Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon"

Transkript

1 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen

2 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning 2. Yrkesutbildningens uppgift och mål 3. Studiernas genomförande 4. Utbildning som genomförs i samarbete med andra utbildningsanordnare 5. Bedömning 6. Identifiering och erkännande av tidigare erhållet kunnande 7. Betyg 8. Bedömning och betyg vid specialundervisning 9. Bedömning av invandrare och studerande som hör till andra språkgrupper 10. Övriga bestämmelser vid ordnandet av yrkesutbildning 11. Personalutvecklingsplan 12. Bilagor Handlingsplan mot utanförskap och mobbning Handlingsplan för att motverka rusmedelsmissbruk Jämställdhetsplan (skilt dokument) C Examensspecifika läroplaner Se skilda dokument. 2

3 A Upprätthållarens del Samkommunens för yrkesutbildning i östra Nyland utbildningsverksamhet baserar sig på undervisningsministeriets utbildningstillstånd 128/530/2010. Samkommunen producerar utbildningsservice i enlighet med undervisningsministeriets definition av ett yrkesinstitut. De centrala lagstiftningsgrunderna för utbildningsverksamheten är lagen och förordningen om yrkesutbildning inklusive förändringar (L630/1998, L601/2005, F 811/1998, F603/2005) samt utbildningsstyrelsens föreskrifter om läroplaner. Upprätthållarens vision: Samkommunen anordnar tidsenlig, i regionen förankrad yrkesutbildning på svenska för unga och vuxna enligt närings- och arbetslivets önskemål under devisen Inveon för livskvalitet och levnadsstandard. Upprätthållarens målsättning är: Att skapa förutsättningar för kunnande och ett livslångt lärande. Att aktivt förankra strategitänkandet och kvalitetstänkandet genom att engagera organisationens alla nivåer i processen. Att utveckla såväl yrkeskunnande som social kompetens hos både studerande och personal. Upprätthållarens målsättning för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon är att: Inveons mångsidiga yrkesutbildning leder till det yrkeskunnande och den kompetens som arbets- och näringslivet behöver. Inveon är en studiemiljö där livskvalitet befrämjas genom att individen kan utveckla sin personlighet, mår bra och verkar som en aktiv och ansvarstagande medborgare i samhället. Följande värden styr upprätthållarens beslutsfattande och praktiska verksamhet: Öppenhet och ärlighet Ansvar och engagemang Rättvisa och jämlikhet Hållbar utveckling Upprätthållarens verksamhetsprincip: Fostran är allas ansvar och i arbetet deltar samtliga av samkommunen anställda, oberoende av ställning, genom att vara en rollmodell för de studerande och genom att som den vuxna ingripa i alla situationer då detta är påkallat, både med anmärkningar och med beröm. Kvalitet och uppföljning För att få kunskap om och kunna bedöma kvalitet i och resultat av verksamheten utvecklar upprätthållaren sina metoder för uppföljning och utvärdering. Målet med utvärderingen är att fånga upp avvikelser som sker och ur dessa ta fram förslag till utveckling av verksamheten. Metoderna konkretiseras i Plan för utvärdering av verksamheten (i skild bilaga / ännu under utarbetande ) 3

4 B GEMENSAM DEL 1 Ordnande av utbildning Inveon erbjuder utbildning för yrkesinriktad grundexamen samt yrkesstarten enligt upprätthållarens utbildningstillstånd. Undervisningsspråket är svenska. Antagning till utbildningen sker i första hand av styrelsen enligt resultat från gemensam ansökan. Rektor kan anta enskilda studerande till existerande grupper efter att antagningsresultaten från gemensam ansökan är klara. För utbildningen fastställer styrelsen en läroplan som baserar sig på de nationella examensgrunderna och på information om arbetslivets behov och utbildningsefterfrågan. Läroplanen fastställs till den del det gäller upprätthållarens del, den gemensamma delen och de examensspecifika delarnas examensdelar samt deras uppdelning i studiehelheter och fördelning läsårsvis. Till informationen om undervisningen hör beskrivningar av samtliga studiehelheter som undervisas. Dessa uppgörs av den lärare, eller det lärarteam, som undervisar studiehelheten och de publiceras i yrkesinstitutets intranät senast då undervisningen inleds. För studiehelheterna ansvarar respektive lärare och beskrivningarna fastställs inte av styrelsen. Utbildningen ordnas i första hand som närstudier på dagtid och som studier på heltid i skolmiljö. Utbildningen planeras så att undervisning för grundexamen fördelas på tre studieår och med fem perioder per läsår. Antalet undervisningstimmar fastställs av styrelsen läsårsvis. I studierna ingår lagstadgad inlärning i arbete som förverkligas på arbetsplatser under tre perioder, om man inte avtalar om annat i den personliga studieplanen. Yrkesinriktad grundexamen kan också avläggas som läroavtalsutbildning inom de branscher som undervisas som närstudier i yrkesinstitutet. För avlagd examen ges ett examensbetyg som är en helhet bestående av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. 4

5 2 Yrkesutbildningens uppgift och mål Yrkesutbildningens mål är att studeranden skall uppnå sådana yrkeskunskaper att han/hon kan sysselsättas inom - i första hand det lokala - arbetslivet, eller utöva ett självständigt yrke. Vissa, i Svenskfinland små branscher, betjänar ett hela landet omfattande arbetsliv. Målet för utbildningen är också att stödja den studerandes utveckling som människa och samhällsmedlem och att skapa förutsättningar för fortsatta studier, fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling samt livslångt lärande. Yrkeskunskap uppnås genom innehållet och undervisningsmetoderna i den branschspecifika undervisningen. Studerandes utveckling som människa och samhällsmedlem stöds genom att i undervisningen målmedvetet förverkliga en pedagogik som stärker de nyckelkompetenser som examensgrunderna beskriver. Målet för den verksamhetskultur och miljö som upprätthålls i yrkesinstitutet är att en studerande vid Inveon skall karakteriseras av att han/hon * alltid gör sitt bästa (oberoende om uppgiften är liten eller stor) * följer arbetarskyddsbestämmelserna * är pålitlig * gör medvetna val för ett hälsosamt liv * tar ansvar för såväl sig själv som sin arbetsmiljö * aktivt medverkar för att skapa en positiv utbildningsmiljö för alla Examensgrunderna definierar 11 nyckelkompetenser för livslångt lärande. Nyckelkompetenserna beaktas i all undervisning och bedöms enligt examensgrunderna. För att garantera att samtliga nyckelkompetenser övas, görs för varje utbildningsprogram en tabell ur vilken framgår i vilka studiehelheter de speciellt betonas. I det dagliga arbetet, liksom vid beslut om utbildningsutbud och marknadsföring, fästes uppmärksamhet vid kraven på jämställdhet och likabehandling. Yrkesinstitutet har en skild jämställdhets- och likabehandlingsplan som uppdateras regelbundet. Fostringsarbetet är i Inveon allas ansvar, såväl lärares som övrig personals. Var och en deltar i uppgiften genom att reagera på aktuella situationer (neka eller berömma) i vardagen och genom att vara en rollmodell för studeranden. Rollmodellen innebär artighet, vänlighet och respekt i umgänget med andra, att hålla avtalade tider och andra överenskommelser, att vara aktsam i trafiken på skolområdet, att inte genom sitt eget uppträdande uppmuntra till rökning och användning av alkohol, och genom andra liknande förebilder. Till stöd för fostringsarbetet och studerandes personliga utveckling ordnas speciella temadagar. Följande tyngdpunktsområden gäller under de tre studieåren År 1 Gruppbildningsaktiviteter, Samhörighet Må bra / arbetskapacitetspasset tas i bruk - idrott och kultur; i samarbete med SAKU - förebyggande av rökning och alkohol Elevkåren Tutorverksamheten Goda seder och gott beteende (inte hänga i vägen för trafiken, inte spotta, inte gå med arbetskläder på andra ställen än i verkstäder/kök, inte skräpa ner, sakligt klädd etc) 5

6 År 2 Sluta röka t.ex. rökfri klass-tävlingen Trafikfostran med anledning av att många tar körkort Tutorverksamheten Arbetskapacitetspasset År 3 Arbetslivsinformation Fortsatta studier I samarbete med Borgå Idrottsakademi erbjuds studerande möjlighet till träning för representationsidrott. Mål och innehåll för studier som kompletterar yrkeskompetensen I studierna ingår 20 sv studier som kompletterar yrkeskompetensen (enligt förordningen gemensamma studier ). Av dessa är 17 sv obligatoriska medan 3 sv är valbara ur ett utbud som presenteras för studeranden när studierna inleds. De valfria studierna väljs individuellt då den personliga studieplanen görs upp. Valen kan ändras t.o.m. slutet av det andra studieåret. Målet med de obligatoriska studierna är att studeranden utvecklar sådana färdigheter som behövs i yrkesutövningen samt vid dess utvecklande samt i kundservice och lagarbete. Studierna skall dessutom erbjuda studeranden möjlighet att utveckla sina nyckelkompetenser och befrämja ett aktivt medborgarskap och färdigheter för fortsatta studier. Undervisning för studier som kompletterar yrkeskompetensen erbjuds i första hand som närstudier i skolmiljö. I undantagsfall kan studierna genom den personliga studieplanen utlokaliseras till inlärning i arbete då det är möjligt med beaktande av både studerandens färdigheter att uppnå de mål som fastställs i examensgrunderna och arbetsgivarens resurser. I samtliga studier ingår delar som övar upp studerandes färdigheter att använda dagsaktuell kommunikations- och informationsteknik. Studier som kompletterar yrkeskunnandet kan vara kopplade till studerandes lärdomsprov på sätt som beskrivs i de examensspecifika läroplanerna. Målet med de valfria studierna som kompletterar yrkeskunnandet är antingen yrkesinriktade eller allmänbildande enligt den information som ges studerande vid valet av studier. En studerande som önskar en mera allmänbildande inriktning i de gemensamma studierna rekommenderas att avlägga sådana gymnasiekurser som kan ingå i studierna enligt examensgrunderna. Då den personliga studieplanen görs upp för sådana studier bör studeranden konsultera studiehandledaren och vårdnadshavarens godkännande krävs för minderåriga studerande. Gymnasiekurserna erbjuds i samarbete med andra utbildningsanordnare och undervisas inte i Inveon. Sådana studier förutsätter att den studerande skilt visar sitt kunnande inom fackterminologi och yrkesräkning genom att vid behov avlägga ett skriftligt och/eller muntligt prov i Inveon. Enligt den personliga studieplanen kan kompletterande studier krävas. Styrelsen har beslutat att undervisningen i gymnastik och hälsokunskap fördelas så att 1,5 sv undervisas som gymnastik och 0,5 sv som hälsokunskap. Vardera studiehelheten bedöms till sin nominella omfattning 1 sv enligt kriterierna i examensgrunderna. 6

7 3 Studiernas genomförande Avläggande av examen Grundexamen består av yrkesinriktade examensdelar, valbara examensdelar och examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (enligt lagen om yrkesutbildning gemensamma studier ). Utbildningen planeras så att studerande i första hand avlägger en komplett examen som omfattar 120 sv. Om avvikelser från detta avtalas i den personliga studieplanen. Om studerande önskar avlägga examen i delar görs en plan upp för hur en fullständig examen kan avläggas. Obligatoriska examensdelar De obligatoriska examensdelarna undervisas på sätt som examensgrunderna beskriver. Samtliga obligatoriska studier har placerats i strukturplanen så, att det möjliggör studerandens rörlighet under de så kallade flexperioderna. Valbara examensdelar Studerande har rätt att välja valbara examensdelar på sätt som bestäms i examensgrunderna. En stor del av studerandes individuella valmöjligheter förverkligas i Inveon inom inlärning i arbete. Utbudet av valbara examensdelar som undervisas och bedöms i Inveon framgår ur respektive examensvisa läroplan. Utöver detta kan studerande välja examensdelar som undervisas av någon av de utbildningsanordnare som Inveon samarbetar med (se kapitel 4). I sådana fall betalar studeranden ingenting för undervisningen men ansvarar själv för anskaffningen av behövligt studiematerial och för skolresorna till den del de inte ersätts av FPA. Studerande kan också välja valfria examensdelar som erbjuds av andra utbildningsanordnare. Då står studeranden själv för alla kostnader som uppstår. Studietiden kan vid sådana val också avvika från planerade tre år. Undervisningsformer Merparten av undervisningen ordnas i form av närstudier. Användningen av nätbaserade studier, distansstudier och flerformsstudier beskrivs i den till den examensspecifika läroplanen hörande beskrivningen av studiehelheterna. Varje studerande skall under sin studietid avlägga minst en studievecka som nätbaserade studier, dock så att det ofta är frågan om nätbaserade studier på schemalagd tid i skolan. Deltagande i närundervisningen Studerande har lagstadgad skyldighet att närvara vid undervisningen. Om en studerande är frånvarande skall allt kunnande som undervisats under studerandes frånvaro tas igen. Studerande är ansvarig för studierna och skall ta initiativet till en plan för hur studierna skall ordnas. Studeranden har rätt att få hjälp av läraren och studiehandledaren. Den lovliga frånvaron kan uppgå till högst 10 % av en yrkesinriktad studiehelhet om inte annat avtalas i den personliga studieplanen. Lovlig frånvaro inom studier som kompletterar yrkeskompetensen kan tenteras om ämnesläraren bedömer att studerande har förutsättningar för detta. All olovlig frånvaro skall ersättas med minst motsvarande antal studietimmar. I den ersättande prestationen skall ingå också de 10 timmar för självstudier (hemuppgifter/läxläsning) som ingår i varje studievecka. En studievecka som i skolan undervisas 30 h kan till exempel alltså ersättas med minst 40 h inlärning i arbete. 7

8 När den olovliga och/eller outredda frånvaron uppgår till 30 % kan studiehelheten inte längre kompletteras. Om ersättande prestationer avtalas i den personliga studieplanen. Om en på grund av frånvaro underkänd studiehelhet innehåller för arbetarskyddet avgörande kunnande har studeranden inte tillträde till sådana kommande studier som kräver detta kunnande. Likaså är studiehelheter som innehållsmässigt bygger på den underkända prestationen stängda för studeranden på sätt som finns angivet i studiehelheternas beskrivningar. En studerande som har underkända studieprestationer som leder till att han/hon inte kan delta i undervisningen för de följande studiehelheterna bör omedelbart kontakta studiehandledaren för att få hjälp med att utreda alternativa studier. En studerande som på grund av sjukskrivning av läkare är frånvarande från undervisningen mer än 10 % skall omedelbart kontakta sin grupphandledare för att avtala om hur inlärningen kan ordnas. En studerande som önskar ersätta olovlig frånvaro med inlärning i arbete skall vara uppmärksam på att undervisningen i yrkesinstitutet är tidsmässigt effektivare än arbete på en arbetsplats till den del det gäller kunnande som ligger till grund för yrkeskompetensen (sk yrkesteori). Beroende på inlärning i arbete-platsens karaktär kan en ersättande prestation vara upp till 3 gånger så lång som studier enligt schema. Rätt till frånvaro på grund av resa eller motsvarande beviljas enbart om ansökan är omsorgsfullt ifylld i för ändamålet avsedd blankett och inlämnad i god tid före den planerade frånvaron till enhetschefen. Komplettering av tidigare studier En studerande som väljer att avlägga sin examen i delar, har rätt att återuppta sina studier på sätt som avtalas i den personliga studieplanen. Komplett avlagda examensdelar behöver inte uppdateras eller kompletteras. Studiehandledningens mål är att examen skall vara komplett avlagd inom sex år. Om yrkesinstitutet inte längre erbjuder sådan utbildning som påbörjats kan studierna slutföras genom läroavtal eller så handleds den studerande till motsvarande utbildning på annat håll. Inveon ansvarar inte för sådana kostnader som uppstår då en examen kompletteras på annan ort. En studerande som avbrutit sina studier och önskar återuppta dem, har rätt att inom fyra år göra detta, under förutsättning att i yrkesinstitutet finns en studiegrupp i vilken integrering kan göras och en ledig studieplats. En studerande som önskar återuppta studier som avslutats för mera än fyra år sedan bör i första hand söka in till utbildningen genom gemensam ansökan. I samtliga fall utvärderas hur dagsaktuellt studerandes kunnande är och kompletterande studier kan bli nödvändiga (jämför med kapitlet erkännande av kunnande). 8

9 4 Utbildning som genomförs i samarbete med andra utbildningsanordnare En studerande vid Inveon kan skapa personliga studiestigar genom att också välja studier som erbjuds av en annan utbildningsanordnare. När valet görs ur det utbud som Inveons samarbetspartner erbjuder kan dessa integreras i den personliga studieplanen så att studietiden är 3 respektive 4 år. I studierna ingår nödvändig bedömning. Inveon samarbetar med följande utbildningsanordnare och det konkreta utbudet av studier kan ses på Flexteam Östs webbsida (länk via ): Borgå gymnasium Lovisa gymnasium Sibbo gymnasium Kotka svenska samskola Borgå handelsläroverk Fristående gymnasiestudier Studier för studentexamen Fristående gymnasiestudier Studier för studentexamen Fristående gymnasiestudier Studier för studentexamen Fristående gymnasiestudier Studier för studentexamen Valbara examensdelar Merkonomexamen I schemalagda flex-perioder, en period/studieår I schemalagda flex-perioder, en period/studieår I schemalagda flex-perioder, en period/studieår I schemalagda flex-perioder, en period/studieår I schemalagda flex-perioder, en period/studieår Nätbaserade studier parallellt med studierna i Inveon Yrkesinstitutet Prakticum Valbara examensdelar I schemalagda flex-perioder, en period/studieår Borgå Folkakademi Enskilda studier enligt individuell plan Individuell plan Borgå medborgarinstitut Kursbricka (speciellt språk) Individuell plan Inveon vuxenutbildning Läroavtal Kort för heta arbeten Arbetssäkerhetskort Första hjälpen Övrig utbildning enligt avtal Individuell plan De så kallade flexperioderna är: Studieår Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 Flexperiod År 2 Flexperiod År 3 Flexperiod 9

10 5 Bedömning Bedömningens syfte och mål Bedömning av studiehelheter görs i första hand vid de tillfällen som anordnas i samband med undervisningen. Bedömningens syfte är att fungera som handledning, motivation och uppmuntran för studeranden att nå sina mål och för att förstärka utvecklingen av en positiv självbild samt en positiv utveckling som yrkesmänniska. Studerandes självvärdering är en central metod för att uppnå bedömningens syfte. Bedömningen förverkligas som bedömning av inlärning och bedömning av kunnande. Målet med bedömningen av inlärningen är att studeranden skall veta vad han/hon ännu behöver lära sig. Vid bedömningen väljs sådana metoder som motiverar och aktiverar studeranden. Bedömningen av inlärningen är i första hand icke-numerär och pågår fortlöpande. Om bedömningen görs anteckningar i den personliga studieplanen så att studerande kan gå tillbaka till bedömningsdiskussionerna och repetera det sagda, samt jämföra sina prestationer med de uppställda målen. Bedömningen av kunnande är alltid kriteriebaserad. Den huvudsakliga metoden för bedömning av yrkeskunnande är yrkesprov. Yrkesproven kompletteras med övrig bedömning på sätt och enligt kriterier om anges i beskrivningen av studiehelheten. Studerandes aktiva deltagande i undervisningen, tillämpning av yrkesetik och arbetarskyddsbestämmelser påverkar bedömningen av inlärning och bedömningen av studiehelheter på sätt som beskrivs för respektive studiehelhet. Vitsord Yrkesstudier För alla examensdelar ges ett vitsord och dessa antecknas på betyget. För yrkesinriktade examensdelar, såväl obligatoriska som valfria, är yrkesprovet den huvudsakliga bedömningsformen, vilken kompletteras med övrig bedömning enligt behov. För fritt valfria examensdelar ges vitsord om studeranden så önskar, men yrkesprov ordnas inte. Undantag från denna regel är sådana fritt valfria studier som till sitt innehåll motsvarar en komplett, yrkesinriktad examensdel som omfattar 10 sv. Samtliga studiehelheter som fastställts i utbildningens strukturplan skall bedömas och antecknas i studieregistret. Kriterierna för den övriga bedömningen framgår ur studiehelhetens beskrivning. Lärdomsprovet bedöms som en del av den studiehelhet det ingår i. Skilt vitsord registreras inte för lärdomsprovet men studerande ges en verbal bedömning. Lärdomsprovets karaktär beskrivs i yrkesoch lärdomsprovsplanen. Studier som kompletterar yrkeskompetensen Vitsordet för examensdelen ges på basis av ett avslutande projekt i vilket samtliga föremål för examensdelens bedömning beaktas, tillsammans med den övriga bedömning som förverkligats inom de enskilda studiehelheterna. Det avslutande projektet skall vara anpassat till studerandes bransch. Antecknande av vitsord och bedömning Samtliga studiehelheter antecknas i studerandens studieregister som godkända med vitsord, eller som underkända, senast två veckor efter att undervisningen har avslutats. Bedömning av delstudiehelheter antecknas i den personliga studieplanen senast två veckor efter varje periods slut. 10

11 Information om bedömningen Yrkesprov Information om yrkesproven och deras bedömning ges den studerande under den första studieperioden då studierna har inletts. För yrkesproven uppgörs en yrkesprovsplan som presenteras för studeranden, liksom bedömningskriterierna enligt examensgrunderna. Under sommaren som föregår studiernas inledande får studerande och vårdnadshavare tillgång till den information om bedömningen som finns i Inveons intranät. Studiehelheter Studerande informeras om metoder och kriterier för bedömning då undervisningen av en studiehelhet inleds. Metoder och kriterier väljs av den lärare som undervisar studiehelheten, eller av den grupp lärare som tillsammans undervisar studiehelheten. Metoder och kriterier skall finnas tillgängliga i skriftlig form i beskrivningen av studiehelheten. Beskrivningarna av de studiehelheter som undervisas publiceras i Inveons intranät. Förvaring av bedömningsmaterialet Bedömningen av studiehelheter antecknas i Inveons elektroniska studieregister. Dokumentation som gäller bedömning av yrkesprov förvaras i Inveons arkiv enligt nationella direktiv. Material som hänför sig till bedömningen av ett yrkesprov som gäller endast en del av en examensdel förvaras tills ett slutligt vitsord för hela examensdelen har givits. Förnyande av bedömning och höjande av vitsord Om en studerande anser att en bedömning är felaktig har han/hon rätt att ansöka om rättelse av bedömning inom 14 dagar från den dag som följer på dagen då hon/han anses ha fått kännedom om bedömningen. Ansökan om rättelse av bedömning görs alltid skriftligt och närmare anvisningar om förfaringssättet finns publicerade i Inveons intranät eller är på annat sätt tillgängliga för de studerande. Om studeranden, på grund av sjukdom eller annat lagligt hinder, inte har kunnat delta i det ordinarie bedömningstillfället kan studiehelheten tenteras vid ett allmänt tentamenstillfälle. Studerande skall senast en vecka i förväg anmäla sig till tentamenstillfället. Yrkesinstitutet ordnar fyra allmänna tentamenstillfällen under ett läsår och rätten att tentera gäller under de två första tillfällen som ordnas efter att den aktuella studiehelheten har avslutats. Om studeranden inte uppnått det kunnande som studiehelhetens avläggande godkänt förutsätter inom utsatt tid, skall han/hon ansöka om erkännande av kunnande eller ta om hela studiehelheten. De allmänna tentamenstillfällena fungerar också som tillfälle för inlämning av försenade rapporter och övriga studieuppgifter. En studerande som önskar höja sitt vitsord kan göra det genom att anmäla sig till ett allmänt tentamenstillfälle på sätt som studiehandledningen anvisar. I fall där praktiska arbetsuppgifter utgör grunden för bedömningen kan vitsordet höjas nästa gång då motsvarande studiehelhet undervisas och bedöms. Studerande bör skriftligt anmäla sin önskan att höja vitsordet senast två veckor innan studiehelheten undervisas. Principerna för hur vitsord för yrkesprov kan höjas fastställs av yrkesteamet. 11

12 6 Identifiering och erkännande av tidigare erhållet kunnande Identifiering av kunnande En studerande som önskar få tidigare uppnått kunnande identifierat och erkänt skall skriftligt anhålla om detta innan de studier man önskar få ersatta inleds. Blanketten finns tillgänglig i yrkesinstitutets elektroniska arkiv. Erkännande av kunnande Beslut om erkännande av kunnande fattas på basis av studerandes anhållan enligt följande: Obligatoriska yrkesinriktade examensdelar: Beredning görs av den lärare/lärargrupp som undervisar examensdelen på basis av den dokumentation som studeranden lämnar in. Beslut fattas alltid på basis av yrkesprov. Enskilda studiehelheter/delstudiehelheter som inte ingår i yrkesprov: Beslut om erkännande görs av den lärare som i arbetsordningen tilldelats ansvaret för studiehelheten det aktuella läsåret. Vid behov bör studiehelhetens innehåll kompletteras och tenteras (speciellt om vitsord saknas). Enskilda yrkesinriktade studiehelheter: Den lärare/ lärargrupp som undervisar i fråga varande yrkesinriktade studiehelhet fattar beslut om befrielse från närvaroskyldighet. Studiehelhetens innehåll visas alltid i examensdelens yrkesprov. Om studiehelheten har ett vitsord överförs detta. I annat fall blir yrkesprovets vitsord gällande också för den enskilda studiehelheten Yrkesinriktat valfria examensdelar: Erkännande sker i överensstämmelse med examensgrunderna. Beslut om erkännande av kompletta examensdelar görs av grupphandledaren. Fritt valfria examensdelar: Beslut om deras godkännande görs av studerande och grupphandledaren tillsammans. Vitsordet överförs om ett sådant finns. Komplett gymnasiebetyg och motsvarande hela examina: studiehandledaren registrerar vitsorden. Omvandling av vitsord Om kunnande som erkänns har ett vitsord antecknas detta i studieregistret. Om vitsordsskalan är en annan än den i yrkesinstitutet kraft varande, omvandlas vitsorden enligt följande tabell: Vitsordsskala Berömlig 3 Berömlig 5 Utmärkt 10 Berömlig 9 God 4 God 8 God 2 God 3 Nöjaktig 7 Nöjaktig 2 Försvarlig 6 Nöjaktig 1 Nöjaktig 1 Hjälplig 5 12

13 7 Betyg Examensbetyg Då en studerande avlagt en examen ges han/hon ett examensbetyg som är en helhet som består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. I avgångsbetyget antecknas vitsorden för alla examensdelar, namnet och omfattningen på lärdomsprovet samt en anteckning om inlärning i arbete. I yrkesprovsbetyget antecknas yrkesprovens vitsord tillsammans med en kort beskrivning av yrkesprovet. Avgångsbetyget undertecknas av rektor och enhetschef medan yrkesprovsbetyget undertecknas av yrkesteamets ordförande. Betyg över genomgången utbildning En studerande som genomfört studierna i sin helhet men utan att uppnå tillräckligt kunnande i samtliga examensdelar ges ett betyg ur vilket framgår avlagda examensdelar och godkända studier. Betyg över slutförda studier, examensdelar och yrkesprov En studerande som avlägger examen i delar ges ett betyg ur vilket framgår komplett avlagda studier, studier som avlagts men inte har bedömts samt uppgifter om den yrkeskompetens studeranden har vid den tidpunkt betyget utfärdas. Skiljebetyg En studerande som avbryter sina studier ges ett skiljebetyg ur vilket framgår godkänt avlagda examensdelar och/eller ett utdrag ur studieregistret som visar övriga avlagda studier. För internationellt bruk avsedda bilagor till examensbetyg Studerande får på begäran ett examensbetyg med nödvändiga bilagor på engelska, enligt den av utbildningsstyrelsen fastställda modellen. Speciella betyg och bilagor Examensbetyget inom vissa utbildningar är avhängigt av prov som studeranden avlägger för andra myndigheter än Inveon. Om dessa finns närmare beskrivning i den examensspecifika läroplanen. 13

14 8 Bedömning och betyg vid specialundervisning För bedömningen inom specialundervisningen gäller samma mål och principer som i den övriga bedömningen och är därmed indelad i bedömning av inlärning och kriteriebaserad bedömning av kunnande. Om en studerande i någon examensdel inte uppnår målet för N1 anpassas målen individuellt. En studerande som avlagt hela examen eller delar av denna med anpassade mål ges ett examensbetyg när det centrala kunnandet enligt examensgrunderna har uppnåtts. I betyget visas de examensdelar som har anpassade mål med en asterisk (*). En studerande som inte uppnått de centrala målen inom de yrkesinriktade studierna ges ett betyg över genomgången utbildning. 14

15 9 Bedömningen av invandrare och studerande som hör till andra språk- eller kulturgrupper Bedömningen av invandrare och studerande som hör till andra språk- och kulturgrupper bedöms enligt samma principer som Inveons övriga studerande. Bedömningsmetoderna väljas så att eventuell bristande språkkunskap inte påverkar bedömningen av yrkeskunnandet. Speciell uppmärksamhet fästs vid studerandens förmåga att förstå anvisningar vid yrkesprov så, att studeranden har rätt till tillräcklig handledning i yrkesprovets början utan att slutvitsordet påverkas av handledningens mängd. Bedömningen av modersmålet Studerande med annat modersmål än svenska bedöms enligt målen för svenska som andra språk, även då undervisning i svenska som andra språk inte har ordnats för den studerande. Om studeranden och läraren tillsammans bedömer att studerandens kunskaper i svenska motsvarar nivån för modersmålet svenska, bedöms studerande i enlighet med detta. I examensbetyget antecknas enligt vilka mål kunnandet har bedömts. Bedömningen av det andra inhemska språket Om en studerande inte har läst finska som det andra inhemska språket antecknas i betyget vad han/hon har läst i stället. 15

16 10 Övriga bestämmelser vid ordnandet av yrkesutbildning Studiehandledning och personlig studieplan (PSP) Studiehandledningens mål Studiehandledningens mål är att den studerande får tillräckligt information om sin utbildning och till den hörande valmöjligheter före och under själva studietiden samt kan förverkliga sin personliga studiestig mot yrkesutbildningens allmänna mål. Studeranden planerar sina egna studier och gör tillsammans med grupphandledaren upp sin personliga studieplan och tar ansvar för sina studier. Studerande kan identifiera sin egen livssituation och söka ändamålsenligt stöd och hjälp när sådant behövs. Studerandes rätt till studiehandledning Studeranden har rätt till 1,5 sv studiehandledning under sin studietid. Denna förverkligas som handledning i grupp och som individuell handledning avgrupphandledare och studiehandledare. Grupphandledaren ansvarar främst för handledningen som gäller studerandens bransch och kontakten med studerandes hem. Studiehandledaren ansvarar för handledning i studieteknik samt information innan studierna inleds och handledning för fortsatta studier. Studiehandledningens ordnande Inveon har en plan för studiehandledningens ordnande som är en bilaga till denna läroplan. Planen granskas läsårsvis på beredning av studiehandledaren. Samtliga lärare i Inveon deltar i handledningen av den studerande. I planen ges anvisningar om hur studerande skall delta i undervisningen (närvaro) och hur studieresultaten följs upp. Personlig studieplan (PSP) För den studerande görs en personlig studieplan som lagras i yrkesinstitutets elektroniska studeranderegister. I planen kartläggs studerandes individuella intressen och behov, samt eventuell tidigare erhållet kunnande som studeranden önskar få identifierat och erkänt. Den personliga studieplanen görs upp vid ett utvecklingssamtal mellan grupphandledaren och den studerande. Planen uppdateras vid behov, minst en gång per studieår. Förhandsinformation samlas in från studeranden och vårdnadshavaren via yrkesinstitutets elektroniska kommunikationskanal under sommaren, innan studierna inleds. Studeranden och vårdnadshavaren får, tillsammans med beskedet om antagning, de behövliga koderna vilka aktiveras då studeranden bekräftar att studieplatsen mottas. Bedömning av inlärningen samt av delstudiehelheter antecknas i den personliga studieplanen så att såväl studeranden som vårdnadshavaren kan följa med hur studierna framskrider. Inlärning i arbete och arbetarskydd I studierna för yrkesinriktad grundexamen ingår 24 sv inlärning i arbete som förverkligas på arbetsplatser, i samarbete med närings- och kulturlivet. Val av examensdelar som avläggs som inlärning i arbete ger studerande en möjlighet att uppnå antingen ett brett yrkeskunnande eller att specialisera sig inom ett visst kompetensområde. Individuellt kan avtalas om utvidgad inlärning i arbete om studerandes intressen eller behov av speciella studiearrangemang gör detta ändamålsenligt. Utvidgad inlärning i arbete kan användas som studiemetod för studerande som önskar specialiserande eller fördjupade studier, för studerande med behov av anpassade studiemål och för studerande i speciella livssituationer. Inlärning i arbete kan inte underskrida den lagstadgade omfattningen på minst 20 sv. I speciella fall kan inlärning i arbete förverkligas i arbetsplatsliknande förhållanden i yrkesinstitutet. För detta behövs såväl studerandes som hans/hennes vårdnadshavares samtycke. 16

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Handbok i personlig studieplan

Handbok i personlig studieplan Detta dokument gäller läroplansbaserad utbildning enligt nya examensgrunder för yrkesinriktad grundexamen. Dokumentet är ett informationspaket om tillämpningar av lag, förordning och examensgrunder för

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Må bra i skolan 02.11 2011

Må bra i skolan 02.11 2011 Må bra i skolan 02.11 2011 Studiehandledning i Lag, förordning och läroplan Lag 630, 29 Rätt till undervisning En studerande har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt studiehandledning. Om studiehandledningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO Handlingsplanen baserar sig på att har närvaroplikt (Lagen om yrkesutbildning 630/98 34) Forskning visar att hög skolfrånvaro hänger

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier HANDLINGSPLAN VID MOBBNING Godkänd i bildningsnämndens svenska skolsektion 16.5.2012 Stadens skolor är med i Kiva Skola programmet och följer

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Gymnasiediplomet. Slöjd

Gymnasiediplomet. Slöjd Gymnasiediplomet Slöjd 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll 1 Allmänna utgångspunkter 3 2 Slöjdstudier i gymnasiet 3 Erkännande av kunnande 4

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 FÖRESKRIFT 09/011/2010 grunder för LÄROPLAN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDBETJÄNING OCH FÖRSÄLJNING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR EKONOMI- OCH KONTORSSERVICE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET Fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 10.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida I. ALLMÄN DEL 3 1. Visioner och verksamhetsidé 3 2. Utbildningens utformning 3 2.1

Läs mer

Plan för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier

Plan för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier Plan för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier I den föreliggande planen beskrivs det förebyggande samt ingripande arbetet mot våld, mobbning och trakasserier som utförs i Gymnasiet

Läs mer

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är:

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Mobbningsplan för Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Agneta Svanberg rektor Tel: 0455-618601 Anna Isberg administratör Tel: 0455-618603 Tina Åkesson skolsköterska Tel: 0455-618600 Thea Lundberg lärare

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Grundexamen inom socialoch hälsovårdsbranschen Inriktning närvårdare

Grundexamen inom socialoch hälsovårdsbranschen Inriktning närvårdare Grundexamen inom socialoch hälsovårdsbranschen Inriktning närvårdare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 22.10.2012 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan motsvarar nivå 3

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsprogrammet Inriktning närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsprogrammet Inriktning närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsprogrammet Inriktning närvårdare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 Revidering är godkänd av styrelsen för Ålands

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TURISMSERVICE, PRODUCENT AV RESETJÄNSTER UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FÖRSÄLJNING AV TURISMSERVICE OCH INFORMATIONSTJÄNST,

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

P R O T O K O L L 15.12. 2010

P R O T O K O L L 15.12. 2010 Styrelsen 11 20100 P R O T O K O L L 15.12. 2010 Styrelsen 15.12.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 11/2010 Tid: 15.12.2010 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Ålands vårdinstitut Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Fastställd av direktionen 7.6.2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD... 3 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

Din väg till examen. En beskrivning av hur en fristående examen avläggs

Din väg till examen. En beskrivning av hur en fristående examen avläggs Din väg till examen En beskrivning av hur en fristående examen avläggs Uppdaterad i november 2014/CHN Din väg till examen - En beskrivning av hur en fristående examen avläggs har utarbetats 2011 vid Yrkesakademin

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för industrisnickare, snickare FÖRESKRIFT 33/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Yrkesutbildningen i Finland. Yrkeskunnande, kunskaper och färdigheter för arbetslivet och fortsatta studier

Yrkesutbildningen i Finland. Yrkeskunnande, kunskaper och färdigheter för arbetslivet och fortsatta studier Yrkesutbildningen i Finland Yrkeskunnande, kunskaper och färdigheter för arbetslivet och fortsatta studier Utbildningssystemet i Finland Doktors- och licentiatexamina Universitet Högre högskoleexamina

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling FOLKUNGASKOLANS GYMNASIUM Ansvariga för planen Enhetschef: Rektorer: EHT: Ulf Lindberg Sara Frank Gunilla Linder Helena Hultkvist Appelberg skolsköterska

Läs mer

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna ATT GÖRA ÄR ATT LÄRA av Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna inom branschen. I varje treårig yrkesinriktad grundexamen ingår minst ett

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 FÖRESKRIFT 2/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010 GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR REHABILITERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer