ett prioriterat område. Ett stort antal hälsofrämjande projekt har under åren genomförts vilket bland annat kan avläsas i att sjukfrånvaron under åren sjunkit från 8 till 5,3 procent. Sjukfrånvaron har dock inte sjunkit i önskvärd takt under det senaste året och hälso- och arbetsmiljöarbetet kommer därför att stå i fortsatt fokus. I denna personalstrategiska uppföljning för år 2010 redovisas ett stort antal utvecklingsinsatser som har genomförts inom kommunens olika förvaltningar och verksamheter. Engagemanget inom verksamheterna är glädjande då det är ute på de enskilda arbetsplatserna som kommunens personalpolitik realiseras i mötet med medborgarna! TACK alla ni medarbetare som i vardagen har bidragit till den ständiga utvecklingen av våra verksamheter! Lund, mars 2011 Kenneth Wictor Personaldirektör Charlotte Hartelius Klaar Personal- och verksamhetsutvecklingschef Under året förstärktes arbetet med kommunens ledarförsörjning där det första steget var att ta fram kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun. Drygt 100 personer har varit delaktiga i framtagandet av kriterierna 06 / LUND 2011 Kenneth Wictor och Charlotte Hartelius Klaar

9 FLIKSYSTEM I mötet mellan medarbetare och brukare avgörs den upplevda kvalitén på kommunens tjänster. PsU 07

10 Sammanfattning Medarbetare på Vägledningscentrum ger råd om utbildningsvägar. 08 / LUND 2011

11 Sammanfattning Personalstrategisk uppföljning Syftet med den personalstrategiska uppföljningen är att beskriva personalsituationen inom Lunds kommun och följa upp årets personalstrategiska handlingsplan. Uppföljningen är en bilaga till Lunds kommuns årsredovisning. Personalavsnitt finns också i respektive nämnds årsanalys. Uppföljningen används som grund för kommande års handlingsplan och som referensmaterial. Personalstrategisk handlingsplan 2010 Den personalstrategiska handlingsplanen för 2010 utgick till stora delar från innehållet i den medarbetarpolicy som var under politisk behandling när handlingsplanen skulle tas och som tar sin utgångspunkt i Vision Handlingsplanen innehöll därför samma delområden som Medarbetarpolicyn. Medarbetare i Lunds kommun Lunds kommun hade vid 2010 års slut tillsvidareanställda och visstidsanställda, det vill säga totalt cirka att jämföras med för Kvinnorna utgör 77 procent av de tillsvidareanställda och 37 procent av dem arbetar deltid. Motsvarande siffför männen är 23 procent respektive 21 procent. Personalförsörjning Medelåldern för kommunens medarbetare är 46,6 år. De medarbetare som är 51 år eller äldre utgör 42 procent av samtliga tillsvidareanställda. Personalomsättningen för 2010 var 6,3 procent vilket innebär en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. 35 procent av samtliga avgångar för tillsvidareanställda berodde på pension och detta är en minskning med 6 procentenheter jämfört med Den genomsnittliga pensionsåldern har minskat något från 2009 års 64,9 år till 64,8 år under Lunds kommun står fortfarande inför stora pensionsavgångar. För att säkra den framtida personalförsörjningen har nämnderna under året utarbetat personalförsörjningsplaner på ett och fem års sikt. Inom kommunen föreligger risk för brist på personal främst inom skolvärlden och de tekniska områdena men även inom vårdområdet. I den personalstrategiska handlingsplanen trycktes också på vikten av att säkra personalförsörjningen och att Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill profilera Lunds kommun genom att peka på våra meningsfulla arbetsuppgifter och betona kommunens utvecklingsinriktning såväl för verksamheter som för medarbetare. Att fortsätta arbetet med Utvecklingsresan var därför en stor och viktig uppgift inför Andra viktiga grundpelare är det mångfaldsfrämjande respektive det hälsofrämjande arbetet samt attraktiva anställningsvillkor varför dessa områden också skulle vara i fokus för det personalstrategiska arbetet under Medarbetarpolicy Under 2010 beslutade kommunfullmäktige om en ny medarbetarpolicy för Lunds kommun. Medarbetarpolicyn ersätter det tidigare Personalpolitiska programmet och beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna. Medarbetarpolicyn innehåller fyra delområden utveckling genom medskapande, mångfalden berikar, hälsa och arbetsmiljö i fokus samt attraktiva anställningsvillkor främjar utvecklingen. Kopplat till medarbetarpolicyn finns olika riktlinjer vilka har antagits under året av kommunstyrelsen. FLIKSYSTEM Personalkostnader Under 2010 uppgick personalkostnaderna till miljoner kronor vilket motsvarar 57 procent av kommunens totala kostnader. Sjukfrånvarokostnaderna utgjorde 2,1 procent av dessa kostnader. Under 2010 fastställdes den nya medarbetarpolicyn för Lunds kommun. Denna ersätter det personalpolitiska programmet och beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna. PsU 09

12 Sammanfattning Utveckling genom medskapande Under 2010 fortsatte medarbetar- och ledarutvecklingsprogrammet Utvecklingsresan. Programmet syftar till att stärka var och ens förutsättningar för utveckling, engagemang och delaktighet det vill säga medskapande. Efter föregående års stora omfattning medarbetar- och ledarseminarier, låg tyngdpunkten för 2010 på förvaltningarnas egna aktivitetsplaner. Genomgående har dessa framförallt omfattat integrering av Utvecklingsresan i utvecklingsaktiviteter och daglig verksamhet, arbete på arbetsplatserna utifrån utvecklingsverktygen samt medarbetarsamtal och lönekriterier där Utvecklingsresan vävs in. Besluten om den nya medarbetarpolicyn med tillhörande riktlinjer har följts av ett stort kommunikationsarbete för att föra ut och påbörja införlivandet av dessa dokument i verksamheterna. Medarbetarpolicyn och Utvecklingsresan går hand i hand och utgår båda från Vision Under 2011 kommer det fortsatta arbetet med införlivandet vara i fokus för den personalstrategiska handlingsplanen. För att säkra ledarförsörjningen framöver har som ett första steg ett stort arbete med att utarbeta ledarkompetenskriterier för Lunds kommun genomförts. De fem kompetenskriterierna verksamhetsorienterad, utvecklingsorienterad, relationsorienterad, smart och trygg beslutades i kommunstyrelsen under hösten. Andra ledarutvecklingsinsatser som har genomförts under året är en ledarskapsdag om värdskap och ledarskap, rekryterande skolledarutbildning för potentiella skolledare samt ämnesspecifika ledarskapsmoduler med ämnen som systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt för chefer, projektledning, effektiv e-posthantering med mera. Mångfalden berikar Mångfald inklusive jämställdhet är en viktig del av värdegrundsarbetet. För att stödja detta arbete har ett antal metoder och arbetsmaterial sammanställts, gjorts tillgängliga på kommunens intranät) och använts i verksamheterna. Under 2010 gjordes också en översyn av organisationen för nätverket Mångfaldens Lund för förvaltningarnas mångfalds- och jämställdhetsombud. Andra exempel på insatser är Integrations- och mångfaldsrundan som är ett årligt evenemang och drivs av kultur- och fritidsförvaltningen, olika seminarier och utbildningstillfällen samt en ny lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv vilken påbörjades under året. En viktig del i fortsättningen av arbetet med Utvecklingsresan är den kommungemensamma medarbetarenkät som genomfördes under hösten. Med en svarsfrekvens på 80 procent svarade medarbetarna på enkäten som visade på ett gott arbetsklimat i Lunds kommun. Syftet med enkäten är att med enkätresultatet för respektive arbetsgrupp som underlag ta nästa steg i utvecklingsarbetet. Detta arbete fortsätter under Hälsa och arbetsmiljö i fokus Sjukfrånvaron för kommunens medarbetare under 2010 var 5,3 procent, fördelat på 5,9 procent för kvinnor och 3,4 procent för män. Målsättningen för året var att nå ner till 5,0 procent vilket alltså inte uppnåddes. År 2009 rapporterades en sjukfrånvaro på 5,5 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron har sjunkit med 0,2 procentenheter från 2009 till Det är framförallt under andra halvåret som sjukfrånvaronivån legat still eller till och med ökat något jämfört med föregående år. 48 procent av all sjukfrånvaro varar 60 dagar eller mera att jämföra med 50 procent för Minskningen i långtidssjukfrånvaro är den starkast bidragande faktorn till att den totala sjukfrånvaron minskat. Äldre män och 010 / LUND 2011

13 Sammanfattning kvinnor står för en större andel av långtidssjukfrånvaron än yngre. Korttidssjukfrånvaron är dock mer frekvent bland yngre män och kvinnor än hos äldre rapporterades 587 arbetsskador inom kommunen. Av dessa kategoriserades två tredjedelar som olycksfall i arbetet, drygt 20 procent sjukdom eller annan ohälsa i arbetet och resterande som färdolycksfall. Exempel på insatser som genomförts för att öka hälsan och minska ohälsan är hälsoprocessen Satsa Friskt! med hälsokartläggningar och efterföljande insatser, fortsatt arbete med Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats, olika utbildningsinsatser, införandet av rökfri arbetstid samt kontinuerligt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. Genomförandet av medarbetarenkäten med efterföljande utvecklingsarbete är också en viktig hälsofrämjande insats. Attraktiva anställningsvillkor Under 2010 utarbetades den webbaserade lönesättningsprocessen som beskriver vad som ska ingå i löneöversyn och lönesättning i Lunds kommun. Syftet med processen har varit att kvalitetssäkra lönesättningen i Lunds kommun, att tydliggöra för såväl arbetsledare som medarbetare hur lönesättningen sker samt stärka kopplingen mellan lönen och verksamhetens mål, lönekriterier och medarbetarnas bidrag och arbetsprestationer. Framtida prioriteringar Ska vi lyckas med att införliva Medarbetar policyn och de därtill kopplade riktlinjerna på alla arbetsplatser och i alla verksam heter utifrån varje verksamhets situation och behov, kräver detta stora och breda insatser från många intressenter samt att vi kraftsamlar kring detta uppdrag. Parallellt med detta införlivningsarbete pågår mycket annat personalpolitiskt utvecklingsarbete hos styrelser och nämnder och på förvaltningar. En viktig del av detta arbete blir att följa upp resultat och utvecklingsarbete utifrån den kommungemensamma medarbetarenkät som genomförs under Detta sammantaget innebär att kommunstyrelsen har beslutat att Personalstrategisk handlingsplan 2011 är identisk med att föra ut och införliva medarbetarpolicyn och tillhörande riktlinjer i Lunds kommuns verksamheter. Införandet av självrapporteringssystemet WinTid har fortsatt och används nu på nio förvaltningar. Inom vård- och omsorgsnämnden har under året schemaoch bemanningssystemet BeSched börjat införas. FLIKSYSTEM PsU 011

14 Ny medarbetarpolicy 1. Ny medarbetarpolicy Under 2010 antogs en ny medarbetarpolicy för Lunds kommun av kommunfullmäktige. Medarbetarpolicyn beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna. Medarbetarpolicyn är gemensam för samtliga förvaltningar och gäller för alla medarbetare i Lunds kommun. I arbetet med medarbetarpolicyn har Vision 2025 för Lunds kommun samt Utvecklingsresan och andra pågående utvecklingsinsatser varit vägledande. Innehåll Medarbetarpolicyn är indelad efter olika områden. Utöver den övergripande inriktningen Vi gör det goda livet möjligt ingår följande områden i medarbetarpolicyn: Utveckling genom medskapande Mångfalden berikar Hälsa och arbetsmiljö i fokus Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling Till medarbetarpolicyns olika områden finns riktlinjer för stöd i det vardagliga arbetet. Den personalstrategiska handlingsplanen och uppföljningen för 2010 är uppdelade enligt samma områden som ovan. Bakgrund Kommunfullmäktige beslöt 2008 att en översyn av samtliga styrdokument inom personalområdet skulle genomföras i syfte att förenkla, begränsa, sammanföra och aktualisera dokumenten. En arbetsgrupp under ledning av kommunkontoret tillsattes som arbetade fram ett förslag till ny medarbetarpolicy i syfte att ersätta tidigare styrdokument. Kommunfullmäktige fattade 25 mars 2010 beslut om att anta den nya medarbetarpolicyn samt att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta kommungemensamma riktlinjer inom personalområdet. I samband med beslutet upphörde det tidigare personalpolitiska programmet att gälla. Kommunstyrelsen antog under 2010 riktlinjer för hälsofrämjande arbete och arbetsmiljö, medarbetarutveckling, mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling samt lönesättning. I samband med att de olika riktlinjerna har antagits av kommunstyrelsen har motsvarande tidigare styrdokument upphört att gälla. Utvecklas du, utvecklas vi! Vi vill inte bara följa utvecklingen vi vill leda den! Vi bidrar varje dag till att göra det goda livet möjligt för medborgarna! Under 2010 antogs en ny medarbetarpolicy för Lunds kommun av kommunfullmäktige. 012 / LUND 2011

15 Ny medarbetarpolicy Kommunikation Medarbetarpolicyn och riktlinjerna finns på intranätet tillsammans med tillhörande verktyg, såsom personalprocesser, råd och guider. Medarbetarpolicyn och riktlinjerna har även tryckts upp och delats ut inom respektive förvaltning. I den personalstrategiska handlingsplanen för 2011 ingår att kommunicera och införliva medarbetarpolicyn inom kommunens verksamheter. Målet är att alla medarbetare i Lunds kommun ska känna till och förstå innebörden av medarbetarpolicyn känna till de till medarbetarpolicyn kopplade riktlinjerna veta var man kan hitta medarbetarpolicyn och riktlinjerna på nätet ha gått igenom vad medarbetarpolicyn innebär för den egna arbetsgruppen och vad arbetsgruppen behöver arbeta med att utveckla samt ha funderat över sitt eget bidrag På kommunens intranät finns också kommunikationsmaterial att använda vid till exempel arbetsplatsträffar. PsU 013

16 Årets handlingsplan 2. ÅRETS HANDLINGSPLAN 2002 antog kommunfullmäktige ett tioårigt personalpolitiskt program för Lunds kommun. Det personalpolitiska programmet angav de värderingar och övergripande mål som skulle ligga till grund för personalpolitiken i Lunds kommun Årliga handlingsplaner skulle kopplas till programmet, följas upp och redovisas i samband med den personalekonomiska redovisningen. Översyn av styrdokument Kommunfullmäktige beslutade under 2008 om en översyn av samtliga styrdokument inom personalområdet i syfte att förenkla, begränsa, sammanföra och aktualisera dokumenten. Översynen resulterade i ett förslag till en medarbetarpolicy vilken också skulle ersätta det personalpolitiska programmet. Vid tidpunkten för fastställandet av handlingsplanen för 2010 var förslaget till medarbetarpolicy under politisk behandling och antogs i kommunfullmäktige i mars I beslutet ingick att handlingsplaner baserade på Medarbetarpolicyn ska tas fram och följas upp i samband med årsredovisningen. Attraktiv arbetsgivare I den personalstrategiska handlingsplanen trycktes också på vikten av att säkra personalförsörjningen och att Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Målsättningen var att profilera Lunds kommun genom att peka på de meningsfulla arbetsuppgifterna och att betona kommunens utvecklingsinriktning såväl för verksamheter som för medarbetare. Att fortsätta arbetet med Utvecklingsresan var därför en stor och viktig uppgift inför Andra viktiga grundpelare var det mångfaldsfrämjande respektive det hälsofrämjande arbetet samt attraktiva anställningsvillkor varför dessa områden också skulle vara i fokus för det personalstrategiska arbetet under Personalstrategisk handlingsplan 2010 Den personalstrategiska handlingsplanen för 2010 utgår till stora delar från innehållet i förslaget till medarbetarpolicy och innehåller därför samma delområden: Utveckling genom medskapande Mångfalden berikar Hälsa och arbetsmiljö i fokus Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling Årets handlingsplan inom det personalstrategiska området. 014 / LUND 2011

17 Medarbetare i Lunds kommun 3. Medarbetare i Lunds kommun Lunds kommun Lunds största arbetsgivare Lunds kommun är den största arbetsgivaren i Lund med tillsvidareanställda och visstidsanställda med över tre månaders anställning. Totalt har kommunen cirka anställda. Till detta kommer ett antal timavlönade. Av samtliga tillsvidareanställda medarbetare utgör kvinnor 77 procent. Drygt en tredjedel (37 procent) av de kvinnliga medarbetarna arbetar deltid. Manliga medarbetare utgör 23 procent av de tillsvidareanställda, varav 21 procent arbetar deltid. Den genomsnittliga åldern för kommunens medarbetare är 46,6 år. Tabell 1. Antal anställda i Lunds kommun År Tillsvidareanställda Visstidsanställda Summa tillsvidareoch visstidsanställda Tillsvidareanställda årsarbetare Definitioner Tillsvidareanställda Som tillsvidareanställda räknas heltids- och deltidsanställda. En medarbetare som arbetar på två förvaltningar registreras som två anställda. Visstidsanställda Som visstidsanställda räknas de som har vikariat eller andra tidsbegränsade anställningar som är på tre månader eller mer. Årsarbetare Som årsarbetare räknas de som innehar tillsvidareanställningar omräknade till heltidstjänster. Även tjänstlediga räknas in i antalet årsarbetare. Statistikuttag per 31 december 2010 Uppgifter kring antalet tillsvidareanställda, visstidsanställda samt årsarbetare är tagna per den 31 december Uppgifterna omfattar anställda inom kollektivavtalsområdet AB med månadslön. Slutsatser från statistiken måste dras med försiktighet Under 2008 infördes arbetsidentifikation (AID) som klassificering av yrkesgrupper. Detta påverkar de statistiska uppgifterna från tidigare år. Jämförelser bör därför göras med försiktighet. Om antalet anställda inom en nämnd/yrkesgrupp är litet måste slutsatser från statistikuppgifterna dras med stor försiktighet. PsU 015

18 Medarbetare i Lunds kommun Jämfört med föregående år ökade antalet tillsvidareanställda med 89 personer under Samtidigt ökade antalet visstidsanställda med 187 personer. Totalt innebar detta en ökning med 276 personer. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökade med 86 personer under För förändringar per nämnd, se tabell 2. Under hösten 2009 infördes med hänsyn till det ekonomiska läget särskild anställnings prövning på samtliga tjänster med varaktighet över tre månader inom kommunen. Anställningsprövningen upphörde att gälla 1 april I kombination med den finansiella situationen bidrog anställningsprövningen till att antalet medarbetare i kommunen minskade under Däremot verkar anställningsprövningen inte ha påverkat antalet medarbetare märkbart under 2010 då en ökning av medarbetarantalet skedde. Diagram 1. Antal tillsvidare- och visstidsanställda Visstidsanställda Tillsvidareanställda Diagram 2. Antal årsarbetare / LUND 2011

19 Medarbetare i Lunds kommun Tabell 2. Antal anställda per nämnd Tillsvidareanställda Visstidsanställda Barn- och skolnämnd Norr* Barn- och skolnämnd Söder* Barn- och skolnämnd Lunds stad* Barn- och skolnämnd Lund Öster* Byggnadsnämnden Centrala skolnämnden* Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Renhållningsstyrelsen Servicenämnden Socialnämnden ** Tekniska nämnden Utbildningsnämnden* Vård- och omsorgsnämnden * Den 1 juli 2007 genomfördes en omorganisation inom skolvärlden där barn- och skolnämnd Norr respektive Söder slogs ihop till barn- och skolnämnd Lunds stad. Samtidigt bytte barn- och skolnämnd Öster namn till barn- och skolnämnd Lund Öster. Centrala skolnämnden avskaffades och medarbetarna fördelades på barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden. I tabellen ovan visas anställda per den tidigare nämndsindelningen för 2007 samt enligt den nya nämndsindelningen för ** Av socialnämndens 231 visstidsanställda är 153 personer i arbetsmarknadspolitiska insatser, till exempel OSA (offentligt skyddad anställning) som omfattar arbetslösa med socialmedicinsk funktionsnedsättning. Andra former av insatser är särskilt anställningsstöd, långtidsarbetslösa som deltar i arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti samt instegsjobb som riktas till nyanlända invandrare som varit i Sverige upp till tre år. I tabell 2 visas antalet tillsvidare- och visstidsanställda inom respektive nämnd. Statistiken i den personalpolitiska uppföljningen kan skilja något från den i nämndernas årsanalyser eftersom den är framtagen något senare och därmed kan innehålla gjorda justeringar. Under 2010 skedde endast små förändringar i antalet medarbetare inom respektive nämnd. Ökningen av tillsvidareanställda inom Lunds kommun finns främst hos vård- och omsorgsnämnden och barn- och skolnämnd Lunds stad. Vård- och omsorgsnämnden är den största nämnden sett till medarbetarantal med tillsvidareanställda. Tätt därefter följer barn- och skolnämnd Lunds stad med tillsvidareanställda medarbetare. Minst antal medarbetare har miljönämnden med 23 tillsvidareanställda. FLIKSYSTEM PsU 017

20 Medarbetare i Lunds kommun Tabell 3. Andel kvinnor och män av samtliga tillsvidareanställda per nämnd i procent 2010 Nämnd Kvinnor (%) Män (%) Barn- och skolnämnd Lunds stad Barn- och skolnämnd Lund Öster Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Renhållningsstyrelsen Servicenämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Totalt Totalt är 77 procent av samtliga tillsvidareanställda kvinnor vilket innebär en oförändrad andel sedan föregående år. Barn- och skolnämnderna samt vårdoch omsorgsnämnden är de nämnder som har högst andel kvinnor. Renhållningsstyrelsen har högst andel män. Servicenämnden och tekniska nämnden har den jämnaste fördelningen kvinnor/män. I Lunds kommun som helhet är andelen män större bland visstidsanställda (28 procent) än bland tillsvidareanställda (23 procent). Andelen visstidsanställda kvinnor (72 procent) är dock något högre 2010 jämfört med föregående år. Tabell 4. Andel kvinnor och män bland visstidsanställda per nämnd i procent 2010 Nämnd Kvinnor (%) Män (%) Barn- och skolnämnd Lunds stad Barn- och skolnämnd Lund Öster Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Renhållningsstyrelsen Servicenämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Totalt / LUND 2011

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning 20 09 Spyken i Lund Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet mellan

Läs mer

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA. 2011 FOKUSERADE DET PERSONALSTRATEGISKA

Läs mer

Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007

Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007 Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007 www.lund.se Kapitel Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 13 LUNDS KOMMUNS MEDARBETARPOLICY BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA. HANDLINGSPLANER

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy Medarbetarpolicy Till dig som arbetar i Lunds kommun medarbetarpolicy I din hand har du medarbetarpolicyn för Lunds kommun. Här beskrivs de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 14 Våra medarbetares engagemang, kompetens och ansvar är en viktig förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. För att vi på bästa sätt ska kunna möta framtidens

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. dokument3 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Vi vill skapa goda arbetsförhållanden!

Vi vill skapa goda arbetsförhållanden! Vi vill skapa goda arbetsförhållanden! Det är nu sjunde året som Lunds kommun gör en övergripande personalekonomisk redovisning. Den är en del av den totala årsredovisningen eftersom den ger oss viktig

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Medel ålder Medel lön

Medel ålder Medel lön Malmö stads lönestatistik 2012, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-10-15 Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: 08-508 29 315 Till Kommunstyrelsen Kompetensutveckling Stadsledningskontorets

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män. Malmö stads lönestatistik 2013, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

personalpolitiskt program LUNDS KOMMUN

personalpolitiskt program LUNDS KOMMUN personalpolitiskt program 2002 2012 LUNDS KOMMUN Tack till alla som arbetat med att ta fram vårt nya personalpolitiska program! Det personalpolitiska programmet är baserat på de synpunkter som medarbetare

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Uppföljning av personalpolitiskt program 2005

Uppföljning av personalpolitiskt program 2005 Uppföljning av personalpolitiskt program 2005 Vilhelmina kommun Uppföljning 2005 Uppföljning av de åtta målen i det personalpolitiska programmet Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll Verksamhe etshandbokk Kapitel Avsnitt 5.Ledningens ansvar 2. Policy och l Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden Rubrik Jämställdhetsprogram för barn-

Läs mer

Rekryterings- och löneläge i förskola och skola. Resultat av enkät till förskolechefer och rektorer

Rekryterings- och löneläge i förskola och skola. Resultat av enkät till förskolechefer och rektorer 2015-10-14 1(1) Barn- och utbildningsnämnden Lönestrategiska gruppen Rekryterings- och löneläge i förskola och skola Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skickade en enkät till förskolechefer för att

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer