Skåneleden Nordväst. Projektplan. Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Bild Göran Lock

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skåneleden Nordväst. Projektplan. Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Bild Göran Lock"

Transkript

1 Skåneleden Nordväst Bild Göran Lock Projektplan Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra.

2 Projektplanen redovisar övergripande hela projektet Skåneleden Nordväst och specifikt den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra dvs. Delprojekten Kullaleden och marknadsföring Kullaleden. Resterande delar av projektet söks genom Leader Skåne Nordväst Norra. Projektnamn Skåneleden Nordväst. Projektägare Höganäs kommun Journalnummer Projektdeltagare Offentliga institutioner: Höganäs kommun, kontaktpersoner Ros-Marie Paulsson och Göran Lock Helsingborgs kommun, kontaktperson Fredrik Bengtsson Ängelholms kommun, kontaktperson Lene Hansson Åstorps kommun, kontaktperson Jan Alfredsson Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson Daniel Åberg Region Skåne, kontaktpersoner Oddvar Fiskesjö och Kenneth Joelsson Höganäs utbildningsförvaltning kontaktperson Peter Andreasson Skåne nordväst turistorganisation kontaktperson Monica Frisk Externa konsult Britt-Marie Andrén Travel Gate Sweden Ideella föreningar/företag: Strövelstorps byalag, kontaktperson Anders Nilsson, Ängelholms Vandrarförening, kontaktperson Rolf Gärdby Ängelholms Naturskyddsförening, Johan Brink Samtliga byföreningar längs kusten i Höganäs kommun Höganäs naturskyddsförening, Kalle Nilsson, Ulrik Alm HSO Höganäs Handikappombudsman, Sylvia Månsson IS Kullen Kullen. Se Entreprenörer utmed leden. m.fl. 2

3 Projektorganisation Styrgrupp. Ordinarie och suppleanter Höganäs: Offentliga deltagare: Ros-Mari Paulsson och Göran Lock samt externa konsulten Britt-Marie Andrén + ideell/näringsliv Ulrika Hantell ordförande i Svanshalls Byförening Ängelholm: Offentlig: Lene Hansson på uppdrag av Ängelholms kommun + ideell: Anders Nilsson, ordförande i Strövelstorps byalag. Åstorps kommun: Offentlig Jan Alfredsson + ideell/näringsliv Helsingborg: Offentlig: Fredrik Bengtsson + ideell/näringsliv från Tegelbyarna Länsstyrelsen Offentlig deltagare Daniel Åberg Region Skåne: Offentliga deltagare Oddvar Fiskesjö och Kenneth Joelsson Administratör och sekreterare Ann-Margreth Larsson, Höganäs kommun. Projektet Skåneleden Norväst är uppdelat i 3 delprojekt: Ås till ås och förlängning av Öresundsleden från Vegeå till Ängelholms station Projektledare Lene Hansson Kullaleden (förlängning av Öresundsleden från Grå Läge till Vegeå) Projektledare Ros-Mari Paulsson och Göran Lock Marknadsföring Skåneleden Nordväst Kullaleden, förlängning av Öresundsleden, från grå Läge till Vegeå Öresundsleden, förlängning från Vegeå till Ängelholms station samt förlängning av Ås till åsleden från Åstorp till Vegeå Projektledare Britt-Marie Andrén Se bilaga 3. Projektidé Idén är att skapa en attraktiv och sammanhängande vandringsled från Grå Läge till Ängelholms station samt från Tingvalla i Åstorp till Utvälinge. Målsättningen är att lederna ska bli delar av Skåneleden. Ambitionen är också att projekten ska vara nyskapande och innovativt genom att bl.a. utnyttja digital teknik och bygga på nya typer av upplevelser. Därigenom breddas besöksunderlaget och öppnar för nya grupper som t ex ungdomar, skolklasser, de nya svenskarna och funktionshindrade. Ideella aktörer och näringsidkare ska vara delaktiga i utformningen av projektet för att kunna utnyttja och marknadsföra leden för sina gäster och kunder. En vandringsled innebär också för deras del en möjlighet att förlänga turistsäsongen. Beträffande Kullaleden är ambitionen dessutom att stora delar av leden ska göras tillgänglig för funktionshindrade och speciellt marknadsföras för detta. Utöver detta ska leden användas på ett traditionellt sätt av områdets befolkning och turister. I en forskningsrapport från Etour konstaterar man att: Tveklöst tillhör dock kommuner med nationalparker, naturreservat eller områden av riksintresse för rörligt friluftsliv de viktigaste internationella turistdestinationerna i Sverige. 3

4 Bakgrund Områdets unika natur- och kulturmiljöer är en enastående resurs. Olika aktörer har genom åren insett detta och efter bästa förmåga iordningställt vandringsleder, dock av olika kvalitet och utan samordning. En försvårande omständighet har varit det stora antalet berörda markägare. Genom de åtgärder som genomförts är de tänkta lederna, till största delen, redan idag möjliga att vandra utefter. Kvaliteten varierar från iordningställda leder till upptrampade stigar där tillgängligheten är begränsad av taggtrådsstängsel, sly, våtmarker, bäckar, åar etc. Ovannämnda brister i organisation och övergripande perspektiv gör att hela området idag är en vit fläck på den regionala kartan över vandringsleder. Mål, syfte Det övergripande målet är att öka tillgängligheten till de natursköna områdena genom vandringsleder samt att stimulera till ökat friluftsliv och fysiska aktiviteter. Därmed främjas folkhälsan och kunskapen om natur- och kulturmiljö samt hållbar utveckling. Samtidigt ges ökade möjligheter för de småskaliga näringarna utmed lederna. Genom en styrning av rörelsen kan också känsliga områden skyddas på ett naturligt sätt. Projekten syftar till att färdigställa Skåneleden i Nordvästra Skåne genom att ansluta Öresundsleden till Kust till kustleden vid Ängelholms station samt ansluta Ås till åsleden till Öresundsleden vid Vegeå. Därmed knyts ett flertal ledändar samman så att det blir möjligt att vandra utmed kusten från Bjärehalvön via Kullahalvön och söderut samt från Söderåsen till Kullen. Genom vandring på lederna ges en fantastisk mångfald av natur- och kulturupplevelser som den nordvästra delen av Skåne erbjuder. (Se kartbild.) Detta innebär också stora möjligheter för turism- och besöksnäringarna utvecklas. Det är därför av stor vikt att marknadsföringen av lederna redan från början görs på ett enhetligt och strukturerat sätt. Syftet med delprojektet Marknadsföring Skåneleden Nordväst är att bilda ett nätverk för alla berörda näringsidkare samt ta fram ett gemensamt marknadsföringsprogram. Effektmål Effektmålen är att: Antalet vandrande ska öka. Folkhälsan ska främjas genom fler möjligheter till rehabilitering och rekreation. Kunskapen om naturmiljön, det historiska landskapet, kulturmiljön och hållbar utveckling ska öka. S.k. uteklassrum kommer att tillskapas på ett par platser utmed leden. Områden med känslig miljö ska skyddas. Företag utefter leden ska etablera tjänster och produkter för nya målgrupper som utvecklar livskvaliteten, turismen och näringslivet. Effektmålen kommer att utvärderas. Se Utvärdering och Slutrapport. Målgrupper Målgrupper i ett övergripande perspektiv är invånare och besökare i området samt ideella, privata och offentliga aktörer i syftet att samverka i en för området viktig utvecklingsfråga. 4

5 Utvärdering och Slutrapport Utvärderingen redovisar hur projekten har genomförts och vilka resultat som uppnåtts. Utvärderingen ligger sedan till grund för Slutrapporten som inlämnas till Leader Skåne Nordväst Norra och Leader Skåne Nordväst Södra. Slutrapporten redovisar projektfakta, sammanfattning, projektpresentation, genomförande & resultat, reflektioner & slutsatser, projektbudget och rekommendationer. Tidplan och aktiviteter Projektet ska pågå under tiden oktober 2011 till april Mer detaljerade tidplaner och aktiviteter redovisas under respektive delprojekt. Budget Medel som söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Kullaleden (förlängning av Öresundsleden från Grå Läge till Vegeå) samt marknadsföring Kullaleden se bilaga 1. Medel som söks genom Leader Skåne Nordväst norra. Öresundsledens förlängning Vegeå Ängelholm. Förlängningen Ås till ås Åstorp Utvälinge. Marknadsföringen för ovannämnda sträckningar. Kullaleden Ås till ås samt förlängning av Öresundsleden 5

6 Delprojekt Ås till ås och förlängning av Öresundsleden från Vegeå till Ängelholm. Projektmedel för denna del söks genom Leader Skåne Nordväst norra. Delprojekt Kullaleden Arbetsgrupp Kullaleden Ros-Mari Paulsson och Göran Lock Höganäs kommun Britt-Marie Andrén Travel Gate Sweden Daniel Åberg Länsstyrelsen Representant för Höganäs kommun Representanter för Helsingborgs kommun Representanter för Byalagen Ulrika Hantell och Utvälinge (utses i projektet) Ann-Margreth Larsson Administratör och sekreterare Projektledning Kullaleden Ros-Mari Paulsson ansvarar för: Representerar Kullaleden i styrgruppen för Skåneleden Nordväst. Samordnare och kontaktperson för projektet (markägare, ideella insatser, uteklassrum, skyltning, länsstyrelsen, Region Skåne m.fl.) Tillstånd Förstudie Utvälinge Ekonomi och administration Göran Lock ansvarar för: Projektering, upphandling, bygglov, byggnation och uppföljning av Kullaleden Deltar vid behov i styrgruppen Skåneleden Nordväst Britt-Marie Andrén Travel Gate Sweden ansvarar för: Marknadsföring av Kullaleden, grafisk profil, hemsida, skyltar, digital programvara mm. Marknadsföring av Kullaleden ingår i det separata delprojektet Marknadsföring Skåneleden Nordväst. Se separat del nedan. Avgränsning Kullaleden blir en förlängning och en del av till Öresundsleden. Kullaleden startar vid Helsingborgs kommungräns vid Grå läge, sträcker sig runt Kullahalvön till Vegeå. Leden sträckning berör Höganäs och Helsingborgs kommuner och den totala sträckan är ca. 6mil. Projektmedel för sträckningen genom Höganäs och Helsingborgs kommuner söks genom Leader Skåne Nordväst Södra Projektet avser en färdig led som godkänns som en del av Skåneleden av Region Skåne och överlämnas till Höganäs och Helsingborgs kommuner för framtida skötsel och underhåll. Inom naturreservaten anläggs dessutom besökspunkter i anslutning till leden för att skydda den känsliga naturen. Leden ska i största möjliga utsträckning tillgänglighetsanpassas och läggas in i en tillgänglighetsdatabas. För att säkra och underlätta framtida underhåll ska leden läggas in i en underhållsdatabas. Utmed leden ska uteklassrum anordnas. Beträffande marknadsföring av leden se separat del nedan. 6

7 Genomförande Hela Kullaleden kommer att byggas så att den uppfyller kriterierna för Skåneleden. Leden kommer att dokumenteras, kvalitetssäkras och tillgänglighetsinventeras samt läggas in i en webbaserad tillgänglighetsdatabas och en webbaserad rekreationsplan där uppföljning, underhåll och driftskostnader sker enligt länsstyrelsens kriterier. Detta för att säkra Kullaledens kvalitet och långsiktiga existens. Naturrum på Kullaberg kommer att bli Kullaledens samlingspunkt där all information kring leden finns samlad. Delprojektet Kullaleden genomförs i etapper (sträckor). Första etappen är naturreservatet Mölle Lerhamn. Denna del kommer att färdigställas och utvärderas så att den uppfyller ovannämnda kriterier innan övriga etapper igångsätts. Arbetet med denna del är att betrakta som ett pilotprojekt varför extra resurser kommer att läggas på detta. Ansvarig blir Patrik Rein på länsstyrelsen som också kommer att ha en arbetsledande funktion för denna del. Aktiviteter Organisationen på plats Informationsmöten och aktivering av alla inblandade (nätverk och lokala arbetsgrupper, byalagen, markägare, länsstyrelsen, kommunerna mm.) Markägaravtal Upphandling av entreprenörer Genomförande av det praktiska arbetet Invigningar Utvärdering och analys. Karta över Kullaledens sträckning Se bilaga 2. 7

8 Tidplan och aktiviteter Projektstart för delprojekt Kullaleden beräknas till september 2011 och projektavslut April September 2011 Projektplan till Leader Skåne Nordväst Södra senast 31/8 Beslut från Leader Skåne Nordväst Södra 8/9 Projektstart Markägarkontakter i Utvälinge, samt kontakt med invånare, båtklubb och byföreningen Tegelbyarna. Möte med markägare och ideella för att påbörja pilotprojektet Möte för att lägga upp den administrativa hanteringen av projektet. Oktober - November 2011 Fastställande av ledens sträckning från Utvälinge till Ängelholms kommungräns. En första sträcka av Kullaleden börjar färdigställas som ska vara som pilotprojekt i projektet Upphandlingar av material och projektering för kommande sträckor påbörjas December 2011 Mars 2012 Markägarutredning/Markägaravtal (en del samfälld mark): Ros-Mari och personal vid Expolateringskontoret i Helsingborg. Första pilotprojektet färdigställs och utvärderas. Nya sträckor påbörjas ca en sträcka / månad Genomförandefas April 2012 April 2013 Leden färdigställs i 13 etapper. Markeringar, skyltar, genomgångar, sittgrupper, grillplatser, vindskydd, uteklassrum, broar m.m.. 2 besökscentra med tillhörande anläggningar från Jonstorp till Vegeå. 8

9 Delprojekt Marknadsföring Skåneleden Nordväst Marknadsföringsplan En långsiktig marknadsplan utarbetas tillsammans med representanter för näringsliv, offentlig verksamhet och ideella föreningar och organisationer. Därmed skapas en väl förankrad aktivitetsmanual för att övergripande mål och visioner ska uppnås: Sveriges eller t o m norra Europas bästa vandringsområde. Arbetet med marknadsplanen sker parallellt med det tekniska anläggningsarbetet. I planeringen måste hänsyn tas till företagens tidsbrist under säsong som inte bara är sommar utan även gåsbord, julbord, mm. Framgången i projektets turistsatsning kommer att avgöras av i vilken utsträckning projektledningen lyckas engagera företrädare som tillsammans bildar en turistprodukt dvs. leverantörer av Bo, Äta, Uppleva, Transportera mm. Marknadsplanen ska vara en kompass för alla som jobbar med utvecklingen av leden och ge en gemensam bild och definition av vad som avses t ex med kvalitet, service, underhåll. Den ska även ge verktyg för att utveckla och effektivisera kommersiella tjänster och lönsamt företagande. Exempel på verktyg är en gemensam hemsida inte bara för besökare - utan även som intranät för t ex underhåll, samverkan, aktivitetsplanering, arkiv för gemensamma säljmaterial mm. Här kan man även samordna utbud, öppettider mm. Alla behöver kanske inte erbjuda full service året om men ändå ska det finnas någon som har jouren. I marknadsplanen ska även ingå utformning av workshops och kompetensutveckling, framför allt inom ny teknik och nya informationskanaler (jmfr sociala medier och olika bransch/ intressenätverk). Eftersom paketering och försäljning av t e x vandringspaket nationellt likväl som internationellt är eftersatt i Sverige kommer det att behövas nya kunskaper för att matcha efterfrågan och produkt. Traditionella trycksaker ska tas fram men inte på rutin. Strävan är att istället använda teknik, internet mm för att spara natur och kostnader och nå ut till fler presumtiva kunder i de målgrupper som avses. En tydlig trend som går att se enligt en nyligen publicerad rapport kring internationell naturturism är att det blir allt mer attraktivt med kortare, lärorika resor. Nature-light är också en ny trend där naturen kopplas till lokal mat och kultur. En viktig satsning hos aktörerna är att förlänga turistsäsongerna så att många destinationer ska ses som attraktiva året runt. 9

10 Resultatet visar att Internet är en mycket viktig distributionskanal där marknadsföringen sker genom egna och andra organisationers hemsidor samt till viss del via Facebook. Mässor och Workshops lyfts fram som två andra bra sätt att marknadsföra sig på och samarbete mellan organisationer och företag blir allt mer vanligt. Sveriges natur marknadsförs spretigt och det finns ingen stark helhetsbild över Sveriges naturturism. Expertgruppen är oense kring vad som är viktigast att marknadsföra; platsen eller aktiviteten. En tredjedel av de tillfrågade anser dock att det är viktigt att marknadsföra både plats och aktivitet då det måste till en kombination dem emellan för att locka utländska besökare. För skyltar, och övrigt informationsmaterial utefter leden, används färdiga profilmallar där sådana har arbetats fram (Höganäs kommun) annars ska detta också ingå i marknadsplanen. Aktiviteter marknadsföring Kullaleden /Skåneleden Nordväst Fokus för marknadsföringen kommer att vara utveckling av entreprenörskap. Kullaleden ska ge möjligheter för bättre lönsamhet för befintliga företag inom besöksnäringen som får fler kunder med betalningsförmåga och breddar turistsäsongen till att fungera året om. Oktober 2011 Uppstart och bildande av projektgrupp November 2011 februari 2012 Paketering och entreprenörskap Aktivitet: Workshops för att skapa samarbeten och kunskap om vad som är möjligt med hjälp av nätverk inom olika upplevelseområden. Föreläsningar av t ex vandringsresebyråer Studieresor Identifiering av speciellt intressanta deletapper sk kvalitetssträckor för paketering Sevärdhetsinventering Skåneledens experter Organisation t ex vem äger produkten.. Paketering för att göra bokningsbara produkter Storytelling Genom att berätta om platsens historia blir Kullaleden även en del av vår kultur och medverkar till att bevara och sprida kunskap om den och vår historia. Aktivitet: Workshop/föreläsning om digital storytelling Rekrytering av lokala experter som kan skriva berättelserna/manus och möjliga inläsare. Skolelever kan medverka i projektform i samband med lämpliga skolämnen. T ex kan flerspråkiga elever hjälpa till med översättning. 10

11 December 2011 februari 2012 Marknadsplan Fokus kommer att vara online eftersom kunder idag börjar sökande efter spännande turistmål på nätet. Vi vill nå kunderna i planeringsfasen inte när de redan står på turistbyrån. Aktivitet: Identifiera relevanta målgrupper och sätta mål Swot analys Marknads/aktivitets- och försäljningsplaner Hemsida unik för Kullaleden med beskrivning, bilder Hemsida Kullaleden kopplas på Skåneleden. (se ovan) Organisation uppdatering hemsida, sökmotorer mm Förberedande sälj/marknadsföring med befintliga kanaler: Kartor och nyhetsbrev Skåneledens hemsida Registrering online på relaterade sajter t ex vandringssajter runt om i världen. Februari 2012 Maj 2012 Kartor Kartor är en del av marknadsföringen eller kan i vart fall bli om man fullt ut använder möjligheten att publicera kartor på internet på olika språk och olika plattformar. Utifrån målsättningen att göra Kullaleden tillänglig för alla kommer vi inte bara producera en tryckt karta utan även GPS kartor. Dessa digitala kartor görs behovsanpassat med ny teknik och ska möjliggöra för personer med olika funktionsnedsättningar att hitta sina smultronställen utefter leden. Kartorna ska förutom sträckning av leden även visa på service utefter leden: toaletter, kollektivtrafik, affärer, boende, restauranger mm Även gårdsbutiker av olika slag ska finnas utmärkta/länkade. Även översättning till olika språk är viktigt både för turister och invånare med utländsk bakgrund. A. Aktivitet för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Behovsanalys och identifiering av möjligheter Work shop och vandringar tillsammans med representanter för handikapporganisationer och t ex SPI Studera tester som gjorts i t ex Malmö med GPS kartor för blinda.. Framtagning av kartor som förutom kan printas även kan laddas hem i mobiltelefon för ovan intressenter (på flera språk om möjligt). B. Producera traditionell karta i fickformat (jämför Landskrona) Landskrona kommun har tagit fram en behändig folder i fickformat med karta och beskrivning över sin del av Öresundsleden. C. Framtagning av digitala kartor Idag finns många verktyg för att skapa och publicera kartor online. Dessa är även del av de s k sociala medierna eller professionella för att nå olika målgrupper. EveryTrail är ett kartverktyg som kan användas för att skapa unika kartor utifrån intresseområden t ex ornitologer, flora, historia etc I t ex Belgien används ett kartverktyg Routeyou som är välbekant för denna målgrupp. I kartframställningen kan skolan medverka och låta elever själva producera utifrån givna uppgifter t ex hembygdshistoria. Maj 2012 april 2013 Nyhetsbrev register och utskick till relevanta målgrupper Pressinformation Augusti 2012 april 2013 Försäljning Säljbrev via e-post till relevanta målgrupper Visningsresor- dvs bjuda in viktiga researrangörer Framtagning/publicera på bokningssajt 11

12 Målsättning är att vid projektets slut ha bokningsbara produkter som omfattar alla berörda verksamheter utefter leden. Dessa ska även täcka in så lång säsong som möjligt. 12

13 Koppling till Leader Skåne Nordväst Södra Tema 1 Det brukade landskapet - bevara, utveckla och använda natur- och kulturlandskapet Punkt 3. Insatser som gynnar utvecklingen av ett varierat friluftsliv i natur- och kulturlandskapet samt idrotts- och fritidsaktiviteter som till exempel vattenaktiviteter, rid-, cykel-, vandrings- och kanotleder, fiske, jakt, fågelskådning. Punkt 4. Insatser som tar till vara och utvecklar våra kulturmiljöer, dvs. det byggda landskapets karaktärer och strukturer; allt från fornlämningar till bondesamhället och industrialismens spår i landskapet, för att göra landskapet begripligt och vackert. TEMA 2 Det goda livet landsbygdsutveckling för hälsa och välbefinnande Punkt 2. Insatser som tar tillvara naturlandskapets kvaliteter för upplevelser av naturen, tystnaden, mörkret, årstidernas växlingar, friluftsliv och motion både som del i det vardagliga livet och som friskvårdande samt rehabiliterande verksamheter. TEMA 4 Tillgänglighet och synlighet för oss själva och andra Punkt 2. Insatser för att skapa vägar ut i landskapet. Exempel på fysiska vägar är Naturbussen, leder, samlingspunkter, kartor, guider. Exempel på kunskapsmässiga vägar ut i landskapet är studiecirklar, tematiska leder/turer som till exempel bygger på sinnesupplevelser eller en viss kunskapstematik. Även fora för att gynna vårt eget lokala kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt dokumentation av lokal kunskap är en viktig insats i detta arbete. Punkt 4. Insatser som tar till vara och utvecklar allemansrätten i landskapet genom utbildning och vägledning för att nyskapa, bevara, utveckla allemansrätten i samförstånd och för en ökad tillgänglighet till landskapet oberoende av eventuell funktionsnedsättning. Koppling till Leader Skåne Nordväst Norra Mål 1: Natur- och kulturturism som tillväxtmotor Natur- och kulturlandskapets unika värden ska tillvaratas som den främsta resursen för områdets småskaliga besöksnäring. Genom nytänkande i utbud och samordning ska affärsmässiga drivkrafter skapas för turistföretag att bibehålla och stärka landskapets kvaliteter. Mål 5: Stolthet över den egna hembygden Intresse för den egna hembygden ska tillvaratas och bildningen om lokalhistoria och naturoch kulturarvet ska öka. Ansvariga för projektplanen Lene Hansson, Göran Lock, Ros-Mari Paulsson och Britt-Marie Andrén. 13

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Förstudie Kullaleden och Skåneleden Nordväst Kullaleden under tiden mellan projekten har

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vege Projekt Vege. Höganäs Ängelholm Helsingborg

Vege Projekt Vege. Höganäs Ängelholm Helsingborg Vege Projekt Vege Höganäs Ängelholm Helsingborg Vision syfte Foto: Anders Malmberg Utveckla området med potentialen för boende, kommunikationer, turism och rekreation i fokus. Beslutsunderlag kring Västkustbanan

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

Travel Gate Sweden Incoming AB www.travelgatesweden.se Britt-Marie Andrén bma@travelgatesweden.se

Travel Gate Sweden Incoming AB www.travelgatesweden.se Britt-Marie Andrén bma@travelgatesweden.se Travel Gate Sweden Incoming AB www.travelgatesweden.se Britt-Marie Andrén bma@travelgatesweden.se Leading Quality Trails Best of Europe !European Ramblers Association /ERA certifierar.!55 Medlemsorganisationer

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Från slott till slott Journalnummer: 2008-5592 Kontaktperson i det nominerade förslaget:

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration 2016 Tjänster Utvecklare Skåneleden Projektledare Skåneleden Skåneleden marknadsföring/webb ca 50 % Skåneleden koordinator 75 % på Studentmedarbetare Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper,

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Naturturism i Uppsala län Journalnummer: 2009-3403 Kontaktperson,

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

Turism i Kosterhavets nationalpark

Turism i Kosterhavets nationalpark Turism i Kosterhavets nationalpark - Förslag till samverkansmodell mellan turism och förvaltning. Bakgrund Syftet med Kosterhavets nationalpark, liksom för övriga nationalparker, är att skydda värdefull

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend Nyköping 22 december 2 Outdoor Weekend Ett hållbart produktoch affärsutvecklingsprojekt för aktörer i besöksnäringen verksamma inom området naturturism

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Projektplanen ska ha följande innehåll (se bilaga, anvisning till projektstöd inom Leader)

Projektplanen ska ha följande innehåll (se bilaga, anvisning till projektstöd inom Leader) Sida 1 / 6 PROJEKTPLAN Projektplanen ska ha följande innehåll (se bilaga, anvisning till projektstöd inom Leader) 1. Basinformation Projektnamn Entreprenörsutveckling utmed cykelled i ALH Sökande / projektägare

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt 13379 Stockholm 2017-03-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund Granskning av ritningar är ett omfattande arbete i branschen som många parter

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Ansökan om bidrag för Lyckåleden

Ansökan om bidrag för Lyckåleden BILAGA 1 050214 Ansökan om bidrag för Lyckåleden Karlskrona kommun ansöker om bidrag med 345.100 kronor för projekt Lyckåleden enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Sökande kommun/er: Karlskrona Organisationsnummer:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Avdelningen för Samhällsplanering Kristoffer Levin 044-309 33 30 kristoffer.levin skane.se Datum 2012-10-18 Dnr 1002579 otpå Ih19 kkan E 1 (4) 0 5 Kattegattleden bakgrund och

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj

Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj Deltagande: Anders Nilsson Anna van Elverdinge Benny Svensson Stellan Svensson Christina Moths Mikael Nimmersjö Dan Ljungström Franky van Elverdinge Fredrik

Läs mer

Slutrapport för projektstöd.

Slutrapport för projektstöd. Sida 1 av 5 enligt Jordbruksverkets anvisningar 1. Vilket projekt redovisar du? Ange -journalnummer 2009-1377, -projektnamn Ballesta -stödmottagare Stallarholmens Vikingar 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Delrapport för GPS i naturturism

Delrapport för GPS i naturturism Ljustorp socken ek. förening Sid 1/5 Delrapport för GPS i naturturism 1. Uppgifter om projektet Journalnummer: 2009-4408 Projektnamn: GPS inom naturturism Projektägare: Ljustorp socken ekonomisk förening

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018 1 (12) Naturvårdsverkets ärendenr: NV-07103-13 Länsstyrelsen Västerbotten Diarienr: 512-8811-2013 VERKSAMHETSPLAN för naturum 2013-11-29 Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige)

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) JUNI 2016 STRATEGI Generella mål Bevara den naturliga miljön Förbättra förvaltningen

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Turismfunktionen vid VKL

Turismfunktionen vid VKL Välkommen! Välkommen till en kunskaps- och inspirationsdag om hur besöksnäringen kan utvecklas från traditionell torghandel till en modern och vinstdrivande industri. Vad är det som gör skillnaden mellan

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Syftet var att stärka Bergslagsleden som en än mer attraktiv vandringsled men också tydliggöra kopplingen till regional naturturism.

Syftet var att stärka Bergslagsleden som en än mer attraktiv vandringsled men också tydliggöra kopplingen till regional naturturism. Slutrapport Stödmottagare Regionförbundet Örebro Projektnamn Bäst i klassen Projektperiod 1 september 2013 till 30 september 2014 Dnr 13-201 Projektets syfte (se beslut): Syftet var att stärka Bergslagsleden

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Vandringsturism i Sjuhärad

Vandringsturism i Sjuhärad Vandringsturism i Sjuhärad en förstudie 2011/2012 Rapporten skriven av Emma Nevander, maj 2012. Leader Sjuhärad. Bakgrund Intresset för vandring ökar på flera plan. Som friskvård, rekreation, eller ett

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer