Visitor Center. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visitor Center. Rapport 2012-02- 29"

Transkript

1 Visitor Center Rapport Uppdragsgivare: Bergslaget Kundansvarig: Jonas Dahl

2 Visitor Center Allt högre krav ställs idag på upplevelseindustrin. Människor eftersöker extraordinära upplevelser och förstklassig service och i och med det höjs förväntningarna på besöksmål. Ett genomtänkt och välskött Visitor Center kan därför vara en viktig nyckel till framgång. Förutom att ge information och service ska ett Visitor Center levandegöra den sevärdhet som den ligger i anslutning till. Ett Visitor Center ska med hjälp av exempelvis multi- media, interaktiva utställningar, lokal anknytning, guidade turer och föreläsningar maximera upplevelsen för besökarna. Men att få till stånd ett Visitor Center som lyckas efterleva dessa rekommendationer är inte lätt, de är dyra att utveckla och driva. Internationellt sett har Visitor Centers länge varit en del av turistlandskapet och upplevelseindustrin, till skillnad från i Sverige där konceptet är relativt nytt. I denna rapport har vi därför valt att hämta in underlag från Storbritannien, Australien och USA, men vi ger även exempel på svenska besöksmål som lyckats etablera framgångsrika besökscenter. 2

3 Innehåll Inledning s 4 Vad är ett Visitor Center?...s 5 Olika former av Visitor Center Resultat.. s 7 Vad är syftet med att bygga ett Visitor Center? Utformningen av ett Visitor Center Framgångsfaktorer Intressenter Besökare Finansieringsformer och organisering Effekter av ett Visitor Center Exempel på Visitor Center i Sverige...s 21 Case 1 Naturum Case 2 Dalsland Center Case 3 Söderköpings Visitor Center Case 4 - Uppåkra arkeologiska Center Case 5 - Dalarö Avslutning s 27 Källförteckning.s 29 3

4 Inledning Denna studie förtydligar vad ett Visitor Center är, varför det behövs, vad det kan innehålla, hur det kan finansieras och vilka aktörer som kan samverka kring ett center. Vi lyfter fram lyckade exempel och forskning på området för att förmedla såväl teoretisk som praktisk kunskap kring fenomenet Visitor Center. Metod Studien utgår från en explorativ metod vilket innebär att vi förhåller oss löst till våra frågeställningar. Det finns väldigt lite forskning kring Visitor Centers. Storbritannien och USA ligger före Sverige på området, både vad det gäller etablering av Visitor Centers och forskningen kring dem. I Storbritannien genomfördes en undersökning av landets 500 Visitor Center i början av talet och den statistik vi hänvisar till i denna rapport är hämtad därifrån. Vi har studerat litteratur kring turismutveckling, marknadsföring och upplevelseturism. Vi har även intervjuat ansvariga för besökscenter och läst förstudier och rapporter. Frågeställningar Vad är ett Visitor Center? Vilka rekommendationer finns gällande Visitor Centers? Varför ska ett besöksmål ha ett Visitor Center? Vilka nyttor och effekter finns? Vilka driftsformer rekommenderas? Vilka intressenter lämpar sig för samverkan? Finns det exempel på framgångsrika Visitor Centers i Sverige? Disposition Denna rapport är uppbygg i fem delar; Inledning; Definition av vad ett Visitor Center är; Resultat; Case ; Slutdiskussion 4

5 Vad är ett Visitor Center? Ett Visitor Center är en fysisk plats, belägen vid ett specifikt besöksmål. Ett besökscenter innehåller oftast flertalet funktioner. Ett Visitor Center inrymmer ofta turistbyrå, utställningar, restauranger och caféer gärna med en lokal anknytning. Andra typiska företeelser på ett besökscenter är guidade turer och samverkan med utbildningsväsendet. Moderna kommunikationsmedel, såsom filmvisningar och interaktiva skärmar används ofta för att maximera besökarnas upplevelse. Genom denna typ av teknologi kan centrets innehåll varieras och hållas levande till ett relativt billigt pris. Vad skiljer ett Visitor Center från en Turistbyrå? Ett Visitor Center tillhandahåller ofta traditionell turistinformation såsom kartor och förmedling av boende, men de ska erbjuda mer än en vanlig turistinformation. För att förtydliga vad som skiljer ett Visitor Center från en turistbyrå, kan man säga att turistbyrån förmedlar allmännyttig information om ett geografiskt område, den ger förslag på övernattningsmöjligheter och delar ut kartor. Ett Visitor Center ligger oftare i anslutning till en specifik sevärdhet och bör ha en speciell inriktning som är kopplad till besöksmålet i fråga. Fokus ska ligga på levandegörandet av besöksmålet och förmedlandet av upplevelser och service till besökarna. Vad är en upplevelse? En upplevelse är något vi tar in med alla våra sinnen, något som framkallar känslor och något vi bär med oss. En upplevelse av ett Visitor Center kan beskrivas som summan av alla intryck besökaren tar med sig när han eller hon går därifrån. Svenska forskare använder begreppet upplevelserum för att beskriva den fysiska plats där en upplevelse produceras, levereras och konsumeras. Ett bra Visitor Center är ett upplevelserum som förstärker besökarnas intryck av besöksmålet. Övriga funktioner Förutom att bidra till och förstärka upplevelsen av ett besöksmål är ett Visitor Center en viktig del av en välutvecklad turistisk produkt genom sina stöd- och serviceprodukter såsom information, mat&dryck, toaletter, shop, parkering, etc. 5

6 Olika former av Visitor Center Herritage Center Ett Herritage Center är ett slags museum som är vikt åt historiska och kulturella och i viss mån naturmässiga värden. Skillnaden mellan ett Herritage Center och ett traditionellt museum är att ett Herritage Center i större utsträckning erbjuder utställningar där besökaren kan delta aktivt. Den information som ges ut vid ett Herritage Center ska vara mer fördjupad än de broschyrer man får vid vanliga besöksmål eller turistbyråer. Interpretation Center Ett Interpretation Center är en modern kombination av museum och turistinformation som ligger i nära anslutning till en kulturellt, historiskt eller naturmässigt viktig plats. Interpretation går att översätta med orden uttolkning eller levandegöra. Ett Interpretation Center ska alltså levandegöra besöksmålet, öka förståelsen för och kunskapen om historiska eller kulturella arv. Centrets personal innehar en nyckelroll vad det gäller förmedlandet av kunskap till besökarna. De bör vara kunniga inom området och ha god serviceförmåga. Information ska gärna överföras på ett modernt och interaktivt sätt. Nature Center Ett Nature Center är en form av Visitor Center som ligger vid naturskyddsområden. Oftast bedrivs de av offentliga aktörer eller organisationer som har som mål att utbilda besökarna om natur och miljö. 6

7 Resultat I kommande text sammanfattas den information vi fått fram gällande Visitor Centers. Statistiken som förekommer är främst hämtad från en undersökning gjord på Storbritanniens 500 besökscenter år Tabeller är hämtade från hemsidan Tourism Insights. I annat fall nämns det specifikt. Vad är syftet med att bygga ett Visitor Center? Visitor Centers uppkom från början på stora och kända besöksmål som hade behov av att sammanföra olika aktörer och organisera människors besök på ett effektivt sätt. Andra grundläggande anledningar till att bygga ett Visitor Center är att få besökare att stanna längre, uppleva mer och bli mer nöjda. I dagens turistlandskap finns ett ökat behov av samverkan. Den moderna turisten vill inte behöva gå till en turistbyrå, ett museum, en lokal handlare och sedan till en restaurang. Ett Visitor Center ska därför vara ett centrum där allt det bästa från ett besökmål finns samlat. Samla funktioner under ett tak Tanken är att ju fler funktioner och aktörer som samverkar, desto fler besökare attraheras att komma till platsen. Ju mer det finns att uppleva, desto längre stannar också besökaren. Förmedla turistinformation Turistbyråer förutspås i framtiden behöva efterlikna eller uppgå i ett Visitor Center. Forskningen tror att byråerna kommer gå mot en mer omfattande roll, där fördjupad kunskap, ny teknik, personalens kompetens och samverkansprojekt är nyckelord. Ge service Flertalet servicefunktioner inryms i ett Visitor Center exempelvis mat, guidade turer, hjälp med boendebokning och uthyrning av cyklar. Orientera besökarna Många människor är nyfikna på att besöka exempelvis historiska platser och byggnader, men finns ingen infrastruktur för besöksmålet tvekar många. Ett Visitor Center ska organisera människors besök på ett effektivt och underhållande sätt. Levandegöra besöksmålet Visitor Centers byggs ofta i anslutning till historiska, kulturella eller industriella arv, för att hålla arvet vid liv och göra det intressant för dem som besöker platsen idag. Förmedla kunskap 7

8 Ett Visitor Center syftar ofta till att förmedla kunskap om den bygd, arv eller attraktion den ligger i anslutning till. Den kunskap som sprids hos besökscenter ska vara mer fördjupad och förmedlad på ett sådant sätt att besökaren inte får känslan av att informationen kunnat införskaffas via en snabb titt på hemsidan. Maximera besökarnas upplevelse Ett Visitor Center ska bidra till att upplevelsen - summan av alla intryck en besökare tar med sig ifrån den plats de besökt ska vara så positiv som möjligt. En bra upplevelse är: Äkta Den information som är del av upplevelsen måste kännas pålitlig, tydlig och väsentlig. Underhållande Besökaren måste bli engagerad i upplevelsen, vilket kan uppnås med hjälp av exempelvis interaktivitet integrerat i utställningarna. Personlig En besökare som känner sig sedd och som får information presenterad på ett otraditionellt eller personligt sätt känner sig ofta nöjd. En lärandeprocess Ett syfte med ett Visitor Center är att besökaren ska kunna gå därifrån med mer kunskap om besöksmålet än vad han eller hon hade innan. Lokalt förankrad Upplevelsen blir mer äkta och känns starkare om den är genuin och känns tät förknippad med det geografiska område och den miljö den förmedlas i. Utveckling av orten och besöksmålet Genom ett Visitor Center skapas en infrastruktur för besök och aktiviteter på den givna orten, vilket gynnar både bygden och besöksmålet i sig. Ett Visitor Center ska även vara en samlingsplats där entreprenörer kan samverka vilket kan utveckla företagandet på orten. 8

9 Utformningen av ett Visitor Center Utformningen av ett Visitor Center är viktigt ur såväl ett estetiskt som praktiskt perspektiv. Öppna, lättnavigerade ytor, många toaletter, barnrum och fungerande kösystem är exempel på sådant som påverkar besökarens upplevelse. Rummets utformning, personalens bemötande och samspelet med de övriga besökarna påverkar besökarens nöjdhet i allra högsta grad. Fysiska faktorer Interaktionen påverkar upplevelsen Trivsam och attraktiv miljö Lokalisering Parkering Faciliteter Tillgänglighet Design, arkitektur Layout Dekor Utrustning En undersökning av Storbritanniens Visitors Center visade att fysiska faktorer som tillgång på toaletter och bra parkeringsmöjligheter är väl så viktiga som personalens kunskap och utbudet av butiker: 9

10 Arkitektur Ett Visitor Center bör även vara vacker till sin fysiska form för att attrahera besökare. Många av de Visitor Center som finns idag har extraordinär arkitektur. Vacker arkitektur medför en möjlighet att locka besökare till guidade visningar av byggnaden i sig, vilket breddar gruppen av potentiella besökare. Exempel på naturumsbyggnader I riktlinjerna för naturum, som är besökscenter vid naturskyddsområden, står det uttryckligen att naturum ska ha höga ambitioner vad det gäller arkitektur, formgivning och design. Store Mosse, Gnosjökommun. Foto: Martha Wägéus Vattenriket i Kristianstads kommun. Foto: Karin Magntorn Val av arkitektur Ett Visitor Center kan med fördel utlysas som en arkitekttävling, det medför att bygganden får publicitet redan innan den antar fysisk form, vilket i sin tur skapar ett intresse hos allmänheten. Utformningen av det planerade besökscentret i Uppåkra bestäms just nu med hjälp av en arkitekturtävling. Förslag på utformning av besökscentret i Uppåkra, den lyfta grästorvan. Källa: 10

11 Framgångsfaktorer Nedan följer en genomgång av de faktorer som karaktäriserar ett framgångsrikt Visitor Center. Lokal anknytning Turisten söker ofta det genuina och lokala. Även för de närboende är det viktigt med igenkänning, ett Visitor Center ska företräda och spegla den bygd den verkar för. Interaktion Möjlighet till samverkan mellan olika funktioner och aktörer är ett av de vanligaste syftena med att bygga upp ett Visitor Center. Interaktion ska finnas mellan både. Up to date Visitor Centers ska särskilja sig från traditionella museer med fasta utställningar genom att låta innehållet i sina utställningar vara föränderliga och presenterade på ett modernt set. Hands on Begreppet hands on betyder att besökarna kan vara aktiva vid sitt besök på ett Visitor Center, inte bara passiva mottagare av information. Många besökscenter har skapande verkstäder för barn eller utställningar där man själv kan prova på saker, exempelvis hur det är att vara arkeolog eller att studera föremål i mikroskop. 11

12 Variation Ett besökscenter ska variera sina utställningar och aktiviteter samt ha ett brett utbud av funktioner som passar för alla åldrar och olika intressen. Restauranger, caféer, kiosker Servering och förtäring är exempel på serviceutbud som ett besökscenter bör tillhandahålla. Utställningar Ett Visitor Center är en form av museum, utställningar är således ett självklart inslag. Vissa besökscenter har en större, fast utställning som de kompletterar med mindre och tillfälliga utställningar. Turistinformation och service Turistinformation är en av de viktigaste funktionerna, ofta finns en turistbyrå i ett Visitor Center och en separat informationsdisk för den specifika sevärdheten. Service kan bestå i hjälp med boendebokning, försäljning av biljetter till evenemang, kanot- och cykeluthyrning. Multi- media Filmvisningar och skärmar möjliggör interaktivitet. Med hjälp av teknologiska lösningar integrerat i utställningarna går det att förnya innehållet på ett smart sätt. Guidade turer, föredrag och seminarium Guidade turer är en självklarhet på Visitor Centers, men många erbjuder även fördjupning i form av föredrag och seminarium för sakkunniga. Faciliteter Faciliteter i form av exempelvis toaletter och god infrastruktur omnämns i både litteratur och besökarundersökningar som viktigt för den totala upplevelsen. Försäljning Försäljning av olika produkter är något som bör inrymmas i ett besökscenter. Försäljning av lokalproducerade produkter eller varor med annan koppling till besöksmålet är att föredra. Kunnig personal Eftersom den information som ett Visitor Center förmedlar ska vara fördjupad och eftersom besökarens upplevelse ska maximeras ställs höga krav på kompetent personal. 12

13 Koncept, tematisering och storytelling Att kunna berätta en bra historia är en nyckel till framgång, både vad det gäller upplevelsen av besökscentret och marknadsföring av den. Fördjupad information I och med att ett Visitor Center ska vara en form av museum ska också den information som sprids där vara fördjupad, kvalitativ och ha sin grund i forskning. Interpretation Visitor Centers, framförallt i USA har en stark betoning på interpretation - levandegörandet av besöksmålet. Personal kan exempelvis utbildas i att förmedla information på nya och medryckande sätt. 13

14 Intressenter För att få ett besökscenter levande och för att kunna gå med vinst behövs samverkan aktörer emellan. Nedan följer en genomgång av de intressenter som ett Visitor Center har att förhålla sig till. Föreningar och företag Föreningar av olika slag, företag, teatergrupper och konstnärer kan alla engageras och erbjudas utrymme i ett besökscenter. Ju fler aktörer som bidrar med innehåll, desto intressantare. Föreningar och/eller stiftelser kan också ta ansvar för driften av ett besökscenter. Potentiella medarbetare Medarbetare kan vara alltifrån välutbildade historiker och museiintendenter till sommararbetande skolungdomar och skådespelare som hjälper till att levandegöra besöksmålet. Länsstyrelse, museer, turistorganisationer Olika institutioner såsom Länsstyrelse, region, turistorganisationer och museer kan samverkan och samfinansiera besökscenter. Forskare, föreläsare Ett besökscenter kan inhysa konferensanläggning och/eller erbjuda kontorsytor och föreläsningsmöjligheter till forskare och andra sakkunniga. 14

15 Akademin, utbildningsväsendet Samverkan med akademin kan medverka till att nivån på besökscentret bibehålls jämn och hög. Det är vikigt att vara a jour med de senaste rönen, både gällande det specifika område man verkar inom och vad det gäller turismnäringen i stort. Det arkeologiska centret i Uppåkra ska ha Lunds universitet både som hyresgäst, samverkanspartner och vetenskaplig garant. Skolklasser är en betydelsefull målgrupp för Visitor centers. Andra Visitor Centers Ju fler Visitor Centers som etableras på den svenska marknaden, desto mer etablerat kommer begreppet bli bland allmänheten och övriga intressenter. Samverkan och utbyte av erfarenheter besökscenter emellan kan bidra till att förbättra verksamheterna. Närliggande ort/orter Ett besök på ortens Visitor Center kan vara ett led i den lokala skolans undervisning, försäljning av lokala produkter är vanligt förekommande och ett besökscenter skapar också arbetstillfällen. Ett Visitor Center kan vara en arena där ortens företag och föreningar kan träffas. Befintlig besöksnäring Ett besökscenter ska samverka med befintlig besöksnäring på orten och ska kunna ge information om andra sevärdheter än den centret ligger i anslutning till. Entreprenörer Entreprenörer kan etablera sig i eller i anslutning till centret. Det kan handla om alltifrån företag som kör båtturer eller häst och vagn till glassförsäljare och restaurangägare. Att inhysa flertalet hyresgäster i ett besökscenter kan vara ett sätt att nå lönsamhet på. Media Det är viktigt att från början etablera en bra relation med lokal media från start. Ett bra Visitor Center uppdateras och förnyas kontinuerligt och anordnar aktiviteter av nyhetsvärde. Kommun och region Kommun och region är ofta initiativtagare och finansiärer av besökscenter. 15

16 Besökare Ett Visitor Centers ska oftast tilltala hela den breda allmänheten personer i varierande åldrar och med olika förkunskaper. Att ett Visitor Center existerar är också vikigt för att locka turister till orten: 16

17 Besökare I och med att den målgrupp som besökscenter har är extremt bred ställs stora krav på verksamhetens innehåll. Både svenskspråkiga besökare och turister från utlandet bör kunna tillgodogöra sig den information som verksamheten tillhandahåller. Centren bör även vara anpassade för personer med funktionsnedsättningar - tillgänglighet är en viktig demokratifråga och således ett krav från de offentliga organ som ett center kan tänkas samverka med. Men vad vill egentligen denna breda målgrupp ha och vilka anledningar finns det till att besöka ett Visitor Center? Finns det besöksunderlag för Visitor Centers? År 2000 när undersökningen av Storbritanniens 500 Visitor Centers påbörjades drog besökscentren till sig närmare 30 miljoner besök per år. Det genomsnittliga antalet besök per center år 2000 var I Storbritannien skedde en explosionsartad ökning av antalet Visitor Centers mellan åren 1989 och 1999, då 259 nya öppnades. (den siffran är dessutom en underskattning eftersom vissa center kategoriseras som exempelvis arbetsplatser eller historiska hus.) Besökarna är beredda att betala Över hälften av ovan nämnda Visitor Centers (59%) hade fri entré. De Visitor Centers som var gratis lockade 62 % av den totala andelen av besökarna, alltså endast en något högre andel än de center som var belagda med entréavgift, vilket påvisar att besökarna är beredda att betala för den typ av upplevelse som ett besökscenter erbjuder. 17

18 Vem besöker ett Visitor Center? Ett besökscenter lockar inte bara utländska turister, även inrikesresenärer och lokalbefolkning kan tänkas besöka ett Visitor Center. I undersökningen från Storbritannien var 14 % av besökarna från utlandet och barn utgjorde 36 % av besökarna. Hur lång är besökstiden på ett Visitor Center? Genomsnittlig besökstid på ett Visitor Center i Storbritannien är 99 minuter, vilket är ungefär samma siffra som för museer och gallerier, men mindre tid än genomsnittssiffran för övriga typer av turistattraktioner vilket är 155 minuter. Varför besöker man ett Visitor Center? När besökare anger varför de besöker ett besökscenter är svaren varierande, men för många är det "bara något att göra". Det kan tolkas som att förväntningarna på centren inte är jättehöga och därför finns möjlighet till att överraska besökare på ett positivt sätt. Krav på kontinuerlig uppdatering Nämnda undersökning visade att center som hade föråldrad teknik eller ej uppdaterade utställningar snabbt tappade besökare. Trender Det går även trender i vilka besöksmål som är populära, just nu är intresset för kulturarv och miljö stort. 18

19 Finansieringsformer och organisering Vanliga huvudmän och finansiärer Kommun Länsstyrelse Region Stiftelser Ekonomiska föreningar I Storbritannien var det vanligare förr att Visitor Centers finansierades av staten, numer är privat drift det vanligaste. Centren kan ändå samarbeta med lokala myndigheter och det är vanligt att flertalet lokala entreprenörer samverkar. Att välja finansieringsform Att välja finansieringsform är en viktig fråga. Engelska forskare påtalar risken med att endast finansieras av offentliga organ, det kan vara svårt att gå med vinst och det kan leda till nedskärningar i verksamheten som inte är befogade. Att bjuda ut delar av verksamheten som arrenden eller att ta in hyresgäster i ett besökscenter kan vara sätt att nå lönsamhet på. Exempel på finansieringsformer i Sverige Uppåkras Visitor Center ska drivs av en stiftelse där flertalet starka aktörer är med, exempelvis närliggande kommuner och Region Skåne ingår. En donation utgör grunden för finansieringen av uppförandet, inkomster förutspås komma från bland annat hyresgäster såsom Lunds universitet. Ett exempel med mindre påverkan från det offentliga är besökscentret i Dalarö. Det drivs av en förening vid namn Dalarö Kultur- och Föreningscentrum. Det finns även exempel där initiativtagare är en offentlig aktör som utformar strategi, men där de olika verksamheterna i centret står för den egna driften inom ramen för strategin. 19

20 Effekter av ett Visitor Center Fler besökare Turismlitteraturen poängterar att historiska byggnader och naturskyddsområden som erbjuder någon form av struktur för sina besök lockar fler än de besöksmål som inte har någon samordnande funktion. I Washington, USA, fick The Capitol Visitor Center 2,3 miljoner besök under sitt öppningsår. Det är dubbelt så många besökare som kom till området jämfört med året innan besökscentret fanns. Framgångsrik besöksnäring En tänkbar effekt av ett Visitor Center är att den övriga besöksnäringen på orten och den lokala ekonomin kan få ett uppsving. Effektivisering av funktioner Genom att samla flera funktioner under ett och samma tak kan effektivisering av verksamheter uppnås. Finns flera aktörer samlade på ett ställe kan det bidra till att besökarnas upplevelse av besöksmålet maximeras. Utveckling av besöksmålet Besökscenter kan aktivt arbeta med den lokala ortens utveckling genom exempelvis satsningar på hållbarhet, främjande av lokal mat, kultur och historia. Tabellen nedan visar att de som besökt ett Visitor Center är välvilligt inställda till att besöka andra platser i området de befinner sig i. De kan även tänka sig att besöka samma plats igen. Kunskapsökning De som besökt ett Visitor Center tar ofta med sig starka intryck därifrån. I tabellen ovan syns att besökare fått en större förståelse för miljöfrågor och för ortens kulturella arv efter att ha varit på ett Visitor Center. 20

21 Exempel på Visitor Center i Sverige Case 1 - Naturrum Naturum är besökscentrum till skyddade naturområden och är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger. Idag finns ett 40- tal naturum i Sverige från Abisko i norr till Stenshuvud i Skåne. Naturum har haft över 1,1 miljon besök det senaste året och över 1000 skolklasser har besökt naturum som ett led i sin utbildning. Verksamhet Utställningar och guidade turer kombineras oftast med utomhusaktiviteter. Förväntad besöksfrekvens för ett enskilt Naturum är minst besök per år. Finansiering och drift Statliga naturum ägs av Naturvårdsverket. Huvudman är ofta länsstyrelse eller annan områdesförvaltare. Huvudman, ägare och förvaltare för icke statliga naturum kan vara stiftelser, kommuner och organisationer. Huvudmannen kan även utse andra naturumsförvaltare via uppdrag, arrende eller annat avtal. Naturvårdsverket delfinansierar naturum, de ger även bidrag till icke statliga anläggningar. Mål Verksamhetens mål är att kommunicera naturvetenskapliga, kulturella och natur- och kulturhistoriska värden. Den information Naturum sprider kan exempelvis betona behovet av att vårda naturen, allemansrätten och människans roll i naturen. Urval av riktlinjer för Naturum Utformningen av naturum ska hålla hög klass. Utställning och skyltar ska vara estetiskt tilltalande och kvalitativa sett till både innehåll och materialval. Naturum ska vara bemannade med välutbildad personal, som kan sitt område väl. Naturum ska ha generösa öppettider som passar allmänhet och skolor. Verksamheten bör tydligt informera om bestämmelser, vad man får och inte får göra på besöksmålet. Naturum ska innehålla samlingslokal för minst 25 personer och en utställningsyta om minst 100 m². 21

22 Statligt ägda naturum är kostnadsfria. Programverksamhet, temadagar, föredrag och guidning får vara belagda med avgift. Case 2 - Dalsland Center I Mellerud finns det framgångsrika Dalsland Center - en av de första och få i Sverige som använt sig av benämningen Visitor Center. Centret har varje år mer än besökare. Källa: upperud.se/pages/default.asp?sectionid=1649 Vad inryms i Dalslands Center? Kanalmuseum Turistbyrå Utställningar Butik Café, restaurang och kiosk Konferenslokaler Övernattningsmöjligheter. Försäljning Science Center Inuti besökscentret finns bland annat en utställning som Dalslands näringsliv ansvarar för. Ett exempel på försäljning är att lokala konsthantverkare saluför sina alster i centret. Deras Science Center är till för barn och unga med inriktning vatten. 22

23 Öppettider: 1 maj - 26 juni juni - 15 augusti augusti 31 augusti September alla helger Fri entré Case 3 - Söderköpings Visitor Center Göta Kanal marknadsför sig som en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Det finns en mängd turistbyråer längs med kanalen och i Söderköping återfinns även ett Visitor Center. Söderköping har en turismstrategi som genomsyrar deras besökscenter. Den innehåller fyra profilområden; idyllen, medeltiden, naturen och båtlivet. Funktioner Kunskapscentrum för stadens medeltida arv Allmän turistinformation Evenemang Utställningar Kompetensutvecklingsmöjligheter. Båtturer Marknadsföringsmöjligheter för organisationer Medeltidshörna Skapande verkstad för barn Verksamhet Besökscentrets verksamhet är idag uppdelad i tre delar; Turistinformationsavdelning - drivs av företagarorganisationen Stadskärnsföreningen En del med fokus på stadens medeltida arv, där barn från 6-12 år är huvudmålgruppen Kommunens stads - och skärgårdsföretag visar upp sig i en del av centret och där finns försäljning av souvenirer. Även konstnärsföreningen ställer ut sina verk i lokalen och under sommartid arbetar keramiker och drejare utanför besökscentret. 23

24 Det finns också en pysselhörna för barnen där materialet bekostas till självkostnadspris. Så kallade sommarungdomar sommarjobbande gymnasieungdomar från kommunen sköter besökscentrets barnavdelning. I och med att olika aktörer turas om att finnas i centret blir utställningar och produktutbud aldrig inaktuellt. Det är dock kommunen som ensamt står för besökscentrets finansiering. Mål Målet med Söderköpings Visitor Center är att visa upp hela Söderköping på en plats och att samla flera funktioner på ett och samma ställe. Ett annat uttalat syfte är att med hjälp av centret locka båtturisterna från kanalen in till stan. Budgeteringen var inte genomförd när besökscentret öppnade vilket har lett till att centret hittills har varit en förlustaffär för kommunen. Närmsta målet är att nå ekonomisk lönsamhet och starta upp en caféverksamhet i bygganden. Samverkan Eftersom kommunen ville att hela orten skulle representeras i centret bjöds föreningar och företag tidigt in i processen. Idag kan organisationer kostnadsfritt marknadsföra sig själva och sina varor i lokalerna. Exempelvis kan butiker från city visa upp sina produkter i besökscentret och på så sätt locka båtturisterna in till stadens centrum. Besöksfrekvens Öppningsåret 2010 kom besökare År 2011 kom över besökare Öppettider: Juni - september 8 juni - 21 juni alla dagar Midsommarhelgen juni fre- sön juni - 12 aug alla dagar aug alla dagar Fri entré 24

25 Case 4 - Uppåkra arkeologiska center Det finns idag ett arkeologiskt center i Uppåkra, där det 2007 hittades ett järnåldersfynd som fick stor uppmärksamhet internationellt. Uppåkra planeras i framtiden bli en kombination av Science och Visitor Center. Uppåkra är en av de största satsningarna på ett Visitor Center i Sverige, uppförandet beräknas kosta ca 85 miljoner svenska kronor. Tidsplan för uppförandet av Uppåkras Visitor Center Mål Källa: content/uploads/2010/10/uppakraprogram.pdf Enligt förstudien ska centret i Uppåkra vara navet i en sammanverkan mellan flera funktioner, tanken är att centret ska bli en plats där vetenskapen och allmänheten kan mötas. Uppåkras mål är att få en plats på Unescos Världsarvslista. Fokus Uppåkras Center förväntas lägga stort fokus på kulturhistoria och utbildningsväsendet. Arkiv, bibliotek och viss forskning ska förläggas till centret. Arkeologer ska guida besökare vid utgrävningarna, man hoppas kunna utveckla nya metoder för publik arkeologi. En risk med denna satsning är att besökssiffrorna kan dala när de arkeologiska utgrävningarna till slut är färdiga. Birkas sjunkande besökssiffror förklaras med att fältarkeologi inte längre bedrivs och därav har publiciteten i media också avtagit. Finansiering En stor donation utgör grunden för finansieringen av det tilltänkta centret, men det finansieras till stor del även av Region Skåne och Lunds universitet som är hyresgäster. Centret ska drivas som en stiftelse där Lunds och Staffanstorps kommuner, Lunds stift, Uppåkra församling och Region Skåne ingår. Universitetet och Länsstyrelsen kallas också för vetenskapliga garanter. 25

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Dalslands kanal 2009 2010.

Dalslands kanal 2009 2010. Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Slutrapport 2010-11-21 Förstudien: Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Lars-Erik Hammar, Västarvet FOTOFÖRTECKNING

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

V ààtáäéã. - ett verktyg i platsmarknadsföring?

V ààtáäéã. - ett verktyg i platsmarknadsföring? Mittuniversitetet 2010-06-03 Institutionen för Samhällsvetenskap Turismprogrammet Turismvetenskap C Kandidatuppsats 15hp, VT 2010 V ààtáäéã - ett verktyg i platsmarknadsföring? Författare: Caroline Johansson,

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Museers marknadsföring mot hotell

Museers marknadsföring mot hotell Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2014 Museers marknadsföring mot hotell hur marknadsföringen har förändrats sedan

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur utvecklar man ett matfestivalkoncept ur ett upplevelseproduktionsperspektiv?

EXAMENSARBETE. Hur utvecklar man ett matfestivalkoncept ur ett upplevelseproduktionsperspektiv? EXAMENSARBETE Hur utvecklar man ett matfestivalkoncept ur ett upplevelseproduktionsperspektiv? exemplifierat med en konceptutveckling för Vaxholms matfestival Sanna Ahlm Filosofie kandidatexamen Upplevelseproduktion

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer