Handlingsplan Trygg och säker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan Trygg och säker"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016: /2 Handläggare Annica Strandberg Tel Kommunstyrelsen Handlingsplan Trygg och säker Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. anta Strängnäs kommuns handlingsplan Trygg och säker Kommunstyrelsen beslutar att 1. ingå samverkansavtal med Lokalpolisområde Eskilstuna Beskrivning av ärendet I enlighet med Rikspolisstyrelsens beslut 2008 om att skapa ett samverkansavtal och handlingsplan mellan kommun och polis, Samverkan polis och kommun- för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet, undertecknade kommunstyrelsens dåvarande ordförande och dåvarande länspolismästaren 2009 en överenskommelse om gemensamt brottsförebyggande arbete. Denna har varit gällande fram till januari 2015 då Polisen ombildades till en myndighet för hela Sverige. En samverkansöverenskommelse mellan Strängnäs kommun och Lokalpolisområde Eskilstuna föreslår här tecknas och för denna samverkan har handlingsplan Trygg och säker , arbetats fram. Handlingsplanen grundar sig på en gemensamt framtagen lägesbild. Lägesbilden utgår ifrån en analys av anmälda brott, medborgardialog, information från polisens underrättelsetjänst och genomförda trygghetsundersökningar. Utefter detta har kommunen och polisen tagit fram fem gemensamma fokusområden för det brottsförebyggande arbetet. Dessa är: Förebygga brott bland unga Droger Trafik Våld i offentlig miljö Trygghet i offentlig miljö

2 2/2 För att förstärka samverkan ytterligare och som ett led i arbetet med demokratifrågor kommer Strängnäs kommun och Lokalpolisområde Eskilstuna även enas om ett eller flera årliga medborgarlöften. Handlingsplanen innehåller även aktiviteter för att motverka våldsbejakande extremism genom samverkan, utbildning, stöd till anhöriga, stöd till berörda verksamheter, omvärldsanalys och metodutveckling samt målgruppsanpassning med genus i åtanke. Handlingsplanen förvaltas av det lokala brottsförebyggande rådets, BRÅ, arbetsgrupper och resultaten avrapporteras i BRÅ:s styrgrupp. Säkerhetsfunktionen samordnar det brottsförebyggande arbetet på kommunstyrelsens uppdrag. Ansvaret för genomförandet ligger hos polisen och kommunens berörda nämnder och kontor. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Varje nämnd ansvarar för att budgetera för de insatser som behövs. Övriga konsekvenser Beslutet bidrar till en ökad samverkan och samordning av interna och externa aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Beslutet innebär även att vissa utbildnings- och övningsinsatser kommer att genomföras. Uppföljning Uppföljning sker fortlöpande via BRÅ:s styrgrupp. Beslutsunderlag, Handlingsplan Trygg och säker Avtal, Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Strängnäs kommun , Beslutet skickas till Polisen Brottsförebyggande rådets styrgrupp Barn- och utbildningsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Teknik- och servicenämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden Josefin Winnfors Stabschef Annica Strandberg Säkerhetschef

3 1/7 Beslutad när: Beslutad av åååå-mm-dd xx Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2016: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Alla nämnder och förvaltningen Säkerhetschef Handlingsplan Trygg och säker Bakgrund Detta dokument är Strängnäs kommuns handlingsplan för Trygghet och säkerhet Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan kommun och Polis och bygger till stor del på den framtagna gemensamma lägesbilden. Handlingsplanen kommer att användas för styrning och ledning av arbetet i lokalpolisområde Eskilstuna som avser Strängnäs kommun. Medborgarlöfte För att förstärka samverkan ytterligare och som ett led i arbetet med demokratifrågor, kommer Strängnäs kommun och Lokalpolisområde Eskilstuna enas om ett eller flera årliga Medborgarlöften. Kommunen Kommunens brottsförebyggande arbete omfattar såväl arbete bland barn och ungdomar, fysiska trygghetsåtgärder, åtgärder som fastighetsägare vidtar, arbete på individnivå som kommunens myndighetsutövning. Arbetet bedrivs i nära samverkan med polismyndigheten, näringslivet och olika lokala initiativ. Genom det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, säkerställs att de olika aktörernas brottsförebyggande arbete samordnas och utgår från en delad problembild. För arbetet mot organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism bildas särskilda arbetsgrupper. Även olika lokala brottsförebyggande initiativ finns i kommundelarna.

4 2/7 Ur polisens verksamhetsidé Polisens uppdrag är tydligt: Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati. Färre brott ska begås. Polisen ska genom planlagt brottsförebyggande arbete bidra till att färre brott begås. Fler brott ska klaras upp. Polisen ska genom sin brottsutredande verksamhet bidra till att fler brott klaras upp. Tryggheten ska öka. Polisen ska bidra till att människor känner trygghet och mindre oro för brott. Vi ska vara synliga. Polisen ska vara synlig och tillgänglig för allmänheten. Förtroendet ska vårdas och stärkas. Polisen ska slå vakt om det höga förtroende allmänheten har för oss och arbeta för att det stärks ytterligare. I Strängnäs kommun bedrivs det brottförebyggande arbetet genom Lokalpolisområde Eskilstuna. Gemensam lägesbild Strängnäs kommun och Lokalpolisområde Eskilstuna har kommit fram till en gemensam lägesbild, en sammanställning av fokusområden mot vilka vi gemensamt ska prioritera våra resurser. De gemensamt framtagna fokusområdena innehåller delar av den befintliga samverkan som sker mellan kommun och lokalpolisområde Eskilstuna. Utöver denna handlingsplan förekommer samverkan på en rad olika områden och inom olika verksamheter. Arbetet med att ta fram den gemensamma lägesbilden har bland annat bestått i en analys av anmälda brott, en dialog med medborgare i Strängnäs kommun, information från polisens underrättelsetjänst och en analys av genomförda trygghetsundersökningar. Fokusområden Förebygga brott bland unga Droger Trafik Våld i offentlig miljö Trygghet i offentlig miljö

5 3/7 Uppdrag och ansvar Handlingsplanen förvaltas av det lokala BRÅ:s arbetsgrupper och resultaten avrapporteras i BRÅ:s styrgrupp där kommunchef har ordförandeskapet. Säkerhetsfunktionen samordnar det brottsförebyggande arbetet på kommunstyrelsens uppdrag. Ansvaret för genomförandet ligger på polisen och kommunens olika nämnder och kontor i en aktivitetsplan som tas fram gemensamt. Uppföljning sker fortlöpande. BRÅ Strängnäs kommun För samverkan kring brottsförebyggande frågor i Strängnäs kommun finns det ett brottsförebyggande råd med ett flertal arbetsgrupper. BRÅ styrgrupp sammanträder fyra gånger per år och består av alla aktörer i den stora cirkeln i figur 1. Brottsförebyggande rådets arbetsgrupper Brottsförebyggande rådets arbetsgrupper sammanträder flera gånger per år eller på förekommen anledning. Exempel på aktörer i arbetsgrupperna återfinns i de yttre cirklarna i figur 1. Socialtjänst Samhällsbyggnad Kultur- och fritid Teknik- och service Kommunchef Politik Säkerhetschef Socialchef Kulturchef Utbildningschef Kommunikationschef Polis Bussbolag Mitt Strängnäs Fastighetsägare Trossamfund Figur 1: Brottsförebyggande rådets styrgrupp i den stora cirkeln med exempel på samverkanspartners i de mindre cirklarna.

6 4/7 Brottsförebyggande arbete Med brottsförebyggande arbete menas åtgärder som syftar till att påverka faktorer som främjar eller hämmar människors brottsliga beteende. I arbetet ska olika parter tillföra sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper. Målet är att man gemensamt ska minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar av brott. Det brottsförebyggande arbetet kommer att behöva analyseras, planeras, genomföra de aktiviteter som beslutats och utvärderas. Inom ramen för det brottsförebyggande arbetet kommer inriktningarna vara: Förebygga brott bland unga Droger Trafik Våld i offentlig miljö Trygghetsskapande arbete Målet med de trygghetsskapande aktiviteterna är att öka känslan av trygghet och aktiviteter som syftar till att skapa upplevelse av säkerhet och lugn. Trygghet är individens upplevelse av sin egen säkerhet. Individens upplevelse av sin egen säkerhet beror bland annat på rädslan/oron att utsättas för brott och ordningsstörningar. Trygghet bygger på en känsla av kontroll, tillit till samhället och till andra människor samt en tro på sin egen förmåga. Genom ökad kunskap skapas en ökad känsla av trygghet. Inom ramen för det trygghetsskapande arbetet kommer inriktningen vara: Trygghet i offentlig miljö Kommunikation i form av dialog med våra medborgare

7 5/7 Våldsbejakande extremism Strängnäs kommun ska verka aktivt mot våldsbejakande extremism för att värna om våra grundläggande demokratiska värderingar. Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Extremism finns såväl till höger som till vänster på den politiska skalan, inom religion och andra ideologier. Den våldsbejakande extremismen kan utgöra ett farligt hot mot demokrati, ekonomiska värden samt liv och hälsa. Terrorism är en form av våldsbejakande extremism där man genom skräck vill uppnå ideologiska mål. Bedömningen av terror nivån för Sverige klassas sedan oktober 2010 som förhöjd. Det är av vikt att alla delar av lokalsamhället är uppmärksamma på individer som tillsynes närmar sig miljöer med våldsbejakande extremism. För att motverka rekrytering till våldsbejakande organisationer och för att hantera situationer där sådana rörelser växer krävs breda insatser av hela samhället. Polismyndigheten har inrättat detta som ett nationellt övergripande mål. Ansvaret för att leda och samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Samverkan ska ske med andra berörda verksamheter inom kommunens verksamheter och berörda aktörer utanför den kommunala organisationen. Arbetet bedrivs inom följande fokusområden: Samverkan med andra aktörer Utbildning av medarbetare i Strängnäs kommun Stöd till anhöriga Stöd till berörda verksamheter Kommunens kontakt nationellt och internationellt Metodutveckling Samverkan med andra aktörer Strängnäs kommuns arbete mot våldsbejakande extremism bygger på samverkan med andra aktörer i samhället. Det avser till exempel samverkan med polisen och Säpo men också med övriga civila samhället. Nätverk inom Strängnäs kommun är BRÅ, fastighetsnätverk, sociala insatsgrupper och dessa nätverk ska ses som en resurs i arbetet.

8 Dialog ska föras med religiösa samfund i Strängnäs som del av det förebyggande arbetet. 6/7 Utbildning av medarbetare i Strängnäs kommun Verksamheter i Strängnäs kommun som berörs av våldsbejakande extremism behöver utbildningsinsatser. Genom ökad kunskap och utbildning av berörda kontor och funktioner kan vi förhindra fler personer att delta i våldsbejakande verksamhet. Utsedda nyckelpersoner inom kommunen ska få särskild kompetenshöjande utbildning inom området för att kunna lämna stöd till anhöriga eller närstående. Extern samverkan med relevanta aktörer genom utbildning och information utifrån möjligheter och behov. Stöd till anhöriga Oroliga anhöriga eller närstående till de som riskerar att ansluta sig till våldsbejakande extremistmiljöer ska enkelt kunna ta del av information om stöd från kommunen. Stöd till berörda verksamheter Kommunens verksamheter berörs på olika sätt av våldsbejakande extremism. Det kan handla om situationer som uppstår i skolmiljö, på fritidsgårdar eller i andra sammanhang. Genom arbetet mot våldsbejakande extremism ska stöd ges till verksamheter och eventuellt andra aktörer för att orientera sig i sitt ansvar och se över lämpliga insatser. Kommunens kontakter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Inom arbetet mot våldsbejakande extremism ingår att bevaka och följa utvecklingen regionalt, nationellt och internationellt inom området. Strängnäs kommun kommer att ha ett nära samarbete med andra kommuner för utbyte av erfarenheter information samt metoder.

9 7/7 Metodutveckling Det är viktigt att kommunen följer utvecklingen av preventiva metoder och säkerställer att beprövade och anpassade metoder används för nå resultat i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Genusperspektiv Det är viktigt att beakta genusperspektivets betydelse för insatserna. Den lokala lägesbilden avgör vilka åtgärder kommunen bör vidta i sitt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Vid framtagandet av konkreta åtgärder spelar genusperspektivet en mycket viktig roll eftersom de våldsbejakande extremistiska grupperna i huvudsak utgörs av pojkar och män som av ideologiska skäl kan motsätta sig jämställdhet samt flickor och kvinnors lika rättigheter. Med detta i åtanke ska åtgärderna målgruppsanpassas.

10 AVTAL Dnr KS/2016: /1 Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Strängnäs kommun Bakgrund I januari 2015 inträdde den nya polismyndigheten i Sverige. Detta innebär att polisen går från 21 polismyndigheter till att bli en stor gemensam polismyndighet. Polismyndigheten har skapat nationella direktiv angående samverkan mellan polis och kommun för att få en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Syftet med direktiven är att de lokala polisverksamheterna runt om i landet ska utveckla sin samverkan med kommunerna. Utifrån en gemensam läges- och problembild ska kommun och polis teckna avtal samt planera gemensamma insatser, vilka verksamheter som ska samverka och hur med målet att skapa en trygg och säker kommun. Kommunens och polisens verksamhet är härutöver reglerad och såsom i all samverkan ska det finnas respekt för varandras huvuduppdrag. Båda verksamheterna är offentliga och syftar till att tjäna medborgarna på bästa sätt. Under senaste avtalstiden har en gemensam uppföljning genomförts över åtaganden i samarbetsavtalet. Under samma period har analys genomförts över aktuell problembild baserat på trygghetsundersökningar och brottstatistik samt diskussioner vid brottsförebyggande rådet, detta tillsammans utgör grunden för det nya avtalet. Tid Avtalet gäller från avtalets undertecknande till Parterna åtar sig att samverka kring de framtagna samverkansområdena samt att arbeta efter de åtaganden som följer av avtalet. Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Ort och datum Ort och datum Strängnäs kommun Polismyndigheten Jacob Högfeldt, Kommunstyrelsens ordförande Christer Sjökvist, Lokalpolisområdeschef Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

1. Strängnäs kommun tillsammans med Polismyndigheten avger medborgarlöften 2017.

1. Strängnäs kommun tillsammans med Polismyndigheten avger medborgarlöften 2017. TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:9-106 2017-01-09 1/2 Medborgarlöfte Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. Strängnäs

Läs mer

Riktlinjer Trygg och säker

Riktlinjer Trygg och säker 9:1 9:2 9:3 9:4 Handläggare Magdalena Lind 0152-29163 Kommunstyrelsen Riktlinjer Trygg och säker Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta Trygg och säker riktlinjer

Läs mer

Trygg och säker - riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete

Trygg och säker - riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete 1/5 Beslutad när: 2018-02-26 30 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-03-06 Gäller t o m: 2020-03-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunfullmäktige KS/2017:672-003 Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism är det övergripande styrdokumentet för Nykvarns kommuns arbete mot våldsbejakande extremism.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism är det övergripande styrdokumentet för Nykvarns kommuns arbete mot våldsbejakande extremism. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism för Nykvarns kommun KS/2017:395 Övergripande styrdokument Handlingsplan mot våldsbejakande extremism är det övergripande styrdokumentet för Nykvarns kommuns arbete

Läs mer

Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism POLICY Datum 2019-07-01 Beslutande Dnr Beteckning Sida 1(6) Giltighetstid Aktualitetsprövning/revidering senast Dokumentkategori Författningssamling Övergripande styrdokument Verksamhetseget dokument Strategi

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Brottsförebyggande Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet samt handlingsplan Polis-kommun

Brottsförebyggande Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet samt handlingsplan Polis-kommun Brottsförebyggande Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet samt handlingsplan Polis-kommun 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen 2016-04-13 67 1(8) Dokumentet Brottsförebyggande är framtaget

Läs mer

Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism Detta är ett aktiverande dokument beslutat av kommunfullmäktige

Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism Detta är ett aktiverande dokument beslutat av kommunfullmäktige Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2016-2018 Detta är ett aktiverande dokument beslutat av kommunfullmäktige 2016-09-05 Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Uppsala kommuns

Läs mer

Strategisk plan mot våldsbejakande extremism

Strategisk plan mot våldsbejakande extremism Strategisk plan mot våldsbejakande extremism Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-29 252 1 Inledning... 3 2 Lägesbilder... 3 2.1 Nationell lägesbild... 3 2.2 Lägesbild i Värmdö kommun... 3 3 Värmdö kommuns

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Riktlinjer för att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism

Riktlinjer för att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism STYRDOKUMENT KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Gäller fr.o.m. Diarienummer 2018-08-22 KS-2016/74.173 Beslutad av Dokumentansvarig Senast reviderad Typ av styrdokument Kommunfullmäktige Säkerhetschef 2018-05-29

Läs mer

Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism

Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS 2016/392 Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen Dokumentet beslutades den: xx september

Läs mer

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2018-2020 Fastställd av KS 2018-06-13, 133 Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Våldsbejakande extremistiska miljöer... 4 Autonoma miljön... 4 Vit makt-miljön...

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2016-11-29 2016/723 100 Handläggare Säkerhetschef Anders Nählstedt Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 0451-26 80 21 anders.nahlstedt@hassleholm.se Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Lokal handlingsplan för att värna demokrati mot våldsbejakande extremism

Lokal handlingsplan för att värna demokrati mot våldsbejakande extremism Lokal handlingsplan för att värna demokrati mot våldsbejakande extremism ÅKF: 2017:02 Dnr: ATVKS 2016-00648 106 Antagen: Kommunstyrelsen 30, 2017-03-01 Reviderad:- Dokumentansvarig förvaltning: Dokumentet

Läs mer

Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-08-16 Diarienummer N-2016-1405 Kommunstyrelsen Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Plan för arbete mot våldsbejakande extremism

Plan för arbete mot våldsbejakande extremism Plan för arbete mot våldsbejakande extremism 2016 2018 Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-467-163 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2016-08-19 Diarienummer KSN-2016-0245 Kommunstyrelsen Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism Förslag till

Läs mer

Handlingsplan. mot våldsbejakande extremism. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från:

Handlingsplan. mot våldsbejakande extremism. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från: Diarienummer: Ks2016/0142.074 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller från: 2017-07-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunledningsgrupp Utarbetad av: Förvaltningsövergripande grupp

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan mot våldsbejakande extremism

STYRDOKUMENT Plan mot våldsbejakande extremism Kommunstyrelsen 1 (7) STYRDOKUMENT Plan mot våldsbejakande extremism 2018-2021 Beslutad när 2018-04-26 Beslutad av Diarienummer Kommunfullmäktige KSKF/2018:83 Ersätter - Gäller för Samtliga nämnder och

Läs mer

Handlingsplan våldsbejakande extremism

Handlingsplan våldsbejakande extremism Styrdokument 1 (6)2016-11-22 Fastställd: Instans år-månad-dag x Gäller för: Bollebygds kommun Dokumentansvarig: Handlingsplan våldsbejakande extremism Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Övergripande inriktningsdokument Åstorps kommun 2017 DNR KSFD 2017/323 Beslutad den 2017-11-22 av Kommunstyrelsen 2017-11-22 2(14) Våldsbejakande extremism handlar

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 6 Dnr KS/2017:359

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 6 Dnr KS/2017:359 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-01-08 1 (2) Sida 6 Dnr KS/2017:359 Handlingsplan och medborgarlöfte i enlighet med överenskommelse mellan Mjölby kommun och Polismyndigheten

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten, Dorotea kommun, Lycksele kommun, Sorsele kommun, Storumans kommun, Vilhelmina kommun och Åsele kommun Del 1 2017 2018 VILHELMINA KOMMUN VUALTJEREN TJIELTE

Läs mer

Surahammars kommun Besöksadress Tfn E-post Box 203 Hjulmakarvägen 18 Fax Webbsida

Surahammars kommun Besöksadress Tfn E-post Box 203 Hjulmakarvägen 18 Fax Webbsida Datum 2016-06-08 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-09 - 05 Antagen av Kommunfullmäktige 2016 - Dnr: 2016.0099 000 Senast Reviderad: Ansvarig handläggare: Andreas Karlsson Beredskapssamordnare andreas.karlsson@surahammar.se

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Dir. 2014:103

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Dir. 2014:103 Kommittédirektiv En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Dir. 2014:103 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen

Läs mer

STRATEGI Strategi mot våldsbejakande extremism år

STRATEGI Strategi mot våldsbejakande extremism år STRATEGI Strategi mot våldsbejakande extremism år 2017-2019 Typ av styrdokument Strategi Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2017-09-06, 105 Diarienummer KS 2017/72 Giltighetstid 2017-2019 Dokumentet

Läs mer

för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun

för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun 2019-01-30 Diarienummer: Ks2016/0193.074 Handlingsplan för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun Gäller från: 2019-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommundirektören Utarbetad av: Säkerhetssamordnare,

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från:

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från: Diarienummer: Ks2016/0193.074 Handlingsplan för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun Gäller från: 2016-06-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: s ledningsrupp Utarbetad av: Brottsförebyggande

Läs mer

Medborgarlöfte Essunga 2019

Medborgarlöfte Essunga 2019 Vårt löfte till Dig Polisen och Essunga kommuns gemensamma medborgarlöfte för 2019 är att förebygga och förhindra bruk av droger i skolmiljö, i trafiken och på övriga offentliga platser samt att förebygga

Läs mer

Policy mot våldsbejakande extremism. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Policy mot våldsbejakande extremism. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Policy mot våldsbejakande extremism Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:392 Dokumentet är beslutat av: skriv namn på högsta beslutade funktion/organ Dokumentet beslutades

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Handlingsplan mot våldsbejakande

Handlingsplan mot våldsbejakande Handlingsplan mot våldsbejakande extremism November 2015 2 (6) Inledning Våldsbejakande extremism har blivit allt mer synligt i samhället de senaste åren och uppfattas ibland som ett hot mot vår demokrati.

Läs mer

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2016-08-17 KS 2016/0688 50163 Kommunstyrelsen Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten

Läs mer

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Gunilla Henningsson Social resursförvaltning, enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande Jag kommer berätta om

Läs mer

Sammanträdesdatum Trygghets- och säkerhetsutskott (2) 5 KS/2016:168. Förslag till handlingsplan våldsbejakande extremism

Sammanträdesdatum Trygghets- och säkerhetsutskott (2) 5 KS/2016:168. Förslag till handlingsplan våldsbejakande extremism Mjölby Kommun Trygghets- och säkerhetsutskott 2017-02-23 1 (2) 5 KS/2016:168 Förslag till handlingsplan våldsbejakande extremism Regeringens utsedda samordnare för våldsbejakande extremism har föreslagit

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1450 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 Förslag

Läs mer

Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015. Kommunstyrelsen 2014-05-21 152

Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015. Kommunstyrelsen 2014-05-21 152 Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015 Kommunstyrelsen 2014-05-21 152 Dokumentet Brottsförebyggande är framtaget av brottsförebyggande

Läs mer

Ett stadsövergripande handlingsprogram för minskad nyrekrytering till brottslighet

Ett stadsövergripande handlingsprogram för minskad nyrekrytering till brottslighet Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-01-11 Handläggare Rebecka Pomering Telefon: 08-50833011 Till Utbildningsnämnden 2018-02-01 Ett stadsövergripande handlingsprogram

Läs mer

Strategi för arbetet mot våldsbejakande extremism. Kommunerna i norra Örebro län

Strategi för arbetet mot våldsbejakande extremism. Kommunerna i norra Örebro län Strategi för arbetet mot våldsbejakande extremism Kommunerna i norra Örebro län Bakgrund Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk

Läs mer

Strategi mot våldsbejakande extremism

Strategi mot våldsbejakande extremism Styrdokument Strategi mot våldsbejakande extremism Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Strategi mot våldsbejakande extremism Beslutsdatum: 2018-03-27,

Läs mer

Lokal handlingsplan för att stärka demokratin mot våldsbejakande extremism SÄTERS KOMMUN

Lokal handlingsplan för att stärka demokratin mot våldsbejakande extremism SÄTERS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 207-01-26 Lokal handlingsplan för att stärka demokratin mot våldsbejakande extremism SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Utförlig beskrivning av ärendet... 1 Definition av

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE med bilaga : Handlingsplan för 2017

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE med bilaga : Handlingsplan för 2017 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 2017-2018 med bilaga : Handlingsplan för 2017 Överenskommelse Vara kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

KS DECEMBER 2013

KS DECEMBER 2013 KS 17 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-1258 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Polismyndigheten i Uppsala

Läs mer

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carina Börjesdotter Datum 2015-11-09 Diarienummer KSN-2015-2027 Kommunstyrelsen Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i. Åtvidabergs kommun

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i. Åtvidabergs kommun Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Polismyndigheten och ÅKF: 2017:14 Dnr: ATVKS 2019-00147 168 Antagen: Kommunstyrelsen 131, 2017-10-04 Reviderad: Kommunstyrelsen 77, 2019-04-03

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Plan mot våldsbejakande extremism. Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Plan mot våldsbejakande extremism för perioden antas.

Plan mot våldsbejakande extremism. Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Plan mot våldsbejakande extremism för perioden antas. Kommunstyrelsen 2018-02-06 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2018:83 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (3) Kommunstyrelsen Plan mot våldsbejakande extremism Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Greta Berg SKL Trygghet & säkerhet

Sveriges Kommuner och Landsting. Greta Berg SKL Trygghet & säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting Greta Berg SKL Trygghet & säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Innehåll

Innehåll Innehåll Handlingsplan för att värna demokratin mot den våldsbejakande extremismen... 2 Syfte... 2 Mål... 2 Ansvar... 3 Ansvarig förvaltning och funktion... 3 Medarbetaransvar... 3 Chefsansvar... 4 Kontaktperson

Läs mer

Reviderad handlingsplan 2018

Reviderad handlingsplan 2018 1 Samverkansöverenskommelse Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg 2017-2018 Reviderad handlingsplan 2018 Samverkan för ökad trygghet Götene kommun och Polismyndigheten region väst, lokalpolisområde

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan 1 (8) Datum Dnr, Oxelösunds kommun 2016-01-24 KS.2015.144 Diarienr (åberopas) Handlingsplan 2016-2018 Föreliggande handlingsplan är upprättad i enlighet med Samverkansöverenskommelse mellan Oxelösunds

Läs mer

Aktivitetsplan för UmeBrå

Aktivitetsplan för UmeBrå Aktivitetsplan för UmeBrå 2019 2020 Om UmeBrå UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. UmeBrå styrgrupp består av representanter från kommunen, polisen och landstinget. Styrgruppen

Läs mer

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande metoder/modeller

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande metoder/modeller Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande metoder/modeller Gunilla Henningsson Social resursförvaltning, enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande Innehåll Politisk förankring. Trygg i Göteborg

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare, remissvar

Program för uppföljning av privata utförare, remissvar Bilaga 7:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2018:120-003 2018-04-03 1/2 Handläggare Josefine Ericsson 0152-292 24 Program för uppföljning av privata utförare, remissvar Förslag till

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Våldsbejakande extremism att arbeta förebyggande och utbilda är rätt väg

HANDLINGSPLAN. Våldsbejakande extremism att arbeta förebyggande och utbilda är rätt väg HANDLINGSPLAN Våldsbejakande extremism att arbeta förebyggande och utbilda är rätt väg Sammanfattning INGEN FÖDS TILL EXTREMIST. Den våldsbejakande extremismen breder ut sig. Även i Svalövs kommun syns

Läs mer

Ta krafttag mot våldsbejakande extremism Svar på remiss av motion (2015:43) från kommunstyrelsen

Ta krafttag mot våldsbejakande extremism Svar på remiss av motion (2015:43) från kommunstyrelsen Socialförvaltningen Administrativa avdelningen SoN 2015-10-20 Sida 1 (5) 2015-09-30 Handläggare Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialnämnden Ta krafttag mot våldsbejakande extremism Svar

Läs mer

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism KS

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism KS Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2016-2017 6 KS 2016.371 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-13 138 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2016-2017 (KS 2016.371)

Läs mer

DET HÄR ÄR CENTER MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

DET HÄR ÄR CENTER MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM DET HÄR ÄR CENTER MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är en verksamhet vars syfte är att, utifrån i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, stärka och utveckla det

Läs mer

Riktlinje mot våldsbejakande extremism

Riktlinje mot våldsbejakande extremism Riktlinje 1 (5) Riktlinje mot våldsbejakande extremism 1. Bakgrund Sveriges regering tillsatte i juli 2014 en nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdraget, som

Läs mer

Författningssamling. Strategi för att värna demokratin mot våldbejakande extremism

Författningssamling. Strategi för att värna demokratin mot våldbejakande extremism Författningssamling Dokumenttyp Strategi Beslutsinstans Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2019-03-28 52 Dokumentansvarig Höglandets räddningstjänstförbund, säkerhetshandläggare Gäller för Nässjö kommun inklusive

Läs mer

Handlingsplan Tryggare Vallentuna KS

Handlingsplan Tryggare Vallentuna KS Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2018 6 KS 2017.475 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-30 204 Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2018 (KS 2017.475) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Foto: Niklas Lydeen. Samverkansöverenskommelse. för ett tryggt och säkert Helsingborg

Foto: Niklas Lydeen. Samverkansöverenskommelse. för ett tryggt och säkert Helsingborg Foto: Niklas Lydeen Samverkansöverenskommelse för ett tryggt och säkert Helsingborg 2018-2020 Foto: Anders Ebefeldt, Studio E Helsingborgs vision är att år 2035 vara en skapande, pulserande, global gemensam

Läs mer

Samverkan mellan polis och kommun

Samverkan mellan polis och kommun Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser 1 Bakgrund samverkansöverenskommelser Nationell handlingsplan från RPS 2008 Överenskommelserna ska tydliggöra parternas

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism

Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism Örebro kommun 2015-11-20 orebro.se 2 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM Bakgrund

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2018-05-17, 75 För revidering ansvarar:

Läs mer

Kommunfullmäktige 11 juni

Kommunfullmäktige 11 juni KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 juni 2013 33 Paragraf Diarienummer KS-2013/705.173 Sociala insatsgrupper - bordläggning av svar på interpellation ställd av Emil

Läs mer

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige KF 16:1 KF 16:2 KF 16:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Josefin Winnfors 0152-29161 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:96-012 2017-02-15 1/2 Årsrapport 2016 kommunfullmäktige Förslag till beslut

Läs mer

KLK 2018/918

KLK 2018/918 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2018-11-07 KLK 2018/918 Handläggare Säkerhetschef Anders Nählstedt Kommunledningskontoret Anders.Nahlstedt@hassleholm.se Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande

Läs mer

Riktlinjer för Markaryds kommuns arbete mot våldsbejakande extremism

Riktlinjer för Markaryds kommuns arbete mot våldsbejakande extremism Antaget av Kommunstyrelsen 2017-04-11, 51 Gäller från: 170401 Ansvarig: Utvecklingsledare Revideras: Vid behov Riktlinjer för Markaryds kommuns arbete mot våldsbejakande extremism Regeringen utsåg i juli

Läs mer

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i..

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Långsiktig samverkan mellan Polisen och SDF inom Göteborgs stad 1 Arbetsprocessen 6. Uppföljning 1. Lägesbild 5. Aktivitet Åtgärd 4.

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Instruktion för kommundirektören i Strängnäs kommun

Instruktion för kommundirektören i Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Handläggare Ulf Broström 0152-29106 Dnr KS/2018:370-002 2018-08-07 1/2 för kommundirektören i Strängnäs kommun Förslag till beslut beslutar att 1. anta instruktion för

Läs mer

Riktlinjer för frivilligverksamhet i Strängnäs kommun, remissyttrande

Riktlinjer för frivilligverksamhet i Strängnäs kommun, remissyttrande Bilaga 9:1 Handläggare Kersti Hellström 0152-291 37 Teknik- och servicenämnden Riktlinjer för frivilligverksamhet i Strängnäs kommun, remissyttrande Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden föreslår

Läs mer

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 ~pmmunstyrelsens handling nr 63/2012 Polismyndigheten i söderman~ands vän _ Katrineholms kommun ~ Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 Avtalande parter Polismyndigheten Södermanland och Katrineholms

Läs mer

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan

Läs mer

Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism PM Rotel I (Dnr KS 2018/1306) Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 5 december 2018 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Probleminventering och åtgärdsplan utifrån samverkansöverenskommelsen mellan Trollhättans Stad och Polisområde östra Fyrbodal 2017

Probleminventering och åtgärdsplan utifrån samverkansöverenskommelsen mellan Trollhättans Stad och Polisområde östra Fyrbodal 2017 atrollhättans Stad Probleminventering och åtgärdsplan utifrån samverkansöverenskommelsen mellan Trollhättans Stad och Polisområde östra Fyrbodal 2017 Bakgrund Trollhättans Stad och polisområde östra Fyrbodal

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse Skara kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg 2017-2018 Ersätt med datum Samverkan för ökad trygghet Skara kommun och Polismyndigheten Region Väst, Lokalpolisområde Västra

Läs mer

Svar på motion om införande av huskurage

Svar på motion om införande av huskurage 20:1 20:2 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 20:3 Dnr KS/2017:266-034 2017-11-08 1/1 Svar på motion om införande av huskurage Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. bifalla motionen,

Läs mer

Beslut om program för uppföljning av privata utförare

Beslut om program för uppföljning av privata utförare TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Handläggare Maria Ekblad 0152-291 78 Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:76-003 2018-05-09 1/2 Beslut om program för uppföljning av privata utförare Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan 1 (9) Datum 2016-01-24 (reviderad) Diarienr (åberopas) Dnr, Oxelösunds kommun KS.2015.144 Handlingsplan 2017-2018 Föreliggande handlingsplan är upprättad i enlighet med Samverkansöverenskommelse mellan

Läs mer

Avhopparverksamhet Policy

Avhopparverksamhet Policy Avhopparverksamhet Policy Linköpings kommun Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antagen 2017-06-13 kf 182 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Sekretess: Öppen Diarienummer: Ks Dokumentansvarig:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 189.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 189.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 189.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2016-11-30 266 2016-12-01 2016/980 LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM Lokal handlingsplan

Läs mer

Yttrande angående betänkandet Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)

Yttrande angående betänkandet Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92) Yttrande 1(5) Tony Engström Handläggare krisberedskap 010-2233243 Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila samhället ku.remissvar@regeringskansliet.se tony.engstrom@lansstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KS 20:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:260-032 2015-09-16 1/2 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Förslag till

Läs mer

Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg. Handlingsplan För det Brottsförebyggande arbetet

Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg. Handlingsplan För det Brottsförebyggande arbetet Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg Handlingsplan 2019 För det Brottsförebyggande arbetet 2 Samverkan för ökad trygghet Götene kommun och Polismyndigheten region väst, lokalpolisområde

Läs mer

Plan för brottsförebyggande åtgärder i Tingsryds kommun

Plan för brottsförebyggande åtgärder i Tingsryds kommun Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Brottsförebyggande rådet Fastställd 2010-01-28 1 (8) Version 1 Senast reviderad Diarienummer 2009/45 180 Plan för brottsförebyggande åtgärder i Tingsryds kommun 2 (8)

Läs mer

Brottsförebygganderådet (BRÅ)

Brottsförebygganderådet (BRÅ) Kallelse 2016-12-05 Brottsförebygganderådet (BRÅ) Tid Plats 10:00-11:00 Multen, kommunhuset Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Håkan Söderman (M) Kjell Edlund (S) Henrik Hult (C) Ej tjänstgörande

Läs mer

Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2018

Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2018 2017-10-31 Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-18 246 Vallentuna kommun ska vara en trygg och säker kommun för människor och företag att bo, leva och växa i. Detta

Läs mer

Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism Riktlinjer

Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism Riktlinjer Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet Riktlinjer Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: Framtagen av: Bertil Håkansson, Säkerhets- och beredskapssamordnare Dokumentansvarig: Säkerhetshandläggaren

Läs mer