Ung delaktighet i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung delaktighet i Skåne"

Transkript

1 Ung delaktighet i Skåne Slutrapport från ett projekt

2 Sammanfattning Genom beslut av Region Skånes regionala tillväxtnämnd i maj 2011 påbörjades fas två av projektet Ung delaktighet i Skåne som avslutas under våren Syftet med projektet har varit med utgångspunkt i utmaningen om ökad delaktighet i Skånes regionala utvecklingsprogram att öka delaktigheten bland unga och minska utanförskapet. Bland målen för projektet har möten och mötesplatser varit i fokus. I fas ett lades grunden till projektet genom statistikframtagning, inventering av projekt inom området mm, vilken avslutades med en större konferens i april Under fas två har möten och workshops arrangerats med unga och vuxna som deltagare, utvecklingsprojekt har startats, samarbete med Ungdomsstyrelsen och andra organisationer har etablerats, kontakter har knutits med kommunernas ungdomssamordnare, kunskaper och erfarenheter dragits inom fokusområdena arbete, utbildning, boende, fritid/kultur, hälsa och inflytande. Genomförda workshops inom respektive fokusområde där unga och vuxna mötts under en dag för att diskutera utmaningar och möjligheter samt komma fram till konkreta idéer och förslag, har varit framgångsrika och idégivande. Resultatet från respektive framtidsverkstad finns att tillgå både på film och som skriftlig dokumentation på Ung delaktighets hemsida Projektet har initierat två större delprojekt: interregprojektet NEO där idéburna sektorn, näringslivet och det offentliga på bägge sidor sundet ska utveckla framgångsrika modeller kring ungas inträde på arbetsmarknaden samt Bromöllaprojektet där Socialhögskolan i Lund genom intervjuer med unga och föräldrar i Bromölla ska ge svar på vilka insatser på arbetsmarknadsområdet som är framgångsrika i en kommun som Bromölla med hög ungdomsarbetslöshet. Genom EU-programmet Ung och aktiv i Europa har medel erhållits för en slutkonferens som äger rum 2 maj på temat Unga i Skåne för Arbete. Projektets arbetsgrupp som består av företrädare från olika enheter inom Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, föreningen Furuboda samt företrädare för Skånenätverket för ungdomssamordnare i kommunerna har dragit generella och specifika slutsatser från projektet och lämnar ett antal rekommendationer till Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och föreningen Furuboda. Bakgrund Regionala tillväxtnämndens beslut Regionala tillväxtnämnden i Region Skåne beslutade , Regionala tillväxtnämnden ställer sig bakom fas 1 av processen Ung delaktighet i Skåne 2. Regionala tillväxtnämnden anslår kronor 2011 från anslag för den fortsatta processen 3. Regionala tillväxtnämnden utser presidiet som styrgrupp för det fortsatta arbetet. 4. Regionala tillväxtnämnden ger utvecklingsdirektören i uppdrag att fortsätta processen mellan berörda aktörer inom området samt bevaka nästa utlysningsomgång i europeiska socialfonden (ESF). 2

3 5. Regionala tillväxtnämnden erhåller årlig uppföljning. Syftet med projektet har varit att utveckla en helhetssyn för ungas delaktighet i Skåne där ett flertal aktörer är involverade och att utveckla mötesplatser där unga men också vuxna kan mötas för dialog och generering av idéer och förslag. Projektet har också sett det som sin uppgift att initiera några utvecklingsprojekt samt att främja kunskap kring ungas delaktighet men också välfärd. Målgruppen för projektet har varit unga upp till 25 år med fokus på sex områden: utbildning, arbete, hälsa, boende, kultur/fritid och inflytande. Projektet har finansierats genom regionala tillväxtnämnden (ca kronor för fas 1 och kronor för fas 2), Kommunförbundet Skåne ( kronor), programmet Ung och Aktiv i Europa via Ungdomsstyrelsen (ca kronor) samt genom arbetsinsatser från den arbetsgrupp som hållit ihop projektet. Den ESF-ansökan som planerades av projektet skrevs fram men bedömdes av Region Skånes ledning som för omfattande och inhiberades. Ung delaktighets initiativ till interregprojektet NEO har bifallits och tilldelats ca 4 miljoner kronor i EU-medel. Region Skåne bidrog med kronor till det så kallade Bromöllaprojektet där Bromölla kommun bidrog med kronor. Projektets organisation Sammanhållande i projektet har varit en arbetsgrupp som bestått av: Jan Lindelöf Projektledare och sammankallande avdelningen för samhällsplanering, Region Skåne Peter Nilsson Kommunförbundet Skåne Carin Peters Näringsliv Skåne, Region Skåne Peter Groth enheten för folkhälsa och social hållbarhet, Region Skåne Camilla Sjöstrand Kultur Skåne, Region Skåne Daniél Tejera Föreningen Furuboda Tor Ohlsson Lunds kommun/skånenätverket Ungdomssamordnare (tidigare Peter Juterot, Eslöv och Stefana Hoti, Malmö) Från början ingick Länsstyrelsen i projektet men av prioriteringsskäl avslutade man sin medverkan under fas ett av projektet. I början av projektet deltog också aktivt Jan Nilsson, dåvarande avdelningen för folkhälsa, Region Skåne i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har hållit samman projektet och haft ett flertal sammanträden, ofta kombinerade med studiebesök i olika verksamheter med koppling till unga. 3

4 Styrgruppen som bestått av regionala tillväxtnämnden presidium beslutade vid möte att ställa sig bakom arbetsgruppens rapport och förslag till vidare arbete som framgick av skrivelse Aktiviteter i Ung delaktighet i kronologisk ordning Slutkonferens i fas ett Den 28 april 2011 arrangerades en konferens för ca 100 personer på Skånehuset i Kristianstad. Målgruppen var företrädesvis vuxna som arbetar med unga på olika sätt i Skåne men även några unga deltog. Ungdomsstyrelsen medverkade med sin bitr generaldirektör liksom Lunds universitet kring arbetsmarknadsfrågor (ungdomsarbetslösheten). Region Skånes beredningar för medborgardialog-unga beskriv resultaten från dialoger man haft med unga. Vi fick också en genomgång av vilka projekt som sker i Skåne kring de fokusområden som Ung delaktighet omfattar liksom kring den statistik som finns tillgänglig regionalt kring ungas villkor. Konferensen avslutades med ett så kallat Future Café, arrangerat av Utvecklingscentrum i Region Skåne på temat: Makt på riktigt för alla tjejer och killar. Dagen avslutades med en paneldiskussion med företrädare för regionala tillväxtnämnden och folkhälsoberedningen i Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Svenskt Näringsliv. En ingående dokumentation från konferensen finns på Stockholmsresa för unga I månadsskiftet november/december 2011 åkte 10 ungdomar från Skåne till Ungomsstyrelsens rikskonferens. Projektet rekryterade 10 unga som dels fick en introduktion, dels deltog vid Rikskonferensen under två dagar. Syftet var att vi skulle använda oss av de ungas kompetens och erfarenheter i projektet. I förberedande workshops med de unga kom fram en del intressanta synpunkter som finns dokumenterade. Kickoff för fas två Den 28 maj 2012 arrangerades på Medborgarhuset i Eslöv en kickoff för projektets fas två. Syftet med dagen var att ge deltagarna möjlighet att knyta nya kontakter, bygga nya relationer och inspirera till nya samarbeten. Men också att inspirera deltagarna till att vara med vid höstens workshops och andra aktiviteter inom Ung delaktighet. Dagen, där ett 90-tal unga och vuxna deltog, innehöll föreläsningar av Ungdomsstyrelsen, Rädda Barnens Musikprojekt i Landskrona, hur man kan arbeta med ungdomsfrågor i en kommun (Simrishamn) samt en ung person som berörde betydelsen av hur man kommunicerar med unga. En så kallad Turbo Open Space genomfördes också som försmak till de workshops som ägde rum under hösten. En dokumentation från kickoffen finns på hemsidan. Ungdomssamordnare i Skånes kommuner Under våren och sommaren 2012, gjordes ett försök där Ung delaktighet tillsammans med några ungdomssamordnare i kommunerna, sökte upp personer i de kommuner där ungdomssamordnare saknades i syfte att få till stånd samordnare i dessa kommuner. Resultatet av försöket var blandat; medvetandet höjdes i kommunerna om värdet av en 4

5 samordnad ungdomsverksamhet men samtidigt tar det tid att överföra detta medvetande till konkret resultat i befattning för verksamhet med unga. Workshops Arbete Den 27 september 2012 arrangerades den första workshopen om Arbete på Medborgarhuset i Eslöv där ca 15 unga och 15 vuxna träffades för att under en dag diskutera utmaningar och problem kring unga och arbete för att därefter diskutera sig fram till lösningar och idéer. Temat var: Hur kan vi gemensamt skapa nya och kreativa lösningar för ungas väg till arbete? Från dokumentationen hämtas följande rekommendation utifrån de diskussioner som fördes: Arbetsförmedlingens 90-dagarskarens slopas. Förbättra AFs image bland unga. En väg in-modellen prövas i skånska kommuner. Speeddating företag-unga prövas. Bättre koppling skola-arbetsliv (Kompetensare-modellen överförs till skolan). Framgångsrika arbetsmarknadsprojekt permanentas. Utveckla myndighetssamverkan. Validering av ungas erfarenheter. Utveckla lärlingssystemet enligt dansk modell. Utbildning Den 12 oktober 2012 följde nästa workshop om Utbildning på Parken i Trelleborg. Temat var: Kan alla unga nå upp till sin fulla potential i skolan? Följande rekommendation framkom under dagen: - Kopplingen mellan skola och arbetsliv måste förbättras idag två skilda världar. Arbetslivet (också föreningslivet) måste komma in i skolan samtidigt som eleverna på skoltid måste få komma ut i arbetslivet. En mer verklighetsförankrad skola krävs - Fler engagerade lärare i skolan utvärdering av eleverna, två lärare i samma klass var exempel som gavs - Elever lär elever (äldre elever lär yngre) - Ökat elevinflytande (reellt inflytande i skolan) Boende Den 23 oktober 2012 diskuterades Boende på Stadshuset i Höganäs: Hur kan vi lösa bostadsfrågan för unga människor i Skåne? Följande rekommendation framkom: Boendefrågan tas upp i kommunernas ungdomsråd och i Region Skånes studentråd; upplåtelseformen kooperativ hyresrätt marknadsförs till berörda målgrupper. Ett skånskt samverkansorgan kring ungas boende utvecklas. Skåne söker pengar från budgetpropositionens förslag: innovativt byggande av bostäder för ungdomar för att uppmuntra till nytt och kreativt tänkande ; 10 mkr under 2013, 20 mkr per år från 2014 Kultur/Fritid Den 21 november 2012 diskuterades Kultur och Fritid på Folkhögskolan i Tomelilla. Temat var: Attraktiv fritid vad betyder det? Har du några kreativa idéer som kan hjälpa unga att skapa en attraktiv fritid? Vad har du för tankar om din fritid? Följande rekommendation framkom: 5

6 Hälsa utveckla mötesplatser, fysiska och virtuella, med och för unga samt stödstrukturer. Låta unga få pröva på olika aktiviteter. Föräldraengagemanget! Den 10 december 2012 diskuterades Hälsa på Kommunhuset i Hörby. Temat var: Vad är det som får dig att må bra, nu och i livet? Följande rekommendation framkom: Skapa stödjande strukturer i samhället som främjar hälsan hos unga, bl a en spindel i varje kommun som har helhetssyn. Sammanhang och bemötande är viktigt för hälsan. Motverka droganvändning på olika sätt! Behövs stödformer för de som inte problemfritt efter skolan träder in i vuxenlivet! Stöd funktionshindrade unga så de får arbeta! Utveckla tjänst mellan hemtjänsten och personlig assistens för funktionsnedsatta skulle underlätta för många! Samtliga workshopsar leddes av Eva Broms, Framtidsverkstäder AB i Lund och deltagarna på samtliga ställen, både unga och vuxna, gick in för dagens diskussioner med liv och lust. Problemet med samtliga workshops var att rekrytera unga. Projektet förlitade sig på ungdomssamordnarna i kommunerna men det visade sig svårt för dessa att få unga till dagarna. Dock löste vi uppgiften på olika kreativa sätt. Samtliga verkstäder filmades av Glokala Folkhögskolan i Malmö och både de enskilda filmerna och en sammanfattande 10- minutersfilm finns tillgänglig på projektets hemsida. Även en Facebookgrupp bildades för kommunikation mellan de som deltog i verkstäderna; gruppen har dock inte varit särskilt livaktig. Ungdomssamordnarkonferens Den 9 januari 2013 arrangerades en konferens på Rica Hotel i Malmö där målgruppen var ungdomssamordnarna i kommunerna. Ett 20-tal samordnare och andra deltog under dagen som innehöll inledningar av Pontus Lindberg, regionala tillväxtnämndens ordförande i Region Skåne, Kristin Skoogh, enheten för demokratiutveckling i Region Skåne, Matti Leijon och Mahias Grahn, enheten för folkhälsa och social hållbarhet i Region Skåne, Berit Israelsson, Ungdomsstyrelsen, Jan Lindelöf, projektledare för Ung delaktighet samt Hanna Nyberg, ordförande i Sveriges Ungdomsråd. Under dagen diskuterades hur arbetet med unga i Skåne kan stärkas på olika sätt. En dokumentation från dagen finns på hemsidan. Inställt seminarium med de politiska ungdomsförbunden Den 4 februari 2013 bjöd projektet in samtliga politiska ungdomsförbund i Skåne till ett seminarium kring Ungas deltagande och inflytande i Skåne, politiskt intresse, samhällssyn, oro och problem samt utmaningar. Bl a SOM-institutet vid Göteborgs universitet var inbjuden för att föreläsa kring den SOM-rapport kring unga i Skåne som man genomfört. Seminariet fick ställas in då endast ett ungdomsförbund anmält intresse. NEO (NGO, Erhvervsliv, Offentligt) På försommaren 2012 fick Ung delaktighet beslut från partnerskapet för Interreg Öresund att projektet NEO hade beviljats ca 4 miljoner kronor under perioden NEO står för NGO, Erhvervsliv, Offentligt. Tillsammans med Askovgården i Danmark har UNG DELAKTIGHET I SKÅNE utvecklat Interreg-projektet NEO. Projektet tar 6

7 utgångspunkt i det samarbete som etablerats på både den danska och den svenska sidan av sundet mellan idéburen sektor, näringsliv och det offentliga kring ungas inträde på arbetsmarknaden. Inom området finns stora möjligheter att identifiera gemensamma nämnare, framgångsfaktorer, synergier och utmaningar. NEO ska binda samman aktörer på flera olika nivåer från operativ verksamhetsnivå till strategisk strukturpåverkande nivå. Projektet ska generera samarbete på tvärs av sundet, både lokalt och regionalt. NEO ska skapa förutsättningar för ett gemensamt agerande kring att undanröja strukturella hinder som försvårar samarbete. Målet för NEO är ett fördjupat och långsiktigt hållbart lokalt och regionalt samarbete mellan idéburen sektor, näringsliv och det offentliga till gagn för den sociala sammanhållningen och tillväxten i Öresundsregionen. NEO startade i september 2012 och pågår till Askovgården i Danmark är leadpartner med Region Skåne som koordinerande part i Skåne. Furuboda Arbetsmarknad ingår också i projektets arbetsgrupp. Följ NEO på Bromölla - forskningsstudie Under hösten 2012 har i Bromölla pågått en forskningsstudie kring den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen (högst i landet). Ung delaktighet tog initiativ till studien. I samarbete med Ung delaktighet och Bromölla kommun samt Arbetsförmedlingen genomförde Socialhögskolan vid Lunds universitet under hösten 2012 en pilotstudie i Bromölla. Studien ska belysa ungas och deras föräldrars attityder kring arbetslöshet och vad de menar bör göras för en etablering i arbetslivet. Syftet är att få bättre kunskap om och förståelse för viktiga mekanismer som påverkar ungdomsarbetslösheten och vad som krävs för att underlätta inträde på arbetsmarknaden. Redovisning av resultatet sker under våren. Övriga aktiviteter, bl a slutkonferens 2 maj Den 2 maj 2013 sker Ung delaktighets slutkonferens. Programmet Ung och Aktiv i Europa via Ungdomsstyrelsen har beviljat Region Skåne medel för att arrangera en konferens på temat: Unga i Skåne för Arbete. Konferensen planeras av unga (och några vuxna) och är tänkt att samla ett 100-tal deltagare (ca 75 flickor och pojkar samt 25 kvinnor och män). Vi summerar bl a genomförda workshops med fokus på arbete och diskuterar kopplingar till skola, hälsa, fritid/kultur, boende och inflytande. Under våren 2013 planeras slutligen för en utbytesresa till Västpommern i Polen då företrädare för några ungdomsprojekt i regionen (Kompetensare 2.0, ComUng i Lund samt NEO) besöker regionen Västpommern för att studera hur man där arbetar mot ungdomsarbetslösheten men också för att studera hur polackerna mer allmänt arbetar med ungas inflytande och delaktighet. Ett svarsbesök i Skåne från Västpommern kommer också att diskuteras. Slutligen ska framhållas att projektet etablerat goda kontakter med Ungdomsstyrelsen som vid sitt regionala nätverksmöte den 13 mars 2013 i Stockholm vill ha Skånes arbete med ungdomsverksamhet som tema. Slutsatser och rekommendationer I förhållande till Ung delaktighets syfte och mål, drar arbetsgruppen för projektet följande slutsatser av sitt arbete: 7

8 Generella slutsatser Behovet av möten mellan unga och vuxna är stort och fler mötesplatser behövs föräldraengagemanget är viktigt liksom bemötandet av de unga ungas hälsa och välbefinnande bör främjas Det behövs strukturer i kommunerna där unga och vuxna kan mötas och där stöd kan fås Unga ska vara delaktiga på sina villkor och ungas kunskaper och erfarenheter ska mer tas tillvara i samhälleliga frågor de ska inkluderas i Skånes utveckling och tillväxt Kunskapen om ungas villkor i olika avseenden behöver ökas och göras tillgänglig regionalt och kommunalt; i allt arbete med unga bör ungas villkor belysas På kommunal och regional ledningsnivå behövs funktion som samordnar arbetet med ungdomsfrågor; dessutom behövs ungdomsombud lokalt (yngre personer med goda kontakter) som rör sig bland unga och fångar upp önskemål och idéer Kommunernas medarbetare som arbetar med unga har ett regionalt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bör på lika villkor ingå i nätverket som kan behöva någon form av stöd Region Skånes arbete med unga som idag sker inom olika verksamheter behöver hållas samman i organiserad nätverksform för lärande och erfarenhetsutbyte och i kontakt med det kommunala ungdomssamordnarnätverket. Någon form av stöd för detta nätverk behövs Arbetet med ungas inflytande och välfärd i Skåne bör kopplas till Ungdomsstyrelsens verksamhet men också till arbetet med unga i Öresundsregionen, på EU-nivå samt i samarbetet med olika länder i främst närområdet Specifika slutsatser kring Ung delaktighets fokusområden Arbete Ungas inträde på arbetsmarknaden, måste vara en prioriterad fråga för hela Skåne: för näringslivet, för det offentliga, för den idéburna sektorn. Unga utanför arbetsmarknaden är inte en homogen grupp. Därför är det viktigt att undersöka olika insatser för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver särskilt stöd Överge projektverksamhet kring unga och arbete och permanenta sådan verksamhet i Utbildnings-/jobbcentra i berörda kommuner verka för att Arbetsförmedlingens 90-dagars karens för unga arbetslösa slopas 8

9 Utbudet av arbete för unga bör förstärkas genom generella näringslivsinsatser och genom aktiv praktikplatsrekrytering, sommarjobbsanskaffning, studentmedarbetare inom fler branscher mm Utbildning Skolan (också universitet och högskolor) måste öppna upp sig mot samhället. Eleverna (studenterna) vill ha mer och regelbunden praktik i arbetslivet och de vill att arbetsliv och föreningsliv är delaktig i skolarbetet. Kontaktytan mellan skola och arbetsliv måste öka Stärk studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får bättre underlag vid utbildningsval och senare yrkesval Eleverna vill ha ett reellt inflytande i skolan, mer engagerade lärare samt en modell där elever lär elever Boende Det behövs fler mindre, billiga lägenheter att hyra för unga och Skåne bör gå i täten för att sådana byggs UngBo12 i Malmö och erfarenheterna därifrån bör transformeras till hela Skåne, varvid villkoren för personer med funktionsnedsättning särskilt bör beaktas Fritid/Kultur Hälsa Inrätta fysiska mötesplatser i Skånes kommuner som inte är kopplade till skolan eller till traditionella fritidsgårdar. Mötesplatserna ska kunna vara arena för alla möjliga aktiviteter och organisationer. Arbetsförmedlingen och Ungdomsmottagningen kan lokaliseras dit men också verksamheter som kan ge stöd till kreativa projekt och nyföretagande Stimulera ungas deltagande i föreningslivet då föreningsmedverkan bland annat underlättar möjligheterna till arbete men också bidrar till demokratisk fostran Någon form av spindel med helhetssyn på ungas hälsa, bör finnas i varje kommun Tidiga insatser i hem, skola, fritidsgårdar, föreningsliv mm bör ses som en social investering som ger avkastning längre fram genom mindre samhälleliga kostnader Motverka droganvändning med hjälp av beprövade metoder Förnya idrottsrörelsen så att fler unga särskilt flickor ägnar sig åt fysisk aktivitet Förbättra hälsan hos unga med funktionsnedsättning genom stödinsatser för arbete och sysselsättning 9

10 Inflytande Ungas reella inflytande över de frågor som berör dem måste beaktas, bl a med utgångspunkt från Barnkonventionen Utvecklade metoder behövs för att unga med olika bakgrund och förutsättningar ska kunna utöva inflytande i samhälleliga frågor av olika slag Rekommendationer Region Skåne rekommenderas: Beredningarna för medborgardialog får i uppdrag att utveckla metoder för att fånga in ungas kunskaper och åsikter i de beslut som fattas som berör unga Varje nämnd och beslutsfattare beaktar Barnkonventionens krav på att ungas synpunkter ska finnas med i beslutfattandet som berör unga. Vi har en antagen Barnpolicy för Region Skåne som ska följas Regionfullmäktige överväger på vilket sätt ungas intresse för Region Skånes verksamhetsområden kan stärkas och på vilka sätt unga kan få inflytande i den mångskiftande verksamheten I arbetet med den regionala utvecklingsstrategin ska slutsatserna från Ung delaktighet beaktas och genom beredningarna för medborgardialog ungas erfarenheter inhämtas Alla förvaltningar och verksamheter ska aktivt medverka i arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten, bl a genom att tillhandahålla praoplatser, praktikplatser, sommarjobb mm Regionala tillväxtnämndens arbete med ungas inträde på arbetsmarknaden har förstärkts genom att en politisk styrgrupp har bildats för arbetet. Genom bildandet av Kompetenssamverkan Skåne tillförs ytterligare en dimension och förstärkning av arbetet Regionala tillväxtnämnden ger ett uppdrag att arbeta med ungas boende Kultur Skåne uppmärksammar särskilt behovet av mötesplatser för olika aktiviteter för unga inom kultur och fritidsområdet Stabsenheten inom regional utveckling tillsammans med enheten för folkhälsa och social hållbarhet uppmärksammar behovet av statistik och kunskaper kring ungas inflytande och välfärd i Skåne Avdelningen för samhällsplanering uppmärksammar särskilt ungas deltagande i föreningslivet med koppling till överenskommelsen med den idéburna sektorn och med Skåneidrotten Region Skånes arbete med folkhälsa inkluderar en bra start i livet för barn och unga och är även en viktig utgångspunkt tillsammans med kommunernas folkhälsoarbete. Detsamma gäller samverkan med Länsstyrelsen och idéburen sektor. I folkhälsoarbetet och i arbetet med social hållbarhet ska ungas delaktighet och välfärd särskilt beaktas i samverkan med andra verksamheter Enheten för folkhälsa och social hållbarhet är sammankallande i ett nätverk av medarbetare i Region Skåne som på olika sätt arbetar med frågor kring unga. Nätverket håller kontakt med det kommunala nätverket av ungdomssamordnare och med Ungdomsstyrelsen och omvärlden. 10

11 Kommunförbundet i Skåne rekommenderas: Inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne tas initiativ till försök i Skånes skolor (t ex Trelleborg) med bättre koppling mellan skola och arbetsliv men också till metoder där elever lär elever Beredningarna för arbetslivs- och näringslivsfrågor respektive för utbildning arbetar aktivt för ungas inträde på arbetsmarknaden, tillsammans med Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Lärosäten Syd inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne Verksamhetsområdena Fritid och Kultur samt Folkhälsa arbetar för ungas fritid/kultur och hälsa i samverkan med bland andra Region Skåne Medverka vid behov i ungdomssamordnarnätverket och i kontakterna med Ungdomsstyrelsen och omvärlden samt i utvecklingen av ungas inflytande och delaktighet i kommunerna Furuboda rekommenderas: Genom sitt medlemskap i Nätverk Social Ekonomi Skåne (NSES) förmedla de slutsatser som Furuboda dragit i arbetet med Ung delaktighet i syfte att NSES/idéburna sektorn i Skåne, aktivt ska arbeta för en ökad delaktighet bland unga i Skåne Genom sitt arbete med ungas inträde på arbetsmarknaden ytterligare medverka i arbetet mot den höga ungdomsarbetslösheten och särskilt med inriktning mot unga med funktionsnedsättning 11

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-10-23 i Höganäs (Stadshuset) om boende

Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-10-23 i Höganäs (Stadshuset) om boende Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-10-23 i Höganäs (Stadshuset) om boende Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna (se bil.) under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Unga utanför arbetsmarknaden skola-arbetsliv?

Unga utanför arbetsmarknaden skola-arbetsliv? Processen Ungas delaktighet i Skåne (Region Skåne, Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Nätverk Social Ekonomi) Rapport från konferens 2011-04-28 på Skånehuset, Kristianstad Antal deltagare: ca 90 (se bif deltagarförteckning)

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Migrationens relation till hälsa integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Katarina Carlzén INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Protokoll Nr 5/2014 Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 22 oktober 2014 Plats: Coompanion, Malmö Närvarande: Olle Möller Ingmar Holm Sonny Spurr Anmält förhinder Pernilla Röjner Maria Andersson 51 Mötet

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

ARBETSMATERIAL SLUTRAPPORT. Ny mötesplats för unga i Luleå

ARBETSMATERIAL SLUTRAPPORT. Ny mötesplats för unga i Luleå LULEÅ KOMMUN Version 1 (15) ARBETSMATERIAL SLUTRAPPORT - Ny mötesplats för unga i Luleå LULEÅ KOMMUN Version 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 1.1 Målgruppen... 3 1.2

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo 288 900 UNGA I SVERIGE SAKNAR IDAG BOSTAD VARFÖR ÄR UNGA SÅ UTSATTA PÅ BOSTADSMARKNADEN? Hög arbetslöshet Osäkra

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer