för skolledare på folkhögskola program och anmälan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för skolledare på folkhögskola program och anmälan"

Transkript

1 Tillordförande ochtillrektorvidfolkhögskolan Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola program och anmälan RektorsutbildningenvidUppsalaUniversitetanordnarenutbildningförfolkhögskolans rektorer,biträdanderektorer,studierektoreretc.detskerpåuppdragav Rörelsefolkhögskolornasintresseorganisation(RIO)ochSverigesKommunerochLandsting (SKL).Nedanföljerenbeskrivningavutbildningensinnehållochuppläggningsamten anmälningsblankett/avtal. Ikorthet Utbildningenärenbefattningsutbildningochriktarsigtillverksammaskolledarevid folkhögskola(rektorer,biträdanderektorer,studierektoreretc.).denärihuvudsakförlagd tillstockholmsområdetochomfattar16dagarperår deflestapåinternat. Kursstartärden10september2012.Anmälansenastden30april2012. Kurskostnad:17000kr+momspertermin.Tilldettakommerkostnaderförresor,logioch lokalkostnaderpåkursgårdsamtkurslitteratur.(kostnadenkankommaattreduceras beroendepåantaletdeltagare.) Utbildningenplanerasisamrådmedochföljsuppavenstyrgruppbeståendeav representanterfrånrioochskl,kursdeltagaresamtfrånrektorsutbildningeniuppsala. Utbildningenger30högskolepoäng(hp)påavanceradnivå.Utbildningenärjämförbarmed detstatligarektorsprogrammetfördetoffentligaskolväsendet.desomharenakademisk grundexamenkantillgodoräknasigkursernavidstudiermotenmasterexamen. Avdelningen för Rektorsutbildning, Box 2136, Uppsala

2 Utbildningensinnehållochuppläggning Utbildningenärupplagdsomtredelkurseromvardera10hpochlöperunderfyraterminer medbörjanhöstterminenår2012. Utbildningsledarskap10hp delkurs1 Kunskapochförståelse Eftergenomgångenutbildningskaskolledaren visakunskapomledarskapiideellsektor visakunskapomvadsomkännetecknarfolkhögskolansomenorganisationförlärandeochbildning visakunskapomframtids ochomvärldsfrågorförfolkhögskolanochfolkbildningen Färdighetochförmåga Eftergenomgångenutbildningskallskolledaren visaförmågaattsomchefochledaremotivera,initieraochledafolkhögskolansutvecklingsprocesserpå ettstrategisktsätt visaförmågaattuttryckafolkhögskolansvisionerinförframtiden Värderingsförmågaochförhållningssätt Eftergenomgångenutbildningskallskolledaren visaförmågasomledareochdemokratiskförebildinförstuderandeochpersonalsåattettöppet kommunikativtklimatskapas visaförmågasomledaresåattdenförfolkhögskolanspecifikavärdegrundenienlighetmed styrdokumentenlyftsframochfårberättigatutrymme Verksamhetsutveckling10hp delkurs2 Kunskapochförståelse Eftergenomgångenutbildningskaskolledaren visakunskapommål ochresultatstyrningienideelloch/ellerpolitisktstyrdverksamhet visakunskapomolikateorierochprinciperförorganisationersutvecklingsamtorganisationskulturella förutsättningarförförändringsarbete visakunskapomolikametoderföruppföljnings,utvärderings ochkvalitetsarbetesamtdevetenskapliga grunderpåvilkadessavilar Färdighetochförmåga Eftergenomgångenutbildningskallskolledaren visaförmågaatthanteraolikaverktygochmetoderfördenegnafolkhögskolansuppföljning,utvärdering ochkvalitetsarbete visaförmågaattsammanställa,analyseraochtolkafolkhögskolansmåluppfyllelse

3 Värderingsförmågaochförhållningssätt Eftergenomgångenutbildningskallskolledaren visaförmågaattvärderaochskapabilderavfolkhögskolansmåluppfyllelsesomunderlagförfortsatt utveckling Folkbildningensideologiskatraditionerochlegalaförutsättningar10hp delkurs3 Kunskapochförståelse Eftergenomgångenutbildningskaskolledaren visakunskapomfolkbildningensidétraditionerochkaraktäristika visakunskapomfolkhögskolanslegalaförutsättningar Färdighetochförmåga Eftergenomgångenutbildningskallskolledaren visaförmågaattförklarafolkhögskolansochfolkbildningensmål,göradessatydligaochöversättademtill konkretahandlingar Värderingsförmågaochförhållningssätt Eftergenomgångenutbildningskallskolledaren visaförmågasomledaresåattdenförfolkhögskolanspecifikavärdegrundenienlighetmed styrdokumentenlyftsframochfårberättigatutrymme Arbetsformer Utbildningenbyggerpådeterfarenhetsbaseradelärandetsprinciper.Detinnebäratt kursdeltagarnaförväntasreflekteraöveregnaerfarenheterochsättadessairelationtillolika teoretiskaperspektiv.genomettsådantundersökandeochkritisktgranskandeförhållningssätt medstortutrymmeförsystematiskreflektiongesmöjlighettillenpersonligtförankrad kunskapsutveckling. Givetattutbildningenskerpåavanceradnivåbehöverkursdeltagarenigodtidavsättatidför verksamhetsrelateradekursuppgifterochförlitteraturläsning. Ettprojektarbeteomfattande6hpingåriutbildningendärvarjedeltagareplaneraroch genomförettmerlångsiktigtutvecklingsarbetepådenegnaskolan.dettaarbeteär ingen extrapålaga utanhandlaromattytterligarekvalificeranågotmanredangörellerplaneraratt göraisittdagligavärv.syftetmeddettaarbeteärattproblematisera,konkretiseraoch verksamhetsanknytautbildningensinnehåll. Professionsinriktadhandledninggesimindregrupperdärdeltagarnainbjudsattventilera angelägnafrågorochdilemmanpåettpersonligtsätt.handledningenskeriregelisamband medkursveckorna.

4 Nedanföljerensammanfattningavutbildningensuppläggningochkursernassekvensering: Termin Dagar Innehåll HT Utbildningsledarskap 1 Praktisktanalysarbetepåannanfolkhögskolaellermotsvarande 3 Folkbildningensideologiskatraditionerochlegalaförutsättningar VT Verksamhetsutveckling 1 Praktisktanalysarbetepåannanfolkhögskolaellermotsvarande 3 Utbildningsledarskap HT Folkbildningensideologiskatraditionerochlegalaförutsättningar 1 Praktisktanalysarbetepåannanfolkhögskolaellermotsvarande 3 Verksamhetsutveckling VT Redovisningavprojektarbeten&öppettema 4 Redovisningavprojektarbeten&evstudieresa Examination Examinationenskerfrämstmedhjälpavenportföljdärkursdeltagarnasamlaranalyserandeoch reflekterandehemuppgifter,gruppuppgifter,projektarbetesamtensammanfattande examinationsuppgift.betygsskalanärtvågradig,dvs.godkändrespektiveickegodkänd. Styrgrupp StyrgruppenbestårförnärvarandeavLillemorRehnbergfrånUppsalauniversitet,Stig ÅsbringerochKerstinGröningfrånRIO,RolfKarlssonochAndersEkstrandfrånSKLsamttvå kursdeltagare.adjungeradtillstyrgruppenärevaönnesjö,rio.gruppensuppgiftärattansvara förantagningentillutbildningenochattbevakauppdragsgivarnas(rioochskl)intressensamti övrigtfungerasomenstyr ochreferensgruppipedagogiskaochpraktiskafrågor. Utbildare LillemorRehnbergärfil.mag.ipedagogikmedinriktningmotutbildningsledningochutbildarevid RektorsutbildningenvidUppsalauniversitetsedandrygttioår.HonärocksåutbildadpåGestalt Akademins4 årigaorganisationslinje.honhartidigarearbetatsomrektorochlärarei grundskolan,medverkatvidolikafortbildningsprojektförlärareochskolledaresamttidigare medverkatsomhandledareirektorsutbildningenförfolkhögskolerektorer. BoNestorärfil.dr.ipedagogikmedinriktningmotutbildningsledningochdocentvidStockholms universitet.hanhartidigarearbetatsomskolchef,rektorochlärareigrundskolanoch gymnasieskolansamtmedverkatsomutbildareirektorsutbildningenförfolkhögskolerektorer.

5 LarsSvedbergärleg.psykolog,docentochutbildningschefvidRektorsutbildningeniUppsala. Hanhararbetatmedutvecklingavutbildningsorganisationerochmedolikafortbildningsprojekt förlärareochskolledaresamtmedverkatsomutbildareirektorsutbildningenför folkhögskolerektorer. Tillvissautbildningsinslaganlitarviexperterurvårtnationellaochinternationellanätverk. Kostnader Kostnadperterminär17000kr+moms.(Kostnadenkankommaattreducerasberoendepå antaletdeltagare.)tilldettakommerkostnaderförresor,logipåkursgårdsamtkurslitteratur. Logikostnaden(egeninackorderingienkelrum,kost,kurslokaleretc.)vidinternatenuppgårtillca 1000krperdag.Anmälanavserutbildningenisinhelhet faktureringskerhalvårsvis.sistadag föranmälanärden30april desomantagitsfårbeskedibörjanavjuni. TiderHT2012&VT2013 Kursvecka1:10 13sep 2012 Kursvecka2:3 5dec 2012 Kursvecka3:11 14febr 2013 Kursvecka4:13 15maj 2013 Tiderförår2013/2014meddelassenare. Referenser Duärvälkommenattkontaktaföljandepersonersomtidigaregåttrektorsutbildningen: RektorGunillaFrykensjö,Molkolmsfolkhögskola,tel el , 2012) RektorDanielBjurhamn,Liljeholmensfolkhögskola,tel , BitrrektorRobertNorman,NordensfolkhögskolaBiskopsArnö,tel el ) RektorMattiasSjögren,BosönIdrottsfolkhögskola,tel ,el

6 Anmälningsblankett/avtalRektorsutbildning JaganmälermighärmedtillRektorsutbildningenförskolledarevidfolkhögskola Namn:... Folkhögskola:... Fakturaadress:... Postnrochort:... Telefonochmobil:... E post:... Personnummer:... HurlängeharDuarbetatsomrektorpåfolkhögskola?:... HurlängeharDuarbetatsombiträdanderektor/studierektorpåfolkhögskola?:... Annanutbildningsledandebefattning?:... Kostnad:17000kr+momspertermin.Kostnadenkankommaattreducerasberoendepåantaletdeltagare. Tilldettakommerkostnaderförlitteratur,resor,lokalerochlogipåkursgårdiStockholmstrakten. Anmälan/avtaletärbindandeochgällerutbildningenisinhelhet.Senasteanmälningsdagärden30april de somantagitsfårbeskedibörjanavjuni.ansökanundertecknasavdensökandeochavrepresentantför huvudman: Underskrift/sökande: Underskrift/huvudman: Välkommenattsändadinanmälantill: UppsalaUniversitet Rektorsutbildningen Box Uppsala YtterligareinformationfrånLarsSvedberg0707 Sistaanmälningsdagärden30april2012

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan 2013-12-02 Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola program och anmälan Rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet anordnar en utbildning för

Läs mer

SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015

SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015 #SIGTUNABOXEN SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015 BFL - Bedömning För Lärande IKT - Information- och KommunikationsTeknik SUA - SpråkUtvecklande Arbetssätt inkluderas i boxen. INSATSER

Läs mer

Handbok för Kursdeltagare 2013/2014

Handbok för Kursdeltagare 2013/2014 Handbok för Kursdeltagare 2013/2014 Varmt välkommen till ditt nya rum på Dalkarlså folkhögskola. Vi hoppas att du ska trivas, både med boende, klasskamrater och personal. För ditt rum gäller följande:

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Två utbildningsdagar för dig som arbetar som personlig assistent

Två utbildningsdagar för dig som arbetar som personlig assistent 2014-02-07 14/32 14/33 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Två utbildningsdagar för dig som arbetar som personlig assistent

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah 2014-12-22 15/38 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/företaget Socialnämnden (motsv) Enskilda assistansanordnare LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning

Läs mer

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT Tema Verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande Svenska skolledare har ett viktigt uppdrag när det gäller att skapa goda förutsättningar

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm Vårdnadsutredningar och

Läs mer

Microsoft Office i fokus

Microsoft Office i fokus 2014-11-21 15/09 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Microsoft Office i fokus Den här dagen fokuserar vi på Word och Excel, tungviktarna

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Utbil dning i entr e pren för S örska tock p holm s sko ht 20 lor 12 - vt 2 013 FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Vad är ELIS? Stockholms stad, utbildningsförvaltningen har tillsammans med föreningen FramtidsFrön

Läs mer

Kortinlösen och betalningslösning Netaxept Start

Kortinlösen och betalningslösning Netaxept Start Kortinlösen och betalningslösning Netaxept Start Behöver du även en fysisk betalterminal? Via Teller har du möjlighet att beställa både betalterminal och kortinlösen på en och samma gång. På så vis kan

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2014 / VT 2015 Version 1 November 2014 Ola Alexanderson Carl-Johan

Läs mer

Samrådet hälsade Thomas Svenningsson välkommen och Thomas presenterade sig kortfattat. Förra samrådsmötets protokoll gicks igenom.

Samrådet hälsade Thomas Svenningsson välkommen och Thomas presenterade sig kortfattat. Förra samrådsmötets protokoll gicks igenom. PROTOKOLL SAMRÅD 2012-03-23 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 23 mars Tid Kl. 09.00-15.00 Plats Regionens hus, Södra vägen 9, Halmstad Lokal: Sälen Närvarande 1. Ann-Mari Mäkikangas Halmstad kommun

Läs mer

Sommargrupper i Skara 2016

Sommargrupper i Skara 2016 Konfirmand 2015-2016 Hej! Nu är det dags! Till hösten drar vi igång ett nytt spännande år med konfirmationsläsning. Under konfirmandtiden får du möjligheten att träffa nya vänner, lära dig mer om kyrkan

Läs mer

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 2012-02-29 12/35 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 Stärk dina kunskaper om viktig

Läs mer

Utbildningsmoment. Kursintroduktion, relationskompetens samt regelledningskompetens. Introduktion av ART, dess metod och teori

Utbildningsmoment. Kursintroduktion, relationskompetens samt regelledningskompetens. Introduktion av ART, dess metod och teori Användningen av Aggression Replacement Training är mycket utbredd inom olika barn- och ungdomsverksamheter i Sverige. Eftersom metoden är lätt att använda så har den spridit sig snabbt på gräsrotsnivå.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

TellerAvtal Internet

TellerAvtal Internet FÖR INTERNT BRUK (IFYLLS AV TELLER): REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: ANSÖKNINGSNUMMER: BAX: PARTNER-ID: TellerAvtal Internet Avtalet gäller inlösen av kortbetalningar för: (kryssa i) Internethandel

Läs mer

Kalendarium 2013 samt alla uppdrag 2012 för Kjell Kampe. Delvis med referenser. Uppdateras kontinuerligt

Kalendarium 2013 samt alla uppdrag 2012 för Kjell Kampe. Delvis med referenser. Uppdateras kontinuerligt Kalendarium 2013 samt alla uppdrag 2012 för Kjell Kampe. Delvis med referenser. Uppdateras kontinuerligt Datum Plats Anordnare / deltagare / rubrik / e-postadress för referenser * = preliminärbokning som

Läs mer

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan.

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan. Solna 2012-08-14 Fadderutbildningar hösten 2012 Hejsan. Nu har SIBF:s Styrgrupp för Nationellt Rekryteringsprogram (NRP) kommit så långt i planeringen att vi mer definitivt kan gå ut med information om

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Hantering av leverantörsfakturor

Hantering av leverantörsfakturor Hantering av leverantörsfakturor (CUS, CSV, CAS, CUH & CGR) - 1. Effektivare hantering av leverantörsfakturor - 2. Rutin när vi har mottagit en leverantörsfaktura som är felaktig - 3. Rutin när vi har

Läs mer

Informationsmöte Fristående förskolor ht 2014

Informationsmöte Fristående förskolor ht 2014 Informationsmöte Fristående förskolor ht 2014 Vidareutbildning till förskollärare Föreläsningar: Bim Riddersporre Förskolesummit 2015 Referensgrupp och Branschråd Central avgiftshantering Kontaktcenter

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer