UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla"

Transkript

1 Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Den pedagogiska ledningsgruppen (PEL) utgör kärntruppen som leder den pedagogiska utvecklingen på Handelshögskolan. 10 % av medlemmarnas och 20 % av den pedagogiska ledarens arbetstid kommer i fortsättningen att satsas på det pedagogiska utvecklingsarbetet. PEL jobbar nu med visioner och målsättningar för en pedagogisk strategi som ska vara klar under det första verksamhetsåret. Som spetsenhet kommer vi under de följande fyra åren att systematiskt gå igenom alla våra ämnen och kurser i en process som vi kallar Lärande i fokus. Vi har reserverat en del av höstterminen för planering av denna stora pedagogiska satsning. Genomgången av utbildningarna får sträcka sig över hela perioden som toppenhet och ämnena får komma med önskemål om inspiratörer för utveckling av pedagogiska metoder och handledning. Under vårterminen 2012 inleder ämnena Informationsvetenskap och Företagets organisation och ledning Lärande i fokus som pionjärer. De övriga ämnena börjar sitt arbete hösten Vi kommunicerar kontinuerligt våra resultat till omgivningen. Vår målsättning är att under perioden som toppenhet arbeta fram en utvecklings- och utvärderingsmodell som kunde användas för pedagogisk utveckling också i andra enheter. För att garantera att vi själva hålls uppdaterade om vad som sker kommer vi att engagera experter på universitetspedagogik som våra mentorer ungefär varannan månad - antingen så att de besöker oss på Hanken eller så att vi reser och besöker andra enheter. Dessa experter skall vi också om möjligt erbjuda som inspiratörer till pedagogiskt intresserade lärare inom ÅA. Dessutom deltar PEL i den utbildning som anordnas av Lärcentret, CLL och andra organisationer i vår närmiljö och vi uppmanar också våra kolleger att delta. Handelshögskolan ser även fram mot ett fruktbart samarbete med den andra enheten som utses till spetsenhet inom undervisning. Kompetensutveckling: utbilda och vidareutbilda I alla anställdas arbetsplaner bör man reservera tid för individuell kompetensutveckling. Vi kommer att erbjuda effektiv grundutbildning så att alla lärare kan avlägga minst 10 sp pedagogik utbildning. Vår målsättning är att skapa skräddarsydda utbildningshelheter och fortbildning för alla lärare på Handelshögskolan. Vi satsar på att utveckla kurshelheter i konstruktivistisk pedagogik, studentcentrerade metoder, PBL, projektifierat lärande samt annan intressant pedagogik. Det finns alltid rum för justeringar och förbättringar och därför skulle vi gärna köpa in skräddarsydda kurser i specifika metoder. När vårt studentmaterial förändras måste vi kunna anpassa vårt utbud till efterfrågan. Vi satsar på att fortsätta med onsdagskaffet, månadsmöten, pedagogiska seminarier och forskardagar. För att stärka didaktiska kluster ska vi skapa praktikgemenskaper där de lärare som jobbar med liknande metoder kan vädra sina erfarenheter och fördjupa sina kunskaper. Målet är att vi kommer att kunna fungera som mentorer för andra enheter som vill satsa på sin pedagogiska utveckling. Forskning: snoka fram och delge

2 Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen Vi i PEL ser som vår uppgift att bygga aktiva nätverk till andra pedagogiskt framstående universitet i Norden och Europa. Vi ska också delta i konferenser och seminarier och presentera våra rön från vår pedagogiska utvecklingsprocess för en större publik och samtidigt lära oss av andra. Vi har lärare som redan nu skriver läroböcker på både svenska och engelska. Vi vet att vi har kunskap att skriva flera läroböcker och vi har också flera inbjudningar från svenska förlag att bidra med specifikt kunnande. Därtill föreläser vi om våra erfarenheter och skriver artiklar i pedagogiska journaler. Forskningsbaserad utbildning i fokus Inom Handelshögskolan satsar vi både på högklassig undervisning och på forskning på internationell nivå och anser att forskningens roll i undervisningen är synnerligen betydelsefull. Inom kandidatutbildningen baserar vi undervisningen på forskning som gjorts vid ÅA och andra universitet. Kandidatutbildningen fungerar väl och är tidsenligt uppbyggd såväl gällande innehåll som använda metoder. Den undersökning om studentgenomströmning som utfördes vid Handelhögskolan visar ändå på en del utmaningar gällande studenternas engagemang i sina studier. Dessa frågor kommer att tas upp till behandling i ämnesgenomgångarna och vi kommer också vid olika seminarier att diskutera riktade lösningar för att stöda utsatta studeranden. På magisternivån finns det goda möjligheter till att erbjuda kurser som utgår från färska forskningsrön framtagna inom enheten. Vi har nu stora möjligheter att utveckla synnerligen intressanta nya magisterprogram eller -linjer med ämneskombinationer som inte finns på annat håll. Därför kommer magisterutbildningen att få extra uppmärksamhet under de närmaste åren. Förutom vår egen personal kommer vi att använda både alumnis och våra docenter som resurser i utvecklingsarbetet. Vi jobbar med ett växande antal studerande som avlägger enbart sin magisterexamen hos oss. Dessa är ovana vid våra arbetsmetoder. Det finns därför ett behov att effektivera bryggstudierna och här behöver vi extra lärarinsatser. En övervägande del av våra kommande magisterstuderande planerar att studera vid sidan av sitt jobb (SEFE 2010). Detta innebär stora utmaningar för oss och medför krav på nya kursprogram med nätbaserade kurser och kurser t.ex. på kvällstid och veckoslut liksom också handledning av pro gradu-avhandlingar på halvfart. Metodutveckling: testning och vidareutveckling På grund av Handelshögskolans storlek finns det möjligheter att testa olika metoder för både masskurser och små grupper som bättre tar hänsyn till våra studenters behov. Vi har i vissa kurser stora studentgrupper vilket kunde möjliggöra uppdelning av studenterna i mindre grupper som kunde testa olika metoder för att sen jämföra gruppernas resultat. Samarbete med studenterna Under året har vi etablerat kontakter till såväl Merkantila klubben som till Åbo Akademis studentkår. Vi har också studentrepresentanter med i alla våra organ och eftersträvar att involvera studenterna i all planeringsverksamhet. Under hösten jan-febr 2012 hade vi fil kand Sofia Slotte som extra medlem i PEL. Via henne och hennes undersökning om genomströmning och studenter som avbryter och orsaker därtill har vi fått såväl nya insikter som bekräftelse på att vi är på rätt väg i vårt utvecklingsarbete. Under våra resor till andra enheter har också fått konkreta tips på hur man hanterar dessa utmaningar på andra håll.

3 Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen Vi jobbar nu med utarbetande av olika redskap som vi behöver för att hantera de problem som vi har idag. Just nu planerar vi en liten bok om studier på Handelshögskolan med våra egna studenter som målgrupp för att öka medvetenheten om vad företagsekonomiska studier egentligen innebär och stärka samhörigheten på vår enhet en idé vi fick på vår resa till Helsingfors i januari. Ämneskarnevalen, där vi konkret presenterar Handelshögskolans olika ämnen till både egna och andra studeranden, kommer att ordnas varje år. Resultaten av årets ämneskafé är uppmuntrande och för nästa år planerar vi en lite mera omfattande tillställning. Samarbete med andra universitet och högskolor Vi knyter kontakter till olika universitet och högskolor med pedagogisk utveckling som uttalat mål. I Finland är det universiteten i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä och Uleåborg som kommer att bli intressanta samt därtill Svenska handelshögskolan och utvecklingsenheten vid Aalto-universitetet. Under vår resa i Sverige besökte vi bl.a. Uppsala universitet, Stockholms universitet och Karolinska institutet och har därmed snart besökt alla de sju nordiska toppuniversitet som finns med på Shanghai-listan. Under våra resor har vi lärt oss mycket om olika organisationsmodeller för den pedagogiska utvecklingen, kursupplägg, perspektiv och synsätt. Vi har en bra överblick över hur man jobbar och vet också nu var vi kan hitta samarbetspartners för våra olika projekt. Vi kommer att fortsätta besöka olika universitet som satsar på framstående pedagogisk utveckling. Vi kommer också att delta i olika seminarier och konferenser. Utvidgat samarbete med näringslivet och samhällelig påverkan I Handelshögskolans utvecklingsplaner ingår skapandet av ett näringslivsnära forskningsinstitut med forskning som till betydande delar utförs av våra studerande på pro gradu-nivå och av forskarstuderande. I arbetet för att bygga upp kontakterna till arbetslivet behövs en hel del nya insatser, men detta arbete erbjuder också case-material för uppdrag inom projektifierat lärande och andra metoder under hela utbildningen. Vi kommer aktivt att närma oss politikerna och yrka på förändringar i Undervisningsministeriets begränsningar gällande magisterprogram. Vi behöver en större frihet att skapa samarbete med både andra ämnen, enheter och universitet. Bara genom samarbete kan vi ge våra studerande den bästa tänkbara utbildningen på svenska. En samhällelig insats för att förmå studenterna att satsa på heltidsstudier kan man bara önska sig men även halvfart som officiell möjlighet bör vara ett av våra mål. HUR SKA VI STIMULERA ANDRA? För att kunna förverkliga ovanstående mål behöver vi involvera och samarbeta med också andra enheter inom ÅA, t.ex. CLL och den pedagogiska utbildningen i Vasa. Tillsammans med den andra pedagogiska spetsenheten ska vi aktivera de övriga ÅA-enheterna till en aktiv pedagogisk diskussion. Vi har inte råd med överlappningar, utan behöver en plan för arbetsfördelningen mellan spetsenheterna. Handelshögskolan kommer att kontinuerligt organisera både större och mindre evenemang för hela ÅA:s personal för att diskutera didaktik och pedagogik. I planerna ingår en pedagogisk dag varannan

4 Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen månad med varierande teman. Vi ska också arrangera en pedagogisk konferens under hösten och didaktiska workshops om olika metoder. Därtill kommer vi att inbjuda till kontinuerliga forskarseminarier för hela ÅA:s personal, där forskare och lärare presenterar artiklar om undervisning som ska publiceras. DAGBOK & HÄNDELSEKALENDER PELs möten Planeringsseminarier i början av varje verksamhetsår Möten varje månad 11.1, 16.2, 22.3, 12.4, 10.5, Möten tillsammans med Lärcentret + Psyk & log ung varannan månad Nya samarbetspartners; studierådgivning, studiepsykologen, studentkåren, Planeringsseminarium i början av varje verksamhetsår Hanken-aktiviteter Handledningsseminarium Infomöte om PELs planer 9.9 Info om PEL-aktuellt för institutionen på Hankens jullunch Seminarium om genomströmning Info om Lärande i Fokus Ämneskarnevalen After work för lärarkåren Kurs i studentcentrerade lärandemetoder Kurs i reflektiva utbildningsmetoder Ämnesgenomgångarna lärande i fokus Kick off för Informationsvetenskap Kick off för Företagets organisation och ledning Kick off för Lärande i Fokus för läsåret Utåtriktad verksamhet ÅA Höstkonferensen i oktober 2011 Presentation på seminarium om arbetslivsförankring Presentation av genomströmningsundersökning på ÅAs seminarium Deltagande i ÅAs pedagogiska vecka i augusti 2012 Höstkonferensen i oktober 2012 (26.10) Nätverksskapande Vasaresan: Besök på Pedagogiska fakulteten, CLL o Tritonia i Vasa sept 2011 Helsingforsresan jan 2012: Besök på enheten för Pedagogisk utveckling vid Helsingfors universitet Besök på Svenska handelshögskolan Besök på Social- och kommunalhögskolan Besök på Haaga-Helias lärarhögskola Sverigeresan jan 2012 Besök på Uppsala universitet UP & ULL Besök på Karolinska institutet

5 Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen Besök på Handelshögskolan i Stockholm Besök på Stockholms universitet CPU Jyväskyläresan febr 2012 Educluster & Tiimiakatemia Sverige o Danmark i april Uleåborg i maj Pedamessut i i Åbo i maj Pedaforum i Esbo NU2012 i Göteborg Media Webbsida under arbete Lärarbloggen Forskarbloggen Meddelanden för Åbo Akademi Publikationer Instruktion för handledning vid Hanken Togs fram under hösten 2011 godkänd av instrådet 2012

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer