Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2012 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2012 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2012 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1. Allmänt Det pedagogiska utvecklingsarbetet vid Handelshögskolan leds av den pedagogiska ledningsgruppen (PEL). Från och med augusti 2012 är en deltidskoordinator (FD Cecilia Lundberg) anställd för att bereda och verkställa projektets uppgifter och uppdrag i enlighet med PEL:s beslut. Den pedagogiska ledninggruppen har under år 2012 bestått av följande ordinarie medlemmar: ordförande Barbro Schauman, viceordförande Anna-Greta Nyström, Karolina Söderlund, Jonas Lagerström, Kim Holmberg, Isto Huvila, Sonja Lillhonga, Daniela Sund, Joona Kyyrö, Tuija-Liisa Pohja, Lena Nybond, Erica Krook, Eerika Saaristo samt koordinator och sektreterare Cecilia Lundberg. Medlemmarna byttes delvis ut vid läsårsstarten i augusti Huvudsyftet är att alla ämnen ska vara representerade liksom två studenter. Sofia Slotte som sammanställde studentgenomströmningsrapporten för HHÅA deltog som extra medlem under vårterminen. I handelshögskolans institutionsråd vars mandatperiod löpte ut representerades PEL av Anna-Greta Nyström och Eerika Saaristo. PEL har följt en budgetuppföljning läsårsvis, men ändrat om den under hösten Detta för att vara i enlighet med ÅA:s allmänna praxis om att hålla en bokföring kalendersårsvis. Budgetuppföljningen per den framgår av Bilaga 1 (exklusive koordinatorns lön). 2. Verksamhet år 2012 Under år 2012 har PEL:s huvudsatsningar varit benchmarking i Norden, framtagning av en pedagogisk strategi för Handelshögskolan, utveckling och start för processen Lärande i Fokus (LiF) för alla ämnen, samt en aktiv insats för studentgenomströmning och kursevaluering. a) Möten Pedagogiska ledningsgruppen har regelbundet träffats för möten 1-2 gånger per månad under läsåret. Vid behov har gäster bjudits in, t.ex. Tua Henriksson och Minna Lostedt från studiekansliet och Sonja Vidjeskog från Centret för språk och kommunikation. Mötesdatum för år 2012: 11.1, 16.2, 22.3, 12.4, 10.5, 17.8, 18.9, 1.10, 22.10, 5.11, 14.11, 28.11, De två toppenheterna vid ÅA (HHÅA och IPL) har även haft 1-2 möten per termin på koordinators- och projektledningsnivå med Lärcentret och ÅA:s kvalitetsenhet. Mötesdatum år 2012: 15.2, 29.3, 25.2, 14.9 och

2 Årsredovisning 2012 b) Kurser och seminarier PEL arrangerade flertalet utbildnings- och diskussionstillfällen för den egna personalen vid HHÅA. PEL var även inbjuden att informera om sin verksamhet på seminarier och möten såväl inom HHÅA och för övriga ÅA (t.ex. Arbetsforums seminarium om arbetslivsförankring och för referensgruppen för utveckling av universitetspedagogisk undervising). För studenterna anordnandes den första Ämneskarnevalen i auditorium I den 1 mars med syftet att synliggöra utbildningen och underlätta informationsspridningen inför första årsstudenternas val av huvudämne. Tillställningen var välbesökt och fick ett mycket positivt mottagande. För HHÅA:s personal ordnades en endagskurs i studentcentrerade och reflektiva lärmetoder den 16 april, samt ett seminarium om universitetsportföljer och programvaran Kyvyt den 23 maj (Bilaga 2). De största evenemanget riktat till hela ÅA med PEL som arrangör var Höstkonferensen den 26 oktober. Konferensen ordnades för andra gången och bestod av presentationer kring aktiverat lärande från ett vitt spektrum av lärarkrafter inom ÅA och med gästpresentatörer utifrån (Bilaga 2-3). c) Övriga träffar för/med personalen För att underlätta för HHÅA:s personal att träffas och utbyta information och aktualiteter har PEL hållit i trådarna för en gemensam informell personalträff varje onsdag kl. 9, det s.k. onsdagskaffet. På motsvarande vis har personalen också haft möjlighet att samlas för gemensam lunch varannan torsdag kl. 12. d) Utvecklingsarbete, kartläggningar Processen Lärande i Fokus Lärande i Fokus (LiF) står för en utveckling av utbildningen och undervisningen inom våra fem huvudämnen (Företagets organisation och ledning, Internationell marknadsföring, Redovisning, Informationsvetenskap och Nationalekonomi). Grundtanken är att personalen inom ämnena tillsammans och fokuserat arbetar för att möjliggöra ett effektivt lärande, skapa goda lärandemiljöer samt stöda ämnenas utveckling. LiF handlar om att förbättra och stöda möjligheterna till lärande för studenterna, lärarna, ämnena, det vill säga hela Handelshögskolan (Figur 1). Arbetet startade för Informationsvetenskap i januari 2012 och allmän information för alla lärare vid HHÅA den 29 februari. Den 27 augusti ordnade PEL en Kickoff dag (Bilaga 2) gällande såväl LiF som allmän information och diskussion inför läsårsstarten för HHÅA:s personal på Ala-Lemugård i St. Karins. Det betyder att alla ämnen inlett sina LiF processer, främst genom interna diskussioner. LiF har definierade och givna ramar, men den form 2

3 Årsredovisning 2012 Figur 1. Konceptet för Lärande i Fokus-processen. Utvecklat av Eerika Saaristo. processen i praktiken får bestäms enligt de enskilda ämnenas behov. Varje ämne har därför en viktig uppgift i att diskutera fram vad de vill fokusera på och vilken arbetsform de vill följa. Arbetstakten och det konkreta förverkligandet bestäms av varje ämne själv och följs upp och rapporteras till PEL. T.ex. Nationalekonomin har hållit flera diskussionstillfällen för sina lärare och en arbetshandledare kommer att träffa gruppen vid flertalet tillfällen under läsåret Inför år 2013 gäller det för samtliga ämnen att besluta om vad de pedagogiskt önskar utveckla och genomföra planerna i praktiken. Kursevaluering Under hösten har mycket tid lagts ner på en gemensam kursvärderingsblankett (Bilaga 4) för alla kurser inom HHÅA. En gemensam workshop för lärarna ordnades den 13 oktober (Bilaga 2). Dagen inleddes med presentationer av professor Pekka Santtila som presenterade Institutionen för psykologi och logopedis (IPL) utvärderingsmodell, kvalitetskoordinator Ole Karlsson som talade om ÅA:s och undervisningsministeriets allmänna uppföljningspolicy samt Cecilia Lundberg från PEL som presenterade synpunkter på kursevaluering enligt modell från Stockholms universitet. Därefter diskuterades och arbetades ett förslag fram för frågor anpassade enligt HHÅA:s behov. Som underlag fungerade IPL:s blankett och Lärcentrets modell. Frågorna gick sedan på remissrunda till hela personalen varefter PEL reviderade blanketten utgående från responsen som kommit in. Det slutliga formuläret infördes sedan elektroniskt - både på svenska och engelska - som en e- blankett tillsammans med en instruktion för lärarna. Systemet pilottestades under december av en handfull lärare och kommer att läggas fram för institutionsrådet i januari Därefter är tanken att blanketten används i alla kurser. Under senhösten 2013 ordnar PEL en seminariedag där systemet utvärderas och eventuellt revideras. 3

4 Årsredovisning 2012 Övrigt Karolina Söderlund deltog i seminariet Sulop2012, Sulautuva oppiminen Vid Helsingfors universitet den 8 mars. Cecilia Lundberg och Barbro Schauman deltog i ett utbildningstillfälle av arbetsverktyget Förändringens fyra rum den 23 november i Åbo. Syftet var att kartlägga om verktyget kunde beställas in som personalutbildning för HHÅA:s del. e) Publikationer, guider, riktlinjer, övriga skriftliga produktioner "Lilla Hankenboken" (Handelshögskolan vid Åbo Akademi) med idé från Haaga-Helia producerades under våren och trycktes till läsårsstarten Nytryck beställdes i december 2012 efter en mindre uppdatering av materialet. Webbsidan upprätthölls under våren av 2012 av Erica Krook och under hösten av Rasmus Rantala. En revidering av hemsidan är under arbete av Cecilia Lundberg och kommer att färdigställas under januari 2013 och därefter uppdateras kontinuerligt. PEL har bidragit med inlägg till ÅA:s lärarblogg av Eerika Saaristo den 24 februari, Anna- Greta Nyström den 6 november och Cecilia Lundberg den 12 december. I Meddelanden för ÅA i spalten Kvalitet och utveckling av undervisningen skrev Sofia Slotte om genomströmningen på HHÅA (Nr. 2) och beskrevs LiF-processen av Eerika Saaristo och Cecilia Lundberg (Nr. 13). f) Beslut, tillsatta grupper etc. Anna-Greta Nyström är utsedd som medlem i rektors strategigrupp inom utbildning. g) Övrigt Benchmarking Pedagogiska ledningsgruppen har velat bilda sig en uppfattning om nuläget för universitetspedagogiken i Norden. Målsättningen har varit att för Handelshögskolans och Åbo Akademis del kunna få nya uppslag och idéer som bäst passar in i våra egna behov att bygga vidare kring. På samma gång bygger vi upp ett kontaktnät inom högskolepedagogik. Våren 2012 gjorde vi studiebesök i Helsingfors den 9-10 januari (Enheten för pedagogisk utveckling, Svenska Social och Kommunalhögskolan, Svenska Handelshögskolan samt Yrkeshögskolan Haaga-Helia) och Jyväskylä den 6-7 februari (Educluster och Tiimiakademia). Vi gjorde även två utrikesresor och besökte Uppsala universitet (Institutionen för pedagogisk utveckling och Uppsala Learning Lab), Karolinska institutet, Stockholms universitet (Universitetspedagogiskt centrum), Handelshögskolan i Stockholm den januari, Lunds tekniska högskola (Genombrottet), Århus universitet (Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier) samt Copenhagen Business School och Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn den april. Under hösten har vi besökt Minervatorget vid Institutionen för beteendevetenskaper vid Helsingfors universitet och Aalto universitetets Design Factory den 20 november, samt träffat de ansvariga för den pedagogiska utbildningen på Turun Yliopisto den 5 november. 4

5 Årsredovisning 2012 Ett sammandrag av den viktigaste informationen från studiebesöken presenteras i Bilaga 5. Deltagande i pedagogiska konferenser och mässor PEL deltog i ÅA:s och Turun Yliopistos gemensamma pedagogiska mässa den 22 maj och presenterade två posters: Krook, Erica: Handelshögskolan vid Åbo Akademi - toppenhet inom undervisning och Nyström, Anna-Greta: Inno58h. På Pedaforum i Esbo den augusti deltog Johanna Lindström, Anna-Greta Nytström och Barbro Schauman. NU2012 Gränslöst lärande är Sveriges största konferens inom högskolepedagogik och ordnas vartannat år. Årets konferens gick i Göteborg den oktober och Isto Huvila, Cecilia Lundberg, Anna-Greta Nyström, Barbro Schauman samt Karolina Söderlund deltog. Pedagogisk strategi för HHÅA Den pedagogiska strategin har bearbetats inom PEL under hela året, bland annat genom en omfattande SWOT-analys. Ett utkast till strategin är skrivet och enligt planen ska den kunna tas upp till behandling och godkännas av Institutionsrådet i början av år Studentgenomströmning Studentgenomströmningen har varit ett centralt begrepp inom hela högskoleväsendet under de senaste åren. Handelshögskolan hade FK Sofia Slotte anställd för att göra en utredning av genomströmningsläget för HHÅA:s del, vilket resulterade i rapporten Slutrapport: Utredning av studentgenomströmning och avbrutna studier vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Sofia Slotte fungerade även som en extra medlem av PEL under läsåret Studentkåren och Lärcentret arrangerade ett gemensamt seminarium med gemomströmning som tema den 30 mars och med en uppföljning den 13 november. Sofia Slotte presenterade sina resultat vid vårseminariet och projektkoordinator Cecilia Lundberg talade under höstseminariet. Ansökningar PEL skickade in två ansökningar till Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) utlysning av extra medel för internationella benchmarkingprojekt. Inga medel biviljades dock för ansökningarna. 3. Verksamhetsplan för år 2013 Processen Lärande i Fokus är huvudtema för år PEL kommer att noggrant följa upp hur alla ämnen kommit i gång i sitt arbete och bistå med arrangemangen kring genomförandet. Ett gemensamt LiF-seminarium är inprickat i slutet av april samt en läsårskickoff i slutet av augusti för hela personalen vid HHÅA. Erfarenheterna av LiF-arbetet kommer att presenteras vid möten och konferenser, närmast på Higher education, higher level learning i Tallinn den

6 Årsredovisning 2012 Gällande den utåtriktade verksamheten kommer PEL att ordna en förstorad Ämneskarneval den Eftermiddagen den 7.3 riktar sig till första års studenterna vid HHÅA och eventuella biämnesstudenter. Den 8.3 ordnas program i motsvarande anda tillsammans med institutionerna för rättsvetenskap, socialvetenskap och statsvetenskap som en del av ÅA och Novias Universitets- och yrkeshögskoledag. Tillsammans med IPL ordnar PEL ett seminarium om kursutvärderingar den 18 mars. Fredagen den 25 oktober hålls Höstkonferensen 2013 som återigen riktar sig till hela ÅA:s personal. HHÅA:s kursutvärderingssystem kommer att utvärderas och diskuteras på ett internt seminarium för HHÅA:s lärare och studenter under senhösten Bilagor 1. Budget 2012 (ej på webben) 2. Utbildningar Affisch för Höstkonferensen 4. Kursevalueringsblankett 5. Sammanfattning av studiebesöken 6

7 Årsredovisning 2012 Bilaga 2 Utbildningar 2012 Datum Antal lektioner (á 45 min) Totalt antal deltagare* Plats Ämneskarnevalen Studentcentrerade lärmetoder (Opinpaja) Universitetsportföljer + Kyvyt KickOff Feedbackseminarium Höstkonferens 1.mar Åbo 16.apr 8 17 Åbo + Abode Connect 23.maj 3 5 Åbo 27.aug 8 21 St Karins 8.okt 5 16 Åbo 26.okt 6 47 Åbo + Abode Connect Summa kurser:

8 Aktiverande utbildning energiöverföring mellan studenter och lärare Hankens Höstkonferens Fredagen den kl Auditorium I, Hanken och via Adobe Connect. Som en av ÅA:s två kvalitetsenheter inom utbildning vill Handelshögskolan inbjuda hela ÅA:s personal med anknytning till undervisning på en seminariedag där olika synsätt på lärande står i fokus. Det bjuds på inspiration och idéer till utveckling av utbildningen, hur egenlärarsystemet fungerar och kan vara till nytta för både studenter och lärare, samt förhoppningsvis en givande och tankeväckande diskussion. Välkommen! Anmälningar: Program 9.00 Välkommen! Projektkoordinator Cecilia Lundberg, rektor Jorma Mattinen 9.20 Metod som pedagogisk defibrillator Akademilektor Thomas Denk 9.50 Tvärvetenskapens utmaningar Professor Olav Joffi Eklund Kaffe Aktiverat lärande och lärarens roll Forskardoktor Anna-Greta Nyström Egenlärarrollen i fokus ära eller ok? Universitetslärare Linnéa Henriksson, akademilektor Johan Werkelin, ekon.stud. Sonja Lillhonga Lunchpaus Lärande i team och projekt Programansvarig Maria Westerlund, Yrkeshögskolan Novia Från undervisning till lärande Universitetslektor Monica Londen, Svenska social- och kommunalhögskolan Avslutning Akademilektor Barbro E Schauman Skål och mingel Kontakt: Cecilia Lundberg Handelshögskolan, Henriksgatan 7, Åbo

9 HANDELHÖGSKOLANS KURSVÄRDERING Kursens namn och kurskod Period/år Lärare/Tentator Svara omsorgsfullt på frågorna, så att du ger rätt svar på rätt fråga. Beroende på fråga: markera ditt alternativ eller formulera dina svar fritt. Dina åsikter är viktiga dels för att själv reflektera över ditt lärande, dels för att vi ska kunna utveckla kursen på bästa möjliga sätt. Vad anser du? Svara ja/nej eller enligt skalan 1 = inte alls, 5 = mycket. Allmänt Är du huvudämnesstuderande biämnesstuderande läser du strökurser 1. OM LÄRANDEMÅLEN a) Tycker du att du har uppnått kursens lärandemål? - Delmål 1 - Delmål 2 JA NEJ JA NEJ - Delmål 3 JA NEJ b) Läraren presenterade kursens lärandemål? JA NEJ c) Läraren presenterade tidigare kursvärderingar och eventuella förändringar vid kursstarten? JA NEJ

10 2. OM UTBILDNINGEN OCH METODERNA a) Metoderna som användes var ändamålsenliga: Ej aktuellt Föreläsningar Ej aktuellt Företagsbesök Ej aktuellt Grupparbete Ej aktuellt Projekt Ej aktuellt Räkneövning Ej aktuellt Seminarier Ej aktuellt Studiecirkel Ej aktuellt Workshop b) Kurslitteraturen var ändamålsenlig c) Det övriga materialet var ändamålsenligt d) Kursen varvade teori med praktiska exempel e) Examinationsformen passade in i kurshelheten f) Läraren var engagerad i kursen 3. OM DITT EGET LÄRANDE a) Kursen motsvarade mina förväntningar

11 b) Jag var aktiv under kursen c) Min arbetsinsats motsvarar kursens studiepoäng (1 sp=25-27 h) d) Samarbetet med de övriga deltagarna fungerade e) Samarbetet mellan studenter och lärare fungerade f) Kursen inspirerade mig i mina studier g) Kursen är till nytta för min framtid h) Jag upplevde kursen som svår i) Vad betydde mest för ditt eget lärande under kursen? j) Upplevde du något i kursupplägget som onödigt? Motivera. k) Är det något du velat göra annorlunda? 4. DIN HELHETSBEDÖMNING a) Vilket slutvitsord ger du för denna kurs?

12 b) Kommentarer och förbättringsförslag: Skicka TACK FÖR DITT SVAR OCH ENGAGEMANG!

13 IGE FINLAND HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Universitet/högskola Enhet Administrativ (A) eller Forskningsenhet (F) Kontaktperson Specialkompetenser Kalevi Ekman, Maria Clavert, Markus Aalto-universitetet Design Factory F Beredskap att ge skräddarsydda kurser Beredskap att ge färdigpaketerade kurser ECTS kurser Svenskspråkig utbildnin g Annat språk, vilket Besöksdatum Kommentarer Torkkeli (?) Projektpedagogik finska Samarbete i framtiden? Haaga-Helia Yrkeshögskola Lärarhögskolan A Annica Isacsson Praktisk högskolepedagogik x x x Hanken (Svenska Handelshögskolan Företagets ledarskap och i Helsingfors) organisation F Pernilla Gripenberg delvis på svenska finska Brett utbud, heltids, deltids, veckoslutskurser, ämnesdidaktisa Mopedi (markandsföring), Jopedi (Juridik), Tepedi (teknik) samma människor som går år efter år Nationell kvalitetsenhet Ingmar "Inkku" Björkman Helsingfors Universitet (HU) HU YTY (Yliopistopedagogiikan tutkimus ja kehitysyksikkö) F Sari Lindblom-Ylänne Monika Londen Social- och Kommunalhögskolan F Robert Runeberg Forskningsbaserad utbildning och undervisning x x x x finska Rektorsskola, akademisk fortbildning x sp universitetspedagogikkurser. Konstruktivistisk och forskningsnbaserad syn på pedagogik. Rekommenderar Palmenia och projektchef Jutta Angus. Lista på Shanghailistans universitet i Norden: Aarhus, Helsingfors, Köpenhamn, Uppsala, Oslo, Karolinska, Stockholm. Inte beredskap eller kompetens att ordna det vi behöver. HU Inst. Beteendevetenskaper F Bettina Lindfors Ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut, Opetuksen ja ohjauksen kehittäminen ja Turun Yliopisto (TY) opetusteknologia A Teknisk utrustning Planering av utrymmen x finska Erkki Härkönen Matti Lappalainen Motsvarighet till LC finska Innovativ lärandemiljö, Minervatorget, utvecklat av prof Kirsti Lonka som ett del av World Design Capital-projektet. Etablerat samarbete med LC och Tove Forslund. Medarragngör till ÅA och TY:s Pedamässor. Åbo Akademi (ÅA) Vuxenpedagogik F Petri Salo Vuxenpedagogisk forskning x x x ÅA CLL- Vasa A (Torbjörn Sandén) Margareta Bast- Gullberg Lärarutbildning x x delvis x Inte så villig att skräddarsy kurser ÅA Tritonia; Edu-lab A Christina Flemming, Maria Byholm Nätbaserad undervisning (inte åt oss) på ÅA kvotplatser x x multilanguage ÅA Pedagogiska fakulteten; lärarutbildning F Prof. Ria Heilä- Yläkallio, Liselott Forsman ÅA Unipeda, Vasa A Calle Carling x Karolinska Institutet LIME - Enheten för Lärande informatik management och etik (medicinsk pedagogik) A / F (medicinsk pedagogik) Stockholms Handelshögskola A Pär Mårtensson Klara Bolander-Laksov, Lena Engqvist-Boman Medicinsk pedagogik x Inget för oss Företagsekonomisk didaktik, studentgenomströmning (x) x x x engelska Föreslog att man kunde samköra kurser t.ex. case-skrivning när de tar in experter. English in the classroom. Teaching and learning at Business School

14 DANMARK SVERIGE Stockholms Universitet Uppsala Universitet (UU) Universitetspedagogiskt centrum (UPC) Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU) A A (men publicerar utredningsrapportern a) Stefan Ekecrantz, Tony Burden Ann-Sofi Henriksson (allmänt hela enheten. Fr.o.m. Maj 2012 på KTH), Geir Gunnlaugsson (företagsekonomisk didaktik), Einar Lauritzen tf. avdelningschef grunderna i allmän universitetspedagogik, utveckla program och kurser x x x Excellent lärare, studentgenomströmning x x x x Självkostnadspris, bra beredskap att ordna kurser åt utomstående Gav ett mycket proffsigt intryck. Bra kontakter och nätverk, existerande kontakter till ÅA. gör utredningar som publiceras i tryck. Egen Konferens i universitetspedagogisk utveckling, dit vi är välkomna. NU 2012 pedagogisk konferens i Göteborg, Lunds tekniska högskola Genombrottet F Aarhus Universtitet Aarhus Universtitet Copenhagen Business School Nordiska Ministerrådet Uppsala Learning Lab (ULL) A Eva Pärt-Enander IT och pedagogik Tomas Olsson, Torgny Roxå Center for Undervisningsudvikling og digitale medier F Arne Kjaer Center for undervisning og laerning. Faculty of Business and Social Sciences Center for undervisning og learning. F F Torben K. Jensen. Rasmus Blok, Dorte Siedelman. Forskningsbaserad utbildning och undervisning. Subkulturer; hur nå alla? Belöningar x x x IT, vägledning, entreprenörsskap Bredda vyer. Och knyta x x engelska ihop alla enheter. Torbens butik är överlappande över hela universitetet. Forskar i x endel engelska Go Online, DigEx x x engelska Jens Tofteskov. Educational Senior Adviser. Examinationsformer x x engelska Dean's Office Education Avdelningen för kunskap och välfärd A/F Fredrik Melander Nordic master Goda kontakter till Tove Forslund på CLL, kunde tänkas göra något skräddarsytt i samarbete Studentens lärande = högskolepedagogisk utbildning, pedagogiskt konsultstöd, högskolepedagogisk forskning, utvärderingsverksamhet, belöningssystem. De var spec. På belöningar!! De tipsade om att printa upp posters på tyg istället för papper. Studiemetron och undervisningsmetron! Undervisningen ska vara integrerad med teknologi. Entreprenuriell didaktik. Har börjat utveckla didaktik för laboratoriearbete. Var tredje år påbyggnad. Undervisar undervisare i undervisning. En del obligatoriska saker för professorer. Pedagogik med i studieteknikkursen. Ämnesdidaktisk indelning. Casewrtiting Roskilde och Aalborg är PBL-universitet, Berith Lassenssen tipsade. Både övar och berättar om olika metoder. Casewriting workshop -< uppdelat i två omgångar. Max 14 pers. Det finns nordiska nätverk för pedagogisk excellens

HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET FINLAND HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Land Universitet/högskola Enhet Administrativ (A) eller Forskningsenhet (F) Kontaktperson Specialkompetenser Kalevi Ekman, Maria Aalto-universitetet Design Factory F Clavert,

Läs mer

Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2012 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2012 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2012 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1. Allmänt Det pedagogiska utvecklingsarbetet vid Handelshögskolan leds av den pedagogiska ledningsgruppen

Läs mer

Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2013. Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2013. Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2013 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1. Allmänt Det pedagogiska utvecklingsarbetet vid Handelshögskolan leds av den pedagogiska ledningsgruppen

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen 2011-15 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Den pedagogiska

Läs mer

Projektet Kvalitetsenhet inom utbildning (1.8.2011 31.7.2015) Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Projektet Kvalitetsenhet inom utbildning (1.8.2011 31.7.2015) Handelshögskolan vid Åbo Akademi Projektet Kvalitetsenhet inom utbildning (1.8.2011 31.7.2015) Handelshögskolan vid Åbo Akademi Effekter på utbildningsnivå Projektet har möjliggjort en aktiv medverkan inom aktuell universitetspedagogik

Läs mer

Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2014. Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2014. Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi Årsredovisning 2014 Årsrapport över toppenheternas verksamhet 2014 Toppenhet för utbildning, Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1. Allmänt Det pedagogiska utvecklingsarbetet vid Handelshögskolan leds av

Läs mer

TOPPENHETSPERIODEN I RETROSPEKTIV Matti Laine IPL

TOPPENHETSPERIODEN I RETROSPEKTIV Matti Laine IPL TOPPENHETSPERIODEN I RETROSPEKTIV Matti Laine IPL TOPPENHETSPERIODEN = ETT UNIKT TILLFÄLLE ATT SÄTTA FOKUS PÅ UNDERVISNING Viktiga utvecklingsbehov: integrering av forskning och praxis, kontakter med fältet,

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE

PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE Centret för språk och kommunikation PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE 8.2.2016 Närvarande: Joanna Anckar, Tom Björkfors, Tua Henriksson, Malin Johansson, Icca Krook, Minna Lostedt, Sonja Vidjeskog Allmänna riktlinjer

Läs mer

Pedagogisk kompetensutveckling. Hur tas investeringen tillvara?

Pedagogisk kompetensutveckling. Hur tas investeringen tillvara? Pedagogisk kompetensutveckling Hur tas investeringen tillvara? Ur UPC:s verksamhetsberättelse 2009: Genomfört 37 verkstäder, 4 lunchseminarier samt institutionsaktiviteter. Totalt 1100 deltagare. Under

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

Att utveckla undervisningen tillsammans Ett praktiskt exempel

Att utveckla undervisningen tillsammans Ett praktiskt exempel Goda Exempel Högre utbildning Vol. 6, Nr. 1, 2016, 77-84 Att utveckla undervisningen tillsammans Ett praktiskt exempel Cecilia Lundberg *, Anna-Greta Nyström och Johanna Lindström Handelshögskolan vid

Läs mer

Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi

Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi ÅAS utbildning för studentrepresentanter 19.1.2017 Tove Forslund, FUS/Lärandestödet tove.forslund@abo.fi 1 Åbo Akademi förbättrar uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

Åbo Akademis jubileumsår Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future

Åbo Akademis jubileumsår Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future Åbo Akademis jubileumsår 2018 Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future Åbo Akademi 100 år Medelinsamling Jubileumsåret 2018 Hemsida för ÅA100 www.abo.fi/100 Historik Våra målsättningar

Läs mer

Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi. Henrik Saxén Åbo Akademi

Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi. Henrik Saxén Åbo Akademi Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi Henrik Saxén Åbo Akademi Europeisk utveckling Bolognaprocessen: Officiell målsättningen inte att skapa ett homogent utbildningssystem utan jämförbarhet

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Högskolepedagogisk utveckling Fastställd genom beslut i Lärarförslagsnämnden 131218 77.7 Gäller fr om 2014-01-01 Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Enligt Högskoleförordningens

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling 1(5) FRÅN : RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll 2010:8 2010 10 07 Närvarande: Ahl, Matilda Andersson, Bo Lennart (ATM) Ansnes, Björn(ATM, UFK) Donner, Tanja (Bibl) Johansson, Annika (SA) Karlsson, Björn

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH

Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH Projektplan Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH 2014-2015 Bakgrund I handlingsplanen till KTH:s kvalitetspolicy slås fast att kvalitetsuppföljning ska göras regelbundet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt 2004 2006 Den livslånge studenten att följa kunskapsutvecklingen i en flexibel lärandemiljö, den 6 oktober

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

VKF-konferens Borås 10 mars 2016

VKF-konferens Borås 10 mars 2016 VKF-konferens Borås 10 mars 2016 Lena Lindhé Utvecklingsstrateg Nätverket Include Nationellt nätverk som arbetar med frågor om breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverket

Läs mer

Supplemental Instruction - Projektplan

Supplemental Instruction - Projektplan Supplemental Instruction - Projektplan Fredrik Härlin 19 mars 2012 1 Inledning och bakrund Supplemental Instruction är en alternativ och kompletterande inlärningsform där en äldre student (SI-ledare) vägleder

Läs mer

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Du kan även läsa detta utskick på webben News in english Rektors nyheter 20 april 2017 Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Lördagen den 22 april arrangeras i 500 städer över hela

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Kvalitetsenhetsarbetet vid IPL 2013: årsrapport

Kvalitetsenhetsarbetet vid IPL 2013: årsrapport 28.1.2014 Institutionen för psykologi och logopedi Kvalitetsenhetsarbetet vid IPL 2013: årsrapport 1. Allmänt Institutionen för psykologi och logopedi beviljades kvalitetsenhetsstatus och ett särskilt

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7 KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 10 november 2010 kl. 10.00-16.00 Plats: Kulturrådet i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds universitet

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Slutrapport - Studentgenomströmning och studieavbrott vid Handelshögskolan

Slutrapport - Studentgenomströmning och studieavbrott vid Handelshögskolan Slutrapport - Studentgenomströmning och studieavbrott vid Handelshögskolan Sofia Slotte Februari 2012 Syfte Identifiera möjligheter för institutionen att förbättra studentgenomströmningen 1. Klargöra orsakerna

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

Design To Improve Life Education i modulen Didaktik och Inlärningsprocesser

Design To Improve Life Education i modulen Didaktik och Inlärningsprocesser Design To Improve Life Education i modulen Didaktik och Inlärningsprocesser Design to Improve Life Education är ett förslag till ett helhetsorienterat och kreativt undervisningskoncept som försöker balansera

Läs mer

Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013

Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013 Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013 Rektorsmötet 2013-03-05 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Diarienummer: 300-1045-12

Läs mer

Stämmer adressuppgifterna på vår hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej

Stämmer adressuppgifterna på vår hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej From: Netigate Sent: den 31 augusti 215 13:22:28 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214/215 Answers submitted by hanna.husu@aalto.fi 8/31/215 1:22:27 PM (:13:38) Adress- och

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Januari 2015. På gång. pedagogiska profil, Problem Baserat Lärande, och leds av de pedagogiska utvecklarna Marie Lidskog och Helen Setterud.

Januari 2015. På gång. pedagogiska profil, Problem Baserat Lärande, och leds av de pedagogiska utvecklarna Marie Lidskog och Helen Setterud. PELU-bladet Nyhetsbrev från Pedagogiska Enheten, LäkarUtbildningen Januari 2015 Nyhetsbrevet sänds ut från PELU 1 en gång per månad under terminstid, och riktar sig till ILUanställda och andra med nära

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 Projekt: För virtuella undervisningsprojekt som prioriteras av universitetet samt för personalutbildning i anknytning till dem samt för nationell virtualuniversitetsverksamhet

Läs mer

ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDA KOMPETENSER

ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDA KOMPETENSER ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDA KOMPETENSER Informationsvetenskap vid Åbo Akademi Professor Gunilla Widén Bibliotekschefsmöte 17.1.2017 1 INFORMATIONSVETENSKAP 1 professor, 1 akademilektor, 2 universitetslärare,

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Programhandbok Yrkeslärarprogrammet 2016

Programhandbok Yrkeslärarprogrammet 2016 Programhandbok Yrkeslärarprogrammet 2016 Innehåll 1. Yrkeslärarprogrammet innehåll och struktur 2. Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 3. Partnerskola 4. VFU-lärare

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Torgmötet

Torgmötet Torgmötet 12.10.2010 ÅA-styrelsen ansvarar för akademins långsiktiga utveckling som organisation Genom en strategi beskriver styrelsen hur den vill utveckla verksamheten Förändra för att bli lika bra eller

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning

Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning 23.2.2015 Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning Førsteamanuensis Anne Fyhn: Hur identifiera matematiskt tänkande i arbetet inom hantverksämnen? Exempel från hur matematiklärare

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Rektorer enligt sändlista

Rektorer enligt sändlista Rektorer enligt sändlista Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2003-12-16 Reg.nr 641-2642-03 Uppföljning av rätt att ge specialistsjuksköterskeexamen Regeringen införde den 1 mars 2001 en ny yrkesexamen,

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & HUV Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-02-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

Kvalitet i lärarutbildning

Kvalitet i lärarutbildning Välkommen till Lärarutbildningskonventets konferens i Malmö 13-14 juni 2016 Kvalitet i lärarutbildning Malmö högskola arrangerar i samarbete med Lärarutbildningskonventet en konferens för att dela tankar

Läs mer

Mänskliga rättigheter i högre utbildning. Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn

Mänskliga rättigheter i högre utbildning. Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn Mänskliga rättigheter i högre utbildning Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn Stockholm 19-20 september ADRESS Box 7703 103 95 Stockholm BESÖKSADRESS

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012 Verksamhetsplan NMS 2012 Innehåll Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2 Verksamheter 2012 A. Utbildning 3 B. Forskning och forskarutbildning 4 C. Samverkan 4 D. Lärandemiljö och arbetsmiljö 5 E.

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Food Service Management, Bachelor Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Cecilia Gärdén 2015-11-27 Jenny Lindberg Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Om kursen Kursen har pågått på masternivå, distans, period 1 och 2 ht 2015, mellan 31

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola 2015-11-10 Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola Här info om möjligheter för utveckling och kvalificering för er som har ledningsfunktion inom förskola och

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Pedagogisk handlingsplan

Pedagogisk handlingsplan TEKNAT 2017/123 Pedagogisk handlingsplan 2017-2020 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 30 maj 2017 Till minne av Staffan Andersson Innehållsförteckning

Läs mer

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UMEÅ 18-19 MARS 2004 Gränsöverskridande universitetssamarbete för regional utveckling Kunskap saknar gränser Välkommen till två spännande dagar med både regional och internationell

Läs mer

9. Nytt från RUS Bör gå ut nästa vecka om hälsofrämjande mötet, anteckningar, samhällsekonomiska plattformen, labb hållbara livsstilar m.m.

9. Nytt från RUS Bör gå ut nästa vecka om hälsofrämjande mötet, anteckningar, samhällsekonomiska plattformen, labb hållbara livsstilar m.m. RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 24 september 2015 Lync-möte, kl. 13-15. Närvarande: Magnus Eriksson (anteckningar), Emilie Vejlens, Carl-Johan Sanglert, Marie Vallin, Jens Mattsson, Monika Puch,

Läs mer

Utbildare i världsklass på papper och/eller i praktiken? Sheila Galt KUL 2014

Utbildare i världsklass på papper och/eller i praktiken? Sheila Galt KUL 2014 Utbildare i världsklass på papper och/eller i praktiken? Sheila Galt KUL 2014 Utbildning i världsklass Kräver utbildare i världsklass! Bra lärare Teori och praktik Pedagogiska portföljer Externa pedagogiskt

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

I den här h r presentationen. Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi

I den här h r presentationen. Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi NU2010, 15.10.2010 Tove Forslund Lärcenterchef vid Lärcentret i Åbo/Åbo Akademi tove.forslund@abo.fi,

Läs mer

Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet

Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet Innehåll: Förbättring av I-programmet Vilka kurser gäller det? Varför kontinuerlig kursutveckling? Hur går det till? Utvecklingsprocessen Kursintroduktion Syftet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Pedagogisk grundkurs på distans

Pedagogisk grundkurs på distans INBJUDAN Pedagogisk grundkurs - distans Välkommen till kursen Pedagogisk grundkurs på distans Denna webbaserade kurs vänder sig både till nya lärare och till lärare som arbetat en tid vid Uppsala Universitet

Läs mer

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL (Översättning) FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT 28.9.2010 OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Med undervisningspersonal avses i detta beslut undervisnings-

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Protokoll ITHU:s årsmöte 2015-04-23

Protokoll ITHU:s årsmöte 2015-04-23 Protokoll ITHU:s årsmöte 2015-04-23 Plats: Närvarande Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm Birgitta Hemmingsson Miun, Anna Gunder UU, Malena Granberg SH, Carl-Johan Löwenhamn KaU, Stefan Rodheim

Läs mer

KURSUTVÄRDERING. Tove Forslund, Lärcentret Februari 2015 www.abo.fi/stodenhet/kursutvardering. 19.2.2013 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo

KURSUTVÄRDERING. Tove Forslund, Lärcentret Februari 2015 www.abo.fi/stodenhet/kursutvardering. 19.2.2013 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo KURSUTVÄRDERING Tove Forslund, Lärcentret Februari 2015 www.abo.fi/stodenhet/kursutvardering 19.2.2013 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 1 INNEHÅLL Kursutvärdering vid min fakultet och mitt ämne Olika

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer