Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan Informationsärenden 1. KS Information från ordföranden och kommunchefen Inga handlingar 2. KS Återkoppling från utvärdering av Kommunstyrelsens arbete 2012 Susanna Shaibu 5 3. KS Information om uppföljning av handlingsplan med Polisen Niklas Thelin KS Information om förstudie av kommunalt vatten- och avloppsystem i skärgårdsområdet 5. KS Information från Kollektivtrafikmyndigheten om arbetet med Trafikplan 2017 och den regionala tågtrafiken Beslutsärenden 6. KS Anslutning av Stora Danviksholmen med flera till det kommunala avloppsledningsnätet Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Bo Peterson Inga handlingar Helena Ekeroth Inga handlingar KS Slutredovisning av nytt Vård- och omsorgsboende vid Björntorp 21 Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 8. KS Projektplan för framtidens skola 23 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Förslag till projektplan, Förstudie av framtida förskoleoch skolorganisation i centrala Oxelösund antas. 2. Projektet drivs inom befintlig budget till dess att kostnadsberäkning presenterats för Kommunstyrelsen 29 maj. 9. KS Svar på revisionsrapport, granskning av avtalshantering 37 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen 10. KS Godkännande av samverkansstruktur för Regional kulturplan samt val av representant till samverkansgrupp 53 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 11. KS Kommunstyrelsens årsredovisning Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 12. KS Redovisning av delegationsbeslut 87 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 13. KS Delgivningar 89 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Till Kommunfullmäktige 14. KS Årsredovisning 2012 Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 15. KS Förändringar i budgetramar för 2013 Göran Bernhardsson bilaga 97 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 16. KS Investering i nytt lägerboende Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Dag Bergentoft (M) och Leif Thor (M) deltar inte i beslutet. 17. KS Revidering av personalpolitiskt program och justering av Policy för målstyrning och roller Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 18. KS Svar på motion om samdistribution av varor till olika kommunala verksamheter Magnus Pettersson mfl Henny Larsson Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Dag Bergentoft (M) och Leif Thor (M) deltar inte i beslutet. 19. KS Svar på motion om Trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningen Baravägen och Silfverstjärnas väg 129 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

3 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen 20. PLAN Antagande av tillägg om vindkraft till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun 135+bilaga Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 21. KS Genomgång av balanslistan 138

4

5 1 (4) Datum Utvärdering av Kommunstyrelsens arbete 2012 Diskussionsfrågor och resultat av diskussionen Beslutsunderlag All input som ni får kallelse, föredragningslista, beslutsunderlag, föredragning på sammanträdet etc. Hur det presenteras och distribueras. - Vad fungerar bra? - Vad fungerar inte och vilka konsekvenser får det? - Framtiden digitala möten? Resultat - Bättre nu, men finns förbättringspotential - Inte så mycket utdelning - Digitalt i framtiden o titta på andra först o Viktigt med utbildning o Dagordningen bredvid - Underlag i tid viktigt - Återremittering vid bristande underlag - Långa föredragningar - Kallelse och föredragningslista har utvecklats Sammanträdet Allt som händer under sammanträdet ex. beslutsprocess, mötesform, lokal, antal sammanträden, tid etc. - Vad fungerar bra? - Vad fungerar inte och vilka konsekvenser får det? Tjänsteskriv kort v Resultat - Fungerar bra - Trångt i lokalen, kallt eller varmt - Hörslingan fungerar dåligt - Sladdar på golvet - Bättre att starta tidigare än att dra över Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

6 Tjänsteskrivelse 2 (4) Datum Bättre med fler kortare sammanträden - Smidiga och korta möten, effektivt o Bra ordförande o Sparar debatt till KF o Ksau förbereder o Närvarorätt för ersättare i Ksau diskuterades o Bra stämning Styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning. KS leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom kommunkoncernen. Tidfördelning mellan beslutsärenden, information, övergripande strategidiskussioner, löpande verksamhet m.m. Förutsättningar för att utöva samordnings- och uppsiktsplikt? - Hur fungerar styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar? - Under förutsättning att det finns förbättringspotential, vad behöver ni för att utveckla den här rollen? Resultat - Bra med strategidagar - Uppsiktsplikten och internkontroll har skärpts - Bra - På god väg - Uppdraget behöver tydliggöras och få struktur - Struktur i uppföljning och tillsyn saknas - Kort redovisning av ekonomin på varje sammanträde - Uppföljning av verkställning likt KF - Finansiering saknas ibland i beslutsunderlag - Ks temadagar med info från förvaltningar Verkställighet, uppföljning och utvärdering Det som händer (eller inte händer) efter beslutsfattandet och styrelsens roll i det. Vilken och hur mycket information behövs och hur veta att det blir verklighet av styrningen.

7 Tjänsteskrivelse 3 (4) Datum Hur ser ni på styrelsens roll i detta? - Hur fungerar verkställighet, uppföljning och utvärdering idag? - Hur kan det förbättras? Resultat Balanslista bra Rapportering av verkställning av beslut önskas Bättre men finns förbättringsmöjligheter Struktur för återrapportering av projekt Uppföljning saknas Bra på planera och utföra men sämre på utvärdera Vad kan förbättras Beslutsunderlag Undvika utdelning, skicka underlag i tid ta med finansiering i underlaget. Förbättra föredragningar. Sammanträdet Starta tidigare. Lokalen Trångt, sladdar på golvet dåligt klimat. Styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar Uppdraget behöver tydliggöras och få struktur. Strategidag med information från övriga nämnder. Ekonomisk uppföljning. Verkställighet, uppföljning och utvärdering Uppföljning och rapportering av verkställighet. Struktur för återrapportering av projekt. Utvärdering. Förslag till åtgärder Resultatet av utvärderingen kommuniceras till förvaltningen. Workshop om föredragningsteknink. Sammanträdet startar fortsättningsvis istället för En av strategidagarna ägnas åt styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar med information från delägda bolag, gemensamma nämnder och förbund.

8 Tjänsteskrivelse 4 (4) Datum Redan utförda åtgärder Elementen i lokalen byttes i slutet av I Kommunstyrelsens internkontrollplan 2013 som antogs i samband med verksamhetsplanen finns en kontrollpunkt som rör verkställighet av styrelsens beslut. Det innebär att verkställigheten kommer att följas iupp i internkontrollarbetet. Eventuella framtida åtgärder För att få mer utrymme i lokalen, få bort sladdar från golvet och ny hörslinga krävs investeringar på ca 100 tkr. Med tanke på det ekonomiska läget genomförs inga förbättringar av sammanträdeslokalen. Ansvariga tjänstemän samt Mål- och budgetberedningen informeras om synpunkterna gällande sladdar, utrymme och hörslinga för att åtgärda när medel finns.

9 Information 1(1) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Staben Niklas Thelin Kommunstyrelsen Uppföljning av Handlingsplan 2012 Brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan I januari 2012 tecknade Oxelösunds kommun och Polismyndigheten i Södermanlands län ett samverkansavtal för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete under perioden Avtalet anger att samverkan ska bedrivas målinriktat med utgångspunkt i en gemensam lägesbild och handlingsplan. Syfte är att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott. Under samverkansavtalets giltighetstid tecknar polisledning på områdesnivå och kommunledning på verksamhetsnivå årsvisa överenskommelser om handlingsplaner för samordnade insatser. Handlingsplanen utgår från en gemensamt konstaterad problembild för Oxelösund och reglerar vilka samordnade aktiviteter som parterna ska genomföra. Den första överenskommelsen/handlingsplanen har tecknats för Handlingsplanen har löpande följts upp i en kommun-/polisgemensam brottsförebyggande ledningsgrupp. Uppföljningen visar att parterna har genomfört många aktivteter och i hög grad fullföljt sina respektive åtaganden. Niklas Thelin Utredare Bilaga Uppföljning av Handlingsplan 2012, Brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

10 Uppföljning Handlingsplan 2012 Brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan 1 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 1 Trygghet 1.1 Reducera de störningar och upplevd otrygghet som följer av missbruk och närvaro av missbrukare i Oxelösunds centrala delar 1.2 Öka tryggheten i framförallt de centrala delarna av Oxelösund All polis i yttre tjänst arbetar för en hög närvaro och synlighet på Järntorget och i övriga centrala delar. Utveckla grannsamverkan/ trappsamverkan All polis i yttre tjänst arbetar för en hög närvaro och synlighet Se över strukturen för boendet på Esplanaden Kontakt med hyresvärdar för att diskutera lösningar. Utvecklat samarbete med IOGT-NTO:s verksamhet Lanternan Kontakt och dialog med Centrumföreningen Översyn av belysning och ytor med stora buskage i centrum Polismyndigheten prioriterar synlighet och hög närvaro i centrum och kring Esplanaden , Kommunens särskilda boendeformer på Esplanaden 19 avvecklas till årsskiftet , En plats på Villabacken har iordningställt för att styra bort de störningar som annars kan uppstå på Järntorget Diskussion med externa hyresvärdar påbörjas efter arbetet med kommunens egna bostäder En socialsekreterare är på Lanternan en gång per vecka Kultur- och fritid samt vård- och omsorg planerar för ett studiebesök, tillsammans med IOGT, angående läsecirklar Uppbyggnad av föreningen är initierad Föreningen är startad och kan utgöra en informationsplattform, i båda riktningar, för kommunen och polisen Polisen arbetar för att etablera trappsamverkan. En svårighet i sammanhanget är att det är svårt att etablera trappsamverkan där det behövs som bäst hushåll kring Näsuddsvägen har anslutit sig till grannsamverkan

11 Uppföljning 2 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 1.3 Minska antal medborgare som utsätts för stöld och skadegörelse i framförallt Oxelösunds centrumdelar 1.3 Minska antal medborgare som utsätts för stöld och skadegörelse i framförallt Oxelösunds centrumdelar Utveckla grannsamverkan/ trappsamverkan All polis i yttre tjänst arbetar för en hög närvaro och synlighet Kontakt och samarbete med näringsidkare Kontakt med barn/ungdomar och föräldrar Se över miljöerna ur säkerhetssynpunkt, (t ex belysning, skymmande växtlighet mm) Inom ramen för Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun motverka anlagda bränder Polisen/trappsamverkan, se 1.2. Kustbostäder byter lås i sina fastigheter på Esplanaden, Oxelögatan och Trädgårdsgatan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har, i samarbetet med polis och Kustbostäder AB, genomfört en trygghetsvandring Polisen har en etablerad kontakt med handlare i kommunen. Diskuterar bl a åtgärder vid stöld Polisen gör hembesök vid oro kring unga. Genomförs i samarbete med fältarbetare Räddningstjänsten utbildar elever i år 7 under Skolans säkerhetsdagar. Vid säkerhetsronder, ges information om hur anlagda bränder kan förebyggas. Trapphustillsyner genomförs för att förhindra och försvåra vissa typer av anlagda bränder. Vid incidenter vid skolor erbjuder sig räddningstjänsten att prata med berörd elev eller grupp av elever. Ämnet tas upp vid de kommunala säkerhetsutbildningarna samt genom information och rådgivning vid t ex tillsyn

12 Uppföljning 3 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 1.4 Utbyta erfarenheter med syfte att utveckla trafiksäkerhetsarbetet i kommunen 1.5 Utveckla under året samverkansformer utifrån regeringsuppdraget angående livsstilskriminella Regelbundet delta i trafiksäkerhetsgruppens möten Arbetar särskilt inriktat mot livsstilskriminella, delger fortlöpande kommun/socialtjänst om detta Aktivera trafiksäkerhetsgruppen med representanter för kommunens förvaltningar och övriga intressenter i kommunen Motta och hantera informationen i kommunkoncernen. En aktiv trafiksäkerhetsgrupp finns i kommunen med representanter för politik, Utbildning, Kustbostäder och polis Under 2012 har trafikmätningar genomförts och skyltning har förbättrats. En cykeldag har anordnats i samarbete med NTF. Den sk hjälmfemman har genomförts MSF har genomfört punktinsatser för att förbättra belysningen på cykel/ gångvägar Polisen arbetar aktivt med regeringsuppdraget Åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet. En kartläggning har genomförts. Arbetet bedrivs långsiktigt. I första hand över en tvåårsperiod , Överenskomma om samverkansformer kring området Grov organiserad brottslighet. Initiera/föreslå en struktur för ett gemensamt/samordnat arbete Polisen har ambitionen att planera för diskussioner om GOB

13 Uppföljning 4 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 2 Ungdomar 2.1 Minska de stölder som begås av unga i butik Kontakt och samarbete med näringsidkare Kontakt och dialog med näringsidkare, centrumföreningen och övriga aktörer Se punkt 1.1 Kontakt med barn/ungdomar samt föräldrar Samarbete med socialtjänst/ fältarbetare, skola och fritid Generellt rökförbud inom kommunens verksamheter Rökförbud tillämpas i kommunens verksamheter Polisen deltar i nätverksmöten på Breviksskolan Minska, framförallt skadegörelsen men också de inbrott på fritidsanläggningar, skolor och förskolor där ungdomar är gärningsmän All polis i yttre tjänst arbetar för en hög närvaro, särskilt under helger och lov. Deltar i säkerhetsdagar för årskurs 7 och 4 Se över miljöerna ur säkerhetssynpunkt (tex belysning, skymmande växtlighet m.m) Inom ramen för Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun motverka anlagda bränder Polisen deltar i skolans säkerhetsdagar för förskoleklass och skolår Se punkt 1.3 Kontakt med barn/ungdomar och föräldrar Samarbete med socialtjänst/ fältarbetare, skola och fritid 2.3 Försvåra för underåriga att få tag på samt förtära alkohol All polis arbetar med Kronobergsmodellen Stöder polisens arbete genom att rapportera ungdomar som är berusade/bär på alkohol. Polisen tillämpar Kronobergsmodellen fullt ut från och med 1 maj. I polisområdet har 200 insatser genomförts under Insatserna har också genererat ett par langningsärenden. Arbetet bedöms som framgångsrikt , Deltar i första träff med den unge. Kommunen (fältarbetare) deltar i mötet Deltar på stormöten med föräldrar. Polisen planerar för ett stormöte, i november, för föräldrar som berörts av Kronobergsmodellen Mötet anordnas men få föräldrar deltog

14 Uppföljning 5 (5) Samverkansmål Aktivitet Polis Aktivitet Kommun Uppföljning 2.4 Förhindra att ungdomar börja missbruka narkotika Kontakt med barn/ungdomar samt föräldrar Samarbete med socialtjänst /fältarbetare, skola och fritid. Generellt rökförbud inom kommunens verksamheter 2.5 Förebygga våld, hot och trakasserier. Delta som en aktör i t ex. tema veckor inom skolan Påverka ungdomars beteende i en positivare, mer empatisk riktning Medverka på skolans säkerhetsdagar för förskoleklass 2.6 Utveckla samverkan runt ungdomar som uppvisar ett riskbeteende/begår brott Deltagande i samverkansgrupp på Brevikskolan var 6:e vecka Återrapportering från möten till polisledning. Aktivt arbete med värdegrundsfrågor inom utbildnings- och fritidsverksamhet Deltagande i, och sammankallande av, samverkansgrupp på Breviksskolan var 6:e vecka Återrapportering från möten till brottsförebyggande ledningsgrupp Polisen prioriterar insatser mot försäljningsledet (cannabis) Polisen prioriterar särskilt Oxelösund Kommunen/VoF har tillsatt en fältarbetare, med missbrukskompetens, som har i uppdrag att bedriva uppsökande verksamhet Kommunens fältarbetare deltar i samverkansmöten med polis och fältarbetare i Nyköpings kommun VOF avser att förstärka sin bemanning när det gäller förvaltningens fältarbete Inom UF pågår ett löpande arbete kring ungas empatiska förmåga mm UF Brevikskolan arbetar aktiv med värdegrundsfrågor KFF anordnar sommaraktiviteter för ungdomar i samarbete med lokala föreningar. Man anordnar också aktiviteter kring festhelger, som skolavslutning , Mötena hålls. Dock inte lika ofta som planerat Återrapportering till polisledning fungerar bra

15 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadschef Bo Peterson Kommunstyrelsen Anslutning av Stora Danviksholmen m fl till det kommunala avloppsledningsnätet 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen medger att Stora Danviksholmen m fl, genom DAF Ideella Förening, får ansluta sig till det kommunala avloppsledningsnätet. Förslag till avtal godkännes och mark- och exploateringsstrategen ges delegation att skriva under avtalet. OXL200 v Sammanfattning Öarna i skärgården ingår inte i det kommunala VA-verksamhetsområdet. Kommunen arbetar med en fördjupad översiktsplan för skärgården. I detta arbete ingår en VA-utredning. I nuläget är det oklart hur kommunen avser hantera va-frågan i skärgården. I väntan på kommunens beslut har DAF Ideella Förening tagit ett eget initiativ. Fastighetsägarna/arrendatorerna på öarna Stora Danviksholmen, Lilla Danviksholmen, Höga Danviksholmen, Fårskallen och Aspholmen vill via föreningen ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Avloppsledningarna planeras att läggas parallellt med befintliga vattenledningar på land och i vatten till en anslutningspunkt i Gamla Oxelösund.. Föreningen har beviljats strandskyddsdispens samt tillstånd för vattenverksamhet. Kommunstyrelsen har beslutat att inga nya anslutningar till kommunens vatten- och avloppssystem bör tillkomma från det yttre skärgårdsområdet i avvaktan på den pågående förstudien av vatten- och avloppsdragning och innan kommunen tagit ställning till en eventuell utökning av VA-verksamhetsområdet. Ett förslag till avtal har upprättats för att reglera avloppsanläggningen vid en eventuell utökning av den allmänna VA-anlägningens verksamhetsområde. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

16 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Beslutsunderlag Ks beslut Avtalsförslag Charlotte Johansson Kommunchef Bo Peterson Miljö- och samhällsbyggnadschef Beslut till: KSF, MSF, Oxelö Energi FÅ

17 AVTAL Mellan Oxelösunds kommun, nedan kallad Kommunen, och DAF Ideella Va-förening med org.-nr , nedan kallad Föreningen, är följande avtal träffat. 1. Bakgrund Öarna i skärgården ingår inte i det kommunala VA-verksamhetsområdet. Kommunen arbetar med en fördjupad översiktsplan för skärgården. I detta arbete ingår en VAutredning. I nuläget är det oklart hur kommunen avser hantera va-frågan i skärgården. I väntan på kommunens beslut har Föreningen tagit ett eget initiativ. Fastighetsägarna/arrendatorerna på öarna Stora Danviksholmen, Lilla Danviksholmen, Höga Danviksholmen, Fårskallen och Aspholmen vill via Föreningen ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Avloppsledningarna planeras att läggas parallellt med befintliga vattenledningar på land och i vatten till en anslutningspunkt i Gamla Oxelösund.. Föreningen har beviljats strandskyddsdispens samt tillstånd för vattenverksam-het. Kommunstyrelsen har beslutat att inga nya anslutningar till kommunens vatten- och avloppssystem bör tillkomma från det yttre skärgårds-området i avvaktan på den pågående förstudien av vatten- och avloppsdragning och innan kommunen tagit ställning till en eventuell utökning av VA-verksam-hetsområdet. 2. Inkoppling Kommunen ger Föreningen rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen oberoende av att fastigheterna/arrendena är belägna utanför den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde. Fastighetsägarnas/arrendenas avloppsinstallation får som följd härav inkopplas till den allmänna anläggningen. Inkopplingspunktens läge bestäms av Oxelö Energi AB. 3. Avgifter Föreningens medlemmar skall vid anfordran till VA-huvudmannen erlägga dels anläggningsavgift och dels brukningsavgift enligt huvudmannens gällande VA-taxa. 5. Ändrade förhållanden Om kommunen i en framtid beslutar om att ta in öarna Stora Danviksholmen, Lilla Danviksholmen, Höga Danviksholmen, Fårskallen och Aspholmen i verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen gäller följande. 1. Föreningens anläggning kan kostnadsfritt övertas av VA-huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen. 2. Föreningens medlemmar skall då debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt VA-huvudmannens gällande VA-taxa.

18 6. Övrigt Avtal skall tecknas med Oxelö Energi AB såsom huvudman för den allmänna VAanläggningen i Oxelösunds kommun. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt Oxelösund.. Oxelösund.. Gunilla Marklund Oxelösunds kommun. Ordförande NN DAF Ideella VA-förening

19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 149 Dnr KS Vatten- och avloppsförsörjning i skärgården Kommunstyrelsens beslut 1. Inga nya anslutningar till kommunens vatten- och avloppssystem bör tillkomma från det yttre skärgårdsområdet i avvaktan på den pågående förstudien av vatten- och avloppsdragning och innan kommunen tagit ställning till en eventuell utökning av va-verksamhetsområdet. 2. Tidplanen för förstudien ska delges kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för det yttre skärgårdsområdet. Ett syfte med planen är att gå vidare med detaljplaneläggning för att kunna sälja arrendetomter. En förstudie pågår som ska ge förslag på ledningsdragning i skärgården för anslutning av arrendetomter och fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Förstudien ska även innehålla en kostnadsuppskattning för ledningsdragningen. Sedan flera år tillbaka finns ett antal sommarvattenledningar anslutna till det kommunala ledningsnätet och det finns även någon enstaka avloppsledning. För närvarande pågår också en tillståndsprövning för anläggande av avloppsledning från G:a Oxelösund till Danviksholmarna m fl. Det är ca 10 fastigheter/arrendetomter som vill ansluta sig. De har idag kommunalt sommarvatten och nu vill de även ha kommunalt sommaravlopp. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att inga nya anslutningar ska tillåtas innan förstudien är klar. Den kommer att ge underlag för kommunen att ta upp en diskussion om hur vatten- och avloppsfrågan ska lösas i skärgårdsområdet. Förslaget blir därför att kommunen inte beviljar nya anslutningar till det kommunala vatten- och avloppsnätet från det yttre skärgårdsområdet i avvaktan på att kommunen tar ställning till om skärgården eller delar därav ska ingå i kommunens vaverksamhetsområde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utdragsbestyrkande

20 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 149 Dagens sammanträde Framskrivet förslag Inga nya anslutningar till kommunens vatten- och avloppssystem bör tillkomma från det yttre skärgårdsområdet i avvaktan på den pågående förstudien av vattenoch avloppsdragning och innan kommunen tagit ställning till en eventuell utökning av va-verksamhetsområdet. Förslag Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår följande tillägg: Tidplanen för förstudien ska delges kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. Beslutsgång 1. Ordföranden frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 2. Ordföranden frågar om Solweig Ericsson-Kurgs (FP) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Beslut till: Gunilla Marklund (FK) MSF plan (FK) Oxelö Energi (FÅ) Utdragsbestyrkande

21 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :42:02 KS Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Slutredovisning av nytt Vård- och omsorgsboende vid Björntorp, Stjärnholm 5: Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Godkänna slutredovisning av Björntorps äldreboende. OXL2621 v Sammanfattning Nybyggnaden påbörjades och färdigställdes för slutbesiktning I hela projektet ingår förutom byggnationen även investering av inventarier och en trafikkorsning. När det gäller nybyggnad av rondell i korsningen Sundavägen/Björntorpsvägen så är detta projekt avslutat och slutbesiktigat. Anbudet från NCC som var entreprenör var på mkr. Rondellens utgifter stannade totalt på tkr. Inventarier för nytt äldreboende är slutfört. De totala utgifterna gick på 1,2 mkr i förhållande till budget blev det en positiv avvikelse på 0,5 mkr. Avvikelsen beror på att en avdelning på Björntorp lämnades över till funktionsstöd under 2012 som möblerades med begagnade möbler. Under 2013 behöver denna avdelning återmöbleras. Dessutom behöver kommunens del av nya trygghetsboendet Vitsippan möbleras. Därför kommer förslag att lämnas att de 0,5 mkr får föras över som tilläggsbudget till Den totala kostnaden för färdigställandet av byggnationen är 42,5 mkr inklusive investeringsbidrag. Denna summa omfattar förstudie av byggnationen en förstudie kring placering av äldreboendet förprojektering framtagande av förfrågningsunderlag för anbudsförfarande, utvärdering samt beställningsunderlag, beställning och genomförande av hela projektet. Det innebär att själva byggnationen gav ett överskott gentemot budget på 6,9 mkr inklusive investeringsbidrag. Den allt övervägande delen av den positiva avvikelsen ligger på oförutsedda kostnader. Totalt gav projektet ett överskott gentemot budget på 9,8 mkr När det gäller hela ekonomin för projektet så är det ekonomiskt överskott som uppkommit under hela projektets löptid sedan Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

22 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :42:02 KS Ärendet Ekonomin för hela Björntorpsprojektet ser ut enligt följande. mkr Budget (Byggnation, inventarier, trafikkorsning och ej använd budget) Utfall (Byggnation, inventarier och trafikkorsning) Exkl. investeringsbidrag Investeringsbidrag -2,2 Utfall Inkl. investeringsbidrag Avvikelse inkl. investeringsbidrag 52,3 (47,0+1,8+1,2+2,3) 44,7 (42,3+1,2+1,2) 42,5 (40,1+1,2+1,2) 9,8 Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: Magnus Pettersson (FK)

23 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Projektplan, Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Förslag till Projektplan, Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund antas. 2. Sammanfattning Lokalerna för skolor och förskolor i centrala Oxelösund är i dåligt skick. Kommunstyrelsen fattade beslut (Ks 8 Dnr KS ) att ge Kommunchefen i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med en projektplan kring förskolor och skola i centrala Oxelösund till Kommunstyrelsens sammanträde 13 mars Ett förslag till projektplan har tagits fram. I planen anges att projektets uppdrag är att utreda två alternativ för lokaler för skolor och förskolor i centrala oxelösund. 1. Kostnad för underhåll och upprusning av befintliga byggnader (D-skolan, Blåklockans förskola, Oxelö förskola, Frösängs förskola) för att täcka framtida behov. 2. Kostnad för nybyggnation av förskola och skola för att täcka framtida behov. Utreda kostnader och konsekvenser om man bygger i flera etapper eller allt på en gång. OXL200 v Utredningen ska göras utifrån följande faktorer: Fastigheternas skick Ekonomi Arbetsmiljö Integration Pedagogik Demografi Trafikförhållande Projektet ska lämna en slutrapport till beslut till Kommunstyrelsens sammanträde i december Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan 1 (8) Datum Dnr, Oxelösunds kommun 2016-01-24 KS.2015.144 Diarienr (åberopas) Handlingsplan 2016-2018 Föreliggande handlingsplan är upprättad i enlighet med Samverkansöverenskommelse mellan Oxelösunds

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-29, 13.00 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-06-11, 17.15 i Stora mötet på Koordinaten Catharina Fredriksson

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl 13.24-15.10 Beslutande Britta Bergström (S) Claes-Göran Borrman (S) Stefan Johansson (M) Jonas Widegren (S) Sofia Bergli (S)

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.25 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-03-12, 13.00 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 200 för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS 2015-221 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (5) Datum Vår beteckning Ekonomistaben 2016-05-31 LK/160509 Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning Veronica Hedlund Lundgren, 054-61 41 38 2016-02-18 Rev/15019 Landstingets revisorer Svar på

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument 2/12 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-01-28, 2 För revidering ansvarar:

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

ABCDE. Stadens strategi mot droger och missbruk - yttrande till revisionskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Stadens strategi mot droger och missbruk - yttrande till revisionskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2003-10-18 DNR 124-681/03 Handläggare: Gunilla Schedin Hahn Tfn: 08-508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23 Von 12 Dnr VON.2015.94 Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Revisorerna Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan Beslutande:

Revisorerna Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan Beslutande: Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan 13.00 15.00 Beslutande: Jan Holm Kurt Nilsson Gunnar Rune Gustavo Garcia Christer Grevlund Övriga deltagare: Sofie Bredberg, EY Lars Eriksson, EY 78

Läs mer

Revisionsrapport Motala kommun

Revisionsrapport Motala kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskningar från 2011 Motala kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning 1 Kommunstyrelsen 2 Granskning av IT-verksamheten 2 Socialnämnden 4 Granskning av uppföljning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Demokratiberedningen 27 mars 2013

Demokratiberedningen 27 mars 2013 1 (2) Datum 2013-03-27 Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin 0155-381 22 072-212 78 20 niklas.thelin@oxelosund.se Demokratiberedningen 27 mars 2013 Närvarande Catharina Fredriksson Bo Höglander Mattias

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Per Gunnar Persson.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Per Gunnar Persson. PROTOKOLL Datum 2016-08-26 Revisorerna Version, 1,0 1 (5) Sammanträde Plats Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga Tid Fredag den 26 augusti 2016, kl. 08.00-12.00 Närvarande Jan-Erik Isaksson, ordförande Per Gunnar

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 stockholm.se Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Projektplan 2 (8) Projekt: Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Författare:

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer