Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för Lemshaga Akademi 2009/2010 1

2 Skolans namn: Lemshaga Akademi Ansvarig chef: Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson Beskrivning av skolan: HT På skolan finns Lillgården, Villan, Mellangården, Storgården och Ladan där 448 barn/elever i ålder 6-16 år är uppdelade i åldershomogena grupper. Lillgårdens förskola har nu fasats ut, hösten Lillgården har numera två klassrum med åk 4, där förskolan tidigare hade ett av klassrummen. Mellangården inrymmer elever i år 0-2 och år 3 i Villan. I Storgården har vi elever i år 5-6 och i den så kallade Ladan finns de äldsta eleverna (år 7-9).I år 0-3 har vi två grupper med vardera 18 elever som har två 1-7-lärare knutna till sig och arbetar i olika grupperingar utifrån behov. I år 4,5 har vi 24 elever i varje klass och i åldern 11-16, 26 elever/klass. Vi har två klasser i varje årskurs. Inom Lemshaga Akademis skolområde finns också idrottsplats, gymnastiksal, musiklada, slöjdsal/hemkunskapslokal, NO sal med laboratorium och annexet för administrationen och skolhälsovården. Fritidsverksamheten erbjuds samtliga elever från F- klass till år tre, och är integrerad i den obligatoriska skolverksamheten. Elever i år. 4 6 erbjuds verksamhet på Klubben. Lemshagastiftelsen äger Lemshaga Akademi. Lemshagastiftelsen leds av en styrelse som ansvarar för skolans övergripande förutsättningar, dvs. budget, inriktning, uppföljning av verksamhetens kvalitet och resultat samt tillsättning av skolans rektorer. I styrelsen finns familjen Wallenberg representerade såsom grundare av skolan, föräldrar, ledamöter med anknytning till skolan och näringslivet samt skolans rektorer. Styrelsen leds av ordförande Manfred Holmelin. Personalen har också en ledamot. Skolan verksamhet leds av två rektorer i ett likvärdigt delat ledarskap som ansvarar för den operativa verksamheten. Syftet med det delade ledarskapet är att skapa en verksamhet där organisationen stödjer såväl en långsiktig pedagogisk planering som en kortsiktig mer praktiskpedagogisk verksamhet. Vi ser också att det delade ledarskapet skapar kontinuitet, fokus på samarbete och bidrar till ett demokratiskt förhållningssätt. Skolan är organiserad i åtta arbetslag/arbetsgrupper. Fyra av dessa är pedagogiska arbetslag, två är resurs- och elevvårdande arbetsgrupper, ett består av kökspersonal och ett arbetslag är rent administrativt (skolexpeditionspersonalen). Skolan har delat ledarskap även inom arbetslagen, en pedagogisk utvecklingsledare samarbetar med en samordningsledare. Den pedagogiska utvecklingsgruppen och Samordningsgruppen träffas i var sitt möte 1,5 h varje vecka och gemensamt någon gång per termin. Arbetslagen har ett Pedagogiskt dokumentationsmöte och ett Samordningsmöte varje vecka på 1,5 h vardera. Från och med i år kommer det delade ledarskapet även att omfatta elevrådet. Elevhälsoteamet träffas varje vecka och Trygghetsgruppen, med ansvar för att motverka mobbing/kränkande behandling, träffas varje vecka. Elevrådet ses var tredje vecka, varannan gång deltar de i skolans SAM/PUG möten, vilket är nytt för i år. Skolans Kamratstödjare träffas var tredje vecka. All 2

3 personal på skolan träffas 2-3 kvällar per termin för gemensam fortbildning samt för att arbeta med skolans utveckling. För att samordna föräldrarnas intressen finns Föräldrakoordinatorgruppen, Dess uppgift är att vara länken mellan styrelsen och alla föräldrar. Varje klass har två föräldrarepresentanter i föräldrakoordinatorgruppen, vilken träffar skolledningen varje månad. Gruppen har även en operativ funktion och arbetar aktivt med gemensamma förbättringsområden. Verksamhetens förutsättningar: Resurser: Skolan ligger placerad i en mycket vacker natur och består av vackra gårdar. Från början var några av gårdarna en del av ett Säteri vilket gör några av klassrummen charmiga men inte alltid så funktionella. Efterhand byggdes några gårdar som skolbyggnader. Totalt sett ser vi gårdarna som en positiv resurs på Lemshaga Akademi. Vi är mycket glada över att ha alla speciallokaler på Lemshaga Akademi såsom No-lab, idrott, slöjd och Musik. Köket har två utbildade kockar, en person som i första hand arbetar med specialkost och sallad och en person i disken. Köket lagar egen mat varje dag och endast i få undantag serveras halvfabrikat. Eleverna kan välja mellan två maträtter varje dag + vegetarisk kost och salladsbord. Personal: Arbetslagen är uppdelade efter ålder och gårdar, vilket gör att arbetslagens storlek varierar. Skolan har välutbildad personal. Det finns två specialpedagoger anställda där en av dem är inriktad på de yngre och den andra på de äldre elever. Dessa två sitter i ett väl fungerande elevvårdsteam. Vi har även tre elevresurser anställda. Ekonomin har varit stabil och i balans de senaste åren och gick skolan med ett litet överskott. Dessa pengar satsades på nya och funktionella lokaler då skolan växer även under nästa år. Övergripande mål för Lemshaga Akademi Ledarskap De tre senaste åren har vi på olika sätt utforskat begreppet ledarskap. Under läsåret 07/08 låg fokus på Ledarskap utifrån vår värdegrund och vi har bl.a. ägnat oss åt självkännedomens och självkänslans betydelse för ledarskapet, samt betydelsen att ta ansvar för sin egen påverkansgrad. Under föregående läsår 08/09 fördjupade vi oss i ledarrollen i förhållande till familjerna dvs. i rollen som mentor/pedagog i mötet med elever och föräldrar. Det tredje året ägnade vi oss åt relationer, relationer till våra elever, deras familjer och till omvärlden. I framtiden kommer ledarskapsutveckling inte längre ske i projektform utan vara en del av skolans profil. Att utvärdera målet kring självkänsla och självkännedom är svårt 07/08. Dock ser vi rektorer att vårt ledarskaps-fokus har lyft fram ledarskapets betydelse och vi har gemensamt och individuellt under medarbetarsamtalen reflekterat över och öppnat upp för en diskussion kring detta. Vårt redskap Förändringens fyra rum och inom ramen för detta, Organisationsbarometern, har visat på en ökad nöjdhet och inspiration i hela organisationen. Beträffande de fortbildningssatsningar vi gjort inom ramen för Fyrarummaren för att öka 3

4 självkännedomen hos våra medarbetare så ser vi att vår egen övertygelse om att självkännedomen har en avgörande betydelse för att utveckla det egna ledarskapet inte riktigt nått fram på det sätt vi önskade. I en utvärdering, som gjordes genom ett helt nytt utvärderingsverktyg och därför inte var helt rättvisande, framgick det att fortbildning med fokus på konkreta, direkt användbara redskap, såsom att hantera svåra samtal har upplevts ha haft större betydelse för utvecklingen av det egna ledarskapet än de satsningar som haft som mål att utveckla självkännedomen. Dock vidhåller vi att självkännedom och medvetenhet om styrkor och utvecklingsområden är avgörande för den egna ledarskapsutvecklingen och kommer att fortsätta dessa satsningar. Fokus på relationer med vår närmiljö 08/09, dvs. elever och föräldrar, har bidragit till tydlighet och en röd tråd i vår externa kommunikation. Vi rektorer upplever att relationerna mellan pedagoger och vårdnadshavare utvecklats i det att färre ärenden hamnar på rektorernas bord utan hanteras direkt med mentorerna. Det sista delmålet inom ramen för ledarskap läsåret 09/10 var följande: Alla som arbetar på Lemshaga Akademi ska i sitt ledarskap vara goda förebilder för och kunna kommunicera Lemshagas vision och pedagogiska profil i sina relationer med elever, föräldrar och omvärld. Utifrån detta mål identifierade vi viktiga kontaktytor vars utveckling formulerades som delmål vilka vi arbetat med på följande sätt: Målsättning Måluppfyllelse Veckobrev Föräldramöten Utvecklingssamtal Lokal planering Vi ville Utveckla Ersätter utveckla Implementera lokala röd och tråd skapa beträffande den kursplaner policy en röd som och innehåll tråd implementeras tagits beträffande och fram upplägg under innehåll under och 08/09 kommande utförande läsår och ska skapa tydlighet kring vårt arbetssätt. Samtliga Återstår Detta är har glädjande att mentorer vi utveckla, lagt ner att har mycket samtliga vilket fått fortbildning kommer tid på att i ske undersökningsgrupper hur i man augusti pedagogiska lägger -10. ut ett veckobrev utom en i på hemsidan Pilenundersökningen dokumentationsmötena och hur man ser länkar och en förbättring i bilder och beträffande dagsläget filmer använder till frågan detta. På de flesta lokala utvecklingssamtalen planeringar och lägger samtalar ut dem vi på om mitt nätet. barns Nästa kunskaper termin förväntas och färdigheter. alla Policyn behöver nu utvärderas och uppdateras, vilket kommer att ske i augusti -10. Vi tror att resultaten kommer att förbättras avsevärt då Schoolsoft är i full funktion kommande läsår, då all information blir mycket mer tydlig och tillgänglig. 4

5 Gemensamma matrisen Ett viktigt underlag för utvecklingssamtalen har tagits fram och kommer att implementeras och utvecklas. Förväntansavtalet har tagits fram i samarbete med föräldrakoordinatorsgruppen och ska implementeras under året för att skapa tydligare förväntningar på skola respektive hem beträffande samarbetet kring eleverna. Externa relationer - Hemsida, Studiebesök, VT-konferensen, Reggio Emilia-nätverket Arbetsro på lektionerna En grundläggande förutsättning för att vår pedagogiska profil ska fungera, nå ut och vara trovärdig. Gemensam fortbildning, grupphandledning, gemensam reflektion och reflektion i studiecirkelform baserat på Jesper Juuls bok Relationskompetens i pedagogernas värld har varit viktiga verktyg för att nå målen ovan. använda och publicera lokala planeringar. Vi ser att de förutom givande pedagogiska diskussioner skapat en transparens och en tydlighet kring vad vi gör i vår dagliga praktik. Steve Wretman var här under våren och föreläste, efter det tog PUG fram en lathund och arbetslagen har reviderat samtliga matriser. Ett arbete som ska avslutas i augusti. Mellangården har påbörjat sitt arbete med att ta fram matriser även för år 1-3. Har delats ut och kommunicerats till samtliga vårdnadshavare. Dock måste vi se över rutinerna för hantering av de påskrivna dokumenten. Skolan har nu en ny, användargenererad hemsida. Som en konsekvens av artiklar i grundskoletidningen kring lokala planeringar och matriser har antalet studiebesök glädjande nog ökat. VTkonferensen genomfördes och blev en succé. Skolan, främst Mellangården, deltar i Reggio-Emilias skolnätverk. Glädjande nog har denna målsättning givit resultat. Pilenundersökningen visade att samtliga arbetsron låg på samma nivå eller bättre i samtliga grupper som omfattades av undersökningen. Dock är vi inte nöjda utan vill höja resultaten ytterligare. Samtliga pedagoger fick vid skolstart ett exemplar av denna bok och har under året på olika sätt arbetat med den. I en enkät som pedagogerna fick besvara under ett utvärderingstillfälle framkom att en majoritet ansåg att deras ledarskap utvecklats tack vare denna satsning. 5

6 Viktiga händelser under året: Nya kommunikationsverktyg en interaktiv hemsida och Schoolsoft Lägerskola Planetspelen Lemshagaspelen Lemshagaforum Invigning av vår nya lokal Loftet Föräldra/personalfest Lucia Våra nior är på danskväll med de andra skolorna Uppskattad föreläsning i elever i behov av stöd Steve Wretman föreläste för samtliga lärare om bedömning och lärande Hattparad i samband med Valborg FN-dagen Elevens valvecka Visible thinking konferens Skolans Dag Rektor Jill Sterner klar med sin statliga rektorsutbildning och Anna-Lena påbörjar sin. Ändring av lokalpengen från 1 januari. 6

7 Normer och värden Målen för trygghetsgruppen var följande och resulterade i följande: Arbeta vidare mot vår målsättning Ett mobbingfritt läsår. Ansvara för en fortbildningskväll för samtliga medarbetare kring trygghetsfrågor och vår likabehandlingsplan. Vidareutveckla och formalisera ett eget program för förebyggande arbete mot mobbing och trakasserier som bygger på Individ, Grupp och Ledarskapsutveckling utifrån bl.a. videoupptagningar och gruppdiskussioner samt söka en samarbetspartner på universitetsnivå för kvalitetssäkring. Vi kommer sedan kanske att använda detta i kombination med något annat material/metod som utvärderats i den granskning som för närvarande görs på skolverket (Farstametoden, Friends, Koment, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolmedling och StegVis) och på sikt troligtvis ersätta Lion s Quest. En av våra pedagoger har i sin tjänst 25% som elevcoach för att ansvara för att arbeta med trygghetsfrågor och framtagande av detta program. Sammanställa en social matris i samarbete med skolans pedagogiska utvecklingsgrupp. Revidera och se över skolans likabehandlingsplan och tillsammans med skolans beredskapsgrupp säkerställa att skolans Beredskapsplan Vi ser en radikal sänkning av antalet anmälda mobbingfall. Genomfördes och kommer i fortsättningen utgöra ett återkommande inslag varje läsår. Vi har kommit överens om efter många och långa diskussioner i Trygghetsgruppen att våra lokala planeringar från och med HT -10 ska utgöra basen för det förebyggande grupp och individutvecklande arbetet. Beträffande elevcoachens arbete så har i tagit fram en mall för detta så att det blir lättare att följa upp effekterna av dessa insatser. Detta arbete har påbörjats, men inte slutförts och trygghetsgruppen kommer nu att lämna sin grundstruktur vidare till PUG. Då nya riktlinjer för hur en likabehandlingsplan ska vara utformad kommit från skolverket under detta läsår kommer vi att göra en genomgripande 7

8 och Likabehandlingsplan är koherenta och kompletterar varandra utan att överlappa varandra. Vidareutveckla vårt arbete med kamratstödjarna och bl.a. låta dem få uppgifter i rastverksamheten samt utveckla användandet av Tryggburkarna. Utbilda fler medlemmar i Trygghetsgruppen i hur man genomför mobbingsamtal. Synliggöra trygghetsgruppens arbete bl.a. genom egen hemsida och bord på skolans dag. Prova Barnens Fyrarummare såsom ett förebyggande redskap i trygghetsarbetet. revidering av skolans likabehandlingsplan under uppstartsdagarna i augusti -10. Beredskapsgruppen har inlett arbetet med att samköra dessa respektive planer, men denna målsättning kommer vi att arbeta med i augusti, se ovan. Eleverna har under året tagit fram tryggburkar, ett diskussionsunderlag, som samtliga klasser provat på, samt varit aktiva i rastverksamheten, något vi vill utveckla ytterligare. Detta gjordes. Återstår att utveckla. Vi gjorde ett litet pilotförsök, men detta föll inte väl ut, så mentorerna beslöt att använda den s.k. känslotavlan med de yngre eleverna och tryggburkarna med de äldre. Det är glädjande att se att vi ökat något sedan förra året och att vi ligger högre än genomsnittet på Värmdö på följande frågor, det visar att vi är på rätt väg! Men än finns det utmaningar att ta sig an, se nedan. 2. Mitt barn/jag känner sig/mig trygg i skolan LA -07 LA -08 LA -09 LA -10 Värmdö 3,7 3,5 3,5 3,6 3,5 5. Personalen/De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa LA -07 LA -08 LA -09 LA -10 Värmdö 3,5 3,4 3,3 3,4 3,3 I observationsrapporten fick vi också ett bra omdöme, 3,4, samt följande kommentar: Vi upplever att Lemshaga Akademi präglas av ett mycket gott förhållningssätt mellan elever och pedagoger. En grund till den goda stämningen tror vi är deras förankring i Visible Thinking. 8

9 Arbetsron varierar mellan klasser och ämnen. Det kreativa arbetssättet kan bidra till att arbetsron försämras, det blir för högt i tak. Arbetet med att förbättra arbetsron som skolan redan har påbörjat bör fortsätta. Arbetssättet skapar möjlighet för alla individer att komma till tals, inte alltid på ett positivt sätt. Arbetssättet kräver pedagoger som är trygga i sin ledarroll, som också skolan har som fortbildningsområde. Eftersom pedagogens ledarskap är viktig och avgörande för Visible Thinking, bör även nyanställd personal också få ta del av den treåriga satsningen på ledarskap. Det finns ett övergripande helhetstänkande som genomsyrar verksamheten. Pedagogerna har ett engagerat och medvetet förhållningssätt som vi ser när de möter eleverna, bland annat genom att regelmässigt stå för gruppindelningen av elever och påminna om hur de ska förhålla sig inför sin arbetsgrupp. Ett område vi tror kan upplevas av eleverna som otrygg är utrymmet utanför matsalen och det finns behov av gemensamma rutiner och regler. Ladan, år 7-9 Så här har vi arbetat med målområdet: Gemensamt utvärderingssystem (burkarna), kamratstödjarna har haft regelbundna möten och skapat aktiviteter för andra elever. Utvärderingsmetoder: Utvärdering har skett i arbetslaget, utvärdering med eleverna återstår att göra. Utvärdering och analys av måluppfyllelsen visar: Vi måste utveckla arbetet med burkarna och prova alternativa sätt som har dykt upp. Åtgärder för ökad måluppfyllelse: Eleverna ska utvärdera metoden. 9

10 Kunskaper - utveckling och lärande PUG Skolans Pedagogiska UtvecklingsGrupp Målsättningar inför 09/10 och måluppfyllelse En lång rad av de kontaktytor vi identifierade inom ramen för skolans övergripande mål och delmål Ledarskap föll under den Pedagogiska Utvecklingsgruppens ansvar. I observationsrapporten ger man verksamheten betyget 3,7 av 4 inom målområdet utveckling och lärande/kunskaper. Man skriver bland annat att: Vi anser att verksamheten på Lemshaga Akademi håller god kvalitet och erbjuder elever en möjlighet att lära sig på ett varierat sätt utifrån elevernas egna frågor och intresseområden. Vi ser att Visible Thinking och Reggio Emilia genomsyrar pedagogernas sätt att stimulera lärandet. Eleverna visar prov på att lyssna, tänka, formulera och uttrycka egna åsikter och reflektioner i gruppen. Detta omdöme är ett gott betyg som visar att skolan i sin helhet arbetar efter den egna pedagogiska profilen och att detta ger resultat! Dock vill vi höja det genomgående resultatet i Pilen beträffande följande frågor: 6. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och 2008 behov.(år 8, FS, FK, 2F, 5F) LA -07 LA -08 LA -09 LA -10 Värmdö 3,3 3,4 3,1 3,2 3,3 Här tror vi att tydligheten beträffande vad vi gör i vår dagliga praktik i form av lokala planeringar och tydligare matriser kommer att höja detta resultat. 7. Jag lär mig viktiga saker i skolan.(5e, 8E, LA -07 LA -08 LA -09 LA -10 Värmdö 3,8 3,5 3,6 3,6 3,6 Denna fråga förväntar vi oss se ett höjt resultat på utifrån de kommande tre års satsningarna på autentiskt lärande, se ovan. Beträffande frågorna nedan så ser vi en försämring som vi tror kommer vända då vår nya plattform Schoolsoft fungerar fullt ut samt då lokala planeringar och reviderade 10

11 matriser gjort målen och elevernas kunskapsutveckling tydligare. Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena.. (5E och 8E) LA -07 LA -08 LA -09 LA -10 Värmdö 3,4 3,1 3,4 3,0 3,3 Under en fråga som från och med i år ställs till samtliga grupper får vi dock ett mycket gott resultat, vilket ligger helt i linje med föregående års målsättning: På utvecklingssamtalen samtalar vi om mitt barns kunskaper och färdigheter LA -10 Värmdö 3,8 3,6 De senaste åren har PUG fokuserat på mycket strukturella, organisatoriska frågor. Nästa år kommer därför att inbegripa mer av omvärldsspaning och reflektion, samt implementering och vidareutveckling av det som vi de senaste åren sjösatt, såsom matriser, policy för utvecklingssamtal och lokala planeringar. It/Media Utförliga beskrivningar av våra IKT-satsningar finns i bilaga 1 (Mediapedagogens rapport) samt i bilaga två IT-teknikerns rapport. Här nedan finna satsningar och utfall i korthet. Dock känns det viktigt att här ta med det omdöme som skolobservatörerna gav i sin observationsrapport och som visar att vi är på rätt väg! IT används som ett naturligt redskap i lärandet ända in i hemmet, exempelvis kan elever ta del av lektioner digitalt och mycket av dokumentationen är digital. Den rikliga dokumentationen digitalt och på väggarna följer elevernas lärprocesser och skapar en bra bild av elevernas lärande. Mål och satsningar inför föregående läsår samt måluppfyllelse: Samtliga medarbetare skall få fortbildning i och kunna använda bild, ljud och film i sitt dokumentationsarbete Vi ska skapa ett system för att kontrollera att samtliga elever som tilldelas en dator behärskar grundläggande färdigheter för att kunna använda datorn som ett effektivt redskap i sina lärprocesser. Genomfördes under uppstartsdagarna HT - 09 Återstår att utveckla 11

12 Vi ska ersätta vår befintliga hemsida med en ny mer interaktiv hemsida, där användarna kommer att ges större möjligheter att själva generera och redigera innehållet. Vi utvecklar en intern kunskapsbas, LemshagaWiki, där såväl inspelade lektioner som andra former av dokumentationer ska finnas tillgängliga Vi uppmanar pedagoger att driva sina egna bloggar bestående av pedagogiskt innehåll att kunna dela med sig av och återanvända Vi spelar in videoguider kring användandet att våra olika program. Elever som själva vill ska i mån av tid och utrymme få spela in videoguider Vi erbjuder inledningsvis 7-9 eleverna en egen blogg under skolans hemsida. Ambitionen är att den ska kunna användas i så många ämnen som möjligt. Projektorer finns nu i princip alla klassrum Vi har köpt in 20 stycken små digitala videokameror av märket flip Mino HD fördelade i de olika arbetslagen. Vi har också 2 nyinköpta "riktiga" digitala videokameror av märket Panasonic SD100. Vi har i princip en digitalkamera per klasslärare av märket Canon Ixus (olika modeller beroende på ålder på kameran). Genomfördes i december -09. Sker kontinuerligt Fler och fler pedagoger gör detta, och målsättningen är att antalet ska öka ytterligare då vi ser fina resultat och ett stort intresse från omvärlden för vilka möjligheter som bloggarna öppnar. Detta fungerar mycket väl och reducerar tiden som tekniker/mediapedagog behöver lägga på grundläggande information. Har gjorts med gott resultat. Har varit avgörande för den snabba utveckling av IKT-användandet som vi nu ser. Används i mycket stor utsträckning i verksamheten Märks inte minst i form av kvalitetshöjning beträffande dokumentationen samt i veckobreven. Ladan år

13 Så här har vi arbetat med målområdet: Vi har skapat en plan för utvecklingssamtalen, till denna har vi nu utvecklat lokala planeringar samt påbörjat arbetet med att revidera ämnesmatriser. Vi har infört ämnesklassrum. Vi har infört fasta parkompisar i samtliga årskurser. Utvärderingsmetoder: Vi har utvärderat planen för utvecklingssamtalen i arbetslaget. Arbetet med Lokala planer återstår att utvärdera. Vi har utvärderat ämnesklassrum i arbetslaget. Utvärdering av parkompisar återstår att utvärdera i arbetslaget. Utvärdering och analys av måluppfyllelsen visar: Innehållet i utvecklingssamtalet har blivit tydligare, förarbetet har blivit grundligare, vi har en tidsplan för när alla delar ska ske. Ämnesklassrummen har bidragit till arbetsro tack vare att rummet präglas av ämnet, elever och pedagoger visar större respekt för klassrummet och pedagogerna kan välja placeringar. Åtgärder för ökad måluppfyllelse: Vi ska ha samma upplägg av utvecklingssamtalen nästa termin som vi hade denna termin. Se nedan. Vi ska jobba vidare med rastaktiviteter, t.ex caféverksamheten och gemensamma uteaktiviteter. Barns och elevers ansvar och inflytande I observationsrapporten får vi ett jämförelsevis något lägre resultat under detta målområde, 3,0, och därför är det skönt att begreppet demokrati aktualiseras under kommande års mål. Dock säger observatörerna i sin sammanfattning: Eleverna själva säger sig var mycket nöjda med sitt inflytande. Vi anser att det beror på den genomtänkta pedagogik skolan genomsyras av, där elevernas tankar och olika åsikter får plats, blir respekterade och planeras utifrån. Vilket är den uppfattning som vi som arbetar på Lemshaga ser i den dagliga praktiken, men naturligtvis är detta ett målområde som vi ska utveckla! Mål inför 09/10 och måluppfyllelse: Utse och utbilda elevskyddsombud Göra eleverna mer delaktiga i utformningen av likabehandlingsplan, verksamhetsplan och kvalitetsredovisning. Låta det delade ledarskapet omfatta även elevrådet, dessa ska ha en SAM och en PUG representant som deltar i dessa ledningsgruppsmöten en gång per månad. Har gjorts Återstår att utveckla Har gjorts, men det återstår att utveckla formerna för detta. 13

14 Göra elevrådet delaktiga i utformningen av likabehandlingsplan, verksamhetsplan och kvalitetsredovisning. Utveckla formerna för elevråd och kanske komplettera elevrådet med husråd. Ladan, år 7-9 Så här har vi arbetat med målområdet: Elever ges tid att förbereda sina utvecklingssamtal för att där kunna ta en aktivare del i utvecklingssamtalet. Genom att regelbundet tillämpa VT-rutiner i klassrummet ges eleverna ökat inflytande och möjlighet att påverka undervisningen. Utvärderingsmetoder: För att få ett bredare underlag ska vi genomföra ytterligare ett samtal och därefter utvärdera. Utvärdering och analys av måluppfyllelsen visar: Vi har inte utvärderat med eleverna men i arbetslaget kunde vi konstatera att eleverna var mer insatta och förberedda än tidigare. Vi har fått positiva kommentarer från föräldrarna. Åtgärder för ökad måluppfyllelse: Alla åtgärder i Ladan har samma upplägg nästa termin. Skola och hem I vårt övergripande mål har fokus legat på en ökad tydlighet i våra relationer med vårdnadshavarna, se övergripande mål ovan. Under året har vi bl.a. infört vårt förväntansdokument, som gått ut till samtliga föräldrar i samtliga klasser. Vi har också bytt kommunikationsplattform, vilket ytterligare kommer att öka tydlighet och tillgänglighet. Förskolan Alla som arbetar i skolan skall: samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren skall samverka med och fortlöpande informera Följande fungerar bra: Olika möten med föräldrar såväl utvecklingssamtal som föräldramöten. Dagliga möten där relationer, dialog och delaktighet uppstår. Veckobreven, utvecklingssamtal Åtgärder för ökad måluppfyllelse: Fortsätta att förtydliga vårdnadshavarens betydelse för elevens utveckling och lärande. Vårdnadshavare måste motiveras att bli mer 14

15 föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och dagliga kontakter. aktiva i att ta del av information som ges. hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet. Skapa förtroende genom dialog och samtal med vårdnadshavare. Genom samtal och fortlöpande dokumentation som skapar nyfikenhet. Ladan, år 7-9 Så här har vi arbetat med målområdet: Vi har en ny plattform för kommunikation som ger föräldrarna tillgång till mer information, t.ex. lokala planeringar, provresultat, närvaro och bloggar. Åtgärder för ökad måluppfyllelse: Vi fortsätter att utveckla delarna och involvera föräldrarna. Övergång och samverkan Kommande år är det första då vår nya organisation är helt igenom genomförd, därför ska vi under kommande år utarbeta tydliga planer för övergång och samverkan. Skolan och omvärlden I observationsrapporten lyfter man fram samverkan med omvärlden som ett av våra förbättringsområden: Samverkan med omvärlden behöver utvecklas för skolan. Detta är en av anledningarna till att detta kommer att vara en viktig del av skolans kommande treåriga målsättning, se skolans verksamhetsplan. Vidare lyfter man fram samarbetet mellan Fritids och skola. Under 10/11 kommer vi att lägga upp en plan för detta arbete. Ladan, år 7-9 Så här har vi arbetat med målområdet: Vi har fortlöpande diskussioner om elever i behov av särskilt stöd under våra arbetslagsmöten. Projektarbeten skapar djupare kunskaper och mer tid för eleverna samt knyter an till verkliga mottagare. Vår verksamhet har blivit tydligare och synligare med vår nya hemsida. Vi har bjudit in gymnasieskolor till att presentera sin verksamhet. Vi har skapat kontakter och nya intryck från andra delar av världen genom VTkonferensen. Utvärderingsmetoder: Detta har vi inte hunnit med. 15

16 Bedömning och betyg I och med att vi nu har vår nya interna kommunikationsplattform, Schoolsoft, kommer det att bli mycket enklare att sammanställa och göra en analys av elevernas kunskapsresultat. Vi ser att vi håller en jämn och god kvalitet beträffande våra meritvärden, men att vårt SALSA-värde visar att det är möjligt att höja våra resultat ytterligare. Nytt för i år är tidig screening av våra yngsta elever, för att tidigt identifiera och sätta in åtgärder för elever som är i behov av särskilt stöd. En plan för detta kommer att skapas av EVT-teamet i augusti. Beträffande de nationella proven, som för närvarande är det mätinstrument som vi har på skolan för att möta elevernas kunskapsresultat, så utföll de enligt nedan: Betygen i de nationella proven för år 9: RESULTAT NATIONELLA PROV ÅK 9 VT -09 (jmf vt-08) Antal betyg Eng Sv Ma VT -08 VT-09 VT-10 VT -08 VT-09 VT-10 VT-08 VT-09 VT-10 G VG MVG e.u.m (frånvarande, sjuk) - - Antal elever Det genomsnittliga meritvärdet utföll enligt nedan: GENOMSNITTLIGT MERITVÄRDE LEMSHAGA AKADEMI Genomsnittligt meritvärde V -10: 253 Genomsnittligt meritvärde VT-09: 243 Genomsnittligt meritvärde VT-08: 262 I år 5 genomfördes de nationella proven med följande resultat: Ämne Antal elever som gjort provet VT-10 Godkända på alla delprov VT- 09 Godkända på alla delprov VT- 10 Ej godkända på något/några delprov VT-09 Ej godkända på något/några delprov VT

17 Svenska Engelska Matematik Här ser vi en förbättring i samtliga ämnen sedan föregående år. Resultatet av nationella proven i år 3 utföll enligt nedan: Ämne Antal elever som gjort provet VT-10 Godkända på alla delprov VT-09 Godkända på alla delprov VT-10 Ej godkända på något/några delprov VT-09 Svenska Matematik Ej godkända på något/några delprov VT- 10 Här ser vi en försämring sedan föregående år, särskilt i matematik. Vi kommer be ansvarig pedagog att göra en analys av resultatet för att sedan lägga upp en plan. Elever i behov av särskilt stöd Det är glädjande att se att vi ökat sedan föregående år under följande punkt i Pilen: 7. Mitt barn/jag får det stöd och den hjälp som behövs.(år 8F, FS, 5E, 8E, FK, 2F, 5F) LA -07 LA -08 LA -09 LA -10 Värmdö 3,5 3,3 3,2 3,4 3,3 Mål inför 09/10 och måluppfyllelse: Inrättande av en ny, central, studio i Storgården för att ge specialpedagoger/speciallärare samt resurspersoner ett naturligt forum för kunskapsutbyte och samarbete och möjlighet att skapa en bas för kompensatoriska hjälpmedel. Ett centralt fokus inom specialpedagogiken varje år för samtliga medarbetare, i år kommer detta att handla om hur man arbetar konstruktivt med barn som har diagnosen ADHD, vilket även är en del i vår målsättning att Har gjorts, men det återstår att utveckla bättre arbetsformer och struktur för denna verksamhet. Anna-Maria Strömberg kom till skolan och höll en mycket uppskattad föreläsning om bemötande av barn med ADHD. 17

Verksamhetsplan 2010/2011

Verksamhetsplan 2010/2011 Verksamhetsplan 2010/2011 Innehållsförteckning: Verksamhetsplan för Lemshaga Akademi 10/11 s. 3 Övergripande mål för Lemshaga Akademi 2010-2013 s. 3 Övergripande mål för Lemshaga Akademi 2007-2010 s. 5

Läs mer

Verksamhetsplan 2010/2011

Verksamhetsplan 2010/2011 Verksamhetsplan 2010/2011 Innehållsförteckning: Verksamhetsplan för Lemshaga Akademi 10/11 s. 3 Övergripande mål för Lemshaga Akademi 2010-2013 s. 3 Övergripande mål för Lemshaga Akademi 2007-2010 s. 5

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009/2010

Verksamhetsplan 2009/2010 Verksamhetsplan 2009/2010 Innehållsförteckning: Verksamhetsplan för Lemshaga Akademi 09/10 s. 3 Övergripande mål för Lemshaga Akademi 2007-2010 - Ledarskap s. 3 Föregående års mål och resultat s. 4 Normer

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Lokal arbetsplan för Tusenskönan.

Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Tusenskönans lokala arbetsplan bygger på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt Landskrona stads skolplan. Arbetsplanen visar hur skolan vill organisera sin

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Lemshaga Akademi 101124. Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling - Lemshaga Akademi 10/11

Lemshaga Akademi 101124. Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling - Lemshaga Akademi 10/11 Lemshaga Akademi 101124 Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling - Lemshaga Akademi 10/11 1 Innehållsförteckning Lemshaga Akademi arbetar för likabehandling och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Sörgårdens arbetsplan 14-15

Sörgårdens arbetsplan 14-15 Sörgårdens arbetsplan 14-15! Svenska Vi kan använda oss utav 4 olika diagnos- undervisningsmaterial. Skolverkets Nya språket lyfter, Stärk språket stärk lärandet (Cirkelmodellen), God läsutveckling, God

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Karlbergsskolan RO Läsårsplan

Karlbergsskolan RO Läsårsplan L ÄSÅR 2015/2016 Karlbergsskolan RO Läsårsplan Innehållsförteckning Vårt rektorsområde... 3 Vision... 3 Nationella mål... 4 Prioriterade mål och indikatorer... 4 Karlbergsskolan RO, Läsårsplan 2(8) Vårt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/10

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/10 Kvalitetsredovisning läsåret 2009/10 Strands förskolor och skola Sammanfattning Analys av och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten Åtgärder för förbättring 2. SAMMANFATTNING Strands förskolor och

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Sjöhagens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer