Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2012 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2012 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2012 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1. Allmänt Det pedagogiska utvecklingsarbetet vid Handelshögskolan leds av den pedagogiska ledningsgruppen (PEL). Från och med augusti 2012 är en deltidskoordinator (FD Cecilia Lundberg) anställd för att bereda och verkställa projektets uppgifter och uppdrag i enlighet med PEL:s beslut. Den pedagogiska ledninggruppen har under år 2012 bestått av följande ordinarie medlemmar: ordförande Barbro Schauman, viceordförande Anna-Greta Nyström, Karolina Söderlund, Jonas Lagerström, Kim Holmberg, Isto Huvila, Sonja Lillhonga, Daniela Sund, Joona Kyyrö, Tuija-Liisa Pohja, Lena Nybond, Erica Krook, Eerika Saaristo samt koordinator och sektreterare Cecilia Lundberg. Medlemmarna byttes delvis ut vid läsårsstarten i augusti Huvudsyftet är att alla ämnen ska vara representerade liksom två studenter. Sofia Slotte som sammanställde studentgenomströmningsrapporten för HHÅA deltog som extra medlem under vårterminen. I handelshögskolans institutionsråd vars mandatperiod löpte ut representerades PEL av Anna-Greta Nyström och Eerika Saaristo. PEL har följt en budgetuppföljning läsårsvis, men ändrat om den under hösten Detta för att vara i enlighet med ÅA:s allmänna praxis om att hålla en bokföring kalendersårsvis. Budgetuppföljningen per den framgår av Bilaga 1 (exklusive koordinatorns lön). 2. Verksamhet år 2012 Under år 2012 har PEL:s huvudsatsningar varit benchmarking i Norden, framtagning av en pedagogisk strategi för Handelshögskolan, utveckling och start för processen Lärande i Fokus (LiF) för alla ämnen, samt en aktiv insats för studentgenomströmning och kursevaluering. a) Möten Pedagogiska ledningsgruppen har regelbundet träffats för möten 1-2 gånger per månad under läsåret. Vid behov har gäster bjudits in, t.ex. Tua Henriksson och Minna Lostedt från studiekansliet och Sonja Vidjeskog från Centret för språk och kommunikation. Mötesdatum för år 2012: 11.1, 16.2, 22.3, 12.4, 10.5, 17.8, 18.9, 1.10, 22.10, 5.11, 14.11, 28.11, De två toppenheterna vid ÅA (HHÅA och IPL) har även haft 1-2 möten per termin på koordinators- och projektledningsnivå med Lärcentret och ÅA:s kvalitetsenhet. Mötesdatum år 2012: 15.2, 29.3, 25.2, 14.9 och

2 Årsredovisning 2012 b) Kurser och seminarier PEL arrangerade flertalet utbildnings- och diskussionstillfällen för den egna personalen vid HHÅA. PEL var även inbjuden att informera om sin verksamhet på seminarier och möten såväl inom HHÅA och för övriga ÅA (t.ex. Arbetsforums seminarium om arbetslivsförankring och för referensgruppen för utveckling av universitetspedagogisk undervising). För studenterna anordnandes den första Ämneskarnevalen i auditorium I den 1 mars med syftet att synliggöra utbildningen och underlätta informationsspridningen inför första årsstudenternas val av huvudämne. Tillställningen var välbesökt och fick ett mycket positivt mottagande. För HHÅA:s personal ordnades en endagskurs i studentcentrerade och reflektiva lärmetoder den 16 april, samt ett seminarium om universitetsportföljer och programvaran Kyvyt den 23 maj (Bilaga 2). De största evenemanget riktat till hela ÅA med PEL som arrangör var Höstkonferensen den 26 oktober. Konferensen ordnades för andra gången och bestod av presentationer kring aktiverat lärande från ett vitt spektrum av lärarkrafter inom ÅA och med gästpresentatörer utifrån (Bilaga 2-3). c) Övriga träffar för/med personalen För att underlätta för HHÅA:s personal att träffas och utbyta information och aktualiteter har PEL hållit i trådarna för en gemensam informell personalträff varje onsdag kl. 9, det s.k. onsdagskaffet. På motsvarande vis har personalen också haft möjlighet att samlas för gemensam lunch varannan torsdag kl. 12. d) Utvecklingsarbete, kartläggningar Processen Lärande i Fokus Lärande i Fokus (LiF) står för en utveckling av utbildningen och undervisningen inom våra fem huvudämnen (Företagets organisation och ledning, Internationell marknadsföring, Redovisning, Informationsvetenskap och Nationalekonomi). Grundtanken är att personalen inom ämnena tillsammans och fokuserat arbetar för att möjliggöra ett effektivt lärande, skapa goda lärandemiljöer samt stöda ämnenas utveckling. LiF handlar om att förbättra och stöda möjligheterna till lärande för studenterna, lärarna, ämnena, det vill säga hela Handelshögskolan (Figur 1). Arbetet startade för Informationsvetenskap i januari 2012 och allmän information för alla lärare vid HHÅA den 29 februari. Den 27 augusti ordnade PEL en Kickoff dag (Bilaga 2) gällande såväl LiF som allmän information och diskussion inför läsårsstarten för HHÅA:s personal på Ala-Lemugård i St. Karins. Det betyder att alla ämnen inlett sina LiF processer, främst genom interna diskussioner. LiF har definierade och givna ramar, men den form 2

3 Årsredovisning 2012 Figur 1. Konceptet för Lärande i Fokus-processen. Utvecklat av Eerika Saaristo. processen i praktiken får bestäms enligt de enskilda ämnenas behov. Varje ämne har därför en viktig uppgift i att diskutera fram vad de vill fokusera på och vilken arbetsform de vill följa. Arbetstakten och det konkreta förverkligandet bestäms av varje ämne själv och följs upp och rapporteras till PEL. T.ex. Nationalekonomin har hållit flera diskussionstillfällen för sina lärare och en arbetshandledare kommer att träffa gruppen vid flertalet tillfällen under läsåret Inför år 2013 gäller det för samtliga ämnen att besluta om vad de pedagogiskt önskar utveckla och genomföra planerna i praktiken. Kursevaluering Under hösten har mycket tid lagts ner på en gemensam kursvärderingsblankett (Bilaga 4) för alla kurser inom HHÅA. En gemensam workshop för lärarna ordnades den 13 oktober (Bilaga 2). Dagen inleddes med presentationer av professor Pekka Santtila som presenterade Institutionen för psykologi och logopedis (IPL) utvärderingsmodell, kvalitetskoordinator Ole Karlsson som talade om ÅA:s och undervisningsministeriets allmänna uppföljningspolicy samt Cecilia Lundberg från PEL som presenterade synpunkter på kursevaluering enligt modell från Stockholms universitet. Därefter diskuterades och arbetades ett förslag fram för frågor anpassade enligt HHÅA:s behov. Som underlag fungerade IPL:s blankett och Lärcentrets modell. Frågorna gick sedan på remissrunda till hela personalen varefter PEL reviderade blanketten utgående från responsen som kommit in. Det slutliga formuläret infördes sedan elektroniskt - både på svenska och engelska - som en e- blankett tillsammans med en instruktion för lärarna. Systemet pilottestades under december av en handfull lärare och kommer att läggas fram för institutionsrådet i januari Därefter är tanken att blanketten används i alla kurser. Under senhösten 2013 ordnar PEL en seminariedag där systemet utvärderas och eventuellt revideras. 3

4 Årsredovisning 2012 Övrigt Karolina Söderlund deltog i seminariet Sulop2012, Sulautuva oppiminen Vid Helsingfors universitet den 8 mars. Cecilia Lundberg och Barbro Schauman deltog i ett utbildningstillfälle av arbetsverktyget Förändringens fyra rum den 23 november i Åbo. Syftet var att kartlägga om verktyget kunde beställas in som personalutbildning för HHÅA:s del. e) Publikationer, guider, riktlinjer, övriga skriftliga produktioner "Lilla Hankenboken" (Handelshögskolan vid Åbo Akademi) med idé från Haaga-Helia producerades under våren och trycktes till läsårsstarten Nytryck beställdes i december 2012 efter en mindre uppdatering av materialet. Webbsidan upprätthölls under våren av 2012 av Erica Krook och under hösten av Rasmus Rantala. En revidering av hemsidan är under arbete av Cecilia Lundberg och kommer att färdigställas under januari 2013 och därefter uppdateras kontinuerligt. PEL har bidragit med inlägg till ÅA:s lärarblogg av Eerika Saaristo den 24 februari, Anna- Greta Nyström den 6 november och Cecilia Lundberg den 12 december. I Meddelanden för ÅA i spalten Kvalitet och utveckling av undervisningen skrev Sofia Slotte om genomströmningen på HHÅA (Nr. 2) och beskrevs LiF-processen av Eerika Saaristo och Cecilia Lundberg (Nr. 13). f) Beslut, tillsatta grupper etc. Anna-Greta Nyström är utsedd som medlem i rektors strategigrupp inom utbildning. g) Övrigt Benchmarking Pedagogiska ledningsgruppen har velat bilda sig en uppfattning om nuläget för universitetspedagogiken i Norden. Målsättningen har varit att för Handelshögskolans och Åbo Akademis del kunna få nya uppslag och idéer som bäst passar in i våra egna behov att bygga vidare kring. På samma gång bygger vi upp ett kontaktnät inom högskolepedagogik. Våren 2012 gjorde vi studiebesök i Helsingfors den 9-10 januari (Enheten för pedagogisk utveckling, Svenska Social och Kommunalhögskolan, Svenska Handelshögskolan samt Yrkeshögskolan Haaga-Helia) och Jyväskylä den 6-7 februari (Educluster och Tiimiakademia). Vi gjorde även två utrikesresor och besökte Uppsala universitet (Institutionen för pedagogisk utveckling och Uppsala Learning Lab), Karolinska institutet, Stockholms universitet (Universitetspedagogiskt centrum), Handelshögskolan i Stockholm den januari, Lunds tekniska högskola (Genombrottet), Århus universitet (Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier) samt Copenhagen Business School och Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn den april. Under hösten har vi besökt Minervatorget vid Institutionen för beteendevetenskaper vid Helsingfors universitet och Aalto universitetets Design Factory den 20 november, samt träffat de ansvariga för den pedagogiska utbildningen på Turun Yliopisto den 5 november. 4

5 Årsredovisning 2012 Ett sammandrag av den viktigaste informationen från studiebesöken presenteras i Bilaga 5. Deltagande i pedagogiska konferenser och mässor PEL deltog i ÅA:s och Turun Yliopistos gemensamma pedagogiska mässa den 22 maj och presenterade två posters: Krook, Erica: Handelshögskolan vid Åbo Akademi - toppenhet inom undervisning och Nyström, Anna-Greta: Inno58h. På Pedaforum i Esbo den augusti deltog Johanna Lindström, Anna-Greta Nytström och Barbro Schauman. NU2012 Gränslöst lärande är Sveriges största konferens inom högskolepedagogik och ordnas vartannat år. Årets konferens gick i Göteborg den oktober och Isto Huvila, Cecilia Lundberg, Anna-Greta Nyström, Barbro Schauman samt Karolina Söderlund deltog. Pedagogisk strategi för HHÅA Den pedagogiska strategin har bearbetats inom PEL under hela året, bland annat genom en omfattande SWOT-analys. Ett utkast till strategin är skrivet och enligt planen ska den kunna tas upp till behandling och godkännas av Institutionsrådet i början av år Studentgenomströmning Studentgenomströmningen har varit ett centralt begrepp inom hela högskoleväsendet under de senaste åren. Handelshögskolan hade FK Sofia Slotte anställd för att göra en utredning av genomströmningsläget för HHÅA:s del, vilket resulterade i rapporten Slutrapport: Utredning av studentgenomströmning och avbrutna studier vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Sofia Slotte fungerade även som en extra medlem av PEL under läsåret Studentkåren och Lärcentret arrangerade ett gemensamt seminarium med gemomströmning som tema den 30 mars och med en uppföljning den 13 november. Sofia Slotte presenterade sina resultat vid vårseminariet och projektkoordinator Cecilia Lundberg talade under höstseminariet. Ansökningar PEL skickade in två ansökningar till Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) utlysning av extra medel för internationella benchmarkingprojekt. Inga medel biviljades dock för ansökningarna. 3. Verksamhetsplan för år 2013 Processen Lärande i Fokus är huvudtema för år PEL kommer att noggrant följa upp hur alla ämnen kommit i gång i sitt arbete och bistå med arrangemangen kring genomförandet. Ett gemensamt LiF-seminarium är inprickat i slutet av april samt en läsårskickoff i slutet av augusti för hela personalen vid HHÅA. Erfarenheterna av LiF-arbetet kommer att presenteras vid möten och konferenser, närmast på Higher education, higher level learning i Tallinn den

6 Årsredovisning 2012 Gällande den utåtriktade verksamheten kommer PEL att ordna en förstorad Ämneskarneval den Eftermiddagen den 7.3 riktar sig till första års studenterna vid HHÅA och eventuella biämnesstudenter. Den 8.3 ordnas program i motsvarande anda tillsammans med institutionerna för rättsvetenskap, socialvetenskap och statsvetenskap som en del av ÅA och Novias Universitets- och yrkeshögskoledag. Tillsammans med IPL ordnar PEL ett seminarium om kursutvärderingar den 18 mars. Fredagen den 25 oktober hålls Höstkonferensen 2013 som återigen riktar sig till hela ÅA:s personal. HHÅA:s kursutvärderingssystem kommer att utvärderas och diskuteras på ett internt seminarium för HHÅA:s lärare och studenter under senhösten Bilagor 1. Budget 2012 (ej på webben) 2. Utbildningar Affisch för Höstkonferensen 4. Kursevalueringsblankett 5. Sammanfattning av studiebesöken 6

7 Årsredovisning 2012 Bilaga 2 Utbildningar 2012 Datum Antal lektioner (á 45 min) Totalt antal deltagare* Plats Ämneskarnevalen Studentcentrerade lärmetoder (Opinpaja) Universitetsportföljer + Kyvyt KickOff Feedbackseminarium Höstkonferens 1.mar Åbo 16.apr 8 17 Åbo + Abode Connect 23.maj 3 5 Åbo 27.aug 8 21 St Karins 8.okt 5 16 Åbo 26.okt 6 47 Åbo + Abode Connect Summa kurser:

8 Aktiverande utbildning energiöverföring mellan studenter och lärare Hankens Höstkonferens Fredagen den kl Auditorium I, Hanken och via Adobe Connect. Som en av ÅA:s två kvalitetsenheter inom utbildning vill Handelshögskolan inbjuda hela ÅA:s personal med anknytning till undervisning på en seminariedag där olika synsätt på lärande står i fokus. Det bjuds på inspiration och idéer till utveckling av utbildningen, hur egenlärarsystemet fungerar och kan vara till nytta för både studenter och lärare, samt förhoppningsvis en givande och tankeväckande diskussion. Välkommen! Anmälningar: Program 9.00 Välkommen! Projektkoordinator Cecilia Lundberg, rektor Jorma Mattinen 9.20 Metod som pedagogisk defibrillator Akademilektor Thomas Denk 9.50 Tvärvetenskapens utmaningar Professor Olav Joffi Eklund Kaffe Aktiverat lärande och lärarens roll Forskardoktor Anna-Greta Nyström Egenlärarrollen i fokus ära eller ok? Universitetslärare Linnéa Henriksson, akademilektor Johan Werkelin, ekon.stud. Sonja Lillhonga Lunchpaus Lärande i team och projekt Programansvarig Maria Westerlund, Yrkeshögskolan Novia Från undervisning till lärande Universitetslektor Monica Londen, Svenska social- och kommunalhögskolan Avslutning Akademilektor Barbro E Schauman Skål och mingel Kontakt: Cecilia Lundberg Handelshögskolan, Henriksgatan 7, Åbo

9 HANDELHÖGSKOLANS KURSVÄRDERING Kursens namn och kurskod Period/år Lärare/Tentator Svara omsorgsfullt på frågorna, så att du ger rätt svar på rätt fråga. Beroende på fråga: markera ditt alternativ eller formulera dina svar fritt. Dina åsikter är viktiga dels för att själv reflektera över ditt lärande, dels för att vi ska kunna utveckla kursen på bästa möjliga sätt. Vad anser du? Svara ja/nej eller enligt skalan 1 = inte alls, 5 = mycket. Allmänt Är du huvudämnesstuderande biämnesstuderande läser du strökurser 1. OM LÄRANDEMÅLEN a) Tycker du att du har uppnått kursens lärandemål? - Delmål 1 - Delmål 2 JA NEJ JA NEJ - Delmål 3 JA NEJ b) Läraren presenterade kursens lärandemål? JA NEJ c) Läraren presenterade tidigare kursvärderingar och eventuella förändringar vid kursstarten? JA NEJ

10 2. OM UTBILDNINGEN OCH METODERNA a) Metoderna som användes var ändamålsenliga: Ej aktuellt Föreläsningar Ej aktuellt Företagsbesök Ej aktuellt Grupparbete Ej aktuellt Projekt Ej aktuellt Räkneövning Ej aktuellt Seminarier Ej aktuellt Studiecirkel Ej aktuellt Workshop b) Kurslitteraturen var ändamålsenlig c) Det övriga materialet var ändamålsenligt d) Kursen varvade teori med praktiska exempel e) Examinationsformen passade in i kurshelheten f) Läraren var engagerad i kursen 3. OM DITT EGET LÄRANDE a) Kursen motsvarade mina förväntningar

11 b) Jag var aktiv under kursen c) Min arbetsinsats motsvarar kursens studiepoäng (1 sp=25-27 h) d) Samarbetet med de övriga deltagarna fungerade e) Samarbetet mellan studenter och lärare fungerade f) Kursen inspirerade mig i mina studier g) Kursen är till nytta för min framtid h) Jag upplevde kursen som svår i) Vad betydde mest för ditt eget lärande under kursen? j) Upplevde du något i kursupplägget som onödigt? Motivera. k) Är det något du velat göra annorlunda? 4. DIN HELHETSBEDÖMNING a) Vilket slutvitsord ger du för denna kurs?

12 b) Kommentarer och förbättringsförslag: Skicka TACK FÖR DITT SVAR OCH ENGAGEMANG!

13 IGE FINLAND HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Universitet/högskola Enhet Administrativ (A) eller Forskningsenhet (F) Kontaktperson Specialkompetenser Kalevi Ekman, Maria Clavert, Markus Aalto-universitetet Design Factory F Beredskap att ge skräddarsydda kurser Beredskap att ge färdigpaketerade kurser ECTS kurser Svenskspråkig utbildnin g Annat språk, vilket Besöksdatum Kommentarer Torkkeli (?) Projektpedagogik finska Samarbete i framtiden? Haaga-Helia Yrkeshögskola Lärarhögskolan A Annica Isacsson Praktisk högskolepedagogik x x x Hanken (Svenska Handelshögskolan Företagets ledarskap och i Helsingfors) organisation F Pernilla Gripenberg delvis på svenska finska Brett utbud, heltids, deltids, veckoslutskurser, ämnesdidaktisa Mopedi (markandsföring), Jopedi (Juridik), Tepedi (teknik) samma människor som går år efter år Nationell kvalitetsenhet Ingmar "Inkku" Björkman Helsingfors Universitet (HU) HU YTY (Yliopistopedagogiikan tutkimus ja kehitysyksikkö) F Sari Lindblom-Ylänne Monika Londen Social- och Kommunalhögskolan F Robert Runeberg Forskningsbaserad utbildning och undervisning x x x x finska Rektorsskola, akademisk fortbildning x sp universitetspedagogikkurser. Konstruktivistisk och forskningsnbaserad syn på pedagogik. Rekommenderar Palmenia och projektchef Jutta Angus. Lista på Shanghailistans universitet i Norden: Aarhus, Helsingfors, Köpenhamn, Uppsala, Oslo, Karolinska, Stockholm. Inte beredskap eller kompetens att ordna det vi behöver. HU Inst. Beteendevetenskaper F Bettina Lindfors Ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut, Opetuksen ja ohjauksen kehittäminen ja Turun Yliopisto (TY) opetusteknologia A Teknisk utrustning Planering av utrymmen x finska Erkki Härkönen Matti Lappalainen Motsvarighet till LC finska Innovativ lärandemiljö, Minervatorget, utvecklat av prof Kirsti Lonka som ett del av World Design Capital-projektet. Etablerat samarbete med LC och Tove Forslund. Medarragngör till ÅA och TY:s Pedamässor. Åbo Akademi (ÅA) Vuxenpedagogik F Petri Salo Vuxenpedagogisk forskning x x x ÅA CLL- Vasa A (Torbjörn Sandén) Margareta Bast- Gullberg Lärarutbildning x x delvis x Inte så villig att skräddarsy kurser ÅA Tritonia; Edu-lab A Christina Flemming, Maria Byholm Nätbaserad undervisning (inte åt oss) på ÅA kvotplatser x x multilanguage ÅA Pedagogiska fakulteten; lärarutbildning F Prof. Ria Heilä- Yläkallio, Liselott Forsman ÅA Unipeda, Vasa A Calle Carling x Karolinska Institutet LIME - Enheten för Lärande informatik management och etik (medicinsk pedagogik) A / F (medicinsk pedagogik) Stockholms Handelshögskola A Pär Mårtensson Klara Bolander-Laksov, Lena Engqvist-Boman Medicinsk pedagogik x Inget för oss Företagsekonomisk didaktik, studentgenomströmning (x) x x x engelska Föreslog att man kunde samköra kurser t.ex. case-skrivning när de tar in experter. English in the classroom. Teaching and learning at Business School

14 DANMARK SVERIGE Stockholms Universitet Uppsala Universitet (UU) Universitetspedagogiskt centrum (UPC) Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU) A A (men publicerar utredningsrapportern a) Stefan Ekecrantz, Tony Burden Ann-Sofi Henriksson (allmänt hela enheten. Fr.o.m. Maj 2012 på KTH), Geir Gunnlaugsson (företagsekonomisk didaktik), Einar Lauritzen tf. avdelningschef grunderna i allmän universitetspedagogik, utveckla program och kurser x x x Excellent lärare, studentgenomströmning x x x x Självkostnadspris, bra beredskap att ordna kurser åt utomstående Gav ett mycket proffsigt intryck. Bra kontakter och nätverk, existerande kontakter till ÅA. gör utredningar som publiceras i tryck. Egen Konferens i universitetspedagogisk utveckling, dit vi är välkomna. NU 2012 pedagogisk konferens i Göteborg, Lunds tekniska högskola Genombrottet F Aarhus Universtitet Aarhus Universtitet Copenhagen Business School Nordiska Ministerrådet Uppsala Learning Lab (ULL) A Eva Pärt-Enander IT och pedagogik Tomas Olsson, Torgny Roxå Center for Undervisningsudvikling og digitale medier F Arne Kjaer Center for undervisning og laerning. Faculty of Business and Social Sciences Center for undervisning og learning. F F Torben K. Jensen. Rasmus Blok, Dorte Siedelman. Forskningsbaserad utbildning och undervisning. Subkulturer; hur nå alla? Belöningar x x x IT, vägledning, entreprenörsskap Bredda vyer. Och knyta x x engelska ihop alla enheter. Torbens butik är överlappande över hela universitetet. Forskar i x endel engelska Go Online, DigEx x x engelska Jens Tofteskov. Educational Senior Adviser. Examinationsformer x x engelska Dean's Office Education Avdelningen för kunskap och välfärd A/F Fredrik Melander Nordic master Goda kontakter till Tove Forslund på CLL, kunde tänkas göra något skräddarsytt i samarbete Studentens lärande = högskolepedagogisk utbildning, pedagogiskt konsultstöd, högskolepedagogisk forskning, utvärderingsverksamhet, belöningssystem. De var spec. På belöningar!! De tipsade om att printa upp posters på tyg istället för papper. Studiemetron och undervisningsmetron! Undervisningen ska vara integrerad med teknologi. Entreprenuriell didaktik. Har börjat utveckla didaktik för laboratoriearbete. Var tredje år påbyggnad. Undervisar undervisare i undervisning. En del obligatoriska saker för professorer. Pedagogik med i studieteknikkursen. Ämnesdidaktisk indelning. Casewrtiting Roskilde och Aalborg är PBL-universitet, Berith Lassenssen tipsade. Både övar och berättar om olika metoder. Casewriting workshop -< uppdelat i två omgångar. Max 14 pers. Det finns nordiska nätverk för pedagogisk excellens

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen 2011-15 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Den pedagogiska

Läs mer

Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2014. Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2014. Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi Årsredovisning 2014 Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2014 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1. Allmänt Det pedagogiska utvecklingsarbetet vid Handelshögskolan leds av

Läs mer

Projektet Kvalitetsenhet inom utbildning (1.8.2011 31.7.2015) Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Projektet Kvalitetsenhet inom utbildning (1.8.2011 31.7.2015) Handelshögskolan vid Åbo Akademi Projektet Kvalitetsenhet inom utbildning (1.8.2011 31.7.2015) Handelshögskolan vid Åbo Akademi Effekter på utbildningsnivå Projektet har möjliggjort en aktiv medverkan inom aktuell universitetspedagogik

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling 1(5) FRÅN : RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll 2010:8 2010 10 07 Närvarande: Ahl, Matilda Andersson, Bo Lennart (ATM) Ansnes, Björn(ATM, UFK) Donner, Tanja (Bibl) Johansson, Annika (SA) Karlsson, Björn

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Supplemental Instruction - Projektplan

Supplemental Instruction - Projektplan Supplemental Instruction - Projektplan Fredrik Härlin 19 mars 2012 1 Inledning och bakrund Supplemental Instruction är en alternativ och kompletterande inlärningsform där en äldre student (SI-ledare) vägleder

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57)

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) From: Netigate Sent: den 29 juli 2014 15:05:55 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) Adress-

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 17:56:31 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 28 augusti 2014 17:56:31 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 28 augusti 214 17:56:31 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by vis@post.com 8/28/214 5:56:31 PM (2.2:41:52) Adress-

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

Fram till idag har jag gjort pedagogiska sakkunnigbedömningar beträffande ca trettio personer på olika lärosäten.

Fram till idag har jag gjort pedagogiska sakkunnigbedömningar beträffande ca trettio personer på olika lärosäten. Curriculum vitae & publikationslista Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungliga Tekniska Högskolan Högskolepedagogik/Lärande Osquars backe 31 100 44 Stockholm Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil)

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

IT-baserad distansutbildning

IT-baserad distansutbildning IT-baserad distansutbildning Bilder och exempel rörande organisation, samordning, stöd och support Fokus: Organisation Högskolan i Gävle Learning Center Learning Center är ett treårigt projekt som ska

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Tiina Alanko, tekn.stud. Leena Hupa, lektor Johan Werkelin, akademilektor Jan Westerholm, professor Inledning

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Program DIUs studieresa till Köpenhamn

Program DIUs studieresa till Köpenhamn Program DIUs studieresa till Köpenhamn Tisdag 20 onsdag 21 januari 2015 Programmet gäller med reservation för ändringar, 18 december 2014 1 Danska erfarenheter Program i Köpenhamn 20-21 januari 2015 Tisdag

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth. Curriculum vitae inklusive publikationslista per mars 2015 Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.se

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 1/5 Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 Närvarande: Stefan Holmlid, Datavetenskap Linköpings universitet ordförande (SHd) Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg Nilsson, Luleå Tekniska

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING Sammanställt av Psykonets material på finska av Matti Laine & Harriet Eriksson 1. ALLMÄNT Vad är en specialpsykologutbildning?

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar. Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7

PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar. Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7 PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7 Innehållsförteckning Pedagogisk grundsyn... 3 Vad karaktäriserar en bra lärare?... 3 Studenten... 4 Undervisningen... 4

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Minnesanteckningar styrgrupp 2015-02-11 Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Dag/tid 11 feb 2015, kl 10-12 Plats Malå hotell Närvarande Norsjö: Mikael Lindfors, Katarzyna Wikström Sorsele: Kjell

Läs mer

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05 30.5.2012 UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05 Programöversikt Klocktider 14:15-19 (i regel) Kurstider: våren och hösten 2012, Vasa Modul I FÖRVALTNING Våren 2012,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Johanna Berg Joel Brandell Gun Djerf Dan Henningson Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela Nyström

Läs mer

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Vi firar avslutad utbildning Learning in Networks 8 sp! Åbo 29.1.2010 Tove Forslund, Lärcentret Malin Siimes, Personalärenden Carina Gräsbeck, Centret

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia Bästa lärare, Dimensioneringsramen för nätbaserade studier är ett verktyg för planeringen av nätbaserad undervisning. Med hjälp av dimensioneringsramen kan du planera din nätbaserade undervisning så att

Läs mer

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140124 Möte projektgrupp

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer