Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13"

Transkript

1 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell

2 1 Innehåll Styrkort KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 2 EKONOMIPERSPEKTIVET... 4 RESULTAT... 5 KUNSKAPER, ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE, SKOLA HEM, ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN, BEDÖMNING OCH BETYG... 5 NORMER OCH VÄRDEN, SKOLA OCH HEM... 9 PROCESSPERSPEKTIVET... 9 BILAGA

3 1 VISION: Lust att lära och att utvecklas i en trygg miljö präglad av hänsyn och respekt. Styrkort Rektor Kyrkskolan åk 4-6 STRATEGISKT MÅL STYRTAL VAD SOM MÄTS Resultat Måltal AKTIVITETER/ÅTGÄRDER Resultat Rektor ansvarar för: Barnperspektiv Barn och vuxna får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer med delaktighet och kreativitet Andelen elever med stanine 6-9 på språkkartläggningen i åk 4 Andelen elever som klarar kunskapskraven i samtliga ämnen på na proven åk 6 Meritvärdet i åk 6 65,12% 100% 215,31 Öka Behålla Öka Organisera verksamheten så att lärarna ges förutsättningar till kollegialt lärande. Organisera verksamheten så att lärarna kan samarbeta i planering av undervisning. Organisera verksamheten så att lärarna får förutsättningar att följa upp och utvärdera undervisningen. Se till att resultaten analyseras och jämförs ur ett genusperspektiv. Organisera verksamheten så att lärarna ges förutsättningar att utveckla de pedagogiska planeringarna. Vidareutveckla rutinerna för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. Utveckla arbetet i elevhälsoteamet med tydligare uppföljningar/återkopplingar av elevärenden. Regelbundna uppföljningsmöten för lärare med rektor eller specialpedagog för att se att arbetet fungerar i klasserna.

4 2 Processperspektiv Skolan och IFO samverkar i insatser för barn och deras familjers välmående och behov av stöd. Miljön i nämndens verksamheter präglas av trygghet, hänsyn och respekt. Andelen elever som känner sig trygga Andelen elever som anser sig ha blivit kränkta i skolan Öka Minska Rektor ansvarar för: Att Kyrkskolan har en fungerande trygghetsgrupp. Att alla på skolan känner till trygghetsgruppens arbete. Att alla på skolan känner till likabehandlingsplanen. Rektor ansvarar för: Medarbetarperspektiv Ett gott ledarskap och medarbetarskap med rätt kompetens präglar verksamheten. Andelen nöjda medarbetare Andelen grundskollärare med pedagogisk högskoleutbildning 46 % 100 % Öka Behålla Att se till att undervisningstiden är rimlig för lärarna. Att alla som planerar, undervisar och utvärderar har en egen dator för att underlätta arbetet. Att skolan har ett tydligt kalendarium med fasta tider och i förväg meddelat innehåll för möten som följer genomförande- och analyskalendariet. Att handledning kommer att genomföras (av specialpedagog) för personalen för att diskutera och utveckla arbetet. Att elevhälsoteamet utvecklar arbetet för stöd och stöttning kring elever i behov av särskilt stöd. Att brytdagarnas innehåll fokuserar på kvalitetsarbete. Att delta mer i undervisningen och organisera former för feedback till lärarna. Att delta regelbundet på möten med lärarna, samt fritidspedagogerna för stöttning kring elever, planering, genomförande och utvärdering.

5 3 Ekonomiperspektiv Budget i balans genom strategiska prioriteringar Budget i balans Rektor ansvarar för: Regelbundna budgetuppföljningar

6 2 MÅL Rektors kvalitetsrapport för läsåret innehåller en bedömning av i vilken mån de nationella målen i läroplanen (Lgr 11) för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet uppnåtts samt vilka åtgärder som rektor avser att vidta för att utveckla kvaliteten inom verksamheterna. Kommunens ansvar, som huvudman för utbildningen, är att stödja verksamheterna i deras uppdrag och arbete med de nationella målen. Ludvika kommun/ social- och utbildningsnämnden beskriver sitt ansvarstagande och sina ambitioner för utbildningsverksamheten i Social- och utbildningsplanen för perioden I den formuleras politikernas viljeinriktning som strategiska mål: Barn och vuxna får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer, med delaktighet och kreativitet. Skolan och IFO samverkar i insatser för barn och deras familjers välmående och behov av stöd. Miljön i nämndens verksamheter präglas av trygghet, hänsyn och respekt. KVALITETSARBETE Under läsåret har ett förankringsarbete pågått för att utveckla målstyrningen som metod; att tillsammans med personalen enas om inriktningen för verksamheten och att hålla koll på att riktningen följs. För detta ändamål används målstyrningsverktyget balanserade styrkort (BSK) med de fyra perspektiven: barn- och vuxen, process, medarbetare, ekonomi. Styrkort användas på alla nivåer och i alla verksamheter inom nämndens ansvarsområden. Styrkorten visar var vi är, vart vi ska och hur vi tar oss mot målet. Följande kvalitetsrapport är en resultatsammanställning med fördjupad analys utifrån rektors styrkort. Underlag för sammanställningen är resultat hämtade från: SCB- statistik Elevenkät åk 5 Na- prov åk 6 Språkliga kartläggningar Personalens självvärdering BRUK Personal, elev- och föräldraenkäter Uppföljning och utvärdering av områdets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kyrkskolan i centrala Ludvika är en 4-9 skola med 112 elever i åk 4-6 läsåret

7 3 FÖRUTSÄTTNINGAR Elever Under läsåret fanns 112 elever på Kyrkskolan 4-6. (Under vårterminen utökades elevantalet något). 44 elever i åk 4, uppdelade i två klasser. 38 elever i åk 5, uppdelade i två klasser. 30 elever i åk 6, uppdelade i två klasser. Personal Kyrkskolan 4-6 hade ett arbetslag under läsåret Varje klass hade en klasslärare som också var ansvarig mentor. Förutom klasslärarna bestod arbetslaget av ämneslärare och resurspersoner. Totalt ingick 15 personer i arbetslag 4-6. Lektioner i Idh, hkk samt slöjd köptes av Kyrkskolan 7-9. Kyrkskolan 4-6 hade även en specialpedagog på 20 % samt en speciallärare på 40 %. Lagsamordnare Arbetslaget hade två lagsamordnare som hade till uppgift att vara en kanal mellan arbetslaget och rektor, leda arbetslagets möten, fördela arbetslagets arbetsuppgifter samt delta på ledningsgruppsmöten med rektor. Handläggare till rektor Rektor hade handläggarresurs på ca 100 %. Den bestod av två personer som även hade annat ansvar inom Skolteamsomårdet Vasa/Kyrk. Totalt sett hade Kyrkskolan 4-6 ca 50 % handläggartjänst som innebar följande arbetsuppgifter: Viss vikariesamordning, Pro-Capita (elevregister), handläggande för ledighet för personal och elever, administration av elevfrånvaro, betygshantering, handläggande av sjukskrivning för personal, in/utgående post, arkivering, diarieföring, ekonomiskt stöd till rektor. Rektor. Kyrkskolan 4-6 och Vasaskolan delade rektor under läsåret vilket innebär att Kyrkskolan 4-6 hade en rektor på 50 %. Arbetsuppgifterna innebar: Ansvar för organisationen, pedagogiskt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete, personalansvar, ekonomiskt ansvar, Arbetsmiljöansvar, objektsansvar, delta i ledningsgrupp skola med skolchef, rektorer och förskolechefer i förvaltningen, leda elevhälsoteamet på Kyrkskolan 4-6, teamarbete med rektorer och förskolechef i skolområde Vasa-Kyrk.

8 2 MEDARBETARPERSPEKTIVET Ett gott ledarskap och medarbetarskap med rätt kompetens präglar verksamheten. Grundskolan Området/ Kommunen Riket enheten Andelen personal med pedagogisk 73,5 % 83 % 86 % högskoleexamen Antal elever per heltidstjänst 11,7 10,6 12,1 Fritidshemmet Området/ Kommunen Riket enheten Andelen personal med pedagogisk 30% 70 % 56 % högskoleexamen Antalet elever per årsarbetare Källa: SCB Statistik gällande hösten Rektors analys Hur blev det? Resultatet visar att: Andelen personal med högskoleexamen på kyrkskolan 4-6 var 73,5 %. Siffran som finns i SIRIS statistik (73,5%) ställer jag mig tveksam till då det under läsåret (endast) fanns tre klasser på Kyrkskolan 4-6 som hade obehöriga lärare i ämnet idrott och hälsa (100 minuter undervisning i veckan). Samtliga klasslärare har lärarexamen. På fritidshemmet fanns det 28 barn inskrivna under läsåret men det var inte så att dessa barn fanns på plats samtidigt. Under vårterminen var endast ett fåtal elever på fritids (1-7 barn). Alltså är siffran 26 barn per årsarbetande missvisande. Andelen nöjda medarbetare: 46 % (Då detta läsår var mitt första i Ludvika kommun går det inte att på ett rättvist sätt jämföra årets resultat med förra läsårets.) Var är vi? Elevhälsoteamet, som träffats kontinuerligt varje vecka, består av rektor, specialpedagog, speciallärare samt pedagog. Kurator och skolsköterska kallades in vid behov. Rektor har upprättat rutiner för hur lärare ska anmäla att en elev inte klarar de lägsta kunskapskraven eller om det av någon annan anledning finns en oro för elevens skolgång. Innan läraren kommer till EHT skall den ha gjort en mindre dokumentation kring vad oron består i, vad eleven själv säger om sin situation, vad elevens vårdnadshavare säger om elevens skolsituation, om det finns aktuella insatser, vid vilka

9 3 tillfällen det fungerar bra för eleven samt i vilka sammanhang det uppstår svårigheter för eleven. Under höstterminen 2012 inrättades en särskild undervisningsgrupp för ett par elever som hamnar i svårigheter under tiden i skolan. Eleverna i den särskilda undervisningsgruppen har olika typer av funktionshinder. Gemensamt för dem är att de behöver stöd att planera och organisera sin tillvaro. Tanken med den särskilda undervisningsguppen var aldrig att den skulle bli statisk. Eleverna tillhörde sin klass och skulle göra så mycket tid som var möjligt tillsammans med sina klasskamrater. De lektioner/ämnen som fungerade skulle behållas och de tillfällen som inte fungerade skulle tillrättaläggas så att eleverna kunde slussas in i klassen igen. Av olika anledningar blev det så att eleverna gjorde mer tid i den lilla gruppen än vad som från början var meningen. Under läsåret var det även diskussioner kring att fler elever skulle behöva gå i den lilla gruppen, vilket jag som rektor ställde mig tveksam till. Rektors utvärdering av den lilla gruppens verksamhet visar att eleverna inte förbättrat sitt resultat varken när det gäller måluppfyllelse av kunskapskrav eller sociala färdigheter. Tvärtom utvecklade dessa elever en egen sub-grupp med bristande solidaritet, respekt och ansvar för människor, både vuxna och barn, utanför den lilla gruppen. Under vårterminen användes kompetensutvecklingstid för att (tillsammans med Kyrkskolan 7-9) läsa rapporter om forskning kring inkludering. Detta för att vi på Kyrkskolan 4-6 behövde lyfta frågan kring på vilket sätt vi kan tillgodose elevernas behov inne klassrummet. Eftersom medarbetarenkäten visade på låga resultat fick samtliga i arbetslaget göra en individuell skriftlig utvärdering till mig i slutet på vårterminen. Utifrån den kan jag fastställa att det inte varit ett gott arbetsklimat i arbetslag Kyrk 4-6. Det handlar om brist på samarbete, att det förekommit skitsnack i gruppen, orimliga förväntningar på varandra mm. Jag kan också konstatera att många lärare i arbetslaget känner sig stressade och otillräckliga. Ingen har dock visat intresse att ingå nytt arbetstidsavtal. Vart ska vi? Andelen lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen ska öka. Alla elever ska undervisas av behöriga lärare (i samtliga ämnen). Andelen nöjda medarbetare ska öka. Hur gör vi? Rektor ansvarar för följande åtgärder : Att se till att undervisningstiden är rimlig för lärarna. Se över hur och när det kan vara två pedagoger i klassrummet. Att alla som planerar, undervisar och utvärderar har en egen dator för att underlätta arbetet. Att skolan har ett tydligt kalendarium med fasta tider och i förväg meddelat innehåll för möten som följer genomförande- och analyskalendariet.

10 4 Att handledning kommer att genomföras (av specialpedagog) för personalen för att diskutera och utveckla arbetet. Att elevhälsoteamet utvecklar arbetet för stöd och stöttning kring elever i behov av särskilt stöd. Att brytdagarnas innehåll fokuserar på kvalitetsarbete. Att delta mer i undervisningen och organisera former för feedback till lärarna. Vid behov upprätta handlingsplaner för lärarna. Att delta regelbundet på möten med lärarna samt fritidspedagogerna för stöttning kring elever, planering, genomförande och utvärdering. Föra diskussion kring ett nytt arbetstidsavtal i syfte att effektivisera lärarnas arbete och förbättra elevernas resultat. EKONOMIPERSPEKTIVET Budget i balans genom strategiska prioriteringar Rektors analys Hur blev det? Resultatet visar att Kyrkskolan 4-6 inte lyckades med målet att nå budget i balans. Istället hade Kyrk 4-6 ett budgetunderskott vid läsåret slut. Under läsåret har skolan haft ett stort antal resurspersoner i förhållande till elevantalet. Det har gått åt relativt mycket personal till att hålla fritidshemmet öppet både på morgonen och på eftermiddagen i förhållande till den faktiska elevnärvaron som under läsåret varit låg (1-7 elever på vårterminen -13). (Då detta läsår var mitt första i Ludvika kommun går det inte att på ett rättvist sätt jämföra årets resultat med förra läsårets). Var är vi? Budgetläget är inte optimalt men ser mer lovande ut jämfört med hösten Vart ska vi? Budget i balans (0% avvikelse). Hur gör vi? Rektors åtgärder läsåret Stänga morgonfritids helt och stänga eftermiddagsfritids kl. 16:00 (de elever som behöver skolbarnomsorg på morgonen och efter klockan 16:00 får den tillgodosedd på Vasaskolan). Minska antalet resurspersoner. Regelbundna, grundliga budgetuppföljningar.

11 5 RESULTAT Rektorn ansvarar för enhetens kvalitetsarbete och att det finns förutsättningar att bedriva och utveckla utbildningen utifrån de nationella målen och riktlinjerna Personalen ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje elev att utvecklas så lång som möjligt i förhållande till de nationella målen (Allmänna råden för systematiskt kvalitetsarbete s 13.) KUNSKAPER, ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE, SKOLA HEM, ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN, BEDÖMNING OCH BETYG BARNPERSPEKTIVET Barn får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer, med delaktighet och kreativitet. Rektors analys Styrtal Resultat läsåret Måltal läsåret Resultat läsåret Andelen elever med stanine 4-9 på öka 65,12 språkkartläggningen i åk 4 Andelen elever som klarar 100 % 100 % kunskapskraven i samtliga ämnen på na proven åk 6 Meritvärdet i åk 6 öka 215 Hur blev det? Resultatet visar att Kyrkskolan 4-6 har lyckats bra både när det gäller resultatet på de nationella proven där samtliga elever klarade sig och då det gäller meritvärdet i åk 6 som låg på hela 215 poäng. När det gäller resultaten för åk 4 och åk 5 var resultaten sämre. I åk 4 var det 7 elever som inte kom upp till kunskapskraven och i åk 5 var det 8 elever som inte lyckades uppnå målen. Dessa elever hade också åtgärdsprogram.

12 6 Det har varit en svårighet för resurspersonerna som arbetat med eleverna i den särskilda undervisningsgruppen att tillrättalägga materialet så att de passar eleverna. De ansvariga pedagogerna har ibland tillhandahållit den planering som funnits för klassen utan att individualisera det som skall göras. Fokus har också i huvudsak varit på kärnämnena svenska, engelska och matematik vilket gjort att eleverna inte haft förutsättningar att tillgodogöra sig kunskaper i övriga ämnen. Var är vi? Även om skolinspektionen inte kommit med sin skriftliga rapport angående tillsynen på Kyrkskolan 4-6 kunde de konstatera (muntligt vid tillsynen) att skolan brister i att samordna ämnen. Kyrkskolan varierar inte arbetsmetoder och undervisningssätt utan lärarna bedriver liknande lektioner på ett vad skolinspektionen kallade traditionellt sätt. Skolinspektionen kunde också konstatera att undervisningen på sina håll var ostrukturerad. De ställde sig tveksamma till lärarnas tilltro till elevernas förmåga. De tyckte sig se att eleverna på kyrkskolan 4-6 inte heller har ett reellt inflytande. Innehållet i åtgärdsprogrammen och de individuella utvecklingsplanerna kan förbättras på så sätt att de tydligare kopplas till kunskapskraven. När det gäller anpassning av undervisning och material såg skolinspektionen också utvecklingspotential. Vi behöver bli bättre på det förebyggande arbetet när det gäller trygghet och studiero. Skolinspektionen riktade stark kritik på den punkten vilket inte kom som någon överraskning. Läget är mest akut i en klass där vi också har en del pågående insatser. För att medverka till måluppfyllelse följer fritids upp det som skolan arbetar med genom att förtydliga, konkretisera och repetera på ett annat sätt (ofta genom lek och fysisk aktivitet). Vi diskuterar hur lek och spel stimuleras elevernas matematiska, musikaliska, språkliga och motoriska färdigheter och på vilket sätt fritidshemmet då kan vara ett komplement till skolan. Vart ska vi? Andelen elever med stanine 6-9 på språkkartläggningen i åk 4 ska öka. Andelen elever som klarar kunskapskraven i samtliga ämnen på na proven åk 6 ska behållas (dvs 100 %). Meritvärdet i åk 6 ska öka. Hur gör vi? Vi ska utgå från vad forskningen säger om hur undervisningen påverkar elevers studieprestationer, dvs: Vi ska använda en bred arsenal av metoder och verktyg och goda ämneskunskaper i undervisningen. Vi ska vara tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer.

13 7 Vi ska organisera undervisningen efter elevers individuella behov. Vi ska veta och vi ska visa att alla elever kan lära. Vi ska ge eleverna förutsättningar att vara med och välja aktiviteter. Elevernas erfarenheter och kunskaper ska bli utgångspunkt i undervisningen. I lärarnas styrkort skall de beskriva aktiviteter/åtgärder som beskriver hur vi når kyrkskolans mål för läsåret, nämligen att: Alla elever når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Alla elever får sin undervisning i en formativ lärmiljö. Alla vuxna på Kyrkskolan har höga förväntningar på alla elever. Kyrkskolan har effektiva undervisningsmetoder i alla klassrum varje dag. Alla lärare anser att deras agerande påverkar framgångar i elevernas inlärning. Alla lärare ser bedömning som återkoppling på sin påverkan. Ingen elev kommer att vara segregerad från skolans ordinarie arbete. Alla elever ska få undervisning i skolans samtliga ämnen av behöriga pedagoger (istället för resurspersoner). Att eleverna ska ha undervisning i klassrummet ställer dock krav på lärarens skicklighet. Därför måste vi fortsätta att tillsammans titta på vad som kännetecknar en god lärare. Lärarna ska också få handledning av specialpedagog. Klasslärarna ska skapa en lärmiljö som tar hänsyn till alla elever, även de med funktionshinder. Detta kräver en god framförhållning vid planeringen av lektionerna. Materialet och arbetsuppgifterna ska anpassas efter elevernas förmåga, individuellt. Viktigt att se till att eleverna vet svaret på de viktiga frågorna om rum, person, innehåll och tid: Var ska jag vara? Vem ska jag vara med? Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? När? Hur länge? Vad händer? Vad händer sedan? Eleverna skall känna sig delaktiga och vara trygga i vad som ska hända under skoldagen. För att lyckas med inkluderingen i klassrummet kan inte läraren ge långa instruktioner, eller instruktioner i flera led. Det gäller att samtala om konsekvenser av val eller agerande. (En snabb tillfredställande lösning kan vara att föredra framför en större belöning på längre sikt). Konsekvenserna av valet eller handlingen är inte alltid självklar och det behövs stöd av pedagog för reflektion. Den fysiska skolmiljön ska ses över och kartläggas. Exempelvis en bestämd plats i matsalen eller samma krok i omklädningsrummet begränsar valmöjligheten och riktar fokus åt rätt håll. Det gäller att tänka på rutiner och hur olika delarna av lokaler/klassrum används. Vi skall fortsätta att tydliggöra vad vi arbetar med i skolan i de pedagogiska planeringarna som talar om vad eleverna ska arbeta med, vad målen med undervisningen är, vilket innehåll som ska behandlas, vilka arbetsmetoder som skall användas samt på vilket sätt eleven ska visa sina kunskaper. På så sätt konkretiseras kraven och de förmågor och kunskaper eleven ska kunna visa att den har beskrivs. Vi hoppas att de lokala pedagogiska planeringarna ska öka elevernas förståelse för vad de

14 8 ska lära sig i skolan. Vi vill också att de ska använda sitt inflytande och träna sig i att ta ansvar genom att medverka i utformningen av planeringarna på olika sätt. Arbetet med att förbättra våra rutiner kring att upptäcka, utreda och hjälpa elever i behov av stöd skall fortsätta. Rektors åtgärder läsåret : Förstärka Kyrkskolan 4-6 med en specialpedagog på heltid. Organisera verksamheten så att lärarna ges förutsättningar till kollegialt lärande. Organisera verksamheten så att lärarna kan samarbeta i planering av undervisning. Organisera verksamheten så att lärarna får förutsättningar att följa upp och utvärdera undervisningen. Organisera verksamheten så att lärarna ges förutsättningar att utveckla de pedagogiska planeringarna. Vidareutveckla rutinerna för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. Utveckla arbetet i elevhälsoteamet med tydligare uppföljningar/återkopplingar av elevärenden. Regelbundna uppföljningsmöten för lärare med rektor eller specialpedagog för att se att arbetet fungerar i klasserna. Gå igenom den skriftliga rapporten från skolinspektionen grundligt med personalen. Skolan skall ha ett genomförande och analyskalendarium enligt följande: Augusti Introduktion balanserade styrkort September Kvalitetsrapport för Oktober Trygghets- och studieroenkät Språkkartläggning åk 4 Färdigställande av balanserade styrkort November Arbetsmiljöenkät Utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen December Utvärdering bedömning Januari Utvärdering av den fysiska skolmiljön Februari Utvärdering anpassning/variation av undervisningen Nationella prov svenska, svenska som andraspråk Kommunövergripande elevenkät Mars Nationella prov engelska Nationella prov matematik Utvärdering elevernas inflytande April Trygghets- och studieroenkät Föräldraenkät Nationella prov SO Maj Utvärdering betyg och bedömning Utvärdering undervisningsmetoder Nationella prov NO Juni Utvärdering balanserat styrkort, arbetslag Individuell utvärdering

15 9 NORMER OCH VÄRDEN, SKOLA OCH HEM PROCESSPERSPEKTIVET Skolan och IFO samverkar i insatser för barn och deras familjers välmående och behov av stöd. Miljön i nämndens verksamheter präglas av trygghet, hänsyn och respekt. Styrtal Andelen elever som känner sig trygga Resultat läsåret Måltal läsåret Resultat läsåret Andelen elever som anser sig ha blivit kränkta i skolan 9,8 % Rektors analys Hur blev det? Resultatet visar att: En del elever har känt sig kränkta på Kyrkskolan 4-6. Likabehandlingsgruppen har arbetat med 11 elever under läsåret. Det finns elever som inte känner sig trygga överallt på skolan. (Då detta läsår var mitt första i Ludvika kommun går det inte att på ett rättvist sätt jämföra årets resultat med förra läsårets.) Var är vi? Skolinspektionen var skarp i sin muntliga kritik när det gäller det förebyggande arbetet på skolan. Vår vision är en skola som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi lyckas dock inte leva upp till vår nolltolerans. Skolinspektionens muntliga nulägesanalys pekar på flera områden där skolan måste vidta åtgärder. Även om de flesta av eleverna trivs bra eller mycket bra i skolan och på fritidshemmet så finns en del elever som blir illa behandlade i skolan på olika sätt eller som av olika anledningar inte känner sig trygga på skolan. Det är även oroligt på en del lektioner, främst i en av klasserna, där studieron blir lidande. Vart ska vi? Andelen elever som känner sig trygga ska öka Andelen elever som anser sig ha blivit kränkta i skolan ska minska Hur gör vi? Kyrkskolan 4-6 skall arbeta aktivt med värdegrunden. Vi ska utveckla och förbättra det förebyggande arbetet och åtgärderna mot trakasserier och kränkande behandling. Det

16 10 är viktigt att alla följer de rutiner vi har på skolan. För att stärka vi-känslan i klasserna skall vi arbeta målmedvetet med grupperna och genomföra aktiviteter och klassresor (till exempelvis åka till Säfsens skolskog). Vi ska förfina/förbättra tillsynen och verksamheten under raster så att eleverna känner sig trygga överallt på skolan. För att förverkliga detta kommer ytterligare en fritidspedagog knytas till skolan, som har i uppdrag att hålla i rastaktiviteter. Vi ska även se över den fysiska miljön inne i klassrummen. Rektors åtgärder läsåret Att Kyrkskolan har en fungerande trygghetsgrupp. Att alla på skolan känner till trygghetsgruppens arbete. Att alla på skolan känner till likabehandlingsplanen. Se till att specialpedagogen observerar de klasser som är oroliga för att kunna ge feedback till läraren och diskutera vilka åtgärder som behövs. Se till att det ordnas rastaktiviteter för eleverna. Handledning till personalen på skolan.

17 11 BILAGA 1 Hur man räknar ut ett index för styrtalet Andelen nöjda medarbetare enligt kommunens medarbetarenkät. Index: Medelvärdet av andelen som svarat stämmer helt (6) och stämmer delvis (5) på frågorna L-Z i Exempel: 14. Jag vet vilka mål som gäller för min enhet. Namn Antal Andel % A. 1 Instämmer inte alls 4 0,6 B C ,9 D ,7 E ,3 F. 6 Instämmer helt ,5 fråga Påstående Kategori Andel % L Jag vet vilka mål som gäller för min enhet Styrning 73,4 M N Jag känner till de lönekriterier som gäller för mig Jag har en bra chef Styrning Ledarskap Jag får tillräcklig information av min chef i frågor Ledarskap O som rör arbetet 33,3 Min chef skapar goda förutsättningar för att Ledarskap P samarbetet i arbetsgruppen ska fungera 26,7 Av min chef får jag veta vad hon/han anser om Ledarskap Q mina arbetsprestationer 30 Jag har goda möjligheter till lärande och Utveckling R utveckling i mitt arbete 30 Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på Utveckling S ett bra sätt i vår verksamhet 56,6 Våra arbetsplatsträffar har ett meningsfullt Delaktighet T innehåll 50 U Jag är delaktig i utformningen av enhetens mål Delaktighet 33,4 Jag känner mig delaktig i beslut som fattas på Delaktighet V min enhet 50 Jag kan i tillräcklig utsträckning påverka hur jag Delaktighet W ska lägga upp mitt arbete 63,3 Jag kan själv påverka mina arbetstider i den Delaktighet X utsträckning jag önskar 20 Y Jag har i stort sett en bra arbetssituation. Arbetstillfredställelse 43,3 Z Jag har ett meningsfullt arbete Arbetstillfredställelse 46,7 43,4 90 Totalt Medelvärde: 46 Totalt medelvärde: Addera samtliga andelar och dela summan med 15

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan 4-6

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan 4-6 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan 4-6 Läsåret 2015-2016 Gällande för verksamheten i Kyrkskolan åk 4-6 Ansvarig rektor Sara Pernolf 1 Innehåll Styrkort 2016-2017, Kyrkskolan 4-6... 2 MÅL... 4 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Knutsbo skola grundskola åk 1-4 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll Styrkort 2016-2017...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 1 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Göran Törnqvist, rektor & Ann- Sofie Gunnarsson, biträdande rektor. 2 Innehåll KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14

Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14 Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundsärskolan åk 1-9 samt inriktning träning Ansvarig rektor Lena Risberg Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret

Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN grundsärskolan åk 1-9 samt inriktning träning Ansvarig rektor Lena Risberg Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 MÅL... 3 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 0 Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15 Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 1 2 Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Medarbetarperspektivet...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERK- SAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-3 fritidshem Ansvarig rektor Eva Valtonen 1 2 Innehåll Styrkort 2016-2017... 1

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Ansvarig rektor Göran Törnqvist 1 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2013-14

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2013-14 0 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2013-14 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 Ansvarig rektor Ann-Katrin Bohman Sida 1 av 12 Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2014-15 0 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Blötbergets skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor åk F-6 Ann-Katrin Bohman Ansvarig

Läs mer

Kvalitetsrapport för skolområdet Grangärde- Säfsen läsåret

Kvalitetsrapport för skolområdet Grangärde- Säfsen läsåret 0 Kvalitetsrapport för skolområdet Grangärde- Säfsen läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Nyhammars och Sunnansjö förskolor Ansvarig förskolechef Ulrika N Eriksson 1 Innehåll Styrkort 2014-2015...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Parkskolan läsåret 2013-14

Kvalitetsrapport för Parkskolan läsåret 2013-14 0 Kvalitetsrapport för Parkskolan läsåret 2013-14 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 4-9 Ansvarig rektor: agneta Carlsson Byström 1 Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Kvalitetsrapport för Öppna Förskolan på Familjecentralen Villgott läsåret

Kvalitetsrapport för Öppna Förskolan på Familjecentralen Villgott läsåret Kvalitetsrapport för Öppna Förskolan på Familjecentralen Villgott läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN på Öppna Förskolan på familjecentralen Villgott Ansvarig förskolechef Lena Hellman 1 Innehåll

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Ansvarig rektor Göran Törnqvist 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Marnäs förskoleområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Marnäs förskoleområde läsåret 2014-15 0 Kvalitetsrapport för Marnäs förskoleområde läsåret GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskolorna Biskopsnäset och Hillängen Ansvarig förskolechef Lars-Erik Bång 1 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Kvalitetsrapport för Junibackens förskoleområde läsåret

Kvalitetsrapport för Junibackens förskoleområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Junibackens förskoleområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskolorna Junibacken, Knutsbo och Högberget. Ansvarig förskolechef: Carola Michaelsdotter 1 2 Innehåll Styrkort

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2014-15 0 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-3 fritidshem Ansvarig rektor Eva Valtonen 1 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 Styrkort

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-09-12 Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Alsjöskolan arbetsplan

Alsjöskolan arbetsplan Alsjöskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Alsjöskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun

Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun 1 SYFTE Syftet med en förändrad arbetstidsförläggning för lärare i skolan är att skapa bättre

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Skolans Mål 2015/2016 MÅL 1: Arbetsro Skollagen 5. Kap. Trygghet och studiero 3 Arbetsmiljö: Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468 Alingsås 150813 Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr 43-2015:468 Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Bedömning av brist Skolinspektionen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde F-3, Ludvika kommun

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde F-3, Ludvika kommun LUDVIKA SOCIAL- KOMMUN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-08-31 Kvalitetsrapport för 2016-2017 Lorensberga skolområde F-3, Ludvika kommun Innehåll Lust att lära och att utvecklas i en trygg miljö präglad

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Framgångsfaktorer för inkludering

Framgångsfaktorer för inkludering Framgångsfaktorer för inkludering Framförhållning Hur planeras mottagandet för en ny elev? Eleven, klassen, föräldrar, pedagoger. Hur förbereds klassen på den nya klasskamraten? Vilken information skall

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde Knutsbo/Junibackens skolområde Åsa Strömberg 0240-861 96 Asa.stromberg@ludvika.se 1(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2017/2018 Elevhälsans

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer