Entré Ludvika. Projektbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entré Ludvika. Projektbeskrivning"

Transkript

1 Projektbeskrivning Entré Ludvika Ett projekt som syftar till att på ett fysiskt begränsat område skapa en tydlig, spännande och attraktiv entré till och från staden Ludvika

2 Denna, mera utförliga, projektbeskrivning följer samma upplägg och numrering som finns i ansökningsblanketten 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Ludvikas läge som centrum i Västerbergslagen med närheten till Mälardalen och samtidigt som en del av Mittdalarna medför stora krav på infrastrukturen och kommunikationerna till och från staden. Det omfattar både den fysiska tillgängligheten i form av vägar och järnvägar men också den virtuella närheten i form av god och tillgänglig internetnärvaro för besökare utanför kommunen. Ludvika är tillsammans med Borlänge och Falun tre av de största arbetsmarknaderna i Dalarna som samtidigt kompletterar varandra genom sina olika inriktningar, elektronik, basindustri och administration/samhällsservice. Ett centralt skäl blir därför att underlätta för invånarna och göra de olika arbetsmarknaderna tillgängliga på ett attraktivt och enkelt sätt. I dagsläget innebär läget för Rv 50 delvis ett hinder och en barriär mellan staden, de allmänna kommunikationerna och vattnet. Hindret försvårar för pendlare till och från Ludvika att på ett enkelt sätt nå stadens centrum samtidigt som den fysiska utformningen av vägen genom de centrala delarna inte inbjuder till spontana besök. Ett väsentligt skäl för detta projekt är att öppna stadens centrum både för vägresenärer som tåg- och bussresenärer. Samtidigt skall staden öppnas mot sjön Väsman för att ta till vara på de sjönära värden som idag är svåråtkomliga genom den dubbla barriären i form av riksvägen och bangården. En förutsättning för god tillgänglighet på plats är ett attraktivt resecentrum som binder samman de olika transportmedlen: tåg, buss, bil, båt, cykel och gående. I dagsläget finns inget sådant i Ludvika där de olika färdmedlen är samordnade på ett för den enskilde brukaren enkelt och lättåtkomligt sätt. Att lägga grunden för ett sådant centrum i Ludvika är därför det tyngsta skälet för att bedriva projektet Entré Ludvika i denna första etapp. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning Projektet skall i etapp 1: Tillskapa ett tillgängligt resecentrum med hjälp av befintlig stationsbyggnad och bussterminal Förbättra anslutningen mellan tåg och buss genom upprustning och bättre användning av plattformen vid spår 1 Den fysiska entrén till Ludvika skall kompletteras med en helt ny, användarvänlig, digital besöksentré som är tillgänglig både på nätet och för besökare på plats i Ludvika Förbättra trafikantinformationen för både tåg och buss vid resecentret samt i det nya biblioteket i centrum. Tillsammans med Banverket och Tåg i Bergslagen ta fram en prototyp för stationsutformning och grafisk profil i Bergslagen

3 Förbättra tillgängligheten för cyklister att nå tåg och buss genom bättre tillgång på cykelparkering i närområdet. Tillskapa fler parkeringar för pendlare och besökare Tillsammans med Banverket genomföra en bangårdsutredning som syftar till att göra en plan för framtida spåranvändning och som en följd av detta klargöra vilka spår mot Väsman-sidan som kan tas bort. Tillsammans med Vägverket göra en förstudie på placering och utförande på den bro som skall förbinda staden med resecentret och vidare mot sjön Väsman. I den kommande etapp 2 avses att gå vidare med byggnation av gång och cykelbro över riksväg 50 och bangården för att enkelt nå tågen och sjön Väsman från staden. Vidare planeras, utifrån resultatet av bangårdsutredningen, att gå vidare med spårsanering och även få en bättre anslutning för Bergslagspendeln till Ludvika station. 8.3 Syfte med projektet Projektet syftar till att på ett fysiskt begränsat område skapa en tydlig, spännande och attraktiv entré till och från staden Ludvika. Det skall ske genom att utveckla och bevara stationshuset, ritat av Cyrillius Johansson 1938, och omdana det till ett modernt resecentrum där alla typer av resenärer möter Ludvika och förs in i staden på olika sätt. Den fysiska entrén kompletteras av en digital entré till Ludvika som på olika sätt, enkelt leder till den sökta informationen..8.4 Projektets mål Ett nytt resecentra, Entré Ludvika, skall skapas i stationshuset. Klart för inflyttning under hösten 2009 En digital Entré Ludvika skall sättas i drift under hösten 2009 Olika grupper i samhället har varierande förutsättningar att utnyttja olika kommunikationsmedel. Planeringen behöver därför anpassas till krav som tillgodoser flera grupper av människor, barn, ungdomar, pensionärer, människor i yrkesverksam ålder, människor med och utan tillgång till bil samt fotgängare och cyklister. Tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade har särskilt stor betydelse, vilket avspeglas i lagstiftningen. Framförallt gäller detta åtgärder som underlättar för rörelsehindrade, synsvaga, hörselsvaga, allergiker samt förståndshandikappade. En anpassning för funktionshindrade innebär att planerna får en utformning som är nödvändig för att de skall vara tillgängliga för alla grupper i samhället. En sådan utformning av resecentret underlättar för alla resenärer Närhet, enkelhet och trafiksäkerhet är viktiga faktorer i utformningen. Cykelparkering utformas så att det är smidigt att parkera samt att man enkelt når plattform och bussterminalen. Parkeringsplatser för besökande och resenärer görs på ett sätt så att de stärker trafikmiljön och bidrar till trygg miljö för övriga besökare.

4 Nya informationstavlor och digitala informationssystem gör det enkelt att hitta i anläggningen och dess närhet. Även i det närliggande biblioteket kommer information för resande att finnas i form av realtidssystem. En aktiv, bemannad informationsdel kommer att få goda utrymmen i väntsalen, som återskapas miljömässigt med 1938 års ritningar som grund. Den administrativa delen får bra lokaler på plan två. Följande mätbara mål kommer att följas upp under projekttiden: Antalet resenärer som nyttjar det nya resecentret skall öka med 20 % under projekttiden Antalet besökare på den digitala entrén skall öka med 25 % under projekttiden Tillsammans med Tåg i Bergslagen skall det bli möjligt att ta med cykel på tågen 8.5 Projektets målgrupp Arbets- och studiependlare Näringslivet Invandrare och flyktingar Besökare och turister 8.6 Projektorganisation Projektledningen kommer att bestå av en projektledare och en biträdande projektledare som till sin hjälp har stöd av en ekonomifunktion. Kommunens planberedning, bestående av kommunstyrelsens presidium, ordförandena i tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden, kommer att vara styrgrupp. Till projektet knyts en referensgrupp bestående av deltagare från Banverket, Vägverket, Dalatrafik, Tåg i Bergslagen, handikapporganisationerna, näringslivet och kommunens näringslivsenhet, IT-enheten, integrationsenheten, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och byggkontoret samt tekniska kontoret. Ytterligare deltagare kan tillkomma under projekttiden 8.7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Projektarbetet baseras på de olika utredningar som gjort under åren för att tillskapa en attraktiv miljö och entré till Ludvika i området där väg, järnväg och vattnet möter stadens centrum. Bakgrundmaterialet till detta projekt finns till stor del i Rapporten: Ludvika Stadsutveckling och trafikmiljö från oktober 2006 med deltagare från Ludvika kommun, Vägverket och Banverket. För de specifika åtgärderna kring och i stationshuset finns underlaget i utredningen: Turistbyrå/Resecentrum Ludvika från januari Arbetet består i att hantera ombyggnationen av stationshuset och den yttre miljön runt detsamma.

5 Tillsammans med samarbetsparter ta fram underlag och förstudier för omdaningen av väg och järnväg för att finna effektivt utnyttjande av bangårdsområdet samt hitta en lösning för en ny gång- och cykelbro från staden över till sjön Väsman. 8.8 Projektavgränsning Projektet kommer att ha en klart avgränsad projektledning och ekonomiskt skiljas från övrig verksamhet i form av separat bokföring 8.9 Koppling till det regionala näringslivet Kommunens näringslivsenhet kommer att verka som kontaktpunkt för det regionala näringslivet. Utveckling av infrastruktur och kommunikationer tillhör de prioriterade frågorna i kommunen och är en naturlig utvecklingsfråga tillsammans med näringslivet Koppling till andra projekt/insatser Ett flertal projekt som bedrivits eller bedrivs inom Ludvika kommun har beröringspunkter med detta projekt och i inledningsfasen kommer projektledningen att samla dessa för en gemensam genomgång av vilka frågor som kan tas med i arbetet för Entré Ludvika. I första hand gäller detta följande projekt: High Voltage Valley Samarkand Forskarby Väsman Projekt Louvren i Grängesberg Effektivare tågtrafik i Bergslagen 8.11 Resultatspridning Projektet kommer att använda den digitala entrén som sin huvudsakliga informationskanal. I avvaktan på att denna blir färdig kommer den nuvarande hemsidan att användas. Under projekttiden kommer även resecentret och biblioteket att användas för utställningar och informationsmöten Uppföljning/utvärdering En regelrätt utvärdering kommer att göras i slutet av projektet av en utomstående instans som kommer att upphandlas. Den ekonomiska utvärderingen kommer att göras av kommunens revision och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Under projektets gång avses att göra enklare utvärderingar av uppnådda delresultat och detta kommer att redovisas i lägesrapporterna.

6 9. Aktivitetsplan -Framtagande av upphandlingsunderlag, upphandling och utvärdering enligt LOU Upphandlingsunderlaget omfattar delmomenten för byggentreprenad, rörentreprenad, ventilation inkl styrentreprenad och elentreprenad -Förberedande mark och kabelarbeten För att klara ombyggnationen av stationshuset kommer nuvarande cykelställ att flyttas och i samband med detta görs kanalisationsarbeten för kommande kabeldragning -Ombyggnation av stationshuset till ett modernt resecentrum, Entré Ludvika Ombyggnationen utgår från ritningarna från 1938 och syftar till att återskapa den inre miljön i enlighet med de ursprungliga intentionerna i väntsalen och kringutrymmena. Kontor för fyra personer samt en mindre konferenslokal och förråd görs på våning två. Till denna del installeras en ny hiss för bättre åtkomst för funktionshindrade. Den lilla väntsalen görs om till cafeteria för uthyrning Samtliga lokaler förses med inbrotts- och överfallslarm samt kameraövervakning invändigt och utvändigt. Ett nytt ventilationssystem installeras med komfortkyla. Utvändigt genomförs en anpassad skyltning som stilmässigt ansluter till byggnadens karaktär -Enklare vägutredning för området närmast resecentrat Som en förberedelse för de yttre mark och vägarbetena görs en enklare vägutredning för att klargöra lämpliga vägdragningar och platser för uppställning av fordon -Utvecklingsarbete för en digital Entré Ludvika Den fysiska entrén till Ludvika skall kompletteras med en helt ny, användarvänlig, digital besöksentré som är tillgänglig både på nätet och för besökare på plats i Ludvika. I den digitala delen ingår dels ett utvecklingsarbete för denna internetapplikation och dels hårdvarudel som omfattar datautrustning samt informationsskärmar i resecentret och på biblioteket. -Bangårdsutredning för att klargöra framtida spårbehov Bangården i Ludvika har ett stort antal spår som inte används idag. Dessa hindrar en bra anslutning till sjön Väsman och utnyttjandet av området närmast sjön. Bangårdsutredningen syftar till att klargöra vilka spår som kan tas bort och hur den framtida bangården skall utformas för att få goda möjligheter till smidig åtkomst till de tåg som trafikerar stationen -Yttre fastighetsarbeten på närliggande byggnader Till stationen hör några närliggande förrådsbyggnader som behöver anpassas för att stämma överens med miljön runt stationshuset rent exteriört. -Förhandlingsunderlag, gångbro Vägen och järnvägen är för närvarande ett stort hinder för att nå sjön Väsman från staden och lösningen på detta är att bygga en gångbro. Gångbron kommer då även att fungera som en smidig väg direkt till plattformarna och bussterminalen. Underlag och beräkningar/viss konstruktion behöver göras inför den kommande etapp 2 av detta projekt

7 -Anpassning av plattform och övriga angöringsytor närmast resecentrat och bussterminalen Plattformen till spår 1, närmast stationshuset byggs om för att göra det möjligt för rullstolsbundna att nå tågen på egen hand. Den yttre stationsmiljön görs om på ett mera enhetligt sätt för att passa till byggnadens stil. I denna aktivitet ingår även det arbete som kommer att göras inom ramen för Tåg i Bergslagens projekt Effektivare tågtrafik i Bergslagen för att ta fram en enhetlig profil på stationerna i trafikområdet 10. Indikatorer I de nya/skapade arbetstillfällen som anges ingår även bevarade arbetstillfällen samt omräknat till årsarbeten de arbetstillfällen som hänför sig till investeringarna i resecentrat. Projektledning ingår ej. I projektet ingår förstudier för det framtida nyttjandet av bangården samt en förstudie/förhandlingsunderlag för en framtida gångbro över Rv 50 och bangården. 11. Horisontella kriterier Projektet har en övervägande positiv påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv Genom en förbättrad åtkomst till kollektiva transportmedel för både män och kvinnor förenklas möjligheten till arbetspendling till kompletterande arbetsmarknader i förhållande till situationen i Ludvika. Fördelningen mellan kvinnor och män som använder sig av det nya resecentret kommer att följas upp och redovisas Projektledning, styrgrupp och referensgrupp kommer att i största möjliga mån ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor och detta kommer att redovisas kontinuerligt i delrapporter och slutrapporten. Ett stor problem i samband med rekrytering av nyckelpersoner både inom näringslivet och den offentliga verksamheten är att det oftast rör sig om att dels klara huvudrekryteringen men även en tillkommande rekrytering för den medföljande parten. En bättre fungerande och attraktiv kollektivtrafiklösning bidrar på sitt sätt att förenkla lösandet av detta problem Projektet syftar direkt till att förbättra miljön Bevarandet av kulturmiljön i och kring stationshuset, ritat av Cyrillius Johansson 1938, är grunden för omvandling av byggnaden till en tydlig, spännande och attraktiv entré till och från staden Ludvika Projektet syftar till att förbättra åtkomsten till de kollektiva färdmedlen i Ludvika samt kraftigt förenkla för gående och cyklister att nå buss och tåg vid resecentret genom ett första steg med förbättrad tillgänglighet och i en kommande etapp med hjälp av en gångbro skapa åtkomst från staden direkt till bussanslutningar och tågplattformar. Tillsammans med Tåg i Bergslagen startas en försöksverksamhet att ta med cyklar på tågen och för att klara detta förbättras transportvägarna för cyklister till resecentrat.

8 Försöksverksamheten kommer att följas kontinuerligt och redovisas i lägesrapporter och i slutrapporten Ett mera attraktivt resecentra innebär med erfarenhet från andra håll i landet att resandet med kollektiva färdmedel ökar. Detta kommer att redovisas dels genom en resanderäkning under 2008 för att få ett utgångsläge och dels genom kontinuerliga räkningar under projekttiden som kommer att redovisas i slutrapporten Målsättningen är att öka nyttjandegraden med 20 % under projekttiden. Projektet har en övervägande positiv påverkan ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv Nyanlända till vår kommun är kanske den grupp i samhället som till att börja med är störst beroende av enkla, bra kollektiva transportmedel. Ett attraktivt och informativt resecenter fyller därför en stor funktion för dem. Tillsammans med kommunens invandrar och flyktingmottagning kommer riktad information att finnas tillgänglig på resecentrat inom olika språkområden som rör Ludvikas nya invånare. För funktionshindrade kommer upprustningen av stationshuset och den yttre miljön att innebära en bättre tillgänglighet till de kollektiva transportmedlen och förenkla resandet med tågen som redan är anpassade till funktionshindrades behov. 12. Förväntat resultat På sikt (inom projekttiden) förväntas följande mätbara effekter av projektet: Antalet resenärer som utnyttjar det nya resecentrats informationsdel skall öka med 20 % under projekttiden - Nuläge Antalet besökare på den digitala entrén skall öka med 25 % under projekttiden - Nuläge 2,8 miljoner. Antalet tågresenärer i Ludvika skall öka med 15 % under projekttiden - Nuläge tas fram under hösten På längre sikt, efter projekttiden förväntas följande resultat: Efter projekttiden beräknas utnyttjandet av resecentrat öka i takt med det ökade tågresandet som har sin grund i den ökade omsorgen om miljö- och klimatfaktorer. Den digitala entrén förväntas få än större betydelse i framtiden och följaktligen få ett fortsatt ökat antala nyttjare. Förväntad verksamhet efter projekttiden: De förstudier som ingår i detta projekt förväntas leda till att en kommande projektansökan för etapp 2 för Entré Ludvika kommer att lämnas in under 2010 och då omfatta bland annat byggandet av gångbro över Rv 50 och järnvägsområdet över till sjön Väsman Då den fortsatta verksamheten i själva resecentrat kommer att ske inom ramen för reguljär kommunal drift bedöms framtiden för Entré Ludvika vara god och ej beroende av fortsatt projektstöd.

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast

Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast Ansvarig: Projektgrupp 3B/ Projektledare Patrizia Strandman Innehåll Inledning... 4 Projektets bakgrund och syfte och mål samt måldefinition...

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

STATIONSNÄRA PLANERING

STATIONSNÄRA PLANERING STATIONSNÄRA PLANERING PRAKTIKFALL TTP INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN TTP-projektet bedrivs vid Internationella Handelshögskolan i önköping i samarbete med och med stöd från Regionförbundet Östsam, Regionförbundet

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 HANDIKAPPLAN INNEHÅLLANDE HANDIKAPPOLITISK POLICY OCH TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Antaget av/ansvarig Kommunfullmäktige 2010-03-01 18 Dokumentbeteckning

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer