Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon"

Transkript

1 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen

2 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning 2. Yrkesutbildningens uppgift och mål 3. Studiernas genomförande 4. Utbildning som genomförs i samarbete med andra utbildningsanordnare 5. Bedömning 6. Identifiering och erkännande av tidigare erhållet kunnande 7. Betyg 8. Bedömning och betyg vid specialundervisning 9. Bedömning av invandrare och studerande som hör till andra språkgrupper 10. Övriga bestämmelser vid ordnandet av yrkesutbildning 11. Personalutvecklingsplan 12. Bilagor Handlingsplan mot utanförskap och mobbning Handlingsplan för att motverka rusmedelsmissbruk Jämställdhetsplan (skilt dokument) C Examensspecifika läroplaner Se skilda dokument. 2

3 A Upprätthållarens del Samkommunens för yrkesutbildning i östra Nyland utbildningsverksamhet baserar sig på undervisningsministeriets utbildningstillstånd 128/530/2010. Samkommunen producerar utbildningsservice i enlighet med undervisningsministeriets definition av ett yrkesinstitut. De centrala lagstiftningsgrunderna för utbildningsverksamheten är lagen och förordningen om yrkesutbildning inklusive förändringar (L630/1998, L601/2005, F 811/1998, F603/2005) samt utbildningsstyrelsens föreskrifter om läroplaner. Upprätthållarens vision: Samkommunen anordnar tidsenlig, i regionen förankrad yrkesutbildning på svenska för unga och vuxna enligt närings- och arbetslivets önskemål under devisen Inveon för livskvalitet och levnadsstandard. Upprätthållarens målsättning är: Att skapa förutsättningar för kunnande och ett livslångt lärande. Att aktivt förankra strategitänkandet och kvalitetstänkandet genom att engagera organisationens alla nivåer i processen. Att utveckla såväl yrkeskunnande som social kompetens hos både studerande och personal. Upprätthållarens målsättning för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon är att: Inveons mångsidiga yrkesutbildning leder till det yrkeskunnande och den kompetens som arbets- och näringslivet behöver. Inveon är en studiemiljö där livskvalitet befrämjas genom att individen kan utveckla sin personlighet, mår bra och verkar som en aktiv och ansvarstagande medborgare i samhället. Följande värden styr upprätthållarens beslutsfattande och praktiska verksamhet: Öppenhet och ärlighet Ansvar och engagemang Rättvisa och jämlikhet Hållbar utveckling Upprätthållarens verksamhetsprincip: Fostran är allas ansvar och i arbetet deltar samtliga av samkommunen anställda, oberoende av ställning, genom att vara en rollmodell för de studerande och genom att som den vuxna ingripa i alla situationer då detta är påkallat, både med anmärkningar och med beröm. Kvalitet och uppföljning För att få kunskap om och kunna bedöma kvalitet i och resultat av verksamheten utvecklar upprätthållaren sina metoder för uppföljning och utvärdering. Målet med utvärderingen är att fånga upp avvikelser som sker och ur dessa ta fram förslag till utveckling av verksamheten. Metoderna konkretiseras i Plan för utvärdering av verksamheten (i skild bilaga / ännu under utarbetande ) 3

4 B GEMENSAM DEL 1 Ordnande av utbildning Inveon erbjuder utbildning för yrkesinriktad grundexamen samt yrkesstarten enligt upprätthållarens utbildningstillstånd. Undervisningsspråket är svenska. Antagning till utbildningen sker i första hand av styrelsen enligt resultat från gemensam ansökan. Rektor kan anta enskilda studerande till existerande grupper efter att antagningsresultaten från gemensam ansökan är klara. För utbildningen fastställer styrelsen en läroplan som baserar sig på de nationella examensgrunderna och på information om arbetslivets behov och utbildningsefterfrågan. Läroplanen fastställs till den del det gäller upprätthållarens del, den gemensamma delen och de examensspecifika delarnas examensdelar samt deras uppdelning i studiehelheter och fördelning läsårsvis. Till informationen om undervisningen hör beskrivningar av samtliga studiehelheter som undervisas. Dessa uppgörs av den lärare, eller det lärarteam, som undervisar studiehelheten och de publiceras i yrkesinstitutets intranät senast då undervisningen inleds. För studiehelheterna ansvarar respektive lärare och beskrivningarna fastställs inte av styrelsen. Utbildningen ordnas i första hand som närstudier på dagtid och som studier på heltid i skolmiljö. Utbildningen planeras så att undervisning för grundexamen fördelas på tre studieår och med fem perioder per läsår. Antalet undervisningstimmar fastställs av styrelsen läsårsvis. I studierna ingår lagstadgad inlärning i arbete som förverkligas på arbetsplatser under tre perioder, om man inte avtalar om annat i den personliga studieplanen. Yrkesinriktad grundexamen kan också avläggas som läroavtalsutbildning inom de branscher som undervisas som närstudier i yrkesinstitutet. För avlagd examen ges ett examensbetyg som är en helhet bestående av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. 4

5 2 Yrkesutbildningens uppgift och mål Yrkesutbildningens mål är att studeranden skall uppnå sådana yrkeskunskaper att han/hon kan sysselsättas inom - i första hand det lokala - arbetslivet, eller utöva ett självständigt yrke. Vissa, i Svenskfinland små branscher, betjänar ett hela landet omfattande arbetsliv. Målet för utbildningen är också att stödja den studerandes utveckling som människa och samhällsmedlem och att skapa förutsättningar för fortsatta studier, fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling samt livslångt lärande. Yrkeskunskap uppnås genom innehållet och undervisningsmetoderna i den branschspecifika undervisningen. Studerandes utveckling som människa och samhällsmedlem stöds genom att i undervisningen målmedvetet förverkliga en pedagogik som stärker de nyckelkompetenser som examensgrunderna beskriver. Målet för den verksamhetskultur och miljö som upprätthålls i yrkesinstitutet är att en studerande vid Inveon skall karakteriseras av att han/hon * alltid gör sitt bästa (oberoende om uppgiften är liten eller stor) * följer arbetarskyddsbestämmelserna * är pålitlig * gör medvetna val för ett hälsosamt liv * tar ansvar för såväl sig själv som sin arbetsmiljö * aktivt medverkar för att skapa en positiv utbildningsmiljö för alla Examensgrunderna definierar 11 nyckelkompetenser för livslångt lärande. Nyckelkompetenserna beaktas i all undervisning och bedöms enligt examensgrunderna. För att garantera att samtliga nyckelkompetenser övas, görs för varje utbildningsprogram en tabell ur vilken framgår i vilka studiehelheter de speciellt betonas. I det dagliga arbetet, liksom vid beslut om utbildningsutbud och marknadsföring, fästes uppmärksamhet vid kraven på jämställdhet och likabehandling. Yrkesinstitutet har en skild jämställdhets- och likabehandlingsplan som uppdateras regelbundet. Fostringsarbetet är i Inveon allas ansvar, såväl lärares som övrig personals. Var och en deltar i uppgiften genom att reagera på aktuella situationer (neka eller berömma) i vardagen och genom att vara en rollmodell för studeranden. Rollmodellen innebär artighet, vänlighet och respekt i umgänget med andra, att hålla avtalade tider och andra överenskommelser, att vara aktsam i trafiken på skolområdet, att inte genom sitt eget uppträdande uppmuntra till rökning och användning av alkohol, och genom andra liknande förebilder. Till stöd för fostringsarbetet och studerandes personliga utveckling ordnas speciella temadagar. Följande tyngdpunktsområden gäller under de tre studieåren År 1 Gruppbildningsaktiviteter, Samhörighet Må bra / arbetskapacitetspasset tas i bruk - idrott och kultur; i samarbete med SAKU - förebyggande av rökning och alkohol Elevkåren Tutorverksamheten Goda seder och gott beteende (inte hänga i vägen för trafiken, inte spotta, inte gå med arbetskläder på andra ställen än i verkstäder/kök, inte skräpa ner, sakligt klädd etc) 5

6 År 2 Sluta röka t.ex. rökfri klass-tävlingen Trafikfostran med anledning av att många tar körkort Tutorverksamheten Arbetskapacitetspasset År 3 Arbetslivsinformation Fortsatta studier I samarbete med Borgå Idrottsakademi erbjuds studerande möjlighet till träning för representationsidrott. Mål och innehåll för studier som kompletterar yrkeskompetensen I studierna ingår 20 sv studier som kompletterar yrkeskompetensen (enligt förordningen gemensamma studier ). Av dessa är 17 sv obligatoriska medan 3 sv är valbara ur ett utbud som presenteras för studeranden när studierna inleds. De valfria studierna väljs individuellt då den personliga studieplanen görs upp. Valen kan ändras t.o.m. slutet av det andra studieåret. Målet med de obligatoriska studierna är att studeranden utvecklar sådana färdigheter som behövs i yrkesutövningen samt vid dess utvecklande samt i kundservice och lagarbete. Studierna skall dessutom erbjuda studeranden möjlighet att utveckla sina nyckelkompetenser och befrämja ett aktivt medborgarskap och färdigheter för fortsatta studier. Undervisning för studier som kompletterar yrkeskompetensen erbjuds i första hand som närstudier i skolmiljö. I undantagsfall kan studierna genom den personliga studieplanen utlokaliseras till inlärning i arbete då det är möjligt med beaktande av både studerandens färdigheter att uppnå de mål som fastställs i examensgrunderna och arbetsgivarens resurser. I samtliga studier ingår delar som övar upp studerandes färdigheter att använda dagsaktuell kommunikations- och informationsteknik. Studier som kompletterar yrkeskunnandet kan vara kopplade till studerandes lärdomsprov på sätt som beskrivs i de examensspecifika läroplanerna. Målet med de valfria studierna som kompletterar yrkeskunnandet är antingen yrkesinriktade eller allmänbildande enligt den information som ges studerande vid valet av studier. En studerande som önskar en mera allmänbildande inriktning i de gemensamma studierna rekommenderas att avlägga sådana gymnasiekurser som kan ingå i studierna enligt examensgrunderna. Då den personliga studieplanen görs upp för sådana studier bör studeranden konsultera studiehandledaren och vårdnadshavarens godkännande krävs för minderåriga studerande. Gymnasiekurserna erbjuds i samarbete med andra utbildningsanordnare och undervisas inte i Inveon. Sådana studier förutsätter att den studerande skilt visar sitt kunnande inom fackterminologi och yrkesräkning genom att vid behov avlägga ett skriftligt och/eller muntligt prov i Inveon. Enligt den personliga studieplanen kan kompletterande studier krävas. Styrelsen har beslutat att undervisningen i gymnastik och hälsokunskap fördelas så att 1,5 sv undervisas som gymnastik och 0,5 sv som hälsokunskap. Vardera studiehelheten bedöms till sin nominella omfattning 1 sv enligt kriterierna i examensgrunderna. 6

7 3 Studiernas genomförande Avläggande av examen Grundexamen består av yrkesinriktade examensdelar, valbara examensdelar och examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (enligt lagen om yrkesutbildning gemensamma studier ). Utbildningen planeras så att studerande i första hand avlägger en komplett examen som omfattar 120 sv. Om avvikelser från detta avtalas i den personliga studieplanen. Om studerande önskar avlägga examen i delar görs en plan upp för hur en fullständig examen kan avläggas. Obligatoriska examensdelar De obligatoriska examensdelarna undervisas på sätt som examensgrunderna beskriver. Samtliga obligatoriska studier har placerats i strukturplanen så, att det möjliggör studerandens rörlighet under de så kallade flexperioderna. Valbara examensdelar Studerande har rätt att välja valbara examensdelar på sätt som bestäms i examensgrunderna. En stor del av studerandes individuella valmöjligheter förverkligas i Inveon inom inlärning i arbete. Utbudet av valbara examensdelar som undervisas och bedöms i Inveon framgår ur respektive examensvisa läroplan. Utöver detta kan studerande välja examensdelar som undervisas av någon av de utbildningsanordnare som Inveon samarbetar med (se kapitel 4). I sådana fall betalar studeranden ingenting för undervisningen men ansvarar själv för anskaffningen av behövligt studiematerial och för skolresorna till den del de inte ersätts av FPA. Studerande kan också välja valfria examensdelar som erbjuds av andra utbildningsanordnare. Då står studeranden själv för alla kostnader som uppstår. Studietiden kan vid sådana val också avvika från planerade tre år. Undervisningsformer Merparten av undervisningen ordnas i form av närstudier. Användningen av nätbaserade studier, distansstudier och flerformsstudier beskrivs i den till den examensspecifika läroplanen hörande beskrivningen av studiehelheterna. Varje studerande skall under sin studietid avlägga minst en studievecka som nätbaserade studier, dock så att det ofta är frågan om nätbaserade studier på schemalagd tid i skolan. Deltagande i närundervisningen Studerande har lagstadgad skyldighet att närvara vid undervisningen. Om en studerande är frånvarande skall allt kunnande som undervisats under studerandes frånvaro tas igen. Studerande är ansvarig för studierna och skall ta initiativet till en plan för hur studierna skall ordnas. Studeranden har rätt att få hjälp av läraren och studiehandledaren. Den lovliga frånvaron kan uppgå till högst 10 % av en yrkesinriktad studiehelhet om inte annat avtalas i den personliga studieplanen. Lovlig frånvaro inom studier som kompletterar yrkeskompetensen kan tenteras om ämnesläraren bedömer att studerande har förutsättningar för detta. All olovlig frånvaro skall ersättas med minst motsvarande antal studietimmar. I den ersättande prestationen skall ingå också de 10 timmar för självstudier (hemuppgifter/läxläsning) som ingår i varje studievecka. En studievecka som i skolan undervisas 30 h kan till exempel alltså ersättas med minst 40 h inlärning i arbete. 7

8 När den olovliga och/eller outredda frånvaron uppgår till 30 % kan studiehelheten inte längre kompletteras. Om ersättande prestationer avtalas i den personliga studieplanen. Om en på grund av frånvaro underkänd studiehelhet innehåller för arbetarskyddet avgörande kunnande har studeranden inte tillträde till sådana kommande studier som kräver detta kunnande. Likaså är studiehelheter som innehållsmässigt bygger på den underkända prestationen stängda för studeranden på sätt som finns angivet i studiehelheternas beskrivningar. En studerande som har underkända studieprestationer som leder till att han/hon inte kan delta i undervisningen för de följande studiehelheterna bör omedelbart kontakta studiehandledaren för att få hjälp med att utreda alternativa studier. En studerande som på grund av sjukskrivning av läkare är frånvarande från undervisningen mer än 10 % skall omedelbart kontakta sin grupphandledare för att avtala om hur inlärningen kan ordnas. En studerande som önskar ersätta olovlig frånvaro med inlärning i arbete skall vara uppmärksam på att undervisningen i yrkesinstitutet är tidsmässigt effektivare än arbete på en arbetsplats till den del det gäller kunnande som ligger till grund för yrkeskompetensen (sk yrkesteori). Beroende på inlärning i arbete-platsens karaktär kan en ersättande prestation vara upp till 3 gånger så lång som studier enligt schema. Rätt till frånvaro på grund av resa eller motsvarande beviljas enbart om ansökan är omsorgsfullt ifylld i för ändamålet avsedd blankett och inlämnad i god tid före den planerade frånvaron till enhetschefen. Komplettering av tidigare studier En studerande som väljer att avlägga sin examen i delar, har rätt att återuppta sina studier på sätt som avtalas i den personliga studieplanen. Komplett avlagda examensdelar behöver inte uppdateras eller kompletteras. Studiehandledningens mål är att examen skall vara komplett avlagd inom sex år. Om yrkesinstitutet inte längre erbjuder sådan utbildning som påbörjats kan studierna slutföras genom läroavtal eller så handleds den studerande till motsvarande utbildning på annat håll. Inveon ansvarar inte för sådana kostnader som uppstår då en examen kompletteras på annan ort. En studerande som avbrutit sina studier och önskar återuppta dem, har rätt att inom fyra år göra detta, under förutsättning att i yrkesinstitutet finns en studiegrupp i vilken integrering kan göras och en ledig studieplats. En studerande som önskar återuppta studier som avslutats för mera än fyra år sedan bör i första hand söka in till utbildningen genom gemensam ansökan. I samtliga fall utvärderas hur dagsaktuellt studerandes kunnande är och kompletterande studier kan bli nödvändiga (jämför med kapitlet erkännande av kunnande). 8

9 4 Utbildning som genomförs i samarbete med andra utbildningsanordnare En studerande vid Inveon kan skapa personliga studiestigar genom att också välja studier som erbjuds av en annan utbildningsanordnare. När valet görs ur det utbud som Inveons samarbetspartner erbjuder kan dessa integreras i den personliga studieplanen så att studietiden är 3 respektive 4 år. I studierna ingår nödvändig bedömning. Inveon samarbetar med följande utbildningsanordnare och det konkreta utbudet av studier kan ses på Flexteam Östs webbsida (länk via ): Borgå gymnasium Lovisa gymnasium Sibbo gymnasium Kotka svenska samskola Borgå handelsläroverk Fristående gymnasiestudier Studier för studentexamen Fristående gymnasiestudier Studier för studentexamen Fristående gymnasiestudier Studier för studentexamen Fristående gymnasiestudier Studier för studentexamen Valbara examensdelar Merkonomexamen I schemalagda flex-perioder, en period/studieår I schemalagda flex-perioder, en period/studieår I schemalagda flex-perioder, en period/studieår I schemalagda flex-perioder, en period/studieår I schemalagda flex-perioder, en period/studieår Nätbaserade studier parallellt med studierna i Inveon Yrkesinstitutet Prakticum Valbara examensdelar I schemalagda flex-perioder, en period/studieår Borgå Folkakademi Enskilda studier enligt individuell plan Individuell plan Borgå medborgarinstitut Kursbricka (speciellt språk) Individuell plan Inveon vuxenutbildning Läroavtal Kort för heta arbeten Arbetssäkerhetskort Första hjälpen Övrig utbildning enligt avtal Individuell plan De så kallade flexperioderna är: Studieår Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 Flexperiod År 2 Flexperiod År 3 Flexperiod 9

10 5 Bedömning Bedömningens syfte och mål Bedömning av studiehelheter görs i första hand vid de tillfällen som anordnas i samband med undervisningen. Bedömningens syfte är att fungera som handledning, motivation och uppmuntran för studeranden att nå sina mål och för att förstärka utvecklingen av en positiv självbild samt en positiv utveckling som yrkesmänniska. Studerandes självvärdering är en central metod för att uppnå bedömningens syfte. Bedömningen förverkligas som bedömning av inlärning och bedömning av kunnande. Målet med bedömningen av inlärningen är att studeranden skall veta vad han/hon ännu behöver lära sig. Vid bedömningen väljs sådana metoder som motiverar och aktiverar studeranden. Bedömningen av inlärningen är i första hand icke-numerär och pågår fortlöpande. Om bedömningen görs anteckningar i den personliga studieplanen så att studerande kan gå tillbaka till bedömningsdiskussionerna och repetera det sagda, samt jämföra sina prestationer med de uppställda målen. Bedömningen av kunnande är alltid kriteriebaserad. Den huvudsakliga metoden för bedömning av yrkeskunnande är yrkesprov. Yrkesproven kompletteras med övrig bedömning på sätt och enligt kriterier om anges i beskrivningen av studiehelheten. Studerandes aktiva deltagande i undervisningen, tillämpning av yrkesetik och arbetarskyddsbestämmelser påverkar bedömningen av inlärning och bedömningen av studiehelheter på sätt som beskrivs för respektive studiehelhet. Vitsord Yrkesstudier För alla examensdelar ges ett vitsord och dessa antecknas på betyget. För yrkesinriktade examensdelar, såväl obligatoriska som valfria, är yrkesprovet den huvudsakliga bedömningsformen, vilken kompletteras med övrig bedömning enligt behov. För fritt valfria examensdelar ges vitsord om studeranden så önskar, men yrkesprov ordnas inte. Undantag från denna regel är sådana fritt valfria studier som till sitt innehåll motsvarar en komplett, yrkesinriktad examensdel som omfattar 10 sv. Samtliga studiehelheter som fastställts i utbildningens strukturplan skall bedömas och antecknas i studieregistret. Kriterierna för den övriga bedömningen framgår ur studiehelhetens beskrivning. Lärdomsprovet bedöms som en del av den studiehelhet det ingår i. Skilt vitsord registreras inte för lärdomsprovet men studerande ges en verbal bedömning. Lärdomsprovets karaktär beskrivs i yrkesoch lärdomsprovsplanen. Studier som kompletterar yrkeskompetensen Vitsordet för examensdelen ges på basis av ett avslutande projekt i vilket samtliga föremål för examensdelens bedömning beaktas, tillsammans med den övriga bedömning som förverkligats inom de enskilda studiehelheterna. Det avslutande projektet skall vara anpassat till studerandes bransch. Antecknande av vitsord och bedömning Samtliga studiehelheter antecknas i studerandens studieregister som godkända med vitsord, eller som underkända, senast två veckor efter att undervisningen har avslutats. Bedömning av delstudiehelheter antecknas i den personliga studieplanen senast två veckor efter varje periods slut. 10

11 Information om bedömningen Yrkesprov Information om yrkesproven och deras bedömning ges den studerande under den första studieperioden då studierna har inletts. För yrkesproven uppgörs en yrkesprovsplan som presenteras för studeranden, liksom bedömningskriterierna enligt examensgrunderna. Under sommaren som föregår studiernas inledande får studerande och vårdnadshavare tillgång till den information om bedömningen som finns i Inveons intranät. Studiehelheter Studerande informeras om metoder och kriterier för bedömning då undervisningen av en studiehelhet inleds. Metoder och kriterier väljs av den lärare som undervisar studiehelheten, eller av den grupp lärare som tillsammans undervisar studiehelheten. Metoder och kriterier skall finnas tillgängliga i skriftlig form i beskrivningen av studiehelheten. Beskrivningarna av de studiehelheter som undervisas publiceras i Inveons intranät. Förvaring av bedömningsmaterialet Bedömningen av studiehelheter antecknas i Inveons elektroniska studieregister. Dokumentation som gäller bedömning av yrkesprov förvaras i Inveons arkiv enligt nationella direktiv. Material som hänför sig till bedömningen av ett yrkesprov som gäller endast en del av en examensdel förvaras tills ett slutligt vitsord för hela examensdelen har givits. Förnyande av bedömning och höjande av vitsord Om en studerande anser att en bedömning är felaktig har han/hon rätt att ansöka om rättelse av bedömning inom 14 dagar från den dag som följer på dagen då hon/han anses ha fått kännedom om bedömningen. Ansökan om rättelse av bedömning görs alltid skriftligt och närmare anvisningar om förfaringssättet finns publicerade i Inveons intranät eller är på annat sätt tillgängliga för de studerande. Om studeranden, på grund av sjukdom eller annat lagligt hinder, inte har kunnat delta i det ordinarie bedömningstillfället kan studiehelheten tenteras vid ett allmänt tentamenstillfälle. Studerande skall senast en vecka i förväg anmäla sig till tentamenstillfället. Yrkesinstitutet ordnar fyra allmänna tentamenstillfällen under ett läsår och rätten att tentera gäller under de två första tillfällen som ordnas efter att den aktuella studiehelheten har avslutats. Om studeranden inte uppnått det kunnande som studiehelhetens avläggande godkänt förutsätter inom utsatt tid, skall han/hon ansöka om erkännande av kunnande eller ta om hela studiehelheten. De allmänna tentamenstillfällena fungerar också som tillfälle för inlämning av försenade rapporter och övriga studieuppgifter. En studerande som önskar höja sitt vitsord kan göra det genom att anmäla sig till ett allmänt tentamenstillfälle på sätt som studiehandledningen anvisar. I fall där praktiska arbetsuppgifter utgör grunden för bedömningen kan vitsordet höjas nästa gång då motsvarande studiehelhet undervisas och bedöms. Studerande bör skriftligt anmäla sin önskan att höja vitsordet senast två veckor innan studiehelheten undervisas. Principerna för hur vitsord för yrkesprov kan höjas fastställs av yrkesteamet. 11

12 6 Identifiering och erkännande av tidigare erhållet kunnande Identifiering av kunnande En studerande som önskar få tidigare uppnått kunnande identifierat och erkänt skall skriftligt anhålla om detta innan de studier man önskar få ersatta inleds. Blanketten finns tillgänglig i yrkesinstitutets elektroniska arkiv. Erkännande av kunnande Beslut om erkännande av kunnande fattas på basis av studerandes anhållan enligt följande: Obligatoriska yrkesinriktade examensdelar: Beredning görs av den lärare/lärargrupp som undervisar examensdelen på basis av den dokumentation som studeranden lämnar in. Beslut fattas alltid på basis av yrkesprov. Enskilda studiehelheter/delstudiehelheter som inte ingår i yrkesprov: Beslut om erkännande görs av den lärare som i arbetsordningen tilldelats ansvaret för studiehelheten det aktuella läsåret. Vid behov bör studiehelhetens innehåll kompletteras och tenteras (speciellt om vitsord saknas). Enskilda yrkesinriktade studiehelheter: Den lärare/ lärargrupp som undervisar i fråga varande yrkesinriktade studiehelhet fattar beslut om befrielse från närvaroskyldighet. Studiehelhetens innehåll visas alltid i examensdelens yrkesprov. Om studiehelheten har ett vitsord överförs detta. I annat fall blir yrkesprovets vitsord gällande också för den enskilda studiehelheten Yrkesinriktat valfria examensdelar: Erkännande sker i överensstämmelse med examensgrunderna. Beslut om erkännande av kompletta examensdelar görs av grupphandledaren. Fritt valfria examensdelar: Beslut om deras godkännande görs av studerande och grupphandledaren tillsammans. Vitsordet överförs om ett sådant finns. Komplett gymnasiebetyg och motsvarande hela examina: studiehandledaren registrerar vitsorden. Omvandling av vitsord Om kunnande som erkänns har ett vitsord antecknas detta i studieregistret. Om vitsordsskalan är en annan än den i yrkesinstitutet kraft varande, omvandlas vitsorden enligt följande tabell: Vitsordsskala Berömlig 3 Berömlig 5 Utmärkt 10 Berömlig 9 God 4 God 8 God 2 God 3 Nöjaktig 7 Nöjaktig 2 Försvarlig 6 Nöjaktig 1 Nöjaktig 1 Hjälplig 5 12

13 7 Betyg Examensbetyg Då en studerande avlagt en examen ges han/hon ett examensbetyg som är en helhet som består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. I avgångsbetyget antecknas vitsorden för alla examensdelar, namnet och omfattningen på lärdomsprovet samt en anteckning om inlärning i arbete. I yrkesprovsbetyget antecknas yrkesprovens vitsord tillsammans med en kort beskrivning av yrkesprovet. Avgångsbetyget undertecknas av rektor och enhetschef medan yrkesprovsbetyget undertecknas av yrkesteamets ordförande. Betyg över genomgången utbildning En studerande som genomfört studierna i sin helhet men utan att uppnå tillräckligt kunnande i samtliga examensdelar ges ett betyg ur vilket framgår avlagda examensdelar och godkända studier. Betyg över slutförda studier, examensdelar och yrkesprov En studerande som avlägger examen i delar ges ett betyg ur vilket framgår komplett avlagda studier, studier som avlagts men inte har bedömts samt uppgifter om den yrkeskompetens studeranden har vid den tidpunkt betyget utfärdas. Skiljebetyg En studerande som avbryter sina studier ges ett skiljebetyg ur vilket framgår godkänt avlagda examensdelar och/eller ett utdrag ur studieregistret som visar övriga avlagda studier. För internationellt bruk avsedda bilagor till examensbetyg Studerande får på begäran ett examensbetyg med nödvändiga bilagor på engelska, enligt den av utbildningsstyrelsen fastställda modellen. Speciella betyg och bilagor Examensbetyget inom vissa utbildningar är avhängigt av prov som studeranden avlägger för andra myndigheter än Inveon. Om dessa finns närmare beskrivning i den examensspecifika läroplanen. 13

14 8 Bedömning och betyg vid specialundervisning För bedömningen inom specialundervisningen gäller samma mål och principer som i den övriga bedömningen och är därmed indelad i bedömning av inlärning och kriteriebaserad bedömning av kunnande. Om en studerande i någon examensdel inte uppnår målet för N1 anpassas målen individuellt. En studerande som avlagt hela examen eller delar av denna med anpassade mål ges ett examensbetyg när det centrala kunnandet enligt examensgrunderna har uppnåtts. I betyget visas de examensdelar som har anpassade mål med en asterisk (*). En studerande som inte uppnått de centrala målen inom de yrkesinriktade studierna ges ett betyg över genomgången utbildning. 14

15 9 Bedömningen av invandrare och studerande som hör till andra språk- eller kulturgrupper Bedömningen av invandrare och studerande som hör till andra språk- och kulturgrupper bedöms enligt samma principer som Inveons övriga studerande. Bedömningsmetoderna väljas så att eventuell bristande språkkunskap inte påverkar bedömningen av yrkeskunnandet. Speciell uppmärksamhet fästs vid studerandens förmåga att förstå anvisningar vid yrkesprov så, att studeranden har rätt till tillräcklig handledning i yrkesprovets början utan att slutvitsordet påverkas av handledningens mängd. Bedömningen av modersmålet Studerande med annat modersmål än svenska bedöms enligt målen för svenska som andra språk, även då undervisning i svenska som andra språk inte har ordnats för den studerande. Om studeranden och läraren tillsammans bedömer att studerandens kunskaper i svenska motsvarar nivån för modersmålet svenska, bedöms studerande i enlighet med detta. I examensbetyget antecknas enligt vilka mål kunnandet har bedömts. Bedömningen av det andra inhemska språket Om en studerande inte har läst finska som det andra inhemska språket antecknas i betyget vad han/hon har läst i stället. 15

16 10 Övriga bestämmelser vid ordnandet av yrkesutbildning Studiehandledning och personlig studieplan (PSP) Studiehandledningens mål Studiehandledningens mål är att den studerande får tillräckligt information om sin utbildning och till den hörande valmöjligheter före och under själva studietiden samt kan förverkliga sin personliga studiestig mot yrkesutbildningens allmänna mål. Studeranden planerar sina egna studier och gör tillsammans med grupphandledaren upp sin personliga studieplan och tar ansvar för sina studier. Studerande kan identifiera sin egen livssituation och söka ändamålsenligt stöd och hjälp när sådant behövs. Studerandes rätt till studiehandledning Studeranden har rätt till 1,5 sv studiehandledning under sin studietid. Denna förverkligas som handledning i grupp och som individuell handledning avgrupphandledare och studiehandledare. Grupphandledaren ansvarar främst för handledningen som gäller studerandens bransch och kontakten med studerandes hem. Studiehandledaren ansvarar för handledning i studieteknik samt information innan studierna inleds och handledning för fortsatta studier. Studiehandledningens ordnande Inveon har en plan för studiehandledningens ordnande som är en bilaga till denna läroplan. Planen granskas läsårsvis på beredning av studiehandledaren. Samtliga lärare i Inveon deltar i handledningen av den studerande. I planen ges anvisningar om hur studerande skall delta i undervisningen (närvaro) och hur studieresultaten följs upp. Personlig studieplan (PSP) För den studerande görs en personlig studieplan som lagras i yrkesinstitutets elektroniska studeranderegister. I planen kartläggs studerandes individuella intressen och behov, samt eventuell tidigare erhållet kunnande som studeranden önskar få identifierat och erkänt. Den personliga studieplanen görs upp vid ett utvecklingssamtal mellan grupphandledaren och den studerande. Planen uppdateras vid behov, minst en gång per studieår. Förhandsinformation samlas in från studeranden och vårdnadshavaren via yrkesinstitutets elektroniska kommunikationskanal under sommaren, innan studierna inleds. Studeranden och vårdnadshavaren får, tillsammans med beskedet om antagning, de behövliga koderna vilka aktiveras då studeranden bekräftar att studieplatsen mottas. Bedömning av inlärningen samt av delstudiehelheter antecknas i den personliga studieplanen så att såväl studeranden som vårdnadshavaren kan följa med hur studierna framskrider. Inlärning i arbete och arbetarskydd I studierna för yrkesinriktad grundexamen ingår 24 sv inlärning i arbete som förverkligas på arbetsplatser, i samarbete med närings- och kulturlivet. Val av examensdelar som avläggs som inlärning i arbete ger studerande en möjlighet att uppnå antingen ett brett yrkeskunnande eller att specialisera sig inom ett visst kompetensområde. Individuellt kan avtalas om utvidgad inlärning i arbete om studerandes intressen eller behov av speciella studiearrangemang gör detta ändamålsenligt. Utvidgad inlärning i arbete kan användas som studiemetod för studerande som önskar specialiserande eller fördjupade studier, för studerande med behov av anpassade studiemål och för studerande i speciella livssituationer. Inlärning i arbete kan inte underskrida den lagstadgade omfattningen på minst 20 sv. I speciella fall kan inlärning i arbete förverkligas i arbetsplatsliknande förhållanden i yrkesinstitutet. För detta behövs såväl studerandes som hans/hennes vårdnadshavares samtycke. 16

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 82 U2 1 (5) Datum Dnr 19.6.2012 ÅLR 2012/5830 Styrelsen för Ålands gymnasium Hänvisning LL (2011:13) om gymnasieutbildning Kontaktperson Överinspektör Bodil Regårdh Ärende

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN

GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN 1 (10) GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN 4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE 4.1 SYFTET OCH MÅLET MED BEDÖMNINGEN Utöver vad som bestäms i lagen om yrkesutbildning

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Liite Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteiseen osaan Godkänd: Nämnden för fostran och undervisning, finska

Läs mer

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005.

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnr 28/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas Datum 27.8.2004 Yrkesutbildningsanordnarna Examenskommissionerna GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Må bra i skolan 02.11 2011

Må bra i skolan 02.11 2011 Må bra i skolan 02.11 2011 Studiehandledning i Lag, förordning och läroplan Lag 630, 29 Rätt till undervisning En studerande har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt studiehandledning. Om studiehandledningen

Läs mer

Handlingsplan mot mobbning

Handlingsplan mot mobbning Handlingsplan mot mobbning Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning Handlingsplan mot mobbning... 2 1. Mål... 2 2. Mobbningens

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Validering vid Ålands handelsläroverk

Validering vid Ålands handelsläroverk Validering vid Ålands handelsläroverk 2009-04-15 Validering vid Ålands handelsläroverk Validering innebär att en studerande för sina studier till merkonom kan få det kunnande erkänt som baserar sig på

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Systemet är i slutet på tonåren (första lagstiftningen kom 1994 och kallades för yrkesexamenslagen) Samarbetet

Läs mer

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28 UTKAST 10/2012 Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 4/012/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:28 2 INNEHÅLL 1. EXAMENSBETYG... 3 1.1 Allmänna anvisningar

Läs mer

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 07 2013 PROTOKOLL 10..09.2013 Styrelsen 10.09.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2013 Tid: 10.09.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO Handlingsplanen baserar sig på att har närvaroplikt (Lagen om yrkesutbildning 630/98 34) Forskning visar att hög skolfrånvaro hänger

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

GRUPPLEDARENS HANDBOK Kuva ja kannentaitto (C) Photos.com & Preeriapingviini Oy 1. Till grupphandledare...... 2 2. Minneslista... 4 2.1.När läsåret börjar (gruppen)... 4 2.2.När läsåret börjar (individuellt)...

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Betygsmodeller YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 7/012/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:17 Innehåll 1. Examensbetyg 1.1 Allmänna anvisningar om examensbetyg 1.2

Läs mer

Handbok i personlig studieplan

Handbok i personlig studieplan Detta dokument gäller läroplansbaserad utbildning enligt nya examensgrunder för yrkesinriktad grundexamen. Dokumentet är ett informationspaket om tillämpningar av lag, förordning och examensgrunder för

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Grupphandledarens anvisningar Yrkesutbildningens ledningsgrupp (uppdaterad /MO, uppdaterad , uppdaterad 22.1.

Grupphandledarens anvisningar Yrkesutbildningens ledningsgrupp (uppdaterad /MO, uppdaterad , uppdaterad 22.1. Grupphandledarens anvisningar Yrkesutbildningens ledningsgrupp 8.4.2011 (uppdaterad 15.5.2013/MO, uppdaterad 24.4.2014, uppdaterad 22.1.2015) I de här anvisningarna ger vi grupphandledarens allmänna uppgifter

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Partnerskapsträff i Vasa 2-3.12 2009 Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Trender och tendenser..... Yrkesutbildningens växande popularitet Dualismen övergår i ett enhetligt (gränslöst) utbildningssystem

Läs mer

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft Sibbo Lovisa Kotka Borgå Innehållsförteckning 1. Uppgörandet av läroplanen................................ 1 2. Läroplanens innehåll....................................

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden 1 VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE? ERKÄNNANDE AV KUNNANDE inom en EXAMENSPROCESS betyder att Du kan få det kunnande som du har erkänt. Du som är vuxenstuderande

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik splaner Grundexamen i logistik Kombinationsfordonsförare Fastställda av Yrkesteam Inveon Teknik 29.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov...

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 Bekanta er med utbildningarna efter grundskolan i Studieinfo.fi. Ansökan görs också

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt 1 Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt Kyrkslätts gymnasium i samarbete med Winellska skolan Denna läroplan baserar sig på den gällande läroplanen i Kyrkslätts kommun

Läs mer

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING Utbildningsprogrammet för arbetsplatshandledare 2 sv/3 sp Innehåll: 1. Arbetsplatshandledarutbildningen som du deltar i 2. Yrkesutbildningen och samarbetet med arbetslivet

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier

Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier November 2011 Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier Målsättningen med en handlingsplan är att skydda eleven mot

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är:

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Mobbningsplan för Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Agneta Svanberg rektor Tel: 0455-618601 Anna Isberg administratör Tel: 0455-618603 Tina Åkesson skolsköterska Tel: 0455-618600 Thea Lundberg lärare

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Förebyggande åtgärder som skolan kan göra för att förhindra mobbning

Förebyggande åtgärder som skolan kan göra för att förhindra mobbning ANTIMOBBNINGSPLAN Antimobbningsplan Målet med antimobbningsarbetet är att alla elever och vuxna i skolan får verka i en trygg studie- och arbetsmiljö. Alla medlemmar av skolsamfundet tar ansvar för att

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Godkänd av direktionen 13.6.2012 Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 INLEDNING Målsättningen

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Läroplan 2009. Grundexamen inom hårbranschen. Utbildningsprogrammet för frisör

Läroplan 2009. Grundexamen inom hårbranschen. Utbildningsprogrammet för frisör Läroplan 2009 Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom Utbildningsprogrammet för frisör Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2009, förverkligad som läroplansbaserad

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bakgrund. Snösätraskolan. Definition

Likabehandlingsplan. Bakgrund. Snösätraskolan. Definition Snösätraskolan 2012 Likabehandlingsplan Bakgrund Denna likabehandlingsplan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål

Läs mer

MATTLIDENS GYMNASIUM HANDLINGSPLAN FÖR MOBBNINGSFÖREBYGGANDE OCH MOBBNINGSINGRIPANDE ARBETE I MATTLIDENS GYMNASIUM

MATTLIDENS GYMNASIUM HANDLINGSPLAN FÖR MOBBNINGSFÖREBYGGANDE OCH MOBBNINGSINGRIPANDE ARBETE I MATTLIDENS GYMNASIUM MATTLIDENS GYMNASIUM HANDLINGSPLAN FÖR MOBBNINGSFÖREBYGGANDE OCH MOBBNINGSINGRIPANDE ARBETE I MATTLIDENS GYMNASIUM Planen uppgjord av arbetsgruppen för trygghet och trivsel Senast uppdaterad augusti 2009

Läs mer

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår:2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande, 20.1.2017 Ulla-Jill Karlsson Konsultativ tjänsteman Kompetens och utbildning: Yrkesutbildningsreformen 2015-2018

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier HANDLINGSPLAN VID MOBBNING Godkänd i bildningsnämndens svenska skolsektion 16.5.2012 Stadens skolor är med i Kiva Skola programmet och följer

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer