SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA"

Transkript

1 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA FOKUSERADE DET PERSONALSTRATEGISKA ARBETET PÅ ATT KOMMUNICERA OCH INFÖRLIVA MEDARBETARPOLICYN OCH TILLHÖRANDE RIKTLINJER INOM SAMTLIGA VERKSAMHETER. VERKSAMHETERNA HAR ARBETAT

2

3 Förord...04 Sammanfattning Ny medarbetarpolicy...12 Personalstrategisk handlingsplan för Införlivande av medarbetarpolicyn i verksamheterna...12 Förbättrad medborgarservice Attraktiv arbetsgivare...14 Medarbetarpolicyn...14 Statistik med kommentarer...14 Personalförsörjning...14 Pensionsavgångar...17 Personalomsättning...19 Personalomsättning på sikt en räkneövning...20 Rekryteringar...20 Åtgärder...21 Bristyrkesgrupper...21 Extern marknadsföring mot potentiella medarbetare...21 Studentsamverkan...22 Ta tillvara och utveckla Medarbetare i Lunds kommun...24 Lunds kommun Lunds största arbetsgivare...25 Mertid och övertid Personalkostnader...34 Personalkostnader...34 Sjukfrånvarokostnader Utveckling genom medskapande...37 Mål...37 Åtgärder för utveckling genom medskapande...37 Utvecklingsresan...38 Uppföljning av utvecklingsarbetet utifrån medarbetarenkäten...40 Ledarskap i Lund...42 Utvecklingsinsatser för ledare...42 Kristallen utvecklat arbetssätt...44 Förbättrad medborgarservice...46 HR-strategi...47 Fler exempel från nämnderna Mångfalden berikar...48 Mål...48 Statistik med kommentarer...49 Andel kvinnor och män...49 Deltid...50 Sysselsättningsgrad...52 Lönestatistik...52 Lönekartläggning...53 Mångfaldsfrämjande åtgärder Hälsa och arbetsmiljö i fokus...56 Mål...57 Statistik med kommentarer...57 Sjukfrånvaro...57 Lunds kommun jämfört med omvärlden...58 Diagnoser från företagshälsovården...67 Arbetskador och tillbud...68 Åtgärder för arbetsmiljö och hälsa i fokus...69 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling...75 Mål...75 Ågärder för attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling Framtida prioriteringar...78 Handlingplan för Tabellregister...80 Diagramregister...81 Bilaga...82

4 Förord 2011 ett år för verksamhetsnära utveckling Sedan 2010 har Lunds kommun en medarbetarpolicy som beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna fokuserade det personalstrategiska arbetet på att kommunicera och införliva medarbetarpolicyn och tillhörande riktlinjer inom samtliga verksamheter. Verksamheterna har arbetat aktivt utifrån sina egna förutsättningar med att införliva medarbetarpolicyn. Deras arbete beskrivs närmare i denna personalstrategiska uppföljning. Verksamheternas aktiva arbete med medarbetarpolicyn bidrar till att Lunds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med ständigt förbättrad service till medborgarna. I linje med detta har kommunfullmäktige under 2011 gett samtliga nämnder i uppdrag att förbättra och utveckla service och bemötande gentemot medborgarna. Detta arbete kommer att fortsätta under I samband med förberedelserna inför flytten till förvaltningsbyggnaden Kristallen har alla berörda medarbetare samlats och bidragit med idéer till utvecklingsarbetet. Under 2011 sattes kommunens arbetsmiljöarbete i säskilt fokus genom bland annat en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen visar på ett generellt sett välfungerande arbetsmiljöarbete inom Lunds kommun. Sjukfrånvaron inom kommunen fortsatte att minska under 2011 till 5,2 procent. Hälso- och arbetsmiljöarbetet kommer att vara i fortsatt fokus under Detta är bara ett axplock av allt det utvecklingsarbete som skett under 2011 i Lunds kommun. Passa på att läsa mer om andra insatser inom verksamheterna här i den Personalstrategiska uppföljningen 2011! Ett stort tack till alla medarbetare som har bidragit till det verksamhetsnära utvecklingsarbetet under året! Det verksamhetsnära utvecklingsarbetet under 2011 har skapat goda förutsättningar för medarbetarnas engagemang och delaktighet, det vi kallar medskapande. Kommunens arbetsplatser har också arbetat efter de utvecklingsområden som framkom i den senaste medarbetarenkäten. Under hösten 2012 kommer en ny medarbetarenkät att genomföras. Kenneth Wictor Personaldirektör Charlotte Hartelius Klaar Personal- och verksamhetsutvecklingschef 04 / lund 2011

5 Medarbetare i Lunds kommun ger service till kommunens medborgare inom en rad områden allt från förskola till äldreomsorg, från bygglov till miljö och renhållning, från transportsystem till kultur och fritid. Kommunens medarbetare bidrar varje dag till att göra det goda livet möjligt för medborgarna! Psu 05

6 Fakta 2011 Lunds kommun är den största arbetsgivaren i Lund. Kommunen ger service till medborgarna inom en rad områden allt från förskola till äldreomsorg, från bygglov till miljö och renhållning, från transportsystem till kultur och fritid. Lite snabbfakta: Inom Lunds kommun är vi cirka tillsvidare- och visstidsanställda, varav ungefär 350 personer är chefer eller arbetsledare. Vi är den största arbetsgivaren i Lunds kommun om man räknar antalet anställda inom själva kommungränsen. De största yrkesgrupperna är undersköterskor, förskollärare, handledare (kallades vårdare tidigare) och barnskötare. Tillsammans motsvarar de här fyra yrkesgrupperna en tredjedel av kommunens tillsvidareanställda. Totalt finns det cirka 250 olika yrken representerade i kommunen. 77 procent av alla medarbetare är kvinnor. Sjukfrånvaron inom kommunen sjunker från år till år och är nu 5,2 procent. Medelåldern för kommunens medarbetare är 46,4 år. Inom tio år beräknas cirka en tredjedel av dagens anställda ha gått i pension. Varje år annonserar Lunds kommun ut mer än 1000 jobb. Kommunens personalkostnader är cirka 3,4 miljarder kronor vilket motsvarar 54 procent av kommunens totala kostnader. Fakta om Lunds kommun Mandatfördelning M 18 C 3 FP 10 KD 2 S 15 V 4 MP 9 DV 1 SD 3 Valda fullmäktige 65 Större arbetsgivare i Lunds kommun fler än 500 anställda Region Skåne Lunds kommun Lunds universitet Sony Ericsson Mobile Communications AB ST Ericsson AB Tetra Pak Packaging Solutions AB Alfa Laval AB Axis Communications AB Försvarsmakten Gambro Lundia AB Antal anställda per nämnd Tillsvidareanställda Visstidsanställda Barn- och skolnämnd Lunds stad Barn- och skolnämnd Lund Öster Byggnadsnämnden 78 5 Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden 23 2 Renhållningsstyrelsen Servicenämnden Socialnämnden Tekniska nämnden 68 3 Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden / lund 2011

7 Kommunens samlade verksamhet Kommunkoncernen omfattar Lunds kommun med dess nämnder och styrelser, kommunalförbund samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har inflytande över. Kommunen har därutöver 13 uppdragsföretag där inköpen är fem miljoner kronor eller mer. Psu 07

8 Sammanfattning Sammanfattning Personalstrategisk uppföljning Syftet med den personalstrategiska uppföljningen är att beskriva personalsituationen inom Lunds kommun och följa upp årets personalstrategiska handlingsplan. Uppföljningen är en bilaga till Lunds kommuns årsredovisning. Personalavsnitt finns också i respektive nämnds årsanalys. Uppföljningen används som grund för kommande års handlingsplan och som referensmaterial. Medarbetare i Lunds kommun Lunds kommun hade vid 2011 års slut tillsvidareanställda och visstidsanställda. Antalet medarbetare utöver timavlönade är därmed totalt cirka vilket i stort sett är samma nivå som föregående år. Kvinnor utgör 77 procent av de tillsvidareanställda och 36 procent av dem arbetar deltid. Motsvarande siffror för männen är 23 procent respektive 21 procent. 08 / lund 2011

9 Sammanfattning Attraktiv arbetsgivare Medelåldern för kommunens medarbetare är 46,4 år. De medarbetare som är 51 år eller äldre utgör 41 procent av samtliga tillsvidareanställda. Personalomsättningen för 2011 var 8,3 procent vilket innebär en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. 34 procent av samtliga avgångar för tillsvidareanställda berodde på pension vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med Den genomsnittliga pensionsåldern har minskat något från 2010 års 64,8 år till 64,6 år under Kommunen står inför en stor utmaning när det gäller den framtida personal försörjningen. Utmaningen ligger i att både rekrytera och introducera nya medarbetare och behålla, ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare. För att säkra den framtida personalförsörjningen har nämnderna definierat de yrkesgrupper som bedöms vara bristyrken på kort och lång sikt. Sammanställningen visar att bristyrken inom Lunds kommun främst förekommer inom skol- och barnomsorgsområdet, tekniska respektive fastighetsområdet samt vårdområdet. Utveckling genom medskapande Inom området Utveckling genom medskapande har under 2011 genomförandet av Utvecklingsresan, det kommungemensamma medarbetar- och ledarutvecklingsprogrammet med det medskapande medarbetarskapet i fokus, fortsatt. Tyngdpunkten har legat på arbetsplatsernas arbete med de utvecklingsområden som de identifierat i samband med analysen av resultaten från föregående års medarbetarenkät. Förvaltningar och arbetsplatser har i hög grad integrerat Utvecklingsresans förhållningssätt, arbetssätt och verktyg i utvecklingsaktiviteter och daglig verksamhet, till exempel i kvalitetsarbete, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsofrämjande insatser, införlivandet av medarbetarpolicyn med mera. Personalkostnader Under 2011 uppgick personalkostnaderna till miljoner kronor vilket motsvarar 54 procent av kommunens totala kostnader. Sjukfrånvarokostnaderna utgjorde 2,1 procent av dessa kostnader. Personalstrategisk handlingsplan 2011 Under 2010 antogs en medarbetarpolicy för Lunds kommun av kommunfullmäktige. Medarbetarpolicyn beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna. Medarbetarpolicyn kompletteras av riktlinjer för särskilda sakområden samt verktyg i form av bland annat personalprocesser. Den personalstrategiska handlingsplanen för 2011 bestod av uppdraget till samtliga nämnder att kommunicera och införliva medarbetarpolicyn med tillhörande riktlinjer inom verksamheterna. Medarbetarpolicyn för Lunds kommun beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser och våra möten med medborgarna. Handlingsplanen för 2011 bestod i att införliva medarbetarpolicyn inom verksamhetrerna. PSU 09

10 Sammanfattning För de fem förvaltningar som ska flytta till den nya förvaltningsbyggnaden Kristallen har medarbetarworkshoppar för att utveckla förvaltningarnas arbetssätt genomförts. Mot bakgrund av kommunfullmäktiges uppdrag att förbättra och utveckla service och bemötande gentemot medborgarna har kommunkontoret initierat en kommungemensam satsning för förbättrad medborgarservice. Andra åtgärder har varit ledarutvecklingsinsatser i form av rekryterande skolledarutbildning, seminarier kring lönesättning och lönesamtal, arbetsmiljöansvar, medarbetarsamtal och salutogent ledarskap, utvecklingsgrupp för operativa chefer och utarbetandet av en chefsrekryteringsprocess med mera. Ett HR-strategi-projekt har startats i syfte att kunna säkra erbjudandet av de HR-tjänster som verksamheterna har behov av inom de närmaste åren. Mångfalden berikar På Lunds kommuns arbetsplatser sker ständigt möten och samverkan mellan människor. För att utveckla verksamheterna och möta framtida utmaningar är det viktigt att ta tillvara varandras olikheter, kompetens och erfarenheter. För att rekrytera nya medarbetare samt behålla och utveckla nuvarande är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och att vara det för alla. All diskriminering ska motarbetas. Inom kommunen finns ett aktivt nätverk för mångfaldsombud. Mångfalds- och integrationsrundan anordnas årligen. Under 2011 har ett antal seminarier och andra utbildningsinsatser inom mångfaldsområdet genomförts inom nämnderna. Hälsa och arbetsmiljö i fokus Arbetsplatserna inom Lunds kommun ska arbeta för att vara attraktiva ur hälsosynpunkt och tillgängliga. Detta ska ske genom att aktivt skapa förutsättningar för medarbetare att bibehålla och utveckla sin hälsa och ett systematiskt arbete för att både förebygga ohälsa och främja hälsa. Sjukfrånvaron för kommunens medarbetare under 2011 var 5,2 procent, fördelat på 5,7 procent för kvinnor och 3,6 procent för män. Totalt har sjukfrånvaron sjunkit med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Målsättningen för året var att nå ner till 5,0 procent vilket alltså inte uppnåddes. Andelen långtidssjukfrånvaro har minskat kraftigt under de senaste fem åren, från knappt 70 procent 2006 till 45,6 procent Kommunens kvinnliga medarbetare har en högre andel långtidssjukfrånvaro, 46,8 procent, än de manliga, 40, rapporterades 446 arbetsskador inom kommunen samt 233 tillbud. Den dominerande orsaken till arbetsskador och tillbud var att bli skadad av annan person, även oavsiktligt. Exempel på hälso- och arbetsmiljöfrämjande insatser under 2011 är utmärkelsen Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats, hälsoprocessen Satsa friskt! samt kontinuerligt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. Under året genomfördes en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunen vilket resulterade i nämndsspecifika och kommungemensam handlingsplan/-er för ständigt förbättrat arbetsmiljö arbete. Attraktiva anställningsvillkor På intranätet finns den kommungemensamma lönesättningsprocessen som beskriver vad som ska ingå i löneöversyn och lönesättning i Lunds kommun. Syftet med processen är att kvalitetssäkra lönesättningen i Lunds kommun, att tydliggöra för såväl arbetsledare som medarbetare hur lönesättningen sker samt stärka kopplingen mellan lönen och verksamhetens mål, lönekriterier och medarbetarnas bidrag och arbetsprestationer. Under 2011 har lönesättningsprocessen använts för första gången i den årliga löneöversynen inom nämnderna. Införandet av WinTid, ett system för självrapportering av arbetstid, samt schema- och bemanningssystemet BeSched har fortsatt under 2011 och dessa används nu av ett stort antal medarbetare inom kommunen. Framtida prioriteringar För att Lunds kommun på bästa sätt ska kunna möta framtidens utmaningar behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare - för alla! Kommunen står inför en stor utmaning när det gäller personalförsörjningen framöver. Det personalstrategiska arbetet under 2012 inom 010 / lund 2011

11 Sammanfattning verksamheterna kommer därför att fokuseras på Lunds kommun en attraktiv arbetsgivare med ett antal åtgärder som syftar till att underlätta den framtida personalförsörjningen. Lunds kommun ska också ge bästa möjliga service till medborgarna. Därför kommer arbetet med förbättrad medborgarservice att fortsätta under 2012 i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Hälften av kommunens medarbetare arbetar inom skolområdet, från förskola til gymnasium. Psu 011

12 1 Ny medarbetarpolicy 1 Ny medarbetarpolicy Under 2010 antogs en medarbetarpolicy för Lunds kommun av kommunfullmäktige. Medarbetarpolicyn beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna. Medarbetarpolicyn är gemensam för samtliga förvaltningar och gäller för alla medarbetare i Lunds kommun. I arbetet med medarbetarpolicyn har Vision 2025 för Lunds kommun samt Utvecklingsresan och andra pågående utvecklingsinsatser varit vägledande. Medarbetarpolicy, antagen 2010 Personalstrategisk handlingsplan för 2011 I enlighet med beslutet om medarbetarpolicyn antar kommunstyrelsen varje år en personalstrategisk handlingsplan. Handlingsplanen anger särskilda åtgärder som ska vara i fokus under året inom det personalstrategiska området utöver det ordinarie HR-arbetet inom kommunens verksamheter. Riktlinjer som stöd i arbetet. Medarbetarpolicyn är indelad i olika områden. Utöver den övergripande inriktningen Vi gör det goda livet möjligt ingår följande områden i medarbetarpolicyn: Utveckling genom medskapande Mångfalden berikar Hälsa och arbetsmiljö i fokus Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling Till medarbetarpolicyns olika områden finns riktlinjer för stöd i det vardagliga arbetet. Medarbetarpolicyn och riktlinjerna finns på intranätet tillsammans med tillhörande verktyg, såsom personalprocesser, råd och guider. Medarbetarpolicyn och riktlinjerna har även tryckts upp och delats ut till medarbetarna inom respektive nämnd. Den personalstrategiska handlingsplanen för 2011 bestod av uppdraget att kommunicera och införliva medarbetarpolicyn inom kommunens verksamheter. Målet var att alla medarbetare i Lunds kommun skulle: känna till och förstå innebörden av medarbetarpolicyn känna till de till medarbetarpolicyn kopplade riktlinjerna veta var man kan hitta medarbetarpolicyn och riktlinjerna på nätet ha gått igenom vad medarbetarpolicyn innebär för den egna arbetsgruppen och vad arbetsgruppen behöver arbeta med att utveckla samt ha funderat över sitt eget bidrag Införlivande av medarbetarpolicyn i verksamheterna Nämnderna har arbetat aktivt i enlighet med den personalstrategiska handlingsplanen för att införliva medarbetarpolicyn med tillhörande riktlinjer i verksamheterna. Som exempel på forum där medarbetarpolicyn och riktlinjerna har diskuterats finns arbetsplatsträffar, gemensamma 012 / lund 2011

13 1 Ny medarbetarpolicy utvecklings- och planeringsdagar, introduktion för nyanställda och medarbetarsamtal. Befintliga kvalitets- och verksamhetssystem samt verksamhetsplaner har använts för att knyta samman medarbetarpolicyn och dess riktlinjer med pågående arbete. Det kommungemensamma arbetsmaterial som tagits fram har använts av förvaltningarna, i vissa fall i samband med andra utvecklingsaktiviteter såsom utvecklingsarbete med medarbetarenkätens resultat och arbete enligt Utvecklingsresan. Eftersom medarbetarpolicyns och riktlinjernas områden påverkar det dagliga arbetet inom bland annat rekrytering, lönesättning och arbetsmiljö menar flera nämnder att införlivandet av dokumenten har skett naturligt. Nämndernas egna dokument och rutiner har anpassats till de kommungemensamma riktlinjerna där det fanns behov för det. Inom vård- och omsorgsnämnden hölls en särskild kickoff i början på 2011 då medarbetarpolicyn presenterades för och diskuterades av alla chefer inom nämnden. Förbättrad medborgarservice Ett centralt budskap i medarbetarpolicyn är att kommunen ska kunna erbjuda ständigt förbättrad service till medborgarna. Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige under året beslutat att uppdra åt kommunstyrelsen att samordna förvaltningarnas arbete med att förbättra och utveckla service och bemötande gentemot medborgarna att uppdra åt samtliga nämnder att arbeta med att förbättra och utveckla service och bemötande gentemot medborgarna Arbetet med förbättrad medborgarservice beskrivs närmare i kapitlet Utveckling genom medskapande. Tillsammans förverkligar vi medarbetarpolicyn i vardagen för att göra Lunds kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare med ständigt förbättrad service till medborgarna. Ditt bidrag är avgörande! Utdrag ur medarbetarpolicyn för Lunds kommun Nämndens personalkonsulter har genomfört ett antal workshoppar för chefer under året då bland annat de olika riktlinjerna togs upp. Arbetet med att införliva medarbetarpolicyn är inte avslutat utan kommer att fortsätta under kommande år i takt med att nya medarbetare kommer till organisationen. Medarbetarpolicyn är gemensam för samtliga förvaltningar och gäller för alla medarbetare i Lunds kommun. PSU 013

14 2 Attraktiv arbetsgivare 2 Attraktiv arbetsgivare För att Lunds kommun på bästa sätt ska kunna möta framtidens utmaningar behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare - för alla! Kommunen står inför en stor utmaning när det gäller den framtida personal försörjningen. Utmaningen ligger i att både rekrytera och introducera nya medarbetare och behålla, ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare. Viktiga utgångspunkter är den kommungemensamma medarbetarpolicyn samt Vision 2025 för Lunds kommun. Medarbetarpolicyn I medarbetarpolicyn betonas främst tre områden som bidrar till att profilera Lunds kommun som en attraktiv arbetsgivare. Genom att kommunens arbetsuppgifter är meningsfulla bidrar alla medarbetare varje dag till att göra det goda livet möjligt för medborgarna. För att medborgarna alltid ska kunna ges bästa möjliga service vill och behöver kommunens verksamheter ständigt utvecklas och förbättras. Lunds kommun vill vara en organisation som präglas av utveckling, idérikedom och handlingskraft. Genom att medarbetarna utvecklas, utvecklas verksamheten. Statistik med kommentarer Personalförsörjning Vi bidrar varje dag till att göra det goda livet möjligt för medborgarna! Vi vill inte bara följa utvecklingen vi vill leda den! Utvecklas du, utvecklas vi! Tabell 1 Genomsnittlig ålder uppdelad på kvinnor och män Kvinnor 45,6 46,9 47,0 47,8 47,9 46,7 46,6 46,5 46,3 Män 46,0 46,5 46,5 47,3 47,8 47,0 47,0 46,9 46,7 Alla 45,7 46,8 46,9 47,7 47,9 46,8 46,7 46,6 46,4 Tabellen visar den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda medarbetare i Lunds kommun. För 2011 var genomsnittsåldern 46,4 år. Statistiken visas för vartannat år sedan 1998 samt för de senaste tre åren. Medelåldern för kommunens medarbetare var under perioden som högst 2006 och har sedan dess sjunkit med totalt 3,5 år. De manliga medarbetarna var under 2011 i genomsnitt 0,4 år äldre än de kvinnliga medarbetarna. 014 / lund 2011

15 2 Attraktiv arbetsgivare Tabell 2 Tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper och i procent av samtliga tillsvidareanställda Åldersgrupp 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) - 20 år 0,1 0,1 0,0 0, år 2,7 2,7 2,7 2, år 6,7 6,9 7,4 7, år 10,6 10,3 10,1 9, år 11,7 12,0 12,4 13, år 12,0 12,3 12,2 12, år 13,1 13,4 13,3 13, år 15,2 14,6 14,3 13, år 16,4 16,1 15,9 15, år 11,1 11,2 11,2 10,9 66 år - 0,4 0,4 0,5 0,5 Av tabellen ovan framgår att andelen tillsvidareanställda inom respektive åldersgrupp är förhållandevis lika jämfört med föregående år. Den största förändringen under 2011 har skett i åldersgruppen år som ökat med 0,6 procentenheter. Den största åldersgruppen är liksom tidigare år år, följd av år och år. Diagram 1 Andel tillsvidareanställda i procent uppdelade i åldersgrupper Psu 015

16 2 Attraktiv arbetsgivare Tabell 3 Genomsnittlig ålder för anställda inom ett urval av yrkesgrupper, sorterade efter ålder Yrkeskategori Arbetsterapibiträde 57,3 58,8 Distriktssköterska 54,0 53,7 Rektor 53,8 53,3 Vaktmästare 53,1 53,1 Speciallärare 52,6 53,0 Yrkeslärare gymnasiet 53,6 52,8 Dagbarnvårdare 54,1 52,7 Löneadministratör 52,7 52,2 Planerings-, utredningssekreterare 51,8 51,6 Biblioteksassistent 50,9 51,6 Ekonomiadministratör 54,0 51,2 Skolsköterska 50,7 51,2 Enhetschef - äldreomsorg 51,6 51,0 Enhetschef - omsorg och habilitering 50,5 50,8 Ekonom 49,8 50,4 Sjuksköterska 50,7 49,9 Lokalvårdare/städare 49,8 49,9 Psykolog 47,7 49,0 Personalsekreterare och motsvarande 50,2 48,7 Kock/kokerska 48,5 48,4 Lärare grundskolans senare år 47,5 47,9 Lärare grundskolans tidigare år 48,1 47,6 Bibliotekarie 47,3 47,3 Gymnasielärare 47,6 47,1 Hantverkare 46,3 47,0 Behandlingsassistent 46,7 46,8 Vårdbiträde äldreomsorg 45,8 46,5 Renhållningsarbetare 46,4 46,3 Arbetsterapeut 46,1 45,9 Barnskötare 45,6 45,9 Fritidspedagog 45,1 45,3 Undersköterska äldreomsorg 44,4 44,6 Förskollärare 44,3 43,9 Socialsekreterare 43,2 42,8 Vårdare gruppboende 42,2 42,2 Elevassistent 41,9 42,0 Personlig assistent 40,4 41,7 Fritidsledare 40,8 41,4 Badpersonal 39,3 34,7 Fältassistent 34,6 34,4 016 / lund 2011

17 2 Attraktiv arbetsgivare Tabell 4 Genomsnittlig ålder per nämnd, sorterad efter stigande ålder Ålder Totalt Totalt Kvinnor Män Miljönämnden 41,9 42,2 38,9 48,4 Vård- och omsorgsnämnden 44,5 44,5 44,6 43,9 Barn- och skolnämnd Lund Öster 46,5 46,3 46,5 44,8 Renhållningsstyrelsen 46,9 46,6 48,0 46,4 Kultur- och fritidsnämnden 46,6 46,7 46,7 46,6 Byggnadsnämnden 47,0 46,8 47,2 46,1 Kommunstyrelsen 47,2 46,8 45,6 48,8 Socialnämnden 46,7 47,0 46,3 48,8 Barn- och skolnämnd Lunds stad 47,2 47,1 47,4 46,1 Tekniska nämnden 48,7 47,8 46,1 49,4 Servicenämnden 49,0 48,3 47,6 49,0 Utbildningsnämnden 49,3 48,8 48,8 48,8 Totalt 46,6 46,4 46,3 46,7 Liksom föregående år är miljönämnden den nämnd vars medarbetare har lägst genomsnittlig ålder, 42,2 år. Därefter följer vård- och omsorgsnämnden med en medelålder på 44,5 år. Högst medelålder har medarbetarna inom utbildningsnämnden, tätt följd av servicenämnden och tekniska nämnden. Pensionsavgångar Tabell 5 Beräknade pensionsavgångar för samtliga tillsvidareanställda Inom 3 år Inom 5 år Inom 10 år Anställda Andel i pension om 10 år (%) Antal I tabellen ovan redovisas beräknade pensionsavgångar inom tre, fem och tio år samt andelen av dagens anställda som beräknas gå i pension inom tio år. Av samtliga tillsvidareanställda beräknas således knappt var tredje person ha gått inom pension inom tio år, vilket är på samma nivå som föregående år. Beräkningen av antalet medarbetare som går i pension de närmaste åren har baserats på en pensionsålder på 65 år. Psu 017

18 2 Attraktiv arbetsgivare Tabell 6-8 visar andelen beräknade pensionsavgångar inom vissa verksamhetsområden. Tabell 6 Beräknade pensionsavgångar inom barn- och ungdomsverksamhet Inom 3 år Inom 5 år Inom 10 år Anställda 2011 Andel i pension om 10 år (%) Barnskötare Elevassistent Fritidspedagog Förskollärare Lärare specialpedagog Lärare årskurs Lärare årskurs Rektor Skoladministratör Studie- och yrkesvägledare Tabell 7 Beräknade pensionsavgångar inom vård- och omsorgsverksamhet Inom 3 år Inom 5 år Inom 10 år Anställda 2011 Andel i pension om 10 år (%) Distriktssköterska Enhetschef Sjuksköterska Undersköterska Handledare Vårdbiträde Tabell 8 Beräknade pensionsavgångar inom vissa andra yrkesområden Inom 3 år Inom 5 år Inom 10 år Anställda 2011 Andel i pension om 10 år (%) Bibliotekarie Fordonsförare Ingenjör Kock/kokerska Renhållningsarbetare Socialsekreterare / lund 2011

19 2 Attraktiv arbetsgivare Personalomsättning Tabell 9 Antal tillsvidareanställda som slutat, fördelat på avgångsorsak Slutat på egen begäran Pension och annan orsak varav pension varav annan orsak Summa Antal tillsvidareanställda Andel av antal tillsvidareanställda 7,3 7,1 6,9 7,6 10,6 6,7 6,3 8,3 Personalomsättningen för 2011 innebär en ökning med 2,0 procentenheter jämfört med föregående år. 34 procent av samtliga avgångar för tillsvidareanställda berodde på pension, vilket är en minskning med en procentenhet jämfört med Det är främst antalet avgångar på grund av egen begäran som har ökat markant med 108 avgångar fler än föregående år. Tabell 10 Genomsnittlig pensionsålder för tillsvidareanställda Pensionsålder Antal , , , , , , , ,6 216 I tabellen intill visas den genomsnittliga pensionsåldern för tillsvidareanställda medarbetare inom Lunds kommun samt antal pensionsavgångar under åren Minskningen i pensionsålder som började 2010 fortsatte även under 2011 då den genomsnittliga pensionsåldern var 64,6 år. Diagram 2 Antal pensionsavgångar PSU 019

20 2 Attraktiv arbetsgivare Tabell 11 Antal medarbetare över 65 år Nämnd Antal Barn- och skolnämnd Lunds stad 27 Barn- och skolnämnd Lund Öster 8 Byggnadsnämnden 3 Kommunstyrelsen 2 Kultur- och fritidsnämnden 10 Miljönämnden 0 Renhållningsstyrelsen 1 Servicenämnden 5 Socialnämnden 7 Tekniska nämnden 1 Utbildningsnämnden 18 Vård- och omsorgsnämnden 18 Totalt 100 Vid årets slut 2011 kvarstod 100 personer som fyllt 65 år i tjänst vilket är en liten ökning från föregående års 93. De flesta av dessa medarbetare finns inom barn- och skolnämnd Lunds stad, utbildningsnämnden och vårdoch omsorgsnämnden. Personalomsättning på sikt en räkneövning Nedanstående räkneövning ger en preliminär prognos över personalförsörjningsbehovet de kommande åren. Siffrorna ger en tydlig vink om ett stort rekryteringsbehov den kommande tiden. År 2011 gick 216 personer i pension och den genomsnittliga pensionsåldern var 64,6 år. Prognosen för antal anställda som går i pension de närmaste åren har baserats på en pensionsålder på 65 år. Under året slutade 421 anställda på egen begäran och av annan orsak än pension. Antalet tillsvidareanställda var Om fem år Om lika många slutar på egen begäran och av annan orsak än pension under de kommande fem åren som under 2011 motsvarar det 2105 personer. Inom fem år beräknas 1140 anställda gå i pension. Det betyder att 3245 anställda vid ett konstant behov skulle behöva ersättas, vilket motsvarar drygt 40 procent av dagens anställda. Av denna dryga tredjedel har då 15 procentenheter ersatt pensionsavgångar och 27 procentenheter ersatt dem som slutat på egen begäran eller av andra orsaker. Om tio år Om lika många slutar på egen begäran och av annan orsak än pension under de kommande tio åren som under 2011 motsvarar det 4210 personer. Inom tio år beräknas 2340 anställda gå i pension. Det betyder att 6550 anställda vid ett konstant behov skulle behöva ersättas, vilket motsvarar drygt 85 procent av dagens anställda. Av dessa dryga 85 procent har då 31 procentenheter ersatt pensionsavgångar och 55 procentenheter ersatt dem som slutat på egen begäran eller av andra orsaker. Osäkra faktorer är naturligtvis om Lunds kommun har samma behov av medarbetare framöver. En ökad befolkning kräver en ökad service samtidigt som kommunen kan komma att omorganisera, effektivisera och entreprenadsätta vissa verksamheter. Det kommer förmodligen även att bli en ökad rörlighet bland arbetskraften på grund av att många fler lediga tjänster kommer att utannonseras även om det just nu är en lågkonjunktur. Det gäller framförallt inom kommunerna men även inom andra verksamheter med många fyrtiotalister bland sina medarbetare. Rekryteringar Under 2011 annonserades 1296 tjänster ut, fördelade på 888 platsannonser. Barn- och skolnämnd Lunds stad samt skol- och utbildningsnämnderna utannonserade flest tjänster. Till platsannonserna inkom ansökningar, vilket innebär ett genomsnitt på 35 ansökningar per annons. Av de utannonserade tjänsterna gällde 716 stycken tillsvidareanställningar, vilket motsvarar 55 procent av utannonserade tjänster och en liten ökning från föregående år då 020 / lund 2011

21 2 Attraktiv arbetsgivare drygt hälften av tjänsterna var tillsvidareanställningar. Knappt hälften av de utannonserade tjänsterna gällde heltidsanställningar, och drygt 30 procent deltidsanställningar. Antalet deltidsanställningar är därmed på samma nivå som föregående år. Drygt 20 procent av de utannonserade tjänsterna erbjöd anställning på antingen deltid eller heltid. Knappt tre procent av kommunens utannonserade tjänster under 2011 gällde timavlönade tjänster. Åtgärder För att underlätta framtida rekrytering och därmed säkra personalförsörjningen, särskilt inom bristyrkesgrupper, har nämnderna under 2011 arbetat aktivt med ett antal olika åtgärder. Bristyrkesgrupper Baserat på verksamhetens utveckling, beräknade pensionsavgångar och uppskattade naturliga avgångar har samtliga nämnder sammanställt vilka yrkesgrupper som beräknas bli bristyrkesgrupper på kort och lång sikt. Inom skol- och barnomsorgsområdet ses förskollärare som den absolut största bristyrkesgruppen både på ett och fem års sikt. Nämnderna annonserar efter förskollärare varje vecka och får oftast endast få sökande. En osäkerhetsfaktor vid bedömningen av framtida rekryteringsmöjligheter är vilka konsekvenser som det nationella införandet av förskollärar- och lärarlegitimation kommer att få. Ytterligare en bidragande faktor till svårigheterna att rekrytera förskollärare bedöms vara att inte kunna möta de sökandes lönekrav, främst vad gäller de förskollärare som har erfarenhet av arbetet. Andra bristyrkesgrupper inom förskola och grundskola bedöms vara fritidspedagoger, lärare i grundskolans tidigare år samt grundskollärare med vissa yrkeskombinationer såsom trä- och metallslöjd och Ma/No. Inom gymnasieskolan beräknas främst yrkeslärare inom till exempel bygg-, hantverks- och energiprogrammen, blir svåra att rekrytera. Detsamma gäller lärare till vissa tekniska kurser liksom datakurser. På det tekniska området ses olika typer av ingenjörer som bristyrken inom både tekniska nämnden och byggnadsnämnden. Konkurrensen i omvärlden om medarbetare med spetskompetens är hård med höga lönekrav som följd. Även medarbetare inom fastighetsområdet anses vara svåra att rekrytera, liksom stensättare och rörläggare inom servicenämnden. Miljönämnden påpekar att även om det finns många sökande till deras tjänster som miljöinspektörer är det endast få sökande som har erfarenhet av arbetet. Inom vårdområdet är det svårt att rekrytera semestervikarier för sjuksköterskor. Bristen på utbildade företagsläkare och arbetsmiljöingenjörer i omvärlden ses som påtaglig. På längre sikt beräknas arbetsledare, undersköterskor och handledare inom LSS-verksamheten bli bristyrken. Extern marknadsföring mot potentiella medarbetare I syfte att locka potentiella medarbetare till att utbilda sig inom något av kommunens yrken eller att söka arbete hos kommunen har ett antal aktiviteter och åtgärder genomförts under Inbjudande webbsida för jobbsökande Kommunkontoret ansvarar för den kommungemensamma sidan Jobba hos oss på Sidan innehåller utöver platsannonser även information till potentiella medarbetare. Under 2011 reviderades sidan för att bli ännu mer inbjudande och informativ, vilket är en del av ett kontinuerligt arbete utifrån verksamheternas och omvärldens behov och önskemål. Sveriges viktigaste jobb Lunds kommun deltog under hösten 2011 i projektet Sveriges viktigaste jobb som bedrivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I projektet ingick att anordna fokusgrupper med utvalda yrkesgrupper (handledare och sjuksköterskor) för att ta reda på vad medarbetarna finner för positiva aspekter med att arbeta inom Lunds kommun. Resultatet av fokusgrupperna rapporterades till SKL och kommer att användas i framtida kommunikationssatsningar. Att använda fokusgrupper som metod fungerade väl och formen kommer att användas i större utsträckning i det kommungemensamma arbetet för att vara och framstå som en än mer attraktiv arbetsgivare under Psu 021

22 2 Attraktiv arbetsgivare Deltagande på arbetsmarknadsmässor och rekryteringsträffar Barn- och skolnämnd Lunds stad deltog i september 2011 på en arbetsmarknadsmässa som Arbetsförmedlingen anordnade. Mässan besöktes av närmare 2000 personer och nämndens verksamheter liksom de nyinköpta förskolebussarna väckte stort positivt intresse från besökarna. När förskolebussarna lanserades i augusti togs många mediakontakter vilket resulterade i både radioinslag och dagspressartiklar, en viktig del i marknadsföringen av nämndens verksamhet. Vård- och omsorgsnämnden deltog i en dag som arbetsförmedlingen anordnade med syfte att väcka intresse för vårdyrket. Nämnden har också deltagit i återkommande rekryteringsträffar hos arbetsförmedlingen. Studentsamverkan Att uppnå kontakt med framtida medarbetare i form av studerande i olika utbildningsnivåer ses av i princip samtliga nämnder som en väsentlig framgångsfaktor för att underlätta framtida rekrytering. Därför tar nämnderna i stor utsträckning emot praktikanter från olika utbildningsanordnare. Praktikperioderna varierar i tid och omfattning. Även handledning i samband med uppsatser och examensarbete förekommer i stor utsträckning. Dessutom uppmuntras besök från studenter i andra sammanhang, till exempel i samband med kurser och från studentmedlemmar i fackliga organisationer. För att ytterligare öka kontakten med studenterna deltar kommunen i universitetets hälsningsgillen som anordnas för nya studenter i början av varje termin. Nämnderna deltar även på andra arbetsmarknadsdagar som ordnas av studentkårer. Under hösten 2011 påbörjades ett fördjupat samarbete mellan kommunkontoret och samhällsvetarkåren vid Lunds universitet som syftar till ökade möjligheter till mentorskap och caseverksamhet (korta utredningar utifrån veksamhetsrelaterade frågeställningar). Rekryteringsmässa på Nova Lund Praktikanter från olika utbilningsanordnare förekommer i stor utsträckning och bedöms ge möjlighet att marknadsföra organisationen och visa på möjligheterna inom den kommunala organisationen. 022 / lund 2011

23 2 Attraktiv arbetsgivare Skolnämnderna har ett utvecklat samarbete med Malmö högskola och tar regelbundet emot ett stort antal lärarstuderande för arbetsplatsförlagd praktik inom förskolor och skolor. Ta tillvara och utveckla Byggnadsnämnden arbetar aktivt med medarbetarnas delaktighet i satsningen Arkitektur Lund, ett grupp- och processorienterat arbetssätt som syftar till att ta fram ett kvalitetsprogram för förvaltningen. Olika yrkesgrupper av medarbetare träffas i varierande konstellationer för att gemensamt bidra till den gemensamma satsningen vilket är ett led i att ta vara på och utveckla befintliga medarbetare. Tekniska nämnden framhäver särskilt vikten av att vara i framkant av utvecklingen och att konsekvent satsa på fortbildning. Nämnden strävar efter att ge medarbetarna stort inflytande i det dagliga arbetet och att skapa en arbetsplats där initiativtagande och deltagande i kommunövergripande projekt uppmuntras. Tekniska nämnden deltar också i internationella projekt, till exempel Interreg-projektet Cykling i Öresundsregionen, och genomför studieresor för personalutveckling och stärkt gemenskap. Lunds renhållningsstyrelse har under 2011 genomfört en omorganisation som berör arbetsledning och en utökad ansvarsdelegation. Nämnden belyser särskilt möjligheten att göra karriär inom organisationen. Många medarbetare börjar som visstidsanställda under semesterperioden varpå några erbjuds förlängd anställning och därefter tillsvidareanställning. Kultur- och fritidsnämnden har i syfte att utveckla befintliga medarbetare genomfört fyra större workshoppar där både enhetschefer och medarbetare deltog. Utöver detta genomförs studieresor, besök på mässor, coachingutbildning för chefer och olika arbetsgrupper för att öka delaktigheten. Möjligheten till arbetsplatsbyte har skapats inom nämnden. Socialnämnden har särskilt fokuserat på intern rörlighet genom att ta hänsyn till medarbetare som visat önskemål om eller visat potential för att utveckla sin karriär uppåt eller sidledes inom organisationen. Till exempel har tjänster som projektledare och vikariat som enhetschef och samordnare berörts. Vid alla rekryteringar sker en diskussion med medarbetare inom berörd enhet om vilken kompetens som krävs för att verksamhetens mål ska kunna uppnås. Socialnämndens verksamheter har även utbildningsplaner där gemensamma insatser för enheterna planeras, genomförs och utvärderas. Utbildningsnämnden har under 2011 arbetat med följderna av den nya skollagen och den nya gymnasieskolan. Nämnden har genomfört en stor omställningsprocess för att anpassa verksamheten till den nya gymnasieskolan, vilket har inneburit att vissa enheter lämnat ifrån sig medarbetare medan andra enheter behövt rekrytera. Några verksamheter inom nämnden har satsat på fortbildning inom IT, bland annat genom att utbilda lärare till kollega-coacher som sedan kommer att inspirera medarbetare till ökad datoranvändning i undervisning. Inom barn- och skolnämnd Lund Öster finns sedan ett antal år en personalförsörjningsgrupp som består av fackliga företrädare, rektorer och personalkonsulter. Gruppen arbetar med frågeställningar hur nämnden internt kan förändra arbetsvillkoren för medarbetarna samt hur nämnden externt kan marknadsföra sig. Bland annat har gruppen arbetat med möjligheter till heltidsanställningar i form av kombinationstjänster, olika möjliga arbetstidsmodeller och självstyrande servicegrupper som ett sätt att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande. Som en del av marknadsföringen har nämnden tagit fram ett kort informationsmaterial som ska lämnas till medborgarkontor, bibliotek och skolor. Barn- och skolnämnd Lunds stad har fortsatt med sin strategigrupp som har i uppgift att säkerställa personalförsörjningen. Under 2011 har gruppen fokuserat på att välja ut lämpliga marknadsförings åtgärder. Inom vård- och omsorgsnämnden har många utbildningsinsatser genomförts för att utveckla befintliga medarbetare enligt en förmånskatalog för utbildning. Nämnden har också fortsatt sitt arbete med att se över karriärvägar för undersköterskor och handledare. Se även kapitlet Utveckling genom medskapande. Psu 023

24 3 Medarbetare i Lunds kommun 3 MEDARBETARE I LUNDS KOMMUN Definitioner Tillsvidareanställda Som tillsvidareanställda räknas heltids- och deltidsanställda. En medarbetare som arbetar på två förvaltningar registreras som två anställda. Visstidsanställda Som visstidsanställda räknas de som har vikariat eller andra tidsbegränsade anställningar som är på tre månader eller mer. Drygt en tredjedel av dem som innehar visstidsanställningar har redan en tillsvidareanställning i kommunen. Årsarbetare Som årsarbetare räknas de som innehar tillsvidareanställningar omräknade till heltidstjänster. Även tjänstlediga räknas in i antalet årsarbetare. Bild Statistikuttag per 31 december 2011 Uppgifter kring antalet tillsvidareanställda, visstidsanställda samt årsarbetare är tagna per den 31 december Uppgifterna omfattar anställda inom kollektivavtalsområdet AB med månadslön. Slutsatser från statistiken måste dras med försiktighet Under 2008 infördes arbetsidentifikation (AID) som klassificering av yrkesgrupper. Detta påverkar de statistiska uppgifterna från tidigare år. Jämförelser bör därför göras med försiktighet. Om antalet anställda inom en nämnd/yrkesgrupp är litet måste slutsatser från statistikuppgifterna dras med stor försiktighet. 024 / lund 2011

25 3 Medarbetare i Lunds kommun Lunds kommun Lunds största arbetsgivare Lunds kommun är den största arbetsgivaren i Lund med tillsvidareanställda och visstidsanställda med över tre månaders anställning. Totalt har kommunen cirka anställda. Till detta kommer ett antal timavlönade. Av samtliga tillsvidareanställda medarbetare utgör kvinnor 77 procent. Drygt en tredjedel (36 procent) av de kvinnliga medarbetarna arbetar deltid. Manliga medarbetare utgör 23 procent av de tillsvidareanställda, varav 21 procent arbetar deltid. Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda medarbetare är 46,4 år. Under 2011 hade Lunds kommun 7670 tillsvidareanställda och 1326 visstidsanställda inom en rad olika yrkeskategorier. Tabell 12 Antal anställda i Lunds kommun År Tillsvidareanställda Visstidsanställda Summa tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidareanställda årsarbetare Jämfört med föregående år ökade antalet tillsvidareanställda med 71 personer under Samtidigt minskade antalet visstidsanställda med 54 personer. Totalt innebar detta en ökning med 17 medarbetare. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökade med 80 personer under För förändringar per nämnd, se tabell 2, nästa uppslag. Psu 025

26 3 Medarbetare i Lunds kommun Diagram 3 Antal tillsvidare- och visstidsanställda Visstidsanställda Tillsvidareanställda Diagram 4 Antal årsarbetare / lund 2011

27 3 Medarbetare i Lunds kommun Tabell 13 Antal anställda per nämnd Tillsvidareanställda Visstidsanställda Barn- och skolnämnd Lunds stad Barn- och skolnämnd Lund Öster Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Renhållningsstyrelsen Servicenämnden Socialnämnden* * Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden * Av socialnämndens 192 visstidsanställda är 94 personer i arbetsmarknadspolitiska insatser, till exempel OSA (offentligt skyddad anställning) som omfattar arbetslösa med socialmedicinsk funktionsnedsättning. Andra former av insatser är särskilt anställningsstöd, långtidsarbetslösa som deltar i arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti samt instegsjobb som riktas till nyanlända invandrare som varit i Sverige upp till tre år. I tabell 13 visas antalet tillsvidare- och visstidsanställda inom respektive nämnd. Statistiken i den personalpolitiska uppföljningen kan skilja något från den i nämndernas årsanalyser eftersom den är framtagen något senare och därmed kan innehålla justeringar. Under 2011 skedde endast små förändringar i antalet medarbetare inom respektive nämnd. Vård- och omsorgsnämnden och barn- och skolnämnd Lunds stad står för ökningen av det totala antalet tillsvidareanställda inom Lunds kommun. Även antalet visstidsanställda har minskat mest inom dessa nämnder samt inom socialnämnden. Vård- och omsorgsnämnden är den största nämnden sett till medarbetarantal med tillsvidareanställda. Tätt därefter följer barn- och skolnämnd Lunds stad med tillsvidareanställda medarbetare. Miljönämnden har det minsta antalet medarbetare med 23 tillsvidareanställda. Psu 027

28 3 Medarbetare i Lunds kommun Tabell 14 Andel kvinnor och män av samtliga tillsvidareanställda per nämnd i procent 2011 Nämnd Kvinnor Män Barn- och skolnämnd Lunds stad Barn- och skolnämnd Lund Öster Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Renhållningsstyrelsen Servicenämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Totalt Totalt är 77 procent av samtliga tillsvidareanställda medarbetare i Lunds kommun kvinnor vilket innebär en oförändrad andel sedan föregående år. Barn- och skolnämnderna samt vård- och omsorgsnämnden är de nämnder som har högst andel kvinnor. Renhållningsstyrelsen har högst andel män. Servicenämnden och tekniska nämnden har den jämnaste fördelningen mellan kvinnliga och manliga medarbetare. Tabell 15 Andel kvinnor och män bland visstidsanställda per nämnd i procent 2011 Kvinnor Män Barn- och skolnämnd Lunds stad Barn- och skolnämnd Lund Öster Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Renhållningsstyrelsen Servicenämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Totalt I Lunds kommun som helhet är andelen män större bland visstidsanställda (29 procent) än bland tillsvidareanställda (23 procent). Andelen visstidsanställda kvinnor (71 procent) är något lägre 2011 jämfört med föregående år. 028 / lund 2011

29 3 Medarbetare i Lunds kommun Tabell 16 Antal timavlönade omräknade till årsarbetare per nämnd Barn- och skolnämnd Lunds stad 118,9 128,2 Barn- och skolnämnd Lund öster 42,6 52,4 Byggnadsnämnden 2,1 3,6 Kommunstyrelsen 5,7 4,6 Kultur- och fritidsnämnden 16,5 15,6 Miljönämnden 0,0 0,0 Renhållningsstyrelsen 2,8 3,2 Servicenämnden 30,5 36,3 Socialnämnden 22,4 23,5 Tekniska nämnden 1,3 1,0 Utbildningsnämnden 16,9 20,2 Vård- och omsorgsnämnden 320,3 315,4 Totalt 580,1 604,0 Antalet timavlönade omräknat till årsarbetare har ökat med knappt 24 årsarbetare sedan Medarbetare inom kommunens ungdomsverksamhet ComUng som ger stöd till arbete och utbildning för lundabor mellan 16 och 24 år. PSU 029

30 3 Medarbetare i Lunds kommun Tabell 17 Antal tillsvidareanställda per yrkesgrupp Yrkesgrupp Arbetsterapeut Barnskötare Bibliotekarie Biblioteksassistent Dagbarnvårdare Distrikts-/företagssjuksköterska Ekonom Ekonomi-/skolmåltidsbiträde Elevassistent Fritidsledare Fritidspedagog Förskollärare Handledare (f.d. vårdare) Handledare psykiskt funktionshindrade Kock/kokerska Lektor Lokalvårdare/städare Lärare slöjd Lärare årskurs Lärare årskurs Modersmålslärare Parkarbetare Personlig assistent Renhållningsarbetare Sjukgymnast Sjuksköterska Socialsekreterare Studie- och yrkesvägledare Undersköterska Vårdbiträde Inom Lunds kommun finns cirka 250 yrken. Tabell 17 visar antalet tillsvidareanställda i ett urval av kommunens yrkesgrupper för / lund 2011

31 3 Medarbetare i Lunds kommun Tabell 18 Yrkesgrupper med fler än 100 tillsvidareanställda Yrkesgrupp Antal anställda Undersköterska 1005 Förskollärare 742 Handledare 426 Barnskötare 417 Fritidspedagog 219 Lärare årskurs Vårdbiträde 167 Elevassistent 157 Specialpedagog 153 Handledare psyk funktionsh. 126 Personlig assistent 122 Socialsekreterare 109 Tabell 18 visar de enskilda yrkesgrupper som har fler än 100 tillsvidareanställda inom kommunen. Liksom tidigare år är undersköterskor och förskollärare de i särklass största yrkesgrupperna. Därefter följer ett stort antal handledare (tidigare vårdare) och barnskötare. Tabell 19 Antal visstidsanställda inom vissa yrkesgrupper Yrkesgrupp % av totalt antal anställda i yrkesgruppen Undersköterska Barnskötare Vårdbiträde Förskollärare Handledare Elevassistent Socialsekreterare I tabell 19 visas de yrkesgrupper inom kommunen som har fler än 35 visstidsanställda samt andelen i procent av totalt antal anställda inom yrkesgruppen. Timavlönade medarbetare är inte medräknade. 38 skolledare inom kommunen är anställda med visstidsförordnande. Tabell 20 Antal timavlönade omräknat till årsarbetare inom vissa yrkesgrupper 2000, Yrkesgrupp Barnskötare Vårdbiträde Undersköterskor Ekonomi-/skolmåltidsbiträden Personliga assistenter Tabell 20 visar att de yrkesgrupper som har klart flest timavlönade är vårdbiträden och barnskötare. Under året gick barn i kommunal förskola samt 150 barn i kommunala familjedaghem (pedagogisk omsorg). Antalet barn i kommunal förskola har därmed ökat med 219 barn jämfört med föregående år. Samtidigt har antalet barn i pedagogisk omsorg minskat något med 4 barn. Antal barn per heltidstjänst inom kommunal förskola var för ,9, vilket är i princip samma nivå som föregående år. Psu 031

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning 20 09 Spyken i Lund Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet mellan

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007

Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007 Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007 www.lund.se Kapitel Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 13 LUNDS KOMMUNS MEDARBETARPOLICY BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA. HANDLINGSPLANER

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy Medarbetarpolicy Till dig som arbetar i Lunds kommun medarbetarpolicy I din hand har du medarbetarpolicyn för Lunds kommun. Här beskrivs de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PSU 2013 PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 14 Våra medarbetares engagemang, kompetens och ansvar är en viktig förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. För att vi på bästa sätt ska kunna möta framtidens

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Medel ålder Medel lön

Medel ålder Medel lön Malmö stads lönestatistik 2012, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. dokument3 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män. Malmö stads lönestatistik 2013, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Rekryterings- och löneläge i förskola och skola. Resultat av enkät till förskolechefer och rektorer

Rekryterings- och löneläge i förskola och skola. Resultat av enkät till förskolechefer och rektorer 2015-10-14 1(1) Barn- och utbildningsnämnden Lönestrategiska gruppen Rekryterings- och löneläge i förskola och skola Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skickade en enkät till förskolechefer för att

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Vi vill skapa goda arbetsförhållanden!

Vi vill skapa goda arbetsförhållanden! Vi vill skapa goda arbetsförhållanden! Det är nu sjunde året som Lunds kommun gör en övergripande personalekonomisk redovisning. Den är en del av den totala årsredovisningen eftersom den ger oss viktig

Läs mer

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-10-15 Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: 08-508 29 315 Till Kommunstyrelsen Kompetensutveckling Stadsledningskontorets

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25)

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 201 Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

personalpolitiskt program LUNDS KOMMUN

personalpolitiskt program LUNDS KOMMUN personalpolitiskt program 2002 2012 LUNDS KOMMUN Tack till alla som arbetat med att ta fram vårt nya personalpolitiska program! Det personalpolitiska programmet är baserat på de synpunkter som medarbetare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan Barn och grundskolenämnden 2015 2020 Skellefteå kommun Dokumentnamn Kompetensförsörjningsplan 2015 2020, barn och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Reviderad 2015 06

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer