Kostnads- nyttoanalys för åtgärder mot övergödning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnads- nyttoanalys för åtgärder mot övergödning"

Transkript

1 Kostnads- nyttoanalys för åtgärder mot övergödning Ett exempel som underlag till tidsundantag alternativ lägre ställda krav för miljökvalitetsnormer för vatten När är kostnaderna för att genomföra åtgärder större än värdet för de miljöförbättringar som åtgärdena medför med avseende på minskad tillförsel av näringsämnen och övergödning? Här presenteras en jämförelse av kostnader och nyttor för åtta mindre avrinningsområden i Sverige från Rönne å i söder till Norra Hälsingslands kustvatten i norr. Metoden har inte använts som underlag för förslaget till miljökvalitetsnormer (MKN) så här långt. Vattenmyndigheterna förslår emellertid att kostnad-nytto-analysen utvecklas under samrådsperioden så att den kan tillämpas för de vattenförekomster där kostnaderna överstiger nyttorna. Om kostnaderna överstiger nyttorna, och det är det är tillämpligt ur andra aspekter, kan MKN ändras från god ekologisk status 2021 till god ekologisk status Bakgrund En metod för att uppskatta värdet av en förbättrad vattenmiljö, det vill säga nyttorna med åtgärder, är genom att fråga människor vad de är beredda att betala för en god vattenmiljö. Nyttorna kan sedan jämföras med kostnaderna för att besluta om underlag för undantag från behovet att nå god ekologisk status. Eftersom metoden är osäker föreslås underlaget som redovisas här uteslutande användas för att skjuta på tidsfristen från god ekologisk status 2021 till god ekologisk status För att sänka kvalitetskraven permanent behöver uppskattningen av både kostnader och av nyttor vara säkrare. Förbättrade kostnads-nyttouppskattningar behöver alltså utvecklas för att eventuellt kunna besluta om välgrundade undantag Metod Resultatet från nytto-värderingen som ingår i kostnads-nytto-analysen här baserar sig på studier genomförda i Danmark och Norge för miljöproblemet övergödning som sedan överförts till svenska förhållanden genom en metod för värdeöverföring (Hasselström m.fl., 2014). Värdet för en förbättring av vattnet till God ekologisk status bygger på en skattning av medelnyttan för en individ. Den största källan till variation mellan olika områden beror därför på befolkningsmängden. Det råder stora osäkerheter i de uppskattade nyttorna, bland annat på grund av att samma betalningsvilja har ansatts oavsett hur många vattenförekomster som är övergödda i området och att studien är begränsad till mindre avrinningsområden. De totala osäkerheterna kan sannolikt uppgå till 400 % i vissa områden. För att ta hänsyn till osäkerheter i kostnader och nyttor vid fastställande av undantag ska denna osäkerhet beaktas på så sätt att kostnaderna väsentligt ska överstiga nyttorna.

2 I den värdeöverföring som analysen grundar sig på har betalningsviljan satts till i genomsnitt 271 kr per person och år för att förbättra från måttlig till god status och 310 kr för att förbättra från otillfredsställande och dålig status. Dessa belopp ligger något under eller i paritet med vad andra studier redovisat. För att förbättra siktdjupet i Stockholms skärgård med 1 meter var den uppskattade betalningsviljan 852 kr per person (Söderqvist och Scharin, 2000) och för att halvera näringsämnestillförseln till Laholmsbukten var betalningsviljan 747 kr per hushåll (Frykblom, 1998). I en annan studie där nio kustområden analyserades var betalningsviljan ca 4000 kr per år och hushåll för att förbättra från måttlig till god ekologisk status och 5500 kr för att förbättra från otillfredsställande (Östberg m.fl., 2013). En konklusion var att betalningsviljan sannolikt är större i rekreationsområden i kustmiljö nära Stockholm och Göteborg. Utifrån de osäkerheter som redovisats i (Hasselström m.fl., 2014) och vad andra studier visar har en faktor på fyra använts här, det vill säga att om kostnaderna överstiger nyttorna med mer än fyra gånger så föreslås en förlängd tidsfrist för att uppnå god ekologisk status till Detta tröskelvärde behöver diskuteras och ses över under samrådsperioden. För att visa på hur en kostnad-nytto-analys skulle kunna användas valdes åtta områden med övergödningsproblem ut på måfå (Figur 1), två i varje vattendistrikt förutom Bottenvikens vattendistrikt. Figur 1. Avrinningsområden där kostnads-nytto-analys genomförts; ljus färg indikerar låg uppskattad nytta och mörk färg hög uppskattad nytta (kr/area).

3 Resultat Rönne å Rönneås avrinningsområde har ca invånare och där har en betalningsvilja på 310 kr per person använts vilket resulterar i en total betalningsvilja på 29 miljoner kronor. Kostnaderna ska då överstiga 116 miljoner kronor om undantag för ekonomisk orimligt ska kunna tillämpas. I Rönne å har Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt föreslagit åtgärder för att minska övergödningen med en uppskattad kostnad på ca 70 miljoner kronor. Åtgärderna kostar 2,4 gånger mer än de uppskattade nyttorna och undantag för ekonomisk orimligt kan därmed inte tillämpas enligt metoden. Tidan I Tidans avrinningsområde bor det invånare och med en betalningsvilja på 271 kr per person blir den summerade betalningsviljan 25 miljoner kronor och kostnaderna ska överstiga 100 miljoner kronor innan undantag för ekonomisk orimligt kan tillämpas. För Tidan har Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt föreslagit åtgärder för att minska övergödningen med en kostnad på ca 50 miljoner kronor vilket är 2 ggr den uppskattade nyttan. Kostnaderna leder därmed inte till att undantag för ekonomisk orimligt kan tillämpas. Stångån I Stångåns avrinningsområde bor det invånare och med en betalningsvilja på 271 kr per person blir den summerade betalningsviljan 32 miljoner kronor. Kostnaderna ska då överstiga 128 miljoner kronor innan undantag för ekonomisk orimligt kan tillämpas. För Stångån har Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt föreslagit åtgärder för att minska övergödningen med en kostnad på ca 9 miljoner kronor vilket är betydligt lägre än den uppskattade nyttan. Söderköpingsån och Slätbaken I avrinningsområdet för Söderköpingsån och Slätbaken bor det knappt invånare och med en betalningsvilja på 271 kr per person blir den summerade betalningsviljan ca 4,8 miljoner kronor. Kostnaderna behöver överstiga 19 miljoner kronor innan undantag för ekonomisk orimligt kan tillämpas. För Söderköpingsån och Slätbaken har Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt föreslagit åtgärder för att minska övergödningen med en kostnad på ca 19,3 miljoner kronor vilket är något högre än den uppskattade kostnaden. Med de antanden som gjorts här skulle en tidsfrist för att uppnå MKN 2027 vara tillämpbar för vissa vattenförekomster inom avrinningsområdet.

4 Det skulle innebära att genomförandet av vissa åtgärder kan förskjutas framåt i tiden till efter Vid en tidsfrist till 2027 för miljökvalitetsnormen god ekologisk status är det ändå lämpligt att sätta en målnivå för Vid antagandet att kostnaderna får vara tre gånger så stora som nyttorna 2021 ska åtgärder för 14,3 miljoner kronor vara genomförda till Det innebär att 75 % av den uppskattade fosforminskningen kommer att ske till 2021 och att målnivån till 2021 sänks med 25 %. Om alla enskilda avlopp ska uppnå minst godkänd standard och de mest kostnadseffektiva åtgärdena ska genomföras i första hand innebär det att de åtgärder som förskjuts framåt i tiden är de som överstiger en ackumulerad kostnad på 14,3 miljoner kronor enligt tabell 1. Åtgärder som inte behöver genomföras fram till 2021 skulle i så fall vara Kalkfilterdiken, Skyddszoner bredare än 2 meter och Åtgärdande av enskilda avlopp (EA) från normal skyddsnivå till hög skyddsnivå. Detta gäller under förutsättnigen att de mest kostnadseffektiva åtgärderna genomförs fullt ut. Tröskelvärdet sammanfaller med en kostnadseffektivitet på ca 4500 kr per kg reducerat fosfor. Det vill säga, åtgärder som är dyrare att genomföra skulle skjutas framåt till perioden Tabell 1. Omfattning, effekt och kostnad för föreslagna fysiska åtgärder i avrinningsområdet för Söderköpingsån och Slätbaken. Förutom Åtgärdande av EA till normal skyddsnivå är åtgärdskategorierna sorterade efter kostnadseffektivitet med de mest kostnadseffektiva åtgärderna överst Åtgärdskategori Omfattning Effekt (kg P) Kostnad (Mkr/år) Ackumulerad kostnad (Mkr/år) Åtgärdande av EA till normal skyddsnivå 935 st 350 5,0 5,0 Strukturkalkning ha ,0 Dagvattenåtgärder 5 ha 170 0,01 5,0 Anpassade skyddszoner på åkermark 16 ha 610 0,2 5,2 Våtmark fosfordamm 8 ha 680 0,4 5,6 Minskat fosforläckage vid spridning av 450 0,7 6,3 stallgödsel Skyddszoner 0-2 meter 39 ha 40 0,1 6,4 Våtmark för näringsretention 465 ha ,4 13,8 Tvåstegsdiken meter 200 0,9 14,8 Kalkfilterdiken ha 470 2,3 17,0 Skyddszoner 2-6 meter 47 ha 17 0,1 17,2 Skyddszoner 6-10 meter 69 ha 17 0,2 17,4 Åtgärdande av EA från normal skyddsnivå till 1978 st 120 1,6 19,0 hög skyddsnivå Skyddszoner meter 28 ha 3 0,1 19,1 Skyddszoner meter 61 ha 5 0,2 19,3 SUMMA ,3 Köpingsån I Köpingsåns avrinningsområde bor det knappt invånare och med en betalningsvilja på 271 kr per person blir den summerade betalningsviljan ca 4,8 miljoner kronor. Kostnaderna ska då överstiga 19 miljoner kronor innan undantag för ekonomisk orimligt kan tillämpas. I Köpingsåns avrinningsområde har Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt föreslagit åtgärder för att minska övergödningen med en kostnad på ca 6,6 miljoner kronor vilket är i samma

5 storleksordning som den uppskattade nyttan och långt under summan för när undantag kan tillämpas. Sagån I Sagåns avrinningsområde bor det knappt invånare och med en betalningsvilja på 271 kr per person blir den summerade betalningsviljan ca 7 miljoner kronor. Kostnaderna ska då överstiga 28 miljoner kronor innan undantag för ekonomisk orimligt kan tillämpas. Sannolikt har en för låg betalningsvilja applicerats i Sagån på grund av att 271 kr motsvarar en klass förbättring av status, det vill säga från måttlig till god. Det är rimligare att använda en betalningsvilja som motsvarara två klassers förbättring istället. Den summerade betalningsviljan blir då 8 miljoner kronor och kostnaderna ska överstiga 32 miljoner kronor innan undantag kan tillämpas. I Sagåns avrinningsområde har Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt föreslagit åtgärder för att minska övergödningen med en kostnad på ca 50 miljoner kronor vilket överstiger den uppskattade nyttan med 6 gånger. Med de antanden som gjorts här skulle en tidsfrist för att uppnå MKN 2027 vara tillämpbar för vattenförekomster inom avrinningsområdet. Det skulle innebära att genomförandet av vissa åtgärder kan förskjutas framåt i tiden till efter Vid antagandet att kostnaderna får vara tre gånger så stora som nyttorna ska åtgärder för 24 miljoner kronor vara genomförda till Det innebär att 70 % av den uppskattade fosforminskningen kommer att ske till 2021 och att målnivån till 2021 sänks med 30 %. Om alla enskilda avlopp ska uppnå minst godkänd standard och de mest kostnadseffektiva åtgärdena för övrigt ska genomföras i första hand innebär det att de åtgärder som förskjuts framåt i tiden är de som överstiger en ackumulerad kostnad på 24 miljoner kronor enligt tabell 2. Tabell 2. Omfattning, effekt och kostnad för föreslagna fysiska åtgärder i avrinningsområdet för Sagån. Förutom Åtgärdande av EA till normal skyddsnivå är åtgärdskategorierna sorterade efter kostnadseffektivitet med de mest kostnadseffektiva åtgärderna överst Åtgärdskategori Omfattning Effekt (kg P) Kostnad (Mkr/år) Ackumulerad kostnad (Mkr/år) Åtgärdande av EA till normal skyddsnivå 2349 st Strukturkalkning ha Anpassade skyddszoner på åkermark 41 ha 970 0,4 14 Våtmark fosfordamm 24 ha ,2 15 Minskat fosforläckage vid spridning av ,2 17 stallgödsel Våtmark för näringsretention 1208 ha Ökad rening till 0,1 mg/l vid avloppsreningsverk 794 3,5 40 Kalkfilterdiken ha 974 4,5 44 Skyddszoner 0-2 meter 152 ha 42 0,3 45 Skyddszoner 2-6 meter 308 ha 52 0,6 45 Skyddszoner 6-10 meter 308 ha 40 0,6 46 Skyddszoner meter 383 ha 32 0,8 47 Åtgärdande av EA från normal skyddsnivå till hög 2266 st 79 2,1 49 skyddsnivå Skyddszoner meter 383 ha 26 0,8 50 SUMMA

6 Åtgärder som inte behöver genomföras fram till 2021 skulle i så fall vara Ökad rening av P till 0,1 mg/l vid avloppsreningsverk, kalkfilterdiken, skyddszoner och Åtgärdande av EA från normal till hög skyddsnivå. Detta gäller under förutsättnigen att de mest kostnadseffektiva åtgärderna genomförs fullt ut. Tröskelvärdet sammanfaller med en kostnadseffektivitet på ca 4400 kr per kg reducerat fosfor. Det vill säga, åtgärder som är dyrare att genomföra skulle skjutas framåt till perioden Dalälven, Färnebofjärden - Grådö I avrinningsområdet för området Dalälven, Färnebofjärden Grådö bor det ca invånare och den summerade betalningsviljan är ca 7 miljoner kronor. Kostnaderna ska då överstiga 26 miljoner kronor innan undantag för ekonomisk orimligt kan tillämpas. I avrinningsområde har Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt föreslagit åtgärder för att minska övergödningen med en kostnad på ca 9,2 miljoner kronor vilket är i samma storleksordning som den uppskattade nyttan och långt under summan för när undantag kan tillämpas. Norra Hälsinglands kustvatten I avrinningsområdet för området Norra Hälsinglads kustvatten bor det drygt 8000 invånare och den summerade betalningsviljan är 2,3 miljoner kronor. Kostnaderna ska då överstiga 9 miljoner kronor innan undantag för ekonomisk orimligt kan tillämpas. I avrinningsområde har Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt föreslagit åtgärder för att minska övergödningen med en kostnad på ca 2,8 miljoner kronor vilket är i samma storleksordning som den uppskattade nyttan och långt under summan för när undantag kan tillämpas. Norrströms avrinningsområde I Norrströms huvudavrinningsområde bor det drygt 1,2 miljoner människor och den summerade betalningsviljan mellan 340 och 380 miljoner kronor. Kostnaderna ska då överstiga 1,5 miljarder kronor innan undantag för ekonomisk orimligt kan tillämpas vid antagandet att kostnaderna ska överstiga nyottorna med en faktor fyra. I avrinningsområde har Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt föreslagit åtgärder för att minska övergödningen med en kostnad på ca 2,7 miljarder kronor vilket är mellan 7 och 8 gånger den uppskattade nyttan och undantag skulle därmed kunna tillämpas. Hänsyn behöver emellertid också tas till att utflödet från Norrström påverkar vattnen i centrala Stockholm (Saltsjön) och stora delar av Stockholms skärgård och betalningsviljan för att uppnå god status i kustområdet nära Stockholm är som tidigare nämnts uppskattat genom en primärstudie till 850 kronor per person. Om 850 kronor per person multipliceras med personer blir

7 betalningsviljan 425 miljoner kronor. Summeras betalningsviljan för Norrström med kusten blir den ca 800 miljoner kronor. Kostnaderna ska då överstiga 3,2 miljarder kronor innan undantag för ekonomisk orimligt kan tillämpas. Dessa 3,2 miljarder ska dock inte bara motsvara åtgärdskostnader i Norrströms avrinningsområde utan även kostnader för åtgärder i kustområdet. Värdet av de stora sjöarna i Norrströms avrinningsområde, Mälaren och Hjälmaren, kan också antas vara högre än vad som framgår av värdeöverföringsstudien. Det är därmed tveksamt om undantag kan tillämpas för hela Norrströms avrinningsområde med motiveringen ekonomiskt orimligt. Sammanfattande resultat Den begränsade kostnads-nytto-analys som genomförts här indikerar att det endast är ett mindre antal områden med stora övergödningsproblem och relativt liten befolkning där tidsundantag till 2027 skulle bli applicerbart. Av åtta områden var det två, Söderköpingsån och Slätbaken samt Sagån där kostnaderna översteg nyttorna med mer än fyra gånger och där undantag för ekonomiskt orimligt skulle kunna tillämpas utifrån den redovisade metodiken. Diskussion och slutsatser Överlag har de föreslagna miljökvalitetsnormerna satts till god ekologisk status 2021 om vattenförekomsterna har sämre än god status idag. Endast ett begränsat antal vattenförekomster har tidsfrist till 2027 och då med skälet naturliga förutsättningar eller tekniskt omöjligt. Möjligheten att fastställa MKN med tidsfrist till 2027 om kostnaderna överstiger nyttorna har däremot inte nyttjats. Med tanke på det mycket stora åtgärdsbehovet som finns för att minska övergödningen för att uppnå god ekologis status till 2021 kommer det att bli problematiskt att genomföra alla föreslagna åtgärder i tid. Genom att utnyttja möjligheten till tidsfrist till 2027 kan åtgärdsgenomförandet delvis fördelas över en längre tidsperiod vilket är rimligt och fördelaktigt ur flera aspekter. För att försäkra sig om att åtgärder kommer att genomföras i tillräcklig omfattning för att nå MKN i områden med tidsundantag till 2027 kan detaljerade åtgärdsplaner behöva upprättas som beskriver ett stegvis åtgärdsgenomförande. Vattenmyndigheterna förslår att kostnad-nytto-analysen utvecklas under samrådsperioden så att den kan tillämpas för de vattenförekomster där kostnaderna överstiger nyttorna. Bland annat behöver rimligheten för tröskelvärdet för när kostnaderna överstiger nyttorna, som i den här analysen sattes till fyra gånger summan från värdeöverföringen, ses över. Om kostnaderna överstiger nyttorna, och det är det är tillämpligt ur andra aspekter, kan MKN ändras från nuvarande förslag, god ekologisk status 2021, till god ekologisk status 2027 för fler vattenförekomster. Om den redovisade metoden används kommer främst relativ glesbefolkade områden med stora åtgärdsbehov att beröras. Genomförandet av åtgärder med relativt låg kostnadseffektivitet som till exempel kalkfilterdiken, skyddszoner och Åtgärdande av enskilda avlopp från normal till hög skyddsnivå kommer då sannolikt att delvis förskjutas till perioden i dessa områden.

8 Referenser Frykblom, P., Halved emissions of nutrients, what are the benefits? A contingent valuation survey applied to Laholm Bay. I: Questions in the contingent valuation method Five essays. Doctoral thesis, Agraria 100, SLU. Hasselström L., Johansson K., Kinell G., Soutukorva Å. och Söderqvist T., Värdet av vattenkvalitetsförbättringar i Sverige - en studie baserad på värdeöverföring. Rapport 2014:1. ENVECO. Söderqvist, T., Scharin, H., The regional willingness to pay for a reduced eutrophication in the Stockholm archipelago. Discussion paper no.128, Beijer International Institute of Ecological Economics. Östberg, K., Håkansson, C., Hasselström, L., Bostedt, G., Benefit transfer for environmental improvements in coastal areas: general vs. specific models. Canadian Journal of Agricultural Economics 61:

Va#enförvaltningen: e" vässat verktyg för a" förvalta våra va"en! Mats Wallin Norra Östersjöns va"endistrikt

Va#enförvaltningen: e vässat verktyg för a förvalta våra vaen! Mats Wallin Norra Östersjöns vaendistrikt Va#enförvaltningen: e" vässat verktyg för a" förvalta våra va"en! Mats Wallin Norra Östersjöns va"endistrikt Det krävs e+ helt ny+ sä+ a+ tänka för a+ lösa de problem vi skapat med det gamla sä+et a+ tänka

Läs mer

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Björn Hjernquist 0498485248@telia.com 26 augusti 2009 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Samrådsyttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt emissvaren attenmyndighetens eslut tanför Sverige tgärdsplaner tgärder riktade till ommunerna mvärden -Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten -Hans Oscarsson- för Vattenmyndigheten Västerhavets för vattendistrikt

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Åtgärdsarbete för renare vatten

Åtgärdsarbete för renare vatten Åtgärdsarbete för renare vatten Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram och annan åtgärdsplanering Iréne Lundberg Tyresåns vattenvårdsförbund Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Tyresö kommun 17 december

Läs mer

Var saknas finansiering i förslaget till åtgärdsprogram. Niklas Holmgren, vattendelegationen 2015-10-07

Var saknas finansiering i förslaget till åtgärdsprogram. Niklas Holmgren, vattendelegationen 2015-10-07 Var saknas finansiering i förslaget till åtgärdsprogram Niklas Holmgren, vattendelegationen 2015-10-07 DAGENS FINANSIERING 9 000 Vattenvårdande åtgärder årligen (Mkr) 8 000 7 735 7 000 6 000 5 000 4 000

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (7) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2014:466 Lars-Erik Dahlin 016-710 12 47 Kommunstyrelsen Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 1(8) Tekniska nämnden Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 Ärendet Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:2

Policy Brief Nummer 2010:2 Policy Brief Nummer 2010:2 Nyttan av att bekämpa livsmedelsrelaterade sjukdomar Att blir sjuk i en livsmedelsrelaterad sjukdom medför kostnader för samhället, industrin och individen. När nyttan av en

Läs mer

DOM 2013-01-24 Stockholm

DOM 2013-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-01-24 Stockholm Mål nr M 5065-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-15 i mål nr M 4789-11, se

Läs mer

Vattendagarna Kristianstad 2014 Priset på vatten / Värdet av vatten? Stefan Jendteg, nationalekonom, Länsstyrelsen Skåne & RUS

Vattendagarna Kristianstad 2014 Priset på vatten / Värdet av vatten? Stefan Jendteg, nationalekonom, Länsstyrelsen Skåne & RUS Vattendagarna Kristianstad 2014 Priset på vatten / Värdet av vatten? Stefan Jendteg, nationalekonom, Länsstyrelsen Skåne & RUS Priset på vatten / Värdet av vatten Kan vatten prissättas utifrån några inneboende

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 22. Mölndalsån

Sammanställning för åtgärdsområde 22. Mölndalsån Sammanställning för åtgärdsområde 22. Mölndalsån Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS i september

Läs mer

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Sammanfattning I Snärjebäcken finns problem med miljögifter, försurning, övergödning och fysiska förändringar. Ansvariga myndigheter för att åtgärda miljöproblemen

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen. YTTRANDE 1(13) Samhällsutvecklingsenheten Åsa Blomster 010-22 33 226 asa.blomster@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Samråd

Läs mer

Remiss: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk (Naturvårdsverkets rapport 6521)

Remiss: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk (Naturvårdsverkets rapport 6521) 1 (5) 2013-02-21 Dnr SU 524-3263-12 Regeringskansliet (Miljödepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk (Naturvårdsverkets

Läs mer

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA NÄRINGSLÄCKAGET FRÅN GRISBÄCKENS DELAVRINNINGSOMRÅDE TILL KALMAR SUND.

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA NÄRINGSLÄCKAGET FRÅN GRISBÄCKENS DELAVRINNINGSOMRÅDE TILL KALMAR SUND. BILAGA 1 GRISBÄCKEN STEG 2 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA NÄRINGSLÄCKAGET FRÅN GRISBÄCKENS DELAVRINNINGSOMRÅDE TILL KALMAR SUND. Bilder från Grisbäckens avrinningsområde som togs vid vattendragsvandring ut med

Läs mer

Lokala Åtgärdsprogram

Lokala Åtgärdsprogram Lokala Åtgärdsprogram -Bilagor och underlag till Åtgärdsprogram 2015 Mikael Gyllström 2014-05-27 VM Åtgärdsprogram 2015-2021 Juridiskt bindande För myndigheter och kommuner Styrmedel Lst ÅP-bilaga ÅP-bilaga

Läs mer

Åtgärder för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten - underlag

Åtgärder för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten - underlag Åtgärder för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten - underlag Åtgärdsbehov (beting) Kostnadseffektivitet Strategi målsättning: hur gå tillväga? Kristin Bertilius Borgholms kommun Malin

Läs mer

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

HUR EFFEKTIV ÄR R EDA KOMMUN?

HUR EFFEKTIV ÄR R EDA KOMMUN? HUR EFFEKTIV ÄR R EDA KOMMUN? STEFAN JOHANNESEN 1. Kommunens tillgänglighet Hur tillgänglig är kommunens verksamheter? Hur blir man som medborgare bemött, hur är det med t.ex. väntetider och öppettider?

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015 Vattenförvaltningens samråd 1 nov 2014 30 april 2015 Vattenmyndighetens samrådsmöte i Stockholm 3 feb 2014 Foto: Fotoakuten.se Vattenförvaltning = Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten från

Läs mer

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Ekonomisk analys motsvarande sidorna 114-119 Ekonomisk analys Ekonomisk analys inom vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:1

Policy Brief Nummer 2012:1 Policy Brief Nummer 2012:1 Överföring av ängs- och hagmarkers värde Det finns ett samhällsekonomiskt intresse av att veta hur ängs- och hagmarker värderas av allmänheten då finansiella medel inom Landsbygdsprogrammet

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Enskilda avlopp - Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2010:6 Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-10

Läs mer

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre Österdalälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Sjöar Vattendrag Grundvatten Kustvatten Hillevi Hägnesten Vattenstrategiska enheten 040-25 26 20,

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Hur vill vi att övervakning av vatten(förekomster) ska se ut 2016? Ann-Karin Thorén Södra Östersjön

Hur vill vi att övervakning av vatten(förekomster) ska se ut 2016? Ann-Karin Thorén Södra Östersjön Hur vill vi att övervakning av vatten(förekomster) ska se ut 2016? Ann-Karin Thorén Södra Östersjön Business as usual? Regeringens ståndpunkt enligt svar till EU kommissionen: Sverige har en prispolitik

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

LRF:s syn på åtgärdsprogrammen

LRF:s syn på åtgärdsprogrammen LRF:s syn på åtgärdsprogrammen Kristianstad den 11 November, 2015 Göran Kihlstrand, LRF Skåne Tankegångar hos LRF Fortsätta att medverka till renare vatten samtidigt med en ökad produktion. Lönsamhet måste

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Zahrah Lifvendahl (MK) Åhlman Michael (KLK) Datum 2015-04-22 Diarienummer KSN-2014-1441 Kommunstyrelsen Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF s kommungrupp i Uddevalla Länsstyrelsen i Västra Götaland Samrådssvar dnr 537-34925-2014 Venmyndigheten i Västerhavet 40340 GÖTEBORG Samrådssvar ang Vendirektivet, avser i

Läs mer

Vattenförvaltning och kommunerna

Vattenförvaltning och kommunerna Vattenförvaltning och kommunerna 11-12 februari 2015 Medlefors folkhögskola Malin Naess & Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid VATTENMYNDIGHETEN.... genomför

Läs mer

Vattendirektivet så påverkas kommunerna

Vattendirektivet så påverkas kommunerna Vattendirektivet så påverkas kommunerna Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från EU-direktiv till svensk lag Flera direktiv bakas ihop (upphörde 2013) Farliga ämnen 2000/60/EG Ramdirektiv för

Läs mer

Åtgärdsprogram för Stockholms inre skärgårds och Igelbäcken, Edsviken och Brunnsvikens åtgärdsområden

Åtgärdsprogram för Stockholms inre skärgårds och Igelbäcken, Edsviken och Brunnsvikens åtgärdsområden Åtgärdsprogram för Stockholms inre skärgårds och Igelbäcken, Edsviken och Brunnsvikens åtgärdsområden -samrådsmaterial Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås Telefon 010-224 90 00 Hemsida www.vattenmyndigheterna.se

Läs mer

Gemensamt delprogram för stormusslor

Gemensamt delprogram för stormusslor Bakgrund: Gemensamt delprogram för Revidering av länens miljöövervakningsprogram för perioden 2009-2014 Gemensamma delprogram: för att öka samordningen mellan länen samt mellan RMÖ och NMÖ - på så sätt

Läs mer

Kungsbacka vattenrike

Kungsbacka vattenrike Grönt: Våtmarksanläggning avsedd att ytterligare rena det utgående avloppsvatten från reningsverket Rött: Tillsammans med natura 2000-området Kungsbackafjorden kan det bilda ett Kungsbacka vattenrike Kungsbacka

Läs mer

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun?

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun? www.logiken.se Omslagsbild: Skäfthulsjön, foto: Jennie Malm Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun? Lerums kommun Miljöenheten I 443 80 Lerum I Tel: 0302-52 10 00 I E-post: lerums.kommun@lerum.se

Läs mer

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån.

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån. Hedströmmen MÄLAREN Kolbäcksån Arbogaån Svartån Örsundaån Råckstaån Sagån Oxundaån Märstaån Fyrisån EN SJÖ FÖR MILJONER Köpingsån Eskilstunaån SMHI & Länsstyrelsen i Västmanlands län 2004 Bakgrundskartor

Läs mer

Samhällsnytta vid renovering

Samhällsnytta vid renovering Samhällsnytta vid renovering Räkneexempel Ylva Gomér 2011-09-14 Räkneexempel av samhällsnytta underlag för diskussion Utgångspunkten är en fastighet i Förvaltarens bestånd I Sundbyberg Antal lägenheter

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län

Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Publ nr 2011:15 ISSN 0284-6845 Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad, 054-19 70 00 www.lansstyrelsen.se/varmland

Läs mer

Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare

Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare Bolånekunder, plocka russinen ur kakan! De fyra storbankernas andel av bolånemarknaden till hushåll ligger kvar på 92 procent under första halvåret i år. Nio

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten resultat och trender under tre decennier Mikaela Gönczi Biträdande föreståndare för Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) vid SLU Grundvattendagarna

Läs mer

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län 2008-07-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 12. Göta älv (huvudfåra)

Sammanställning för åtgärdsområde 12. Göta älv (huvudfåra) Sammanställning för åtgärdsområde 12. Göta älv (huvudfåra) Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS

Läs mer

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Samverkan med vatten och VA i fokus - Mölndal 22 mars 2011 Svensk vattenförvaltningarbetet med Ramdirektivet för vatten

Läs mer

DOM 2015-02-09 Stockholm

DOM 2015-02-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2015-02-09 Stockholm Mål nr M 11550-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-05 i mål nr M 2076-14,

Läs mer

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Syfte Vattenmyndigheterna ska klassificera den ekologiska och kemiska statusen i våra svenska ytvatten för att kunna avgöra var det behövs åtgärder för att klara

Läs mer

Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer av skärpta reningskrav.

Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer av skärpta reningskrav. PROMEMORIA VAS-kommittén Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer av skärpta reningskrav. Under 2009 slogs två av VAS arbetsgrupper samman i projektet Genomförande av vattenförvaltning

Läs mer

Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp

Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Upplands-Väsby Österåker Täby Danderyd Vaxholm Roslagsvatten AB är ett VA-bolag

Läs mer

Åtgärdsprogram för Köpingsvikens, Fredens, Brobyvikens och Galtens åtgärdsområden

Åtgärdsprogram för Köpingsvikens, Fredens, Brobyvikens och Galtens åtgärdsområden Åtgärdsprogram för Köpingsvikens, Fredens, Brobyvikens och Galtens åtgärdsområden -samrådsmaterial Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås Telefon 010-224 90 00 Hemsida www.vattenmyndigheterna.se

Läs mer

Inventeringsplan för enskilda avlopp

Inventeringsplan för enskilda avlopp SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Inventeringsplan för enskilda avlopp Gävle Kommun Handlingsplan För inventering av enskilda avlopp Författare Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014-11-17 Grafisk

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 2: Tillväxt- och förlustkommuner i Norrland Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 2 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Disposition

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2533. Insatser för Östersjön. Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:2533. Insatser för Östersjön. Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2533 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) Insatser för Östersjön Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera

Läs mer

Några frågor kring samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler

Några frågor kring samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler Thomas Sonesson Nationalekonomi Linköpings Universitet Några frågor kring samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 1. Realekonomisk kalkyl och intressentkalkyl En samhällsekonomisk kalkyl kan presenteras

Läs mer

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Oreälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Övertorneå kommun - översiktsplan BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Sammanställd av Mia Sundström, MAF arktiktkontor AB, 2013 Miljökvalitetsnormer Det svenska genomförandet

Läs mer

Prioritering av åtgärder inom förorenade områden ekonomiska och etiska aspekter. Lars Rosén, FRIST, Chalmers

Prioritering av åtgärder inom förorenade områden ekonomiska och etiska aspekter. Lars Rosén, FRIST, Chalmers Prioritering av åtgärder inom förorenade områden ekonomiska och etiska aspekter? Lars Rosén, FRIST, Chalmers FRIST Forum for Risk Investigation and Soil Treatment Kompetenscentrum för efterbehandling av

Läs mer

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive Implementation Strategy of the European Water Framework Directive For the first time in history, twenty-nine Countries are committed to jointly manage all their freshwater resources on a basin scale to

Läs mer

Möte med Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten. 24/4 2009 Fullmäktigesalen, Rådhuset, Kristianstad. Mötesprotokoll

Möte med Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten. 24/4 2009 Fullmäktigesalen, Rådhuset, Kristianstad. Mötesprotokoll Möte med Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten 24/4 2009 Fullmäktigesalen, Rådhuset, Kristianstad Mötesprotokoll 1. Mötet öppnades av Johanna Larsson. 2. Dagordningen godkändes. 3. Till mötesordförande

Läs mer

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Ulf Ohlsson Victoria Bonath Mats Emborg Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

Julklappspengarna 2015

Julklappspengarna 2015 Julklappspengarna 2015 Ur rapporten: 2015 ökar vi återigen julklappsköpen. I snitt köper vi fem julklappar. De allra flesta planerar att köpa mellan tre och sex julklappar. En av tio köper dock minst tio

Läs mer

Sammanfattning Debattdagen Vatten är politik vatten är pengar den 6 november 2008.

Sammanfattning Debattdagen Vatten är politik vatten är pengar den 6 november 2008. Sammanfattning Debattdagen Vatten är politik vatten är pengar den 6 november 2008. Sven-Inge Nylund, Regionplanedirektör, Regionplane- och trafikkontoret Välkomna En ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Läs mer

Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt 2015-06-16

Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt 2015-06-16 1 (6) Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt Plats: Savoy Hotell, Luleå Tid: 10.00-15.30 Deltagare: Referensgruppen: BillerudKorsnäs AB; Eva Ekholm Stenberg, Boliden

Läs mer

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter Vattenrådet Nyköpingsån och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds samrådsyttrande gällande vattenmyndigheten i Norra Östersjöns förslag till åtgärdsprogram mm, dr nr 537-5346-2014 Vattenrådets arbete Nyköpingsåarnas

Läs mer

ÖSTERSJÖN VÅRT VÄRDEFULLA HAV EKONOMI FÖR EN FRISK HAVSMILJÖ

ÖSTERSJÖN VÅRT VÄRDEFULLA HAV EKONOMI FÖR EN FRISK HAVSMILJÖ ÖSTERSJÖN VÅRT VÄRDEFULLA HAV EKONOMI FÖR EN FRISK HAVSMILJÖ Sammanfattning 2 BALTIC STERN Att rädda Östersjön ger välfärdsvinster på 9 14 miljarder kronor årligen Det internationella forskarnätverket

Läs mer

Tillståndet i kustvattnet

Tillståndet i kustvattnet Tillståndet i kustvattnet resultat från förbundets mätprogram Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet I Stockholms innerskärgård var det under 15 ovanligt låga närings-

Läs mer

LRF ÖSTHAMMAR KOMMUNGRUPP YTTRANDE OM VATTEN VÅREN 2015. Avser yttrande tillhörande diarienummer 537-5058-14.

LRF ÖSTHAMMAR KOMMUNGRUPP YTTRANDE OM VATTEN VÅREN 2015. Avser yttrande tillhörande diarienummer 537-5058-14. LRF ÖSTHAMMAR KOMMUNGRUPP YTTRANDE OM VATTEN VÅREN 2015. Avser yttrande tillhörande diarienummer 537-5058-14. Centrala frågor. Grundläggande att översvämningar måste förhindras. Detta är det bästa för

Läs mer

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 2013-05-21 Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 Allmänt, organisation och ekonomi Från och med den 1 maj är Lisa Lundstedt är ny vattenvårdsdirektör efter Bo Sundström. Lisas gamla

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Data om svenska fiskodlingar

Data om svenska fiskodlingar SMED Rapport Nr 110 2012 Data om svenska fiskodlingar Utveckling av metodik inför rapportering till HELCOM Johanna Mietala, SCB Publicering: www.smed.se Utgivare: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska

Läs mer

2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav

2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav FRAMSTÄLLNING 1 (9) 2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav Svenska Bankföreningen hemställer att finansutskottet

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Konsekvensanalys rörande musselodling

Konsekvensanalys rörande musselodling Bilaga 2 Konsekvensanalys rörande musselodling Preliminär rapport NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET 5(15) Förord Svensk musselodling med longline-metoden kom i gång på allvar under 1980-talets första hälft.

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 Ref Göran Kihlstrand, LRF Skåne Vattenmyndigheten för Södra Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet Dnr 537-34925-2014 Remissvar till

Läs mer

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 10. Nationella mål är livsviktigt för människan och en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnet rör sig genom hela ekosystemet, men för också med sig och sprider föroreningar från en plats till en

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Västerhavet Missiv Diarienummer 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Mätningar av blodglukos med hjälp av teststickor är diabetespatientens verktyg för att få insikt i glukosnivåerna i blodet. Systematiska egna mätningar av blodglukos

Läs mer

Kommentarer till 2015 års taxestatistik

Kommentarer till 2015 års taxestatistik MEDDELANDE M141 Juni 2015 Kommentarer till 2015 års taxestatistik 12000 Årskostnad typhus A, kr/år 10000 8000 6000 4000 2000 högsta lägsta median 0 < 10 000 10-20 000 20-50 000 50-100 000 > 100 000 Kommunstorlek

Läs mer

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar Bilaga 1. Förslag till yttrande/tjänsteskrivelse angående samråd för förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram för perioden 2015-2021, föreskrifter för miljökvalitetsnormer samt MKB för åtgärdsprogrammet

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:4

Policy Brief Nummer 2012:4 Policy Brief Nummer 2012:4 Export av livsmedel till vilket pris? Exporterande företag sätter ofta olika pris på en vara på olika marknader. Traditionellt tänker man sig att det beror på att företag anpassar

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14

Läs mer