Skåneleden Nordväst. Projektplan. Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Bild Göran Lock

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skåneleden Nordväst. Projektplan. Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Bild Göran Lock"

Transkript

1 Skåneleden Nordväst Bild Göran Lock Projektplan Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra.

2 Projektplanen redovisar övergripande hela projektet Skåneleden Nordväst och specifikt den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra dvs. Delprojekten Kullaleden och marknadsföring Kullaleden. Resterande delar av projektet söks genom Leader Skåne Nordväst Norra. Projektnamn Skåneleden Nordväst. Projektägare Höganäs kommun Journalnummer Projektdeltagare Offentliga institutioner: Höganäs kommun, kontaktpersoner Ros-Marie Paulsson och Göran Lock Helsingborgs kommun, kontaktperson Fredrik Bengtsson Ängelholms kommun, kontaktperson Lene Hansson Åstorps kommun, kontaktperson Jan Alfredsson Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson Daniel Åberg Region Skåne, kontaktpersoner Oddvar Fiskesjö och Kenneth Joelsson Höganäs utbildningsförvaltning kontaktperson Peter Andreasson Skåne nordväst turistorganisation kontaktperson Monica Frisk Externa konsult Britt-Marie Andrén Travel Gate Sweden Ideella föreningar/företag: Strövelstorps byalag, kontaktperson Anders Nilsson, Ängelholms Vandrarförening, kontaktperson Rolf Gärdby Ängelholms Naturskyddsförening, Johan Brink Samtliga byföreningar längs kusten i Höganäs kommun Höganäs naturskyddsförening, Kalle Nilsson, Ulrik Alm HSO Höganäs Handikappombudsman, Sylvia Månsson IS Kullen Kullen. Se Entreprenörer utmed leden. m.fl. 2

3 Projektorganisation Styrgrupp. Ordinarie och suppleanter Höganäs: Offentliga deltagare: Ros-Mari Paulsson och Göran Lock samt externa konsulten Britt-Marie Andrén + ideell/näringsliv Ulrika Hantell ordförande i Svanshalls Byförening Ängelholm: Offentlig: Lene Hansson på uppdrag av Ängelholms kommun + ideell: Anders Nilsson, ordförande i Strövelstorps byalag. Åstorps kommun: Offentlig Jan Alfredsson + ideell/näringsliv Helsingborg: Offentlig: Fredrik Bengtsson + ideell/näringsliv från Tegelbyarna Länsstyrelsen Offentlig deltagare Daniel Åberg Region Skåne: Offentliga deltagare Oddvar Fiskesjö och Kenneth Joelsson Administratör och sekreterare Ann-Margreth Larsson, Höganäs kommun. Projektet Skåneleden Norväst är uppdelat i 3 delprojekt: Ås till ås och förlängning av Öresundsleden från Vegeå till Ängelholms station Projektledare Lene Hansson Kullaleden (förlängning av Öresundsleden från Grå Läge till Vegeå) Projektledare Ros-Mari Paulsson och Göran Lock Marknadsföring Skåneleden Nordväst Kullaleden, förlängning av Öresundsleden, från grå Läge till Vegeå Öresundsleden, förlängning från Vegeå till Ängelholms station samt förlängning av Ås till åsleden från Åstorp till Vegeå Projektledare Britt-Marie Andrén Se bilaga 3. Projektidé Idén är att skapa en attraktiv och sammanhängande vandringsled från Grå Läge till Ängelholms station samt från Tingvalla i Åstorp till Utvälinge. Målsättningen är att lederna ska bli delar av Skåneleden. Ambitionen är också att projekten ska vara nyskapande och innovativt genom att bl.a. utnyttja digital teknik och bygga på nya typer av upplevelser. Därigenom breddas besöksunderlaget och öppnar för nya grupper som t ex ungdomar, skolklasser, de nya svenskarna och funktionshindrade. Ideella aktörer och näringsidkare ska vara delaktiga i utformningen av projektet för att kunna utnyttja och marknadsföra leden för sina gäster och kunder. En vandringsled innebär också för deras del en möjlighet att förlänga turistsäsongen. Beträffande Kullaleden är ambitionen dessutom att stora delar av leden ska göras tillgänglig för funktionshindrade och speciellt marknadsföras för detta. Utöver detta ska leden användas på ett traditionellt sätt av områdets befolkning och turister. I en forskningsrapport från Etour konstaterar man att: Tveklöst tillhör dock kommuner med nationalparker, naturreservat eller områden av riksintresse för rörligt friluftsliv de viktigaste internationella turistdestinationerna i Sverige. 3

4 Bakgrund Områdets unika natur- och kulturmiljöer är en enastående resurs. Olika aktörer har genom åren insett detta och efter bästa förmåga iordningställt vandringsleder, dock av olika kvalitet och utan samordning. En försvårande omständighet har varit det stora antalet berörda markägare. Genom de åtgärder som genomförts är de tänkta lederna, till största delen, redan idag möjliga att vandra utefter. Kvaliteten varierar från iordningställda leder till upptrampade stigar där tillgängligheten är begränsad av taggtrådsstängsel, sly, våtmarker, bäckar, åar etc. Ovannämnda brister i organisation och övergripande perspektiv gör att hela området idag är en vit fläck på den regionala kartan över vandringsleder. Mål, syfte Det övergripande målet är att öka tillgängligheten till de natursköna områdena genom vandringsleder samt att stimulera till ökat friluftsliv och fysiska aktiviteter. Därmed främjas folkhälsan och kunskapen om natur- och kulturmiljö samt hållbar utveckling. Samtidigt ges ökade möjligheter för de småskaliga näringarna utmed lederna. Genom en styrning av rörelsen kan också känsliga områden skyddas på ett naturligt sätt. Projekten syftar till att färdigställa Skåneleden i Nordvästra Skåne genom att ansluta Öresundsleden till Kust till kustleden vid Ängelholms station samt ansluta Ås till åsleden till Öresundsleden vid Vegeå. Därmed knyts ett flertal ledändar samman så att det blir möjligt att vandra utmed kusten från Bjärehalvön via Kullahalvön och söderut samt från Söderåsen till Kullen. Genom vandring på lederna ges en fantastisk mångfald av natur- och kulturupplevelser som den nordvästra delen av Skåne erbjuder. (Se kartbild.) Detta innebär också stora möjligheter för turism- och besöksnäringarna utvecklas. Det är därför av stor vikt att marknadsföringen av lederna redan från början görs på ett enhetligt och strukturerat sätt. Syftet med delprojektet Marknadsföring Skåneleden Nordväst är att bilda ett nätverk för alla berörda näringsidkare samt ta fram ett gemensamt marknadsföringsprogram. Effektmål Effektmålen är att: Antalet vandrande ska öka. Folkhälsan ska främjas genom fler möjligheter till rehabilitering och rekreation. Kunskapen om naturmiljön, det historiska landskapet, kulturmiljön och hållbar utveckling ska öka. S.k. uteklassrum kommer att tillskapas på ett par platser utmed leden. Områden med känslig miljö ska skyddas. Företag utefter leden ska etablera tjänster och produkter för nya målgrupper som utvecklar livskvaliteten, turismen och näringslivet. Effektmålen kommer att utvärderas. Se Utvärdering och Slutrapport. Målgrupper Målgrupper i ett övergripande perspektiv är invånare och besökare i området samt ideella, privata och offentliga aktörer i syftet att samverka i en för området viktig utvecklingsfråga. 4

5 Utvärdering och Slutrapport Utvärderingen redovisar hur projekten har genomförts och vilka resultat som uppnåtts. Utvärderingen ligger sedan till grund för Slutrapporten som inlämnas till Leader Skåne Nordväst Norra och Leader Skåne Nordväst Södra. Slutrapporten redovisar projektfakta, sammanfattning, projektpresentation, genomförande & resultat, reflektioner & slutsatser, projektbudget och rekommendationer. Tidplan och aktiviteter Projektet ska pågå under tiden oktober 2011 till april Mer detaljerade tidplaner och aktiviteter redovisas under respektive delprojekt. Budget Medel som söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Kullaleden (förlängning av Öresundsleden från Grå Läge till Vegeå) samt marknadsföring Kullaleden se bilaga 1. Medel som söks genom Leader Skåne Nordväst norra. Öresundsledens förlängning Vegeå Ängelholm. Förlängningen Ås till ås Åstorp Utvälinge. Marknadsföringen för ovannämnda sträckningar. Kullaleden Ås till ås samt förlängning av Öresundsleden 5

6 Delprojekt Ås till ås och förlängning av Öresundsleden från Vegeå till Ängelholm. Projektmedel för denna del söks genom Leader Skåne Nordväst norra. Delprojekt Kullaleden Arbetsgrupp Kullaleden Ros-Mari Paulsson och Göran Lock Höganäs kommun Britt-Marie Andrén Travel Gate Sweden Daniel Åberg Länsstyrelsen Representant för Höganäs kommun Representanter för Helsingborgs kommun Representanter för Byalagen Ulrika Hantell och Utvälinge (utses i projektet) Ann-Margreth Larsson Administratör och sekreterare Projektledning Kullaleden Ros-Mari Paulsson ansvarar för: Representerar Kullaleden i styrgruppen för Skåneleden Nordväst. Samordnare och kontaktperson för projektet (markägare, ideella insatser, uteklassrum, skyltning, länsstyrelsen, Region Skåne m.fl.) Tillstånd Förstudie Utvälinge Ekonomi och administration Göran Lock ansvarar för: Projektering, upphandling, bygglov, byggnation och uppföljning av Kullaleden Deltar vid behov i styrgruppen Skåneleden Nordväst Britt-Marie Andrén Travel Gate Sweden ansvarar för: Marknadsföring av Kullaleden, grafisk profil, hemsida, skyltar, digital programvara mm. Marknadsföring av Kullaleden ingår i det separata delprojektet Marknadsföring Skåneleden Nordväst. Se separat del nedan. Avgränsning Kullaleden blir en förlängning och en del av till Öresundsleden. Kullaleden startar vid Helsingborgs kommungräns vid Grå läge, sträcker sig runt Kullahalvön till Vegeå. Leden sträckning berör Höganäs och Helsingborgs kommuner och den totala sträckan är ca. 6mil. Projektmedel för sträckningen genom Höganäs och Helsingborgs kommuner söks genom Leader Skåne Nordväst Södra Projektet avser en färdig led som godkänns som en del av Skåneleden av Region Skåne och överlämnas till Höganäs och Helsingborgs kommuner för framtida skötsel och underhåll. Inom naturreservaten anläggs dessutom besökspunkter i anslutning till leden för att skydda den känsliga naturen. Leden ska i största möjliga utsträckning tillgänglighetsanpassas och läggas in i en tillgänglighetsdatabas. För att säkra och underlätta framtida underhåll ska leden läggas in i en underhållsdatabas. Utmed leden ska uteklassrum anordnas. Beträffande marknadsföring av leden se separat del nedan. 6

7 Genomförande Hela Kullaleden kommer att byggas så att den uppfyller kriterierna för Skåneleden. Leden kommer att dokumenteras, kvalitetssäkras och tillgänglighetsinventeras samt läggas in i en webbaserad tillgänglighetsdatabas och en webbaserad rekreationsplan där uppföljning, underhåll och driftskostnader sker enligt länsstyrelsens kriterier. Detta för att säkra Kullaledens kvalitet och långsiktiga existens. Naturrum på Kullaberg kommer att bli Kullaledens samlingspunkt där all information kring leden finns samlad. Delprojektet Kullaleden genomförs i etapper (sträckor). Första etappen är naturreservatet Mölle Lerhamn. Denna del kommer att färdigställas och utvärderas så att den uppfyller ovannämnda kriterier innan övriga etapper igångsätts. Arbetet med denna del är att betrakta som ett pilotprojekt varför extra resurser kommer att läggas på detta. Ansvarig blir Patrik Rein på länsstyrelsen som också kommer att ha en arbetsledande funktion för denna del. Aktiviteter Organisationen på plats Informationsmöten och aktivering av alla inblandade (nätverk och lokala arbetsgrupper, byalagen, markägare, länsstyrelsen, kommunerna mm.) Markägaravtal Upphandling av entreprenörer Genomförande av det praktiska arbetet Invigningar Utvärdering och analys. Karta över Kullaledens sträckning Se bilaga 2. 7

8 Tidplan och aktiviteter Projektstart för delprojekt Kullaleden beräknas till september 2011 och projektavslut April September 2011 Projektplan till Leader Skåne Nordväst Södra senast 31/8 Beslut från Leader Skåne Nordväst Södra 8/9 Projektstart Markägarkontakter i Utvälinge, samt kontakt med invånare, båtklubb och byföreningen Tegelbyarna. Möte med markägare och ideella för att påbörja pilotprojektet Möte för att lägga upp den administrativa hanteringen av projektet. Oktober - November 2011 Fastställande av ledens sträckning från Utvälinge till Ängelholms kommungräns. En första sträcka av Kullaleden börjar färdigställas som ska vara som pilotprojekt i projektet Upphandlingar av material och projektering för kommande sträckor påbörjas December 2011 Mars 2012 Markägarutredning/Markägaravtal (en del samfälld mark): Ros-Mari och personal vid Expolateringskontoret i Helsingborg. Första pilotprojektet färdigställs och utvärderas. Nya sträckor påbörjas ca en sträcka / månad Genomförandefas April 2012 April 2013 Leden färdigställs i 13 etapper. Markeringar, skyltar, genomgångar, sittgrupper, grillplatser, vindskydd, uteklassrum, broar m.m.. 2 besökscentra med tillhörande anläggningar från Jonstorp till Vegeå. 8

9 Delprojekt Marknadsföring Skåneleden Nordväst Marknadsföringsplan En långsiktig marknadsplan utarbetas tillsammans med representanter för näringsliv, offentlig verksamhet och ideella föreningar och organisationer. Därmed skapas en väl förankrad aktivitetsmanual för att övergripande mål och visioner ska uppnås: Sveriges eller t o m norra Europas bästa vandringsområde. Arbetet med marknadsplanen sker parallellt med det tekniska anläggningsarbetet. I planeringen måste hänsyn tas till företagens tidsbrist under säsong som inte bara är sommar utan även gåsbord, julbord, mm. Framgången i projektets turistsatsning kommer att avgöras av i vilken utsträckning projektledningen lyckas engagera företrädare som tillsammans bildar en turistprodukt dvs. leverantörer av Bo, Äta, Uppleva, Transportera mm. Marknadsplanen ska vara en kompass för alla som jobbar med utvecklingen av leden och ge en gemensam bild och definition av vad som avses t ex med kvalitet, service, underhåll. Den ska även ge verktyg för att utveckla och effektivisera kommersiella tjänster och lönsamt företagande. Exempel på verktyg är en gemensam hemsida inte bara för besökare - utan även som intranät för t ex underhåll, samverkan, aktivitetsplanering, arkiv för gemensamma säljmaterial mm. Här kan man även samordna utbud, öppettider mm. Alla behöver kanske inte erbjuda full service året om men ändå ska det finnas någon som har jouren. I marknadsplanen ska även ingå utformning av workshops och kompetensutveckling, framför allt inom ny teknik och nya informationskanaler (jmfr sociala medier och olika bransch/ intressenätverk). Eftersom paketering och försäljning av t e x vandringspaket nationellt likväl som internationellt är eftersatt i Sverige kommer det att behövas nya kunskaper för att matcha efterfrågan och produkt. Traditionella trycksaker ska tas fram men inte på rutin. Strävan är att istället använda teknik, internet mm för att spara natur och kostnader och nå ut till fler presumtiva kunder i de målgrupper som avses. En tydlig trend som går att se enligt en nyligen publicerad rapport kring internationell naturturism är att det blir allt mer attraktivt med kortare, lärorika resor. Nature-light är också en ny trend där naturen kopplas till lokal mat och kultur. En viktig satsning hos aktörerna är att förlänga turistsäsongerna så att många destinationer ska ses som attraktiva året runt. 9

10 Resultatet visar att Internet är en mycket viktig distributionskanal där marknadsföringen sker genom egna och andra organisationers hemsidor samt till viss del via Facebook. Mässor och Workshops lyfts fram som två andra bra sätt att marknadsföra sig på och samarbete mellan organisationer och företag blir allt mer vanligt. Sveriges natur marknadsförs spretigt och det finns ingen stark helhetsbild över Sveriges naturturism. Expertgruppen är oense kring vad som är viktigast att marknadsföra; platsen eller aktiviteten. En tredjedel av de tillfrågade anser dock att det är viktigt att marknadsföra både plats och aktivitet då det måste till en kombination dem emellan för att locka utländska besökare. För skyltar, och övrigt informationsmaterial utefter leden, används färdiga profilmallar där sådana har arbetats fram (Höganäs kommun) annars ska detta också ingå i marknadsplanen. Aktiviteter marknadsföring Kullaleden /Skåneleden Nordväst Fokus för marknadsföringen kommer att vara utveckling av entreprenörskap. Kullaleden ska ge möjligheter för bättre lönsamhet för befintliga företag inom besöksnäringen som får fler kunder med betalningsförmåga och breddar turistsäsongen till att fungera året om. Oktober 2011 Uppstart och bildande av projektgrupp November 2011 februari 2012 Paketering och entreprenörskap Aktivitet: Workshops för att skapa samarbeten och kunskap om vad som är möjligt med hjälp av nätverk inom olika upplevelseområden. Föreläsningar av t ex vandringsresebyråer Studieresor Identifiering av speciellt intressanta deletapper sk kvalitetssträckor för paketering Sevärdhetsinventering Skåneledens experter Organisation t ex vem äger produkten.. Paketering för att göra bokningsbara produkter Storytelling Genom att berätta om platsens historia blir Kullaleden även en del av vår kultur och medverkar till att bevara och sprida kunskap om den och vår historia. Aktivitet: Workshop/föreläsning om digital storytelling Rekrytering av lokala experter som kan skriva berättelserna/manus och möjliga inläsare. Skolelever kan medverka i projektform i samband med lämpliga skolämnen. T ex kan flerspråkiga elever hjälpa till med översättning. 10

11 December 2011 februari 2012 Marknadsplan Fokus kommer att vara online eftersom kunder idag börjar sökande efter spännande turistmål på nätet. Vi vill nå kunderna i planeringsfasen inte när de redan står på turistbyrån. Aktivitet: Identifiera relevanta målgrupper och sätta mål Swot analys Marknads/aktivitets- och försäljningsplaner Hemsida unik för Kullaleden med beskrivning, bilder Hemsida Kullaleden kopplas på Skåneleden. (se ovan) Organisation uppdatering hemsida, sökmotorer mm Förberedande sälj/marknadsföring med befintliga kanaler: Kartor och nyhetsbrev Skåneledens hemsida Registrering online på relaterade sajter t ex vandringssajter runt om i världen. Februari 2012 Maj 2012 Kartor Kartor är en del av marknadsföringen eller kan i vart fall bli om man fullt ut använder möjligheten att publicera kartor på internet på olika språk och olika plattformar. Utifrån målsättningen att göra Kullaleden tillänglig för alla kommer vi inte bara producera en tryckt karta utan även GPS kartor. Dessa digitala kartor görs behovsanpassat med ny teknik och ska möjliggöra för personer med olika funktionsnedsättningar att hitta sina smultronställen utefter leden. Kartorna ska förutom sträckning av leden även visa på service utefter leden: toaletter, kollektivtrafik, affärer, boende, restauranger mm Även gårdsbutiker av olika slag ska finnas utmärkta/länkade. Även översättning till olika språk är viktigt både för turister och invånare med utländsk bakgrund. A. Aktivitet för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Behovsanalys och identifiering av möjligheter Work shop och vandringar tillsammans med representanter för handikapporganisationer och t ex SPI Studera tester som gjorts i t ex Malmö med GPS kartor för blinda.. Framtagning av kartor som förutom kan printas även kan laddas hem i mobiltelefon för ovan intressenter (på flera språk om möjligt). B. Producera traditionell karta i fickformat (jämför Landskrona) Landskrona kommun har tagit fram en behändig folder i fickformat med karta och beskrivning över sin del av Öresundsleden. C. Framtagning av digitala kartor Idag finns många verktyg för att skapa och publicera kartor online. Dessa är även del av de s k sociala medierna eller professionella för att nå olika målgrupper. EveryTrail är ett kartverktyg som kan användas för att skapa unika kartor utifrån intresseområden t ex ornitologer, flora, historia etc I t ex Belgien används ett kartverktyg Routeyou som är välbekant för denna målgrupp. I kartframställningen kan skolan medverka och låta elever själva producera utifrån givna uppgifter t ex hembygdshistoria. Maj 2012 april 2013 Nyhetsbrev register och utskick till relevanta målgrupper Pressinformation Augusti 2012 april 2013 Försäljning Säljbrev via e-post till relevanta målgrupper Visningsresor- dvs bjuda in viktiga researrangörer Framtagning/publicera på bokningssajt 11

12 Målsättning är att vid projektets slut ha bokningsbara produkter som omfattar alla berörda verksamheter utefter leden. Dessa ska även täcka in så lång säsong som möjligt. 12

13 Koppling till Leader Skåne Nordväst Södra Tema 1 Det brukade landskapet - bevara, utveckla och använda natur- och kulturlandskapet Punkt 3. Insatser som gynnar utvecklingen av ett varierat friluftsliv i natur- och kulturlandskapet samt idrotts- och fritidsaktiviteter som till exempel vattenaktiviteter, rid-, cykel-, vandrings- och kanotleder, fiske, jakt, fågelskådning. Punkt 4. Insatser som tar till vara och utvecklar våra kulturmiljöer, dvs. det byggda landskapets karaktärer och strukturer; allt från fornlämningar till bondesamhället och industrialismens spår i landskapet, för att göra landskapet begripligt och vackert. TEMA 2 Det goda livet landsbygdsutveckling för hälsa och välbefinnande Punkt 2. Insatser som tar tillvara naturlandskapets kvaliteter för upplevelser av naturen, tystnaden, mörkret, årstidernas växlingar, friluftsliv och motion både som del i det vardagliga livet och som friskvårdande samt rehabiliterande verksamheter. TEMA 4 Tillgänglighet och synlighet för oss själva och andra Punkt 2. Insatser för att skapa vägar ut i landskapet. Exempel på fysiska vägar är Naturbussen, leder, samlingspunkter, kartor, guider. Exempel på kunskapsmässiga vägar ut i landskapet är studiecirklar, tematiska leder/turer som till exempel bygger på sinnesupplevelser eller en viss kunskapstematik. Även fora för att gynna vårt eget lokala kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt dokumentation av lokal kunskap är en viktig insats i detta arbete. Punkt 4. Insatser som tar till vara och utvecklar allemansrätten i landskapet genom utbildning och vägledning för att nyskapa, bevara, utveckla allemansrätten i samförstånd och för en ökad tillgänglighet till landskapet oberoende av eventuell funktionsnedsättning. Koppling till Leader Skåne Nordväst Norra Mål 1: Natur- och kulturturism som tillväxtmotor Natur- och kulturlandskapets unika värden ska tillvaratas som den främsta resursen för områdets småskaliga besöksnäring. Genom nytänkande i utbud och samordning ska affärsmässiga drivkrafter skapas för turistföretag att bibehålla och stärka landskapets kvaliteter. Mål 5: Stolthet över den egna hembygden Intresse för den egna hembygden ska tillvaratas och bildningen om lokalhistoria och naturoch kulturarvet ska öka. Ansvariga för projektplanen Lene Hansson, Göran Lock, Ros-Mari Paulsson och Britt-Marie Andrén. 13

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Dalslands kanal 2009 2010.

Dalslands kanal 2009 2010. Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Slutrapport 2010-11-21 Förstudien: Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Lars-Erik Hammar, Västarvet FOTOFÖRTECKNING

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2011-2014 Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2010-12-20 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Arbetsprocessen

Läs mer

5 KS.2014.76 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010-2020, revidering 2014 med handlingsplan 2014-2017

5 KS.2014.76 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010-2020, revidering 2014 med handlingsplan 2014-2017 OBS! Se tiden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 23 juni 2014, klockan 10:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 Leader Mittland Plus Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Sammanfattning Denna utvecklingsstrategi

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer