Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2012 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2012 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2012 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1. Allmänt Det pedagogiska utvecklingsarbetet vid Handelshögskolan leds av den pedagogiska ledningsgruppen (PEL). Från och med augusti 2012 är en deltidskoordinator (FD Cecilia Lundberg) anställd för att bereda och verkställa projektets uppgifter och uppdrag i enlighet med PEL:s beslut. Den pedagogiska ledninggruppen har under år 2012 bestått av följande ordinarie medlemmar: ordförande Barbro Schauman, viceordförande Anna-Greta Nyström, Karolina Söderlund, Jonas Lagerström, Kim Holmberg, Isto Huvila, Sonja Lillhonga, Daniela Sund, Joona Kyyrö, Tuija-Liisa Pohja, Lena Nybond, Erica Krook, Eerika Saaristo samt koordinator och sektreterare Cecilia Lundberg. Medlemmarna byttes delvis ut vid läsårsstarten i augusti Huvudsyftet är att alla ämnen ska vara representerade liksom två studenter. Sofia Slotte som sammanställde studentgenomströmningsrapporten för HHÅA deltog som extra medlem under vårterminen. I handelshögskolans institutionsråd vars mandatperiod löpte ut representerades PEL av Anna-Greta Nyström och Eerika Saaristo. PEL har följt en budgetuppföljning läsårsvis, men ändrat om den under hösten Detta för att vara i enlighet med ÅA:s allmänna praxis om att hålla en bokföring kalendersårsvis. Budgetuppföljningen per den framgår av Bilaga 1 (exklusive koordinatorns lön). 2. Verksamhet år 2012 Under år 2012 har PEL:s huvudsatsningar varit benchmarking i Norden, framtagning av en pedagogisk strategi för Handelshögskolan, utveckling och start för processen Lärande i Fokus (LiF) för alla ämnen, samt en aktiv insats för studentgenomströmning och kursevaluering. a) Möten Pedagogiska ledningsgruppen har regelbundet träffats för möten 1-2 gånger per månad under läsåret. Vid behov har gäster bjudits in, t.ex. Tua Henriksson och Minna Lostedt från studiekansliet och Sonja Vidjeskog från Centret för språk och kommunikation. Mötesdatum för år 2012: 11.1, 16.2, 22.3, 12.4, 10.5, 17.8, 18.9, 1.10, 22.10, 5.11, 14.11, 28.11, De två toppenheterna vid ÅA (HHÅA och IPL) har även haft 1-2 möten per termin på koordinators- och projektledningsnivå med Lärcentret och ÅA:s kvalitetsenhet. Mötesdatum år 2012: 15.2, 29.3, 25.2, 14.9 och

2 Årsredovisning 2012 b) Kurser och seminarier PEL arrangerade flertalet utbildnings- och diskussionstillfällen för den egna personalen vid HHÅA. PEL var även inbjuden att informera om sin verksamhet på seminarier och möten såväl inom HHÅA och för övriga ÅA (t.ex. Arbetsforums seminarium om arbetslivsförankring och för referensgruppen för utveckling av universitetspedagogisk undervising). För studenterna anordnandes den första Ämneskarnevalen i auditorium I den 1 mars med syftet att synliggöra utbildningen och underlätta informationsspridningen inför första årsstudenternas val av huvudämne. Tillställningen var välbesökt och fick ett mycket positivt mottagande. För HHÅA:s personal ordnades en endagskurs i studentcentrerade och reflektiva lärmetoder den 16 april, samt ett seminarium om universitetsportföljer och programvaran Kyvyt den 23 maj (Bilaga 2). De största evenemanget riktat till hela ÅA med PEL som arrangör var Höstkonferensen den 26 oktober. Konferensen ordnades för andra gången och bestod av presentationer kring aktiverat lärande från ett vitt spektrum av lärarkrafter inom ÅA och med gästpresentatörer utifrån (Bilaga 2-3). c) Övriga träffar för/med personalen För att underlätta för HHÅA:s personal att träffas och utbyta information och aktualiteter har PEL hållit i trådarna för en gemensam informell personalträff varje onsdag kl. 9, det s.k. onsdagskaffet. På motsvarande vis har personalen också haft möjlighet att samlas för gemensam lunch varannan torsdag kl. 12. d) Utvecklingsarbete, kartläggningar Processen Lärande i Fokus Lärande i Fokus (LiF) står för en utveckling av utbildningen och undervisningen inom våra fem huvudämnen (Företagets organisation och ledning, Internationell marknadsföring, Redovisning, Informationsvetenskap och Nationalekonomi). Grundtanken är att personalen inom ämnena tillsammans och fokuserat arbetar för att möjliggöra ett effektivt lärande, skapa goda lärandemiljöer samt stöda ämnenas utveckling. LiF handlar om att förbättra och stöda möjligheterna till lärande för studenterna, lärarna, ämnena, det vill säga hela Handelshögskolan (Figur 1). Arbetet startade för Informationsvetenskap i januari 2012 och allmän information för alla lärare vid HHÅA den 29 februari. Den 27 augusti ordnade PEL en Kickoff dag (Bilaga 2) gällande såväl LiF som allmän information och diskussion inför läsårsstarten för HHÅA:s personal på Ala-Lemugård i St. Karins. Det betyder att alla ämnen inlett sina LiF processer, främst genom interna diskussioner. LiF har definierade och givna ramar, men den form 2

3 Årsredovisning 2012 Figur 1. Konceptet för Lärande i Fokus-processen. Utvecklat av Eerika Saaristo. processen i praktiken får bestäms enligt de enskilda ämnenas behov. Varje ämne har därför en viktig uppgift i att diskutera fram vad de vill fokusera på och vilken arbetsform de vill följa. Arbetstakten och det konkreta förverkligandet bestäms av varje ämne själv och följs upp och rapporteras till PEL. T.ex. Nationalekonomin har hållit flera diskussionstillfällen för sina lärare och en arbetshandledare kommer att träffa gruppen vid flertalet tillfällen under läsåret Inför år 2013 gäller det för samtliga ämnen att besluta om vad de pedagogiskt önskar utveckla och genomföra planerna i praktiken. Kursevaluering Under hösten har mycket tid lagts ner på en gemensam kursvärderingsblankett (Bilaga 4) för alla kurser inom HHÅA. En gemensam workshop för lärarna ordnades den 13 oktober (Bilaga 2). Dagen inleddes med presentationer av professor Pekka Santtila som presenterade Institutionen för psykologi och logopedis (IPL) utvärderingsmodell, kvalitetskoordinator Ole Karlsson som talade om ÅA:s och undervisningsministeriets allmänna uppföljningspolicy samt Cecilia Lundberg från PEL som presenterade synpunkter på kursevaluering enligt modell från Stockholms universitet. Därefter diskuterades och arbetades ett förslag fram för frågor anpassade enligt HHÅA:s behov. Som underlag fungerade IPL:s blankett och Lärcentrets modell. Frågorna gick sedan på remissrunda till hela personalen varefter PEL reviderade blanketten utgående från responsen som kommit in. Det slutliga formuläret infördes sedan elektroniskt - både på svenska och engelska - som en e- blankett tillsammans med en instruktion för lärarna. Systemet pilottestades under december av en handfull lärare och kommer att läggas fram för institutionsrådet i januari Därefter är tanken att blanketten används i alla kurser. Under senhösten 2013 ordnar PEL en seminariedag där systemet utvärderas och eventuellt revideras. 3

4 Årsredovisning 2012 Övrigt Karolina Söderlund deltog i seminariet Sulop2012, Sulautuva oppiminen Vid Helsingfors universitet den 8 mars. Cecilia Lundberg och Barbro Schauman deltog i ett utbildningstillfälle av arbetsverktyget Förändringens fyra rum den 23 november i Åbo. Syftet var att kartlägga om verktyget kunde beställas in som personalutbildning för HHÅA:s del. e) Publikationer, guider, riktlinjer, övriga skriftliga produktioner "Lilla Hankenboken" (Handelshögskolan vid Åbo Akademi) med idé från Haaga-Helia producerades under våren och trycktes till läsårsstarten Nytryck beställdes i december 2012 efter en mindre uppdatering av materialet. Webbsidan upprätthölls under våren av 2012 av Erica Krook och under hösten av Rasmus Rantala. En revidering av hemsidan är under arbete av Cecilia Lundberg och kommer att färdigställas under januari 2013 och därefter uppdateras kontinuerligt. PEL har bidragit med inlägg till ÅA:s lärarblogg av Eerika Saaristo den 24 februari, Anna- Greta Nyström den 6 november och Cecilia Lundberg den 12 december. I Meddelanden för ÅA i spalten Kvalitet och utveckling av undervisningen skrev Sofia Slotte om genomströmningen på HHÅA (Nr. 2) och beskrevs LiF-processen av Eerika Saaristo och Cecilia Lundberg (Nr. 13). f) Beslut, tillsatta grupper etc. Anna-Greta Nyström är utsedd som medlem i rektors strategigrupp inom utbildning. g) Övrigt Benchmarking Pedagogiska ledningsgruppen har velat bilda sig en uppfattning om nuläget för universitetspedagogiken i Norden. Målsättningen har varit att för Handelshögskolans och Åbo Akademis del kunna få nya uppslag och idéer som bäst passar in i våra egna behov att bygga vidare kring. På samma gång bygger vi upp ett kontaktnät inom högskolepedagogik. Våren 2012 gjorde vi studiebesök i Helsingfors den 9-10 januari (Enheten för pedagogisk utveckling, Svenska Social och Kommunalhögskolan, Svenska Handelshögskolan samt Yrkeshögskolan Haaga-Helia) och Jyväskylä den 6-7 februari (Educluster och Tiimiakademia). Vi gjorde även två utrikesresor och besökte Uppsala universitet (Institutionen för pedagogisk utveckling och Uppsala Learning Lab), Karolinska institutet, Stockholms universitet (Universitetspedagogiskt centrum), Handelshögskolan i Stockholm den januari, Lunds tekniska högskola (Genombrottet), Århus universitet (Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier) samt Copenhagen Business School och Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn den april. Under hösten har vi besökt Minervatorget vid Institutionen för beteendevetenskaper vid Helsingfors universitet och Aalto universitetets Design Factory den 20 november, samt träffat de ansvariga för den pedagogiska utbildningen på Turun Yliopisto den 5 november. 4

5 Årsredovisning 2012 Ett sammandrag av den viktigaste informationen från studiebesöken presenteras i Bilaga 5. Deltagande i pedagogiska konferenser och mässor PEL deltog i ÅA:s och Turun Yliopistos gemensamma pedagogiska mässa den 22 maj och presenterade två posters: Krook, Erica: Handelshögskolan vid Åbo Akademi - toppenhet inom undervisning och Nyström, Anna-Greta: Inno58h. På Pedaforum i Esbo den augusti deltog Johanna Lindström, Anna-Greta Nytström och Barbro Schauman. NU2012 Gränslöst lärande är Sveriges största konferens inom högskolepedagogik och ordnas vartannat år. Årets konferens gick i Göteborg den oktober och Isto Huvila, Cecilia Lundberg, Anna-Greta Nyström, Barbro Schauman samt Karolina Söderlund deltog. Pedagogisk strategi för HHÅA Den pedagogiska strategin har bearbetats inom PEL under hela året, bland annat genom en omfattande SWOT-analys. Ett utkast till strategin är skrivet och enligt planen ska den kunna tas upp till behandling och godkännas av Institutionsrådet i början av år Studentgenomströmning Studentgenomströmningen har varit ett centralt begrepp inom hela högskoleväsendet under de senaste åren. Handelshögskolan hade FK Sofia Slotte anställd för att göra en utredning av genomströmningsläget för HHÅA:s del, vilket resulterade i rapporten Slutrapport: Utredning av studentgenomströmning och avbrutna studier vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Sofia Slotte fungerade även som en extra medlem av PEL under läsåret Studentkåren och Lärcentret arrangerade ett gemensamt seminarium med gemomströmning som tema den 30 mars och med en uppföljning den 13 november. Sofia Slotte presenterade sina resultat vid vårseminariet och projektkoordinator Cecilia Lundberg talade under höstseminariet. Ansökningar PEL skickade in två ansökningar till Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) utlysning av extra medel för internationella benchmarkingprojekt. Inga medel biviljades dock för ansökningarna. 3. Verksamhetsplan för år 2013 Processen Lärande i Fokus är huvudtema för år PEL kommer att noggrant följa upp hur alla ämnen kommit i gång i sitt arbete och bistå med arrangemangen kring genomförandet. Ett gemensamt LiF-seminarium är inprickat i slutet av april samt en läsårskickoff i slutet av augusti för hela personalen vid HHÅA. Erfarenheterna av LiF-arbetet kommer att presenteras vid möten och konferenser, närmast på Higher education, higher level learning i Tallinn den

6 Årsredovisning 2012 Gällande den utåtriktade verksamheten kommer PEL att ordna en förstorad Ämneskarneval den Eftermiddagen den 7.3 riktar sig till första års studenterna vid HHÅA och eventuella biämnesstudenter. Den 8.3 ordnas program i motsvarande anda tillsammans med institutionerna för rättsvetenskap, socialvetenskap och statsvetenskap som en del av ÅA och Novias Universitets- och yrkeshögskoledag. Tillsammans med IPL ordnar PEL ett seminarium om kursutvärderingar den 18 mars. Fredagen den 25 oktober hålls Höstkonferensen 2013 som återigen riktar sig till hela ÅA:s personal. HHÅA:s kursutvärderingssystem kommer att utvärderas och diskuteras på ett internt seminarium för HHÅA:s lärare och studenter under senhösten Bilagor 1. Budget 2012 (ej på webben) 2. Utbildningar Affisch för Höstkonferensen 4. Kursevalueringsblankett 5. Sammanfattning av studiebesöken 6

7 Årsredovisning 2012 Bilaga 2 Utbildningar 2012 Datum Antal lektioner (á 45 min) Totalt antal deltagare* Plats Ämneskarnevalen Studentcentrerade lärmetoder (Opinpaja) Universitetsportföljer + Kyvyt KickOff Feedbackseminarium Höstkonferens 1.mar Åbo 16.apr 8 17 Åbo + Abode Connect 23.maj 3 5 Åbo 27.aug 8 21 St Karins 8.okt 5 16 Åbo 26.okt 6 47 Åbo + Abode Connect Summa kurser:

8 Aktiverande utbildning energiöverföring mellan studenter och lärare Hankens Höstkonferens Fredagen den kl Auditorium I, Hanken och via Adobe Connect. Som en av ÅA:s två kvalitetsenheter inom utbildning vill Handelshögskolan inbjuda hela ÅA:s personal med anknytning till undervisning på en seminariedag där olika synsätt på lärande står i fokus. Det bjuds på inspiration och idéer till utveckling av utbildningen, hur egenlärarsystemet fungerar och kan vara till nytta för både studenter och lärare, samt förhoppningsvis en givande och tankeväckande diskussion. Välkommen! Anmälningar: Program 9.00 Välkommen! Projektkoordinator Cecilia Lundberg, rektor Jorma Mattinen 9.20 Metod som pedagogisk defibrillator Akademilektor Thomas Denk 9.50 Tvärvetenskapens utmaningar Professor Olav Joffi Eklund Kaffe Aktiverat lärande och lärarens roll Forskardoktor Anna-Greta Nyström Egenlärarrollen i fokus ära eller ok? Universitetslärare Linnéa Henriksson, akademilektor Johan Werkelin, ekon.stud. Sonja Lillhonga Lunchpaus Lärande i team och projekt Programansvarig Maria Westerlund, Yrkeshögskolan Novia Från undervisning till lärande Universitetslektor Monica Londen, Svenska social- och kommunalhögskolan Avslutning Akademilektor Barbro E Schauman Skål och mingel Kontakt: Cecilia Lundberg Handelshögskolan, Henriksgatan 7, Åbo

9 HANDELHÖGSKOLANS KURSVÄRDERING Kursens namn och kurskod Period/år Lärare/Tentator Svara omsorgsfullt på frågorna, så att du ger rätt svar på rätt fråga. Beroende på fråga: markera ditt alternativ eller formulera dina svar fritt. Dina åsikter är viktiga dels för att själv reflektera över ditt lärande, dels för att vi ska kunna utveckla kursen på bästa möjliga sätt. Vad anser du? Svara ja/nej eller enligt skalan 1 = inte alls, 5 = mycket. Allmänt Är du huvudämnesstuderande biämnesstuderande läser du strökurser 1. OM LÄRANDEMÅLEN a) Tycker du att du har uppnått kursens lärandemål? - Delmål 1 - Delmål 2 JA NEJ JA NEJ - Delmål 3 JA NEJ b) Läraren presenterade kursens lärandemål? JA NEJ c) Läraren presenterade tidigare kursvärderingar och eventuella förändringar vid kursstarten? JA NEJ

10 2. OM UTBILDNINGEN OCH METODERNA a) Metoderna som användes var ändamålsenliga: Ej aktuellt Föreläsningar Ej aktuellt Företagsbesök Ej aktuellt Grupparbete Ej aktuellt Projekt Ej aktuellt Räkneövning Ej aktuellt Seminarier Ej aktuellt Studiecirkel Ej aktuellt Workshop b) Kurslitteraturen var ändamålsenlig c) Det övriga materialet var ändamålsenligt d) Kursen varvade teori med praktiska exempel e) Examinationsformen passade in i kurshelheten f) Läraren var engagerad i kursen 3. OM DITT EGET LÄRANDE a) Kursen motsvarade mina förväntningar

11 b) Jag var aktiv under kursen c) Min arbetsinsats motsvarar kursens studiepoäng (1 sp=25-27 h) d) Samarbetet med de övriga deltagarna fungerade e) Samarbetet mellan studenter och lärare fungerade f) Kursen inspirerade mig i mina studier g) Kursen är till nytta för min framtid h) Jag upplevde kursen som svår i) Vad betydde mest för ditt eget lärande under kursen? j) Upplevde du något i kursupplägget som onödigt? Motivera. k) Är det något du velat göra annorlunda? 4. DIN HELHETSBEDÖMNING a) Vilket slutvitsord ger du för denna kurs?

12 b) Kommentarer och förbättringsförslag: Skicka TACK FÖR DITT SVAR OCH ENGAGEMANG!

13 IGE FINLAND HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Universitet/högskola Enhet Administrativ (A) eller Forskningsenhet (F) Kontaktperson Specialkompetenser Kalevi Ekman, Maria Clavert, Markus Aalto-universitetet Design Factory F Beredskap att ge skräddarsydda kurser Beredskap att ge färdigpaketerade kurser ECTS kurser Svenskspråkig utbildnin g Annat språk, vilket Besöksdatum Kommentarer Torkkeli (?) Projektpedagogik finska Samarbete i framtiden? Haaga-Helia Yrkeshögskola Lärarhögskolan A Annica Isacsson Praktisk högskolepedagogik x x x Hanken (Svenska Handelshögskolan Företagets ledarskap och i Helsingfors) organisation F Pernilla Gripenberg delvis på svenska finska Brett utbud, heltids, deltids, veckoslutskurser, ämnesdidaktisa Mopedi (markandsföring), Jopedi (Juridik), Tepedi (teknik) samma människor som går år efter år Nationell kvalitetsenhet Ingmar "Inkku" Björkman Helsingfors Universitet (HU) HU YTY (Yliopistopedagogiikan tutkimus ja kehitysyksikkö) F Sari Lindblom-Ylänne Monika Londen Social- och Kommunalhögskolan F Robert Runeberg Forskningsbaserad utbildning och undervisning x x x x finska Rektorsskola, akademisk fortbildning x sp universitetspedagogikkurser. Konstruktivistisk och forskningsnbaserad syn på pedagogik. Rekommenderar Palmenia och projektchef Jutta Angus. Lista på Shanghailistans universitet i Norden: Aarhus, Helsingfors, Köpenhamn, Uppsala, Oslo, Karolinska, Stockholm. Inte beredskap eller kompetens att ordna det vi behöver. HU Inst. Beteendevetenskaper F Bettina Lindfors Ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut, Opetuksen ja ohjauksen kehittäminen ja Turun Yliopisto (TY) opetusteknologia A Teknisk utrustning Planering av utrymmen x finska Erkki Härkönen Matti Lappalainen Motsvarighet till LC finska Innovativ lärandemiljö, Minervatorget, utvecklat av prof Kirsti Lonka som ett del av World Design Capital-projektet. Etablerat samarbete med LC och Tove Forslund. Medarragngör till ÅA och TY:s Pedamässor. Åbo Akademi (ÅA) Vuxenpedagogik F Petri Salo Vuxenpedagogisk forskning x x x ÅA CLL- Vasa A (Torbjörn Sandén) Margareta Bast- Gullberg Lärarutbildning x x delvis x Inte så villig att skräddarsy kurser ÅA Tritonia; Edu-lab A Christina Flemming, Maria Byholm Nätbaserad undervisning (inte åt oss) på ÅA kvotplatser x x multilanguage ÅA Pedagogiska fakulteten; lärarutbildning F Prof. Ria Heilä- Yläkallio, Liselott Forsman ÅA Unipeda, Vasa A Calle Carling x Karolinska Institutet LIME - Enheten för Lärande informatik management och etik (medicinsk pedagogik) A / F (medicinsk pedagogik) Stockholms Handelshögskola A Pär Mårtensson Klara Bolander-Laksov, Lena Engqvist-Boman Medicinsk pedagogik x Inget för oss Företagsekonomisk didaktik, studentgenomströmning (x) x x x engelska Föreslog att man kunde samköra kurser t.ex. case-skrivning när de tar in experter. English in the classroom. Teaching and learning at Business School

14 DANMARK SVERIGE Stockholms Universitet Uppsala Universitet (UU) Universitetspedagogiskt centrum (UPC) Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU) A A (men publicerar utredningsrapportern a) Stefan Ekecrantz, Tony Burden Ann-Sofi Henriksson (allmänt hela enheten. Fr.o.m. Maj 2012 på KTH), Geir Gunnlaugsson (företagsekonomisk didaktik), Einar Lauritzen tf. avdelningschef grunderna i allmän universitetspedagogik, utveckla program och kurser x x x Excellent lärare, studentgenomströmning x x x x Självkostnadspris, bra beredskap att ordna kurser åt utomstående Gav ett mycket proffsigt intryck. Bra kontakter och nätverk, existerande kontakter till ÅA. gör utredningar som publiceras i tryck. Egen Konferens i universitetspedagogisk utveckling, dit vi är välkomna. NU 2012 pedagogisk konferens i Göteborg, Lunds tekniska högskola Genombrottet F Aarhus Universtitet Aarhus Universtitet Copenhagen Business School Nordiska Ministerrådet Uppsala Learning Lab (ULL) A Eva Pärt-Enander IT och pedagogik Tomas Olsson, Torgny Roxå Center for Undervisningsudvikling og digitale medier F Arne Kjaer Center for undervisning og laerning. Faculty of Business and Social Sciences Center for undervisning og learning. F F Torben K. Jensen. Rasmus Blok, Dorte Siedelman. Forskningsbaserad utbildning och undervisning. Subkulturer; hur nå alla? Belöningar x x x IT, vägledning, entreprenörsskap Bredda vyer. Och knyta x x engelska ihop alla enheter. Torbens butik är överlappande över hela universitetet. Forskar i x endel engelska Go Online, DigEx x x engelska Jens Tofteskov. Educational Senior Adviser. Examinationsformer x x engelska Dean's Office Education Avdelningen för kunskap och välfärd A/F Fredrik Melander Nordic master Goda kontakter till Tove Forslund på CLL, kunde tänkas göra något skräddarsytt i samarbete Studentens lärande = högskolepedagogisk utbildning, pedagogiskt konsultstöd, högskolepedagogisk forskning, utvärderingsverksamhet, belöningssystem. De var spec. På belöningar!! De tipsade om att printa upp posters på tyg istället för papper. Studiemetron och undervisningsmetron! Undervisningen ska vara integrerad med teknologi. Entreprenuriell didaktik. Har börjat utveckla didaktik för laboratoriearbete. Var tredje år påbyggnad. Undervisar undervisare i undervisning. En del obligatoriska saker för professorer. Pedagogik med i studieteknikkursen. Ämnesdidaktisk indelning. Casewrtiting Roskilde och Aalborg är PBL-universitet, Berith Lassenssen tipsade. Både övar och berättar om olika metoder. Casewriting workshop -< uppdelat i två omgångar. Max 14 pers. Det finns nordiska nätverk för pedagogisk excellens

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen 2011-15 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Den pedagogiska

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo 31.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Första året i nya ASA. 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER ÖREBRO UNIVERSITET ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER Utvärdering av nationella alumnkonferensen 2010 21-22 oktober på Örebro universitet Leona Axelsson 5/11/2010 Ett 60-tal personer från landets

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören.

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören. ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 1 Högskolestiftelsens ändamål Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och att i anslutning härtill

Läs mer

Hur mäta effektivitet?

Hur mäta effektivitet? från Åbo Akademi Nr 12 15.9.2006 Hur mäta effektivitet? Nytt forskningsprojekt i samarbete med den marina industrin Professor Kim Wikström (t.v.) och forskare Thomas Westerholm ser projektet M-Net som

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Utvärderingsrapport nr III juni 2006 av: Lisa Lindén på uppdrag av Trappan Förord Trappanprojektet har under fyra terminer erbjudit en möjlighet för alla

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Dags för studier universitet och högskolor i centrum

Dags för studier universitet och högskolor i centrum Dags för studier universitet och högskolor i centrum Nordens Välfärdscenter Inspirationshefte Nordiska goda exempel på stöd till studenter med funktionsnedsättning under utbildningen och under övergången

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2012-2013 Avgiven av rektorsämbetet 1 INNEHÅLL Läsåret 2012-2013 3 Administrationen 6 Lärare vid Vasa övningsskola 7 I pension 11 Verksamhet som omspänner hela

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare

Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare Arne Kristiansen Pedagogisk portfölj April 2011 Innehåll Introduktion... 2 Pedagogiska rötter... 3 Pedagogisk

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer