Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon"

Transkript

1 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen

2 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning 2. Yrkesutbildningens uppgift och mål 3. Studiernas genomförande 4. Utbildning som genomförs i samarbete med andra utbildningsanordnare 5. Bedömning 6. Identifiering och erkännande av tidigare erhållet kunnande 7. Betyg 8. Bedömning och betyg vid specialundervisning 9. Bedömning av invandrare och studerande som hör till andra språkgrupper 10. Övriga bestämmelser vid ordnandet av yrkesutbildning 11. Personalutvecklingsplan 12. Bilagor Handlingsplan mot utanförskap och mobbning Handlingsplan för att motverka rusmedelsmissbruk Jämställdhetsplan (skilt dokument) C Examensspecifika läroplaner Se skilda dokument. 2

3 A Upprätthållarens del Samkommunens för yrkesutbildning i östra Nyland utbildningsverksamhet baserar sig på undervisningsministeriets utbildningstillstånd 128/530/2010. Samkommunen producerar utbildningsservice i enlighet med undervisningsministeriets definition av ett yrkesinstitut. De centrala lagstiftningsgrunderna för utbildningsverksamheten är lagen och förordningen om yrkesutbildning inklusive förändringar (L630/1998, L601/2005, F 811/1998, F603/2005) samt utbildningsstyrelsens föreskrifter om läroplaner. Upprätthållarens vision: Samkommunen anordnar tidsenlig, i regionen förankrad yrkesutbildning på svenska för unga och vuxna enligt närings- och arbetslivets önskemål under devisen Inveon för livskvalitet och levnadsstandard. Upprätthållarens målsättning är: Att skapa förutsättningar för kunnande och ett livslångt lärande. Att aktivt förankra strategitänkandet och kvalitetstänkandet genom att engagera organisationens alla nivåer i processen. Att utveckla såväl yrkeskunnande som social kompetens hos både studerande och personal. Upprätthållarens målsättning för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon är att: Inveons mångsidiga yrkesutbildning leder till det yrkeskunnande och den kompetens som arbets- och näringslivet behöver. Inveon är en studiemiljö där livskvalitet befrämjas genom att individen kan utveckla sin personlighet, mår bra och verkar som en aktiv och ansvarstagande medborgare i samhället. Följande värden styr upprätthållarens beslutsfattande och praktiska verksamhet: Öppenhet och ärlighet Ansvar och engagemang Rättvisa och jämlikhet Hållbar utveckling Upprätthållarens verksamhetsprincip: Fostran är allas ansvar och i arbetet deltar samtliga av samkommunen anställda, oberoende av ställning, genom att vara en rollmodell för de studerande och genom att som den vuxna ingripa i alla situationer då detta är påkallat, både med anmärkningar och med beröm. Kvalitet och uppföljning För att få kunskap om och kunna bedöma kvalitet i och resultat av verksamheten utvecklar upprätthållaren sina metoder för uppföljning och utvärdering. Målet med utvärderingen är att fånga upp avvikelser som sker och ur dessa ta fram förslag till utveckling av verksamheten. Metoderna konkretiseras i Plan för utvärdering av verksamheten (i skild bilaga / ännu under utarbetande ) 3

4 B GEMENSAM DEL 1 Ordnande av utbildning Inveon erbjuder utbildning för yrkesinriktad grundexamen samt yrkesstarten enligt upprätthållarens utbildningstillstånd. Undervisningsspråket är svenska. Antagning till utbildningen sker i första hand av styrelsen enligt resultat från gemensam ansökan. Rektor kan anta enskilda studerande till existerande grupper efter att antagningsresultaten från gemensam ansökan är klara. För utbildningen fastställer styrelsen en läroplan som baserar sig på de nationella examensgrunderna och på information om arbetslivets behov och utbildningsefterfrågan. Läroplanen fastställs till den del det gäller upprätthållarens del, den gemensamma delen och de examensspecifika delarnas examensdelar samt deras uppdelning i studiehelheter och fördelning läsårsvis. Till informationen om undervisningen hör beskrivningar av samtliga studiehelheter som undervisas. Dessa uppgörs av den lärare, eller det lärarteam, som undervisar studiehelheten och de publiceras i yrkesinstitutets intranät senast då undervisningen inleds. För studiehelheterna ansvarar respektive lärare och beskrivningarna fastställs inte av styrelsen. Utbildningen ordnas i första hand som närstudier på dagtid och som studier på heltid i skolmiljö. Utbildningen planeras så att undervisning för grundexamen fördelas på tre studieår och med fem perioder per läsår. Antalet undervisningstimmar fastställs av styrelsen läsårsvis. I studierna ingår lagstadgad inlärning i arbete som förverkligas på arbetsplatser under tre perioder, om man inte avtalar om annat i den personliga studieplanen. Yrkesinriktad grundexamen kan också avläggas som läroavtalsutbildning inom de branscher som undervisas som närstudier i yrkesinstitutet. För avlagd examen ges ett examensbetyg som är en helhet bestående av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. 4

5 2 Yrkesutbildningens uppgift och mål Yrkesutbildningens mål är att studeranden skall uppnå sådana yrkeskunskaper att han/hon kan sysselsättas inom - i första hand det lokala - arbetslivet, eller utöva ett självständigt yrke. Vissa, i Svenskfinland små branscher, betjänar ett hela landet omfattande arbetsliv. Målet för utbildningen är också att stödja den studerandes utveckling som människa och samhällsmedlem och att skapa förutsättningar för fortsatta studier, fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling samt livslångt lärande. Yrkeskunskap uppnås genom innehållet och undervisningsmetoderna i den branschspecifika undervisningen. Studerandes utveckling som människa och samhällsmedlem stöds genom att i undervisningen målmedvetet förverkliga en pedagogik som stärker de nyckelkompetenser som examensgrunderna beskriver. Målet för den verksamhetskultur och miljö som upprätthålls i yrkesinstitutet är att en studerande vid Inveon skall karakteriseras av att han/hon * alltid gör sitt bästa (oberoende om uppgiften är liten eller stor) * följer arbetarskyddsbestämmelserna * är pålitlig * gör medvetna val för ett hälsosamt liv * tar ansvar för såväl sig själv som sin arbetsmiljö * aktivt medverkar för att skapa en positiv utbildningsmiljö för alla Examensgrunderna definierar 11 nyckelkompetenser för livslångt lärande. Nyckelkompetenserna beaktas i all undervisning och bedöms enligt examensgrunderna. För att garantera att samtliga nyckelkompetenser övas, görs för varje utbildningsprogram en tabell ur vilken framgår i vilka studiehelheter de speciellt betonas. I det dagliga arbetet, liksom vid beslut om utbildningsutbud och marknadsföring, fästes uppmärksamhet vid kraven på jämställdhet och likabehandling. Yrkesinstitutet har en skild jämställdhets- och likabehandlingsplan som uppdateras regelbundet. Fostringsarbetet är i Inveon allas ansvar, såväl lärares som övrig personals. Var och en deltar i uppgiften genom att reagera på aktuella situationer (neka eller berömma) i vardagen och genom att vara en rollmodell för studeranden. Rollmodellen innebär artighet, vänlighet och respekt i umgänget med andra, att hålla avtalade tider och andra överenskommelser, att vara aktsam i trafiken på skolområdet, att inte genom sitt eget uppträdande uppmuntra till rökning och användning av alkohol, och genom andra liknande förebilder. Till stöd för fostringsarbetet och studerandes personliga utveckling ordnas speciella temadagar. Följande tyngdpunktsområden gäller under de tre studieåren År 1 Gruppbildningsaktiviteter, Samhörighet Må bra / arbetskapacitetspasset tas i bruk - idrott och kultur; i samarbete med SAKU - förebyggande av rökning och alkohol Elevkåren Tutorverksamheten Goda seder och gott beteende (inte hänga i vägen för trafiken, inte spotta, inte gå med arbetskläder på andra ställen än i verkstäder/kök, inte skräpa ner, sakligt klädd etc) 5

6 År 2 Sluta röka t.ex. rökfri klass-tävlingen Trafikfostran med anledning av att många tar körkort Tutorverksamheten Arbetskapacitetspasset År 3 Arbetslivsinformation Fortsatta studier I samarbete med Borgå Idrottsakademi erbjuds studerande möjlighet till träning för representationsidrott. Mål och innehåll för studier som kompletterar yrkeskompetensen I studierna ingår 20 sv studier som kompletterar yrkeskompetensen (enligt förordningen gemensamma studier ). Av dessa är 17 sv obligatoriska medan 3 sv är valbara ur ett utbud som presenteras för studeranden när studierna inleds. De valfria studierna väljs individuellt då den personliga studieplanen görs upp. Valen kan ändras t.o.m. slutet av det andra studieåret. Målet med de obligatoriska studierna är att studeranden utvecklar sådana färdigheter som behövs i yrkesutövningen samt vid dess utvecklande samt i kundservice och lagarbete. Studierna skall dessutom erbjuda studeranden möjlighet att utveckla sina nyckelkompetenser och befrämja ett aktivt medborgarskap och färdigheter för fortsatta studier. Undervisning för studier som kompletterar yrkeskompetensen erbjuds i första hand som närstudier i skolmiljö. I undantagsfall kan studierna genom den personliga studieplanen utlokaliseras till inlärning i arbete då det är möjligt med beaktande av både studerandens färdigheter att uppnå de mål som fastställs i examensgrunderna och arbetsgivarens resurser. I samtliga studier ingår delar som övar upp studerandes färdigheter att använda dagsaktuell kommunikations- och informationsteknik. Studier som kompletterar yrkeskunnandet kan vara kopplade till studerandes lärdomsprov på sätt som beskrivs i de examensspecifika läroplanerna. Målet med de valfria studierna som kompletterar yrkeskunnandet är antingen yrkesinriktade eller allmänbildande enligt den information som ges studerande vid valet av studier. En studerande som önskar en mera allmänbildande inriktning i de gemensamma studierna rekommenderas att avlägga sådana gymnasiekurser som kan ingå i studierna enligt examensgrunderna. Då den personliga studieplanen görs upp för sådana studier bör studeranden konsultera studiehandledaren och vårdnadshavarens godkännande krävs för minderåriga studerande. Gymnasiekurserna erbjuds i samarbete med andra utbildningsanordnare och undervisas inte i Inveon. Sådana studier förutsätter att den studerande skilt visar sitt kunnande inom fackterminologi och yrkesräkning genom att vid behov avlägga ett skriftligt och/eller muntligt prov i Inveon. Enligt den personliga studieplanen kan kompletterande studier krävas. Styrelsen har beslutat att undervisningen i gymnastik och hälsokunskap fördelas så att 1,5 sv undervisas som gymnastik och 0,5 sv som hälsokunskap. Vardera studiehelheten bedöms till sin nominella omfattning 1 sv enligt kriterierna i examensgrunderna. 6

7 3 Studiernas genomförande Avläggande av examen Grundexamen består av yrkesinriktade examensdelar, valbara examensdelar och examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (enligt lagen om yrkesutbildning gemensamma studier ). Utbildningen planeras så att studerande i första hand avlägger en komplett examen som omfattar 120 sv. Om avvikelser från detta avtalas i den personliga studieplanen. Om studerande önskar avlägga examen i delar görs en plan upp för hur en fullständig examen kan avläggas. Obligatoriska examensdelar De obligatoriska examensdelarna undervisas på sätt som examensgrunderna beskriver. Samtliga obligatoriska studier har placerats i strukturplanen så, att det möjliggör studerandens rörlighet under de så kallade flexperioderna. Valbara examensdelar Studerande har rätt att välja valbara examensdelar på sätt som bestäms i examensgrunderna. En stor del av studerandes individuella valmöjligheter förverkligas i Inveon inom inlärning i arbete. Utbudet av valbara examensdelar som undervisas och bedöms i Inveon framgår ur respektive examensvisa läroplan. Utöver detta kan studerande välja examensdelar som undervisas av någon av de utbildningsanordnare som Inveon samarbetar med (se kapitel 4). I sådana fall betalar studeranden ingenting för undervisningen men ansvarar själv för anskaffningen av behövligt studiematerial och för skolresorna till den del de inte ersätts av FPA. Studerande kan också välja valfria examensdelar som erbjuds av andra utbildningsanordnare. Då står studeranden själv för alla kostnader som uppstår. Studietiden kan vid sådana val också avvika från planerade tre år. Undervisningsformer Merparten av undervisningen ordnas i form av närstudier. Användningen av nätbaserade studier, distansstudier och flerformsstudier beskrivs i den till den examensspecifika läroplanen hörande beskrivningen av studiehelheterna. Varje studerande skall under sin studietid avlägga minst en studievecka som nätbaserade studier, dock så att det ofta är frågan om nätbaserade studier på schemalagd tid i skolan. Deltagande i närundervisningen Studerande har lagstadgad skyldighet att närvara vid undervisningen. Om en studerande är frånvarande skall allt kunnande som undervisats under studerandes frånvaro tas igen. Studerande är ansvarig för studierna och skall ta initiativet till en plan för hur studierna skall ordnas. Studeranden har rätt att få hjälp av läraren och studiehandledaren. Den lovliga frånvaron kan uppgå till högst 10 % av en yrkesinriktad studiehelhet om inte annat avtalas i den personliga studieplanen. Lovlig frånvaro inom studier som kompletterar yrkeskompetensen kan tenteras om ämnesläraren bedömer att studerande har förutsättningar för detta. All olovlig frånvaro skall ersättas med minst motsvarande antal studietimmar. I den ersättande prestationen skall ingå också de 10 timmar för självstudier (hemuppgifter/läxläsning) som ingår i varje studievecka. En studievecka som i skolan undervisas 30 h kan till exempel alltså ersättas med minst 40 h inlärning i arbete. 7

8 När den olovliga och/eller outredda frånvaron uppgår till 30 % kan studiehelheten inte längre kompletteras. Om ersättande prestationer avtalas i den personliga studieplanen. Om en på grund av frånvaro underkänd studiehelhet innehåller för arbetarskyddet avgörande kunnande har studeranden inte tillträde till sådana kommande studier som kräver detta kunnande. Likaså är studiehelheter som innehållsmässigt bygger på den underkända prestationen stängda för studeranden på sätt som finns angivet i studiehelheternas beskrivningar. En studerande som har underkända studieprestationer som leder till att han/hon inte kan delta i undervisningen för de följande studiehelheterna bör omedelbart kontakta studiehandledaren för att få hjälp med att utreda alternativa studier. En studerande som på grund av sjukskrivning av läkare är frånvarande från undervisningen mer än 10 % skall omedelbart kontakta sin grupphandledare för att avtala om hur inlärningen kan ordnas. En studerande som önskar ersätta olovlig frånvaro med inlärning i arbete skall vara uppmärksam på att undervisningen i yrkesinstitutet är tidsmässigt effektivare än arbete på en arbetsplats till den del det gäller kunnande som ligger till grund för yrkeskompetensen (sk yrkesteori). Beroende på inlärning i arbete-platsens karaktär kan en ersättande prestation vara upp till 3 gånger så lång som studier enligt schema. Rätt till frånvaro på grund av resa eller motsvarande beviljas enbart om ansökan är omsorgsfullt ifylld i för ändamålet avsedd blankett och inlämnad i god tid före den planerade frånvaron till enhetschefen. Komplettering av tidigare studier En studerande som väljer att avlägga sin examen i delar, har rätt att återuppta sina studier på sätt som avtalas i den personliga studieplanen. Komplett avlagda examensdelar behöver inte uppdateras eller kompletteras. Studiehandledningens mål är att examen skall vara komplett avlagd inom sex år. Om yrkesinstitutet inte längre erbjuder sådan utbildning som påbörjats kan studierna slutföras genom läroavtal eller så handleds den studerande till motsvarande utbildning på annat håll. Inveon ansvarar inte för sådana kostnader som uppstår då en examen kompletteras på annan ort. En studerande som avbrutit sina studier och önskar återuppta dem, har rätt att inom fyra år göra detta, under förutsättning att i yrkesinstitutet finns en studiegrupp i vilken integrering kan göras och en ledig studieplats. En studerande som önskar återuppta studier som avslutats för mera än fyra år sedan bör i första hand söka in till utbildningen genom gemensam ansökan. I samtliga fall utvärderas hur dagsaktuellt studerandes kunnande är och kompletterande studier kan bli nödvändiga (jämför med kapitlet erkännande av kunnande). 8

9 4 Utbildning som genomförs i samarbete med andra utbildningsanordnare En studerande vid Inveon kan skapa personliga studiestigar genom att också välja studier som erbjuds av en annan utbildningsanordnare. När valet görs ur det utbud som Inveons samarbetspartner erbjuder kan dessa integreras i den personliga studieplanen så att studietiden är 3 respektive 4 år. I studierna ingår nödvändig bedömning. Inveon samarbetar med följande utbildningsanordnare och det konkreta utbudet av studier kan ses på Flexteam Östs webbsida (länk via ): Borgå gymnasium Lovisa gymnasium Sibbo gymnasium Kotka svenska samskola Borgå handelsläroverk Fristående gymnasiestudier Studier för studentexamen Fristående gymnasiestudier Studier för studentexamen Fristående gymnasiestudier Studier för studentexamen Fristående gymnasiestudier Studier för studentexamen Valbara examensdelar Merkonomexamen I schemalagda flex-perioder, en period/studieår I schemalagda flex-perioder, en period/studieår I schemalagda flex-perioder, en period/studieår I schemalagda flex-perioder, en period/studieår I schemalagda flex-perioder, en period/studieår Nätbaserade studier parallellt med studierna i Inveon Yrkesinstitutet Prakticum Valbara examensdelar I schemalagda flex-perioder, en period/studieår Borgå Folkakademi Enskilda studier enligt individuell plan Individuell plan Borgå medborgarinstitut Kursbricka (speciellt språk) Individuell plan Inveon vuxenutbildning Läroavtal Kort för heta arbeten Arbetssäkerhetskort Första hjälpen Övrig utbildning enligt avtal Individuell plan De så kallade flexperioderna är: Studieår Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 Flexperiod År 2 Flexperiod År 3 Flexperiod 9

10 5 Bedömning Bedömningens syfte och mål Bedömning av studiehelheter görs i första hand vid de tillfällen som anordnas i samband med undervisningen. Bedömningens syfte är att fungera som handledning, motivation och uppmuntran för studeranden att nå sina mål och för att förstärka utvecklingen av en positiv självbild samt en positiv utveckling som yrkesmänniska. Studerandes självvärdering är en central metod för att uppnå bedömningens syfte. Bedömningen förverkligas som bedömning av inlärning och bedömning av kunnande. Målet med bedömningen av inlärningen är att studeranden skall veta vad han/hon ännu behöver lära sig. Vid bedömningen väljs sådana metoder som motiverar och aktiverar studeranden. Bedömningen av inlärningen är i första hand icke-numerär och pågår fortlöpande. Om bedömningen görs anteckningar i den personliga studieplanen så att studerande kan gå tillbaka till bedömningsdiskussionerna och repetera det sagda, samt jämföra sina prestationer med de uppställda målen. Bedömningen av kunnande är alltid kriteriebaserad. Den huvudsakliga metoden för bedömning av yrkeskunnande är yrkesprov. Yrkesproven kompletteras med övrig bedömning på sätt och enligt kriterier om anges i beskrivningen av studiehelheten. Studerandes aktiva deltagande i undervisningen, tillämpning av yrkesetik och arbetarskyddsbestämmelser påverkar bedömningen av inlärning och bedömningen av studiehelheter på sätt som beskrivs för respektive studiehelhet. Vitsord Yrkesstudier För alla examensdelar ges ett vitsord och dessa antecknas på betyget. För yrkesinriktade examensdelar, såväl obligatoriska som valfria, är yrkesprovet den huvudsakliga bedömningsformen, vilken kompletteras med övrig bedömning enligt behov. För fritt valfria examensdelar ges vitsord om studeranden så önskar, men yrkesprov ordnas inte. Undantag från denna regel är sådana fritt valfria studier som till sitt innehåll motsvarar en komplett, yrkesinriktad examensdel som omfattar 10 sv. Samtliga studiehelheter som fastställts i utbildningens strukturplan skall bedömas och antecknas i studieregistret. Kriterierna för den övriga bedömningen framgår ur studiehelhetens beskrivning. Lärdomsprovet bedöms som en del av den studiehelhet det ingår i. Skilt vitsord registreras inte för lärdomsprovet men studerande ges en verbal bedömning. Lärdomsprovets karaktär beskrivs i yrkesoch lärdomsprovsplanen. Studier som kompletterar yrkeskompetensen Vitsordet för examensdelen ges på basis av ett avslutande projekt i vilket samtliga föremål för examensdelens bedömning beaktas, tillsammans med den övriga bedömning som förverkligats inom de enskilda studiehelheterna. Det avslutande projektet skall vara anpassat till studerandes bransch. Antecknande av vitsord och bedömning Samtliga studiehelheter antecknas i studerandens studieregister som godkända med vitsord, eller som underkända, senast två veckor efter att undervisningen har avslutats. Bedömning av delstudiehelheter antecknas i den personliga studieplanen senast två veckor efter varje periods slut. 10

11 Information om bedömningen Yrkesprov Information om yrkesproven och deras bedömning ges den studerande under den första studieperioden då studierna har inletts. För yrkesproven uppgörs en yrkesprovsplan som presenteras för studeranden, liksom bedömningskriterierna enligt examensgrunderna. Under sommaren som föregår studiernas inledande får studerande och vårdnadshavare tillgång till den information om bedömningen som finns i Inveons intranät. Studiehelheter Studerande informeras om metoder och kriterier för bedömning då undervisningen av en studiehelhet inleds. Metoder och kriterier väljs av den lärare som undervisar studiehelheten, eller av den grupp lärare som tillsammans undervisar studiehelheten. Metoder och kriterier skall finnas tillgängliga i skriftlig form i beskrivningen av studiehelheten. Beskrivningarna av de studiehelheter som undervisas publiceras i Inveons intranät. Förvaring av bedömningsmaterialet Bedömningen av studiehelheter antecknas i Inveons elektroniska studieregister. Dokumentation som gäller bedömning av yrkesprov förvaras i Inveons arkiv enligt nationella direktiv. Material som hänför sig till bedömningen av ett yrkesprov som gäller endast en del av en examensdel förvaras tills ett slutligt vitsord för hela examensdelen har givits. Förnyande av bedömning och höjande av vitsord Om en studerande anser att en bedömning är felaktig har han/hon rätt att ansöka om rättelse av bedömning inom 14 dagar från den dag som följer på dagen då hon/han anses ha fått kännedom om bedömningen. Ansökan om rättelse av bedömning görs alltid skriftligt och närmare anvisningar om förfaringssättet finns publicerade i Inveons intranät eller är på annat sätt tillgängliga för de studerande. Om studeranden, på grund av sjukdom eller annat lagligt hinder, inte har kunnat delta i det ordinarie bedömningstillfället kan studiehelheten tenteras vid ett allmänt tentamenstillfälle. Studerande skall senast en vecka i förväg anmäla sig till tentamenstillfället. Yrkesinstitutet ordnar fyra allmänna tentamenstillfällen under ett läsår och rätten att tentera gäller under de två första tillfällen som ordnas efter att den aktuella studiehelheten har avslutats. Om studeranden inte uppnått det kunnande som studiehelhetens avläggande godkänt förutsätter inom utsatt tid, skall han/hon ansöka om erkännande av kunnande eller ta om hela studiehelheten. De allmänna tentamenstillfällena fungerar också som tillfälle för inlämning av försenade rapporter och övriga studieuppgifter. En studerande som önskar höja sitt vitsord kan göra det genom att anmäla sig till ett allmänt tentamenstillfälle på sätt som studiehandledningen anvisar. I fall där praktiska arbetsuppgifter utgör grunden för bedömningen kan vitsordet höjas nästa gång då motsvarande studiehelhet undervisas och bedöms. Studerande bör skriftligt anmäla sin önskan att höja vitsordet senast två veckor innan studiehelheten undervisas. Principerna för hur vitsord för yrkesprov kan höjas fastställs av yrkesteamet. 11

12 6 Identifiering och erkännande av tidigare erhållet kunnande Identifiering av kunnande En studerande som önskar få tidigare uppnått kunnande identifierat och erkänt skall skriftligt anhålla om detta innan de studier man önskar få ersatta inleds. Blanketten finns tillgänglig i yrkesinstitutets elektroniska arkiv. Erkännande av kunnande Beslut om erkännande av kunnande fattas på basis av studerandes anhållan enligt följande: Obligatoriska yrkesinriktade examensdelar: Beredning görs av den lärare/lärargrupp som undervisar examensdelen på basis av den dokumentation som studeranden lämnar in. Beslut fattas alltid på basis av yrkesprov. Enskilda studiehelheter/delstudiehelheter som inte ingår i yrkesprov: Beslut om erkännande görs av den lärare som i arbetsordningen tilldelats ansvaret för studiehelheten det aktuella läsåret. Vid behov bör studiehelhetens innehåll kompletteras och tenteras (speciellt om vitsord saknas). Enskilda yrkesinriktade studiehelheter: Den lärare/ lärargrupp som undervisar i fråga varande yrkesinriktade studiehelhet fattar beslut om befrielse från närvaroskyldighet. Studiehelhetens innehåll visas alltid i examensdelens yrkesprov. Om studiehelheten har ett vitsord överförs detta. I annat fall blir yrkesprovets vitsord gällande också för den enskilda studiehelheten Yrkesinriktat valfria examensdelar: Erkännande sker i överensstämmelse med examensgrunderna. Beslut om erkännande av kompletta examensdelar görs av grupphandledaren. Fritt valfria examensdelar: Beslut om deras godkännande görs av studerande och grupphandledaren tillsammans. Vitsordet överförs om ett sådant finns. Komplett gymnasiebetyg och motsvarande hela examina: studiehandledaren registrerar vitsorden. Omvandling av vitsord Om kunnande som erkänns har ett vitsord antecknas detta i studieregistret. Om vitsordsskalan är en annan än den i yrkesinstitutet kraft varande, omvandlas vitsorden enligt följande tabell: Vitsordsskala Berömlig 3 Berömlig 5 Utmärkt 10 Berömlig 9 God 4 God 8 God 2 God 3 Nöjaktig 7 Nöjaktig 2 Försvarlig 6 Nöjaktig 1 Nöjaktig 1 Hjälplig 5 12

13 7 Betyg Examensbetyg Då en studerande avlagt en examen ges han/hon ett examensbetyg som är en helhet som består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. I avgångsbetyget antecknas vitsorden för alla examensdelar, namnet och omfattningen på lärdomsprovet samt en anteckning om inlärning i arbete. I yrkesprovsbetyget antecknas yrkesprovens vitsord tillsammans med en kort beskrivning av yrkesprovet. Avgångsbetyget undertecknas av rektor och enhetschef medan yrkesprovsbetyget undertecknas av yrkesteamets ordförande. Betyg över genomgången utbildning En studerande som genomfört studierna i sin helhet men utan att uppnå tillräckligt kunnande i samtliga examensdelar ges ett betyg ur vilket framgår avlagda examensdelar och godkända studier. Betyg över slutförda studier, examensdelar och yrkesprov En studerande som avlägger examen i delar ges ett betyg ur vilket framgår komplett avlagda studier, studier som avlagts men inte har bedömts samt uppgifter om den yrkeskompetens studeranden har vid den tidpunkt betyget utfärdas. Skiljebetyg En studerande som avbryter sina studier ges ett skiljebetyg ur vilket framgår godkänt avlagda examensdelar och/eller ett utdrag ur studieregistret som visar övriga avlagda studier. För internationellt bruk avsedda bilagor till examensbetyg Studerande får på begäran ett examensbetyg med nödvändiga bilagor på engelska, enligt den av utbildningsstyrelsen fastställda modellen. Speciella betyg och bilagor Examensbetyget inom vissa utbildningar är avhängigt av prov som studeranden avlägger för andra myndigheter än Inveon. Om dessa finns närmare beskrivning i den examensspecifika läroplanen. 13

14 8 Bedömning och betyg vid specialundervisning För bedömningen inom specialundervisningen gäller samma mål och principer som i den övriga bedömningen och är därmed indelad i bedömning av inlärning och kriteriebaserad bedömning av kunnande. Om en studerande i någon examensdel inte uppnår målet för N1 anpassas målen individuellt. En studerande som avlagt hela examen eller delar av denna med anpassade mål ges ett examensbetyg när det centrala kunnandet enligt examensgrunderna har uppnåtts. I betyget visas de examensdelar som har anpassade mål med en asterisk (*). En studerande som inte uppnått de centrala målen inom de yrkesinriktade studierna ges ett betyg över genomgången utbildning. 14

15 9 Bedömningen av invandrare och studerande som hör till andra språk- eller kulturgrupper Bedömningen av invandrare och studerande som hör till andra språk- och kulturgrupper bedöms enligt samma principer som Inveons övriga studerande. Bedömningsmetoderna väljas så att eventuell bristande språkkunskap inte påverkar bedömningen av yrkeskunnandet. Speciell uppmärksamhet fästs vid studerandens förmåga att förstå anvisningar vid yrkesprov så, att studeranden har rätt till tillräcklig handledning i yrkesprovets början utan att slutvitsordet påverkas av handledningens mängd. Bedömningen av modersmålet Studerande med annat modersmål än svenska bedöms enligt målen för svenska som andra språk, även då undervisning i svenska som andra språk inte har ordnats för den studerande. Om studeranden och läraren tillsammans bedömer att studerandens kunskaper i svenska motsvarar nivån för modersmålet svenska, bedöms studerande i enlighet med detta. I examensbetyget antecknas enligt vilka mål kunnandet har bedömts. Bedömningen av det andra inhemska språket Om en studerande inte har läst finska som det andra inhemska språket antecknas i betyget vad han/hon har läst i stället. 15

16 10 Övriga bestämmelser vid ordnandet av yrkesutbildning Studiehandledning och personlig studieplan (PSP) Studiehandledningens mål Studiehandledningens mål är att den studerande får tillräckligt information om sin utbildning och till den hörande valmöjligheter före och under själva studietiden samt kan förverkliga sin personliga studiestig mot yrkesutbildningens allmänna mål. Studeranden planerar sina egna studier och gör tillsammans med grupphandledaren upp sin personliga studieplan och tar ansvar för sina studier. Studerande kan identifiera sin egen livssituation och söka ändamålsenligt stöd och hjälp när sådant behövs. Studerandes rätt till studiehandledning Studeranden har rätt till 1,5 sv studiehandledning under sin studietid. Denna förverkligas som handledning i grupp och som individuell handledning avgrupphandledare och studiehandledare. Grupphandledaren ansvarar främst för handledningen som gäller studerandens bransch och kontakten med studerandes hem. Studiehandledaren ansvarar för handledning i studieteknik samt information innan studierna inleds och handledning för fortsatta studier. Studiehandledningens ordnande Inveon har en plan för studiehandledningens ordnande som är en bilaga till denna läroplan. Planen granskas läsårsvis på beredning av studiehandledaren. Samtliga lärare i Inveon deltar i handledningen av den studerande. I planen ges anvisningar om hur studerande skall delta i undervisningen (närvaro) och hur studieresultaten följs upp. Personlig studieplan (PSP) För den studerande görs en personlig studieplan som lagras i yrkesinstitutets elektroniska studeranderegister. I planen kartläggs studerandes individuella intressen och behov, samt eventuell tidigare erhållet kunnande som studeranden önskar få identifierat och erkänt. Den personliga studieplanen görs upp vid ett utvecklingssamtal mellan grupphandledaren och den studerande. Planen uppdateras vid behov, minst en gång per studieår. Förhandsinformation samlas in från studeranden och vårdnadshavaren via yrkesinstitutets elektroniska kommunikationskanal under sommaren, innan studierna inleds. Studeranden och vårdnadshavaren får, tillsammans med beskedet om antagning, de behövliga koderna vilka aktiveras då studeranden bekräftar att studieplatsen mottas. Bedömning av inlärningen samt av delstudiehelheter antecknas i den personliga studieplanen så att såväl studeranden som vårdnadshavaren kan följa med hur studierna framskrider. Inlärning i arbete och arbetarskydd I studierna för yrkesinriktad grundexamen ingår 24 sv inlärning i arbete som förverkligas på arbetsplatser, i samarbete med närings- och kulturlivet. Val av examensdelar som avläggs som inlärning i arbete ger studerande en möjlighet att uppnå antingen ett brett yrkeskunnande eller att specialisera sig inom ett visst kompetensområde. Individuellt kan avtalas om utvidgad inlärning i arbete om studerandes intressen eller behov av speciella studiearrangemang gör detta ändamålsenligt. Utvidgad inlärning i arbete kan användas som studiemetod för studerande som önskar specialiserande eller fördjupade studier, för studerande med behov av anpassade studiemål och för studerande i speciella livssituationer. Inlärning i arbete kan inte underskrida den lagstadgade omfattningen på minst 20 sv. I speciella fall kan inlärning i arbete förverkligas i arbetsplatsliknande förhållanden i yrkesinstitutet. För detta behövs såväl studerandes som hans/hennes vårdnadshavares samtycke. 16

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 Fastställd av samkommunstämman 17.11.2011 Träder i kraft 1.1.2012 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunen har tillsvidare fått avslag på ansökan

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 Fastställd av samkommunstämman 11.11.2014 Träder i kraft 1.1.2015 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning är

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning Maria Stoor-Grenner Laura Kirves MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR BILTEKNIK, FORDONSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer