Riktlinjer Trygg och säker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer Trygg och säker"

Transkript

1 9:1

2 9:2

3 9:3

4 9:4 Handläggare Magdalena Lind Kommunstyrelsen Riktlinjer Trygg och säker Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta Trygg och säker riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete, daterade , 2. upphäva KF 121, , Handlingsplan Trygg och säker Kommunstyrelsen beslutar att 1. upphäva KS 299, , Organisation och inriktning för kommunens BRÅ-verksamhet. Beskrivning av ärendet I syfte att skapa ett ramverk utifrån vilket handlingsplaner tas fram har förvaltningen funnit behov av att upphäva Handlingsplan Trygg och säker och anta nya riktlinjer. I dessa riktlinjer regleras även Brå verksamhet varför tidigare styrdokument föreslås upphävas. Strängnäs kommuns vision lyder: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen. Detta följs bland annat upp i Reglemente för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun som anger att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen. Dessutom ska kommunen vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. Strängnäs kommun ska bedriva ett aktivt säkerhetsarbete vilket omfattar planering, genomförande och uppföljning av åtgärder som syftar till att förebygga, förhindra och begränsa skador på människor, verksamhet och egendom inom kommunens verksamhet. Säkerhetsarbetet består av samhällsskydd och beredskap med bland annat krisberedskap, informationssäkerhet, intern säkerhet, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt försäkringar.

5 9:5 Säkerhetsarbetet ska bedrivas som en integrerad del av de dagliga arbetsuppgifterna inom respektive verksamhet. Säkerhetsfunktionen ska vara stödjande. I arbetet med samhällsskydd och beredskap ska dock funktionen vara styrande. Det som alltid står i centrum är att skapa trygghet och säkerhet för de människor som vistas, verkar och bor inom kommunens geografiska område. Med stöd av samverkansavtalet med Lokalpolisområde Eskilstuna (KS/2016: ) har en bred samverkan med polismyndigheten genomförts. Denna samverkan fortsätter inte minst inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. För att förstärka samverkan ytterligare och som ett led i arbetet med demokratifrågor enas Strängnäs kommun och Lokalpolisområde Eskilstuna även om ett eller flera årliga medborgarlöften. Riktlinjerna innehåller även styrningar för att motverka våldsbejakande extremism. Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism är ett levande dokument som baseras på en lokal lägesbild. Riktlinjerna förvaltas av säkerhetsfunktionen som samordnar säkerhetsarbetet på kommunstyrelsens uppdrag. Handlingsplaner tas fram gemensamt av kommunens säkerhetsfunktion och polis i samverkan samt av berörda kontor/avdelningar. Ansvaret för genomförandet ligger på kommunens säkerhetsfunktion samt kommunens olika nämnder, kontor och avdelningar och sker i samverkan med polisen. Arbetet med skydd mot olyckor enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) ligger dock under Räddningstjänstens ansvar. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser. Varje nämnd ansvarar dock för att budgetera för de insatser som behövs i det fortsatta arbetet. Övriga konsekvenser Beslutet bidrar till en ökad samverkan och samordning av interna och externa aktörer i säkerhetsarbetet. Beslutet innebär även att vissa utbildnings- och övningsinsatser kommer att genomföras. Uppföljning Uppföljning sker fortlöpande bland annat via BRÅ Strängnäs kommun. Beslutsunderlag Styrdokument, Riktlinjer Trygg och säker, Beslutet skickas till Polismyndigheten i Södermanlands län

6 9:6 Barn- och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Teknik- och servicenämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden Josefin Winnfors Stabschef Magdalena Lind Säkerhetschef

7 9:7 Beslutad när: Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: åååå-mm-dd xx Kommunfullmäktige KS/2017: Handlingsplan Trygg och säker beslutad av kommunfullmäktige Alla nämnder och förvaltningen Säkerhetschef vid behov Trygg och säker - riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete Kommunens syfte och mål Strängnäs kommuns vision lyder Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen. Kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. Strängnäs kommun ska bedriva ett aktivt säkerhetsarbete vilket omfattar planering, genomförande och uppföljning av åtgärder som syftar till att förebygga, förhindra och begränsa skador på människor, verksamhet och egendom inom kommunens verksamhet. Säkerhetsarbetet består av samhällsskydd och beredskap med bland annat krisberedskap, informationssäkerhet, intern säkerhet, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt försäkringar. Säkerhetsarbetet ska bedrivas som en integrerad del av de dagliga arbetsuppgifterna inom respektive verksamhet. Säkerhetsfunktionen ska vara stödjande. I arbetet med samhällsskydd och beredskap ska dock funktionen vara styrande. Det som alltid står i centrum är att skapa trygghet och säkerhet för de människor som vistas, verkar och bor inom kommunens geografiska område. Uppdrag och ansvar Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen. Riktlinjerna förvaltas av säkerhetsfunktionen som samordnar säkerhetsarbetet på kommunstyrelsens uppdrag. Handlingsplaner tas fram gemensamt av kommunens säkerhetsfunktion och polis i samverkan samt av berörda

8 9:8 kontor/avdelningar. Ansvaret för genomförandet ligger på kommunens säkerhetsfunktion samt kommunens olika nämnder, kontor och avdelningar och sker i samverkan med polisen. Arbetet med skydd mot olyckor enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) ligger på räddningstjänstens ansvar. Samhällsskydd och beredskap Arbetet med samhällsskydd och beredskap regleras till stor del av lag (2006: 544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid en extraordinär händelse (LEH) och den överenskommelse som tecknats mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) där kommunens uppgifter preciseras. Arbetet med LEH är obligatorisk för kommunens alla verksamheter. Uppgifterna som beskrivs i LEH delas in i följande aktiviteter: Risk- och sårbarhetsanalyser Planering Geografiskt områdesansvar Utbildning och övning Rapportering Höjd beredskap Arbetet med krisberedskap omfattar dock mer än arbetet med uppgifterna i LEH. För att fullgöra åtaganden enligt LEH och annan lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och lagen mot skydd mot olyckor, förutsätts att kommunen kontinuerligt bedriver ett grundläggande arbete inom trygghet, säkerhet och samhällsskydd. För att kunna uppnå detta bedrivs även ett arbete inom: Säkerhetsskydd Kontinuitetshantering Med säkerhetsskydd menas: Skydd mot brott som kan hota rikets säkerhet Skydd av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet Skydd mot terrorism Detta innebär arbete med åtgärder för fysiskt skydd, informationssäkerhet och säkerhetsprövning. Kommunen ska undersöka vilken verksamhet som kräver säkerhetsskydd. Det gäller bland annat att identifiera den mest skyddsvärda informationen, de mest skyddsvärda IT-systemen, de mest skyddsvärda anläggningarna och de mest känsliga befattningarna. Detta görs i en säkerhetsanalys. Kontinuitetshantering är det arbetssätt som säkerställer att en verksamhet kan driva sin mest kritiska verksamhet på en acceptabel nivå, oavsett vilka störningar som inträffar. Arbetet innebär upprättande av styrande dokument, analys av

9 9:9 verksamheten, upprättande av kontinuitetsplaner samt uppföljning och upprätthållande. I arbetet med LEH är säkerhetsfunktionen styrande i riktningen med arbetet, stödjande i verksamheternas utförande. I arbete med säkerhetsskydd och kontinuitetshantering är säkerhetsfunktionen stödjande. Informationssäkerhet Information kan förekomma i många olika former tryckt eller skrivet på papper, lagrad elektroniskt i IT-utrustning och på lagringsmedia, överföras med post och elektronisk utrustning, yttras i en konversation och del av en persons kunskap. IT-system/utrustning som behandlar information kallas för informationsbehandlande resurser och tillsammans med information utgör de kommunens informationstillgångar. Kommunens information är därför inom flera verksamhetsområden av strategisk betydelse, och verksamheterna behöver beakta informationens konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet. Informationssäkerhet konkretiseras i kommunövergripande riktlinjer samt i varje verksamhets instruktioner och handböcker på sådant sätt att målsättningar kan uppfyllas. Intern säkerhet Intern säkerhet regleras i riktlinjer som specifikt reglerar verksamheten i kommunhuset samt vissa kommunövergripande frågor som utnyttjande av kort och taggar för inpassering. Dessutom ger bestämmelserna underlag för att utveckla säkerhetsrutiner i övriga fastigheter och aktiviteter där kommunen bedriver verksamhet. Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete omfattar såväl arbete bland barn och ungdomar, fysiska trygghetsåtgärder, åtgärder som fastighetsägare vidtar som arbete på individnivå med hänvisning till kommunens myndighetsutövning. Arbetet bedrivs i nära samverkan med polismyndigheten, näringslivet och olika lokala initiativ. Med brottsförebyggande arbete menas åtgärder som syftar till att påverka faktorer som främjar eller hämmar människors brottsliga beteende. I arbetet ska olika parter tillföra sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper. Målet är att man gemensamt ska minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar av brott. I det brottsförebyggande arbetet kommer berörda att behöva analysera, planera och genomföra de aktiviteter som beslutats samt utvärdera effekten av det genomförda.

10 9:10 Målet med de trygghetsskapande aktiviteterna är att öka känslan av trygghet som syftar till att skapa upplevelse av säkerhet och lugn. Trygghet är individens upplevelse av sin egen säkerhet. Individens upplevelse av sin egen säkerhet beror bland annat på rädslan/oron att utsättas för brott och ordningsstörningar. Trygghet bygger på en känsla av kontroll, tillit till samhället och till andra människor samt en tro på sin egen förmåga. Genom ökad kunskap skapas en ökad känsla av trygghet. Inom ramen för det trygghetsskapande arbetet kommer inriktningen vara: Trygghet i offentlig miljö Kommunikation i form av dialog med våra invånare Våldsbejakande extremism Strängnäs kommun ska även verka aktivt mot våldsbejakande extremism för att värna om våra grundläggande demokratiska värderingar. Ansvaret för att leda och samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Samverkan ska ske med andra berörda verksamheter inom kommunens verksamheter och berörda aktörer utanför den kommunala organisationen. Handlingsplan för arbetet är ett levande dokument som baseras på en lokal lägesbild. Brå i Strängnäs kommun Genom det lokala brottsförebyggande rådet, Brå i Strängnäs kommun, säkerställs att de olika aktörernas brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samordnas och utgår från en delad gemensam lägesbild. Den delade gemensamma lägesbilden resulterar i långsiktiga fokusområden för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Lägesbilden kräver ständig uppdatering och informationsförsörjning, vilket Brå Strängnäs kommun samlar in och presenterar. Brå i Strängnäs kommun syftar till att vara följande: Strategisk Rådgivande Framåtblickande Forum för att dela gemensam lägesbild Stöd i prioritering av resurser Sammanhållande för lokala Brågrupper I Strängnäs kommun finns det i kommundelarna lokala Brågrupper; Brågrupp Strängnäs, Brågrupp Mariefred, Brågrupp Stallarholmen och Brågrupp Åker. De lokala Brågrupperna i kommundelarna har sitt ursprung i befintliga strukturer och kan därför se olika ut men kläs på med funktioner från säkerhetsfunktionen, skola, socialtjänst samt polis. Deltagare kommer även från näringsliv, trossamfund, fastighetsägare, ideella föreningar med flera.

11 9:11 Samverkan med Polismyndigheten Samverkansavtal I syfte att utveckla samverkan mellan polis och kommun tecknar Strängnäs kommun och Polismyndigheten i Sörmlands län ett samverkansavtal Medborgarlöfte För att förstärka samverkan ytterligare och som ett led i arbetet med demokratifrågor lämnar Strängnäs kommun och Lokalpolisområde Eskilstuna ett eller flera årliga Medborgarlöften. Gemensam lägesbild Strängnäs kommun och Lokalpolisområde Eskilstuna har kommit fram till en gemensam lägesbild, en sammanställning av fokusområden mot vilka vi gemensamt ska prioritera våra resurser. Utöver den gemensamma lägesbilden förekommer samverkan på en rad olika områden och inom olika verksamheter. Arbetet med att ta fram den gemensamma lägesbilden är en ständigt pågående process och har bland annat bestått i en analys av anmälda brott, dialog med medborgare i Strängnäs kommun, information från polisens underrättelsetjänst och analys av genomförda trygghetsundersökningar. Försäkringar Strängnäs kommun tecknar försäkringar i syfte att säkerställa en stabil ekonomi och erbjuda kommunens invånare ett skydd vid olycksfall när invånare deltar i kommunal verksamhet. Säkerhetsfunktionen handlägger försäkringsfrågor genom att tillsammans med inköpsavdelningen genomföra upphandling av försäkringsmäklare samt försäkringar.

Trygg och säker - riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete

Trygg och säker - riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete 1/5 Beslutad när: 2018-02-26 30 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-03-06 Gäller t o m: 2020-03-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunfullmäktige KS/2017:672-003 Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:215-003 2016-04-08 1/2 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunstyrelsen Handlingsplan Trygg och säker 2016-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Strängnäs kommun tillsammans med Polismyndigheten avger medborgarlöften 2017.

1. Strängnäs kommun tillsammans med Polismyndigheten avger medborgarlöften 2017. TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:9-106 2017-01-09 1/2 Medborgarlöfte Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. Strängnäs

Läs mer

Säkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncern

Säkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncern Säkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31, 190 Mål Målen för säkerhetsarbete är att: Västerviks kommun ska vara en säker och trygg kommun för alla som bor, verkar

Läs mer

Remiss angående säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer

Remiss angående säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson 2019-04-08 Dnr 2019/177-160 Barn- och utbildningsnämnden Remiss angående säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer Sammanfattning

Läs mer

10. Säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet i Västerviks kommunkoncern Dnr 2016/

10. Säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet i Västerviks kommunkoncern Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 23 (51) 2016-10-31 Kf Ks 339 10. Säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet i Västerviks kommunkoncern Dnr 2016/149-160 Västerviks kommun ska vara den tryggaste

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-06-07 141 KS 412/17 Policy för säkerhet och krisberedskap Beslut Kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att bereda förslag till ny krisledningsplan

Läs mer

För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram

För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram Socialförvaltningen stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-09-29 Handläggare Niklas Roth Telefon: 08-508 43 024 Till Socialnämnden 2017-11-14 För ett tryggare och säkrare Stockholm,

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Säkerhetspolicy Bodens Kommun

Säkerhetspolicy Bodens Kommun Godkänd av 2006-03-20 Säkerhetspolicy 0.1 Produkt/Projekt/Verksamhet Plan 1 (10) Säkerhetspolicy Bodens Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-03 70 2 (10) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 INRIKTNINGSMÅL...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Säkerhetspolicy i Linköpings kommun

Säkerhetspolicy i Linköpings kommun Säkerhetspolicy i Linköpings kommun Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2016-08-30 290 Giltighetstid: Gäller tills vidare Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: KS 2016-480

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Säkerhetspolicy för Vingåkers kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Säkerhetspolicy för Vingåkers kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.41 Säkerhetspolicy för Vingåkers kommun Dokumenttyp Policy Dokumentnamn Säkerhetspolicy för Vingåkers kommun Fastställd 2018-03-12, 11 Beslutande Kommunfullmäktige Giltighetstid

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Markaryds kommun

Styrdokument för krisberedskap i Markaryds kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-21, 31 Ersätter av kommunfullmäktige antagen Övergripande krisledningsplan 2007-10-25, 99 Ansvarig: Räddningschefen Revideras: vid behov Styrdokument för krisberedskap

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Policy för trygghet och säkerhet

Policy för trygghet och säkerhet Policy för trygghet och säkerhet Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2018-06-11 Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Policy för trygghet och säkerhet Kommunfullmäktige

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Sundsvalls kommun

Styrdokument krisberedskap Sundsvalls kommun Styrdokument krisberedskap Sundsvalls kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2016-08-30 291 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Sekretess: Öppen Diarienummer: Ks 2016-481

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Riktlinje för säkerhetsarbetet i Norrköpings kommun

Riktlinje för säkerhetsarbetet i Norrköpings kommun Riktlinje 2008-01-07 Riktlinje för säkerhetsarbetet i Norrköpings kommun Diarienummer KS-1006/2007 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 januari 2008 Riktlinjen ersätter Styrdokument för säkerhetsarbetet i

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap (diarienr

Läs mer

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar och skador. Genom en god planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet,

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Lina Pennlert KS 2017/0380

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Lina Pennlert KS 2017/0380 Tjänsteutlåtande 1 (6) Kommunstyrelsen Översyn av kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete Ärendet Brottsförebyggande arbete och trygghetsfrågor är prioriterade uppgifter för Danderyds

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01

Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01 KS 2017/147 2017.2189 2017-06-29 Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01 Dokumentet gäller för: Ystads kommuns nämnder, kommunala bolag och kommunala förbund Gäller fr.o.m. - t.o.m. 2017-08-01-tillsvidare

Läs mer

Policy och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete

Policy och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete Denna policy innehåller riktlinjer och instruktioner för Täby kommuns skydds- och säkerhetsarbete. 1. Inledning Täby kommun har

Läs mer

Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar samhällsskydd och beredskap 1 (14) Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar samhällsskydd och beredskap 2 (14) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.07

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.07 Plan för kommunens krisberedskap mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-11, 47 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under mandatperioden

Läs mer

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET POLICY INFORMATIONSSÄKERHET Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-03-21 56 Bo Jensen Säkerhetsstrateg Policy - Informationssäkerhet Denna policy innehåller Haninge kommuns viljeinriktning och övergripande

Läs mer

Säkerhetsskyddsplan. Fastställd av kommunfullmäktige

Säkerhetsskyddsplan. Fastställd av kommunfullmäktige 2017-12-18 2017-12-18 153 153 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 2 1.1 Säkerhetsskydd... 2 2 Syfte... 2 3 Målsättning... 3 4 Förutsättningar och ansvar... 3 5 Riktlinjer för säkerhetsskyddsarbetet...

Läs mer

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens personalutskott besluta att

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens personalutskott besluta att STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-06-19 30/45 18:1 KS 157 Arbetsmiljöpolicy Dnr 2018:279-003 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1.

Läs mer

för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun

för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun 2019-01-30 Diarienummer: Ks2016/0193.074 Handlingsplan för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun Gäller från: 2019-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommundirektören Utarbetad av: Säkerhetssamordnare,

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Strategi för krisberedskap För åren Strategi för krisberedskap

Strategi för krisberedskap För åren Strategi för krisberedskap För åren 2016-2019 Strategi för krisberedskap Innehåll Inledning 3 Risk- och sårbarhetsanalys 3 Beskrivning åtgärder 3 Utvecklingsområden 4 Planering 4 Utbildning och övning 5 Geografiskt områdesansvar

Läs mer

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Trygghet och säkerhet Sollentuna kommun Övergripande syfte med förarbetet inom trygghetsoch säkerhet i Sollentuna kommun Det övergripande syftet är att öka

Läs mer

Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism Detta är ett aktiverande dokument beslutat av kommunfullmäktige

Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism Detta är ett aktiverande dokument beslutat av kommunfullmäktige Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2016-2018 Detta är ett aktiverande dokument beslutat av kommunfullmäktige 2016-09-05 Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Uppsala kommuns

Läs mer

Riktlinjer för att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism

Riktlinjer för att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism STYRDOKUMENT KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Gäller fr.o.m. Diarienummer 2018-08-22 KS-2016/74.173 Beslutad av Dokumentansvarig Senast reviderad Typ av styrdokument Kommunfullmäktige Säkerhetschef 2018-05-29

Läs mer

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från:

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från: Diarienummer: Ks2016/0193.074 Handlingsplan för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun Gäller från: 2016-06-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: s ledningsrupp Utarbetad av: Brottsförebyggande

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-12 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun 1. Inledning Policyn uttrycker kommunens värderingar och ambitioner för säkerhetsarbetet och ger vägledning för följande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-08-15 117 KS 245/18 Upprättande av riktlinjer för informationssäkerhet Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen

Läs mer

Styrdokument för kommunal krisberedskap

Styrdokument för kommunal krisberedskap 1/9 DATUM 2016-12-05 DIARIENUMMER KS/2016:868-189 Styrdokument för kommunal krisberedskap Inledning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde under

Läs mer

Plan. för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Beslutat av: Kommunfullmäktige. Beslutandedatum:

Plan. för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Beslutat av: Kommunfullmäktige. Beslutandedatum: Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 2015-2018............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-11-30 184 Ansvarig: Kommunchef Revideras:

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Kommunal krisberedskap under kommande mandatperiod

Kommunal krisberedskap under kommande mandatperiod Kommunal krisberedskap under kommande mandatperiod SMÅKOM 2014-11-27 Björn Myrberg Ekonomi- och planeringsdirektör En justerad överenskommelse om kommunal krisberedskap började gälla den 1 januari 2014

Läs mer

Strategi för hantering av samhällsstörningar

Strategi för hantering av samhällsstörningar Strategi för hantering av Dokumenttyp: Övergripande Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 26 oktober 2017 Ansvarig: Räddningstjänsten Revideras: vart 4:e år Följas upp: Årligen Strategi för

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Ånge kommun

Informationssäkerhetspolicy för Ånge kommun INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Ånge kommun Denna informationssäkerhetspolicy anger hur Ånge kommun arbetar med informationssäkerhet och uttrycker kommunens stöd för

Läs mer

MSB för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s fyra roller avseende civilt försvar 1. Planerar totalförsvaret tillsammans med Försvarsmakten 2. Stödjer aktörer i arbetet med att genomföra den

Läs mer

PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Beslutsdatum: 2015-09-10 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltlighetstid: 2015-2018 Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Säkerhetssamordnare Typ av dokument: Program PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Målet

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare, remissvar

Program för uppföljning av privata utförare, remissvar Bilaga 7:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2018:120-003 2018-04-03 1/2 Handläggare Josefine Ericsson 0152-292 24 Program för uppföljning av privata utförare, remissvar Förslag till

Läs mer

Plan för krishanteringsarbetet

Plan för krishanteringsarbetet Plan för krishanteringsarbetet Dokumentets giltighet och beslut Dokumentnamn: Gäller för: Kommunkoncernen Gäller fr o m: 2017-06-01 Gäller t o m: 2019-03-30 Fastställd av: KS 71/2017 Fastställd: 2017-05-30

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Revidering av. informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen KS/2019:63

TJÄNSTESKRIVELSE. Revidering av. informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen KS/2019:63 TJÄNSTESKRIVELSE 2019-01-14 Kommunstyrelsen Richard Buske Tf säkerhetschef Telefon 08 555 010 22 richard.buske@nykvarn.se informationssäkerhetspolicy KS/2019:63 Förvaltningens förslag till beslut Revidering

Läs mer

Förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst

Förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst Förtydligande av ägardirektivet för Detta styrdokument syftar till att tydliggöra ägardirektivet för de områden där har en stödjande och samordnade funktion åt kommunerna samt området skydd mot olyckor.

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Överkalix kommun

Styrdokument för krisberedskap i Överkalix kommun Styrdokument för krisberedskap i Överkalix kommun Mandatperioden 2019-2022 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Civilt försvar... 3 Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap... 3 Mål för verksamheten...

Läs mer

DNR: KS2016/918/01. Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/ (1) Kommunstyrelsen

DNR: KS2016/918/01. Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/ (1) Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum DNR: KS2016/918/01 2018-03-07 1 (1) Kommunstyrelsen Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/01 Förslag till beslut Förslaget till Informationssäkerhetspolicy för

Läs mer

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2016-08-17 KS 2016/0688 50163 Kommunstyrelsen Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten

Läs mer

Policy. Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering i Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 47/2018 FASTSTÄLLD: VERSION: 1

Policy. Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering i Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 47/2018 FASTSTÄLLD: VERSION: 1 DIARIENUMMER: KS 47/2018 FASTSTÄLLD: 2018-04-10 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: DOKUMENTANSVAR: Tills vidare Fullmäktige Policy Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering i

Läs mer

Kommundirektörsinstruktion

Kommundirektörsinstruktion Kommundirektörsinstruktion Gäller fr.o.m. 2019-01-30 Antagen av kommunstyrelsen 2017-12-20, 248 Kommundirektörsinstruktion 2019-01-30 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Rollfördelning... 1 2.1 Förtroendevalda

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

SKL om krisberedskap och civilt försvar

SKL om krisberedskap och civilt försvar SKL om krisberedskap och civilt försvar Säkra städer Fallstudier om hur fem större kommuner organiserar och styr arbetet med trygghet och säkerhet Borås Haninge Karlstad Kristianstad Örebro https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/sakra-stader.html

Läs mer

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Överenskommelsen, MSB SKL Uppgifter enligt LEH Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Planering inför extraordinära händelser Geografiskt områdesansvar Utbildning

Läs mer

Policy för säkerhetsskydd

Policy för säkerhetsskydd Policy för säkerhetsskydd Ks/2013:359 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Policy för säkerhetsskydd Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-26 238 Allmänna bestämmelser Från den

Läs mer

248 Svar på motion om att genomföra krisberedskapsövningar i Eskilstuna (KSKF/2018:92)

248 Svar på motion om att genomföra krisberedskapsövningar i Eskilstuna (KSKF/2018:92) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(2) 248 Svar på motion om att genomföra krisberedskapsövningar i Eskilstuna (KSKF/2018:92) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy KS/2018:260 Ansvarig: Kanslichef Gäller från och med: 2018-07-19 Uppföljning / revidering ska senast ske: 2019-07-19 Beslutad av kommunfullmäktige 2018-06-20, 60 Innehållsförteckning

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Markus Planmo Trygghet och säkerhet

Sveriges Kommuner och Landsting. Markus Planmo Trygghet och säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting Markus Planmo Trygghet och säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen. Erbjuder

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Rättsenheten Avdelningen för verksamhetsstöd Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Bakgrund

Läs mer

REGIONAL SAMORDNING OCH INRIKTNING AV KRISHANTERING OCH RÄDDNINGSTJÄNST I SÖDERMANLANDS LÄN

REGIONAL SAMORDNING OCH INRIKTNING AV KRISHANTERING OCH RÄDDNINGSTJÄNST I SÖDERMANLANDS LÄN Diarienummer: 4463-2013 S T R A T E G I F Ö R REGIONAL SAMORDNING OCH INRIKTNING AV KRISHANTERING OCH RÄDDNINGSTJÄNST I SÖDERMANLANDS LÄN Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun

Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun Beslutad av kommunfullmäktige: 2016-11-28 Dokumentet gäller för Hallsbergs kommun Dokumentsansvarig: Kommundirektör D.nr: 16/KS/181 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesdatum Trygghets- och säkerhetsutskott (2) 5 KS/2016:168. Förslag till handlingsplan våldsbejakande extremism

Sammanträdesdatum Trygghets- och säkerhetsutskott (2) 5 KS/2016:168. Förslag till handlingsplan våldsbejakande extremism Mjölby Kommun Trygghets- och säkerhetsutskott 2017-02-23 1 (2) 5 KS/2016:168 Förslag till handlingsplan våldsbejakande extremism Regeringens utsedda samordnare för våldsbejakande extremism har föreslagit

Läs mer

Strategisk plan mot våldsbejakande extremism

Strategisk plan mot våldsbejakande extremism Strategisk plan mot våldsbejakande extremism Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-29 252 1 Inledning... 3 2 Lägesbilder... 3 2.1 Nationell lägesbild... 3 2.2 Lägesbild i Värmdö kommun... 3 3 Värmdö kommuns

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Säkerhetspolicy samt tillämpningar och riktlinjer ÖFS 2007:11 Säkerhetspolicy fastställd av Kommunfullmäktige den 20 juni 2007, 101 Tillämpning och riktlinjer för säkerhetsarbetet

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy KS/2018:260

Informationssäkerhetspolicy KS/2018:260 Informationssäkerhetspolicy KS/2018:260 Innehållsförteckning Antagen av kommunfullmäktige den [månad_år] Informationssäkerhetspolicy...22 Ändringar införda till och med KF, [nr/år] Inledning och bakgrund...22

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Policy för informations- säkerhet och personuppgiftshantering

Policy för informations- säkerhet och personuppgiftshantering Policy för informations- säkerhet och personuppgiftshantering i Vårgårda kommun Beslutat av: Kommunfullmäktige för beslut: 208-04- För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Ansvarig verksamhet: Strategisk

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carina Börjesdotter Datum 2015-11-09 Diarienummer KSN-2015-2027 Kommunstyrelsen Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2019-01-29 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2019:41 Birgitta Berg 016-710 18 33 1 (2) Kommunstyrelsen Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Läs mer

KOMMUNALA STYRDOKUMENT

KOMMUNALA STYRDOKUMENT Bromölla kommun KOMMUNALA STYRDOKUMENT Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2007-11-07 180 2007-11-08 2007/524-008 Ks 2016-08-17 172 2016-08-18 2016/537 KOMMUNÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET

Läs mer