Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan Informationsärenden 1. KS Information från ordföranden och kommunchefen Inga handlingar 2. KS Återkoppling från utvärdering av Kommunstyrelsens arbete 2012 Susanna Shaibu 5 3. KS Information om uppföljning av handlingsplan med Polisen Niklas Thelin KS Information om förstudie av kommunalt vatten- och avloppsystem i skärgårdsområdet 5. KS Information från Kollektivtrafikmyndigheten om arbetet med Trafikplan 2017 och den regionala tågtrafiken Beslutsärenden 6. KS Anslutning av Stora Danviksholmen med flera till det kommunala avloppsledningsnätet Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Bo Peterson Inga handlingar Helena Ekeroth Inga handlingar KS Slutredovisning av nytt Vård- och omsorgsboende vid Björntorp 21 Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 8. KS Projektplan för framtidens skola 23 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Förslag till projektplan, Förstudie av framtida förskoleoch skolorganisation i centrala Oxelösund antas. 2. Projektet drivs inom befintlig budget till dess att kostnadsberäkning presenterats för Kommunstyrelsen 29 maj. 9. KS Svar på revisionsrapport, granskning av avtalshantering 37 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen 10. KS Godkännande av samverkansstruktur för Regional kulturplan samt val av representant till samverkansgrupp 53 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 11. KS Kommunstyrelsens årsredovisning Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 12. KS Redovisning av delegationsbeslut 87 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 13. KS Delgivningar 89 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Till Kommunfullmäktige 14. KS Årsredovisning 2012 Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 15. KS Förändringar i budgetramar för 2013 Göran Bernhardsson bilaga 97 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 16. KS Investering i nytt lägerboende Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Dag Bergentoft (M) och Leif Thor (M) deltar inte i beslutet. 17. KS Revidering av personalpolitiskt program och justering av Policy för målstyrning och roller Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 18. KS Svar på motion om samdistribution av varor till olika kommunala verksamheter Magnus Pettersson mfl Henny Larsson Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Dag Bergentoft (M) och Leif Thor (M) deltar inte i beslutet. 19. KS Svar på motion om Trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningen Baravägen och Silfverstjärnas väg 129 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

3 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen 20. PLAN Antagande av tillägg om vindkraft till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun 135+bilaga Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 21. KS Genomgång av balanslistan 138

4

5 1 (4) Datum Utvärdering av Kommunstyrelsens arbete 2012 Diskussionsfrågor och resultat av diskussionen Beslutsunderlag All input som ni får kallelse, föredragningslista, beslutsunderlag, föredragning på sammanträdet etc. Hur det presenteras och distribueras. - Vad fungerar bra? - Vad fungerar inte och vilka konsekvenser får det? - Framtiden digitala möten? Resultat - Bättre nu, men finns förbättringspotential - Inte så mycket utdelning - Digitalt i framtiden o titta på andra först o Viktigt med utbildning o Dagordningen bredvid - Underlag i tid viktigt - Återremittering vid bristande underlag - Långa föredragningar - Kallelse och föredragningslista har utvecklats Sammanträdet Allt som händer under sammanträdet ex. beslutsprocess, mötesform, lokal, antal sammanträden, tid etc. - Vad fungerar bra? - Vad fungerar inte och vilka konsekvenser får det? Tjänsteskriv kort v Resultat - Fungerar bra - Trångt i lokalen, kallt eller varmt - Hörslingan fungerar dåligt - Sladdar på golvet - Bättre att starta tidigare än att dra över Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

6 Tjänsteskrivelse 2 (4) Datum Bättre med fler kortare sammanträden - Smidiga och korta möten, effektivt o Bra ordförande o Sparar debatt till KF o Ksau förbereder o Närvarorätt för ersättare i Ksau diskuterades o Bra stämning Styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning. KS leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom kommunkoncernen. Tidfördelning mellan beslutsärenden, information, övergripande strategidiskussioner, löpande verksamhet m.m. Förutsättningar för att utöva samordnings- och uppsiktsplikt? - Hur fungerar styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar? - Under förutsättning att det finns förbättringspotential, vad behöver ni för att utveckla den här rollen? Resultat - Bra med strategidagar - Uppsiktsplikten och internkontroll har skärpts - Bra - På god väg - Uppdraget behöver tydliggöras och få struktur - Struktur i uppföljning och tillsyn saknas - Kort redovisning av ekonomin på varje sammanträde - Uppföljning av verkställning likt KF - Finansiering saknas ibland i beslutsunderlag - Ks temadagar med info från förvaltningar Verkställighet, uppföljning och utvärdering Det som händer (eller inte händer) efter beslutsfattandet och styrelsens roll i det. Vilken och hur mycket information behövs och hur veta att det blir verklighet av styrningen.

7 Tjänsteskrivelse 3 (4) Datum Hur ser ni på styrelsens roll i detta? - Hur fungerar verkställighet, uppföljning och utvärdering idag? - Hur kan det förbättras? Resultat Balanslista bra Rapportering av verkställning av beslut önskas Bättre men finns förbättringsmöjligheter Struktur för återrapportering av projekt Uppföljning saknas Bra på planera och utföra men sämre på utvärdera Vad kan förbättras Beslutsunderlag Undvika utdelning, skicka underlag i tid ta med finansiering i underlaget. Förbättra föredragningar. Sammanträdet Starta tidigare. Lokalen Trångt, sladdar på golvet dåligt klimat. Styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar Uppdraget behöver tydliggöras och få struktur. Strategidag med information från övriga nämnder. Ekonomisk uppföljning. Verkställighet, uppföljning och utvärdering Uppföljning och rapportering av verkställighet. Struktur för återrapportering av projekt. Utvärdering. Förslag till åtgärder Resultatet av utvärderingen kommuniceras till förvaltningen. Workshop om föredragningsteknink. Sammanträdet startar fortsättningsvis istället för En av strategidagarna ägnas åt styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar med information från delägda bolag, gemensamma nämnder och förbund.

8 Tjänsteskrivelse 4 (4) Datum Redan utförda åtgärder Elementen i lokalen byttes i slutet av I Kommunstyrelsens internkontrollplan 2013 som antogs i samband med verksamhetsplanen finns en kontrollpunkt som rör verkställighet av styrelsens beslut. Det innebär att verkställigheten kommer att följas iupp i internkontrollarbetet. Eventuella framtida åtgärder För att få mer utrymme i lokalen, få bort sladdar från golvet och ny hörslinga krävs investeringar på ca 100 tkr. Med tanke på det ekonomiska läget genomförs inga förbättringar av sammanträdeslokalen. Ansvariga tjänstemän samt Mål- och budgetberedningen informeras om synpunkterna gällande sladdar, utrymme och hörslinga för att åtgärda när medel finns.

9 Information 1(1) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Staben Niklas Thelin Kommunstyrelsen Uppföljning av Handlingsplan 2012 Brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan I januari 2012 tecknade Oxelösunds kommun och Polismyndigheten i Södermanlands län ett samverkansavtal för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete under perioden Avtalet anger att samverkan ska bedrivas målinriktat med utgångspunkt i en gemensam lägesbild och handlingsplan. Syfte är att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott. Under samverkansavtalets giltighetstid tecknar polisledning på områdesnivå och kommunledning på verksamhetsnivå årsvisa överenskommelser om handlingsplaner för samordnade insatser. Handlingsplanen utgår från en gemensamt konstaterad problembild för Oxelösund och reglerar vilka samordnade aktiviteter som parterna ska genomföra. Den första överenskommelsen/handlingsplanen har tecknats för Handlingsplanen har löpande följts upp i en kommun-/polisgemensam brottsförebyggande ledningsgrupp. Uppföljningen visar att parterna har genomfört många aktivteter och i hög grad fullföljt sina respektive åtaganden. Niklas Thelin Utredare Bilaga Uppföljning av Handlingsplan 2012, Brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

10 Uppföljning Handlingsplan 2012 Brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan 1 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 1 Trygghet 1.1 Reducera de störningar och upplevd otrygghet som följer av missbruk och närvaro av missbrukare i Oxelösunds centrala delar 1.2 Öka tryggheten i framförallt de centrala delarna av Oxelösund All polis i yttre tjänst arbetar för en hög närvaro och synlighet på Järntorget och i övriga centrala delar. Utveckla grannsamverkan/ trappsamverkan All polis i yttre tjänst arbetar för en hög närvaro och synlighet Se över strukturen för boendet på Esplanaden Kontakt med hyresvärdar för att diskutera lösningar. Utvecklat samarbete med IOGT-NTO:s verksamhet Lanternan Kontakt och dialog med Centrumföreningen Översyn av belysning och ytor med stora buskage i centrum Polismyndigheten prioriterar synlighet och hög närvaro i centrum och kring Esplanaden , Kommunens särskilda boendeformer på Esplanaden 19 avvecklas till årsskiftet , En plats på Villabacken har iordningställt för att styra bort de störningar som annars kan uppstå på Järntorget Diskussion med externa hyresvärdar påbörjas efter arbetet med kommunens egna bostäder En socialsekreterare är på Lanternan en gång per vecka Kultur- och fritid samt vård- och omsorg planerar för ett studiebesök, tillsammans med IOGT, angående läsecirklar Uppbyggnad av föreningen är initierad Föreningen är startad och kan utgöra en informationsplattform, i båda riktningar, för kommunen och polisen Polisen arbetar för att etablera trappsamverkan. En svårighet i sammanhanget är att det är svårt att etablera trappsamverkan där det behövs som bäst hushåll kring Näsuddsvägen har anslutit sig till grannsamverkan

11 Uppföljning 2 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 1.3 Minska antal medborgare som utsätts för stöld och skadegörelse i framförallt Oxelösunds centrumdelar 1.3 Minska antal medborgare som utsätts för stöld och skadegörelse i framförallt Oxelösunds centrumdelar Utveckla grannsamverkan/ trappsamverkan All polis i yttre tjänst arbetar för en hög närvaro och synlighet Kontakt och samarbete med näringsidkare Kontakt med barn/ungdomar och föräldrar Se över miljöerna ur säkerhetssynpunkt, (t ex belysning, skymmande växtlighet mm) Inom ramen för Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun motverka anlagda bränder Polisen/trappsamverkan, se 1.2. Kustbostäder byter lås i sina fastigheter på Esplanaden, Oxelögatan och Trädgårdsgatan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har, i samarbetet med polis och Kustbostäder AB, genomfört en trygghetsvandring Polisen har en etablerad kontakt med handlare i kommunen. Diskuterar bl a åtgärder vid stöld Polisen gör hembesök vid oro kring unga. Genomförs i samarbete med fältarbetare Räddningstjänsten utbildar elever i år 7 under Skolans säkerhetsdagar. Vid säkerhetsronder, ges information om hur anlagda bränder kan förebyggas. Trapphustillsyner genomförs för att förhindra och försvåra vissa typer av anlagda bränder. Vid incidenter vid skolor erbjuder sig räddningstjänsten att prata med berörd elev eller grupp av elever. Ämnet tas upp vid de kommunala säkerhetsutbildningarna samt genom information och rådgivning vid t ex tillsyn

12 Uppföljning 3 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 1.4 Utbyta erfarenheter med syfte att utveckla trafiksäkerhetsarbetet i kommunen 1.5 Utveckla under året samverkansformer utifrån regeringsuppdraget angående livsstilskriminella Regelbundet delta i trafiksäkerhetsgruppens möten Arbetar särskilt inriktat mot livsstilskriminella, delger fortlöpande kommun/socialtjänst om detta Aktivera trafiksäkerhetsgruppen med representanter för kommunens förvaltningar och övriga intressenter i kommunen Motta och hantera informationen i kommunkoncernen. En aktiv trafiksäkerhetsgrupp finns i kommunen med representanter för politik, Utbildning, Kustbostäder och polis Under 2012 har trafikmätningar genomförts och skyltning har förbättrats. En cykeldag har anordnats i samarbete med NTF. Den sk hjälmfemman har genomförts MSF har genomfört punktinsatser för att förbättra belysningen på cykel/ gångvägar Polisen arbetar aktivt med regeringsuppdraget Åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet. En kartläggning har genomförts. Arbetet bedrivs långsiktigt. I första hand över en tvåårsperiod , Överenskomma om samverkansformer kring området Grov organiserad brottslighet. Initiera/föreslå en struktur för ett gemensamt/samordnat arbete Polisen har ambitionen att planera för diskussioner om GOB

13 Uppföljning 4 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 2 Ungdomar 2.1 Minska de stölder som begås av unga i butik Kontakt och samarbete med näringsidkare Kontakt och dialog med näringsidkare, centrumföreningen och övriga aktörer Se punkt 1.1 Kontakt med barn/ungdomar samt föräldrar Samarbete med socialtjänst/ fältarbetare, skola och fritid Generellt rökförbud inom kommunens verksamheter Rökförbud tillämpas i kommunens verksamheter Polisen deltar i nätverksmöten på Breviksskolan Minska, framförallt skadegörelsen men också de inbrott på fritidsanläggningar, skolor och förskolor där ungdomar är gärningsmän All polis i yttre tjänst arbetar för en hög närvaro, särskilt under helger och lov. Deltar i säkerhetsdagar för årskurs 7 och 4 Se över miljöerna ur säkerhetssynpunkt (tex belysning, skymmande växtlighet m.m) Inom ramen för Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun motverka anlagda bränder Polisen deltar i skolans säkerhetsdagar för förskoleklass och skolår Se punkt 1.3 Kontakt med barn/ungdomar och föräldrar Samarbete med socialtjänst/ fältarbetare, skola och fritid 2.3 Försvåra för underåriga att få tag på samt förtära alkohol All polis arbetar med Kronobergsmodellen Stöder polisens arbete genom att rapportera ungdomar som är berusade/bär på alkohol. Polisen tillämpar Kronobergsmodellen fullt ut från och med 1 maj. I polisområdet har 200 insatser genomförts under Insatserna har också genererat ett par langningsärenden. Arbetet bedöms som framgångsrikt , Deltar i första träff med den unge. Kommunen (fältarbetare) deltar i mötet Deltar på stormöten med föräldrar. Polisen planerar för ett stormöte, i november, för föräldrar som berörts av Kronobergsmodellen Mötet anordnas men få föräldrar deltog

14 Uppföljning 5 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 2.4 Förhindra att ungdomar börja missbruka narkotika Kontakt med barn/ungdomar samt föräldrar Samarbete med socialtjänst /fältarbetare, skola och fritid. Generellt rökförbud inom kommunens verksamheter 2.5 Förebygga våld, hot och trakasserier. Delta som en aktör i t ex. tema veckor inom skolan Påverka ungdomars beteende i en positivare, mer empatisk riktning Medverka på skolans säkerhetsdagar för förskoleklass 2.6 Utveckla samverkan runt ungdomar som uppvisar ett riskbeteende/begår brott Deltagande i samverkansgrupp på Brevikskolan var 6:e vecka Återrapportering från möten till polisledning. Aktivt arbete med värdegrundsfrågor inom utbildnings- och fritidsverksamhet Deltagande i, och sammankallande av, samverkansgrupp på Breviksskolan var 6:e vecka Återrapportering från möten till brottsförebyggande ledningsgrupp Polisen prioriterar insatser mot försäljningsledet (cannabis) Polisen prioriterar särskilt Oxelösund Kommunen/VoF har tillsatt en fältarbetare, med missbrukskompetens, som har i uppdrag att bedriva uppsökande verksamhet Kommunens fältarbetare deltar i samverkansmöten med polis och fältarbetare i Nyköpings kommun VOF avser att förstärka sin bemanning när det gäller förvaltningens fältarbete Inom UF pågår ett löpande arbete kring ungas empatiska förmåga mm UF Brevikskolan arbetar aktiv med värdegrundsfrågor KFF anordnar sommaraktiviteter för ungdomar i samarbete med lokala föreningar. Man anordnar också aktiviteter kring festhelger, som skolavslutning , Mötena hålls. Dock inte lika ofta som planerat Återrapportering till polisledning fungerar bra

15 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadschef Bo Peterson Kommunstyrelsen Anslutning av Stora Danviksholmen m fl till det kommunala avloppsledningsnätet 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen medger att Stora Danviksholmen m fl, genom DAF Ideella Förening, får ansluta sig till det kommunala avloppsledningsnätet. Förslag till avtal godkännes och mark- och exploateringsstrategen ges delegation att skriva under avtalet. OXL200 v Sammanfattning Öarna i skärgården ingår inte i det kommunala VA-verksamhetsområdet. Kommunen arbetar med en fördjupad översiktsplan för skärgården. I detta arbete ingår en VA-utredning. I nuläget är det oklart hur kommunen avser hantera va-frågan i skärgården. I väntan på kommunens beslut har DAF Ideella Förening tagit ett eget initiativ. Fastighetsägarna/arrendatorerna på öarna Stora Danviksholmen, Lilla Danviksholmen, Höga Danviksholmen, Fårskallen och Aspholmen vill via föreningen ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Avloppsledningarna planeras att läggas parallellt med befintliga vattenledningar på land och i vatten till en anslutningspunkt i Gamla Oxelösund.. Föreningen har beviljats strandskyddsdispens samt tillstånd för vattenverksamhet. Kommunstyrelsen har beslutat att inga nya anslutningar till kommunens vatten- och avloppssystem bör tillkomma från det yttre skärgårdsområdet i avvaktan på den pågående förstudien av vatten- och avloppsdragning och innan kommunen tagit ställning till en eventuell utökning av VA-verksamhetsområdet. Ett förslag till avtal har upprättats för att reglera avloppsanläggningen vid en eventuell utökning av den allmänna VA-anlägningens verksamhetsområde. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

16 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Beslutsunderlag Ks beslut Avtalsförslag Charlotte Johansson Kommunchef Bo Peterson Miljö- och samhällsbyggnadschef Beslut till: KSF, MSF, Oxelö Energi FÅ

17 AVTAL Mellan Oxelösunds kommun, nedan kallad Kommunen, och DAF Ideella Va-förening med org.-nr , nedan kallad Föreningen, är följande avtal träffat. 1. Bakgrund Öarna i skärgården ingår inte i det kommunala VA-verksamhetsområdet. Kommunen arbetar med en fördjupad översiktsplan för skärgården. I detta arbete ingår en VAutredning. I nuläget är det oklart hur kommunen avser hantera va-frågan i skärgården. I väntan på kommunens beslut har Föreningen tagit ett eget initiativ. Fastighetsägarna/arrendatorerna på öarna Stora Danviksholmen, Lilla Danviksholmen, Höga Danviksholmen, Fårskallen och Aspholmen vill via Föreningen ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Avloppsledningarna planeras att läggas parallellt med befintliga vattenledningar på land och i vatten till en anslutningspunkt i Gamla Oxelösund.. Föreningen har beviljats strandskyddsdispens samt tillstånd för vattenverksam-het. Kommunstyrelsen har beslutat att inga nya anslutningar till kommunens vatten- och avloppssystem bör tillkomma från det yttre skärgårds-området i avvaktan på den pågående förstudien av vatten- och avloppsdragning och innan kommunen tagit ställning till en eventuell utökning av VA-verksam-hetsområdet. 2. Inkoppling Kommunen ger Föreningen rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen oberoende av att fastigheterna/arrendena är belägna utanför den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde. Fastighetsägarnas/arrendenas avloppsinstallation får som följd härav inkopplas till den allmänna anläggningen. Inkopplingspunktens läge bestäms av Oxelö Energi AB. 3. Avgifter Föreningens medlemmar skall vid anfordran till VA-huvudmannen erlägga dels anläggningsavgift och dels brukningsavgift enligt huvudmannens gällande VA-taxa. 5. Ändrade förhållanden Om kommunen i en framtid beslutar om att ta in öarna Stora Danviksholmen, Lilla Danviksholmen, Höga Danviksholmen, Fårskallen och Aspholmen i verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen gäller följande. 1. Föreningens anläggning kan kostnadsfritt övertas av VA-huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen. 2. Föreningens medlemmar skall då debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt VA-huvudmannens gällande VA-taxa.

18 6. Övrigt Avtal skall tecknas med Oxelö Energi AB såsom huvudman för den allmänna VAanläggningen i Oxelösunds kommun. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt Oxelösund.. Oxelösund.. Gunilla Marklund Oxelösunds kommun. Ordförande NN DAF Ideella VA-förening

19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 149 Dnr KS Vatten- och avloppsförsörjning i skärgården Kommunstyrelsens beslut 1. Inga nya anslutningar till kommunens vatten- och avloppssystem bör tillkomma från det yttre skärgårdsområdet i avvaktan på den pågående förstudien av vatten- och avloppsdragning och innan kommunen tagit ställning till en eventuell utökning av va-verksamhetsområdet. 2. Tidplanen för förstudien ska delges kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för det yttre skärgårdsområdet. Ett syfte med planen är att gå vidare med detaljplaneläggning för att kunna sälja arrendetomter. En förstudie pågår som ska ge förslag på ledningsdragning i skärgården för anslutning av arrendetomter och fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Förstudien ska även innehålla en kostnadsuppskattning för ledningsdragningen. Sedan flera år tillbaka finns ett antal sommarvattenledningar anslutna till det kommunala ledningsnätet och det finns även någon enstaka avloppsledning. För närvarande pågår också en tillståndsprövning för anläggande av avloppsledning från G:a Oxelösund till Danviksholmarna m fl. Det är ca 10 fastigheter/arrendetomter som vill ansluta sig. De har idag kommunalt sommarvatten och nu vill de även ha kommunalt sommaravlopp. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att inga nya anslutningar ska tillåtas innan förstudien är klar. Den kommer att ge underlag för kommunen att ta upp en diskussion om hur vatten- och avloppsfrågan ska lösas i skärgårdsområdet. Förslaget blir därför att kommunen inte beviljar nya anslutningar till det kommunala vatten- och avloppsnätet från det yttre skärgårdsområdet i avvaktan på att kommunen tar ställning till om skärgården eller delar därav ska ingå i kommunens vaverksamhetsområde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utdragsbestyrkande

20 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 149 Dagens sammanträde Framskrivet förslag Inga nya anslutningar till kommunens vatten- och avloppssystem bör tillkomma från det yttre skärgårdsområdet i avvaktan på den pågående förstudien av vattenoch avloppsdragning och innan kommunen tagit ställning till en eventuell utökning av va-verksamhetsområdet. Förslag Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår följande tillägg: Tidplanen för förstudien ska delges kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. Beslutsgång 1. Ordföranden frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 2. Ordföranden frågar om Solweig Ericsson-Kurgs (FP) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Beslut till: Gunilla Marklund (FK) MSF plan (FK) Oxelö Energi (FÅ) Utdragsbestyrkande

21 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :42:02 KS Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Slutredovisning av nytt Vård- och omsorgsboende vid Björntorp, Stjärnholm 5: Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Godkänna slutredovisning av Björntorps äldreboende. OXL2621 v Sammanfattning Nybyggnaden påbörjades och färdigställdes för slutbesiktning I hela projektet ingår förutom byggnationen även investering av inventarier och en trafikkorsning. När det gäller nybyggnad av rondell i korsningen Sundavägen/Björntorpsvägen så är detta projekt avslutat och slutbesiktigat. Anbudet från NCC som var entreprenör var på mkr. Rondellens utgifter stannade totalt på tkr. Inventarier för nytt äldreboende är slutfört. De totala utgifterna gick på 1,2 mkr i förhållande till budget blev det en positiv avvikelse på 0,5 mkr. Avvikelsen beror på att en avdelning på Björntorp lämnades över till funktionsstöd under 2012 som möblerades med begagnade möbler. Under 2013 behöver denna avdelning återmöbleras. Dessutom behöver kommunens del av nya trygghetsboendet Vitsippan möbleras. Därför kommer förslag att lämnas att de 0,5 mkr får föras över som tilläggsbudget till Den totala kostnaden för färdigställandet av byggnationen är 42,5 mkr inklusive investeringsbidrag. Denna summa omfattar förstudie av byggnationen en förstudie kring placering av äldreboendet förprojektering framtagande av förfrågningsunderlag för anbudsförfarande, utvärdering samt beställningsunderlag, beställning och genomförande av hela projektet. Det innebär att själva byggnationen gav ett överskott gentemot budget på 6,9 mkr inklusive investeringsbidrag. Den allt övervägande delen av den positiva avvikelsen ligger på oförutsedda kostnader. Totalt gav projektet ett överskott gentemot budget på 9,8 mkr När det gäller hela ekonomin för projektet så är det ekonomiskt överskott som uppkommit under hela projektets löptid sedan Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

22 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :42:02 KS Ärendet Ekonomin för hela Björntorpsprojektet ser ut enligt följande. mkr Budget (Byggnation, inventarier, trafikkorsning och ej använd budget) Utfall (Byggnation, inventarier och trafikkorsning) Exkl. investeringsbidrag Investeringsbidrag -2,2 Utfall Inkl. investeringsbidrag Avvikelse inkl. investeringsbidrag 52,3 (47,0+1,8+1,2+2,3) 44,7 (42,3+1,2+1,2) 42,5 (40,1+1,2+1,2) 9,8 Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: Magnus Pettersson (FK)

23 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Projektplan, Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Förslag till Projektplan, Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund antas. 2. Sammanfattning Lokalerna för skolor och förskolor i centrala Oxelösund är i dåligt skick. Kommunstyrelsen fattade beslut (Ks 8 Dnr KS ) att ge Kommunchefen i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med en projektplan kring förskolor och skola i centrala Oxelösund till Kommunstyrelsens sammanträde 13 mars Ett förslag till projektplan har tagits fram. I planen anges att projektets uppdrag är att utreda två alternativ för lokaler för skolor och förskolor i centrala oxelösund. 1. Kostnad för underhåll och upprusning av befintliga byggnader (D-skolan, Blåklockans förskola, Oxelö förskola, Frösängs förskola) för att täcka framtida behov. 2. Kostnad för nybyggnation av förskola och skola för att täcka framtida behov. Utreda kostnader och konsekvenser om man bygger i flera etapper eller allt på en gång. OXL200 v Utredningen ska göras utifrån följande faktorer: Fastigheternas skick Ekonomi Arbetsmiljö Integration Pedagogik Demografi Trafikförhållande Projektet ska lämna en slutrapport till beslut till Kommunstyrelsens sammanträde i december Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-29, 13.00 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström Leif Thor Jan Widegren Solweig Ericsson-Kurg (FP) Mayvor Lundberg (S) 21

Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström Leif Thor Jan Widegren Solweig Ericsson-Kurg (FP) Mayvor Lundberg (S) 21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (31) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Ann Svensson (S) Ej 21 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren (S) Britta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-09, Obs! 9.00 kommunhuset rum 293

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-09, Obs! 9.00 kommunhuset rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-09, Obs! 9.00 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-01-20, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-10-03, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-11-28, 8.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.00 Beslutande Lars-Åke Lindman (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Inger Widman (s) Dan Hedblom (s) Leif Thor (m) Siw

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp III Lars Edgren 2013-01-14 Oxelösunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer