Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum"

Transkript

1 LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern tappning är inte bara bytespunkter för resandet. Givetvis är huvudfunktionen att kunna erbjuda bekväma, enkla och trygga omstigningar till olika trafikslag. Men ett modernt resecentrum bör utvecklas till så mycket mer. När järnvägen en gång byggdes ut var stationerna mer eller mindre enfunktionella, helt orienterade mot järnvägsresan. Där kunde man köpa biljetter, lämna in resgods och vänta på tåget. Själva byggnaden utformades med stor omsorg, den var en solitär med respektavstånd till den övriga staden och omgärdad av en järnvägspark. Området på stationens baksida var stadens baksida med godshantering, lager, småindustri och annat. Genom järnvägens uppsving internationellt och i Sverige har det vuxit fram en ny syn på hur stationer ska utvecklas till mer än ett centrum för resandet. Många olika funktioner, både kommersiella och sådana med samhällsservice orienteras till resecentrum. Stationsbyggnaden blir inte längre en solitär utan integreras med den övriga stadsbebyggelsen. Järnvägens barriäreffekter, som försvårar kontakten mellan olika delar av staden, kan reduceras genom intelligent utformning av resecentrum och dess anslutningar. Planeringen för nya resecentrum ska alltså inriktas på att skapa mer än en bekväm bytespunkt för resandet. Det gäller att skapa ett mångfunktionellt centrum som tillgodoser såväl resenärens krav på service som andras behov av centralt belägna lokaler för olika ändamål. Resecentrum har per definition den bästa tillgången på kollektivtrafik och därför är det rationellt att förlägga funktioner dit som många människor kan nyttja utan att behöva använda bilen. Motiven till detta är flera: - En stor genomströmning av människor ger den kritiska massa som behövs för att ge ett gott underlag för kommersiella verksamheter. - Blandade funktioner medför aktivitet och närvaro av människor under en stor del av dygnet vilket medför en tryggare och attraktivare del av staden. - Besökare får snabbt ett gott intryck av staden. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS Luleå kommun Stadshuset DIREKT TELEFAX BANKGIRO LULEÅ

2 LULEÅ KOMMUN Version 2 (5) Det är många olika funktioner som med fördel kan förläggas till ett resecentrum. Det handlar i första hand om sådan service och tjänster som förknippas med resan, men det handlar också om sådana funktioner som kan läggas till resecentrum i dess egenskap som en av de mest betydelsefulla och centrala punkterna i staden. Utvecklingen av stadens resecentrum blir ett unikt tillfälle att se över och vitalisera närområdet och definiera dess roll i stadskärnan. Resecentrumbyggnaden ska utföras för att tjäna sitt syfte under lång tid framåt. Den bör därför göras med omsorg, signalera att den är en central plats i staden för resande och annat, utstråla attraktivitet, vara flexibel och utförd med green building fokus. Miljöprofileringen är viktig och självklar för en byggnad som tjänar kollektivtrafiken. Underlagsarbeten för projektet Under 2011 lät Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner två konsultgrupper ta fram underlag för arbetet med att skapa ett attraktivt resecentrum i Luleå. Konsultgrupperna skulle dels svara på frågor som: - Vad är en rimlig bedömning av effekten av en utbyggd Norrbotniabana? - Hur många resenärer bör vi dimensionera för? - Hur många människor totalt kan tänkas röra sig i och genom ett modernt resecentrum? - Vilka funktioner är viktigast att säkerställa med avseende på resan? - Vilka förutsättningar krävs för goda kopplingar till andra transportslag? Vilka ytbehov finns för dessa (bil, lokalbuss, regionalbuss, taxi, cykel)? - Hur påverkas trafikflödena på närliggande vägnät och hur kan då exempelvis parkeringar lokaliseras? Men också: - Identifiera vilka samhällsfunktioner som lämpligen bör/kan förläggas till resecentrum. - Identifiera vilken typ av och i vilken omfattning som kommersiella lokaler och funktioner (exempelvis hotell, konferens, butiker, resebyrå, taxi) kan förläggas till resecentrum.

3 LULEÅ KOMMUN Version 3 (5) - Hur kan resecentrat bli en attraktiv punkt i staden och hur kan resecentrat kopplas till resten av staden så att det bidrar till en vitalisering av stadskärnan. - Hur kan resecentrumbyggnaden organiseras (Grov skissmässig exemplifiering) Konsultgruppernas utredningar presenterades hösten 2012 och utgör viktiga underlag för det fortsatta arbetet. Men också några elevarbeten vid LTU kan tjäna som idéunderlag. Särskilt det examensarbete som Petra Widetun gjort och som färdigställs under juni Ett modernt resecentrum behövs i Luleå oavsett när Norrbotniabanan blir verklighet. Redan i år börjar Norrtåg med regionaltågstrafik och då skulle Luleå helst redan ha haft ett attraktivt resecentrum som knyter ihop tågtrafik med busstrafik både regionalt och lokalt. Idé och syfte Luleå måste sträva efter att så snart som möjligt ha ett attraktivt och modernt resecentrum i Luleå centrum. Arbetet innebär att värdera de bedömningar och idéer som framkommit i de underlagsarbeten som gjorts. Kommunen måste bestämma sig för vilka huvudprinciper för resecentrums lokalisering och utformning som är väsentligast och tydligt peka ut dessa inför arbete med detaljplan och eventuell arkitekttävling. Arbetet bör i första steget delas in i två delar: 1. Ta ställning till vad som är kommunens vilja inför det fortsatta arbetet. 2. Samråda med andra aktörer såsom Trafikverket, fastighetsägare och näringsidkare och förankra kommunens synsätt. Avgränsning, omfattning Arbetet ska omfatta de markytor i Luleå centrum som bedöms relevanta för påverkan av ett nytt resecentrum. Dvs. i första hand hela området mellan Prästgatan och järnvägen. Men också närliggande kvarter, däribland Loet, samt det nya exploateringsområdet Östra stranden. Det innebär att arbetet ska behandla en stor del av de östra delarna av centrum.

4 LULEÅ KOMMUN Version 4 (5) Önskvärt resultat av projektet Arbetet ska leda fram till ställningstaganden på både tjänstemannanivå och politisk nivå om hur kommunen vill att ett resecentrum i Luleå centrum ska lokaliseras, fungera, utformas och samspela med resten av staden. Projektets resultat ska ligga till grund för framtagande av detaljplan. Projektets resultat ska: - Ta hänsyn till kommunens pågående programarbeten! - Bidra till en hållbar stadsutveckling! - Vara attraktivt, nytänkande och stadsmässigt! - Betona helheten framför enskilda markintressen! - Vara tillgängligt för alla! - Vara en del av, och en utveckling av befintlig stadsstruktur! - Uppfylla arkitektoniska kvalitetskrav? - Syfta till energisnålt byggande! - Föreslå etappindelning så att resecentrum kan växa med ökad tågtrafik! Tidsramar Förslag till projektbeskrivning ska lämnas till projektägaren senast under augusti månad Projektet ska färdigställas så att detaljplanearbete kan påbörjas Organisation - Uppdragsgivare: Kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott - Projektägare: Anders Dalstål, stadsbyggnadschef - Styrgrupp: Anders Bylund, SBK (ordförande), Bengt Jonsson Tekniska förvaltningen,,, - Projektledare: Anna Lindh Wikblad, SBK

5 LULEÅ KOMMUN Version 5 (5) Resurser och finansiering Kostnader för tid och resor som kommunens tjänstemän gör inom ramen för arbetet ansvarar respektive förvaltning eller bolag för. Hur kostnader för eventuell konsulthjälp ska finansieras avgörs av styrgruppen. Rapportering och utvärdering Avrapportering av arbetet ska ske med en skriftlig rapport. Kontinuerlig avstämning av hur arbetet löper ska ske med styrgrupp samt med PTU. Anne Karlenius Kommunchef

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

Entré Ludvika. Projektbeskrivning

Entré Ludvika. Projektbeskrivning Projektbeskrivning Entré Ludvika Ett projekt som syftar till att på ett fysiskt begränsat område skapa en tydlig, spännande och attraktiv entré till och från staden Ludvika Denna, mera utförliga, projektbeskrivning

Läs mer

Förslag på nytt avtal Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet enligt bilaga. Till avtalet hör två underbilagor:

Förslag på nytt avtal Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet enligt bilaga. Till avtalet hör två underbilagor: KS 2 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Linder Cecilia Datum 2014-08-15 Diarienummer KSN-2014-1003 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Citysamverkan

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ISSN 1653-0942 978-91-86673-65-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 Förord År 2009 beslutade

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Strategi för Göteborg 2035. december 2013

Strategi för Göteborg 2035. december 2013 Strategi för Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering december 2013 strategi för utbyggnadsplanering göteborg 2035 december 2013 sbk dnr: 11/0413 projektledare Sara Brunnkvist, stadsbyggnadskontoret biträdande

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Projektplan för revidering av översiktsplan

Projektplan för revidering av översiktsplan Projektplan för revidering av översiktsplan Inledning Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Detta i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 3 Kap. 1. Översiktsplanen

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt

Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt 4 juni 2014 Anna Drevenstam och Mats Carlström Public Partner Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm +46 8 660 61 10 info@publicpartner.se

Läs mer

DOM 2015-06-12 Stockholm

DOM 2015-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060102 DOM 2015-06-12 Stockholm Mål nr M 10442-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-24 i mål nr M 3019-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i Jönköpings

Läs mer

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Handläggare: 2015-06-05 Remissvar Camilla Jönsson Dnr. N2015/2228/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Dnr. N2015/2228/ITP n.regist rator@regeringskansliet.se N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian

Läs mer

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014 Programnämnd Samhällsbyggnad Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Sammanfattning Fördjupning av översiktsplanen

Läs mer