Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för Lemshaga Akademi 2009/2010 1

2 Skolans namn: Lemshaga Akademi Ansvarig chef: Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson Beskrivning av skolan: HT På skolan finns Lillgården, Villan, Mellangården, Storgården och Ladan där 448 barn/elever i ålder 6-16 år är uppdelade i åldershomogena grupper. Lillgårdens förskola har nu fasats ut, hösten Lillgården har numera två klassrum med åk 4, där förskolan tidigare hade ett av klassrummen. Mellangården inrymmer elever i år 0-2 och år 3 i Villan. I Storgården har vi elever i år 5-6 och i den så kallade Ladan finns de äldsta eleverna (år 7-9).I år 0-3 har vi två grupper med vardera 18 elever som har två 1-7-lärare knutna till sig och arbetar i olika grupperingar utifrån behov. I år 4,5 har vi 24 elever i varje klass och i åldern 11-16, 26 elever/klass. Vi har två klasser i varje årskurs. Inom Lemshaga Akademis skolområde finns också idrottsplats, gymnastiksal, musiklada, slöjdsal/hemkunskapslokal, NO sal med laboratorium och annexet för administrationen och skolhälsovården. Fritidsverksamheten erbjuds samtliga elever från F- klass till år tre, och är integrerad i den obligatoriska skolverksamheten. Elever i år. 4 6 erbjuds verksamhet på Klubben. Lemshagastiftelsen äger Lemshaga Akademi. Lemshagastiftelsen leds av en styrelse som ansvarar för skolans övergripande förutsättningar, dvs. budget, inriktning, uppföljning av verksamhetens kvalitet och resultat samt tillsättning av skolans rektorer. I styrelsen finns familjen Wallenberg representerade såsom grundare av skolan, föräldrar, ledamöter med anknytning till skolan och näringslivet samt skolans rektorer. Styrelsen leds av ordförande Manfred Holmelin. Personalen har också en ledamot. Skolan verksamhet leds av två rektorer i ett likvärdigt delat ledarskap som ansvarar för den operativa verksamheten. Syftet med det delade ledarskapet är att skapa en verksamhet där organisationen stödjer såväl en långsiktig pedagogisk planering som en kortsiktig mer praktiskpedagogisk verksamhet. Vi ser också att det delade ledarskapet skapar kontinuitet, fokus på samarbete och bidrar till ett demokratiskt förhållningssätt. Skolan är organiserad i åtta arbetslag/arbetsgrupper. Fyra av dessa är pedagogiska arbetslag, två är resurs- och elevvårdande arbetsgrupper, ett består av kökspersonal och ett arbetslag är rent administrativt (skolexpeditionspersonalen). Skolan har delat ledarskap även inom arbetslagen, en pedagogisk utvecklingsledare samarbetar med en samordningsledare. Den pedagogiska utvecklingsgruppen och Samordningsgruppen träffas i var sitt möte 1,5 h varje vecka och gemensamt någon gång per termin. Arbetslagen har ett Pedagogiskt dokumentationsmöte och ett Samordningsmöte varje vecka på 1,5 h vardera. Från och med i år kommer det delade ledarskapet även att omfatta elevrådet. Elevhälsoteamet träffas varje vecka och Trygghetsgruppen, med ansvar för att motverka mobbing/kränkande behandling, träffas varje vecka. Elevrådet ses var tredje vecka, varannan gång deltar de i skolans SAM/PUG möten, vilket är nytt för i år. Skolans Kamratstödjare träffas var tredje vecka. All 2

3 personal på skolan träffas 2-3 kvällar per termin för gemensam fortbildning samt för att arbeta med skolans utveckling. För att samordna föräldrarnas intressen finns Föräldrakoordinatorgruppen, Dess uppgift är att vara länken mellan styrelsen och alla föräldrar. Varje klass har två föräldrarepresentanter i föräldrakoordinatorgruppen, vilken träffar skolledningen varje månad. Gruppen har även en operativ funktion och arbetar aktivt med gemensamma förbättringsområden. Verksamhetens förutsättningar: Resurser: Skolan ligger placerad i en mycket vacker natur och består av vackra gårdar. Från början var några av gårdarna en del av ett Säteri vilket gör några av klassrummen charmiga men inte alltid så funktionella. Efterhand byggdes några gårdar som skolbyggnader. Totalt sett ser vi gårdarna som en positiv resurs på Lemshaga Akademi. Vi är mycket glada över att ha alla speciallokaler på Lemshaga Akademi såsom No-lab, idrott, slöjd och Musik. Köket har två utbildade kockar, en person som i första hand arbetar med specialkost och sallad och en person i disken. Köket lagar egen mat varje dag och endast i få undantag serveras halvfabrikat. Eleverna kan välja mellan två maträtter varje dag + vegetarisk kost och salladsbord. Personal: Arbetslagen är uppdelade efter ålder och gårdar, vilket gör att arbetslagens storlek varierar. Skolan har välutbildad personal. Det finns två specialpedagoger anställda där en av dem är inriktad på de yngre och den andra på de äldre elever. Dessa två sitter i ett väl fungerande elevvårdsteam. Vi har även tre elevresurser anställda. Ekonomin har varit stabil och i balans de senaste åren och gick skolan med ett litet överskott. Dessa pengar satsades på nya och funktionella lokaler då skolan växer även under nästa år. Övergripande mål för Lemshaga Akademi Ledarskap De tre senaste åren har vi på olika sätt utforskat begreppet ledarskap. Under läsåret 07/08 låg fokus på Ledarskap utifrån vår värdegrund och vi har bl.a. ägnat oss åt självkännedomens och självkänslans betydelse för ledarskapet, samt betydelsen att ta ansvar för sin egen påverkansgrad. Under föregående läsår 08/09 fördjupade vi oss i ledarrollen i förhållande till familjerna dvs. i rollen som mentor/pedagog i mötet med elever och föräldrar. Det tredje året ägnade vi oss åt relationer, relationer till våra elever, deras familjer och till omvärlden. I framtiden kommer ledarskapsutveckling inte längre ske i projektform utan vara en del av skolans profil. Att utvärdera målet kring självkänsla och självkännedom är svårt 07/08. Dock ser vi rektorer att vårt ledarskaps-fokus har lyft fram ledarskapets betydelse och vi har gemensamt och individuellt under medarbetarsamtalen reflekterat över och öppnat upp för en diskussion kring detta. Vårt redskap Förändringens fyra rum och inom ramen för detta, Organisationsbarometern, har visat på en ökad nöjdhet och inspiration i hela organisationen. Beträffande de fortbildningssatsningar vi gjort inom ramen för Fyrarummaren för att öka 3

4 självkännedomen hos våra medarbetare så ser vi att vår egen övertygelse om att självkännedomen har en avgörande betydelse för att utveckla det egna ledarskapet inte riktigt nått fram på det sätt vi önskade. I en utvärdering, som gjordes genom ett helt nytt utvärderingsverktyg och därför inte var helt rättvisande, framgick det att fortbildning med fokus på konkreta, direkt användbara redskap, såsom att hantera svåra samtal har upplevts ha haft större betydelse för utvecklingen av det egna ledarskapet än de satsningar som haft som mål att utveckla självkännedomen. Dock vidhåller vi att självkännedom och medvetenhet om styrkor och utvecklingsområden är avgörande för den egna ledarskapsutvecklingen och kommer att fortsätta dessa satsningar. Fokus på relationer med vår närmiljö 08/09, dvs. elever och föräldrar, har bidragit till tydlighet och en röd tråd i vår externa kommunikation. Vi rektorer upplever att relationerna mellan pedagoger och vårdnadshavare utvecklats i det att färre ärenden hamnar på rektorernas bord utan hanteras direkt med mentorerna. Det sista delmålet inom ramen för ledarskap läsåret 09/10 var följande: Alla som arbetar på Lemshaga Akademi ska i sitt ledarskap vara goda förebilder för och kunna kommunicera Lemshagas vision och pedagogiska profil i sina relationer med elever, föräldrar och omvärld. Utifrån detta mål identifierade vi viktiga kontaktytor vars utveckling formulerades som delmål vilka vi arbetat med på följande sätt: Målsättning Måluppfyllelse Veckobrev Föräldramöten Utvecklingssamtal Lokal planering Vi ville Utveckla Ersätter utveckla Implementera lokala röd och tråd skapa beträffande den kursplaner policy en röd som och innehåll tråd implementeras tagits beträffande och fram upplägg under innehåll under och 08/09 kommande utförande läsår och ska skapa tydlighet kring vårt arbetssätt. Samtliga Återstår Detta är har glädjande att mentorer vi utveckla, lagt ner att har mycket samtliga vilket fått fortbildning kommer tid på att i ske undersökningsgrupper hur i man augusti pedagogiska lägger -10. ut ett veckobrev utom en i på hemsidan Pilenundersökningen dokumentationsmötena och hur man ser länkar och en förbättring i bilder och beträffande dagsläget filmer använder till frågan detta. På de flesta lokala utvecklingssamtalen planeringar och lägger samtalar ut dem vi på om mitt nätet. barns Nästa kunskaper termin förväntas och färdigheter. alla Policyn behöver nu utvärderas och uppdateras, vilket kommer att ske i augusti -10. Vi tror att resultaten kommer att förbättras avsevärt då Schoolsoft är i full funktion kommande läsår, då all information blir mycket mer tydlig och tillgänglig. 4

5 Gemensamma matrisen Ett viktigt underlag för utvecklingssamtalen har tagits fram och kommer att implementeras och utvecklas. Förväntansavtalet har tagits fram i samarbete med föräldrakoordinatorsgruppen och ska implementeras under året för att skapa tydligare förväntningar på skola respektive hem beträffande samarbetet kring eleverna. Externa relationer - Hemsida, Studiebesök, VT-konferensen, Reggio Emilia-nätverket Arbetsro på lektionerna En grundläggande förutsättning för att vår pedagogiska profil ska fungera, nå ut och vara trovärdig. Gemensam fortbildning, grupphandledning, gemensam reflektion och reflektion i studiecirkelform baserat på Jesper Juuls bok Relationskompetens i pedagogernas värld har varit viktiga verktyg för att nå målen ovan. använda och publicera lokala planeringar. Vi ser att de förutom givande pedagogiska diskussioner skapat en transparens och en tydlighet kring vad vi gör i vår dagliga praktik. Steve Wretman var här under våren och föreläste, efter det tog PUG fram en lathund och arbetslagen har reviderat samtliga matriser. Ett arbete som ska avslutas i augusti. Mellangården har påbörjat sitt arbete med att ta fram matriser även för år 1-3. Har delats ut och kommunicerats till samtliga vårdnadshavare. Dock måste vi se över rutinerna för hantering av de påskrivna dokumenten. Skolan har nu en ny, användargenererad hemsida. Som en konsekvens av artiklar i grundskoletidningen kring lokala planeringar och matriser har antalet studiebesök glädjande nog ökat. VTkonferensen genomfördes och blev en succé. Skolan, främst Mellangården, deltar i Reggio-Emilias skolnätverk. Glädjande nog har denna målsättning givit resultat. Pilenundersökningen visade att samtliga arbetsron låg på samma nivå eller bättre i samtliga grupper som omfattades av undersökningen. Dock är vi inte nöjda utan vill höja resultaten ytterligare. Samtliga pedagoger fick vid skolstart ett exemplar av denna bok och har under året på olika sätt arbetat med den. I en enkät som pedagogerna fick besvara under ett utvärderingstillfälle framkom att en majoritet ansåg att deras ledarskap utvecklats tack vare denna satsning. 5

6 Viktiga händelser under året: Nya kommunikationsverktyg en interaktiv hemsida och Schoolsoft Lägerskola Planetspelen Lemshagaspelen Lemshagaforum Invigning av vår nya lokal Loftet Föräldra/personalfest Lucia Våra nior är på danskväll med de andra skolorna Uppskattad föreläsning i elever i behov av stöd Steve Wretman föreläste för samtliga lärare om bedömning och lärande Hattparad i samband med Valborg FN-dagen Elevens valvecka Visible thinking konferens Skolans Dag Rektor Jill Sterner klar med sin statliga rektorsutbildning och Anna-Lena påbörjar sin. Ändring av lokalpengen från 1 januari. 6

7 Normer och värden Målen för trygghetsgruppen var följande och resulterade i följande: Arbeta vidare mot vår målsättning Ett mobbingfritt läsår. Ansvara för en fortbildningskväll för samtliga medarbetare kring trygghetsfrågor och vår likabehandlingsplan. Vidareutveckla och formalisera ett eget program för förebyggande arbete mot mobbing och trakasserier som bygger på Individ, Grupp och Ledarskapsutveckling utifrån bl.a. videoupptagningar och gruppdiskussioner samt söka en samarbetspartner på universitetsnivå för kvalitetssäkring. Vi kommer sedan kanske att använda detta i kombination med något annat material/metod som utvärderats i den granskning som för närvarande görs på skolverket (Farstametoden, Friends, Koment, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolmedling och StegVis) och på sikt troligtvis ersätta Lion s Quest. En av våra pedagoger har i sin tjänst 25% som elevcoach för att ansvara för att arbeta med trygghetsfrågor och framtagande av detta program. Sammanställa en social matris i samarbete med skolans pedagogiska utvecklingsgrupp. Revidera och se över skolans likabehandlingsplan och tillsammans med skolans beredskapsgrupp säkerställa att skolans Beredskapsplan Vi ser en radikal sänkning av antalet anmälda mobbingfall. Genomfördes och kommer i fortsättningen utgöra ett återkommande inslag varje läsår. Vi har kommit överens om efter många och långa diskussioner i Trygghetsgruppen att våra lokala planeringar från och med HT -10 ska utgöra basen för det förebyggande grupp och individutvecklande arbetet. Beträffande elevcoachens arbete så har i tagit fram en mall för detta så att det blir lättare att följa upp effekterna av dessa insatser. Detta arbete har påbörjats, men inte slutförts och trygghetsgruppen kommer nu att lämna sin grundstruktur vidare till PUG. Då nya riktlinjer för hur en likabehandlingsplan ska vara utformad kommit från skolverket under detta läsår kommer vi att göra en genomgripande 7

8 och Likabehandlingsplan är koherenta och kompletterar varandra utan att överlappa varandra. Vidareutveckla vårt arbete med kamratstödjarna och bl.a. låta dem få uppgifter i rastverksamheten samt utveckla användandet av Tryggburkarna. Utbilda fler medlemmar i Trygghetsgruppen i hur man genomför mobbingsamtal. Synliggöra trygghetsgruppens arbete bl.a. genom egen hemsida och bord på skolans dag. Prova Barnens Fyrarummare såsom ett förebyggande redskap i trygghetsarbetet. revidering av skolans likabehandlingsplan under uppstartsdagarna i augusti -10. Beredskapsgruppen har inlett arbetet med att samköra dessa respektive planer, men denna målsättning kommer vi att arbeta med i augusti, se ovan. Eleverna har under året tagit fram tryggburkar, ett diskussionsunderlag, som samtliga klasser provat på, samt varit aktiva i rastverksamheten, något vi vill utveckla ytterligare. Detta gjordes. Återstår att utveckla. Vi gjorde ett litet pilotförsök, men detta föll inte väl ut, så mentorerna beslöt att använda den s.k. känslotavlan med de yngre eleverna och tryggburkarna med de äldre. Det är glädjande att se att vi ökat något sedan förra året och att vi ligger högre än genomsnittet på Värmdö på följande frågor, det visar att vi är på rätt väg! Men än finns det utmaningar att ta sig an, se nedan. 2. Mitt barn/jag känner sig/mig trygg i skolan LA -07 LA -08 LA -09 LA -10 Värmdö 3,7 3,5 3,5 3,6 3,5 5. Personalen/De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa LA -07 LA -08 LA -09 LA -10 Värmdö 3,5 3,4 3,3 3,4 3,3 I observationsrapporten fick vi också ett bra omdöme, 3,4, samt följande kommentar: Vi upplever att Lemshaga Akademi präglas av ett mycket gott förhållningssätt mellan elever och pedagoger. En grund till den goda stämningen tror vi är deras förankring i Visible Thinking. 8

9 Arbetsron varierar mellan klasser och ämnen. Det kreativa arbetssättet kan bidra till att arbetsron försämras, det blir för högt i tak. Arbetet med att förbättra arbetsron som skolan redan har påbörjat bör fortsätta. Arbetssättet skapar möjlighet för alla individer att komma till tals, inte alltid på ett positivt sätt. Arbetssättet kräver pedagoger som är trygga i sin ledarroll, som också skolan har som fortbildningsområde. Eftersom pedagogens ledarskap är viktig och avgörande för Visible Thinking, bör även nyanställd personal också få ta del av den treåriga satsningen på ledarskap. Det finns ett övergripande helhetstänkande som genomsyrar verksamheten. Pedagogerna har ett engagerat och medvetet förhållningssätt som vi ser när de möter eleverna, bland annat genom att regelmässigt stå för gruppindelningen av elever och påminna om hur de ska förhålla sig inför sin arbetsgrupp. Ett område vi tror kan upplevas av eleverna som otrygg är utrymmet utanför matsalen och det finns behov av gemensamma rutiner och regler. Ladan, år 7-9 Så här har vi arbetat med målområdet: Gemensamt utvärderingssystem (burkarna), kamratstödjarna har haft regelbundna möten och skapat aktiviteter för andra elever. Utvärderingsmetoder: Utvärdering har skett i arbetslaget, utvärdering med eleverna återstår att göra. Utvärdering och analys av måluppfyllelsen visar: Vi måste utveckla arbetet med burkarna och prova alternativa sätt som har dykt upp. Åtgärder för ökad måluppfyllelse: Eleverna ska utvärdera metoden. 9

10 Kunskaper - utveckling och lärande PUG Skolans Pedagogiska UtvecklingsGrupp Målsättningar inför 09/10 och måluppfyllelse En lång rad av de kontaktytor vi identifierade inom ramen för skolans övergripande mål och delmål Ledarskap föll under den Pedagogiska Utvecklingsgruppens ansvar. I observationsrapporten ger man verksamheten betyget 3,7 av 4 inom målområdet utveckling och lärande/kunskaper. Man skriver bland annat att: Vi anser att verksamheten på Lemshaga Akademi håller god kvalitet och erbjuder elever en möjlighet att lära sig på ett varierat sätt utifrån elevernas egna frågor och intresseområden. Vi ser att Visible Thinking och Reggio Emilia genomsyrar pedagogernas sätt att stimulera lärandet. Eleverna visar prov på att lyssna, tänka, formulera och uttrycka egna åsikter och reflektioner i gruppen. Detta omdöme är ett gott betyg som visar att skolan i sin helhet arbetar efter den egna pedagogiska profilen och att detta ger resultat! Dock vill vi höja det genomgående resultatet i Pilen beträffande följande frågor: 6. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och 2008 behov.(år 8, FS, FK, 2F, 5F) LA -07 LA -08 LA -09 LA -10 Värmdö 3,3 3,4 3,1 3,2 3,3 Här tror vi att tydligheten beträffande vad vi gör i vår dagliga praktik i form av lokala planeringar och tydligare matriser kommer att höja detta resultat. 7. Jag lär mig viktiga saker i skolan.(5e, 8E, LA -07 LA -08 LA -09 LA -10 Värmdö 3,8 3,5 3,6 3,6 3,6 Denna fråga förväntar vi oss se ett höjt resultat på utifrån de kommande tre års satsningarna på autentiskt lärande, se ovan. Beträffande frågorna nedan så ser vi en försämring som vi tror kommer vända då vår nya plattform Schoolsoft fungerar fullt ut samt då lokala planeringar och reviderade 10

11 matriser gjort målen och elevernas kunskapsutveckling tydligare. Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena.. (5E och 8E) LA -07 LA -08 LA -09 LA -10 Värmdö 3,4 3,1 3,4 3,0 3,3 Under en fråga som från och med i år ställs till samtliga grupper får vi dock ett mycket gott resultat, vilket ligger helt i linje med föregående års målsättning: På utvecklingssamtalen samtalar vi om mitt barns kunskaper och färdigheter LA -10 Värmdö 3,8 3,6 De senaste åren har PUG fokuserat på mycket strukturella, organisatoriska frågor. Nästa år kommer därför att inbegripa mer av omvärldsspaning och reflektion, samt implementering och vidareutveckling av det som vi de senaste åren sjösatt, såsom matriser, policy för utvecklingssamtal och lokala planeringar. It/Media Utförliga beskrivningar av våra IKT-satsningar finns i bilaga 1 (Mediapedagogens rapport) samt i bilaga två IT-teknikerns rapport. Här nedan finna satsningar och utfall i korthet. Dock känns det viktigt att här ta med det omdöme som skolobservatörerna gav i sin observationsrapport och som visar att vi är på rätt väg! IT används som ett naturligt redskap i lärandet ända in i hemmet, exempelvis kan elever ta del av lektioner digitalt och mycket av dokumentationen är digital. Den rikliga dokumentationen digitalt och på väggarna följer elevernas lärprocesser och skapar en bra bild av elevernas lärande. Mål och satsningar inför föregående läsår samt måluppfyllelse: Samtliga medarbetare skall få fortbildning i och kunna använda bild, ljud och film i sitt dokumentationsarbete Vi ska skapa ett system för att kontrollera att samtliga elever som tilldelas en dator behärskar grundläggande färdigheter för att kunna använda datorn som ett effektivt redskap i sina lärprocesser. Genomfördes under uppstartsdagarna HT - 09 Återstår att utveckla 11

12 Vi ska ersätta vår befintliga hemsida med en ny mer interaktiv hemsida, där användarna kommer att ges större möjligheter att själva generera och redigera innehållet. Vi utvecklar en intern kunskapsbas, LemshagaWiki, där såväl inspelade lektioner som andra former av dokumentationer ska finnas tillgängliga Vi uppmanar pedagoger att driva sina egna bloggar bestående av pedagogiskt innehåll att kunna dela med sig av och återanvända Vi spelar in videoguider kring användandet att våra olika program. Elever som själva vill ska i mån av tid och utrymme få spela in videoguider Vi erbjuder inledningsvis 7-9 eleverna en egen blogg under skolans hemsida. Ambitionen är att den ska kunna användas i så många ämnen som möjligt. Projektorer finns nu i princip alla klassrum Vi har köpt in 20 stycken små digitala videokameror av märket flip Mino HD fördelade i de olika arbetslagen. Vi har också 2 nyinköpta "riktiga" digitala videokameror av märket Panasonic SD100. Vi har i princip en digitalkamera per klasslärare av märket Canon Ixus (olika modeller beroende på ålder på kameran). Genomfördes i december -09. Sker kontinuerligt Fler och fler pedagoger gör detta, och målsättningen är att antalet ska öka ytterligare då vi ser fina resultat och ett stort intresse från omvärlden för vilka möjligheter som bloggarna öppnar. Detta fungerar mycket väl och reducerar tiden som tekniker/mediapedagog behöver lägga på grundläggande information. Har gjorts med gott resultat. Har varit avgörande för den snabba utveckling av IKT-användandet som vi nu ser. Används i mycket stor utsträckning i verksamheten Märks inte minst i form av kvalitetshöjning beträffande dokumentationen samt i veckobreven. Ladan år

13 Så här har vi arbetat med målområdet: Vi har skapat en plan för utvecklingssamtalen, till denna har vi nu utvecklat lokala planeringar samt påbörjat arbetet med att revidera ämnesmatriser. Vi har infört ämnesklassrum. Vi har infört fasta parkompisar i samtliga årskurser. Utvärderingsmetoder: Vi har utvärderat planen för utvecklingssamtalen i arbetslaget. Arbetet med Lokala planer återstår att utvärdera. Vi har utvärderat ämnesklassrum i arbetslaget. Utvärdering av parkompisar återstår att utvärdera i arbetslaget. Utvärdering och analys av måluppfyllelsen visar: Innehållet i utvecklingssamtalet har blivit tydligare, förarbetet har blivit grundligare, vi har en tidsplan för när alla delar ska ske. Ämnesklassrummen har bidragit till arbetsro tack vare att rummet präglas av ämnet, elever och pedagoger visar större respekt för klassrummet och pedagogerna kan välja placeringar. Åtgärder för ökad måluppfyllelse: Vi ska ha samma upplägg av utvecklingssamtalen nästa termin som vi hade denna termin. Se nedan. Vi ska jobba vidare med rastaktiviteter, t.ex caféverksamheten och gemensamma uteaktiviteter. Barns och elevers ansvar och inflytande I observationsrapporten får vi ett jämförelsevis något lägre resultat under detta målområde, 3,0, och därför är det skönt att begreppet demokrati aktualiseras under kommande års mål. Dock säger observatörerna i sin sammanfattning: Eleverna själva säger sig var mycket nöjda med sitt inflytande. Vi anser att det beror på den genomtänkta pedagogik skolan genomsyras av, där elevernas tankar och olika åsikter får plats, blir respekterade och planeras utifrån. Vilket är den uppfattning som vi som arbetar på Lemshaga ser i den dagliga praktiken, men naturligtvis är detta ett målområde som vi ska utveckla! Mål inför 09/10 och måluppfyllelse: Utse och utbilda elevskyddsombud Göra eleverna mer delaktiga i utformningen av likabehandlingsplan, verksamhetsplan och kvalitetsredovisning. Låta det delade ledarskapet omfatta även elevrådet, dessa ska ha en SAM och en PUG representant som deltar i dessa ledningsgruppsmöten en gång per månad. Har gjorts Återstår att utveckla Har gjorts, men det återstår att utveckla formerna för detta. 13

14 Göra elevrådet delaktiga i utformningen av likabehandlingsplan, verksamhetsplan och kvalitetsredovisning. Utveckla formerna för elevråd och kanske komplettera elevrådet med husråd. Ladan, år 7-9 Så här har vi arbetat med målområdet: Elever ges tid att förbereda sina utvecklingssamtal för att där kunna ta en aktivare del i utvecklingssamtalet. Genom att regelbundet tillämpa VT-rutiner i klassrummet ges eleverna ökat inflytande och möjlighet att påverka undervisningen. Utvärderingsmetoder: För att få ett bredare underlag ska vi genomföra ytterligare ett samtal och därefter utvärdera. Utvärdering och analys av måluppfyllelsen visar: Vi har inte utvärderat med eleverna men i arbetslaget kunde vi konstatera att eleverna var mer insatta och förberedda än tidigare. Vi har fått positiva kommentarer från föräldrarna. Åtgärder för ökad måluppfyllelse: Alla åtgärder i Ladan har samma upplägg nästa termin. Skola och hem I vårt övergripande mål har fokus legat på en ökad tydlighet i våra relationer med vårdnadshavarna, se övergripande mål ovan. Under året har vi bl.a. infört vårt förväntansdokument, som gått ut till samtliga föräldrar i samtliga klasser. Vi har också bytt kommunikationsplattform, vilket ytterligare kommer att öka tydlighet och tillgänglighet. Förskolan Alla som arbetar i skolan skall: samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren skall samverka med och fortlöpande informera Följande fungerar bra: Olika möten med föräldrar såväl utvecklingssamtal som föräldramöten. Dagliga möten där relationer, dialog och delaktighet uppstår. Veckobreven, utvecklingssamtal Åtgärder för ökad måluppfyllelse: Fortsätta att förtydliga vårdnadshavarens betydelse för elevens utveckling och lärande. Vårdnadshavare måste motiveras att bli mer 14

15 föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och dagliga kontakter. aktiva i att ta del av information som ges. hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet. Skapa förtroende genom dialog och samtal med vårdnadshavare. Genom samtal och fortlöpande dokumentation som skapar nyfikenhet. Ladan, år 7-9 Så här har vi arbetat med målområdet: Vi har en ny plattform för kommunikation som ger föräldrarna tillgång till mer information, t.ex. lokala planeringar, provresultat, närvaro och bloggar. Åtgärder för ökad måluppfyllelse: Vi fortsätter att utveckla delarna och involvera föräldrarna. Övergång och samverkan Kommande år är det första då vår nya organisation är helt igenom genomförd, därför ska vi under kommande år utarbeta tydliga planer för övergång och samverkan. Skolan och omvärlden I observationsrapporten lyfter man fram samverkan med omvärlden som ett av våra förbättringsområden: Samverkan med omvärlden behöver utvecklas för skolan. Detta är en av anledningarna till att detta kommer att vara en viktig del av skolans kommande treåriga målsättning, se skolans verksamhetsplan. Vidare lyfter man fram samarbetet mellan Fritids och skola. Under 10/11 kommer vi att lägga upp en plan för detta arbete. Ladan, år 7-9 Så här har vi arbetat med målområdet: Vi har fortlöpande diskussioner om elever i behov av särskilt stöd under våra arbetslagsmöten. Projektarbeten skapar djupare kunskaper och mer tid för eleverna samt knyter an till verkliga mottagare. Vår verksamhet har blivit tydligare och synligare med vår nya hemsida. Vi har bjudit in gymnasieskolor till att presentera sin verksamhet. Vi har skapat kontakter och nya intryck från andra delar av världen genom VTkonferensen. Utvärderingsmetoder: Detta har vi inte hunnit med. 15

16 Bedömning och betyg I och med att vi nu har vår nya interna kommunikationsplattform, Schoolsoft, kommer det att bli mycket enklare att sammanställa och göra en analys av elevernas kunskapsresultat. Vi ser att vi håller en jämn och god kvalitet beträffande våra meritvärden, men att vårt SALSA-värde visar att det är möjligt att höja våra resultat ytterligare. Nytt för i år är tidig screening av våra yngsta elever, för att tidigt identifiera och sätta in åtgärder för elever som är i behov av särskilt stöd. En plan för detta kommer att skapas av EVT-teamet i augusti. Beträffande de nationella proven, som för närvarande är det mätinstrument som vi har på skolan för att möta elevernas kunskapsresultat, så utföll de enligt nedan: Betygen i de nationella proven för år 9: RESULTAT NATIONELLA PROV ÅK 9 VT -09 (jmf vt-08) Antal betyg Eng Sv Ma VT -08 VT-09 VT-10 VT -08 VT-09 VT-10 VT-08 VT-09 VT-10 G VG MVG e.u.m (frånvarande, sjuk) - - Antal elever Det genomsnittliga meritvärdet utföll enligt nedan: GENOMSNITTLIGT MERITVÄRDE LEMSHAGA AKADEMI Genomsnittligt meritvärde V -10: 253 Genomsnittligt meritvärde VT-09: 243 Genomsnittligt meritvärde VT-08: 262 I år 5 genomfördes de nationella proven med följande resultat: Ämne Antal elever som gjort provet VT-10 Godkända på alla delprov VT- 09 Godkända på alla delprov VT- 10 Ej godkända på något/några delprov VT-09 Ej godkända på något/några delprov VT

17 Svenska Engelska Matematik Här ser vi en förbättring i samtliga ämnen sedan föregående år. Resultatet av nationella proven i år 3 utföll enligt nedan: Ämne Antal elever som gjort provet VT-10 Godkända på alla delprov VT-09 Godkända på alla delprov VT-10 Ej godkända på något/några delprov VT-09 Svenska Matematik Ej godkända på något/några delprov VT- 10 Här ser vi en försämring sedan föregående år, särskilt i matematik. Vi kommer be ansvarig pedagog att göra en analys av resultatet för att sedan lägga upp en plan. Elever i behov av särskilt stöd Det är glädjande att se att vi ökat sedan föregående år under följande punkt i Pilen: 7. Mitt barn/jag får det stöd och den hjälp som behövs.(år 8F, FS, 5E, 8E, FK, 2F, 5F) LA -07 LA -08 LA -09 LA -10 Värmdö 3,5 3,3 3,2 3,4 3,3 Mål inför 09/10 och måluppfyllelse: Inrättande av en ny, central, studio i Storgården för att ge specialpedagoger/speciallärare samt resurspersoner ett naturligt forum för kunskapsutbyte och samarbete och möjlighet att skapa en bas för kompensatoriska hjälpmedel. Ett centralt fokus inom specialpedagogiken varje år för samtliga medarbetare, i år kommer detta att handla om hur man arbetar konstruktivt med barn som har diagnosen ADHD, vilket även är en del i vår målsättning att Har gjorts, men det återstår att utveckla bättre arbetsformer och struktur för denna verksamhet. Anna-Maria Strömberg kom till skolan och höll en mycket uppskattad föreläsning om bemötande av barn med ADHD. 17

Verksamhetsplan 2009/2010

Verksamhetsplan 2009/2010 Verksamhetsplan 2009/2010 Innehållsförteckning: Verksamhetsplan för Lemshaga Akademi 09/10 s. 3 Övergripande mål för Lemshaga Akademi 2007-2010 - Ledarskap s. 3 Föregående års mål och resultat s. 4 Normer

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Sammanfattningsvis kan konstateras att Johannes Petris verksamhet fortfarande är en enhet som kännetecknas av en stark tillväxt och utveckling

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 7-9 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Planen gäller från 2015-02-28 till 2016-02-28 a för planen

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer