Mål och strategier. för Åbo Akademi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och strategier. för Åbo Akademi"

Transkript

1 Mål och strategier för Åbo Akademi

2

3 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet i samverkan Ett välmående universitet Sammanfattning och tidtabell

4 Mission Åbo Akademi ska särskilt tillgodose den svensk- och tvåspråkiga befolkningens behov av utbildning samt bedriva forskning på internationell nivå. För Åbo Akademi är mångfacetterad utbildning viktig eftersom mångvetenskaplighet är en styrka både i dagens och framtidens samhälle. Akademins samarbete sträcker sig över regionerna i Norden och över gränserna internationellt. Vision Åbo Akademi ska som helhet vara bland de tre bästa forskningsuniversiteten i landet och uppfylla sina centrala mål under perioden fram till Inom naturvetenskap och teknik ska akademin behålla sin position som det ledande forskningsuniversitetet. Åbo Akademi ska förbli ett internationellt framstående forsknings- och bildningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt ansvar i Finland. Åbo Akademis utbildningar ska på alla nivåer ha den högsta arbetsmarknadsrelevansen i Finland. Centrala mål fram till 2020 att få minst två nya spetsenheter inom forskning utsedda av Finlands Akademi utse minst en toppenhet i undervisning att vara Finlands ledande universitet i att samarbeta med det övriga Norden att öka den årliga genomströmningen av studerande från 52% till 70% att förkorta studietiden med ett år akademins utexaminerade ska ha den högsta sysselsättningsgraden jämfört med utexaminerade från andra universitet Åbo Akademi ska synliggöras som en attraktiv forsknings-, studie- och arbetsplats med ansvarskännande och kunnig personal. Ökad genomströmning och förkortad studietid åstadkoms genom en ytterligare satsning om 0,5 miljoner euro på studiehandledning och -rådgivningtjänster

5 Tre hörnstenar Strategin är uppbyggd på tre hörnstenar, huvudstrategier: forskning på hög internationell nivå högklassig universitetsutbildning på svenska Åbo Akademis kulturbärande ansvar. Dessa hörnstenar ska stödjas av för akademin gemensamma utvecklingsplaner för forskning, utbildning, lärar- och vuxenutbildning, kvalitetshantering, personal, alumniverksamhet och plan för utrymmesanvändning. Åbo Akademis centrala verksamhetsorter är Åbo och Vasa. Akademin verkar också bl.a. i Jakobstad och Raseborg. Samarbetet med Åbo universitet och Vasa universitet bygger på förstärkning av gemensamma intressen och beaktar samtidigt akademins särskilda uppgift. I marknadsföringen används universitetens egna namn. I rekryteringen av såväl personal som studerande höjs attraktionskraften av att akademin ges större synlighet. Visionen stöds av effektiv förvaltning och goda stödfunktioner såsom ekonomihantering, personalförvaltning, kommunikation, planerings-, rådgivnings-, biblioteks- och IT-tjänster. Åbo Akademis strategi

6 - 6 -

7 Framstående forskning Åbo Akademi satsar aktivt på att utveckla och öka antalet externt kvalitetsprövade forskningsmiljöer och forskningsnätverk. Forskargrupper och forskningsnätverk ges goda förutsättningar att framgångsrikt konkurrera om externa forskningsanslag. Åbo Akademis mål är att genom både sin bredd och sin spets möjliggöra förstklassig och gränsöverskridande forskning. Genom tvärvetenskaplighet och samarbete mellan enheter och ämnen ska akademin skapa forskningsmiljöer med unik profil och stor konkurrenskraft och intensifiera kontakterna med forskarmiljöer och universitet i Norden. Det breda utgångsläget har sin grund i uppgiften att stödja, utveckla och befästa det ansvar som Åbo Akademi bär för finlandssvensk kultur, samhälle och undervisning baserad på fri forskning. Åbo Akademi ska behålla sin position som det ledande forskningsuniversitetet inom naturvetenskaper och teknik i Finland. Forskarutbildningen ska vara intimt knuten till forskningen och förbereda doktoranderna för krävande uppdrag i samhälle, näringsliv och forskarsamfund. För att trygga kvaliteten ska utbildningen följa en tydlig struktur och arbetsprocess via Forskarskolan vid Åbo Akademi. Centrala mål Åbo Akademi medverkar aktivt i initiering, grundande och genomförande av minst två nya spetsenheter utsedda av Finlands Akademi internationella och nationella forskningscentra nordiska spetsenheter. Åbo Akademi satsar på och ger förutsättningar för interna spetsenheter forsknings- och innovationsservice forskning inom enskilda vetenskapsområden. Åbo Akademi ska stödja sina doktorander och forskarutbildningsprogram via forskarskolan stödja deltagande i nationella, samt nordiska och andra internationella forskarutbildningsprogram. Åbo Akademi ansvarar för god forskning genom utvärderingsprogram för forskning beaktande av skillnader mellan olika vetenskapliga traditioner internt belöningssystem för forskningsframgång

8 - 8 -

9 Utbildning på hög nivå Åbo Akademi erbjuder på forskning baserad undervisning av hög kvalitet som ges av kvalificerade och engagerade lärare. Åbo Akademi ska erbjuda ett brett och heltäckande utbildningsutbud inom sitt utbildningsansvar och har som målsättning att vara det främsta lärosätet för inhemska studerande som vill genomgå universitetsutbildning på svenska i Finland och för nordiska studerande som vill studera på svenska i Finland. Åbo Akademi strävar också efter att locka utländska studerande som ser akademin som ett attraktivt alternativ på grund av den internationellt högklassiga forskningen och utbildningen. Akademin stärker sitt utbildningsutbud genom att bygga upp fullständiga utbildningskedjor från grund- till forskarutbildning inom universitetet i enlighet med vårt utbildningsansvar. Åbo Akademi har centralt ansvar för den svenskspråkiga lärarutbildningen på alla nivåer i Finland. De svensk- och engelskspråkiga magisterprogrammen vid akademin ska erbjuda fortsatt studiemöjlighet också för dem som studerat vid annat lärosäte. Centrala mål Åbo Akademi garanterar hög utbildningsnivå genom aktiv rekrytering av goda studerande och forskare samt genom att satsa på lärarnas pedagogiska kompetens. Akademin ska ha minst en spetsenhet i undervisning. Åbo Akademi utvecklar samarbetet med andra utbildningsenheter för att värna om sitt breda utbildningsansvar bereda möjlighet att utbilda juris magistrar och provisorer möjliggöra flexibilitet och alternativ i studieprogrammen öka genomströmningen av studerande möjliggöra livslångt lärande, fortbildning och vuxenutbildning oberoende av utgångsläge

10 Ett universitet i samverkan Nationella och internationella forskarsamfund och nätverk för studerandeutbyte hör till akademins främsta samarbetsnät. För att fullgöra sitt samhällsuppdrag upprätthåller och utvecklar akademin ett brett samhälleligt kontaktnät. Utexaminerade från Åbo Akademis utbildningar ska på alla nivåer fortsättningsvis ha den högsta sysselsättningsgraden i Finland. Åbo Akademi ska främja samarbetet med industrin och näringslivet genom praktik för studerande, examensarbeten i företag och inom den offentliga sektorn, beställningsforskning, samfinansierade projekt, delägarskap i företag och satsning på kommersialisering av innovationer. Inom det mångsidiga nationella högskolesamarbetet ska Åbo Akademi speciellt satsa på att upprätthålla och fördjupa ett brett samarbete med övriga högskoleenheter i Finland, särskilt i Åbo och i Vasa samt med yrkeshögskolan Novia. Akademin ska vara Finlands ledande universitetet i att samarbeta med det övriga Norden. Åbo Akademi värnar tillsammans med Stiftelsen för Åbo Akademi och övriga stiftelser, fonder, stat och kommun samt med kultur- och utbildningsorganisationer om landets kulturarv och främjar förståelsen för det svenska i Finland

11 Centrala mål Åbo Akademi utvecklar samarbetet med samhället, industrin och näringslivet genom att kontinuerligt utveckla nya samhällskontakter och förbättra alumniverksamheten och mentorprogrammen intensifiera samarbetet med organisationer för utveckling av teknologi, innovationer och näringsliv intensifiera samarbete med nordiska universitet utveckla dialogen med det omgivande samhället om högre utbildning och forskning samt om forskningens metoder och resultat. Åbo Akademi stärker samarbetet med andra utbildningsenheter genom att klargöra formerna för pågående samarbete utveckla förutsättningarna för samarbete inom forskning och utbildning. Åbo Akademi bär sitt kulturella ansvar genom att stödja de discipliner som har anknytning till det svenska språket och den svenskspråkiga kulturen i Finland erbjuda en aktiv, kritisk och fri intellektuell miljö som uppmuntrar till samhällsdebatt och engagemang i vår tids aktuella frågor aktivt bredda och intensifiera kontaktytan till centrala aktörer inom kultur, samhälle och massmedier

12 Ett välmående universitet För studerande och anställda ska Åbo Akademi vara en attraktiv miljö som främjar hälsa, välbefinnande och utveckling och där alla ska behandlas lika och beredas delaktighet i beslutsprocesserna. Samverkan ska ske både med Studentkåren och med de fackliga organisationerna. En bra administration frigör forskar- och lärarresurser. Förvaltningen ska fungera ekonomiskt effektivt och ha beredskap till förändring. Personalen och de studerande vid Åbo Akademi ska känna sig stolta över och tillfredsställda med sitt universitet i en arbetsmiljö, där bildning, kritiskt tänkande, självständighet, aktivitet och ansvar uppmuntras. Akademin uppmuntrar sina anställda till vistelse utomlands och till rotation inom universitetet i syfte att de ska dela med sig av sin kunskap och lära sig nytt. Åbo Akademi strävar efter att ha ändamålsenliga arbets- och studieutrymmen som leder till goda insatser och inspirerar till fortsatt utveckling i arbete och studier. Rekryteringen av såväl studerande som personal sker genom enhetliga krav som bl.a. säkerställer att rekryteringen är tydlig och rättvis Centrala mål Åbo Akademi ska ha en god arbetsmiljö genom att ta i bruk en karriärstege i fyra steg för den forskande och undervisande personalen erbjuda goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling främja smidig kommunikation inom akademin erbjuda regelbundna utvecklingssamtal för anställda. Åbo Akademi ska ha en god studiemiljö genom att erbjuda tillgång till studiehandledning och studierådgivning ha ändamålsenliga undervisnings- och studieutrymmen attrahera med kvalificerade och aktiva lärare. Åbo Akademi strävar till att vara ett välmående universitet genom att arbeta för att akademin ska befinna sig bland de tre universitet i Finland med den fördelaktigaste proportionen mellan antalet lärare och studerande visa beredskap till förändring garantera delaktighet i beslutsprocesser främja arbetarskydd, hälsa och säkerhet.

13 Sammanfattning och tidtabell Åbo Akademis strategi Strategin är uppbyggd på tre hörnstenar: forskning på hög internationell nivå, högklassig universitetsutbildning på svenska och Åbo Akademis kulturbärande ansvar både nationellt och i Norden. Dessa hörnstenar ska stödjas av för akademin gemensamma delstrategier för forskning, utbildning, lärar- och vuxenutbildning, kvalitetshantering, personal, alumniverksamhet och utrymmen. Arbetet med strategin fortsätter dels genom en fördjupning i de tre huvudstrategierna och dels genom att utarbeta delstrategier. Akademins tre prorektorer leder och koordinerar de tre huvudstrategierna som presenteras för ledningsgruppen och godkänns av styrelsen. Arbetet med huvudstrategierna kräver ett aktivt samarbete med institutionerna och studerandena. I slutet av våren 2012 utvärderas strategiarbetet och då tar man ställning till behovet av eventuella andra delstrategier. Denna strategi fungerar som övergripande strategi för Åbo Akademi och tillämpas av hela akademin. Den utstakar universitetets vision och strategiska mål fram till 2020 och ska följas upp dels av institutionernas egna strategier, dels av understrategier eller utvecklingsplaner och -program. Den omfattar akademins kärnfunktioner forskning och utbildning samt de anställda, stödfunktionerna och den infrastruktur Åbo Akademi verkar i

14 Strategins tre hörnstenar Åbo Akademi: Finlands Svenska Universitet Forskning på hög internationell nivå Högklassig universitetsutbildning på svenska Kulturbärande ansvar

15 - 15 -

16 . Godkänd av styrelsen Layout & ombrytning: kommunikationsenheten Fotografier: Åbo Akademis bildbank Tryck: Paino-Kaarina 2010 Mål och strategier Åbo Akademi

Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/48/210/2011 av 5.10.2011

Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/48/210/2011 av 5.10.2011 Undervisnings- och kulturministeriet Helsingfors Åbo 16.2.2012 Nr 284/20/2011 Hänvisning Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/48/210/2011 av 5.10.2011 Ärende Rapport över de viktigaste strategiska

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 1. Målsättningar 1.1. Åbo Akademis mission Åbo Akademis styrelse antog vid sitt möte 25.3.2002 följande allmänna målsättning : a. Åbo Akademis verksamhetsidé: svenskt

Läs mer

Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi

Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi Ragnar Lundqvist Erika Löfström AnneSophie Hokkanen Eric Lindesjöö Carl-Magnus Westermarck Arild Raaheim Kenneth Lundin Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi PUBLIKATIONER AV RÅDET FÖR

Läs mer

Strategisk plan LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2012 2016

Strategisk plan LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2012 2016 Strategisk plan LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2012 2016 Vi förbättrar vår värld och människors villkor LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, LTH, ÄR en fakultet inom Lunds universitet. Vi tar det samlade ansvaret för utbildning

Läs mer

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009 För fler exemplar, kontakta info@ki.se INNEHÅLL Rektors inledning...1 Uppdrag...3 Vision.....3 Värdegrund...3 Utmaningar.....4 1. Bedriva medicinsk

Läs mer

Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier

Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier Strategisk plan för Lunds universitet Antagen av universitetsstyrelsen den 25 september 1995 LUNDS UNIVERSITET 1 INNEHÅLL FÖRORD..................................................

Läs mer

Sahlgrenska akademin en målmedveten hälsovetenskaplig fakultet

Sahlgrenska akademin en målmedveten hälsovetenskaplig fakultet Sahlgrenska akademin en målmedveten hälsovetenskaplig fakultet (rev 090825) SAHLGRENSKA AKADEMIN VERKAR i det allra viktigaste av sammanhang det som rör männis kors hälsa. Den kunskap som genereras inom

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

ÅBO AKADEMIS KOMMUNIKATIONSPROGRAM 2013 2016

ÅBO AKADEMIS KOMMUNIKATIONSPROGRAM 2013 2016 ÅBO AKADEMIS KOMMUNIKATIONSPROGRAM 2013 2016 www.abo.fi INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. GRUNDEN FÖR KOMMUNIKATION VID ÅBO AKADEMI 2.1. Målgrupper och kanaler 2.2. Värdegrund 3. PRIORITERADE MÅL 2013 2016 3.1.

Läs mer

Strategisk handlingsplan 2010-2015

Strategisk handlingsplan 2010-2015 Strategisk handlingsplan 2010-2015 Beslut: Rektor 2011-09-12, 2010-05-17 Revidering: 2011-08-31 Dnr: DUC 2010/575/10 Gäller fr.o.m.: 2011-09-12 Ersätter: Strategisk handlingsplan för Högskolan Dalarna

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Åbo Akademis självvärderingsrapport

Åbo Akademis självvärderingsrapport Åbo Akademis självvärderingsrapport Innehållsförteckning 1. Högskolans kvalitetspolitik... 1 a) Kvalitetssystemets grundprinciper och mål... 1 b) Ansvaren i kvalitetshanteringen... 3 c) Kommunicering av

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

LÄRARFÖRBUNDETS STYRDOKUMENT

LÄRARFÖRBUNDETS STYRDOKUMENT LÄRARFÖRBUNDETS STYRDOKUMENT Den skola vi vill skapa Lärarförbundets program för yrke och villkor Verksamhetsinriktning 2015-2018 Budget 2015-2018 Stadgar för Lärarförbundet Så formas politiken Lärarförbundets

Läs mer

Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008.

Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008. Beslutad av Fullmäktige 2012 FSAs inställning är att utbildning och forskning utgör grunden i den arbetsterapeutiska verksamheten. Det är genom utbildning och forskning som yrket får legitimitet i samhället.

Läs mer

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn Högskolan Arcada Ab 1.2. Huvudmannens

Läs mer

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Innehåll Inledning... 2 Utbildningspolitiska grunder... 3 Grundsyn... 3... 3 Studenten som medaktör... 3... 3 Högskolans roll i det omgivande samhället... 4

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi.

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi. Verksamhetsplan 2015 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Högskolan i Gävles vision och mål Vision Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Mål Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 ECE-SKOLAN Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 1 Innehåll Det moderna biblioteket och morgondagens lärande... 4 En mötesplats för kommunikation och lärande... 5 Informationsförsörjning... 5 Personlig

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014. årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 INLEDNING

HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014. årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 INLEDNING INLEDNING HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014 årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 1 Högskolan i Borås årsredovisning 2014 Inledning 4 Högskolan i Borås 9 Medarbetare 16 Utbildning på grundnivå

Läs mer