Ung delaktighet i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung delaktighet i Skåne"

Transkript

1 Ung delaktighet i Skåne Slutrapport från ett projekt

2 Sammanfattning Genom beslut av Region Skånes regionala tillväxtnämnd i maj 2011 påbörjades fas två av projektet Ung delaktighet i Skåne som avslutas under våren Syftet med projektet har varit med utgångspunkt i utmaningen om ökad delaktighet i Skånes regionala utvecklingsprogram att öka delaktigheten bland unga och minska utanförskapet. Bland målen för projektet har möten och mötesplatser varit i fokus. I fas ett lades grunden till projektet genom statistikframtagning, inventering av projekt inom området mm, vilken avslutades med en större konferens i april Under fas två har möten och workshops arrangerats med unga och vuxna som deltagare, utvecklingsprojekt har startats, samarbete med Ungdomsstyrelsen och andra organisationer har etablerats, kontakter har knutits med kommunernas ungdomssamordnare, kunskaper och erfarenheter dragits inom fokusområdena arbete, utbildning, boende, fritid/kultur, hälsa och inflytande. Genomförda workshops inom respektive fokusområde där unga och vuxna mötts under en dag för att diskutera utmaningar och möjligheter samt komma fram till konkreta idéer och förslag, har varit framgångsrika och idégivande. Resultatet från respektive framtidsverkstad finns att tillgå både på film och som skriftlig dokumentation på Ung delaktighets hemsida Projektet har initierat två större delprojekt: interregprojektet NEO där idéburna sektorn, näringslivet och det offentliga på bägge sidor sundet ska utveckla framgångsrika modeller kring ungas inträde på arbetsmarknaden samt Bromöllaprojektet där Socialhögskolan i Lund genom intervjuer med unga och föräldrar i Bromölla ska ge svar på vilka insatser på arbetsmarknadsområdet som är framgångsrika i en kommun som Bromölla med hög ungdomsarbetslöshet. Genom EU-programmet Ung och aktiv i Europa har medel erhållits för en slutkonferens som äger rum 2 maj på temat Unga i Skåne för Arbete. Projektets arbetsgrupp som består av företrädare från olika enheter inom Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, föreningen Furuboda samt företrädare för Skånenätverket för ungdomssamordnare i kommunerna har dragit generella och specifika slutsatser från projektet och lämnar ett antal rekommendationer till Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och föreningen Furuboda. Bakgrund Regionala tillväxtnämndens beslut Regionala tillväxtnämnden i Region Skåne beslutade , Regionala tillväxtnämnden ställer sig bakom fas 1 av processen Ung delaktighet i Skåne 2. Regionala tillväxtnämnden anslår kronor 2011 från anslag för den fortsatta processen 3. Regionala tillväxtnämnden utser presidiet som styrgrupp för det fortsatta arbetet. 4. Regionala tillväxtnämnden ger utvecklingsdirektören i uppdrag att fortsätta processen mellan berörda aktörer inom området samt bevaka nästa utlysningsomgång i europeiska socialfonden (ESF). 2

3 5. Regionala tillväxtnämnden erhåller årlig uppföljning. Syftet med projektet har varit att utveckla en helhetssyn för ungas delaktighet i Skåne där ett flertal aktörer är involverade och att utveckla mötesplatser där unga men också vuxna kan mötas för dialog och generering av idéer och förslag. Projektet har också sett det som sin uppgift att initiera några utvecklingsprojekt samt att främja kunskap kring ungas delaktighet men också välfärd. Målgruppen för projektet har varit unga upp till 25 år med fokus på sex områden: utbildning, arbete, hälsa, boende, kultur/fritid och inflytande. Projektet har finansierats genom regionala tillväxtnämnden (ca kronor för fas 1 och kronor för fas 2), Kommunförbundet Skåne ( kronor), programmet Ung och Aktiv i Europa via Ungdomsstyrelsen (ca kronor) samt genom arbetsinsatser från den arbetsgrupp som hållit ihop projektet. Den ESF-ansökan som planerades av projektet skrevs fram men bedömdes av Region Skånes ledning som för omfattande och inhiberades. Ung delaktighets initiativ till interregprojektet NEO har bifallits och tilldelats ca 4 miljoner kronor i EU-medel. Region Skåne bidrog med kronor till det så kallade Bromöllaprojektet där Bromölla kommun bidrog med kronor. Projektets organisation Sammanhållande i projektet har varit en arbetsgrupp som bestått av: Jan Lindelöf Projektledare och sammankallande avdelningen för samhällsplanering, Region Skåne Peter Nilsson Kommunförbundet Skåne Carin Peters Näringsliv Skåne, Region Skåne Peter Groth enheten för folkhälsa och social hållbarhet, Region Skåne Camilla Sjöstrand Kultur Skåne, Region Skåne Daniél Tejera Föreningen Furuboda Tor Ohlsson Lunds kommun/skånenätverket Ungdomssamordnare (tidigare Peter Juterot, Eslöv och Stefana Hoti, Malmö) Från början ingick Länsstyrelsen i projektet men av prioriteringsskäl avslutade man sin medverkan under fas ett av projektet. I början av projektet deltog också aktivt Jan Nilsson, dåvarande avdelningen för folkhälsa, Region Skåne i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har hållit samman projektet och haft ett flertal sammanträden, ofta kombinerade med studiebesök i olika verksamheter med koppling till unga. 3

4 Styrgruppen som bestått av regionala tillväxtnämnden presidium beslutade vid möte att ställa sig bakom arbetsgruppens rapport och förslag till vidare arbete som framgick av skrivelse Aktiviteter i Ung delaktighet i kronologisk ordning Slutkonferens i fas ett Den 28 april 2011 arrangerades en konferens för ca 100 personer på Skånehuset i Kristianstad. Målgruppen var företrädesvis vuxna som arbetar med unga på olika sätt i Skåne men även några unga deltog. Ungdomsstyrelsen medverkade med sin bitr generaldirektör liksom Lunds universitet kring arbetsmarknadsfrågor (ungdomsarbetslösheten). Region Skånes beredningar för medborgardialog-unga beskriv resultaten från dialoger man haft med unga. Vi fick också en genomgång av vilka projekt som sker i Skåne kring de fokusområden som Ung delaktighet omfattar liksom kring den statistik som finns tillgänglig regionalt kring ungas villkor. Konferensen avslutades med ett så kallat Future Café, arrangerat av Utvecklingscentrum i Region Skåne på temat: Makt på riktigt för alla tjejer och killar. Dagen avslutades med en paneldiskussion med företrädare för regionala tillväxtnämnden och folkhälsoberedningen i Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Svenskt Näringsliv. En ingående dokumentation från konferensen finns på Stockholmsresa för unga I månadsskiftet november/december 2011 åkte 10 ungdomar från Skåne till Ungomsstyrelsens rikskonferens. Projektet rekryterade 10 unga som dels fick en introduktion, dels deltog vid Rikskonferensen under två dagar. Syftet var att vi skulle använda oss av de ungas kompetens och erfarenheter i projektet. I förberedande workshops med de unga kom fram en del intressanta synpunkter som finns dokumenterade. Kickoff för fas två Den 28 maj 2012 arrangerades på Medborgarhuset i Eslöv en kickoff för projektets fas två. Syftet med dagen var att ge deltagarna möjlighet att knyta nya kontakter, bygga nya relationer och inspirera till nya samarbeten. Men också att inspirera deltagarna till att vara med vid höstens workshops och andra aktiviteter inom Ung delaktighet. Dagen, där ett 90-tal unga och vuxna deltog, innehöll föreläsningar av Ungdomsstyrelsen, Rädda Barnens Musikprojekt i Landskrona, hur man kan arbeta med ungdomsfrågor i en kommun (Simrishamn) samt en ung person som berörde betydelsen av hur man kommunicerar med unga. En så kallad Turbo Open Space genomfördes också som försmak till de workshops som ägde rum under hösten. En dokumentation från kickoffen finns på hemsidan. Ungdomssamordnare i Skånes kommuner Under våren och sommaren 2012, gjordes ett försök där Ung delaktighet tillsammans med några ungdomssamordnare i kommunerna, sökte upp personer i de kommuner där ungdomssamordnare saknades i syfte att få till stånd samordnare i dessa kommuner. Resultatet av försöket var blandat; medvetandet höjdes i kommunerna om värdet av en 4

5 samordnad ungdomsverksamhet men samtidigt tar det tid att överföra detta medvetande till konkret resultat i befattning för verksamhet med unga. Workshops Arbete Den 27 september 2012 arrangerades den första workshopen om Arbete på Medborgarhuset i Eslöv där ca 15 unga och 15 vuxna träffades för att under en dag diskutera utmaningar och problem kring unga och arbete för att därefter diskutera sig fram till lösningar och idéer. Temat var: Hur kan vi gemensamt skapa nya och kreativa lösningar för ungas väg till arbete? Från dokumentationen hämtas följande rekommendation utifrån de diskussioner som fördes: Arbetsförmedlingens 90-dagarskarens slopas. Förbättra AFs image bland unga. En väg in-modellen prövas i skånska kommuner. Speeddating företag-unga prövas. Bättre koppling skola-arbetsliv (Kompetensare-modellen överförs till skolan). Framgångsrika arbetsmarknadsprojekt permanentas. Utveckla myndighetssamverkan. Validering av ungas erfarenheter. Utveckla lärlingssystemet enligt dansk modell. Utbildning Den 12 oktober 2012 följde nästa workshop om Utbildning på Parken i Trelleborg. Temat var: Kan alla unga nå upp till sin fulla potential i skolan? Följande rekommendation framkom under dagen: - Kopplingen mellan skola och arbetsliv måste förbättras idag två skilda världar. Arbetslivet (också föreningslivet) måste komma in i skolan samtidigt som eleverna på skoltid måste få komma ut i arbetslivet. En mer verklighetsförankrad skola krävs - Fler engagerade lärare i skolan utvärdering av eleverna, två lärare i samma klass var exempel som gavs - Elever lär elever (äldre elever lär yngre) - Ökat elevinflytande (reellt inflytande i skolan) Boende Den 23 oktober 2012 diskuterades Boende på Stadshuset i Höganäs: Hur kan vi lösa bostadsfrågan för unga människor i Skåne? Följande rekommendation framkom: Boendefrågan tas upp i kommunernas ungdomsråd och i Region Skånes studentråd; upplåtelseformen kooperativ hyresrätt marknadsförs till berörda målgrupper. Ett skånskt samverkansorgan kring ungas boende utvecklas. Skåne söker pengar från budgetpropositionens förslag: innovativt byggande av bostäder för ungdomar för att uppmuntra till nytt och kreativt tänkande ; 10 mkr under 2013, 20 mkr per år från 2014 Kultur/Fritid Den 21 november 2012 diskuterades Kultur och Fritid på Folkhögskolan i Tomelilla. Temat var: Attraktiv fritid vad betyder det? Har du några kreativa idéer som kan hjälpa unga att skapa en attraktiv fritid? Vad har du för tankar om din fritid? Följande rekommendation framkom: 5

6 Hälsa utveckla mötesplatser, fysiska och virtuella, med och för unga samt stödstrukturer. Låta unga få pröva på olika aktiviteter. Föräldraengagemanget! Den 10 december 2012 diskuterades Hälsa på Kommunhuset i Hörby. Temat var: Vad är det som får dig att må bra, nu och i livet? Följande rekommendation framkom: Skapa stödjande strukturer i samhället som främjar hälsan hos unga, bl a en spindel i varje kommun som har helhetssyn. Sammanhang och bemötande är viktigt för hälsan. Motverka droganvändning på olika sätt! Behövs stödformer för de som inte problemfritt efter skolan träder in i vuxenlivet! Stöd funktionshindrade unga så de får arbeta! Utveckla tjänst mellan hemtjänsten och personlig assistens för funktionsnedsatta skulle underlätta för många! Samtliga workshopsar leddes av Eva Broms, Framtidsverkstäder AB i Lund och deltagarna på samtliga ställen, både unga och vuxna, gick in för dagens diskussioner med liv och lust. Problemet med samtliga workshops var att rekrytera unga. Projektet förlitade sig på ungdomssamordnarna i kommunerna men det visade sig svårt för dessa att få unga till dagarna. Dock löste vi uppgiften på olika kreativa sätt. Samtliga verkstäder filmades av Glokala Folkhögskolan i Malmö och både de enskilda filmerna och en sammanfattande 10- minutersfilm finns tillgänglig på projektets hemsida. Även en Facebookgrupp bildades för kommunikation mellan de som deltog i verkstäderna; gruppen har dock inte varit särskilt livaktig. Ungdomssamordnarkonferens Den 9 januari 2013 arrangerades en konferens på Rica Hotel i Malmö där målgruppen var ungdomssamordnarna i kommunerna. Ett 20-tal samordnare och andra deltog under dagen som innehöll inledningar av Pontus Lindberg, regionala tillväxtnämndens ordförande i Region Skåne, Kristin Skoogh, enheten för demokratiutveckling i Region Skåne, Matti Leijon och Mahias Grahn, enheten för folkhälsa och social hållbarhet i Region Skåne, Berit Israelsson, Ungdomsstyrelsen, Jan Lindelöf, projektledare för Ung delaktighet samt Hanna Nyberg, ordförande i Sveriges Ungdomsråd. Under dagen diskuterades hur arbetet med unga i Skåne kan stärkas på olika sätt. En dokumentation från dagen finns på hemsidan. Inställt seminarium med de politiska ungdomsförbunden Den 4 februari 2013 bjöd projektet in samtliga politiska ungdomsförbund i Skåne till ett seminarium kring Ungas deltagande och inflytande i Skåne, politiskt intresse, samhällssyn, oro och problem samt utmaningar. Bl a SOM-institutet vid Göteborgs universitet var inbjuden för att föreläsa kring den SOM-rapport kring unga i Skåne som man genomfört. Seminariet fick ställas in då endast ett ungdomsförbund anmält intresse. NEO (NGO, Erhvervsliv, Offentligt) På försommaren 2012 fick Ung delaktighet beslut från partnerskapet för Interreg Öresund att projektet NEO hade beviljats ca 4 miljoner kronor under perioden NEO står för NGO, Erhvervsliv, Offentligt. Tillsammans med Askovgården i Danmark har UNG DELAKTIGHET I SKÅNE utvecklat Interreg-projektet NEO. Projektet tar 6

7 utgångspunkt i det samarbete som etablerats på både den danska och den svenska sidan av sundet mellan idéburen sektor, näringsliv och det offentliga kring ungas inträde på arbetsmarknaden. Inom området finns stora möjligheter att identifiera gemensamma nämnare, framgångsfaktorer, synergier och utmaningar. NEO ska binda samman aktörer på flera olika nivåer från operativ verksamhetsnivå till strategisk strukturpåverkande nivå. Projektet ska generera samarbete på tvärs av sundet, både lokalt och regionalt. NEO ska skapa förutsättningar för ett gemensamt agerande kring att undanröja strukturella hinder som försvårar samarbete. Målet för NEO är ett fördjupat och långsiktigt hållbart lokalt och regionalt samarbete mellan idéburen sektor, näringsliv och det offentliga till gagn för den sociala sammanhållningen och tillväxten i Öresundsregionen. NEO startade i september 2012 och pågår till Askovgården i Danmark är leadpartner med Region Skåne som koordinerande part i Skåne. Furuboda Arbetsmarknad ingår också i projektets arbetsgrupp. Följ NEO på Bromölla - forskningsstudie Under hösten 2012 har i Bromölla pågått en forskningsstudie kring den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen (högst i landet). Ung delaktighet tog initiativ till studien. I samarbete med Ung delaktighet och Bromölla kommun samt Arbetsförmedlingen genomförde Socialhögskolan vid Lunds universitet under hösten 2012 en pilotstudie i Bromölla. Studien ska belysa ungas och deras föräldrars attityder kring arbetslöshet och vad de menar bör göras för en etablering i arbetslivet. Syftet är att få bättre kunskap om och förståelse för viktiga mekanismer som påverkar ungdomsarbetslösheten och vad som krävs för att underlätta inträde på arbetsmarknaden. Redovisning av resultatet sker under våren. Övriga aktiviteter, bl a slutkonferens 2 maj Den 2 maj 2013 sker Ung delaktighets slutkonferens. Programmet Ung och Aktiv i Europa via Ungdomsstyrelsen har beviljat Region Skåne medel för att arrangera en konferens på temat: Unga i Skåne för Arbete. Konferensen planeras av unga (och några vuxna) och är tänkt att samla ett 100-tal deltagare (ca 75 flickor och pojkar samt 25 kvinnor och män). Vi summerar bl a genomförda workshops med fokus på arbete och diskuterar kopplingar till skola, hälsa, fritid/kultur, boende och inflytande. Under våren 2013 planeras slutligen för en utbytesresa till Västpommern i Polen då företrädare för några ungdomsprojekt i regionen (Kompetensare 2.0, ComUng i Lund samt NEO) besöker regionen Västpommern för att studera hur man där arbetar mot ungdomsarbetslösheten men också för att studera hur polackerna mer allmänt arbetar med ungas inflytande och delaktighet. Ett svarsbesök i Skåne från Västpommern kommer också att diskuteras. Slutligen ska framhållas att projektet etablerat goda kontakter med Ungdomsstyrelsen som vid sitt regionala nätverksmöte den 13 mars 2013 i Stockholm vill ha Skånes arbete med ungdomsverksamhet som tema. Slutsatser och rekommendationer I förhållande till Ung delaktighets syfte och mål, drar arbetsgruppen för projektet följande slutsatser av sitt arbete: 7

8 Generella slutsatser Behovet av möten mellan unga och vuxna är stort och fler mötesplatser behövs föräldraengagemanget är viktigt liksom bemötandet av de unga ungas hälsa och välbefinnande bör främjas Det behövs strukturer i kommunerna där unga och vuxna kan mötas och där stöd kan fås Unga ska vara delaktiga på sina villkor och ungas kunskaper och erfarenheter ska mer tas tillvara i samhälleliga frågor de ska inkluderas i Skånes utveckling och tillväxt Kunskapen om ungas villkor i olika avseenden behöver ökas och göras tillgänglig regionalt och kommunalt; i allt arbete med unga bör ungas villkor belysas På kommunal och regional ledningsnivå behövs funktion som samordnar arbetet med ungdomsfrågor; dessutom behövs ungdomsombud lokalt (yngre personer med goda kontakter) som rör sig bland unga och fångar upp önskemål och idéer Kommunernas medarbetare som arbetar med unga har ett regionalt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bör på lika villkor ingå i nätverket som kan behöva någon form av stöd Region Skånes arbete med unga som idag sker inom olika verksamheter behöver hållas samman i organiserad nätverksform för lärande och erfarenhetsutbyte och i kontakt med det kommunala ungdomssamordnarnätverket. Någon form av stöd för detta nätverk behövs Arbetet med ungas inflytande och välfärd i Skåne bör kopplas till Ungdomsstyrelsens verksamhet men också till arbetet med unga i Öresundsregionen, på EU-nivå samt i samarbetet med olika länder i främst närområdet Specifika slutsatser kring Ung delaktighets fokusområden Arbete Ungas inträde på arbetsmarknaden, måste vara en prioriterad fråga för hela Skåne: för näringslivet, för det offentliga, för den idéburna sektorn. Unga utanför arbetsmarknaden är inte en homogen grupp. Därför är det viktigt att undersöka olika insatser för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver särskilt stöd Överge projektverksamhet kring unga och arbete och permanenta sådan verksamhet i Utbildnings-/jobbcentra i berörda kommuner verka för att Arbetsförmedlingens 90-dagars karens för unga arbetslösa slopas 8

9 Utbudet av arbete för unga bör förstärkas genom generella näringslivsinsatser och genom aktiv praktikplatsrekrytering, sommarjobbsanskaffning, studentmedarbetare inom fler branscher mm Utbildning Skolan (också universitet och högskolor) måste öppna upp sig mot samhället. Eleverna (studenterna) vill ha mer och regelbunden praktik i arbetslivet och de vill att arbetsliv och föreningsliv är delaktig i skolarbetet. Kontaktytan mellan skola och arbetsliv måste öka Stärk studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får bättre underlag vid utbildningsval och senare yrkesval Eleverna vill ha ett reellt inflytande i skolan, mer engagerade lärare samt en modell där elever lär elever Boende Det behövs fler mindre, billiga lägenheter att hyra för unga och Skåne bör gå i täten för att sådana byggs UngBo12 i Malmö och erfarenheterna därifrån bör transformeras till hela Skåne, varvid villkoren för personer med funktionsnedsättning särskilt bör beaktas Fritid/Kultur Hälsa Inrätta fysiska mötesplatser i Skånes kommuner som inte är kopplade till skolan eller till traditionella fritidsgårdar. Mötesplatserna ska kunna vara arena för alla möjliga aktiviteter och organisationer. Arbetsförmedlingen och Ungdomsmottagningen kan lokaliseras dit men också verksamheter som kan ge stöd till kreativa projekt och nyföretagande Stimulera ungas deltagande i föreningslivet då föreningsmedverkan bland annat underlättar möjligheterna till arbete men också bidrar till demokratisk fostran Någon form av spindel med helhetssyn på ungas hälsa, bör finnas i varje kommun Tidiga insatser i hem, skola, fritidsgårdar, föreningsliv mm bör ses som en social investering som ger avkastning längre fram genom mindre samhälleliga kostnader Motverka droganvändning med hjälp av beprövade metoder Förnya idrottsrörelsen så att fler unga särskilt flickor ägnar sig åt fysisk aktivitet Förbättra hälsan hos unga med funktionsnedsättning genom stödinsatser för arbete och sysselsättning 9

10 Inflytande Ungas reella inflytande över de frågor som berör dem måste beaktas, bl a med utgångspunkt från Barnkonventionen Utvecklade metoder behövs för att unga med olika bakgrund och förutsättningar ska kunna utöva inflytande i samhälleliga frågor av olika slag Rekommendationer Region Skåne rekommenderas: Beredningarna för medborgardialog får i uppdrag att utveckla metoder för att fånga in ungas kunskaper och åsikter i de beslut som fattas som berör unga Varje nämnd och beslutsfattare beaktar Barnkonventionens krav på att ungas synpunkter ska finnas med i beslutfattandet som berör unga. Vi har en antagen Barnpolicy för Region Skåne som ska följas Regionfullmäktige överväger på vilket sätt ungas intresse för Region Skånes verksamhetsområden kan stärkas och på vilka sätt unga kan få inflytande i den mångskiftande verksamheten I arbetet med den regionala utvecklingsstrategin ska slutsatserna från Ung delaktighet beaktas och genom beredningarna för medborgardialog ungas erfarenheter inhämtas Alla förvaltningar och verksamheter ska aktivt medverka i arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten, bl a genom att tillhandahålla praoplatser, praktikplatser, sommarjobb mm Regionala tillväxtnämndens arbete med ungas inträde på arbetsmarknaden har förstärkts genom att en politisk styrgrupp har bildats för arbetet. Genom bildandet av Kompetenssamverkan Skåne tillförs ytterligare en dimension och förstärkning av arbetet Regionala tillväxtnämnden ger ett uppdrag att arbeta med ungas boende Kultur Skåne uppmärksammar särskilt behovet av mötesplatser för olika aktiviteter för unga inom kultur och fritidsområdet Stabsenheten inom regional utveckling tillsammans med enheten för folkhälsa och social hållbarhet uppmärksammar behovet av statistik och kunskaper kring ungas inflytande och välfärd i Skåne Avdelningen för samhällsplanering uppmärksammar särskilt ungas deltagande i föreningslivet med koppling till överenskommelsen med den idéburna sektorn och med Skåneidrotten Region Skånes arbete med folkhälsa inkluderar en bra start i livet för barn och unga och är även en viktig utgångspunkt tillsammans med kommunernas folkhälsoarbete. Detsamma gäller samverkan med Länsstyrelsen och idéburen sektor. I folkhälsoarbetet och i arbetet med social hållbarhet ska ungas delaktighet och välfärd särskilt beaktas i samverkan med andra verksamheter Enheten för folkhälsa och social hållbarhet är sammankallande i ett nätverk av medarbetare i Region Skåne som på olika sätt arbetar med frågor kring unga. Nätverket håller kontakt med det kommunala nätverket av ungdomssamordnare och med Ungdomsstyrelsen och omvärlden. 10

11 Kommunförbundet i Skåne rekommenderas: Inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne tas initiativ till försök i Skånes skolor (t ex Trelleborg) med bättre koppling mellan skola och arbetsliv men också till metoder där elever lär elever Beredningarna för arbetslivs- och näringslivsfrågor respektive för utbildning arbetar aktivt för ungas inträde på arbetsmarknaden, tillsammans med Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Lärosäten Syd inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne Verksamhetsområdena Fritid och Kultur samt Folkhälsa arbetar för ungas fritid/kultur och hälsa i samverkan med bland andra Region Skåne Medverka vid behov i ungdomssamordnarnätverket och i kontakterna med Ungdomsstyrelsen och omvärlden samt i utvecklingen av ungas inflytande och delaktighet i kommunerna Furuboda rekommenderas: Genom sitt medlemskap i Nätverk Social Ekonomi Skåne (NSES) förmedla de slutsatser som Furuboda dragit i arbetet med Ung delaktighet i syfte att NSES/idéburna sektorn i Skåne, aktivt ska arbeta för en ökad delaktighet bland unga i Skåne Genom sitt arbete med ungas inträde på arbetsmarknaden ytterligare medverka i arbetet mot den höga ungdomsarbetslösheten och särskilt med inriktning mot unga med funktionsnedsättning 11

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Magnus Palmér. Ungas inträde på arbetsmarknaden

Näringsliv Skåne. Foto: Magnus Palmér. Ungas inträde på arbetsmarknaden Näringsliv Skåne Foto: Magnus Palmér Ungas inträde på arbetsmarknaden 1 Varför? Region Skåne ser mycket allvarligt på den senaste tidens höga ungdomsarbetslöshets siffror i regionen. De senaste två åren

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för folkhälsa och miljö S KAN E. Till Kommunstyrelsen Kommunala folkhälsosamordnare-/strateger

Koncernkontoret Avdelningen för folkhälsa och miljö S KAN E. Till Kommunstyrelsen Kommunala folkhälsosamordnare-/strateger Avdelningen för folkhälsa och miljö Ann-Christine Lundqvist Strateg folkhälsa 044-309 32 38 Ann-christiine.lundkvist@skane.se ERBJUDANDE OM SAMVERKANSMEDEL Datum 2012-01-20 REGIOIlleh N S KAN E 1 (2) Till

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa. Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting

Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa. Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting Upplägg Göran Henriksson, Västra Götalandsregionen Samling för social hållbarhet. Åtgärder för

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

CareSam. Äldreomsorgen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen

CareSam. Äldreomsorgen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen CareSam Äldreomsorgen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen Vad? Hur? Varför? Presentation Jonas Christensen, lektor i socialt arbete, projektledare Caresam jonas.christensen@mah.se Totalt

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 2015

Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 2015 Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (8) 2015-08-12 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-08-27 Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-10-23 i Höganäs (Stadshuset) om boende

Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-10-23 i Höganäs (Stadshuset) om boende Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-10-23 i Höganäs (Stadshuset) om boende Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna (se bil.) under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER:

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER: ÖVERGRIPANDE MÅL: Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne - Innebärande Ökat utbud av validering Ökad tillgänglighet till validering Gemensamt utvecklingsarbete avseende validering -

Läs mer

Utbildning i metoder för Medborgardialog

Utbildning i metoder för Medborgardialog Utbildning i metoder för Medborgardialog Dokumentation från den 11 oktober 2011 Sofie Arvidsson Carin Blomberg Sofie Brolin 2011-10-17 Heldagsutbildning - metoder för medborgardialog Om dagen Den 11 oktober

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN 1 INLEDNING Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet

Läs mer

Minnesanteckningar från beredningsgruppen för Regionala Överenskommelsen, RÖK, den 18 november 2016

Minnesanteckningar från beredningsgruppen för Regionala Överenskommelsen, RÖK, den 18 november 2016 MINNESANTECKNING 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Minnesanteckningar från beredningsgruppen för Regionala Överenskommelsen,

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Idéburna sektorn i Skåne spelar roll!

Idéburna sektorn i Skåne spelar roll! Idéburna sektorn i Skåne spelar roll! 21 000 idéburna organisationer - varav 14 000 ideella föreningar 5 000 har anställda Lönesumma 4,1 miljarder kr/år = 10 000 heltidsårsarbeten 90 miljoner ideella timmar

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt)

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Skicka ifyllda projektbeskrivningar med epost till HFS-nätverkets sekretariat. Letter of Intent måste däremot

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för fritidsgårdsverksamhet Fritidsgårdsverksamhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016 Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-27 Dnr 1502977 1 (5) Folkhälsoberedningen Stöd till länsövergripande föreningar

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer