Visitor Center. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visitor Center. Rapport 2012-02- 29"

Transkript

1 Visitor Center Rapport Uppdragsgivare: Bergslaget Kundansvarig: Jonas Dahl

2 Visitor Center Allt högre krav ställs idag på upplevelseindustrin. Människor eftersöker extraordinära upplevelser och förstklassig service och i och med det höjs förväntningarna på besöksmål. Ett genomtänkt och välskött Visitor Center kan därför vara en viktig nyckel till framgång. Förutom att ge information och service ska ett Visitor Center levandegöra den sevärdhet som den ligger i anslutning till. Ett Visitor Center ska med hjälp av exempelvis multi- media, interaktiva utställningar, lokal anknytning, guidade turer och föreläsningar maximera upplevelsen för besökarna. Men att få till stånd ett Visitor Center som lyckas efterleva dessa rekommendationer är inte lätt, de är dyra att utveckla och driva. Internationellt sett har Visitor Centers länge varit en del av turistlandskapet och upplevelseindustrin, till skillnad från i Sverige där konceptet är relativt nytt. I denna rapport har vi därför valt att hämta in underlag från Storbritannien, Australien och USA, men vi ger även exempel på svenska besöksmål som lyckats etablera framgångsrika besökscenter. 2

3 Innehåll Inledning s 4 Vad är ett Visitor Center?...s 5 Olika former av Visitor Center Resultat.. s 7 Vad är syftet med att bygga ett Visitor Center? Utformningen av ett Visitor Center Framgångsfaktorer Intressenter Besökare Finansieringsformer och organisering Effekter av ett Visitor Center Exempel på Visitor Center i Sverige...s 21 Case 1 Naturum Case 2 Dalsland Center Case 3 Söderköpings Visitor Center Case 4 - Uppåkra arkeologiska Center Case 5 - Dalarö Avslutning s 27 Källförteckning.s 29 3

4 Inledning Denna studie förtydligar vad ett Visitor Center är, varför det behövs, vad det kan innehålla, hur det kan finansieras och vilka aktörer som kan samverka kring ett center. Vi lyfter fram lyckade exempel och forskning på området för att förmedla såväl teoretisk som praktisk kunskap kring fenomenet Visitor Center. Metod Studien utgår från en explorativ metod vilket innebär att vi förhåller oss löst till våra frågeställningar. Det finns väldigt lite forskning kring Visitor Centers. Storbritannien och USA ligger före Sverige på området, både vad det gäller etablering av Visitor Centers och forskningen kring dem. I Storbritannien genomfördes en undersökning av landets 500 Visitor Center i början av talet och den statistik vi hänvisar till i denna rapport är hämtad därifrån. Vi har studerat litteratur kring turismutveckling, marknadsföring och upplevelseturism. Vi har även intervjuat ansvariga för besökscenter och läst förstudier och rapporter. Frågeställningar Vad är ett Visitor Center? Vilka rekommendationer finns gällande Visitor Centers? Varför ska ett besöksmål ha ett Visitor Center? Vilka nyttor och effekter finns? Vilka driftsformer rekommenderas? Vilka intressenter lämpar sig för samverkan? Finns det exempel på framgångsrika Visitor Centers i Sverige? Disposition Denna rapport är uppbygg i fem delar; Inledning; Definition av vad ett Visitor Center är; Resultat; Case ; Slutdiskussion 4

5 Vad är ett Visitor Center? Ett Visitor Center är en fysisk plats, belägen vid ett specifikt besöksmål. Ett besökscenter innehåller oftast flertalet funktioner. Ett Visitor Center inrymmer ofta turistbyrå, utställningar, restauranger och caféer gärna med en lokal anknytning. Andra typiska företeelser på ett besökscenter är guidade turer och samverkan med utbildningsväsendet. Moderna kommunikationsmedel, såsom filmvisningar och interaktiva skärmar används ofta för att maximera besökarnas upplevelse. Genom denna typ av teknologi kan centrets innehåll varieras och hållas levande till ett relativt billigt pris. Vad skiljer ett Visitor Center från en Turistbyrå? Ett Visitor Center tillhandahåller ofta traditionell turistinformation såsom kartor och förmedling av boende, men de ska erbjuda mer än en vanlig turistinformation. För att förtydliga vad som skiljer ett Visitor Center från en turistbyrå, kan man säga att turistbyrån förmedlar allmännyttig information om ett geografiskt område, den ger förslag på övernattningsmöjligheter och delar ut kartor. Ett Visitor Center ligger oftare i anslutning till en specifik sevärdhet och bör ha en speciell inriktning som är kopplad till besöksmålet i fråga. Fokus ska ligga på levandegörandet av besöksmålet och förmedlandet av upplevelser och service till besökarna. Vad är en upplevelse? En upplevelse är något vi tar in med alla våra sinnen, något som framkallar känslor och något vi bär med oss. En upplevelse av ett Visitor Center kan beskrivas som summan av alla intryck besökaren tar med sig när han eller hon går därifrån. Svenska forskare använder begreppet upplevelserum för att beskriva den fysiska plats där en upplevelse produceras, levereras och konsumeras. Ett bra Visitor Center är ett upplevelserum som förstärker besökarnas intryck av besöksmålet. Övriga funktioner Förutom att bidra till och förstärka upplevelsen av ett besöksmål är ett Visitor Center en viktig del av en välutvecklad turistisk produkt genom sina stöd- och serviceprodukter såsom information, mat&dryck, toaletter, shop, parkering, etc. 5

6 Olika former av Visitor Center Herritage Center Ett Herritage Center är ett slags museum som är vikt åt historiska och kulturella och i viss mån naturmässiga värden. Skillnaden mellan ett Herritage Center och ett traditionellt museum är att ett Herritage Center i större utsträckning erbjuder utställningar där besökaren kan delta aktivt. Den information som ges ut vid ett Herritage Center ska vara mer fördjupad än de broschyrer man får vid vanliga besöksmål eller turistbyråer. Interpretation Center Ett Interpretation Center är en modern kombination av museum och turistinformation som ligger i nära anslutning till en kulturellt, historiskt eller naturmässigt viktig plats. Interpretation går att översätta med orden uttolkning eller levandegöra. Ett Interpretation Center ska alltså levandegöra besöksmålet, öka förståelsen för och kunskapen om historiska eller kulturella arv. Centrets personal innehar en nyckelroll vad det gäller förmedlandet av kunskap till besökarna. De bör vara kunniga inom området och ha god serviceförmåga. Information ska gärna överföras på ett modernt och interaktivt sätt. Nature Center Ett Nature Center är en form av Visitor Center som ligger vid naturskyddsområden. Oftast bedrivs de av offentliga aktörer eller organisationer som har som mål att utbilda besökarna om natur och miljö. 6

7 Resultat I kommande text sammanfattas den information vi fått fram gällande Visitor Centers. Statistiken som förekommer är främst hämtad från en undersökning gjord på Storbritanniens 500 besökscenter år Tabeller är hämtade från hemsidan Tourism Insights. I annat fall nämns det specifikt. Vad är syftet med att bygga ett Visitor Center? Visitor Centers uppkom från början på stora och kända besöksmål som hade behov av att sammanföra olika aktörer och organisera människors besök på ett effektivt sätt. Andra grundläggande anledningar till att bygga ett Visitor Center är att få besökare att stanna längre, uppleva mer och bli mer nöjda. I dagens turistlandskap finns ett ökat behov av samverkan. Den moderna turisten vill inte behöva gå till en turistbyrå, ett museum, en lokal handlare och sedan till en restaurang. Ett Visitor Center ska därför vara ett centrum där allt det bästa från ett besökmål finns samlat. Samla funktioner under ett tak Tanken är att ju fler funktioner och aktörer som samverkar, desto fler besökare attraheras att komma till platsen. Ju mer det finns att uppleva, desto längre stannar också besökaren. Förmedla turistinformation Turistbyråer förutspås i framtiden behöva efterlikna eller uppgå i ett Visitor Center. Forskningen tror att byråerna kommer gå mot en mer omfattande roll, där fördjupad kunskap, ny teknik, personalens kompetens och samverkansprojekt är nyckelord. Ge service Flertalet servicefunktioner inryms i ett Visitor Center exempelvis mat, guidade turer, hjälp med boendebokning och uthyrning av cyklar. Orientera besökarna Många människor är nyfikna på att besöka exempelvis historiska platser och byggnader, men finns ingen infrastruktur för besöksmålet tvekar många. Ett Visitor Center ska organisera människors besök på ett effektivt och underhållande sätt. Levandegöra besöksmålet Visitor Centers byggs ofta i anslutning till historiska, kulturella eller industriella arv, för att hålla arvet vid liv och göra det intressant för dem som besöker platsen idag. Förmedla kunskap 7

8 Ett Visitor Center syftar ofta till att förmedla kunskap om den bygd, arv eller attraktion den ligger i anslutning till. Den kunskap som sprids hos besökscenter ska vara mer fördjupad och förmedlad på ett sådant sätt att besökaren inte får känslan av att informationen kunnat införskaffas via en snabb titt på hemsidan. Maximera besökarnas upplevelse Ett Visitor Center ska bidra till att upplevelsen - summan av alla intryck en besökare tar med sig ifrån den plats de besökt ska vara så positiv som möjligt. En bra upplevelse är: Äkta Den information som är del av upplevelsen måste kännas pålitlig, tydlig och väsentlig. Underhållande Besökaren måste bli engagerad i upplevelsen, vilket kan uppnås med hjälp av exempelvis interaktivitet integrerat i utställningarna. Personlig En besökare som känner sig sedd och som får information presenterad på ett otraditionellt eller personligt sätt känner sig ofta nöjd. En lärandeprocess Ett syfte med ett Visitor Center är att besökaren ska kunna gå därifrån med mer kunskap om besöksmålet än vad han eller hon hade innan. Lokalt förankrad Upplevelsen blir mer äkta och känns starkare om den är genuin och känns tät förknippad med det geografiska område och den miljö den förmedlas i. Utveckling av orten och besöksmålet Genom ett Visitor Center skapas en infrastruktur för besök och aktiviteter på den givna orten, vilket gynnar både bygden och besöksmålet i sig. Ett Visitor Center ska även vara en samlingsplats där entreprenörer kan samverka vilket kan utveckla företagandet på orten. 8

9 Utformningen av ett Visitor Center Utformningen av ett Visitor Center är viktigt ur såväl ett estetiskt som praktiskt perspektiv. Öppna, lättnavigerade ytor, många toaletter, barnrum och fungerande kösystem är exempel på sådant som påverkar besökarens upplevelse. Rummets utformning, personalens bemötande och samspelet med de övriga besökarna påverkar besökarens nöjdhet i allra högsta grad. Fysiska faktorer Interaktionen påverkar upplevelsen Trivsam och attraktiv miljö Lokalisering Parkering Faciliteter Tillgänglighet Design, arkitektur Layout Dekor Utrustning En undersökning av Storbritanniens Visitors Center visade att fysiska faktorer som tillgång på toaletter och bra parkeringsmöjligheter är väl så viktiga som personalens kunskap och utbudet av butiker: 9

10 Arkitektur Ett Visitor Center bör även vara vacker till sin fysiska form för att attrahera besökare. Många av de Visitor Center som finns idag har extraordinär arkitektur. Vacker arkitektur medför en möjlighet att locka besökare till guidade visningar av byggnaden i sig, vilket breddar gruppen av potentiella besökare. Exempel på naturumsbyggnader I riktlinjerna för naturum, som är besökscenter vid naturskyddsområden, står det uttryckligen att naturum ska ha höga ambitioner vad det gäller arkitektur, formgivning och design. Store Mosse, Gnosjökommun. Foto: Martha Wägéus Vattenriket i Kristianstads kommun. Foto: Karin Magntorn Val av arkitektur Ett Visitor Center kan med fördel utlysas som en arkitekttävling, det medför att bygganden får publicitet redan innan den antar fysisk form, vilket i sin tur skapar ett intresse hos allmänheten. Utformningen av det planerade besökscentret i Uppåkra bestäms just nu med hjälp av en arkitekturtävling. Förslag på utformning av besökscentret i Uppåkra, den lyfta grästorvan. Källa: 10

11 Framgångsfaktorer Nedan följer en genomgång av de faktorer som karaktäriserar ett framgångsrikt Visitor Center. Lokal anknytning Turisten söker ofta det genuina och lokala. Även för de närboende är det viktigt med igenkänning, ett Visitor Center ska företräda och spegla den bygd den verkar för. Interaktion Möjlighet till samverkan mellan olika funktioner och aktörer är ett av de vanligaste syftena med att bygga upp ett Visitor Center. Interaktion ska finnas mellan både. Up to date Visitor Centers ska särskilja sig från traditionella museer med fasta utställningar genom att låta innehållet i sina utställningar vara föränderliga och presenterade på ett modernt set. Hands on Begreppet hands on betyder att besökarna kan vara aktiva vid sitt besök på ett Visitor Center, inte bara passiva mottagare av information. Många besökscenter har skapande verkstäder för barn eller utställningar där man själv kan prova på saker, exempelvis hur det är att vara arkeolog eller att studera föremål i mikroskop. 11

12 Variation Ett besökscenter ska variera sina utställningar och aktiviteter samt ha ett brett utbud av funktioner som passar för alla åldrar och olika intressen. Restauranger, caféer, kiosker Servering och förtäring är exempel på serviceutbud som ett besökscenter bör tillhandahålla. Utställningar Ett Visitor Center är en form av museum, utställningar är således ett självklart inslag. Vissa besökscenter har en större, fast utställning som de kompletterar med mindre och tillfälliga utställningar. Turistinformation och service Turistinformation är en av de viktigaste funktionerna, ofta finns en turistbyrå i ett Visitor Center och en separat informationsdisk för den specifika sevärdheten. Service kan bestå i hjälp med boendebokning, försäljning av biljetter till evenemang, kanot- och cykeluthyrning. Multi- media Filmvisningar och skärmar möjliggör interaktivitet. Med hjälp av teknologiska lösningar integrerat i utställningarna går det att förnya innehållet på ett smart sätt. Guidade turer, föredrag och seminarium Guidade turer är en självklarhet på Visitor Centers, men många erbjuder även fördjupning i form av föredrag och seminarium för sakkunniga. Faciliteter Faciliteter i form av exempelvis toaletter och god infrastruktur omnämns i både litteratur och besökarundersökningar som viktigt för den totala upplevelsen. Försäljning Försäljning av olika produkter är något som bör inrymmas i ett besökscenter. Försäljning av lokalproducerade produkter eller varor med annan koppling till besöksmålet är att föredra. Kunnig personal Eftersom den information som ett Visitor Center förmedlar ska vara fördjupad och eftersom besökarens upplevelse ska maximeras ställs höga krav på kompetent personal. 12

13 Koncept, tematisering och storytelling Att kunna berätta en bra historia är en nyckel till framgång, både vad det gäller upplevelsen av besökscentret och marknadsföring av den. Fördjupad information I och med att ett Visitor Center ska vara en form av museum ska också den information som sprids där vara fördjupad, kvalitativ och ha sin grund i forskning. Interpretation Visitor Centers, framförallt i USA har en stark betoning på interpretation - levandegörandet av besöksmålet. Personal kan exempelvis utbildas i att förmedla information på nya och medryckande sätt. 13

14 Intressenter För att få ett besökscenter levande och för att kunna gå med vinst behövs samverkan aktörer emellan. Nedan följer en genomgång av de intressenter som ett Visitor Center har att förhålla sig till. Föreningar och företag Föreningar av olika slag, företag, teatergrupper och konstnärer kan alla engageras och erbjudas utrymme i ett besökscenter. Ju fler aktörer som bidrar med innehåll, desto intressantare. Föreningar och/eller stiftelser kan också ta ansvar för driften av ett besökscenter. Potentiella medarbetare Medarbetare kan vara alltifrån välutbildade historiker och museiintendenter till sommararbetande skolungdomar och skådespelare som hjälper till att levandegöra besöksmålet. Länsstyrelse, museer, turistorganisationer Olika institutioner såsom Länsstyrelse, region, turistorganisationer och museer kan samverkan och samfinansiera besökscenter. Forskare, föreläsare Ett besökscenter kan inhysa konferensanläggning och/eller erbjuda kontorsytor och föreläsningsmöjligheter till forskare och andra sakkunniga. 14

15 Akademin, utbildningsväsendet Samverkan med akademin kan medverka till att nivån på besökscentret bibehålls jämn och hög. Det är vikigt att vara a jour med de senaste rönen, både gällande det specifika område man verkar inom och vad det gäller turismnäringen i stort. Det arkeologiska centret i Uppåkra ska ha Lunds universitet både som hyresgäst, samverkanspartner och vetenskaplig garant. Skolklasser är en betydelsefull målgrupp för Visitor centers. Andra Visitor Centers Ju fler Visitor Centers som etableras på den svenska marknaden, desto mer etablerat kommer begreppet bli bland allmänheten och övriga intressenter. Samverkan och utbyte av erfarenheter besökscenter emellan kan bidra till att förbättra verksamheterna. Närliggande ort/orter Ett besök på ortens Visitor Center kan vara ett led i den lokala skolans undervisning, försäljning av lokala produkter är vanligt förekommande och ett besökscenter skapar också arbetstillfällen. Ett Visitor Center kan vara en arena där ortens företag och föreningar kan träffas. Befintlig besöksnäring Ett besökscenter ska samverka med befintlig besöksnäring på orten och ska kunna ge information om andra sevärdheter än den centret ligger i anslutning till. Entreprenörer Entreprenörer kan etablera sig i eller i anslutning till centret. Det kan handla om alltifrån företag som kör båtturer eller häst och vagn till glassförsäljare och restaurangägare. Att inhysa flertalet hyresgäster i ett besökscenter kan vara ett sätt att nå lönsamhet på. Media Det är viktigt att från början etablera en bra relation med lokal media från start. Ett bra Visitor Center uppdateras och förnyas kontinuerligt och anordnar aktiviteter av nyhetsvärde. Kommun och region Kommun och region är ofta initiativtagare och finansiärer av besökscenter. 15

16 Besökare Ett Visitor Centers ska oftast tilltala hela den breda allmänheten personer i varierande åldrar och med olika förkunskaper. Att ett Visitor Center existerar är också vikigt för att locka turister till orten: 16

17 Besökare I och med att den målgrupp som besökscenter har är extremt bred ställs stora krav på verksamhetens innehåll. Både svenskspråkiga besökare och turister från utlandet bör kunna tillgodogöra sig den information som verksamheten tillhandahåller. Centren bör även vara anpassade för personer med funktionsnedsättningar - tillgänglighet är en viktig demokratifråga och således ett krav från de offentliga organ som ett center kan tänkas samverka med. Men vad vill egentligen denna breda målgrupp ha och vilka anledningar finns det till att besöka ett Visitor Center? Finns det besöksunderlag för Visitor Centers? År 2000 när undersökningen av Storbritanniens 500 Visitor Centers påbörjades drog besökscentren till sig närmare 30 miljoner besök per år. Det genomsnittliga antalet besök per center år 2000 var I Storbritannien skedde en explosionsartad ökning av antalet Visitor Centers mellan åren 1989 och 1999, då 259 nya öppnades. (den siffran är dessutom en underskattning eftersom vissa center kategoriseras som exempelvis arbetsplatser eller historiska hus.) Besökarna är beredda att betala Över hälften av ovan nämnda Visitor Centers (59%) hade fri entré. De Visitor Centers som var gratis lockade 62 % av den totala andelen av besökarna, alltså endast en något högre andel än de center som var belagda med entréavgift, vilket påvisar att besökarna är beredda att betala för den typ av upplevelse som ett besökscenter erbjuder. 17

18 Vem besöker ett Visitor Center? Ett besökscenter lockar inte bara utländska turister, även inrikesresenärer och lokalbefolkning kan tänkas besöka ett Visitor Center. I undersökningen från Storbritannien var 14 % av besökarna från utlandet och barn utgjorde 36 % av besökarna. Hur lång är besökstiden på ett Visitor Center? Genomsnittlig besökstid på ett Visitor Center i Storbritannien är 99 minuter, vilket är ungefär samma siffra som för museer och gallerier, men mindre tid än genomsnittssiffran för övriga typer av turistattraktioner vilket är 155 minuter. Varför besöker man ett Visitor Center? När besökare anger varför de besöker ett besökscenter är svaren varierande, men för många är det "bara något att göra". Det kan tolkas som att förväntningarna på centren inte är jättehöga och därför finns möjlighet till att överraska besökare på ett positivt sätt. Krav på kontinuerlig uppdatering Nämnda undersökning visade att center som hade föråldrad teknik eller ej uppdaterade utställningar snabbt tappade besökare. Trender Det går även trender i vilka besöksmål som är populära, just nu är intresset för kulturarv och miljö stort. 18

19 Finansieringsformer och organisering Vanliga huvudmän och finansiärer Kommun Länsstyrelse Region Stiftelser Ekonomiska föreningar I Storbritannien var det vanligare förr att Visitor Centers finansierades av staten, numer är privat drift det vanligaste. Centren kan ändå samarbeta med lokala myndigheter och det är vanligt att flertalet lokala entreprenörer samverkar. Att välja finansieringsform Att välja finansieringsform är en viktig fråga. Engelska forskare påtalar risken med att endast finansieras av offentliga organ, det kan vara svårt att gå med vinst och det kan leda till nedskärningar i verksamheten som inte är befogade. Att bjuda ut delar av verksamheten som arrenden eller att ta in hyresgäster i ett besökscenter kan vara sätt att nå lönsamhet på. Exempel på finansieringsformer i Sverige Uppåkras Visitor Center ska drivs av en stiftelse där flertalet starka aktörer är med, exempelvis närliggande kommuner och Region Skåne ingår. En donation utgör grunden för finansieringen av uppförandet, inkomster förutspås komma från bland annat hyresgäster såsom Lunds universitet. Ett exempel med mindre påverkan från det offentliga är besökscentret i Dalarö. Det drivs av en förening vid namn Dalarö Kultur- och Föreningscentrum. Det finns även exempel där initiativtagare är en offentlig aktör som utformar strategi, men där de olika verksamheterna i centret står för den egna driften inom ramen för strategin. 19

20 Effekter av ett Visitor Center Fler besökare Turismlitteraturen poängterar att historiska byggnader och naturskyddsområden som erbjuder någon form av struktur för sina besök lockar fler än de besöksmål som inte har någon samordnande funktion. I Washington, USA, fick The Capitol Visitor Center 2,3 miljoner besök under sitt öppningsår. Det är dubbelt så många besökare som kom till området jämfört med året innan besökscentret fanns. Framgångsrik besöksnäring En tänkbar effekt av ett Visitor Center är att den övriga besöksnäringen på orten och den lokala ekonomin kan få ett uppsving. Effektivisering av funktioner Genom att samla flera funktioner under ett och samma tak kan effektivisering av verksamheter uppnås. Finns flera aktörer samlade på ett ställe kan det bidra till att besökarnas upplevelse av besöksmålet maximeras. Utveckling av besöksmålet Besökscenter kan aktivt arbeta med den lokala ortens utveckling genom exempelvis satsningar på hållbarhet, främjande av lokal mat, kultur och historia. Tabellen nedan visar att de som besökt ett Visitor Center är välvilligt inställda till att besöka andra platser i området de befinner sig i. De kan även tänka sig att besöka samma plats igen. Kunskapsökning De som besökt ett Visitor Center tar ofta med sig starka intryck därifrån. I tabellen ovan syns att besökare fått en större förståelse för miljöfrågor och för ortens kulturella arv efter att ha varit på ett Visitor Center. 20

21 Exempel på Visitor Center i Sverige Case 1 - Naturrum Naturum är besökscentrum till skyddade naturområden och är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger. Idag finns ett 40- tal naturum i Sverige från Abisko i norr till Stenshuvud i Skåne. Naturum har haft över 1,1 miljon besök det senaste året och över 1000 skolklasser har besökt naturum som ett led i sin utbildning. Verksamhet Utställningar och guidade turer kombineras oftast med utomhusaktiviteter. Förväntad besöksfrekvens för ett enskilt Naturum är minst besök per år. Finansiering och drift Statliga naturum ägs av Naturvårdsverket. Huvudman är ofta länsstyrelse eller annan områdesförvaltare. Huvudman, ägare och förvaltare för icke statliga naturum kan vara stiftelser, kommuner och organisationer. Huvudmannen kan även utse andra naturumsförvaltare via uppdrag, arrende eller annat avtal. Naturvårdsverket delfinansierar naturum, de ger även bidrag till icke statliga anläggningar. Mål Verksamhetens mål är att kommunicera naturvetenskapliga, kulturella och natur- och kulturhistoriska värden. Den information Naturum sprider kan exempelvis betona behovet av att vårda naturen, allemansrätten och människans roll i naturen. Urval av riktlinjer för Naturum Utformningen av naturum ska hålla hög klass. Utställning och skyltar ska vara estetiskt tilltalande och kvalitativa sett till både innehåll och materialval. Naturum ska vara bemannade med välutbildad personal, som kan sitt område väl. Naturum ska ha generösa öppettider som passar allmänhet och skolor. Verksamheten bör tydligt informera om bestämmelser, vad man får och inte får göra på besöksmålet. Naturum ska innehålla samlingslokal för minst 25 personer och en utställningsyta om minst 100 m². 21

22 Statligt ägda naturum är kostnadsfria. Programverksamhet, temadagar, föredrag och guidning får vara belagda med avgift. Case 2 - Dalsland Center I Mellerud finns det framgångsrika Dalsland Center - en av de första och få i Sverige som använt sig av benämningen Visitor Center. Centret har varje år mer än besökare. Källa: upperud.se/pages/default.asp?sectionid=1649 Vad inryms i Dalslands Center? Kanalmuseum Turistbyrå Utställningar Butik Café, restaurang och kiosk Konferenslokaler Övernattningsmöjligheter. Försäljning Science Center Inuti besökscentret finns bland annat en utställning som Dalslands näringsliv ansvarar för. Ett exempel på försäljning är att lokala konsthantverkare saluför sina alster i centret. Deras Science Center är till för barn och unga med inriktning vatten. 22

23 Öppettider: 1 maj - 26 juni juni - 15 augusti augusti 31 augusti September alla helger Fri entré Case 3 - Söderköpings Visitor Center Göta Kanal marknadsför sig som en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Det finns en mängd turistbyråer längs med kanalen och i Söderköping återfinns även ett Visitor Center. Söderköping har en turismstrategi som genomsyrar deras besökscenter. Den innehåller fyra profilområden; idyllen, medeltiden, naturen och båtlivet. Funktioner Kunskapscentrum för stadens medeltida arv Allmän turistinformation Evenemang Utställningar Kompetensutvecklingsmöjligheter. Båtturer Marknadsföringsmöjligheter för organisationer Medeltidshörna Skapande verkstad för barn Verksamhet Besökscentrets verksamhet är idag uppdelad i tre delar; Turistinformationsavdelning - drivs av företagarorganisationen Stadskärnsföreningen En del med fokus på stadens medeltida arv, där barn från 6-12 år är huvudmålgruppen Kommunens stads - och skärgårdsföretag visar upp sig i en del av centret och där finns försäljning av souvenirer. Även konstnärsföreningen ställer ut sina verk i lokalen och under sommartid arbetar keramiker och drejare utanför besökscentret. 23

24 Det finns också en pysselhörna för barnen där materialet bekostas till självkostnadspris. Så kallade sommarungdomar sommarjobbande gymnasieungdomar från kommunen sköter besökscentrets barnavdelning. I och med att olika aktörer turas om att finnas i centret blir utställningar och produktutbud aldrig inaktuellt. Det är dock kommunen som ensamt står för besökscentrets finansiering. Mål Målet med Söderköpings Visitor Center är att visa upp hela Söderköping på en plats och att samla flera funktioner på ett och samma ställe. Ett annat uttalat syfte är att med hjälp av centret locka båtturisterna från kanalen in till stan. Budgeteringen var inte genomförd när besökscentret öppnade vilket har lett till att centret hittills har varit en förlustaffär för kommunen. Närmsta målet är att nå ekonomisk lönsamhet och starta upp en caféverksamhet i bygganden. Samverkan Eftersom kommunen ville att hela orten skulle representeras i centret bjöds föreningar och företag tidigt in i processen. Idag kan organisationer kostnadsfritt marknadsföra sig själva och sina varor i lokalerna. Exempelvis kan butiker från city visa upp sina produkter i besökscentret och på så sätt locka båtturisterna in till stadens centrum. Besöksfrekvens Öppningsåret 2010 kom besökare År 2011 kom över besökare Öppettider: Juni - september 8 juni - 21 juni alla dagar Midsommarhelgen juni fre- sön juni - 12 aug alla dagar aug alla dagar Fri entré 24

25 Case 4 - Uppåkra arkeologiska center Det finns idag ett arkeologiskt center i Uppåkra, där det 2007 hittades ett järnåldersfynd som fick stor uppmärksamhet internationellt. Uppåkra planeras i framtiden bli en kombination av Science och Visitor Center. Uppåkra är en av de största satsningarna på ett Visitor Center i Sverige, uppförandet beräknas kosta ca 85 miljoner svenska kronor. Tidsplan för uppförandet av Uppåkras Visitor Center Mål Källa: content/uploads/2010/10/uppakraprogram.pdf Enligt förstudien ska centret i Uppåkra vara navet i en sammanverkan mellan flera funktioner, tanken är att centret ska bli en plats där vetenskapen och allmänheten kan mötas. Uppåkras mål är att få en plats på Unescos Världsarvslista. Fokus Uppåkras Center förväntas lägga stort fokus på kulturhistoria och utbildningsväsendet. Arkiv, bibliotek och viss forskning ska förläggas till centret. Arkeologer ska guida besökare vid utgrävningarna, man hoppas kunna utveckla nya metoder för publik arkeologi. En risk med denna satsning är att besökssiffrorna kan dala när de arkeologiska utgrävningarna till slut är färdiga. Birkas sjunkande besökssiffror förklaras med att fältarkeologi inte längre bedrivs och därav har publiciteten i media också avtagit. Finansiering En stor donation utgör grunden för finansieringen av det tilltänkta centret, men det finansieras till stor del även av Region Skåne och Lunds universitet som är hyresgäster. Centret ska drivas som en stiftelse där Lunds och Staffanstorps kommuner, Lunds stift, Uppåkra församling och Region Skåne ingår. Universitetet och Länsstyrelsen kallas också för vetenskapliga garanter. 25

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Känn dig som hemma när du jobbar borta.

Känn dig som hemma när du jobbar borta. Känn dig som hemma när du jobbar borta. 1 Om StayAt Boende med plats för livet. StayAt är alternativet till traditionella hotellrum. En plats där du kan känna dig som hemma, samtidigt som du får ett gästvänligt

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Västerby fas 2. Produkter

Västerby fas 2. Produkter Västerby fas 2 Bakgrund: Rengsjö hembygdsförening beviljades våren 2009 medel från leader för att utveckla turismen på landsbygden och samtidigt öka kunskapen om vårt kulturarv. Detta projektet Västerby

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Vasaborgen Uppsala slott. Historisk besöksattraktion i Uppsala slotts 1500-talsruiner

Vasaborgen Uppsala slott. Historisk besöksattraktion i Uppsala slotts 1500-talsruiner Vasaborgen Uppsala slott Historisk besöksattraktion i Uppsala slotts 1500-talsruiner Vasaborgen en port till historien Besökscentret på Uppsala slotts borggård är också tänkt att bli en ny entré till Vasaborgens

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

LICENSAVTAL INFOPOINT 2015

LICENSAVTAL INFOPOINT 2015 LICENSAVTAL INFOPOINT 2015 Inledning 2 Historik 2 Varför InfoPoint? 2 Beskrivning av InfoPoint 3 Rekommenderad arbetsmodell 4 Synliggörande av InfoPoint 5 InfoPoint-systemets fördelar 5 Utmaningar i arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

VISION 2016: Linnaeus Creativity Centre for Art and Science Ett händelsecentrum för överraskande kunskap

VISION 2016: Linnaeus Creativity Centre for Art and Science Ett händelsecentrum för överraskande kunskap VISION 2016: Linnaeus Creativity Centre for Art and Science Ett händelsecentrum för överraskande kunskap Linnaeus Creativity Centre of Art and Science är ett händelsecentrum med överraskande kunskap för

Läs mer

WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING

WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING VIT 1 Marknadsföring och kommunikation, skapa delaktighet med intresserade samt föra ut information i nya kanaler och till nya målgrupper. Avsaknad av en modern

Läs mer

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative - AFFÄRSPLAN - Camp Creative 2014 1 Innehållsförteckning Affärsidé...2 Vision och målsättning...3 Organisation...4 Beskrivning av koncept...5 Målgrupp...6 Konkurrenter... 7 Marknadsföring...7 Marknadsundersökning...

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Maj 2015 En gammal fråga. 1947: Hembygdsgården anordnas genom att ett äldre kokhus utrustas med insamlade inventarier 1980: I Länsstyrelsens utvecklingsplan

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer