Ung delaktighet i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung delaktighet i Skåne"

Transkript

1 Ung delaktighet i Skåne Slutrapport från ett projekt

2 Sammanfattning Genom beslut av Region Skånes regionala tillväxtnämnd i maj 2011 påbörjades fas två av projektet Ung delaktighet i Skåne som avslutas under våren Syftet med projektet har varit med utgångspunkt i utmaningen om ökad delaktighet i Skånes regionala utvecklingsprogram att öka delaktigheten bland unga och minska utanförskapet. Bland målen för projektet har möten och mötesplatser varit i fokus. I fas ett lades grunden till projektet genom statistikframtagning, inventering av projekt inom området mm, vilken avslutades med en större konferens i april Under fas två har möten och workshops arrangerats med unga och vuxna som deltagare, utvecklingsprojekt har startats, samarbete med Ungdomsstyrelsen och andra organisationer har etablerats, kontakter har knutits med kommunernas ungdomssamordnare, kunskaper och erfarenheter dragits inom fokusområdena arbete, utbildning, boende, fritid/kultur, hälsa och inflytande. Genomförda workshops inom respektive fokusområde där unga och vuxna mötts under en dag för att diskutera utmaningar och möjligheter samt komma fram till konkreta idéer och förslag, har varit framgångsrika och idégivande. Resultatet från respektive framtidsverkstad finns att tillgå både på film och som skriftlig dokumentation på Ung delaktighets hemsida Projektet har initierat två större delprojekt: interregprojektet NEO där idéburna sektorn, näringslivet och det offentliga på bägge sidor sundet ska utveckla framgångsrika modeller kring ungas inträde på arbetsmarknaden samt Bromöllaprojektet där Socialhögskolan i Lund genom intervjuer med unga och föräldrar i Bromölla ska ge svar på vilka insatser på arbetsmarknadsområdet som är framgångsrika i en kommun som Bromölla med hög ungdomsarbetslöshet. Genom EU-programmet Ung och aktiv i Europa har medel erhållits för en slutkonferens som äger rum 2 maj på temat Unga i Skåne för Arbete. Projektets arbetsgrupp som består av företrädare från olika enheter inom Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, föreningen Furuboda samt företrädare för Skånenätverket för ungdomssamordnare i kommunerna har dragit generella och specifika slutsatser från projektet och lämnar ett antal rekommendationer till Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och föreningen Furuboda. Bakgrund Regionala tillväxtnämndens beslut Regionala tillväxtnämnden i Region Skåne beslutade , Regionala tillväxtnämnden ställer sig bakom fas 1 av processen Ung delaktighet i Skåne 2. Regionala tillväxtnämnden anslår kronor 2011 från anslag för den fortsatta processen 3. Regionala tillväxtnämnden utser presidiet som styrgrupp för det fortsatta arbetet. 4. Regionala tillväxtnämnden ger utvecklingsdirektören i uppdrag att fortsätta processen mellan berörda aktörer inom området samt bevaka nästa utlysningsomgång i europeiska socialfonden (ESF). 2

3 5. Regionala tillväxtnämnden erhåller årlig uppföljning. Syftet med projektet har varit att utveckla en helhetssyn för ungas delaktighet i Skåne där ett flertal aktörer är involverade och att utveckla mötesplatser där unga men också vuxna kan mötas för dialog och generering av idéer och förslag. Projektet har också sett det som sin uppgift att initiera några utvecklingsprojekt samt att främja kunskap kring ungas delaktighet men också välfärd. Målgruppen för projektet har varit unga upp till 25 år med fokus på sex områden: utbildning, arbete, hälsa, boende, kultur/fritid och inflytande. Projektet har finansierats genom regionala tillväxtnämnden (ca kronor för fas 1 och kronor för fas 2), Kommunförbundet Skåne ( kronor), programmet Ung och Aktiv i Europa via Ungdomsstyrelsen (ca kronor) samt genom arbetsinsatser från den arbetsgrupp som hållit ihop projektet. Den ESF-ansökan som planerades av projektet skrevs fram men bedömdes av Region Skånes ledning som för omfattande och inhiberades. Ung delaktighets initiativ till interregprojektet NEO har bifallits och tilldelats ca 4 miljoner kronor i EU-medel. Region Skåne bidrog med kronor till det så kallade Bromöllaprojektet där Bromölla kommun bidrog med kronor. Projektets organisation Sammanhållande i projektet har varit en arbetsgrupp som bestått av: Jan Lindelöf Projektledare och sammankallande avdelningen för samhällsplanering, Region Skåne Peter Nilsson Kommunförbundet Skåne Carin Peters Näringsliv Skåne, Region Skåne Peter Groth enheten för folkhälsa och social hållbarhet, Region Skåne Camilla Sjöstrand Kultur Skåne, Region Skåne Daniél Tejera Föreningen Furuboda Tor Ohlsson Lunds kommun/skånenätverket Ungdomssamordnare (tidigare Peter Juterot, Eslöv och Stefana Hoti, Malmö) Från början ingick Länsstyrelsen i projektet men av prioriteringsskäl avslutade man sin medverkan under fas ett av projektet. I början av projektet deltog också aktivt Jan Nilsson, dåvarande avdelningen för folkhälsa, Region Skåne i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har hållit samman projektet och haft ett flertal sammanträden, ofta kombinerade med studiebesök i olika verksamheter med koppling till unga. 3

4 Styrgruppen som bestått av regionala tillväxtnämnden presidium beslutade vid möte att ställa sig bakom arbetsgruppens rapport och förslag till vidare arbete som framgick av skrivelse Aktiviteter i Ung delaktighet i kronologisk ordning Slutkonferens i fas ett Den 28 april 2011 arrangerades en konferens för ca 100 personer på Skånehuset i Kristianstad. Målgruppen var företrädesvis vuxna som arbetar med unga på olika sätt i Skåne men även några unga deltog. Ungdomsstyrelsen medverkade med sin bitr generaldirektör liksom Lunds universitet kring arbetsmarknadsfrågor (ungdomsarbetslösheten). Region Skånes beredningar för medborgardialog-unga beskriv resultaten från dialoger man haft med unga. Vi fick också en genomgång av vilka projekt som sker i Skåne kring de fokusområden som Ung delaktighet omfattar liksom kring den statistik som finns tillgänglig regionalt kring ungas villkor. Konferensen avslutades med ett så kallat Future Café, arrangerat av Utvecklingscentrum i Region Skåne på temat: Makt på riktigt för alla tjejer och killar. Dagen avslutades med en paneldiskussion med företrädare för regionala tillväxtnämnden och folkhälsoberedningen i Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Svenskt Näringsliv. En ingående dokumentation från konferensen finns på Stockholmsresa för unga I månadsskiftet november/december 2011 åkte 10 ungdomar från Skåne till Ungomsstyrelsens rikskonferens. Projektet rekryterade 10 unga som dels fick en introduktion, dels deltog vid Rikskonferensen under två dagar. Syftet var att vi skulle använda oss av de ungas kompetens och erfarenheter i projektet. I förberedande workshops med de unga kom fram en del intressanta synpunkter som finns dokumenterade. Kickoff för fas två Den 28 maj 2012 arrangerades på Medborgarhuset i Eslöv en kickoff för projektets fas två. Syftet med dagen var att ge deltagarna möjlighet att knyta nya kontakter, bygga nya relationer och inspirera till nya samarbeten. Men också att inspirera deltagarna till att vara med vid höstens workshops och andra aktiviteter inom Ung delaktighet. Dagen, där ett 90-tal unga och vuxna deltog, innehöll föreläsningar av Ungdomsstyrelsen, Rädda Barnens Musikprojekt i Landskrona, hur man kan arbeta med ungdomsfrågor i en kommun (Simrishamn) samt en ung person som berörde betydelsen av hur man kommunicerar med unga. En så kallad Turbo Open Space genomfördes också som försmak till de workshops som ägde rum under hösten. En dokumentation från kickoffen finns på hemsidan. Ungdomssamordnare i Skånes kommuner Under våren och sommaren 2012, gjordes ett försök där Ung delaktighet tillsammans med några ungdomssamordnare i kommunerna, sökte upp personer i de kommuner där ungdomssamordnare saknades i syfte att få till stånd samordnare i dessa kommuner. Resultatet av försöket var blandat; medvetandet höjdes i kommunerna om värdet av en 4

5 samordnad ungdomsverksamhet men samtidigt tar det tid att överföra detta medvetande till konkret resultat i befattning för verksamhet med unga. Workshops Arbete Den 27 september 2012 arrangerades den första workshopen om Arbete på Medborgarhuset i Eslöv där ca 15 unga och 15 vuxna träffades för att under en dag diskutera utmaningar och problem kring unga och arbete för att därefter diskutera sig fram till lösningar och idéer. Temat var: Hur kan vi gemensamt skapa nya och kreativa lösningar för ungas väg till arbete? Från dokumentationen hämtas följande rekommendation utifrån de diskussioner som fördes: Arbetsförmedlingens 90-dagarskarens slopas. Förbättra AFs image bland unga. En väg in-modellen prövas i skånska kommuner. Speeddating företag-unga prövas. Bättre koppling skola-arbetsliv (Kompetensare-modellen överförs till skolan). Framgångsrika arbetsmarknadsprojekt permanentas. Utveckla myndighetssamverkan. Validering av ungas erfarenheter. Utveckla lärlingssystemet enligt dansk modell. Utbildning Den 12 oktober 2012 följde nästa workshop om Utbildning på Parken i Trelleborg. Temat var: Kan alla unga nå upp till sin fulla potential i skolan? Följande rekommendation framkom under dagen: - Kopplingen mellan skola och arbetsliv måste förbättras idag två skilda världar. Arbetslivet (också föreningslivet) måste komma in i skolan samtidigt som eleverna på skoltid måste få komma ut i arbetslivet. En mer verklighetsförankrad skola krävs - Fler engagerade lärare i skolan utvärdering av eleverna, två lärare i samma klass var exempel som gavs - Elever lär elever (äldre elever lär yngre) - Ökat elevinflytande (reellt inflytande i skolan) Boende Den 23 oktober 2012 diskuterades Boende på Stadshuset i Höganäs: Hur kan vi lösa bostadsfrågan för unga människor i Skåne? Följande rekommendation framkom: Boendefrågan tas upp i kommunernas ungdomsråd och i Region Skånes studentråd; upplåtelseformen kooperativ hyresrätt marknadsförs till berörda målgrupper. Ett skånskt samverkansorgan kring ungas boende utvecklas. Skåne söker pengar från budgetpropositionens förslag: innovativt byggande av bostäder för ungdomar för att uppmuntra till nytt och kreativt tänkande ; 10 mkr under 2013, 20 mkr per år från 2014 Kultur/Fritid Den 21 november 2012 diskuterades Kultur och Fritid på Folkhögskolan i Tomelilla. Temat var: Attraktiv fritid vad betyder det? Har du några kreativa idéer som kan hjälpa unga att skapa en attraktiv fritid? Vad har du för tankar om din fritid? Följande rekommendation framkom: 5

6 Hälsa utveckla mötesplatser, fysiska och virtuella, med och för unga samt stödstrukturer. Låta unga få pröva på olika aktiviteter. Föräldraengagemanget! Den 10 december 2012 diskuterades Hälsa på Kommunhuset i Hörby. Temat var: Vad är det som får dig att må bra, nu och i livet? Följande rekommendation framkom: Skapa stödjande strukturer i samhället som främjar hälsan hos unga, bl a en spindel i varje kommun som har helhetssyn. Sammanhang och bemötande är viktigt för hälsan. Motverka droganvändning på olika sätt! Behövs stödformer för de som inte problemfritt efter skolan träder in i vuxenlivet! Stöd funktionshindrade unga så de får arbeta! Utveckla tjänst mellan hemtjänsten och personlig assistens för funktionsnedsatta skulle underlätta för många! Samtliga workshopsar leddes av Eva Broms, Framtidsverkstäder AB i Lund och deltagarna på samtliga ställen, både unga och vuxna, gick in för dagens diskussioner med liv och lust. Problemet med samtliga workshops var att rekrytera unga. Projektet förlitade sig på ungdomssamordnarna i kommunerna men det visade sig svårt för dessa att få unga till dagarna. Dock löste vi uppgiften på olika kreativa sätt. Samtliga verkstäder filmades av Glokala Folkhögskolan i Malmö och både de enskilda filmerna och en sammanfattande 10- minutersfilm finns tillgänglig på projektets hemsida. Även en Facebookgrupp bildades för kommunikation mellan de som deltog i verkstäderna; gruppen har dock inte varit särskilt livaktig. Ungdomssamordnarkonferens Den 9 januari 2013 arrangerades en konferens på Rica Hotel i Malmö där målgruppen var ungdomssamordnarna i kommunerna. Ett 20-tal samordnare och andra deltog under dagen som innehöll inledningar av Pontus Lindberg, regionala tillväxtnämndens ordförande i Region Skåne, Kristin Skoogh, enheten för demokratiutveckling i Region Skåne, Matti Leijon och Mahias Grahn, enheten för folkhälsa och social hållbarhet i Region Skåne, Berit Israelsson, Ungdomsstyrelsen, Jan Lindelöf, projektledare för Ung delaktighet samt Hanna Nyberg, ordförande i Sveriges Ungdomsråd. Under dagen diskuterades hur arbetet med unga i Skåne kan stärkas på olika sätt. En dokumentation från dagen finns på hemsidan. Inställt seminarium med de politiska ungdomsförbunden Den 4 februari 2013 bjöd projektet in samtliga politiska ungdomsförbund i Skåne till ett seminarium kring Ungas deltagande och inflytande i Skåne, politiskt intresse, samhällssyn, oro och problem samt utmaningar. Bl a SOM-institutet vid Göteborgs universitet var inbjuden för att föreläsa kring den SOM-rapport kring unga i Skåne som man genomfört. Seminariet fick ställas in då endast ett ungdomsförbund anmält intresse. NEO (NGO, Erhvervsliv, Offentligt) På försommaren 2012 fick Ung delaktighet beslut från partnerskapet för Interreg Öresund att projektet NEO hade beviljats ca 4 miljoner kronor under perioden NEO står för NGO, Erhvervsliv, Offentligt. Tillsammans med Askovgården i Danmark har UNG DELAKTIGHET I SKÅNE utvecklat Interreg-projektet NEO. Projektet tar 6

7 utgångspunkt i det samarbete som etablerats på både den danska och den svenska sidan av sundet mellan idéburen sektor, näringsliv och det offentliga kring ungas inträde på arbetsmarknaden. Inom området finns stora möjligheter att identifiera gemensamma nämnare, framgångsfaktorer, synergier och utmaningar. NEO ska binda samman aktörer på flera olika nivåer från operativ verksamhetsnivå till strategisk strukturpåverkande nivå. Projektet ska generera samarbete på tvärs av sundet, både lokalt och regionalt. NEO ska skapa förutsättningar för ett gemensamt agerande kring att undanröja strukturella hinder som försvårar samarbete. Målet för NEO är ett fördjupat och långsiktigt hållbart lokalt och regionalt samarbete mellan idéburen sektor, näringsliv och det offentliga till gagn för den sociala sammanhållningen och tillväxten i Öresundsregionen. NEO startade i september 2012 och pågår till Askovgården i Danmark är leadpartner med Region Skåne som koordinerande part i Skåne. Furuboda Arbetsmarknad ingår också i projektets arbetsgrupp. Följ NEO på Bromölla - forskningsstudie Under hösten 2012 har i Bromölla pågått en forskningsstudie kring den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen (högst i landet). Ung delaktighet tog initiativ till studien. I samarbete med Ung delaktighet och Bromölla kommun samt Arbetsförmedlingen genomförde Socialhögskolan vid Lunds universitet under hösten 2012 en pilotstudie i Bromölla. Studien ska belysa ungas och deras föräldrars attityder kring arbetslöshet och vad de menar bör göras för en etablering i arbetslivet. Syftet är att få bättre kunskap om och förståelse för viktiga mekanismer som påverkar ungdomsarbetslösheten och vad som krävs för att underlätta inträde på arbetsmarknaden. Redovisning av resultatet sker under våren. Övriga aktiviteter, bl a slutkonferens 2 maj Den 2 maj 2013 sker Ung delaktighets slutkonferens. Programmet Ung och Aktiv i Europa via Ungdomsstyrelsen har beviljat Region Skåne medel för att arrangera en konferens på temat: Unga i Skåne för Arbete. Konferensen planeras av unga (och några vuxna) och är tänkt att samla ett 100-tal deltagare (ca 75 flickor och pojkar samt 25 kvinnor och män). Vi summerar bl a genomförda workshops med fokus på arbete och diskuterar kopplingar till skola, hälsa, fritid/kultur, boende och inflytande. Under våren 2013 planeras slutligen för en utbytesresa till Västpommern i Polen då företrädare för några ungdomsprojekt i regionen (Kompetensare 2.0, ComUng i Lund samt NEO) besöker regionen Västpommern för att studera hur man där arbetar mot ungdomsarbetslösheten men också för att studera hur polackerna mer allmänt arbetar med ungas inflytande och delaktighet. Ett svarsbesök i Skåne från Västpommern kommer också att diskuteras. Slutligen ska framhållas att projektet etablerat goda kontakter med Ungdomsstyrelsen som vid sitt regionala nätverksmöte den 13 mars 2013 i Stockholm vill ha Skånes arbete med ungdomsverksamhet som tema. Slutsatser och rekommendationer I förhållande till Ung delaktighets syfte och mål, drar arbetsgruppen för projektet följande slutsatser av sitt arbete: 7

8 Generella slutsatser Behovet av möten mellan unga och vuxna är stort och fler mötesplatser behövs föräldraengagemanget är viktigt liksom bemötandet av de unga ungas hälsa och välbefinnande bör främjas Det behövs strukturer i kommunerna där unga och vuxna kan mötas och där stöd kan fås Unga ska vara delaktiga på sina villkor och ungas kunskaper och erfarenheter ska mer tas tillvara i samhälleliga frågor de ska inkluderas i Skånes utveckling och tillväxt Kunskapen om ungas villkor i olika avseenden behöver ökas och göras tillgänglig regionalt och kommunalt; i allt arbete med unga bör ungas villkor belysas På kommunal och regional ledningsnivå behövs funktion som samordnar arbetet med ungdomsfrågor; dessutom behövs ungdomsombud lokalt (yngre personer med goda kontakter) som rör sig bland unga och fångar upp önskemål och idéer Kommunernas medarbetare som arbetar med unga har ett regionalt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bör på lika villkor ingå i nätverket som kan behöva någon form av stöd Region Skånes arbete med unga som idag sker inom olika verksamheter behöver hållas samman i organiserad nätverksform för lärande och erfarenhetsutbyte och i kontakt med det kommunala ungdomssamordnarnätverket. Någon form av stöd för detta nätverk behövs Arbetet med ungas inflytande och välfärd i Skåne bör kopplas till Ungdomsstyrelsens verksamhet men också till arbetet med unga i Öresundsregionen, på EU-nivå samt i samarbetet med olika länder i främst närområdet Specifika slutsatser kring Ung delaktighets fokusområden Arbete Ungas inträde på arbetsmarknaden, måste vara en prioriterad fråga för hela Skåne: för näringslivet, för det offentliga, för den idéburna sektorn. Unga utanför arbetsmarknaden är inte en homogen grupp. Därför är det viktigt att undersöka olika insatser för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver särskilt stöd Överge projektverksamhet kring unga och arbete och permanenta sådan verksamhet i Utbildnings-/jobbcentra i berörda kommuner verka för att Arbetsförmedlingens 90-dagars karens för unga arbetslösa slopas 8

9 Utbudet av arbete för unga bör förstärkas genom generella näringslivsinsatser och genom aktiv praktikplatsrekrytering, sommarjobbsanskaffning, studentmedarbetare inom fler branscher mm Utbildning Skolan (också universitet och högskolor) måste öppna upp sig mot samhället. Eleverna (studenterna) vill ha mer och regelbunden praktik i arbetslivet och de vill att arbetsliv och föreningsliv är delaktig i skolarbetet. Kontaktytan mellan skola och arbetsliv måste öka Stärk studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får bättre underlag vid utbildningsval och senare yrkesval Eleverna vill ha ett reellt inflytande i skolan, mer engagerade lärare samt en modell där elever lär elever Boende Det behövs fler mindre, billiga lägenheter att hyra för unga och Skåne bör gå i täten för att sådana byggs UngBo12 i Malmö och erfarenheterna därifrån bör transformeras till hela Skåne, varvid villkoren för personer med funktionsnedsättning särskilt bör beaktas Fritid/Kultur Hälsa Inrätta fysiska mötesplatser i Skånes kommuner som inte är kopplade till skolan eller till traditionella fritidsgårdar. Mötesplatserna ska kunna vara arena för alla möjliga aktiviteter och organisationer. Arbetsförmedlingen och Ungdomsmottagningen kan lokaliseras dit men också verksamheter som kan ge stöd till kreativa projekt och nyföretagande Stimulera ungas deltagande i föreningslivet då föreningsmedverkan bland annat underlättar möjligheterna till arbete men också bidrar till demokratisk fostran Någon form av spindel med helhetssyn på ungas hälsa, bör finnas i varje kommun Tidiga insatser i hem, skola, fritidsgårdar, föreningsliv mm bör ses som en social investering som ger avkastning längre fram genom mindre samhälleliga kostnader Motverka droganvändning med hjälp av beprövade metoder Förnya idrottsrörelsen så att fler unga särskilt flickor ägnar sig åt fysisk aktivitet Förbättra hälsan hos unga med funktionsnedsättning genom stödinsatser för arbete och sysselsättning 9

10 Inflytande Ungas reella inflytande över de frågor som berör dem måste beaktas, bl a med utgångspunkt från Barnkonventionen Utvecklade metoder behövs för att unga med olika bakgrund och förutsättningar ska kunna utöva inflytande i samhälleliga frågor av olika slag Rekommendationer Region Skåne rekommenderas: Beredningarna för medborgardialog får i uppdrag att utveckla metoder för att fånga in ungas kunskaper och åsikter i de beslut som fattas som berör unga Varje nämnd och beslutsfattare beaktar Barnkonventionens krav på att ungas synpunkter ska finnas med i beslutfattandet som berör unga. Vi har en antagen Barnpolicy för Region Skåne som ska följas Regionfullmäktige överväger på vilket sätt ungas intresse för Region Skånes verksamhetsområden kan stärkas och på vilka sätt unga kan få inflytande i den mångskiftande verksamheten I arbetet med den regionala utvecklingsstrategin ska slutsatserna från Ung delaktighet beaktas och genom beredningarna för medborgardialog ungas erfarenheter inhämtas Alla förvaltningar och verksamheter ska aktivt medverka i arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten, bl a genom att tillhandahålla praoplatser, praktikplatser, sommarjobb mm Regionala tillväxtnämndens arbete med ungas inträde på arbetsmarknaden har förstärkts genom att en politisk styrgrupp har bildats för arbetet. Genom bildandet av Kompetenssamverkan Skåne tillförs ytterligare en dimension och förstärkning av arbetet Regionala tillväxtnämnden ger ett uppdrag att arbeta med ungas boende Kultur Skåne uppmärksammar särskilt behovet av mötesplatser för olika aktiviteter för unga inom kultur och fritidsområdet Stabsenheten inom regional utveckling tillsammans med enheten för folkhälsa och social hållbarhet uppmärksammar behovet av statistik och kunskaper kring ungas inflytande och välfärd i Skåne Avdelningen för samhällsplanering uppmärksammar särskilt ungas deltagande i föreningslivet med koppling till överenskommelsen med den idéburna sektorn och med Skåneidrotten Region Skånes arbete med folkhälsa inkluderar en bra start i livet för barn och unga och är även en viktig utgångspunkt tillsammans med kommunernas folkhälsoarbete. Detsamma gäller samverkan med Länsstyrelsen och idéburen sektor. I folkhälsoarbetet och i arbetet med social hållbarhet ska ungas delaktighet och välfärd särskilt beaktas i samverkan med andra verksamheter Enheten för folkhälsa och social hållbarhet är sammankallande i ett nätverk av medarbetare i Region Skåne som på olika sätt arbetar med frågor kring unga. Nätverket håller kontakt med det kommunala nätverket av ungdomssamordnare och med Ungdomsstyrelsen och omvärlden. 10

11 Kommunförbundet i Skåne rekommenderas: Inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne tas initiativ till försök i Skånes skolor (t ex Trelleborg) med bättre koppling mellan skola och arbetsliv men också till metoder där elever lär elever Beredningarna för arbetslivs- och näringslivsfrågor respektive för utbildning arbetar aktivt för ungas inträde på arbetsmarknaden, tillsammans med Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Lärosäten Syd inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne Verksamhetsområdena Fritid och Kultur samt Folkhälsa arbetar för ungas fritid/kultur och hälsa i samverkan med bland andra Region Skåne Medverka vid behov i ungdomssamordnarnätverket och i kontakterna med Ungdomsstyrelsen och omvärlden samt i utvecklingen av ungas inflytande och delaktighet i kommunerna Furuboda rekommenderas: Genom sitt medlemskap i Nätverk Social Ekonomi Skåne (NSES) förmedla de slutsatser som Furuboda dragit i arbetet med Ung delaktighet i syfte att NSES/idéburna sektorn i Skåne, aktivt ska arbeta för en ökad delaktighet bland unga i Skåne Genom sitt arbete med ungas inträde på arbetsmarknaden ytterligare medverka i arbetet mot den höga ungdomsarbetslösheten och särskilt med inriktning mot unga med funktionsnedsättning 11

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne Grönegatan 11 A 211 27 Malmö - Organisationsnummer 802435-6498 Växtkraft och växtvärk Allt sedan Nätverket

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer