HAREC verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAREC verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 HAREC verksamhetsberättelse 2014

2 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Centrumbildningen är en organisation för samverkan mellan de ingående lärosätena, institutioner och forskare, vilka är engagerade i forskning inom funktionshinder och rehabiliteringsområdet. Även institutioner och forskare utanför högskolorna får delta i verksamheten. HAREC utgör vidare ett gemensamt kontaktorgan gentemot externa intressenter. HAREC leds av en styrelse bestående av styrelseordförande Cristina Husmark Pehrsson, legitimerad sjuksköterska och f.d. statsråd och ledamöter från de ingående lärosätena. Under styrelsen leds HAREC av en föreståndare, Hanna Egard, lektor i handikapp-och rehabiliteringsvetenskap vid Malmö Högskola. Samtliga ledamöter och föreståndare är valda till Under perioden ingick HAREC som en del av Forskningsplattformen Handikappvetenskap inriktning mot Habilitering, en forskningsplattform som utgjorde ett samarbete mellan Region Skåne, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Hälsa och Samhälle vid Malmö Högskola. Region Skåne stod för den huvudsakliga finansieringen och när Regionfullmäktige, på grund av ett svårt ekonomiskt läge, beslutade att dra in stödet till forskningsplattformen stod HAREC utan finansering. Under år 2013 påbörjades ett arbete med att finna ny finansiering för HAREC, ett arbete som bland annat innefattade skrivelser till de ingående lärosätena, Region Skåne och Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola med förfrågan om fortsatt finansiering. Skrivelserna mynnade ut i att kontakter etablerades med Lärosäte Syd, ett samverkansorgan för Lärosäten i Skåne och Blekinge 1, som bland annat syftar till ökad samverkan kring planering och genomförande av forskning och utbildning mellan de ingående lärosätena. Ny finansiering, styrelse och nya föreskrifter Under hösten 2013 och våren 2014 pågick en kontinuerlig dialog med Lärosäte Syd kring HAREC: s innehåll, syfte och finansiering. Samtalen -som fördes med och mellan rektorerna för de lärosäten som tillfrågats om finansiering samt företrädare för Region Skåne- ledde fram till ett beslut om finansiering från Lunds universitet (V2014/1224) i juni 2014 och en överenskommelse om samfinansiering från lärosätena och styrelsesammansättning som undertecknades i december 2014 (SSMV 2015/25). Överenskommelsen innebär att HAREC framöver kommer att drivas i samarbete mellan Lunds universitet, Malmö Högskola, Högskolan i Halmstad och Högskolan Kristianstad Lärosätena går samman och finansierar HAREC med totalt kronor årligen under perioden Linnéuniversitet, SLU Alnarp och Blekinge Tekniska Högskola och 1 Lunds universitet, Malmö Högskola, Högskolan Kristianstad, SLU Alnarp, Blekinge Tekniska Högskola. 1

3 Region Skåne som inledningsvis varit med i samtalen valde av olika skäl att slutligen att inte ingå en överenskommelse. Samtalen inom ramen för Lärosäte Syd har även rört frågor som regleras i HAREC: s föreskrifter såsom syfte, mål, styrelsens storlek och sammansättning samt regleringen av val av ledamöter. Ett förslag på nya föreskrifter som utarbetats av en arbetsgrupp inom HAREC: s styrelse presenterades för och diskuterades med rektorerna. Det slutliga förslaget på nya föreskrifter granskades sedan av jurister och processkontoret vid Lunds universitet och fastställdes av rektor vid Lunds universitet i december 2014 (STYR 2014/1186). De nya föreskrifterna innebär ett förtydligande av HAREC: s flervetenskapliga inriktning, en precisering av verksamhetens uppdrag och ett förtydligande av styrelsens och föreståndarens ansvar och uppgifter. Då HAREC: s forskarkollegium inte längre är aktivt ströks avsnitt om forskarkollegium ur föreskrifterna. Vidare anges att endast de som ingår samarbetsavtal kring finansiering av HAREC: s ska vara repesenterade i styrelsen, vilket innebär att Linnéuniversitet, Region Skåne och HAREC: s forskarkollegium i nuläget inte har någon representation i styrelsen. SLU Alnarp kommer dock vara representerat i styrelsen med en ledamot då två institutioner vid SLU Alnarp valt att gå samman och bidra till HAREC: s finansiering. Verksamhet under 2014 HAREC: s styrelse har sammanträtt vid fyra tillfällen under Styrelsemötena har till stor del ägnats åt frågor kring finansiering och framtida styrelsesammansättning. Vid styrelsens internat i Åkersberga i september diskuterades och presenterades konkreta förslag verksamhets framtida inriktning och innehåll. Diskussionerna lade grunden för 2015 års verksamhetsplan som har en tydlig inriktning på att stärka samarbetet mellan lärosätena, skapa ett aktivt forskningsnätverk och arrangera ämnesspecifika forskningsseminarier för forskare och andra intressenter. HAREC: s föreståndare har deltagit i och representerat Lunds universitet och HAREC vid träffar två träffar med Svenska Nätverket för Handikappforskare. (www.snhf.se). Vid nätverksträffarna presenteras pågående forskning på lärosätena, aktuella nationella och internationella konferenser inom området och aktuella frågor inom funktionshinderforskningens innehåll, kunskapsluckor och finansiering diskuteras. HAREC: s föreståndare har även deltagit i styrelsemöte för SVERI (Svenska Kommittén för Rehabilitation International) där HAREC är medlem och vidare ingått i en arbetsgrupp för att arrangera ett en mindre konferens/seminarium i anslutning till Rehabilitation Internationals GA (General Assembly) i Malmö under september SVERI: s styrelse beslutade senare att ställa in konferensen på grund av bland annat kritik från RI gällande konferensens tema. HAREC: s medlemskap SVERI diskuterades vid HAREC s styrelsemöte i december. Styrelsen beslutade att avsluta medlemskapet i SVERI då HAREC: s ekonomiska förutsättningar ändrats. 2

4 Ekonomi HAREC: s ekonomiska situation har varit oklar under året. Det har dels varit oklart hur mycket medel som återstår från föregående verksamhetsår, dels har formella beslut gällande samfinansiering från lärosätena och utbetalningar av medel dragit ut på tiden. De slutliga inkomsterna för 2014 uppgår till kronor, varav kronor utgörs av finansiering från lärosätena om kronor i innestående medel från tidigare verksamhetsår. Utgifterna under 2014 har till stor del bestått i löner, arvoden, kostnader för styrelseinternat och styrelsemöten samt fasta kostnader för hemsida och ekonomihantering. Som framkommer nedan blev utgiften för föreståndarens och administratörens lön blev betydligt mindre än budgeterat då verksamheten till stor del varit vilande under året. Utgiften för föreståndarens lön baserad således endast på kostnader under hösten Överskottet på kronor överförs till kommande verksamhetsår. 3

5 Budget HAREC 2014 IN Budget Utfall Utgående balans från tidigare verksamhetsår Samfinansiering från Lärosäten UT kr kr kr Löner inkl. indirekta kostnader och lokalkostnader Föreståndare (30 % ) administratör ( 5 %) kr kr Föreståndare Arvode ordförande kr kr Styrelsemöten och internat kr kr Ekonomihantering kr kr Ekonomihantering kr kr Hemsida Webhotell etc 4000 kr 1734 kr Konsultationer kr 0 kr Medlemskap i SVERI 3000 kr 3000 kr Medlemskap i HHF 550 kr 550 kr Indirekta kostnader kr kr Totalsumma 2014 inkl. indirekta kostnader kr kr Utfall kr 4

6 Sammanfattande erfarenheter Fördelarna med ett samarbete mellan lärosäten och fakulteter är stora och också viktigt då funktionsnedsättnings- och funktionshinderområdet är flervetenskapligt och flerdisciplinärt till sin natur. För utvecklingen av forskningen och kunskapen inom området är det centralt att skapa mötesplatser och nätverk över fakultets- och lärosätesgränser. Med finansiering från lärosätena och aktivt deltagande i Svenska Nätverket för Handikappforskare kan HAREC driva på denna utveckling. De kontakter som etablerats mellan HAREC, intresseorganisationer och verksamheter inom området (genom exempelvis HAREC-dagen, arrangemang kring deltagarbaserad forskning och Forskningsplattformen Handikappvetenskap inriktning Habilitering) utgör ett viktigt kontaktnät för att HAREC ska kunna bidra till att stärka forskning som är relevant för dem det berör och till utvecklingen av en kunskapsbaserad praktik inom området. År 2014, har i likhet med 2013, i mångt och mycket ägnats åt HAREC: s framtida finansiering och verksamhet. Den stora skillnaden från föregående verksamhetsår är att ny finansiering, styrelse och nya föreskrifter nu är i hamn. Halmstad Högskola, som är framstående inom både forskning och utbildning inom området, är också en del av verksamheten. Allt talar för att 2015 och framåt kommer innebära att HAREC återtar och utvecklar sin roll som samlande och utvecklande centrum för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning. Ambitionen är att Linnéuniversitet åter ska ansluta sig centrumbildningen och att samarbetet med Region Skåne återupptas. HAREC: s ordförande Cristina Husmark Pehrsson är central för det utvecklingsarbete som pågår inom HAREC. Administratör Susanne Rosenthal är vidare varit en viktig kugge i genomförandet av olika arrangemang och styrelsemöten. Jag vill särskilt tacka Cristina Husmark Pehrsson för hennes stora engagemang för HAREC och insatser under året. Vidare vill jag också rikta ett tack till alla styrelseledamöter som under de tre senaste åren engagerat sig i HAREC: s arrangemang och framtidsfrågor och på olika sätt bidragit till att HAREC nu går in i en ny fas. Malmö den 3 februari 2015 Hanna Egard Föreståndare för HAREC 5

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015 Lokal nämnd Hylte Uppföljningsrapport 1, 2015 Uppföljningsrapport 1 2015, tre månader Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Anna Roos (C) Ordförande Kristina Johansson (S) Vice ordförande Thom Ericsson (M)

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX PARAPLYUTREDNINGEN Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX Förord och bakgrund Paraplyutredningen handlar om hur Förbundet Unga Forskare på ett bra sätt kan stödja

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer