Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan Informationsärenden 1. KS Information från ordföranden och kommunchefen Inga handlingar 2. KS Återkoppling från utvärdering av Kommunstyrelsens arbete 2012 Susanna Shaibu 5 3. KS Information om uppföljning av handlingsplan med Polisen Niklas Thelin KS Information om förstudie av kommunalt vatten- och avloppsystem i skärgårdsområdet 5. KS Information från Kollektivtrafikmyndigheten om arbetet med Trafikplan 2017 och den regionala tågtrafiken Beslutsärenden 6. KS Anslutning av Stora Danviksholmen med flera till det kommunala avloppsledningsnätet Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Bo Peterson Inga handlingar Helena Ekeroth Inga handlingar KS Slutredovisning av nytt Vård- och omsorgsboende vid Björntorp 21 Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 8. KS Projektplan för framtidens skola 23 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Förslag till projektplan, Förstudie av framtida förskoleoch skolorganisation i centrala Oxelösund antas. 2. Projektet drivs inom befintlig budget till dess att kostnadsberäkning presenterats för Kommunstyrelsen 29 maj. 9. KS Svar på revisionsrapport, granskning av avtalshantering 37 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen 10. KS Godkännande av samverkansstruktur för Regional kulturplan samt val av representant till samverkansgrupp 53 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 11. KS Kommunstyrelsens årsredovisning Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 12. KS Redovisning av delegationsbeslut 87 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 13. KS Delgivningar 89 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Till Kommunfullmäktige 14. KS Årsredovisning 2012 Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 15. KS Förändringar i budgetramar för 2013 Göran Bernhardsson bilaga 97 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 16. KS Investering i nytt lägerboende Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Dag Bergentoft (M) och Leif Thor (M) deltar inte i beslutet. 17. KS Revidering av personalpolitiskt program och justering av Policy för målstyrning och roller Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 18. KS Svar på motion om samdistribution av varor till olika kommunala verksamheter Magnus Pettersson mfl Henny Larsson Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Dag Bergentoft (M) och Leif Thor (M) deltar inte i beslutet. 19. KS Svar på motion om Trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningen Baravägen och Silfverstjärnas väg 129 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

3 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen 20. PLAN Antagande av tillägg om vindkraft till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun 135+bilaga Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 21. KS Genomgång av balanslistan 138

4

5 1 (4) Datum Utvärdering av Kommunstyrelsens arbete 2012 Diskussionsfrågor och resultat av diskussionen Beslutsunderlag All input som ni får kallelse, föredragningslista, beslutsunderlag, föredragning på sammanträdet etc. Hur det presenteras och distribueras. - Vad fungerar bra? - Vad fungerar inte och vilka konsekvenser får det? - Framtiden digitala möten? Resultat - Bättre nu, men finns förbättringspotential - Inte så mycket utdelning - Digitalt i framtiden o titta på andra först o Viktigt med utbildning o Dagordningen bredvid - Underlag i tid viktigt - Återremittering vid bristande underlag - Långa föredragningar - Kallelse och föredragningslista har utvecklats Sammanträdet Allt som händer under sammanträdet ex. beslutsprocess, mötesform, lokal, antal sammanträden, tid etc. - Vad fungerar bra? - Vad fungerar inte och vilka konsekvenser får det? Tjänsteskriv kort v Resultat - Fungerar bra - Trångt i lokalen, kallt eller varmt - Hörslingan fungerar dåligt - Sladdar på golvet - Bättre att starta tidigare än att dra över Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

6 Tjänsteskrivelse 2 (4) Datum Bättre med fler kortare sammanträden - Smidiga och korta möten, effektivt o Bra ordförande o Sparar debatt till KF o Ksau förbereder o Närvarorätt för ersättare i Ksau diskuterades o Bra stämning Styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning. KS leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom kommunkoncernen. Tidfördelning mellan beslutsärenden, information, övergripande strategidiskussioner, löpande verksamhet m.m. Förutsättningar för att utöva samordnings- och uppsiktsplikt? - Hur fungerar styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar? - Under förutsättning att det finns förbättringspotential, vad behöver ni för att utveckla den här rollen? Resultat - Bra med strategidagar - Uppsiktsplikten och internkontroll har skärpts - Bra - På god väg - Uppdraget behöver tydliggöras och få struktur - Struktur i uppföljning och tillsyn saknas - Kort redovisning av ekonomin på varje sammanträde - Uppföljning av verkställning likt KF - Finansiering saknas ibland i beslutsunderlag - Ks temadagar med info från förvaltningar Verkställighet, uppföljning och utvärdering Det som händer (eller inte händer) efter beslutsfattandet och styrelsens roll i det. Vilken och hur mycket information behövs och hur veta att det blir verklighet av styrningen.

7 Tjänsteskrivelse 3 (4) Datum Hur ser ni på styrelsens roll i detta? - Hur fungerar verkställighet, uppföljning och utvärdering idag? - Hur kan det förbättras? Resultat Balanslista bra Rapportering av verkställning av beslut önskas Bättre men finns förbättringsmöjligheter Struktur för återrapportering av projekt Uppföljning saknas Bra på planera och utföra men sämre på utvärdera Vad kan förbättras Beslutsunderlag Undvika utdelning, skicka underlag i tid ta med finansiering i underlaget. Förbättra föredragningar. Sammanträdet Starta tidigare. Lokalen Trångt, sladdar på golvet dåligt klimat. Styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar Uppdraget behöver tydliggöras och få struktur. Strategidag med information från övriga nämnder. Ekonomisk uppföljning. Verkställighet, uppföljning och utvärdering Uppföljning och rapportering av verkställighet. Struktur för återrapportering av projekt. Utvärdering. Förslag till åtgärder Resultatet av utvärderingen kommuniceras till förvaltningen. Workshop om föredragningsteknink. Sammanträdet startar fortsättningsvis istället för En av strategidagarna ägnas åt styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar med information från delägda bolag, gemensamma nämnder och förbund.

8 Tjänsteskrivelse 4 (4) Datum Redan utförda åtgärder Elementen i lokalen byttes i slutet av I Kommunstyrelsens internkontrollplan 2013 som antogs i samband med verksamhetsplanen finns en kontrollpunkt som rör verkställighet av styrelsens beslut. Det innebär att verkställigheten kommer att följas iupp i internkontrollarbetet. Eventuella framtida åtgärder För att få mer utrymme i lokalen, få bort sladdar från golvet och ny hörslinga krävs investeringar på ca 100 tkr. Med tanke på det ekonomiska läget genomförs inga förbättringar av sammanträdeslokalen. Ansvariga tjänstemän samt Mål- och budgetberedningen informeras om synpunkterna gällande sladdar, utrymme och hörslinga för att åtgärda när medel finns.

9 Information 1(1) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Staben Niklas Thelin Kommunstyrelsen Uppföljning av Handlingsplan 2012 Brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan I januari 2012 tecknade Oxelösunds kommun och Polismyndigheten i Södermanlands län ett samverkansavtal för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete under perioden Avtalet anger att samverkan ska bedrivas målinriktat med utgångspunkt i en gemensam lägesbild och handlingsplan. Syfte är att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott. Under samverkansavtalets giltighetstid tecknar polisledning på områdesnivå och kommunledning på verksamhetsnivå årsvisa överenskommelser om handlingsplaner för samordnade insatser. Handlingsplanen utgår från en gemensamt konstaterad problembild för Oxelösund och reglerar vilka samordnade aktiviteter som parterna ska genomföra. Den första överenskommelsen/handlingsplanen har tecknats för Handlingsplanen har löpande följts upp i en kommun-/polisgemensam brottsförebyggande ledningsgrupp. Uppföljningen visar att parterna har genomfört många aktivteter och i hög grad fullföljt sina respektive åtaganden. Niklas Thelin Utredare Bilaga Uppföljning av Handlingsplan 2012, Brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

10 Uppföljning Handlingsplan 2012 Brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan 1 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 1 Trygghet 1.1 Reducera de störningar och upplevd otrygghet som följer av missbruk och närvaro av missbrukare i Oxelösunds centrala delar 1.2 Öka tryggheten i framförallt de centrala delarna av Oxelösund All polis i yttre tjänst arbetar för en hög närvaro och synlighet på Järntorget och i övriga centrala delar. Utveckla grannsamverkan/ trappsamverkan All polis i yttre tjänst arbetar för en hög närvaro och synlighet Se över strukturen för boendet på Esplanaden Kontakt med hyresvärdar för att diskutera lösningar. Utvecklat samarbete med IOGT-NTO:s verksamhet Lanternan Kontakt och dialog med Centrumföreningen Översyn av belysning och ytor med stora buskage i centrum Polismyndigheten prioriterar synlighet och hög närvaro i centrum och kring Esplanaden , Kommunens särskilda boendeformer på Esplanaden 19 avvecklas till årsskiftet , En plats på Villabacken har iordningställt för att styra bort de störningar som annars kan uppstå på Järntorget Diskussion med externa hyresvärdar påbörjas efter arbetet med kommunens egna bostäder En socialsekreterare är på Lanternan en gång per vecka Kultur- och fritid samt vård- och omsorg planerar för ett studiebesök, tillsammans med IOGT, angående läsecirklar Uppbyggnad av föreningen är initierad Föreningen är startad och kan utgöra en informationsplattform, i båda riktningar, för kommunen och polisen Polisen arbetar för att etablera trappsamverkan. En svårighet i sammanhanget är att det är svårt att etablera trappsamverkan där det behövs som bäst hushåll kring Näsuddsvägen har anslutit sig till grannsamverkan

11 Uppföljning 2 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 1.3 Minska antal medborgare som utsätts för stöld och skadegörelse i framförallt Oxelösunds centrumdelar 1.3 Minska antal medborgare som utsätts för stöld och skadegörelse i framförallt Oxelösunds centrumdelar Utveckla grannsamverkan/ trappsamverkan All polis i yttre tjänst arbetar för en hög närvaro och synlighet Kontakt och samarbete med näringsidkare Kontakt med barn/ungdomar och föräldrar Se över miljöerna ur säkerhetssynpunkt, (t ex belysning, skymmande växtlighet mm) Inom ramen för Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun motverka anlagda bränder Polisen/trappsamverkan, se 1.2. Kustbostäder byter lås i sina fastigheter på Esplanaden, Oxelögatan och Trädgårdsgatan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har, i samarbetet med polis och Kustbostäder AB, genomfört en trygghetsvandring Polisen har en etablerad kontakt med handlare i kommunen. Diskuterar bl a åtgärder vid stöld Polisen gör hembesök vid oro kring unga. Genomförs i samarbete med fältarbetare Räddningstjänsten utbildar elever i år 7 under Skolans säkerhetsdagar. Vid säkerhetsronder, ges information om hur anlagda bränder kan förebyggas. Trapphustillsyner genomförs för att förhindra och försvåra vissa typer av anlagda bränder. Vid incidenter vid skolor erbjuder sig räddningstjänsten att prata med berörd elev eller grupp av elever. Ämnet tas upp vid de kommunala säkerhetsutbildningarna samt genom information och rådgivning vid t ex tillsyn

12 Uppföljning 3 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 1.4 Utbyta erfarenheter med syfte att utveckla trafiksäkerhetsarbetet i kommunen 1.5 Utveckla under året samverkansformer utifrån regeringsuppdraget angående livsstilskriminella Regelbundet delta i trafiksäkerhetsgruppens möten Arbetar särskilt inriktat mot livsstilskriminella, delger fortlöpande kommun/socialtjänst om detta Aktivera trafiksäkerhetsgruppen med representanter för kommunens förvaltningar och övriga intressenter i kommunen Motta och hantera informationen i kommunkoncernen. En aktiv trafiksäkerhetsgrupp finns i kommunen med representanter för politik, Utbildning, Kustbostäder och polis Under 2012 har trafikmätningar genomförts och skyltning har förbättrats. En cykeldag har anordnats i samarbete med NTF. Den sk hjälmfemman har genomförts MSF har genomfört punktinsatser för att förbättra belysningen på cykel/ gångvägar Polisen arbetar aktivt med regeringsuppdraget Åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet. En kartläggning har genomförts. Arbetet bedrivs långsiktigt. I första hand över en tvåårsperiod , Överenskomma om samverkansformer kring området Grov organiserad brottslighet. Initiera/föreslå en struktur för ett gemensamt/samordnat arbete Polisen har ambitionen att planera för diskussioner om GOB

13 Uppföljning 4 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 2 Ungdomar 2.1 Minska de stölder som begås av unga i butik Kontakt och samarbete med näringsidkare Kontakt och dialog med näringsidkare, centrumföreningen och övriga aktörer Se punkt 1.1 Kontakt med barn/ungdomar samt föräldrar Samarbete med socialtjänst/ fältarbetare, skola och fritid Generellt rökförbud inom kommunens verksamheter Rökförbud tillämpas i kommunens verksamheter Polisen deltar i nätverksmöten på Breviksskolan Minska, framförallt skadegörelsen men också de inbrott på fritidsanläggningar, skolor och förskolor där ungdomar är gärningsmän All polis i yttre tjänst arbetar för en hög närvaro, särskilt under helger och lov. Deltar i säkerhetsdagar för årskurs 7 och 4 Se över miljöerna ur säkerhetssynpunkt (tex belysning, skymmande växtlighet m.m) Inom ramen för Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun motverka anlagda bränder Polisen deltar i skolans säkerhetsdagar för förskoleklass och skolår Se punkt 1.3 Kontakt med barn/ungdomar och föräldrar Samarbete med socialtjänst/ fältarbetare, skola och fritid 2.3 Försvåra för underåriga att få tag på samt förtära alkohol All polis arbetar med Kronobergsmodellen Stöder polisens arbete genom att rapportera ungdomar som är berusade/bär på alkohol. Polisen tillämpar Kronobergsmodellen fullt ut från och med 1 maj. I polisområdet har 200 insatser genomförts under Insatserna har också genererat ett par langningsärenden. Arbetet bedöms som framgångsrikt , Deltar i första träff med den unge. Kommunen (fältarbetare) deltar i mötet Deltar på stormöten med föräldrar. Polisen planerar för ett stormöte, i november, för föräldrar som berörts av Kronobergsmodellen Mötet anordnas men få föräldrar deltog

14 Uppföljning 5 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 2.4 Förhindra att ungdomar börja missbruka narkotika Kontakt med barn/ungdomar samt föräldrar Samarbete med socialtjänst /fältarbetare, skola och fritid. Generellt rökförbud inom kommunens verksamheter 2.5 Förebygga våld, hot och trakasserier. Delta som en aktör i t ex. tema veckor inom skolan Påverka ungdomars beteende i en positivare, mer empatisk riktning Medverka på skolans säkerhetsdagar för förskoleklass 2.6 Utveckla samverkan runt ungdomar som uppvisar ett riskbeteende/begår brott Deltagande i samverkansgrupp på Brevikskolan var 6:e vecka Återrapportering från möten till polisledning. Aktivt arbete med värdegrundsfrågor inom utbildnings- och fritidsverksamhet Deltagande i, och sammankallande av, samverkansgrupp på Breviksskolan var 6:e vecka Återrapportering från möten till brottsförebyggande ledningsgrupp Polisen prioriterar insatser mot försäljningsledet (cannabis) Polisen prioriterar särskilt Oxelösund Kommunen/VoF har tillsatt en fältarbetare, med missbrukskompetens, som har i uppdrag att bedriva uppsökande verksamhet Kommunens fältarbetare deltar i samverkansmöten med polis och fältarbetare i Nyköpings kommun VOF avser att förstärka sin bemanning när det gäller förvaltningens fältarbete Inom UF pågår ett löpande arbete kring ungas empatiska förmåga mm UF Brevikskolan arbetar aktiv med värdegrundsfrågor KFF anordnar sommaraktiviteter för ungdomar i samarbete med lokala föreningar. Man anordnar också aktiviteter kring festhelger, som skolavslutning , Mötena hålls. Dock inte lika ofta som planerat Återrapportering till polisledning fungerar bra

15 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadschef Bo Peterson Kommunstyrelsen Anslutning av Stora Danviksholmen m fl till det kommunala avloppsledningsnätet 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen medger att Stora Danviksholmen m fl, genom DAF Ideella Förening, får ansluta sig till det kommunala avloppsledningsnätet. Förslag till avtal godkännes och mark- och exploateringsstrategen ges delegation att skriva under avtalet. OXL200 v Sammanfattning Öarna i skärgården ingår inte i det kommunala VA-verksamhetsområdet. Kommunen arbetar med en fördjupad översiktsplan för skärgården. I detta arbete ingår en VA-utredning. I nuläget är det oklart hur kommunen avser hantera va-frågan i skärgården. I väntan på kommunens beslut har DAF Ideella Förening tagit ett eget initiativ. Fastighetsägarna/arrendatorerna på öarna Stora Danviksholmen, Lilla Danviksholmen, Höga Danviksholmen, Fårskallen och Aspholmen vill via föreningen ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Avloppsledningarna planeras att läggas parallellt med befintliga vattenledningar på land och i vatten till en anslutningspunkt i Gamla Oxelösund.. Föreningen har beviljats strandskyddsdispens samt tillstånd för vattenverksamhet. Kommunstyrelsen har beslutat att inga nya anslutningar till kommunens vatten- och avloppssystem bör tillkomma från det yttre skärgårdsområdet i avvaktan på den pågående förstudien av vatten- och avloppsdragning och innan kommunen tagit ställning till en eventuell utökning av VA-verksamhetsområdet. Ett förslag till avtal har upprättats för att reglera avloppsanläggningen vid en eventuell utökning av den allmänna VA-anlägningens verksamhetsområde. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

16 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Beslutsunderlag Ks beslut Avtalsförslag Charlotte Johansson Kommunchef Bo Peterson Miljö- och samhällsbyggnadschef Beslut till: KSF, MSF, Oxelö Energi FÅ

17 AVTAL Mellan Oxelösunds kommun, nedan kallad Kommunen, och DAF Ideella Va-förening med org.-nr , nedan kallad Föreningen, är följande avtal träffat. 1. Bakgrund Öarna i skärgården ingår inte i det kommunala VA-verksamhetsområdet. Kommunen arbetar med en fördjupad översiktsplan för skärgården. I detta arbete ingår en VAutredning. I nuläget är det oklart hur kommunen avser hantera va-frågan i skärgården. I väntan på kommunens beslut har Föreningen tagit ett eget initiativ. Fastighetsägarna/arrendatorerna på öarna Stora Danviksholmen, Lilla Danviksholmen, Höga Danviksholmen, Fårskallen och Aspholmen vill via Föreningen ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Avloppsledningarna planeras att läggas parallellt med befintliga vattenledningar på land och i vatten till en anslutningspunkt i Gamla Oxelösund.. Föreningen har beviljats strandskyddsdispens samt tillstånd för vattenverksam-het. Kommunstyrelsen har beslutat att inga nya anslutningar till kommunens vatten- och avloppssystem bör tillkomma från det yttre skärgårds-området i avvaktan på den pågående förstudien av vatten- och avloppsdragning och innan kommunen tagit ställning till en eventuell utökning av VA-verksam-hetsområdet. 2. Inkoppling Kommunen ger Föreningen rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen oberoende av att fastigheterna/arrendena är belägna utanför den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde. Fastighetsägarnas/arrendenas avloppsinstallation får som följd härav inkopplas till den allmänna anläggningen. Inkopplingspunktens läge bestäms av Oxelö Energi AB. 3. Avgifter Föreningens medlemmar skall vid anfordran till VA-huvudmannen erlägga dels anläggningsavgift och dels brukningsavgift enligt huvudmannens gällande VA-taxa. 5. Ändrade förhållanden Om kommunen i en framtid beslutar om att ta in öarna Stora Danviksholmen, Lilla Danviksholmen, Höga Danviksholmen, Fårskallen och Aspholmen i verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen gäller följande. 1. Föreningens anläggning kan kostnadsfritt övertas av VA-huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen. 2. Föreningens medlemmar skall då debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt VA-huvudmannens gällande VA-taxa.

18 6. Övrigt Avtal skall tecknas med Oxelö Energi AB såsom huvudman för den allmänna VAanläggningen i Oxelösunds kommun. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt Oxelösund.. Oxelösund.. Gunilla Marklund Oxelösunds kommun. Ordförande NN DAF Ideella VA-förening

19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 149 Dnr KS Vatten- och avloppsförsörjning i skärgården Kommunstyrelsens beslut 1. Inga nya anslutningar till kommunens vatten- och avloppssystem bör tillkomma från det yttre skärgårdsområdet i avvaktan på den pågående förstudien av vatten- och avloppsdragning och innan kommunen tagit ställning till en eventuell utökning av va-verksamhetsområdet. 2. Tidplanen för förstudien ska delges kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för det yttre skärgårdsområdet. Ett syfte med planen är att gå vidare med detaljplaneläggning för att kunna sälja arrendetomter. En förstudie pågår som ska ge förslag på ledningsdragning i skärgården för anslutning av arrendetomter och fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Förstudien ska även innehålla en kostnadsuppskattning för ledningsdragningen. Sedan flera år tillbaka finns ett antal sommarvattenledningar anslutna till det kommunala ledningsnätet och det finns även någon enstaka avloppsledning. För närvarande pågår också en tillståndsprövning för anläggande av avloppsledning från G:a Oxelösund till Danviksholmarna m fl. Det är ca 10 fastigheter/arrendetomter som vill ansluta sig. De har idag kommunalt sommarvatten och nu vill de även ha kommunalt sommaravlopp. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att inga nya anslutningar ska tillåtas innan förstudien är klar. Den kommer att ge underlag för kommunen att ta upp en diskussion om hur vatten- och avloppsfrågan ska lösas i skärgårdsområdet. Förslaget blir därför att kommunen inte beviljar nya anslutningar till det kommunala vatten- och avloppsnätet från det yttre skärgårdsområdet i avvaktan på att kommunen tar ställning till om skärgården eller delar därav ska ingå i kommunens vaverksamhetsområde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utdragsbestyrkande

20 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 149 Dagens sammanträde Framskrivet förslag Inga nya anslutningar till kommunens vatten- och avloppssystem bör tillkomma från det yttre skärgårdsområdet i avvaktan på den pågående förstudien av vattenoch avloppsdragning och innan kommunen tagit ställning till en eventuell utökning av va-verksamhetsområdet. Förslag Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår följande tillägg: Tidplanen för förstudien ska delges kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. Beslutsgång 1. Ordföranden frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 2. Ordföranden frågar om Solweig Ericsson-Kurgs (FP) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Beslut till: Gunilla Marklund (FK) MSF plan (FK) Oxelö Energi (FÅ) Utdragsbestyrkande

21 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :42:02 KS Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Slutredovisning av nytt Vård- och omsorgsboende vid Björntorp, Stjärnholm 5: Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Godkänna slutredovisning av Björntorps äldreboende. OXL2621 v Sammanfattning Nybyggnaden påbörjades och färdigställdes för slutbesiktning I hela projektet ingår förutom byggnationen även investering av inventarier och en trafikkorsning. När det gäller nybyggnad av rondell i korsningen Sundavägen/Björntorpsvägen så är detta projekt avslutat och slutbesiktigat. Anbudet från NCC som var entreprenör var på mkr. Rondellens utgifter stannade totalt på tkr. Inventarier för nytt äldreboende är slutfört. De totala utgifterna gick på 1,2 mkr i förhållande till budget blev det en positiv avvikelse på 0,5 mkr. Avvikelsen beror på att en avdelning på Björntorp lämnades över till funktionsstöd under 2012 som möblerades med begagnade möbler. Under 2013 behöver denna avdelning återmöbleras. Dessutom behöver kommunens del av nya trygghetsboendet Vitsippan möbleras. Därför kommer förslag att lämnas att de 0,5 mkr får föras över som tilläggsbudget till Den totala kostnaden för färdigställandet av byggnationen är 42,5 mkr inklusive investeringsbidrag. Denna summa omfattar förstudie av byggnationen en förstudie kring placering av äldreboendet förprojektering framtagande av förfrågningsunderlag för anbudsförfarande, utvärdering samt beställningsunderlag, beställning och genomförande av hela projektet. Det innebär att själva byggnationen gav ett överskott gentemot budget på 6,9 mkr inklusive investeringsbidrag. Den allt övervägande delen av den positiva avvikelsen ligger på oförutsedda kostnader. Totalt gav projektet ett överskott gentemot budget på 9,8 mkr När det gäller hela ekonomin för projektet så är det ekonomiskt överskott som uppkommit under hela projektets löptid sedan Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

22 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :42:02 KS Ärendet Ekonomin för hela Björntorpsprojektet ser ut enligt följande. mkr Budget (Byggnation, inventarier, trafikkorsning och ej använd budget) Utfall (Byggnation, inventarier och trafikkorsning) Exkl. investeringsbidrag Investeringsbidrag -2,2 Utfall Inkl. investeringsbidrag Avvikelse inkl. investeringsbidrag 52,3 (47,0+1,8+1,2+2,3) 44,7 (42,3+1,2+1,2) 42,5 (40,1+1,2+1,2) 9,8 Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: Magnus Pettersson (FK)

23 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Projektplan, Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Förslag till Projektplan, Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund antas. 2. Sammanfattning Lokalerna för skolor och förskolor i centrala Oxelösund är i dåligt skick. Kommunstyrelsen fattade beslut (Ks 8 Dnr KS ) att ge Kommunchefen i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med en projektplan kring förskolor och skola i centrala Oxelösund till Kommunstyrelsens sammanträde 13 mars Ett förslag till projektplan har tagits fram. I planen anges att projektets uppdrag är att utreda två alternativ för lokaler för skolor och förskolor i centrala oxelösund. 1. Kostnad för underhåll och upprusning av befintliga byggnader (D-skolan, Blåklockans förskola, Oxelö förskola, Frösängs förskola) för att täcka framtida behov. 2. Kostnad för nybyggnation av förskola och skola för att täcka framtida behov. Utreda kostnader och konsekvenser om man bygger i flera etapper eller allt på en gång. OXL200 v Utredningen ska göras utifrån följande faktorer: Fastigheternas skick Ekonomi Arbetsmiljö Integration Pedagogik Demografi Trafikförhållande Projektet ska lämna en slutrapport till beslut till Kommunstyrelsens sammanträde i december Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -03-27 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Samverkan polis och kommun

Samverkan polis och kommun Samverkan polis och kommun Inspektionsrapport 2012:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: VLK-128-1398/11 Omslagsfoto:

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer