Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö"

Transkript

1 Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s Organisation, se bilaga 1 s Malmö mot Diskriminerings verksamhet och vision s Mål 2013 s Internt organisationsarbete s Handläggning s Aktiviteter, arrangemang och utbildningar s Samverkan s Övrigt s Sammanfattning av målbild s Ekonomi/budget s. 8 2

3 1. Bakgrund Föreningen Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö bildades den 22 september 2010, efter att ett antal lokala organisationer och föreningar samlat sig kring behovet och nyttan av att starta upp en ny antidiskrimineringsverksamhet i Malmö. Informationsmöte för ett större antal inbjudna organisationer arrangerades i maj 2010 av Malmö stad, vid vilket också Ungdomsstyrelsen deltog. 1.1 Organisation Malmö mot Diskriminering är föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö. Medlemmar kan föreningar och organisationer inom det civila samhället bli, vilka av styrelsen bedömts att kunna verka för föreningens ändamål och därmed erhållit medlemskap i föreningen. Föreningen består utav en styrelse med minst fem ledamöter eller högst sju. Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet på två år. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet på ett år. Hälften av styrelseledamöterna väljs det ena året och resterande ledamöter väljs det andra året. Styrelsemedlem nomineras av medlemsförening. Styrelsen konstituerar sig själv för övrigt. 2. Malmö mot Diskriminerings verksamhet och vision Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö har som sin huvudsakliga uppgift att arbeta för mänskliga rättigheter, människors lika värde, värdighet och rätt, verka för jämlikhet samt att motverka diskriminering ur lagstiftningens grunder. I sin verksamhet ska föreningen även: Erbjuda juridisk rådgivning i diskrimineringsärenden, medling mellan parter, ingå förlikningar mm samt kunna hänvisa till andra organisationer, kommunala instanser, myndigheter, jurister, etc. Verka för att öka kunskapen kring diskriminering och vara en tydlig resurs för andra föreningar, organisationer och myndigheter i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Skapa opinion kring frågor som rör diskriminering och mänskliga rättigheter. Arbeta aktivt med nätverk för att utveckla verksamheten. 3. Mål 2014 Malmö mot Diskriminering är angelägen om att bygga en professionell och kvalitativ organisation med en stark grundverksamhet och en tydlig struktur för föreningens styrning. För att vara en professionell och kvalitativ organisation är det viktigt att kontinuerligt arbeta för en mycket hög lägsta nivå i verksamheten. Detta möjliggörs genom ett aktivt arbete för att säkerställa kvaliteten i alla moment dvs. allt ifrån bemötande, styrdokument, till policys och rutiner för handläggning. En stark grundverksamhet betyder för Malmö mot Diskriminering en hög kvalitet i såväl det juridiska arbetet som i våra opinionsbildande och utbildande insatser. Med en stark grundverksamhet som bas är 3

4 målet för Malmö mot Diskriminering att vara en kvalitativ, legitim och självklar aktör i Malmö (i Skåne) och bland övriga byråer i Sverige. För att nå dit är det angeläget att arbeta aktivt och strategiskt med att samverka och skapa nätverk med övriga organisationer och verksamheter i vår omnejd eller som annars är viktiga för våra frågor. Samverkan, nätverk och erfarenhetsutbyte är av betydande vikt för inflytande och delaktighet i allmänhet och möjlighet till påverkans- och förändringsarbete i synnerhet. Därför utgör dessa frågor en prioriterad roll för de långsiktiga perspektiven i Malmö mot Diskriminerings verksamhet. Malmö mot Diskriminering anser också att en avgörande faktor för att skapa en stark grundverksamhet och för att möjliggöra långsiktighet är att bygga starka ekonomiska resurser och att göra sig oumbärlig. Malmö mot Diskriminering har således inga andra ambitioner än att skapa de förutsättningar som möjliggör att verksamheten kan arbeta aktivt och kvalitativt för att bygga en levande, självklar och tydlig verksamhet i arbetet för mänskliga rättigheter, människors lika värde, värdighet och rätt och mot diskriminering. Ett uttalat mål för Malmö mot Diskriminering är att verka för ett ökat statligt stöd till landets antidiskrimineringsbyråer, dels för att stärka Malmö mot Diskriminerings egen ekonomi, men också för att samtliga antidiskrimineringsbyråer i landet behöver ökade resurser för att kunna bedriva en professionell och kvalitativ verksamhet. Malmö mot Diskriminering ämnar arbeta med detta mål genom att fortsätta den dialog som under 2013 initierats med ansvarig minister och berörda departement. 3.1 Internt organisationsarbete Malmö mot Diskriminerings huvudsakliga mål under har varit att påbörja skapandet av organisationens grundstrukturer, initiera viktiga samverkanskanaler och bygga legitimitet för att långsiktigt ha möjlighet att bygga upp en stark och professionell organisation. Målet för 2014 års verksamhet tar vid där tidigare års mål slutar, vid byggandet av en professionell och kvalitativ organisation med en stark grundverksamhet och en tydlig struktur för föreningens styrning. Under 2014 kommer följande områden att prioriteras: 1. Medlemsföreningar Malmö mot Diskriminering är föreningarnas organisation för främjandet av mänskliga rättigheter i Malmö. Således är det viktigt att vi är en förening som vilar på denna struktur och har våra medlemsföreningar nära vår verksamhet. Under 2014 kommer vi att fortsätta utveckla vårt medlemsregister och vår medlemsvård för att tydliggöra, dokumentera och tillgängliggöra relationen till varje enskild medlemsförening. Utöver formella uppgifter kring medlemskapet så ska även information kring exempelvis medlemsvårdande önskemål från Malmö mot Diskriminerings medlemsföreningar finnas dokumenterade. Detta så det blir enkelt att utvärdera och återge information kring exempelvis när, hur och vilka arrangemang såväl som aktiviteter som genomförts av Malmö mot Diskriminering och medlemsföreningen tillsammans. Detta dokument har en ambition att synliggöra det medlemsvårdande perspektivet inom Malmö mot Diskriminering. Under våren kommer därför alla medlemsföreningar att tillfrågas om vad de önskar av MmD och av sitt medlemskap. Utifrån de svar som kommer in kommer MmD att utarbeta en strategi för hur organisationen kommer arbeta med aktiviteter, arrangemang och utbildningar tillsammans med medlemsföreningarna. 4

5 2. Stark grundverksamhet 3. Projekt En stark grundverksamhet är en förutsättning för Malmö mot Diskriminerings professionella och kvalitativa verksamhet. Sedan Malmö mot Diskriminering bildades så har ett stort fokus legat på att skapa en stark bas att stå på och för att kunna möta de externa och interna krav som idag ställs på verksamheten kommer detta arbete att vara prioriterat under Möjligheten till extern finansiering och utveckling av verksamheten genom projekt är stor. I dagsläget har Malmö mot Diskriminering en oklar struktur i förhållande till projekt och projektansökningar. Därför är det under 2014 en prioriterad fråga att skapa en flexibel organisation för projekt och projektansökningar där Malmö mot Diskriminering enkelt kan omvandla förslag, lösningar och tankar till projektförslag och i förlängningen till projektansökningar. Under 2013 startade Malmö mot Diskriminering, tillsammans med Hyresgästföreningen Södra Skåne, upp ett särskilt bostadsprojekt för att riktat arbeta med frågan om diskriminering på bostadsmarknaden. Detta projekt löper ut den sista mars 2014 och ambitionen är att innan dess lämnat in en ansökan om en fortsättning på projektet. 4. Kompetenskarta I Malmö mot Diskriminerings arbete samverkar vi med olika aktörer. För att få en helhetsbild och ett tydligt grepp kring hur och var och vilka personer vi har i våra nätverk såväl som vilka vi inte har, ser vi ett värde i att arbeta fram kompetenskartor. Detta dokument ska möjliggöra att servicen, bemötandet, säkerställandet av hänvisningar, samverkansvinster och övrig kunskap mellan Malmö mot Diskriminering, samarbetspartner och enskild individ ska öka. Dokumentet ska vara levande och tillgängligt för verksamheten. 3.2 Handläggning Att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning såväl som att handlägga och utreda diskrimineringsärenden är ett av Malmö mot Diskriminerings två primära uppdrag. Vi har sedan uppstart haft en mycket hög anmälningsfrekvens och mottar i regel nya handläggningsärenden varje vecka. Utifrån perspektivet om att vi har en ihållande och hög belastning och en arbetsintensiv situation rörande handläggningen har vi prioriterat tre frågor under 2014, som centrala för verksamheten att arbeta vidare med. 1. Förstärkning av den juridiska verksamheten Sedan Malmö mot Diskriminering bildades har verksamheten vuxit stort och antalet ärenden under 2013 var drygt dubbelt så många som under året innan. För att kunna möta denna förändring kommer den juridiska verksamheten förstärkas under Situationen i Malmö idag är sådan att skolan är ett starkt prioriterat område och behovet av Malmö mot Diskriminerings arbete i skolan är stort. Med anledning av detta kommer skolan att vara en särskilt prioriterat område i arbetet med förstärkning av Malmö mot Diskriminerings juridiska verksamhet. 5

6 2. Ärendehantering Med anledning av bland annat den ökade ärendetillströmningen påbörjades under slutet av 2013 ett arbete med att uppdatera ärendehanteringsmatrikeln och anpassa den till de rådande förhållandena. Detta arbete är prioriterat och kommer att fortsätta in i Tillgänglighet En viktig del i Malmö mot Diskriminerings juridiska arbete är tillgänglighet, till såväl material och verksamhet som till oss som organisation. Under 2013 är det prioriterat att ta fram nytt informationsmaterial och vi strävar efter att översätta anmälningsblanketter och information som rör anmälningsförfarandet till de stora malmöspråken. För att möta malmöborna måste Malmö mot Diskriminerings verksamhet finnas tillgänglig via så många kanaler som möjligt. Detta innebär att vi under 2014 kommer att testa oss fram för att se vilka kanaler som passar oss och malmöborna bäst. Inledningsvis kommer vi, i samarbete med den kommunala mötesplatsen Garaget, att under ett halvår testa att ha dropin en gång i månaden. För att kunna bedriva en professionell och kvalitativ verksamhet är det viktigt att hela tiden sträva efter att förbättra verksamheten. Därför är ovan tre listade områden prioriterade för 2014, men ett förändringsarbete pågår löpande under året. 3.3 Aktiviteter, arrangemang och utbildningar Malmö mot Diskriminering har under 2012 och 2013 inlett en rad stora utbildningar, som också kommer fortsätta under Utöver dessa redan påbörjade aktiviteter så kommer Malmö mot Diskriminering fortsätta att arbeta förebyggande för allas lika värde, värdighet och rätt och mot diskriminering under Detta gör vi genom att delta på olika arenor så som vid föreningsmöten, mässor och samverkansarrangemang. Detta för att synliggöra vår verksamhet och driva ett strategiskt påverkansarbete. Denna prioritering kommer bestå, men naturligtvis vara beroende av verksamhetens resterande kapacitet och resurser. En viktig fråga för Malmö mot Diskriminering under 2014 är se över vilka utbildningar som erbjuds idag och vilka utbildningar som vi borde kunna erbjuda. I förlängningen ska detta resultera i en utbildningskatalog i vilken Malmö mot Diskriminering tydligt kan kommunicera såväl internt som externt vilka utbildningar som finns. Följande påbörjade och löpande aktiviteter, arrangemang och utbildningar gäller 2014: 1. Utbildningar för chefer och ledare i Malmö stad Malmö stad har en klar ambition om att arbeta mot diskriminering och för allas lika värde och rätt. I samverkan med Malmö stad har Malmö mot Diskriminering fått i uppdrag att utbilda alla Malmös chefer och ledare i Diskrimineringslagen. Detta är en mycket stor utbildningssatsning och kommer sträcka sig under hela Kontaktpersoner är Gunnar Bergström och Irene Malmberg, planeringssekreterare på INAR, Malmö stad, tfn: och Öppna seminarium Malmö mot Diskriminering arrangerar under året en serie öppna seminarier i samarbete med en rad olika aktörer, som alla är aktuella utifrån respektive seminarium och respektive ämne. Under 2013 har frågor om bostadsmarknad, slavhandelns arv, mänskliga rättigheter och intellektuell funktionsnedsättning, våld mot kvinnor och HBTQ tagits upp. Den arbetsgrupp som arrangerar och planerar dessa seminarier utgörs utav: Malmö stad, ABF Malmö, Malmö Högskola och Malmö mot Diskriminering. Sammankallande för gruppen är: Irene Malmberg, Malmö stad

7 3. Cirkelutbildningar Malmö mot Diskriminering kommer under 2014 fortsätta erbjuda cirkelutbildningar i antidiskriminering och mänskliga rättigheter. Detta är ett samverkansprojekt med ABF Malmö som är öppet och kostnadsfritt för allmänheten att anmäla sig till, men initierades främst som ytterligare ett erbjudande för våra medlemsföreningar. Malmö mot Diskriminerings kontaktperson för detta projekt är primärt Susanne Lund, ABF Malmö tfn: FN-dagen mot rasism den 21 mars Sedan ett antal år tillbaka uppmärksammar Malmö stad tillsammans med en rad andra samverkanspartner så som Malmö högskola och Länsstyrelsen FN-dagen mot rasism. I samband med att Malmö mot Diskriminering startade sin verksamhet inkluderades vi i arbetsgruppen. Arbetet inför konferensen den 21 mars 2014 är redan igång och temat för 2014 är Antirasister. 3.4 Samverkan För Malmö mot Diskriminering är det självklart att samverka och ingå i olika nätverk för att utveckla antidiskrimineringsverksamheten vidare. Således utgör samverkansarbetet och erfarenhetsutbyte med övriga aktörer ett givet inslag i vårt arbete, dels för att utveckla den egna verksamheten, men också för att tillsammans med andra aktörer ta ett samlat och större grepp kring uppdragen att arbeta för mänskliga rättigheter och allas människors lika värde, värdighet och rätt. Malmö mot Diskriminering kommer under 2014, utöver det redan nämnda och prioriterade samarbetet med organisationens medlemsföreningar, prioritera följande samverkansarrangemang och/eller relationer: 1. Region Syd Malmö mot Diskriminering har varit drivande i bildandet av ett regionalt samverkansnätverk med övriga sydliga byråer. Vi har nu tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg, Antidiskrimineringsbyrån Sydost, Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan och Göteborgs Rättighetscenter - mot diskriminering ett nätverk som vi kallar RegionSyd. RegionSyd träffas, anställda och om möjligt även förtroendevalda, 4 gånger/år och diskuterar för vårt regionala område aktuella verksamhetsfrågor. Vårt nätverk syftar främst till erfarenhetsutbyte, stärka våra kanaler av samverkan och möjligheten att gemensamt arrangera projekt. 2. SADB Malmö mot Diskriminering har som ambition att samverka på nationell nivå utifrån det SADB forum som Sveriges antidiskrimineringsbyråer utgör tillsammans. Under 2014 kommer Malmö mot Diskriminering att huvudsakligen fokusera på omvandlingen av nätverket till en nationell organisation. 7

8 3.5 Övrigt Malmö mot Diskriminering kommer utöver ovan angivna rubriker även arbeta med följande: 1. Material Malmö mot Diskriminering kommer 2014 att ta fram nytt informationsmaterial till verksamheten. Vi kommer ta fram en informationsbroschyr, en flyer på svenska och engelska samt en mindre dragspelsbroschyr med kort information om Malmö mot Diskriminering samt våra kontaktuppgifter. Dragspelsbroschyren kommer sedan innehålla den ovan angivna informationen på de största tolkspråken i Malmö. 2. Hemsida och Facebook Malmö mot Diskriminering kommer under 2014 fortsätta arbeta med att tillgängliggöra vår hemsida. För att öka funktionaliteten och användarvänligheten ska en sammanfattning av Malmö mot Diskriminerings verksamhet finnas tillgänglig på de största tolkspråken i Malmö. Därtill kommer Malmö mot Diskriminerings Facebook-sida att kontinuerligt uppdateras och användas som informationskanal. 4. Sammanfattning av målbild Malmö mot Diskriminerings huvudsakliga mål sedan tidigare har varit att skapa organisationens grundstrukturer, initiera viktiga samverkanskanaler och bygga legitimitet för att långsiktigt ha möjlighet att bygga upp en stark och professionell organisation. Målet för 2014 års verksamhet bygger följaktligen på samma grunder dvs. Malmö mot Diskriminering ämnar fortsätta arbetet för att etablera och säkerställa organisationen och den struktur, de rutiner, de processer, de styrdokument m.m. som organisationen vilar på. Under 2014 kommer starkt fokus ligga på det interna organisationsarbetet och främst samarbetet med organisationens medlemsföreningar och på att fortsätta stärka grundverksamheten. Vår ansats är att, om Malmö mot Diskriminering ska kunna bli den legitima, trovärdiga, resursstarka och tunga aktör som föreningen strävar efter, krävs också att grundstrukturen för organisationen får möjlighet att byggas kvalitativt och professionellt ifrån grunden. Alla moment är viktiga. Vi har en chans att göra ett första intryck. Vi arbetar därför långsiktigt, metodiskt och kvalitativt med verksamhetens behov och uppdrag som fokus. Vår lägsta nivå ska vara hög. Så även under Ekonomi/budget Malmö mot Diskriminering är fortfarande en relativt nyorganiserad förening. Styrelsen kommer arbeta aktivt under året för att få statens anslag att öka till en nivå som motsvarar verksamhetens faktiska kostnad och som gör det möjligt att stabilisera och etablera verksamhet och struktur. Därtill har styrelsen ambitioner att på sikt hitta ytterligare extern finansiering för verksamhetens framtida stabilitet. 8

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

STYRELSENS REDOVISNING 2010

STYRELSENS REDOVISNING 2010 STYRELSENS REDOVISNING 2010 Några ord från ordföranden Sammanfattning av verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelse detaljerad redovisning Bilaga till Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisorernas

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland Årsrapport 2012 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens

Läs mer

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och Årsrapport 2013 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn 1 (14) Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn Sammanfattning Förstudien för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn (nedan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas 3 1.1 Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation 3 2.1 Anställda 4 2.2 Styrelse 4 2.3 Medlemmar 4 3. Verksamhet 4 3.1 Juridisk

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne Grönegatan 11 A 211 27 Malmö - Organisationsnummer 802435-6498 Växtkraft och växtvärk Allt sedan Nätverket

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 2013 Innehåll RESULTATREDOVISNING Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Verksamhetsområde 1: kunskap om rättigheter 9 Verksamhetsområde 2: rättigheter

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag Sociala insatsgrupper Redovisning av regeringsuppdrag 2 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 2 UPPDRAGET...7 2.1 Syfte med uppdraget... 8 2.2 Mål för uppdraget... 9 2.3 Avgränsningar för uppdraget... 9 3 PROJEKTORGANISATION...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 Innehåll 1 Sammanfattning...5 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 4 Myndigheter eller institutioner med särskilt ansvar för arbetet mot rasism och annan intolerans...13

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer