Visitor Center. Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visitor Center. Rapport 2012-02- 29"

Transkript

1 Visitor Center Rapport Uppdragsgivare: Bergslaget Kundansvarig: Jonas Dahl

2 Visitor Center Allt högre krav ställs idag på upplevelseindustrin. Människor eftersöker extraordinära upplevelser och förstklassig service och i och med det höjs förväntningarna på besöksmål. Ett genomtänkt och välskött Visitor Center kan därför vara en viktig nyckel till framgång. Förutom att ge information och service ska ett Visitor Center levandegöra den sevärdhet som den ligger i anslutning till. Ett Visitor Center ska med hjälp av exempelvis multi- media, interaktiva utställningar, lokal anknytning, guidade turer och föreläsningar maximera upplevelsen för besökarna. Men att få till stånd ett Visitor Center som lyckas efterleva dessa rekommendationer är inte lätt, de är dyra att utveckla och driva. Internationellt sett har Visitor Centers länge varit en del av turistlandskapet och upplevelseindustrin, till skillnad från i Sverige där konceptet är relativt nytt. I denna rapport har vi därför valt att hämta in underlag från Storbritannien, Australien och USA, men vi ger även exempel på svenska besöksmål som lyckats etablera framgångsrika besökscenter. 2

3 Innehåll Inledning s 4 Vad är ett Visitor Center?...s 5 Olika former av Visitor Center Resultat.. s 7 Vad är syftet med att bygga ett Visitor Center? Utformningen av ett Visitor Center Framgångsfaktorer Intressenter Besökare Finansieringsformer och organisering Effekter av ett Visitor Center Exempel på Visitor Center i Sverige...s 21 Case 1 Naturum Case 2 Dalsland Center Case 3 Söderköpings Visitor Center Case 4 - Uppåkra arkeologiska Center Case 5 - Dalarö Avslutning s 27 Källförteckning.s 29 3

4 Inledning Denna studie förtydligar vad ett Visitor Center är, varför det behövs, vad det kan innehålla, hur det kan finansieras och vilka aktörer som kan samverka kring ett center. Vi lyfter fram lyckade exempel och forskning på området för att förmedla såväl teoretisk som praktisk kunskap kring fenomenet Visitor Center. Metod Studien utgår från en explorativ metod vilket innebär att vi förhåller oss löst till våra frågeställningar. Det finns väldigt lite forskning kring Visitor Centers. Storbritannien och USA ligger före Sverige på området, både vad det gäller etablering av Visitor Centers och forskningen kring dem. I Storbritannien genomfördes en undersökning av landets 500 Visitor Center i början av talet och den statistik vi hänvisar till i denna rapport är hämtad därifrån. Vi har studerat litteratur kring turismutveckling, marknadsföring och upplevelseturism. Vi har även intervjuat ansvariga för besökscenter och läst förstudier och rapporter. Frågeställningar Vad är ett Visitor Center? Vilka rekommendationer finns gällande Visitor Centers? Varför ska ett besöksmål ha ett Visitor Center? Vilka nyttor och effekter finns? Vilka driftsformer rekommenderas? Vilka intressenter lämpar sig för samverkan? Finns det exempel på framgångsrika Visitor Centers i Sverige? Disposition Denna rapport är uppbygg i fem delar; Inledning; Definition av vad ett Visitor Center är; Resultat; Case ; Slutdiskussion 4

5 Vad är ett Visitor Center? Ett Visitor Center är en fysisk plats, belägen vid ett specifikt besöksmål. Ett besökscenter innehåller oftast flertalet funktioner. Ett Visitor Center inrymmer ofta turistbyrå, utställningar, restauranger och caféer gärna med en lokal anknytning. Andra typiska företeelser på ett besökscenter är guidade turer och samverkan med utbildningsväsendet. Moderna kommunikationsmedel, såsom filmvisningar och interaktiva skärmar används ofta för att maximera besökarnas upplevelse. Genom denna typ av teknologi kan centrets innehåll varieras och hållas levande till ett relativt billigt pris. Vad skiljer ett Visitor Center från en Turistbyrå? Ett Visitor Center tillhandahåller ofta traditionell turistinformation såsom kartor och förmedling av boende, men de ska erbjuda mer än en vanlig turistinformation. För att förtydliga vad som skiljer ett Visitor Center från en turistbyrå, kan man säga att turistbyrån förmedlar allmännyttig information om ett geografiskt område, den ger förslag på övernattningsmöjligheter och delar ut kartor. Ett Visitor Center ligger oftare i anslutning till en specifik sevärdhet och bör ha en speciell inriktning som är kopplad till besöksmålet i fråga. Fokus ska ligga på levandegörandet av besöksmålet och förmedlandet av upplevelser och service till besökarna. Vad är en upplevelse? En upplevelse är något vi tar in med alla våra sinnen, något som framkallar känslor och något vi bär med oss. En upplevelse av ett Visitor Center kan beskrivas som summan av alla intryck besökaren tar med sig när han eller hon går därifrån. Svenska forskare använder begreppet upplevelserum för att beskriva den fysiska plats där en upplevelse produceras, levereras och konsumeras. Ett bra Visitor Center är ett upplevelserum som förstärker besökarnas intryck av besöksmålet. Övriga funktioner Förutom att bidra till och förstärka upplevelsen av ett besöksmål är ett Visitor Center en viktig del av en välutvecklad turistisk produkt genom sina stöd- och serviceprodukter såsom information, mat&dryck, toaletter, shop, parkering, etc. 5

6 Olika former av Visitor Center Herritage Center Ett Herritage Center är ett slags museum som är vikt åt historiska och kulturella och i viss mån naturmässiga värden. Skillnaden mellan ett Herritage Center och ett traditionellt museum är att ett Herritage Center i större utsträckning erbjuder utställningar där besökaren kan delta aktivt. Den information som ges ut vid ett Herritage Center ska vara mer fördjupad än de broschyrer man får vid vanliga besöksmål eller turistbyråer. Interpretation Center Ett Interpretation Center är en modern kombination av museum och turistinformation som ligger i nära anslutning till en kulturellt, historiskt eller naturmässigt viktig plats. Interpretation går att översätta med orden uttolkning eller levandegöra. Ett Interpretation Center ska alltså levandegöra besöksmålet, öka förståelsen för och kunskapen om historiska eller kulturella arv. Centrets personal innehar en nyckelroll vad det gäller förmedlandet av kunskap till besökarna. De bör vara kunniga inom området och ha god serviceförmåga. Information ska gärna överföras på ett modernt och interaktivt sätt. Nature Center Ett Nature Center är en form av Visitor Center som ligger vid naturskyddsområden. Oftast bedrivs de av offentliga aktörer eller organisationer som har som mål att utbilda besökarna om natur och miljö. 6

7 Resultat I kommande text sammanfattas den information vi fått fram gällande Visitor Centers. Statistiken som förekommer är främst hämtad från en undersökning gjord på Storbritanniens 500 besökscenter år Tabeller är hämtade från hemsidan Tourism Insights. I annat fall nämns det specifikt. Vad är syftet med att bygga ett Visitor Center? Visitor Centers uppkom från början på stora och kända besöksmål som hade behov av att sammanföra olika aktörer och organisera människors besök på ett effektivt sätt. Andra grundläggande anledningar till att bygga ett Visitor Center är att få besökare att stanna längre, uppleva mer och bli mer nöjda. I dagens turistlandskap finns ett ökat behov av samverkan. Den moderna turisten vill inte behöva gå till en turistbyrå, ett museum, en lokal handlare och sedan till en restaurang. Ett Visitor Center ska därför vara ett centrum där allt det bästa från ett besökmål finns samlat. Samla funktioner under ett tak Tanken är att ju fler funktioner och aktörer som samverkar, desto fler besökare attraheras att komma till platsen. Ju mer det finns att uppleva, desto längre stannar också besökaren. Förmedla turistinformation Turistbyråer förutspås i framtiden behöva efterlikna eller uppgå i ett Visitor Center. Forskningen tror att byråerna kommer gå mot en mer omfattande roll, där fördjupad kunskap, ny teknik, personalens kompetens och samverkansprojekt är nyckelord. Ge service Flertalet servicefunktioner inryms i ett Visitor Center exempelvis mat, guidade turer, hjälp med boendebokning och uthyrning av cyklar. Orientera besökarna Många människor är nyfikna på att besöka exempelvis historiska platser och byggnader, men finns ingen infrastruktur för besöksmålet tvekar många. Ett Visitor Center ska organisera människors besök på ett effektivt och underhållande sätt. Levandegöra besöksmålet Visitor Centers byggs ofta i anslutning till historiska, kulturella eller industriella arv, för att hålla arvet vid liv och göra det intressant för dem som besöker platsen idag. Förmedla kunskap 7

8 Ett Visitor Center syftar ofta till att förmedla kunskap om den bygd, arv eller attraktion den ligger i anslutning till. Den kunskap som sprids hos besökscenter ska vara mer fördjupad och förmedlad på ett sådant sätt att besökaren inte får känslan av att informationen kunnat införskaffas via en snabb titt på hemsidan. Maximera besökarnas upplevelse Ett Visitor Center ska bidra till att upplevelsen - summan av alla intryck en besökare tar med sig ifrån den plats de besökt ska vara så positiv som möjligt. En bra upplevelse är: Äkta Den information som är del av upplevelsen måste kännas pålitlig, tydlig och väsentlig. Underhållande Besökaren måste bli engagerad i upplevelsen, vilket kan uppnås med hjälp av exempelvis interaktivitet integrerat i utställningarna. Personlig En besökare som känner sig sedd och som får information presenterad på ett otraditionellt eller personligt sätt känner sig ofta nöjd. En lärandeprocess Ett syfte med ett Visitor Center är att besökaren ska kunna gå därifrån med mer kunskap om besöksmålet än vad han eller hon hade innan. Lokalt förankrad Upplevelsen blir mer äkta och känns starkare om den är genuin och känns tät förknippad med det geografiska område och den miljö den förmedlas i. Utveckling av orten och besöksmålet Genom ett Visitor Center skapas en infrastruktur för besök och aktiviteter på den givna orten, vilket gynnar både bygden och besöksmålet i sig. Ett Visitor Center ska även vara en samlingsplats där entreprenörer kan samverka vilket kan utveckla företagandet på orten. 8

9 Utformningen av ett Visitor Center Utformningen av ett Visitor Center är viktigt ur såväl ett estetiskt som praktiskt perspektiv. Öppna, lättnavigerade ytor, många toaletter, barnrum och fungerande kösystem är exempel på sådant som påverkar besökarens upplevelse. Rummets utformning, personalens bemötande och samspelet med de övriga besökarna påverkar besökarens nöjdhet i allra högsta grad. Fysiska faktorer Interaktionen påverkar upplevelsen Trivsam och attraktiv miljö Lokalisering Parkering Faciliteter Tillgänglighet Design, arkitektur Layout Dekor Utrustning En undersökning av Storbritanniens Visitors Center visade att fysiska faktorer som tillgång på toaletter och bra parkeringsmöjligheter är väl så viktiga som personalens kunskap och utbudet av butiker: 9

10 Arkitektur Ett Visitor Center bör även vara vacker till sin fysiska form för att attrahera besökare. Många av de Visitor Center som finns idag har extraordinär arkitektur. Vacker arkitektur medför en möjlighet att locka besökare till guidade visningar av byggnaden i sig, vilket breddar gruppen av potentiella besökare. Exempel på naturumsbyggnader I riktlinjerna för naturum, som är besökscenter vid naturskyddsområden, står det uttryckligen att naturum ska ha höga ambitioner vad det gäller arkitektur, formgivning och design. Store Mosse, Gnosjökommun. Foto: Martha Wägéus Vattenriket i Kristianstads kommun. Foto: Karin Magntorn Val av arkitektur Ett Visitor Center kan med fördel utlysas som en arkitekttävling, det medför att bygganden får publicitet redan innan den antar fysisk form, vilket i sin tur skapar ett intresse hos allmänheten. Utformningen av det planerade besökscentret i Uppåkra bestäms just nu med hjälp av en arkitekturtävling. Förslag på utformning av besökscentret i Uppåkra, den lyfta grästorvan. Källa: 10

11 Framgångsfaktorer Nedan följer en genomgång av de faktorer som karaktäriserar ett framgångsrikt Visitor Center. Lokal anknytning Turisten söker ofta det genuina och lokala. Även för de närboende är det viktigt med igenkänning, ett Visitor Center ska företräda och spegla den bygd den verkar för. Interaktion Möjlighet till samverkan mellan olika funktioner och aktörer är ett av de vanligaste syftena med att bygga upp ett Visitor Center. Interaktion ska finnas mellan både. Up to date Visitor Centers ska särskilja sig från traditionella museer med fasta utställningar genom att låta innehållet i sina utställningar vara föränderliga och presenterade på ett modernt set. Hands on Begreppet hands on betyder att besökarna kan vara aktiva vid sitt besök på ett Visitor Center, inte bara passiva mottagare av information. Många besökscenter har skapande verkstäder för barn eller utställningar där man själv kan prova på saker, exempelvis hur det är att vara arkeolog eller att studera föremål i mikroskop. 11

12 Variation Ett besökscenter ska variera sina utställningar och aktiviteter samt ha ett brett utbud av funktioner som passar för alla åldrar och olika intressen. Restauranger, caféer, kiosker Servering och förtäring är exempel på serviceutbud som ett besökscenter bör tillhandahålla. Utställningar Ett Visitor Center är en form av museum, utställningar är således ett självklart inslag. Vissa besökscenter har en större, fast utställning som de kompletterar med mindre och tillfälliga utställningar. Turistinformation och service Turistinformation är en av de viktigaste funktionerna, ofta finns en turistbyrå i ett Visitor Center och en separat informationsdisk för den specifika sevärdheten. Service kan bestå i hjälp med boendebokning, försäljning av biljetter till evenemang, kanot- och cykeluthyrning. Multi- media Filmvisningar och skärmar möjliggör interaktivitet. Med hjälp av teknologiska lösningar integrerat i utställningarna går det att förnya innehållet på ett smart sätt. Guidade turer, föredrag och seminarium Guidade turer är en självklarhet på Visitor Centers, men många erbjuder även fördjupning i form av föredrag och seminarium för sakkunniga. Faciliteter Faciliteter i form av exempelvis toaletter och god infrastruktur omnämns i både litteratur och besökarundersökningar som viktigt för den totala upplevelsen. Försäljning Försäljning av olika produkter är något som bör inrymmas i ett besökscenter. Försäljning av lokalproducerade produkter eller varor med annan koppling till besöksmålet är att föredra. Kunnig personal Eftersom den information som ett Visitor Center förmedlar ska vara fördjupad och eftersom besökarens upplevelse ska maximeras ställs höga krav på kompetent personal. 12

13 Koncept, tematisering och storytelling Att kunna berätta en bra historia är en nyckel till framgång, både vad det gäller upplevelsen av besökscentret och marknadsföring av den. Fördjupad information I och med att ett Visitor Center ska vara en form av museum ska också den information som sprids där vara fördjupad, kvalitativ och ha sin grund i forskning. Interpretation Visitor Centers, framförallt i USA har en stark betoning på interpretation - levandegörandet av besöksmålet. Personal kan exempelvis utbildas i att förmedla information på nya och medryckande sätt. 13

14 Intressenter För att få ett besökscenter levande och för att kunna gå med vinst behövs samverkan aktörer emellan. Nedan följer en genomgång av de intressenter som ett Visitor Center har att förhålla sig till. Föreningar och företag Föreningar av olika slag, företag, teatergrupper och konstnärer kan alla engageras och erbjudas utrymme i ett besökscenter. Ju fler aktörer som bidrar med innehåll, desto intressantare. Föreningar och/eller stiftelser kan också ta ansvar för driften av ett besökscenter. Potentiella medarbetare Medarbetare kan vara alltifrån välutbildade historiker och museiintendenter till sommararbetande skolungdomar och skådespelare som hjälper till att levandegöra besöksmålet. Länsstyrelse, museer, turistorganisationer Olika institutioner såsom Länsstyrelse, region, turistorganisationer och museer kan samverkan och samfinansiera besökscenter. Forskare, föreläsare Ett besökscenter kan inhysa konferensanläggning och/eller erbjuda kontorsytor och föreläsningsmöjligheter till forskare och andra sakkunniga. 14

15 Akademin, utbildningsväsendet Samverkan med akademin kan medverka till att nivån på besökscentret bibehålls jämn och hög. Det är vikigt att vara a jour med de senaste rönen, både gällande det specifika område man verkar inom och vad det gäller turismnäringen i stort. Det arkeologiska centret i Uppåkra ska ha Lunds universitet både som hyresgäst, samverkanspartner och vetenskaplig garant. Skolklasser är en betydelsefull målgrupp för Visitor centers. Andra Visitor Centers Ju fler Visitor Centers som etableras på den svenska marknaden, desto mer etablerat kommer begreppet bli bland allmänheten och övriga intressenter. Samverkan och utbyte av erfarenheter besökscenter emellan kan bidra till att förbättra verksamheterna. Närliggande ort/orter Ett besök på ortens Visitor Center kan vara ett led i den lokala skolans undervisning, försäljning av lokala produkter är vanligt förekommande och ett besökscenter skapar också arbetstillfällen. Ett Visitor Center kan vara en arena där ortens företag och föreningar kan träffas. Befintlig besöksnäring Ett besökscenter ska samverka med befintlig besöksnäring på orten och ska kunna ge information om andra sevärdheter än den centret ligger i anslutning till. Entreprenörer Entreprenörer kan etablera sig i eller i anslutning till centret. Det kan handla om alltifrån företag som kör båtturer eller häst och vagn till glassförsäljare och restaurangägare. Att inhysa flertalet hyresgäster i ett besökscenter kan vara ett sätt att nå lönsamhet på. Media Det är viktigt att från början etablera en bra relation med lokal media från start. Ett bra Visitor Center uppdateras och förnyas kontinuerligt och anordnar aktiviteter av nyhetsvärde. Kommun och region Kommun och region är ofta initiativtagare och finansiärer av besökscenter. 15

16 Besökare Ett Visitor Centers ska oftast tilltala hela den breda allmänheten personer i varierande åldrar och med olika förkunskaper. Att ett Visitor Center existerar är också vikigt för att locka turister till orten: 16

17 Besökare I och med att den målgrupp som besökscenter har är extremt bred ställs stora krav på verksamhetens innehåll. Både svenskspråkiga besökare och turister från utlandet bör kunna tillgodogöra sig den information som verksamheten tillhandahåller. Centren bör även vara anpassade för personer med funktionsnedsättningar - tillgänglighet är en viktig demokratifråga och således ett krav från de offentliga organ som ett center kan tänkas samverka med. Men vad vill egentligen denna breda målgrupp ha och vilka anledningar finns det till att besöka ett Visitor Center? Finns det besöksunderlag för Visitor Centers? År 2000 när undersökningen av Storbritanniens 500 Visitor Centers påbörjades drog besökscentren till sig närmare 30 miljoner besök per år. Det genomsnittliga antalet besök per center år 2000 var I Storbritannien skedde en explosionsartad ökning av antalet Visitor Centers mellan åren 1989 och 1999, då 259 nya öppnades. (den siffran är dessutom en underskattning eftersom vissa center kategoriseras som exempelvis arbetsplatser eller historiska hus.) Besökarna är beredda att betala Över hälften av ovan nämnda Visitor Centers (59%) hade fri entré. De Visitor Centers som var gratis lockade 62 % av den totala andelen av besökarna, alltså endast en något högre andel än de center som var belagda med entréavgift, vilket påvisar att besökarna är beredda att betala för den typ av upplevelse som ett besökscenter erbjuder. 17

18 Vem besöker ett Visitor Center? Ett besökscenter lockar inte bara utländska turister, även inrikesresenärer och lokalbefolkning kan tänkas besöka ett Visitor Center. I undersökningen från Storbritannien var 14 % av besökarna från utlandet och barn utgjorde 36 % av besökarna. Hur lång är besökstiden på ett Visitor Center? Genomsnittlig besökstid på ett Visitor Center i Storbritannien är 99 minuter, vilket är ungefär samma siffra som för museer och gallerier, men mindre tid än genomsnittssiffran för övriga typer av turistattraktioner vilket är 155 minuter. Varför besöker man ett Visitor Center? När besökare anger varför de besöker ett besökscenter är svaren varierande, men för många är det "bara något att göra". Det kan tolkas som att förväntningarna på centren inte är jättehöga och därför finns möjlighet till att överraska besökare på ett positivt sätt. Krav på kontinuerlig uppdatering Nämnda undersökning visade att center som hade föråldrad teknik eller ej uppdaterade utställningar snabbt tappade besökare. Trender Det går även trender i vilka besöksmål som är populära, just nu är intresset för kulturarv och miljö stort. 18

19 Finansieringsformer och organisering Vanliga huvudmän och finansiärer Kommun Länsstyrelse Region Stiftelser Ekonomiska föreningar I Storbritannien var det vanligare förr att Visitor Centers finansierades av staten, numer är privat drift det vanligaste. Centren kan ändå samarbeta med lokala myndigheter och det är vanligt att flertalet lokala entreprenörer samverkar. Att välja finansieringsform Att välja finansieringsform är en viktig fråga. Engelska forskare påtalar risken med att endast finansieras av offentliga organ, det kan vara svårt att gå med vinst och det kan leda till nedskärningar i verksamheten som inte är befogade. Att bjuda ut delar av verksamheten som arrenden eller att ta in hyresgäster i ett besökscenter kan vara sätt att nå lönsamhet på. Exempel på finansieringsformer i Sverige Uppåkras Visitor Center ska drivs av en stiftelse där flertalet starka aktörer är med, exempelvis närliggande kommuner och Region Skåne ingår. En donation utgör grunden för finansieringen av uppförandet, inkomster förutspås komma från bland annat hyresgäster såsom Lunds universitet. Ett exempel med mindre påverkan från det offentliga är besökscentret i Dalarö. Det drivs av en förening vid namn Dalarö Kultur- och Föreningscentrum. Det finns även exempel där initiativtagare är en offentlig aktör som utformar strategi, men där de olika verksamheterna i centret står för den egna driften inom ramen för strategin. 19

20 Effekter av ett Visitor Center Fler besökare Turismlitteraturen poängterar att historiska byggnader och naturskyddsområden som erbjuder någon form av struktur för sina besök lockar fler än de besöksmål som inte har någon samordnande funktion. I Washington, USA, fick The Capitol Visitor Center 2,3 miljoner besök under sitt öppningsår. Det är dubbelt så många besökare som kom till området jämfört med året innan besökscentret fanns. Framgångsrik besöksnäring En tänkbar effekt av ett Visitor Center är att den övriga besöksnäringen på orten och den lokala ekonomin kan få ett uppsving. Effektivisering av funktioner Genom att samla flera funktioner under ett och samma tak kan effektivisering av verksamheter uppnås. Finns flera aktörer samlade på ett ställe kan det bidra till att besökarnas upplevelse av besöksmålet maximeras. Utveckling av besöksmålet Besökscenter kan aktivt arbeta med den lokala ortens utveckling genom exempelvis satsningar på hållbarhet, främjande av lokal mat, kultur och historia. Tabellen nedan visar att de som besökt ett Visitor Center är välvilligt inställda till att besöka andra platser i området de befinner sig i. De kan även tänka sig att besöka samma plats igen. Kunskapsökning De som besökt ett Visitor Center tar ofta med sig starka intryck därifrån. I tabellen ovan syns att besökare fått en större förståelse för miljöfrågor och för ortens kulturella arv efter att ha varit på ett Visitor Center. 20

21 Exempel på Visitor Center i Sverige Case 1 - Naturrum Naturum är besökscentrum till skyddade naturområden och är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger. Idag finns ett 40- tal naturum i Sverige från Abisko i norr till Stenshuvud i Skåne. Naturum har haft över 1,1 miljon besök det senaste året och över 1000 skolklasser har besökt naturum som ett led i sin utbildning. Verksamhet Utställningar och guidade turer kombineras oftast med utomhusaktiviteter. Förväntad besöksfrekvens för ett enskilt Naturum är minst besök per år. Finansiering och drift Statliga naturum ägs av Naturvårdsverket. Huvudman är ofta länsstyrelse eller annan områdesförvaltare. Huvudman, ägare och förvaltare för icke statliga naturum kan vara stiftelser, kommuner och organisationer. Huvudmannen kan även utse andra naturumsförvaltare via uppdrag, arrende eller annat avtal. Naturvårdsverket delfinansierar naturum, de ger även bidrag till icke statliga anläggningar. Mål Verksamhetens mål är att kommunicera naturvetenskapliga, kulturella och natur- och kulturhistoriska värden. Den information Naturum sprider kan exempelvis betona behovet av att vårda naturen, allemansrätten och människans roll i naturen. Urval av riktlinjer för Naturum Utformningen av naturum ska hålla hög klass. Utställning och skyltar ska vara estetiskt tilltalande och kvalitativa sett till både innehåll och materialval. Naturum ska vara bemannade med välutbildad personal, som kan sitt område väl. Naturum ska ha generösa öppettider som passar allmänhet och skolor. Verksamheten bör tydligt informera om bestämmelser, vad man får och inte får göra på besöksmålet. Naturum ska innehålla samlingslokal för minst 25 personer och en utställningsyta om minst 100 m². 21

22 Statligt ägda naturum är kostnadsfria. Programverksamhet, temadagar, föredrag och guidning får vara belagda med avgift. Case 2 - Dalsland Center I Mellerud finns det framgångsrika Dalsland Center - en av de första och få i Sverige som använt sig av benämningen Visitor Center. Centret har varje år mer än besökare. Källa: upperud.se/pages/default.asp?sectionid=1649 Vad inryms i Dalslands Center? Kanalmuseum Turistbyrå Utställningar Butik Café, restaurang och kiosk Konferenslokaler Övernattningsmöjligheter. Försäljning Science Center Inuti besökscentret finns bland annat en utställning som Dalslands näringsliv ansvarar för. Ett exempel på försäljning är att lokala konsthantverkare saluför sina alster i centret. Deras Science Center är till för barn och unga med inriktning vatten. 22

23 Öppettider: 1 maj - 26 juni juni - 15 augusti augusti 31 augusti September alla helger Fri entré Case 3 - Söderköpings Visitor Center Göta Kanal marknadsför sig som en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Det finns en mängd turistbyråer längs med kanalen och i Söderköping återfinns även ett Visitor Center. Söderköping har en turismstrategi som genomsyrar deras besökscenter. Den innehåller fyra profilområden; idyllen, medeltiden, naturen och båtlivet. Funktioner Kunskapscentrum för stadens medeltida arv Allmän turistinformation Evenemang Utställningar Kompetensutvecklingsmöjligheter. Båtturer Marknadsföringsmöjligheter för organisationer Medeltidshörna Skapande verkstad för barn Verksamhet Besökscentrets verksamhet är idag uppdelad i tre delar; Turistinformationsavdelning - drivs av företagarorganisationen Stadskärnsföreningen En del med fokus på stadens medeltida arv, där barn från 6-12 år är huvudmålgruppen Kommunens stads - och skärgårdsföretag visar upp sig i en del av centret och där finns försäljning av souvenirer. Även konstnärsföreningen ställer ut sina verk i lokalen och under sommartid arbetar keramiker och drejare utanför besökscentret. 23

24 Det finns också en pysselhörna för barnen där materialet bekostas till självkostnadspris. Så kallade sommarungdomar sommarjobbande gymnasieungdomar från kommunen sköter besökscentrets barnavdelning. I och med att olika aktörer turas om att finnas i centret blir utställningar och produktutbud aldrig inaktuellt. Det är dock kommunen som ensamt står för besökscentrets finansiering. Mål Målet med Söderköpings Visitor Center är att visa upp hela Söderköping på en plats och att samla flera funktioner på ett och samma ställe. Ett annat uttalat syfte är att med hjälp av centret locka båtturisterna från kanalen in till stan. Budgeteringen var inte genomförd när besökscentret öppnade vilket har lett till att centret hittills har varit en förlustaffär för kommunen. Närmsta målet är att nå ekonomisk lönsamhet och starta upp en caféverksamhet i bygganden. Samverkan Eftersom kommunen ville att hela orten skulle representeras i centret bjöds föreningar och företag tidigt in i processen. Idag kan organisationer kostnadsfritt marknadsföra sig själva och sina varor i lokalerna. Exempelvis kan butiker från city visa upp sina produkter i besökscentret och på så sätt locka båtturisterna in till stadens centrum. Besöksfrekvens Öppningsåret 2010 kom besökare År 2011 kom över besökare Öppettider: Juni - september 8 juni - 21 juni alla dagar Midsommarhelgen juni fre- sön juni - 12 aug alla dagar aug alla dagar Fri entré 24

25 Case 4 - Uppåkra arkeologiska center Det finns idag ett arkeologiskt center i Uppåkra, där det 2007 hittades ett järnåldersfynd som fick stor uppmärksamhet internationellt. Uppåkra planeras i framtiden bli en kombination av Science och Visitor Center. Uppåkra är en av de största satsningarna på ett Visitor Center i Sverige, uppförandet beräknas kosta ca 85 miljoner svenska kronor. Tidsplan för uppförandet av Uppåkras Visitor Center Mål Källa: content/uploads/2010/10/uppakraprogram.pdf Enligt förstudien ska centret i Uppåkra vara navet i en sammanverkan mellan flera funktioner, tanken är att centret ska bli en plats där vetenskapen och allmänheten kan mötas. Uppåkras mål är att få en plats på Unescos Världsarvslista. Fokus Uppåkras Center förväntas lägga stort fokus på kulturhistoria och utbildningsväsendet. Arkiv, bibliotek och viss forskning ska förläggas till centret. Arkeologer ska guida besökare vid utgrävningarna, man hoppas kunna utveckla nya metoder för publik arkeologi. En risk med denna satsning är att besökssiffrorna kan dala när de arkeologiska utgrävningarna till slut är färdiga. Birkas sjunkande besökssiffror förklaras med att fältarkeologi inte längre bedrivs och därav har publiciteten i media också avtagit. Finansiering En stor donation utgör grunden för finansieringen av det tilltänkta centret, men det finansieras till stor del även av Region Skåne och Lunds universitet som är hyresgäster. Centret ska drivas som en stiftelse där Lunds och Staffanstorps kommuner, Lunds stift, Uppåkra församling och Region Skåne ingår. Universitetet och Länsstyrelsen kallas också för vetenskapliga garanter. 25

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum. Dalarna

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum. Dalarna Nyfiken på naturen Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum 1 Dalarna 2 5 Varumärket 6 Vår mission 9 Vår vision 10 Verksamhetsidé 12 Övergripande mål 14 Porten till naturen 17 Våra värdeord 24

Läs mer

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum Nyfiken på naturen Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum 1 2 5 Varumärket naturum 6 Vår mission 9 Vår vision 10 Verksamhetsidé 12 Övergripande mål 14 Porten till naturen 17 Våra värdeord 24

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård Verksamhetsplan med budget - Gunnes gård 1 Sammanfattning Gunnes gård är en del av Kultur- och fritidskontoret. Gunnes gård ersätts av Kultur- och fritidsnämnden enligt en överenskommelse baserat på antal

Läs mer

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige)

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) JUNI 2016 STRATEGI Generella mål Bevara den naturliga miljön Förbättra förvaltningen

Läs mer

DESTINATIONSDAGARNA2014

DESTINATIONSDAGARNA2014 Varmt välkommen till DESTINATIONSDAGARNA2014 Stockholm City Conference Centre 10-11 november [#destdag2014] TVÅ ÅR MED TURISTBYRÅRÅD OCH TURISTBYRÅAUKTORISATION Clemens Wantschura Branschutvecklingschef

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Ett museum kan idag drivas i vilken organisationsform som helst. Som enskild firma, ideell förening och stiftelse - vilka är de

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

UPPsala Experience www.uppsalaexperience.se

UPPsala Experience www.uppsalaexperience.se Träffpunkt Uppland Handels- och mötesplats E4:ans avfart vid Storvreta och Fullerö ligger strategiskt mitt i Uppsala län. Fullerögården Holding äger 77 000 m 2 byggklar mark invid avfarten med byggrätt

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Mall för interpretationsplan *

Mall för interpretationsplan * Mall för interpretationsplan * Vägledning för er som arbetar med interpretationsplanering Den här mallen är tänkt att fungera som ett stöd för er som ska skriva en interpretationsplan. Den innehåller generella

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Samhällets roll för besöksnäringen -

Samhällets roll för besöksnäringen - Samhällets roll för besöksnäringen - Västerås 2011-10-12 Jörgen Elbe Högskolan Dalarna www.du.se/tourism jel@du.se Kurbits Kurbits Destinationsutveckling Utveckla turistdestinationer Exportmognad Exportmognadsguiden

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5 Förord Det har varit mycket roligt att få arbeta med detta projekt och vi är glada över att No Limit mottagits så positivt av Boråsare såväl som besökare. Vi är överraskade över det stora mediala intresset

Läs mer

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster 1. De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen 2. Den expanderande turismens interaktion med kustens

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten

Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten Vid ett seminarium i Överkalix nyligen diskuterades förutsättningarna för att utveckla turismnäringen

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok.

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. 2013-10-04 Tillväxtverket Ärendeid 00162884 Diarienummer 2011003168 Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. Invigningen av Servicepunkt Byxelkrok. Foto Bo Lönnqvist Projektets syfte. Syftet med utvecklingsprojektet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

Gästundersökning 2016

Gästundersökning 2016 Gästundersökning 2016 Under nio sommarveckor 2016 har 27 ungdomar samlat in mer än 2 000 enkätsvar via onlinetjänsten SurveyMonkey. Syftet med undersökningen är att få en bättre bild av vem våra besökare

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Orust kommun Ronny Svensson. Tjörns kommun Lena Karlstedt

Orust kommun Ronny Svensson. Tjörns kommun Lena Karlstedt Orust kommun Ronny Svensson Tjörns kommun Lena Karlstedt Utvecklingstrender för Öresund/Kattegatt/Skagerackregionens kuster De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen Den

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Metodstöd för utveckling av kunskapsmiljöer

Metodstöd för utveckling av kunskapsmiljöer Metodstöd för utveckling av kunskapsmiljöer Ett strukturerat samtal om kunskapsmiljöer En viktig pusselbit i skapandet av attraktiva lärosäten och campus är att på ett genomtänkt sätt kunna beskriva och

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm Kent Sjöström VÅR HEMBYGD Ridskolan Strömsholm Mars 2015 För oss som är uppvuxna i Kolbäck har ridskolan i Strömsholm alltid funnits. När vi var små, var det Arméns kör- och ridskola, som började sin verksamhet

Läs mer

BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER

BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER Syftet med Sveriges nationalparker är att bevara våra olika landskapstyper i sitt naturliga tillstånd. Naturen ska vara bevarad och opåverkad av människan

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer