Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun"

Transkript

1 Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Del B Läkemedelsrapport Apotekare Christina Lindqvist Örndahl Ansvarig för Norrtäljestudien Yvonne Lindholm FoUU chef FoUU-rapport 2012:1 del B 1

2 Omslagsbild: Personen på bilden ingår inte i studien men har godkänt att bilden får användas som omslagsbild till rapporten. Bilden är, liksom övriga bilder i delrapporten, tagen av FoUU-samordnare Kerstin Stambert. 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Läkemedel och läkemedelsanvändning... 4 Inledning... 4 Tre centrala begrepp... 4 Läkemedelsgenomgång... 4 Läkemedelsavstämning... 5 Läkemedelsberättelse... 5 SKL:s studie... 6 Norrtäljestudien... 8 Inledning... 8 Syfte... 8 Metod...10 Begreppsförklaringar...10 Resultat...11 Läkemedel och läkemedelsanvändning...11 Kommentar...12 Läkemedelsrelaterade problem (LRP)...14 Kommentarer till punkterna i tabell ovan:...14 Den multisjukes läkemedelsbehandling...15 Får den multisjuke optimal läkemedelsbehandling?...15 Konkreta exempel:...16 Tar den multisjuke de förskrivna läkemedlen på lämpligt sätt?...16 Finns läkare med helhetsansvar för läkemedelsförskrivningen?...18 Hur samarbetade förskrivarna av läkemedel?...18 Sammanfattning...19 Identifierade systembrister...19 Många åtgärder på nationell nivå...20 Begreppsförklaring bilaga

4 Läkemedel och läkemedelsanvändning Inledning I denna del av rapporten om de mest sjuka äldre och läkemedel redovisas först resultaten från SKL:s hela studie och därefter resultaten av studien i Norrtälje. Avslutningsvis redovisas några av de åtgärder som Socialstyrelsen redan vidtagit, under den tid arbetet med att ta fram föreliggande rapport pågått. Nedan förklaras inledningsvis tre centrala begrepp som används i rapporten: läkemedelsgenomgång, läkemedelsavstämning och läkemedelsberättelse, Källa: Socialstyrelsens hemsida. Tre centrala begrepp Läkemedelsgenomgång Läkemedelsgenomgångar används främst för att öka patientsäkerhet och kvalitet vid långvarig läkemedelsbehandling. Metoden kan förhindra att patienter tar läkemedel som inte längre behövs eller som påverkar varandra negativt. Patient och närstående samt läkare, sjuksköterska och omvårdnads- eller omsorgspersonal som känner patienten väl bör vara med vid genomgången. Även farmaceuter kan vid behov anlitas vid läkemedelsgenomgångar för att öka den farmakologiska kompetensen i gruppen. En läkemedelsgenomgång bör enligt Socialstyrelsen innehålla följande moment: Dokumentation om patientens sjukdomsbild, aktuella symptom och aktuella och tidigare ordinarie läkemedel samlas in. Gruppen går igenom och diskuterar patientens läkemedelslista. Patienten och närstående ges möjlighet att redogöra för patientens läkemedelsintag, beskriva olika reaktioner på läkemedlen och ställa frågor. Genomgången ska också klargöra om patienten tar andra läkemedel eller naturmedel än de som finns på listan, eller om det finns läkemedel på listan som patienten inte tar. För varje läkemedel granskas om det finns en aktuell indikation och om läkemedlets effekt har utvärderats. Vidare analyseras risken för interaktioner och biverkningar. Varje läkemedel ska kritiskt ifrågasättas, särskilt om det rör sig om långvariga behandlingar. Om patienten har ordinationer från flera olika läkare kan dessa behöva kontaktas i samband med läkemedelsgenomgången. Resultatet av genomgången blir en uppdaterad och relevant läkemedelslista. Patientansvarig läkare är den som har ansvar för att ta initiativ till genomgången, men alla i vårdteamet kan begära en genomgång om de tycker att något verkar felaktigt gällande de läkemedel patienten behandlas med. 4

5 Läkemedelsavstämning Läkemedelsavstämning är en metod för säker läkemedelsanvändning som kan användas i alla vårdformer vid både korta och långa vårdtider. En systematisk läkemedelsavstämning ska enligt Socialstyrelsen innehålla följande steg: Vid ny kontakt eller inskrivning: Kartlägg vilka läkemedel patienten är ordinerad, samt vilka läkemedel (inklusive receptfria) patienten faktiskt använder. Under vårdtiden: Dokumentera läkemedelsändringar och ange orsak till ändringar. Håll patienten och eventuellt närstående informerade och uppdaterade. Vid utskrivning: Identifiera vem som ska ha information om patientens läkemedelsanvändning och överför relevant information senast ett dygn efter utskrivningen. Ge patienten en aktuell skriftlig läkemedelslista och gå igenom innehållet tillsammans med patienten. Läkemedelsberättelse Läkemedelsberättelser ska ingå i utskrivningsmeddelandet efter en sjukhusvistelse för att förbättra kommunikationen mellan sjukhusvården och primärvården. Av läkemedelsberättelsen ska framgå vilka förändringar som har gjorts i patientens läkemedelsbehandling under vårdtiden och orsaken till ändringarna. Läkemedelsberättelsen ges till patienten och skickas också till nästa vårdgivare, exempelvis kommunen eller primärvården. En läkemedelsberättelse ska innehålla: En kort beskrivning av inläggningsorsak, vad som gjorts och vad som planeras. Vilka läkemedelsförändringar som gjorts och varför. En läkemedelslista med information om preparat, dosering, verkan och speciella anmärkningar. I nästa avsnitt sammanfattas de viktigaste resultaten av SKL:s nationella studie av de 298 äldre rörande läkemedel och läkemedelsanvändning. 5

6 SKL:s studie Ett av de mål de mål som staten och Sveriges kommuner och Landsting gemensamt satt upp för den så kallade äldresatsningen är en god och säker läkemedelsanvändning. Detta har sedan konkretiserats i två punkter: Läkemedelsbehandling ska följa Socialstyrelsens indikatorer för God läkemedelsterapi för äldre Antal äldre som drabbas av läkemedelsrelaterade problem ska minimeras. Av SKL:s rapport 1 framgår att flertalet äldre använder ett stort antal läkemedel. I medeltal används 9.9 olika läkemedel per person. Antalet varierade dock mellan 1 och 27 olika preparat. Några skillnader mellan kvinnor och män när det gällde antal läkemedel kunde inte utläsas av studien. Däremot visade studien på ett samband mellan antalet läkarkontakter och antalet förskrivna läkemedel. Ju fler läkarkontakter, ju fler läkemedel hade i allmänhet de äldre. De fem vanligaste typerna av läkemedel var blodförtunnande medel, Betareceptorblockerande medel mot hjärtsvikt och högt blodtryck, lätta smärtstillande medel, urindrivande medel av loop-typ samt blodfettsänkande medel. När det gällde vilka läkemedel de äldre använde fanns det däremot tydliga skillnader mellan könen. Männen använde i större utsträckning än kvinnorna blodförtunnande och blodfettsänkande läkemedel. Kvinnorna använde däremot mer magsårsmedel, sömnmedel och kalcium än vad männen gjorde. Hjärt- och kärlläkemedel var lika vanliga hos män som hos kvinnor. Gurner har även gjort en jämförelse med tidigare studier av äldres läkemedelsanvändning och hennes slutsats är att den totala användningen av läkemedel i stort sett inte förändrats, men att de äldre idag däremot använder mindre av lugnande medel och sömnmedel. Däremot har användningen av medel mot olika kroppsliga sjukdomar ökat. Av rapporten framgår också att andelen läkemedelsrelaterade problem (LRP) ökat och uppgår i SKL:s studie till i genomsnitt 5,1 per äldre. Undersökningen bekräftat också vad tidigare studier visat nämligen att det ofta skiljer sig mellan vårdcentralens läkemedelslista och den äldres verkliga läkemedelsanvändning. Detta innebär i sig ett stort hot mot patientsäkerheten. Ett av de problem som apotekarna stötte på när de gick igenom de äldres journaler var dåligt dokumenterade diagnoser som grund för läkemedelsbehandlingen. Andra problem som apotekarna noterade i samband med journalgenomgångarna var: att nya läkemedel ständigt tillkom från olika håll att läkemedel felaktigt låg kvar trots att behandlingen borde ha upphört. 1 Gurner, Ulla Utanför sjukhuset. Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i ordinärt boende (s ). 6

7 Alla apotekarna som deltog i SKL:s studie skulle också försöka ta reda på om det funnits läkare som följt, värderat och omprövat läkemedelsförskrivningen samt om de olika förskrivarna av läkemedel samarbetat med varandra. Av Gurners rapport framgår att så skett endast i ett mindre antal fall. Av rapporten framgår (s.105 ) att överföringar mellan vårdgivare misstolkats ordinationer tappats bort det saknades motiveringar till förändringar i läkemedelsföreskrivningen liksom kring uppföljning och behandlingstidens längd uppgifter om njurfunktion och labvärden förekom sparsamt utom vid kontroll av patienter som stod på waran tog ingen läkare helhetsansvaret när många olika läkare var inblandade det brast i informationsöverföring mellan olika vårdnivåer akutbesök och andra tillfälliga vårdkontakter resulterade i nya läkemedel för lindring av symptom istället för långsiktig behandling kontakterna mellan akutmottagning och vårdcentral fungerade endast då anhöriga eller patienten själv informerade om akutbesöket och vad som skett där. Den beräknade genomsnittliga årliga läkemedelskostnaden för de äldre låg enligt Gurners rapport på kronor, vilket motsvarar en kostnad på 27 kronor per dag. Spridningen var dock stor. Lägsta årskostnad var 217 kronor och den högsta kronor. Kvinnornas genomsnittliga läkemedelskostnad var något högre än männens, kronor jämfört med kronor. I nästa avsnitt redovisas resultaten av den studie apotekare Christina Lindqvist Örndahl genomförde avseende de 21 äldre i Norrtälje. 7

8 Norrtäljestudien Inledning Multisjuka äldre är en grupp som är storkonsumenter av vård och ofta har svåra och komplexa behov och problem. Det ställer krav på samarbetet mellan olika aktörer i vården, i omsorgen, mellan patienten själv och de anhöriga 2. I Norrtälje genomfördes Sverige Kommuner och Landstings (SKL) studie Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre av sjuksköterskan Inger Åkerblom från TioHundra och apotekare Christina Lindqvist Örndahl, Apoteket Farmaci. Under arbetets gång konsulterades även apotekare Maria Danell Möller, Apoteket Farmaci. Läkemedelsstudien omfattar perioden Studien är samtidigt en del av en nationell uppföljning av studier som genomförts av multisjuka i Stockholm 2006 och i Gävle Undersökningsgruppen multisjuka äldre utgörs i projektet av personer 75 år och äldre som bor i ordinärt boende och som under en tolvmånadersperiod har vårdats tre eller flera gånger inom sluten sjukhusvård samt under denna period fått diagnoser från tre eller flera olika sjukdomsgrupper enligt ICD 10. Genomgångarna omfattade 21 personer. Medelåldern var 83 år och 52 procent var kvinnor. Antal läkemedel var i medeltal 8,7 (3-16) preparat per person, varav 2,2 var för vid behovs bruk. Sex patienter hade fler än 10 läkemedel. Den genomsnittliga läkemedelskostnaden var ( ) kronor per år. Tre patienter i studien hade en betydligt dyrare läkemedelsbehandling än övriga patienter, vilket drog upp genomsnittet. I Sverige är genomsnittet för äldre i ordinärt boende 5-6 läkemedel per person, men 15 % har fler än 10 läkemedel. 3 I TioHundra AB finns ett gemensamt journalsystem, TakeCare som sjukhuset och vårdcentralerna i TioHundra AB använder. Två vårdcentraler i kommunen har journalsystemet Profdoc. Det finns ingen kommunikation mellan TakeCare och Profdoc. Procapita är som framgått av del A, ett journalsystem som hemtjänst, biståndsbedömare, arbetsterapeuter, undersökerskor och distriktssköterskor dokumenterar i. Läkarna skall ha tittfunktion men inloggning saknades ännu för flera läkare när studien gjordes. Syfte Syftet med projektet var att identifiera systembrister och områden där det finns förbättringspotential för Norrtäljes sjukvård. 2 Fastbom J, Ökat läkemedelsintag bland äldre innebär en ökad risk för problem. Läkemedelstidningen 2001.nr.14 vol 98: ). 3 Källa SBU 2009, Äldres läkemedelsanvändning- hur kan den förbättras?. 8

9 I analysen ingick granskning av journalhandlingar för att kunna besvara de fyra frågorna på nästa sida: 9

10 1. Fick den multisjuke äldre lämpliga läkemedel förskrivna under perioden? 2. Tog den multisjuke äldre de förskrivna läkemedlen på ett lämpligt sätt? 3. Fanns det någon läkare som under perioden höll ihop den multisjukas totala mängd förskrivna läkemedel och som följde, värderade och omprövade läkemedelsförskrivningen? 4. Hur samarbetade förskrivarna av läkemedel med varandra och med annan personal inom vård och omsorg? Metod Intervjuer genomfördes hemma hos 21 multisjuka i Norrtälje kommun. Vid intervjuerna med de 21 multisjuka äldre noterades de läkemedel, som de äldre själv uppgav. De uppgivna läkemedlen sammanfattades i en läkemedelslista för varje person (lista 1). Patienterna visade bl.a. läkemedelslistor från Apoteket, sjukvården, dosetter delade av distriktssjuksköterska, Apo Dos-kort och hela burkar med läkemedel. Läkemedelslistan (lista 1) jämfördes sedan med aktuell läkemedelslista i respektive vårdcentrals journalsystem (lista 2). Dataprogrammet Monitor har använts för registrering, analys samt för att bedöma läkemedelsbehandlingens kvalitet enligt Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen, 2010). För mer information om Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, se Läkemedelsrelaterade problem (LRP) bygger på data hämtade från journaler och aktuell läkemedelslista (lista 2) Begreppsförklaringar För att underlätta läsningen av resultaten förklaras några begrepp som används i bilaga B 1. I nästa avsnitt redovisas dels de resultat som framkom vid studien, dels apotekarens svar på de fyra frågor som SKL ställde. Se Syfte 10

11 Resultat Läkemedel och läkemedelsanvändning Nedan redovisas de vanligast förekommande läkemedlen dels i form av en tabell, dels i ett diagram. Efter diagrammet finns förklaringar i form av kommentarer. Procenttalen är beräknade på 21 individer. Antal individer anges inom parentes i tabellen nedan. Tabell B 1. De vanligast förekommande läkemedlen i Norrtäljes studie ATC Läkemedelsgrupp Användning % antal B01A Antikoagulantia 76,2 (16) N02B Övriga analgetika och antipyretika 47,6 (10) C03C Loop-diuretika 42,9 (9) C07A Beta-receptorblockerande medel 38,1 (8) A06A Laxantia 33,3 (7) C01D Kärlvidgande medel för hjärtsjukdomar 28,6 (6) N05C Sömnmedel och lugnande medel 23,8 (5) A12A Calcium 23,8 (5) A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux 23,8 ( 5) N06A Antidepressiva medel 23,8 (5) N02A Opioider 23,8 (5) C09A ACE-hämmare 19,0 (4) B03B Vitamin B12 och folinsyra 19,0 ( 4) C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel 19,0 (4) R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer 19,0 (4) R03A Adrenergika inhalationer 19,0 (4) 11

12 80% 76% 70% 60% 50% 48% 43% 40% 30% 38% 33% 29% 24% 24% 24% 24% 24% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 10% 0% Antikoagulantia Lätt analgetika (paracetamol) Loop-diuretika Beta-receptorblockerare Laxantia Kärlvidgande medel för hjärtsjukdomar Sömnmedel och lugnande exv ataraktika Kalcium Medel vid magsår och GERD Antidepressiva medel Opioider ACE - hämmare Vitamin B12 och folinsyra Kolesterol - och triglyceridsänkande Medel vid obstruktiva lungsjukdomar Andrenerga, inhalationer Diagram B 1. De vanligast förekommande läkemedlen i Norrtäljes studie Kommentar Nedan kommenteras resultaten i tabell B1 och diagram B1 utifrån Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikator 1:1 Ett preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger. Omfattar läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre. Användningen av dessa preparat skall vara så låg som möjligt. Preparat som omfattas av indikatorn är följande: Långverkande bensodiazepiner (diazepam, nitrazepam, flunitrazepam) Läkemedel med betydande antikolinerg effekt (t.ex. Atarax, Tryptizol, Detrusitol, Theralen) Tramadol (t.ex. Tradolan, Tiparol) Propiomazin (Propavan) Tre patienter i studien, 14,3 %, behandlades med långverkande bensodiazepiner och 5 % (1 patient) behandlades med propiomazin. Inga patienter behandlades med antikolinergika och Tramadol. I jämförelser med studier genomförda på äldreboende i Stockholm är användningen av långverkande benzodiazepiner hög. När det gäller användningen av propiomazin utmärker sig inte resultatet. 12

13 Indikator 2:8 Tre patienter, 14,3 %, använde ett NSAID preparat (både peroralt och kutant administrerat). Användningen är ovanligt hög jämfört med användningen på andra orter i Sverige. Enligt SoS indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre bör korrekt och aktuell indikation finnas för oral administrering pga. att risk för magblödning, hjärtinkompensation, vätskeretention och njurfunktionsnedsättning föreligger. Några patienter köpte receptfri NSAID på apoteket men några noteringar i journalen om receptfria läkemedel inte fanns. Någon patient använde NSAID för kutan applikation tillsammans med tablett diklofenak 50 mg vid behov. Ordinationen enligt journalen var 1x2. Noteras bör att dygnsdosen för äldre inte bör överstiga halva maxdosen, vilket motsvarar 75 mg för diklofenak. I jämförelse med studier gjorda på äldreboenden är användningen av NSAID i hög. I studien framgick att nio patienter av de 21 multisjuka uppgav smärta ibland eller ofta. Sju patienter behandlades endast med lätta analgetika och två patienter hade ingen behandling alls. Tidigare studier 4 visar på en underbehandling av smärta hos äldre. Enligt kvalitetsindikatorn bör man, vid otillräcklig effekt av behandling med ett lätt analgetikum, i första hand överväga att lägga till en stark opioid. Fyra av 21 patienter i vår studie hade lätta analgetika i kombination med någon opioid (Norspan eller Oxynorm). En viss underanvändning av opioider tycks dock föreligga men i jämförelse med andra orter i det nationella projektet är det ungefär i samma storleksordning. Indikator 1:6 Interaktioner av klinisk betydelse omfattar de som är klassificerade som C eller D enligt LIF s interaktionsregister. I studien av de 21 multisjuka påträffades 6 individer med C-interaktion, motsvarande 29 % av patienterna. C- interaktionen kan leda till ändrad effekt eller biverkningar men kan bemästras med individuell dosering och/eller plasmakoncentrationsbestämning av läkemedlet dvs. dosanpassning kan krävas. I journalen påträffades inga eller få noteringar om att dessa interaktioner uppmärksammats. Exempel på C-interaktion som påträffades i studien: Alvedon Forte och Waran, ACE-hämmare och NSAID. D-interaktioner påträffades hos 5 patienter vilket motsvarar 24 % av patienterna i studien. D-interaktionen kan leda till allvarliga kliniska konsekvenser bl.a. svåra biverkningar och utebliven effekt. D-interaktioner är svåra att bemästra med individuella doseringar och kombinationen av läkemedel som leder till D- interaktioner bör därför undvikas. Exempel på D-interaktion som påträffades under journalgranskningen: Waran och Ipren Lågdos ASA och COX-hämmare (NSAID) Cordarone och Waran. Några av ovannämnda interaktioner orsakades av att patienten tog receptfria läkemedel som läkaren inte kände till. Övriga interaktioner gällde läkemedel som ordinerats av läkare. 4 Fastbom, J Äldre och läkemedel 2006 Liber AB, ISBN

14 När det gäller D- interaktioner visar resultatet i studien på ett stort antal interaktioner jämfört med sammanställningar i Öppna jämförelser från Stockholms län. 5 Läkemedelsrelaterade problem (LRP) Totalt identifierades 161 potentiella LRP, vilket motsvarar i genomsnitt 7,7 LRP per individ. I ett senare led skulle det vara läkarens ansvar att avgöra om problemen är kliniskt relevanta. Tabell B 2. De 15 vanligaste typerna av läkemedelsrelaterade problem (LRP) Typ av LRP Antal 1. Annat Biverkningar Underbehandling Läkemedelsinteraktion, summaeffekt Aktuell indikation saknas, är oklar Eller fel Läkemedlet används ej Kontraindikation 7 8. Patienten överanvänder/överdoserar 6 9. För hög dos Patienten underanvänder/underdoserar Ej rekommenderat läkemedel Hanteringsproblem Olämplig beredningsform eller Regim Dosen ej anpassad till Njurfunktionen Riskläkemedel 2 Kommentarer till punkterna i tabell ovan: 1 I kategorier Annat ingår: Obehandlad indikation t.ex. KOL, hjärtsvikt. Ej dokumenterad i journalen valet av ej rekommenderad terapi t.ex. Plendil istället för ACE-hämmare vid hjärtsvikt. Läkemedelslistan som patienten uppger stämmer inte överens med läkemedelslistan som finns i journalen. Ordination saknas men läkemedlet används av patienten. 2 Misstänkta 3 Med utgångspunkt från satta diagnoser och patientens symtomskattning 5 Framgick inte vid journalgranskningen 12 T.ex. felaktig hantering av thurbohalern, inhalatorn till Spiriva 15 T.ex. NSAID vid gastrit och ulcus 5 Källa: Öppna jämförelser 2010 av hälso- och sjukvården kvalitet och effektivitet. 14

15 Den multisjukes läkemedelsbehandling Information från intervjutillfället och granskning av 18 månaders vårdcentralsjournaler ligger till grund för att kunna besvara de tidigare angivna frågorna: 1. Fick den multisjuke äldre lämpliga läkemedel förskrivna under perioden? 2. Tog den multisjuke äldre de förskrivna läkemedlen på ett lämpligt sätt? 3. Fanns det någon läkare som under perioden höll ihop den multisjukas totala mängd förskrivna läkemedel och som följde, värderade och omprövade läkemedelsförskrivningen? 4. Hur samarbetade förskrivarna av läkemedel med varandra och med annan personal inom vård och omsorg? Får den multisjuke optimal läkemedelsbehandling? Många patienter har en komplex sjukdomsbild. Att alla diagnoser klart och tydligt framgår i det gemensamma journalsystemet torde göra det lättare att få ett samlat grepp över patientens tillstånd och behandling. I många fall fungerar detta bra. Trots det finns det emellertid vissa brister. Exempel på brister uppmärksammade efter granskning av journalerna: Knapphändig information i journaltexten. Bristfällig dokumentation, diagnoser verkar tappas bort och förblir obehandlade. Noteringar i journalen att behandling avslutats eller inte skall sättas in saknas. Läkemedel finns men diagnos saknas Trots angivna diagnoser ordineras läkemedel som är kontraindicerande. Trots information om överkänslighet ordineras dessa läkemedel Patienter med dokumenterade fall har ordinerats läkemedel som ökar fallrisken. Konkreta exempel: Patienten har nydiagnostiserad hypertoni. Ingen dokumentation av blodtryckskontroll finns noterat i journalen 6 månader efter diagnos. Diabetespatient med hypertoni saknar behandling med rekommenderad behandling med ACE-hämmare. Samma patient har diagnosen KOL men saknar behandling. Patient med hjärtsvikt och flimmer har i dagsläget ingen behandling. Är ordinerad betablockerare men följer inte ordinationen. Patienten behandlas med Simvastatin, diagnos framgår inte av journalen. Patient har hjärtsvikt och problem med både mage och buk men ordineras NSAID. Enligt journalen framgår överkänslighet mot morfin men patienten har ordinerats Oxynorm. Patient står på LasixRetard 30 mg men fick vid senaste sjukhusbesöket plötsligt 30 mg x 2, okänt varför. Patienten har ätit den höga dosen sedan dess. Verkar mer som en slump, finns inga anteckningar om att någon gjort en medveten höjning (journalanteckning från vårdcentral) 15

16 För de vårdcentraler som har journalsystem som inte är kopplade till slutenvårdens journalsystem kan andra typer av problem uppstå: Uppmaningar om att från sjukhuset påbörjade behandlingar skall följas upp på vårdcentralen genomförs inte. Slutanteckningar från sjukhuset är inscannat men osignerat. Det framgår alltså inte med tydlighet att läkaren tagit del av journalerna Konkreta exempel: Patienten är listad på vårdcentral som mycket sällan besöks. Patienten åker däremot ut och in på sjukhuset. Läkarna på sjukhuset ordinerar och ser till att alla indikationer blir behandlade. Läkemedelslistan på vårdcentralen är inte uppdaterad. Därmed ser det ut som om inte patienten följer ordinationerna. (följer bara 2 av 14 givna ordinationer från vårdcentralen, hjärtsviktbehandling har han slutat med). Detta är en trolig orsak till att patienten åker ut och in på sjukhuset (11 besök/tillfällen på 11 månader). Vårdcentralsläkaren följer inte upp ordinationerna från sjukhuset, är okända enligt journalanteckningarna. Vid studietillfället finns det ingen korrekt läkemedelslista vare sig på vårdcentralen eller i TakeCare. Patient behandlas med Kalium, ordination framgår inte av vårdcentralens journal. Dessutom har patienten en kontraindikation för behandling med peroralt kalium. Exemplen ovan har för några av de multisjuka säkert bidragit till onödigt lidande och onödiga akutbesök och inläggningar på sjukhus. Frågan är vems ansvar det är att behandlingen blir genomförd på ett korrekt sätt? I det här perspektivet kan man diskutera både patientens complience dvs. patientens följsamhet till läkarens behandling och dels begreppet concordance. Concordance kan beskrivas som en samstämmighet mellan till exempel läkarens och patientens uppfattning om sjukdomen och dess terapi. Concordance är att ses som ett verktyg för att nå bättre följsamhet. Tar den multisjuke de förskrivna läkemedlen på lämpligt sätt? Vid mer långvarig behandling är det endast en tredjedel av patienterna som använder medicinen på ett av läkaren föreskrivet sätt. Åtta patienter av de 21 i studien har ur intervjumaterialet identifierats som tagit sina förskrivna läkemedel på felaktigt sätt. Intentionerna med behandlingen har därför inte kunnat uppfyllas och patientens besvär inte fått optimal behandling. Många av nedan konkreta exempel var inte vården informerade om (Om man inte frågar får man inget veta). Dessutom framgick av intervjun att compliance många gånger varit dålig och någon concordance kring behandlingen ofta inte har funnits. Konkreta exempel: Patienten tog två tabletter Imovane 7,5 mg. Det har enligt journalanteckningarna uppmärksammats och patienten ordinerades Propavan istället! (läkemedel som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger.) Sömnläkemedel tas regelbundet och patienten upplever sömnproblem. Intermittent behandling rekommenderas eftersom risk för att effekten uteblir pga. att tolerans utvecklats. 16

17 Vid intervjun framgick att patienten tog Citalopram vid behov när hon kände sig orolig. Patienten har rört ihop ordinationen för kortison och inte tagit läkemedlet enlig doseringsschema. Patienten upplever sveda från underlivet, är ordinerad Vagifem men använder det inte. Patienten har inte förstått syftet med behandlingen. Patienten hade fått ändrad ordination från Alvedon till Alvedon Forte. Han noterade inte detta utan fortsatte att ta sin värkmedicin enligt tidigare vilket innebar en överdosering på 4 g paracetamol per dag. Först när han börja må dåligt observerades misstaget. Patienten tar extra doser av Spiriva då han känner att medicinen inte har effekt. Patienten tar Xalatan ögondroppar både morgon och kväll, ordinationen är 1 droppe till kvällen. Tätare dosering har visat sig ge sämre trycksänkande effekt. Inhalationssteroid används vid behov. Dosen Alvedon är alltför hög och inte anpassad till patientens smärta. Hon har fortfarande ont men att ta maxdos Alvedon har inte hjälpt henne. Hon samlar därför på hög för att ha vid behov. Ordinationen borde ha sett över! Ovanstående exempel visar på vikten av att någon tar sig tid att diskutera med patienten om dess läkemedel, man får en samstämmighet kring behandlingen så att intentionerna med behandlingen uppnås. Det visar även på vikten av att patienten följs upp. Patienten skulle må mycket bättre och satsade resurser (kr) ge utdelning. Bara två av de 21 intervjuade patienterna hade ApoDos, ett verktyg för att öka följsamheten till ordinationen och att underlätta läkemedelshanteringen. En del av ovan exempel hade kunnat avstyras med ApoDos och en del hade inte kunnat förebyggas med ApoDos då det är läkemedel som inte dosdipenseras utan levereras i hela förpackningar. I de fall anhöriga eller hemtjänstpersonal hämtar på apoteket finns stor risk att patienten inte nås att den viktiga informationen apoteket ger. Apotekets roll är bl.a. att förstärka läkarens budskap och säkerställa att patienten förstått hur läkemedlet ska hanteras. 17

18 Finns läkare med helhetsansvar för läkemedelsförskrivningen? I studien ställdes frågan: fanns någon läkare som under perioden håller ihop den multisjukas totala mängd förskrivna läkemedel och som följer, värderar och omprövar läkemedelsförskrivningen? Nio patienter av de 21 intervjuade upplevde att de hade en läkare som tog ett helhetsansvar för läkemedelsbehandlingen. Noteras bör att flera av de multisjuka upplevde att det var läkare på sjukhuset som hade denna roll. Några patienter vände sig enbart till sjukhuset, saknade förtroende för vårdcentralen eller via anhöriga fick den hjälp de behövde från sjukhusets läkare. Vår bedömning efter journalgranskning är att 11 patienter hade en läkare som hade ett helhetsansvar. Det är särskilt viktigt att läkemedelsbehandlingen regelbundet omprövas, utvärderas och dosanpassas. I studien framgick att för 19 av 21 patienterna som intervjuades stämde inte läkemedelslistan1 (de läkemedel som patienten uppgav) med läkemedelslista 2 (läkemedelslistan i journalen). Två av dessa var dock relativt väl överensstämmande, bara någon liten skillnad i listorna noterades. För god och säker vård krävs att ansvarig läkare regelbundet reviderar läkemedelslistan i journalen. Flera av patienterna i studien visade Apotekets förteckning över sparade recept som lista på vilka läkemedel de använde. Denna lista är inte avsedd att användas som medicinlista, då slutexpedierade recept inte finns med och ordinationer som inte längre är giltiga ligger kvar så länge receptet är giltigt. Förskrivaren har inte möjlighet att själv ta reda på vilka recept som finns sparade i receptregistret. Det visar på vikten av att läkemedelslistan i journalen alltid är reviderad och meddelad patient samt att det finns en god kommunikation med förskrivare och patient eller dess anhöriga. Hur samarbetade förskrivarna av läkemedel? I intervjun ställdes frågan: Hur samarbetar förskrivarna av läkemedel under perioden med varandra och med annan personal inom vård och omsorg? För nio av de 21 multisjuka framgick att det fanns ett bra samarbete kring patienten och dess behandling. I tio fall var samarbetet mindre bra eller dåligt utifrån journalgranskningen. I ett fall var det svårt att utläsa då det var oklart vilken vårdcentral patienten var listad på. I något fall är den multisjuke listad på en vårdcentral men de anteckningar som finns i journalen kommer från läkare och sjuksköterskor och undersköterskor från annan vårdcentral. Exempel på identifierade brister: Uppmaningar från sjukhuset t.ex. i slutanteckningar och remisser om att påbörjade behandlingar skall följas upp på vårdcentralen utförs inte. Slutanteckningar från sjukhuset är inscannat men osignerat. Det framgår alltså inte om läkaren tagit del av externa epikriser. Bristfälliga anteckningar om samarbete mellan läkare i olika vårdformer och andra aktörer t.ex. i kommunen. 18

19 Sammanfattning Intentionerna med ett gemensamt journalsystem var bl.a. att öka möjligheten för att olika aktörer kring patienten ska kunna kommunicera och utbyta information om bl.a. läkemedel. För att detta skal kunna uppfyllas krävs att primärvårdens och slutenvårdens förskrivare regelbundet reviderar läkemedelslistan. Studien har visat att intentionerna med ett gemensamt journalsystem inte har uppfyllts. Att få en väl fungerande läkemedelsbehandling ställer stora krav på fungerande samarbete mellan vårdens olika aktörer, den äldre själv och dess anhöriga. Att ha en namngiven patientansvarig läkare, att arbeta med begreppet concordance och att identifiera brister bl.a. i patientens praktiska hantering av läkemedel skulle sannolikt öka compliance och ge stora vinster. Identifierade systembrister Nedan sammanfattas de brister i systemet som studien visade på: Läkemedelslistan reviderades inte regelbundet, gav ingen samlad bild av aktuella läkemedel. Läkare med helhetsansvar saknades i många fall Samarbete mellan olika aktörer i vården hade brister Concordance kring patientens behandling saknades. Noteringar om att ansvarig läkare tagit del av journalanteckningar framgick inte alltid då journalanteckningarna varit osignerade. Om vårdcentralen endast tar ställning till skickade remisser och inte tar del av slutanteckningar/epikriser finns risk att viktig och värdefull information går förlorad. Bristfälliga journalnoteringar. Läkarna hade inte tillgång till alla journalsystem t.ex. Procapita där hemtjänstpersonal, sjuksköterskor, undersköterskor m.fl. dokumenterar. En slutsats som apotekaren också drog av sin studie var att när det gällde patientens läkemedelsbehandling var den avhängig av vilken vårdcentral, vilken läkare och vilken patient det handlade om. 19

20 Många åtgärder på nationell nivå Sedan rapporten kom ut har en hel del hänt när det gäller äldre och läkemedel. Socialstyrelsen hade redan före rapporten uppmärksammat att det fanns allvarliga brister och resultaten från SKL:s studie blev snarast en bekräftelse på vad myndigheterna redan visste. Satsningar på de äldres läkemedelsanvändning prioriteras, som framgår av nedanstående citat av Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i förordet till rapporten Äldre med regelbunden medicinering antalet läkemedel som riskmarkör publicerad i juni 2012, för närvarande högt av Socialstyrelsen: Socialstyrelsen anser att en kvalitetsförbättring av äldres läkemedelsanvändning är nödvändig. Införandet av nya bindande föreskrifter om läkemedelsgenomgångar och flera samtidiga förändringar som rör informationshantering, rutiner och hjälpmedel för förskrivning och behandlingsuppföljning, samt utbildningsinsatser är ett led i att förbättra läkemedelsförskrivningen för de äldre. Av ovan nämnda rapport framgår att personer över 65 år som har tre-fyra läkemedel löper en fördubblad risk att dö eller behöver söka vård på akuten. Risken kvarstår även om hänsyn tas till underliggande sjukdomar. I rapporten dras slutsatsen att antalet läkemedel är en användbar riskmarkör inför beslut om förebyggande insatser som läkemedelsgenomgångar, riktad patientinformation eller intensifierad uppföljning av behandlingseffekter. En omfattande läkemedelsbehandling hos äldre personer signalerar en ökad risk för såväl behov av besök på akutmottagningen som för blödning i mage och/eller tarm. Även risken för fallskador ökar. Socialstyrelsens har även i år omarbetat föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården med krav på rutiner för regelbundna och systematiska genomgångar av äldres läkemedelsbehandling. De ändringar och tillägg som gjorts i SOSFS 2000:1 innebär bland annat att äldre över 75 år som har fem eller fler läkemedel ska erbjudas läkemedelsgenomgång: 3 En vårdgivare ska erbjuda de patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång vid 1. besök hos läkare i öppen vård, 2. inskrivning i sluten vård, 3. påbörjad hemsjukvård och 4. inflyttning i en sådan boendeform eller bostad som omfattas av 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Patienterna som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel ska dessutom erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång minst en gång per år under pågående hemsjukvård eller boende i en sådan boendeform eller bostad som omfattas av 18 hälso- och sjukvårdslagen. Skyldigheten att erbjuda läkemedelsgenomgångar gäller för de vårdgivare som i sin verksamhet har läkare anställda eller har läkare som arbetar där på uppdrag eller annan liknande grund. (SOSFS 2012:09). 20

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Tallmon Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-0 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under tidsperioden. Medelåldern var 84 år (7-96). Av individerna hade 62 % (8 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Mars - april 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie Nov 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95 42 yvonne.wismar-fransson@malmo.se

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Åseborg Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under våren 2009. Medelåldern var 88 år (78-09). Av individerna hade 86 % (30 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Stugan Åsele kommun Uppdragsrapport (LMG) har utförts på totalt st individer under tidsperioden. Medelåldern var 83 år (77-92). Av individerna hade 55 % (6 st) ApoDos (individuellt förpackade

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar primärvården

Läkemedelsgenomgångar primärvården Sida 1(7) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) 2016-07-12 2015-01-12 Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) Fastställt av Anders Johansson (ljn043) Gäller

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

Rapport Läkemedelsgenomgångar

Rapport Läkemedelsgenomgångar Rapport Läkemedelsgenomgångar Ale kommun 20-202 Författare: Apotekare Eva Wärmling eva.warmling@apoteket.se Sammanfattning Läkemedelsgenomgångarna genomfördes enligt Socialstyrelsens team-modell. Samarbetspartners

Läs mer

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på.

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på. TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2011-06-28 Dnr HSS110082 Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden(sosfs 2001:1) om läkemedelshantering i hälso- och

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-72219 Fastställandedatum: 2016-03-18 Giltigt t.o.m.: 2017-03-18 Upprättare: Sara E Emanuelsson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedelsgenomgång, enkel

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Läkemedelsgenomgångar nya riktlinjer i Stockholm Monica Bergqvist Leg. Sjuksköterska, med.dr Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting Läkemedelsgenomgången bör utformas och genomföras

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Mars maj 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82 81 71

Läs mer

Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre. Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting

Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre. Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting Läkemedelscentrum - LMC Information och utbildning i läkemedelsfrågor för hälso-

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-04 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET... 4 4. SYFTE... 4 5.

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Nov 2008 mars 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95

Läs mer

Fältstudie Läkemedelsgenomgång

Fältstudie Läkemedelsgenomgång Fältstudie Läkemedelsgenomgång Utförs under VFU åldrandet eller invärtesmedicin geriatrisk patient med minst 10 ordinerade läkemedel Instruktioner se separat blad Redovisning med OH/powerpoint under kursveckan

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Limhamn- Bunkeflo

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Limhamn- Bunkeflo Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Limhamn- Bunkeflo Mars okt 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82

Läs mer

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Teamarbete runt patienten Apotekare Dietist Läkare Fysioterapeut (sjukgymnast) Logoped

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Centrum

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Centrum Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Centrum Nov 2007 mars 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Eva Ingor Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95 42 eva.ingor@malmo.se

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd 3-5 2006 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Alströmerhemmet avd 3-5 07-07-27 1 Inledning Alströmerhemmet Alströmerhemmet

Läs mer

Resultat klinisk farmaci (ESLiV) 2016

Resultat klinisk farmaci (ESLiV) 2016 Årsrapport 1 (5) Resultat klinisk farmaci (ESLiV) 2016 Ansvarig enhet: Läkemedelsenheten Sammanfattning Under 2016 har farmaceuter identifierat 1587 läkemedelsavvikelser samt 1160 läkemedelsrelaterade

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie Jan mars 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82 81 71 yvonne.wismar-fransson@malmo.se

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-07 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET...

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse Syfte och omfattning Syftet är minskade läkemedelsrelaterade problem med mål att samtliga patienter ska få en väl avpassad läkemedelsbehandling. Alla

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013 Dessa riktlinjer har utarbetats av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland på uppdrag av HoS-ledningen, godkänts av Hälsoval, Division

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens Äldreboende Modul 2

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens Äldreboende Modul 2 Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens Äldreboende Modul 2 26 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Solbacken 6-12-4 1 Beskrivning av verksamheten på Solbackens

Läs mer

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA SMA Instrument för bedömning av patientens läkemedelsanvändning Instrumentet SMA är framtaget som ett hjälpmedel i distriktssköterskans arbete med

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel vad bör man tänka på Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

Läs mer

SBU-rapport 1 okt -09

SBU-rapport 1 okt -09 SBU-rapport 1 okt -09 Sten Landahl Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vårdalinstitutet Ordförande Läkemedelskommitten i Västra Götaland Bakgrund Hög läkemedelsförbrukning Vanligt med olämpliga

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA SMA Instrument för bedömning av patientens läkemedelsanvändning Instrumentet SMA är framtaget som ett hjälpmedel i distriktssköterskans arbete med

Läs mer

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Tobias Carlsson Apotekare Apoteket Farmaci Marie Elm Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Innehåll Bakgrund LÄR-UT idén Genomförande Hur långt har vi kommit? Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Fosie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Fosie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Fosie Sept - nov 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95 42

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Mars 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Arbetsgrupp... 3 Läkemedelsdokumentation...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Bondesson Apotekare 040-675 36 99 Asa.C.Bondesson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-26 Dnr 1602223 1 (5) Socialstyrelsen Dnr: 4.1.1-14967/2016 Yttrande om Remiss avseende

Läs mer

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen Landstingsdirektörens stab 2015-01-09 Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad 2015-01-12 Kristine Thorell Anna Lengstedt Landstingstyrelsen För en bättre läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge Sammanfattning

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom särskilda boenden i Linköpings kommun hösten 2011

Rationell läkemedelsanvändning inom särskilda boenden i Linköpings kommun hösten 2011 Delprojektrapport april 2012 Rationell läkemedelsanvändning inom särskilda boenden i Linköpings kommun hösten 2011 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning 1 (16)

Läs mer

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment MANUAL för SMA Safe Medication Assessment Ett instrument för säker läkemedelsanvändning Kontaktpersoner: Lena Törnkvist lena.tornkvist@sll.se Hanna Müller hanna.muller@sll.se 1 SMA Safe Medication Assessment

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2016-09-16 Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre Christine Fransson och Kristina Persson Leg.apotekare 2016-09-16 Stockholms läns

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende

Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende 2005-2006 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Serafen 06-05-29 1 Rapport Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende Beskrivning av

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Duvan, Fredrika Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-0-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under tidsperioden. Medelåldern var 87 år (82-00). Av individerna hade 77 % (0 st) ApoDos

Läs mer

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Länsgemensam rutin för primärvården

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Länsgemensam rutin för primärvården Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-41956 Fastställandedatum: 2014-01-15 Giltigt t.o.m.: 2015-01-15 Upprättare: Sara E Emanuelsson Fastställare: Stefan Back Läkemedelsgenomgång, enkel och

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling -

Äldres läkemedelsbehandling - Äldres läkemedelsbehandling - förbättringsinsatser och samarbetsformer Lydia Holmdahl Skånes universitetssjukhus lydia.holmdahl@skane.se Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Delprojektrapport december 2010 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Rapport skriven av: Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning 1 Innehåll 1 Innehåll

Läs mer

3. Läkemedelsgenomgång

3. Läkemedelsgenomgång 3. Varför behövs läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka

Läs mer

Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR.

Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR. Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR. 1 Allmänt Inom ramen för lokalt avtal om dosdispensering har en översyn av dosrecept gjorts i samband med förlängning av ordinationer.

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens äldreboende Modul 1

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens äldreboende Modul 1 Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens äldreboende Modul 1 2007 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Solbackens Äldreboende modul 1 07-07-27 1 Inledning Beskrivning

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5

Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5 Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5 Hösten 2007 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm 08-02-25 1 Rapport Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet Vårdtagare inkluderade

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta

Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta Servicedelen, Demensboendet samt Ålderdomshemmet Hösten 27 - Våren 28 Farsta Stadsdelsförvaltning 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-23

Kallelse Föredragningslista 2015-04-23 Kallelse Föredragningslista 1(1) 2015-04-23 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09:00-12:00 torsdagen den 07 maj

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd 1+2 2007 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Alströmerhemmet avd 1+2 07-07-27 1 Inledning Alströmerhemmet plan

Läs mer

Satsa 100 nå 10? Kvalitetssäkring av läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre. Vansbro. Problembeskrivning. Hög andel äldre med psykofarmaka

Satsa 100 nå 10? Kvalitetssäkring av läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre. Vansbro. Problembeskrivning. Hög andel äldre med psykofarmaka Satsa 100 nå 10? Kvalitetssäkring av läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre Annika Braman Eriksson Distriktsläkare Vansbro, Ordförande Läkemedelskommittén Dalarna Malin Österberg Leg Apotekare Läkemedelsavdelningen

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Läkemedel och patientsäkerhet Förbättringsarbete vid medicinkliniken KSK i samarbete med Läkemedelskommittén

Läkemedel och patientsäkerhet Förbättringsarbete vid medicinkliniken KSK i samarbete med Läkemedelskommittén Läkemedel och patientsäkerhet Förbättringsarbete vid medicinkliniken KSK i samarbete med Läkemedelskommittén Verksamhetschef Gunvor Finnas Apotekare Ruth Lööf, Läkemedelskommittén 2010-10-22 (MSE) och

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting "ZZJ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen STOCKHOI MS I &K% I ANrjVniMG Bilaga 6:2 Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting En arbetsgrupp under satsningen "Mest sjuka äldre, läkemedel"

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården;

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården; 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%).

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). Äldre och läkemedel Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). För hög dos. Olämpliga läkemedel. Olämpliga kombinationer (55000 äldre har mer än 10 mediciner).

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Läkemedelsanvändning hos äldre

Läkemedelsanvändning hos äldre Läkemedelsanvändning hos äldre Läkemedelsanvändningen har kontinuerligt ökat de senaste 20 åren. De mest sjuka äldre har i medeltal 8-10 läkemedel förskrivna. En påtaglig risk för biverkningar och negativa

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Läkemedelsgenomgång. Genomförande Dokumentation RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN. Social välfärd Örebro kommun orebro.se

Läkemedelsgenomgång. Genomförande Dokumentation RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN. Social välfärd Örebro kommun orebro.se RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker hälso och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: MAS Beslutad av: MAS Omfattar enhet/verksamhet: Vård och omsorg Version: 2 Giltig fr.o.m: 2017 06 01

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Värmland. PM Komplettering ang läkemedel för äldre. Christel Eriksson. Februari 2012

Revisionsrapport. Landstinget i Värmland. PM Komplettering ang läkemedel för äldre. Christel Eriksson. Februari 2012 Revisionsrapport PM Komplettering ang läkemedel för äldre Landstinget i Värmland Christel Eriksson Innehåll 1 Bakgrund 1 2 Kompletterande granskning 1 2.1 Läkarmedverkan i särskilt boende 1 2.2 Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Läkemedelsstämma 2015

Läkemedelsstämma 2015 Läkemedelsstämma 2015 Hålltider: Inledning Karin Lindgren, läkemedelsstrateg 08.30- Förebyggande av hjärtkärlsjukdom - levnadsvanor och farmakologi Jan Håkansson, distriktsläkare 09.30 Fika 10.00 forts

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20)

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Modell Västerbotten Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten med representanter från landsting och kommuner

Läs mer

Integrationshandledning Nationell lista undvik till äldre

Integrationshandledning Nationell lista undvik till äldre Nationell lista undvik till äldre Del av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger Innehållsförteckning Syfte... 3 Terminologi...

Läs mer

Rutin för dosdispenserade läkemedel

Rutin för dosdispenserade läkemedel Redaktör och ansvarig utgivare:. Redaktion: Järpens hälsocentral. Skolvägen 29. 830 05 Järpen. per.magnusson@jll.se 1(5) De regionala anvisningarna för dosdispenserade läkemedel har nedan omsatts i lokal

Läs mer

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre Nationell lista undvik till äldre Del av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger Innehållsförteckning Syfte... 3 Bakgrund

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer