Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan"

Transkript

1 Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola program och anmälan Rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet anordnar en utbildning för folkhögskolans rektorer, biträdande rektorer, studierektorer etc. Det sker på uppdrag av Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nedan följer en beskrivning av utbildningens innehåll och uppläggning samt en anmälningsblankett/ett avtal. I korthet Utbildningen är en tvåårig befattningsutbildning och riktar sig till verksamma skolledare vid folkhögskola (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer etc.). Den är i huvudsak förlagd till Stockholmsområdet och omfattar 16 dagar per år de flesta på internat. Kursstart är den 22 september Anmälan senast den 30 april Kurskostnad: kr + moms per termin. Till detta kommer kostnader för resor, logi och lokalkostnader på kursgård samt kurslitteratur. (Kurskostnaden kan komma att reduceras beroende på antalet deltagare.) Utbildningen planeras i samråd med och följs upp av en styrgrupp bestående av representanter från RIO och SKL, kursdeltagare samt från Rektorsutbildningen i Uppsala. Utbildningen ger 30 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå. Innehållet i utbildningen är jämförbart med det statliga Rektorsprogrammet för det offentliga skolväsendet. De som har en akademisk grundexamen kan ansöka om tillgodoräkning av kurserna vid studier mot en masterexamen. Avdelningen för Rektorsutbildning, Box 2136, Uppsala

2 Utbildningens innehåll och uppläggning Utbildningen är upplagd som tre delkurser om vardera 10 hp och löper under fyra terminer med början höstterminen år Utbildningsledarskap 10 hp delkurs 1 Kunskap och förståelse Efter genomgången utbildning ska skolledaren visa kunskap om ledarskap i ideell sektor visa kunskap om vad som kännetecknar skolformen folkhögskola som en organisation för lärande och bildning visa kunskap om framtids- och omvärldsfrågor för folkhögskolan och folkbildningen Färdighet och förmåga visa förmåga att som chef och ledare motivera, initiera och leda folkhögskolans utvecklingsprocesser på ett strategiskt sätt visa förmåga att uttrycka folkhögskolans visioner inför framtiden Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga som ledare och demokratisk förebild inför studerande och personal så att ett öppet kommunikativt klimat skapas visa förmåga som ledare så att den för skolformen folkhögskola specifika värdegrunden i enlighet med styrdokumenten lyfts fram och får berättigat utrymme Verksamhetsutveckling 10 hp delkurs 2 Kunskap och förståelse Efter genomgången utbildning ska skolledaren visa kunskap om mål- och resultatstyrning i en ideell och/eller politiskt styrd verksamhet visa kunskap om olika teorier och principer för organisationers utveckling samt organisationskulturella förutsättningar för förändringsarbete visa kunskap om olika metoder för uppföljnings-, utvärderings- och kvalitetsarbete samt de vetenskapliga grunder på vilka dessa vilar

3 Färdighet och förmåga visa förmåga att hantera olika verktyg och metoder för den egna folkhögskolans uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete visa förmåga att sammanställa, analysera och tolka folkhögskolans måluppfyllelse Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga att värdera och skapa bilder av folkhögskolans måluppfyllelse som underlag för fortsatt utveckling Folkbildningens ideologiska traditioner och legala förutsättningar 10 hp delkurs 3 Kunskap och förståelse Efter genomgången utbildning ska skolledaren visa kunskap om folkbildningens idétraditioner och karaktäristika visa kunskap om de legala förutsättningarna för skolformen folkhögskola Färdighet och förmåga visa förmåga att förklara folkhögskolans och folkbildningens mål, göra dessa tydliga och översätta dem till konkreta handlingar Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga som ledare så att den för skolformen folkhögskola specifika värdegrunden i enlighet med styrdokumenten lyfts fram och får berättigat utrymme Arbetsformer Utbildningen bygger på det erfarenhetsbaserade lärandets principer. Det innebär att kursdeltagarna förväntas reflektera över egna erfarenheter och sätta dessa i relation till olika teoretiska perspektiv. Genom ett sådant undersökande och kritiskt granskande förhållningssätt med stort utrymme för systematisk reflektion ges möjlighet till en personligt förankrad kunskapsutveckling. Givet att utbildningen sker på avancerad nivå behöver kursdeltagaren i god tid avsätta tid mellan internaten för verksamhetsrelaterade kursuppgifter och för litteraturläsning. Ett projektarbete ingår i utbildningen där varje deltagare planerar och genomför ett mer långsiktigt utvecklingsarbete eller motsvarande på den egna skolan. Detta arbete är ingen extra pålaga utan handlar om att ytterligare kvalificera något man redan gör eller planerar att

4 göra i sitt dagliga värv. Syftet med detta arbete är att problematisera, konkretisera och verksamhetsanknyta utbildningens innehåll. Professionsinriktad handledning ges i mindre grupper där deltagarna inbjuds att ventilera angelägna frågor och dilemman på ett personligt sätt. Handledningen sker i samband med kursveckorna. Nedan följer en sammanfattning av utbildningens uppläggning och kursernas sekvensering: Termin Dagar Innehåll HT Utbildningsledarskap 1 Praktiskt analysarbete på annan folkhögskola eller motsvarande 3 Folkbildningens ideologiska traditioner och legala förutsättningar VT Verksamhetsutveckling 1 Praktiskt analysarbete på annan folkhögskola eller motsvarande 3 Kvalitet, resultatstyrning och (ut)värdering HT Utbildningsledarskap 1 Praktiskt analysarbete på annan folkhögskola eller motsvarande 3 Folkbildningens ideologiska traditioner och legala förutsättningar VT Verksamhetsutveckling 4 Redovisning av projektarbeten & eventuell studieresa Examination Examinationen sker genom analyserande och reflekterande hemuppgifter, gruppuppgifter, projektarbete samt en sammanfattande examinationsuppgift. Betygsskalan är tvågradig, dvs. godkänd respektive icke godkänd. Styrgrupp Styrgruppen består för närvarande av Bo Nestor och Lillemor Rehnberg från Uppsala universitet, Eva Önnesjö och Elina Linna från RIO, Per- Erik Kaj från SKL samt två kursdeltagare, Kerstin Burström, Vårdingeby folkhögskola och Birgitta Wåhlstrand, Västerbergs folkhögskola. Gruppens uppgift är att ansvara för antagningen till utbildningen och att bevaka uppdragsgivarnas (RIO och SKL) intressen samt i övrigt fungera som en styr- och referensgrupp i pedagogiska och praktiska frågor. Utbildare Bo Nestor är fil. dr. i pedagogik med inriktning mot utbildningsledning och docent vid Stockholms universitet. Bo har tidigare arbetat som skolchef, rektor och lärare i grundskolan och gymnasieskolan samt medverkat som utbildare i rektorsutbildningen för folkhögskolerektorer.

5 Lillemor Rehnberg är fil. mag. i pedagogik med inriktning mot utbildningsledning och utbildare vid Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet sedan drygt tio år. Lillemor är också utbildad på Gestalt Akademins 4- åriga organisationslinje samt har läst Systemic Organization and Leadership vid KCC, London och Bedfordshire University, Luton. Lillemor har tidigare arbetat som rektor och lärare i grundskolan, medverkat vid olika fortbildningsprojekt för lärare och skolledare samt tidigare medverkat som handledare i rektorsutbildningen för folkhögskolerektorer. Lars Svedberg är leg. psykolog, docent och utbildningschef vid Rektorsutbildningen i Uppsala. Lars har arbetat med utveckling av utbildningsorganisationer och med olika fortbildningsprojekt för lärare och skolledare samt medverkat som utbildare i rektorsutbildningen för folkhögskolerektorer. Till vissa utbildningsinslag anlitar vi experter ur vårt nationella och internationella nätverk. Kostnader Kostnad per termin är kr + moms. (Kurskostnaden kan komma att reduceras beroende på antalet deltagare.) Till detta kommer kostnader för resor, logi på kursgård samt kurslitteratur. Logikostnaden (egen inackordering i enkelrum, kost, kurslokaler etc.) vid internaten uppgår till ca kr per dag. Anmälan avser utbildningen i sin helhet fakturering sker halvårsvis. Sista dag för anmälan är den 30 april De som antagits får besked i början av juni. Tider HT 2014 & VT 2015 Kursvecka 1: sep 2014 Kursvecka 2: 8 10 dec 2014 Kursvecka 3: 9 12 febr 2015 Kursvecka 4: april 2015 Tider för år 2015/2016 meddelas senare. Referenser Du är välkommen att kontakta följande personer som tidigare gått rektorsutbildningen: Rektor Birgitta Wåhlstrand, Västerbergs folkhögskola, tel (kursgrupp ) Rektor Annica Wallenborg, Bollnäs folkhögskola, tel (kursgrupp ) Bitr rektor Joakim Andersson, Södra Stockholms folkhögskola, tel , (kursgrupp ) Rektor Daniel Unnerbäck, Fridhems folkhögskola, tel el (kursgrupp )

6 Anmälningsblankett/avtal Rektorsutbildning Jag anmäler mig härmed till Rektorsutbildningen för skolledare vid folkhögskola Namn:... Folkhögskola:... Fakturaadress:... Postnr och ort:... Telefon och mobil:... E- post:... Personnummer:... Hur länge har Du arbetat som rektor på folkhögskola?:... Hur länge har Du arbetat som biträdande rektor/studierektor på folkhögskola?:... Annan utbildningsledande befattning?:... Kostnad: kr + moms per termin. Kostnaden kan komma att reduceras beroende på antalet deltagare. Till detta kommer kostnader för litteratur, resor, lokaler och logi på kursgård i Stockholmstrakten. Anmälan/avtalet är bindande och gäller utbildningen i sin helhet. Senaste anmälningsdag är den 30 april De som antagits får besked i början av juni. Ansökan undertecknas av den sökande och av representant för huvudman: Underskrift/sökande : Underskrift/huvudman : Välkommen att sända din anmälan till: Uppsala Universitet Rektorsutbildningen Box Uppsala Ytterligare information från Lillemor Rehnberg, , Sista anmälningsdag är den 30 april 2014

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm Vårdnadsutredningar och

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004.

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. I enlighet med regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning har den statliga utbildningen för lärare gjorts om. I propositionen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

GLOBALVERKSTAN internationell projektledning

GLOBALVERKSTAN internationell projektledning GLOBALVERKSTAN internationell projektledning INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning. Förstudiens syfte. 4 Metod 5 Bakgrund 6 Projekt 11 ledning 12 Ett växande behov 13 Globalverkstans form 17 Globalverkstans

Läs mer