Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13"

Transkript

1 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell

2 1 Innehåll Styrkort KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 2 EKONOMIPERSPEKTIVET... 4 RESULTAT... 5 KUNSKAPER, ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE, SKOLA HEM, ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN, BEDÖMNING OCH BETYG... 5 NORMER OCH VÄRDEN, SKOLA OCH HEM... 9 PROCESSPERSPEKTIVET... 9 BILAGA

3 1 VISION: Lust att lära och att utvecklas i en trygg miljö präglad av hänsyn och respekt. Styrkort Rektor Kyrkskolan åk 4-6 STRATEGISKT MÅL STYRTAL VAD SOM MÄTS Resultat Måltal AKTIVITETER/ÅTGÄRDER Resultat Rektor ansvarar för: Barnperspektiv Barn och vuxna får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer med delaktighet och kreativitet Andelen elever med stanine 6-9 på språkkartläggningen i åk 4 Andelen elever som klarar kunskapskraven i samtliga ämnen på na proven åk 6 Meritvärdet i åk 6 65,12% 100% 215,31 Öka Behålla Öka Organisera verksamheten så att lärarna ges förutsättningar till kollegialt lärande. Organisera verksamheten så att lärarna kan samarbeta i planering av undervisning. Organisera verksamheten så att lärarna får förutsättningar att följa upp och utvärdera undervisningen. Se till att resultaten analyseras och jämförs ur ett genusperspektiv. Organisera verksamheten så att lärarna ges förutsättningar att utveckla de pedagogiska planeringarna. Vidareutveckla rutinerna för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. Utveckla arbetet i elevhälsoteamet med tydligare uppföljningar/återkopplingar av elevärenden. Regelbundna uppföljningsmöten för lärare med rektor eller specialpedagog för att se att arbetet fungerar i klasserna.

4 2 Processperspektiv Skolan och IFO samverkar i insatser för barn och deras familjers välmående och behov av stöd. Miljön i nämndens verksamheter präglas av trygghet, hänsyn och respekt. Andelen elever som känner sig trygga Andelen elever som anser sig ha blivit kränkta i skolan Öka Minska Rektor ansvarar för: Att Kyrkskolan har en fungerande trygghetsgrupp. Att alla på skolan känner till trygghetsgruppens arbete. Att alla på skolan känner till likabehandlingsplanen. Rektor ansvarar för: Medarbetarperspektiv Ett gott ledarskap och medarbetarskap med rätt kompetens präglar verksamheten. Andelen nöjda medarbetare Andelen grundskollärare med pedagogisk högskoleutbildning 46 % 100 % Öka Behålla Att se till att undervisningstiden är rimlig för lärarna. Att alla som planerar, undervisar och utvärderar har en egen dator för att underlätta arbetet. Att skolan har ett tydligt kalendarium med fasta tider och i förväg meddelat innehåll för möten som följer genomförande- och analyskalendariet. Att handledning kommer att genomföras (av specialpedagog) för personalen för att diskutera och utveckla arbetet. Att elevhälsoteamet utvecklar arbetet för stöd och stöttning kring elever i behov av särskilt stöd. Att brytdagarnas innehåll fokuserar på kvalitetsarbete. Att delta mer i undervisningen och organisera former för feedback till lärarna. Att delta regelbundet på möten med lärarna, samt fritidspedagogerna för stöttning kring elever, planering, genomförande och utvärdering.

5 3 Ekonomiperspektiv Budget i balans genom strategiska prioriteringar Budget i balans Rektor ansvarar för: Regelbundna budgetuppföljningar

6 2 MÅL Rektors kvalitetsrapport för läsåret innehåller en bedömning av i vilken mån de nationella målen i läroplanen (Lgr 11) för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet uppnåtts samt vilka åtgärder som rektor avser att vidta för att utveckla kvaliteten inom verksamheterna. Kommunens ansvar, som huvudman för utbildningen, är att stödja verksamheterna i deras uppdrag och arbete med de nationella målen. Ludvika kommun/ social- och utbildningsnämnden beskriver sitt ansvarstagande och sina ambitioner för utbildningsverksamheten i Social- och utbildningsplanen för perioden I den formuleras politikernas viljeinriktning som strategiska mål: Barn och vuxna får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer, med delaktighet och kreativitet. Skolan och IFO samverkar i insatser för barn och deras familjers välmående och behov av stöd. Miljön i nämndens verksamheter präglas av trygghet, hänsyn och respekt. KVALITETSARBETE Under läsåret har ett förankringsarbete pågått för att utveckla målstyrningen som metod; att tillsammans med personalen enas om inriktningen för verksamheten och att hålla koll på att riktningen följs. För detta ändamål används målstyrningsverktyget balanserade styrkort (BSK) med de fyra perspektiven: barn- och vuxen, process, medarbetare, ekonomi. Styrkort användas på alla nivåer och i alla verksamheter inom nämndens ansvarsområden. Styrkorten visar var vi är, vart vi ska och hur vi tar oss mot målet. Följande kvalitetsrapport är en resultatsammanställning med fördjupad analys utifrån rektors styrkort. Underlag för sammanställningen är resultat hämtade från: SCB- statistik Elevenkät åk 5 Na- prov åk 6 Språkliga kartläggningar Personalens självvärdering BRUK Personal, elev- och föräldraenkäter Uppföljning och utvärdering av områdets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kyrkskolan i centrala Ludvika är en 4-9 skola med 112 elever i åk 4-6 läsåret

7 3 FÖRUTSÄTTNINGAR Elever Under läsåret fanns 112 elever på Kyrkskolan 4-6. (Under vårterminen utökades elevantalet något). 44 elever i åk 4, uppdelade i två klasser. 38 elever i åk 5, uppdelade i två klasser. 30 elever i åk 6, uppdelade i två klasser. Personal Kyrkskolan 4-6 hade ett arbetslag under läsåret Varje klass hade en klasslärare som också var ansvarig mentor. Förutom klasslärarna bestod arbetslaget av ämneslärare och resurspersoner. Totalt ingick 15 personer i arbetslag 4-6. Lektioner i Idh, hkk samt slöjd köptes av Kyrkskolan 7-9. Kyrkskolan 4-6 hade även en specialpedagog på 20 % samt en speciallärare på 40 %. Lagsamordnare Arbetslaget hade två lagsamordnare som hade till uppgift att vara en kanal mellan arbetslaget och rektor, leda arbetslagets möten, fördela arbetslagets arbetsuppgifter samt delta på ledningsgruppsmöten med rektor. Handläggare till rektor Rektor hade handläggarresurs på ca 100 %. Den bestod av två personer som även hade annat ansvar inom Skolteamsomårdet Vasa/Kyrk. Totalt sett hade Kyrkskolan 4-6 ca 50 % handläggartjänst som innebar följande arbetsuppgifter: Viss vikariesamordning, Pro-Capita (elevregister), handläggande för ledighet för personal och elever, administration av elevfrånvaro, betygshantering, handläggande av sjukskrivning för personal, in/utgående post, arkivering, diarieföring, ekonomiskt stöd till rektor. Rektor. Kyrkskolan 4-6 och Vasaskolan delade rektor under läsåret vilket innebär att Kyrkskolan 4-6 hade en rektor på 50 %. Arbetsuppgifterna innebar: Ansvar för organisationen, pedagogiskt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete, personalansvar, ekonomiskt ansvar, Arbetsmiljöansvar, objektsansvar, delta i ledningsgrupp skola med skolchef, rektorer och förskolechefer i förvaltningen, leda elevhälsoteamet på Kyrkskolan 4-6, teamarbete med rektorer och förskolechef i skolområde Vasa-Kyrk.

8 2 MEDARBETARPERSPEKTIVET Ett gott ledarskap och medarbetarskap med rätt kompetens präglar verksamheten. Grundskolan Området/ Kommunen Riket enheten Andelen personal med pedagogisk 73,5 % 83 % 86 % högskoleexamen Antal elever per heltidstjänst 11,7 10,6 12,1 Fritidshemmet Området/ Kommunen Riket enheten Andelen personal med pedagogisk 30% 70 % 56 % högskoleexamen Antalet elever per årsarbetare Källa: SCB Statistik gällande hösten Rektors analys Hur blev det? Resultatet visar att: Andelen personal med högskoleexamen på kyrkskolan 4-6 var 73,5 %. Siffran som finns i SIRIS statistik (73,5%) ställer jag mig tveksam till då det under läsåret (endast) fanns tre klasser på Kyrkskolan 4-6 som hade obehöriga lärare i ämnet idrott och hälsa (100 minuter undervisning i veckan). Samtliga klasslärare har lärarexamen. På fritidshemmet fanns det 28 barn inskrivna under läsåret men det var inte så att dessa barn fanns på plats samtidigt. Under vårterminen var endast ett fåtal elever på fritids (1-7 barn). Alltså är siffran 26 barn per årsarbetande missvisande. Andelen nöjda medarbetare: 46 % (Då detta läsår var mitt första i Ludvika kommun går det inte att på ett rättvist sätt jämföra årets resultat med förra läsårets.) Var är vi? Elevhälsoteamet, som träffats kontinuerligt varje vecka, består av rektor, specialpedagog, speciallärare samt pedagog. Kurator och skolsköterska kallades in vid behov. Rektor har upprättat rutiner för hur lärare ska anmäla att en elev inte klarar de lägsta kunskapskraven eller om det av någon annan anledning finns en oro för elevens skolgång. Innan läraren kommer till EHT skall den ha gjort en mindre dokumentation kring vad oron består i, vad eleven själv säger om sin situation, vad elevens vårdnadshavare säger om elevens skolsituation, om det finns aktuella insatser, vid vilka

9 3 tillfällen det fungerar bra för eleven samt i vilka sammanhang det uppstår svårigheter för eleven. Under höstterminen 2012 inrättades en särskild undervisningsgrupp för ett par elever som hamnar i svårigheter under tiden i skolan. Eleverna i den särskilda undervisningsgruppen har olika typer av funktionshinder. Gemensamt för dem är att de behöver stöd att planera och organisera sin tillvaro. Tanken med den särskilda undervisningsguppen var aldrig att den skulle bli statisk. Eleverna tillhörde sin klass och skulle göra så mycket tid som var möjligt tillsammans med sina klasskamrater. De lektioner/ämnen som fungerade skulle behållas och de tillfällen som inte fungerade skulle tillrättaläggas så att eleverna kunde slussas in i klassen igen. Av olika anledningar blev det så att eleverna gjorde mer tid i den lilla gruppen än vad som från början var meningen. Under läsåret var det även diskussioner kring att fler elever skulle behöva gå i den lilla gruppen, vilket jag som rektor ställde mig tveksam till. Rektors utvärdering av den lilla gruppens verksamhet visar att eleverna inte förbättrat sitt resultat varken när det gäller måluppfyllelse av kunskapskrav eller sociala färdigheter. Tvärtom utvecklade dessa elever en egen sub-grupp med bristande solidaritet, respekt och ansvar för människor, både vuxna och barn, utanför den lilla gruppen. Under vårterminen användes kompetensutvecklingstid för att (tillsammans med Kyrkskolan 7-9) läsa rapporter om forskning kring inkludering. Detta för att vi på Kyrkskolan 4-6 behövde lyfta frågan kring på vilket sätt vi kan tillgodose elevernas behov inne klassrummet. Eftersom medarbetarenkäten visade på låga resultat fick samtliga i arbetslaget göra en individuell skriftlig utvärdering till mig i slutet på vårterminen. Utifrån den kan jag fastställa att det inte varit ett gott arbetsklimat i arbetslag Kyrk 4-6. Det handlar om brist på samarbete, att det förekommit skitsnack i gruppen, orimliga förväntningar på varandra mm. Jag kan också konstatera att många lärare i arbetslaget känner sig stressade och otillräckliga. Ingen har dock visat intresse att ingå nytt arbetstidsavtal. Vart ska vi? Andelen lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen ska öka. Alla elever ska undervisas av behöriga lärare (i samtliga ämnen). Andelen nöjda medarbetare ska öka. Hur gör vi? Rektor ansvarar för följande åtgärder : Att se till att undervisningstiden är rimlig för lärarna. Se över hur och när det kan vara två pedagoger i klassrummet. Att alla som planerar, undervisar och utvärderar har en egen dator för att underlätta arbetet. Att skolan har ett tydligt kalendarium med fasta tider och i förväg meddelat innehåll för möten som följer genomförande- och analyskalendariet.

10 4 Att handledning kommer att genomföras (av specialpedagog) för personalen för att diskutera och utveckla arbetet. Att elevhälsoteamet utvecklar arbetet för stöd och stöttning kring elever i behov av särskilt stöd. Att brytdagarnas innehåll fokuserar på kvalitetsarbete. Att delta mer i undervisningen och organisera former för feedback till lärarna. Vid behov upprätta handlingsplaner för lärarna. Att delta regelbundet på möten med lärarna samt fritidspedagogerna för stöttning kring elever, planering, genomförande och utvärdering. Föra diskussion kring ett nytt arbetstidsavtal i syfte att effektivisera lärarnas arbete och förbättra elevernas resultat. EKONOMIPERSPEKTIVET Budget i balans genom strategiska prioriteringar Rektors analys Hur blev det? Resultatet visar att Kyrkskolan 4-6 inte lyckades med målet att nå budget i balans. Istället hade Kyrk 4-6 ett budgetunderskott vid läsåret slut. Under läsåret har skolan haft ett stort antal resurspersoner i förhållande till elevantalet. Det har gått åt relativt mycket personal till att hålla fritidshemmet öppet både på morgonen och på eftermiddagen i förhållande till den faktiska elevnärvaron som under läsåret varit låg (1-7 elever på vårterminen -13). (Då detta läsår var mitt första i Ludvika kommun går det inte att på ett rättvist sätt jämföra årets resultat med förra läsårets). Var är vi? Budgetläget är inte optimalt men ser mer lovande ut jämfört med hösten Vart ska vi? Budget i balans (0% avvikelse). Hur gör vi? Rektors åtgärder läsåret Stänga morgonfritids helt och stänga eftermiddagsfritids kl. 16:00 (de elever som behöver skolbarnomsorg på morgonen och efter klockan 16:00 får den tillgodosedd på Vasaskolan). Minska antalet resurspersoner. Regelbundna, grundliga budgetuppföljningar.

11 5 RESULTAT Rektorn ansvarar för enhetens kvalitetsarbete och att det finns förutsättningar att bedriva och utveckla utbildningen utifrån de nationella målen och riktlinjerna Personalen ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje elev att utvecklas så lång som möjligt i förhållande till de nationella målen (Allmänna råden för systematiskt kvalitetsarbete s 13.) KUNSKAPER, ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE, SKOLA HEM, ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN, BEDÖMNING OCH BETYG BARNPERSPEKTIVET Barn får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer, med delaktighet och kreativitet. Rektors analys Styrtal Resultat läsåret Måltal läsåret Resultat läsåret Andelen elever med stanine 4-9 på öka 65,12 språkkartläggningen i åk 4 Andelen elever som klarar 100 % 100 % kunskapskraven i samtliga ämnen på na proven åk 6 Meritvärdet i åk 6 öka 215 Hur blev det? Resultatet visar att Kyrkskolan 4-6 har lyckats bra både när det gäller resultatet på de nationella proven där samtliga elever klarade sig och då det gäller meritvärdet i åk 6 som låg på hela 215 poäng. När det gäller resultaten för åk 4 och åk 5 var resultaten sämre. I åk 4 var det 7 elever som inte kom upp till kunskapskraven och i åk 5 var det 8 elever som inte lyckades uppnå målen. Dessa elever hade också åtgärdsprogram.

12 6 Det har varit en svårighet för resurspersonerna som arbetat med eleverna i den särskilda undervisningsgruppen att tillrättalägga materialet så att de passar eleverna. De ansvariga pedagogerna har ibland tillhandahållit den planering som funnits för klassen utan att individualisera det som skall göras. Fokus har också i huvudsak varit på kärnämnena svenska, engelska och matematik vilket gjort att eleverna inte haft förutsättningar att tillgodogöra sig kunskaper i övriga ämnen. Var är vi? Även om skolinspektionen inte kommit med sin skriftliga rapport angående tillsynen på Kyrkskolan 4-6 kunde de konstatera (muntligt vid tillsynen) att skolan brister i att samordna ämnen. Kyrkskolan varierar inte arbetsmetoder och undervisningssätt utan lärarna bedriver liknande lektioner på ett vad skolinspektionen kallade traditionellt sätt. Skolinspektionen kunde också konstatera att undervisningen på sina håll var ostrukturerad. De ställde sig tveksamma till lärarnas tilltro till elevernas förmåga. De tyckte sig se att eleverna på kyrkskolan 4-6 inte heller har ett reellt inflytande. Innehållet i åtgärdsprogrammen och de individuella utvecklingsplanerna kan förbättras på så sätt att de tydligare kopplas till kunskapskraven. När det gäller anpassning av undervisning och material såg skolinspektionen också utvecklingspotential. Vi behöver bli bättre på det förebyggande arbetet när det gäller trygghet och studiero. Skolinspektionen riktade stark kritik på den punkten vilket inte kom som någon överraskning. Läget är mest akut i en klass där vi också har en del pågående insatser. För att medverka till måluppfyllelse följer fritids upp det som skolan arbetar med genom att förtydliga, konkretisera och repetera på ett annat sätt (ofta genom lek och fysisk aktivitet). Vi diskuterar hur lek och spel stimuleras elevernas matematiska, musikaliska, språkliga och motoriska färdigheter och på vilket sätt fritidshemmet då kan vara ett komplement till skolan. Vart ska vi? Andelen elever med stanine 6-9 på språkkartläggningen i åk 4 ska öka. Andelen elever som klarar kunskapskraven i samtliga ämnen på na proven åk 6 ska behållas (dvs 100 %). Meritvärdet i åk 6 ska öka. Hur gör vi? Vi ska utgå från vad forskningen säger om hur undervisningen påverkar elevers studieprestationer, dvs: Vi ska använda en bred arsenal av metoder och verktyg och goda ämneskunskaper i undervisningen. Vi ska vara tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer.

13 7 Vi ska organisera undervisningen efter elevers individuella behov. Vi ska veta och vi ska visa att alla elever kan lära. Vi ska ge eleverna förutsättningar att vara med och välja aktiviteter. Elevernas erfarenheter och kunskaper ska bli utgångspunkt i undervisningen. I lärarnas styrkort skall de beskriva aktiviteter/åtgärder som beskriver hur vi når kyrkskolans mål för läsåret, nämligen att: Alla elever når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Alla elever får sin undervisning i en formativ lärmiljö. Alla vuxna på Kyrkskolan har höga förväntningar på alla elever. Kyrkskolan har effektiva undervisningsmetoder i alla klassrum varje dag. Alla lärare anser att deras agerande påverkar framgångar i elevernas inlärning. Alla lärare ser bedömning som återkoppling på sin påverkan. Ingen elev kommer att vara segregerad från skolans ordinarie arbete. Alla elever ska få undervisning i skolans samtliga ämnen av behöriga pedagoger (istället för resurspersoner). Att eleverna ska ha undervisning i klassrummet ställer dock krav på lärarens skicklighet. Därför måste vi fortsätta att tillsammans titta på vad som kännetecknar en god lärare. Lärarna ska också få handledning av specialpedagog. Klasslärarna ska skapa en lärmiljö som tar hänsyn till alla elever, även de med funktionshinder. Detta kräver en god framförhållning vid planeringen av lektionerna. Materialet och arbetsuppgifterna ska anpassas efter elevernas förmåga, individuellt. Viktigt att se till att eleverna vet svaret på de viktiga frågorna om rum, person, innehåll och tid: Var ska jag vara? Vem ska jag vara med? Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? När? Hur länge? Vad händer? Vad händer sedan? Eleverna skall känna sig delaktiga och vara trygga i vad som ska hända under skoldagen. För att lyckas med inkluderingen i klassrummet kan inte läraren ge långa instruktioner, eller instruktioner i flera led. Det gäller att samtala om konsekvenser av val eller agerande. (En snabb tillfredställande lösning kan vara att föredra framför en större belöning på längre sikt). Konsekvenserna av valet eller handlingen är inte alltid självklar och det behövs stöd av pedagog för reflektion. Den fysiska skolmiljön ska ses över och kartläggas. Exempelvis en bestämd plats i matsalen eller samma krok i omklädningsrummet begränsar valmöjligheten och riktar fokus åt rätt håll. Det gäller att tänka på rutiner och hur olika delarna av lokaler/klassrum används. Vi skall fortsätta att tydliggöra vad vi arbetar med i skolan i de pedagogiska planeringarna som talar om vad eleverna ska arbeta med, vad målen med undervisningen är, vilket innehåll som ska behandlas, vilka arbetsmetoder som skall användas samt på vilket sätt eleven ska visa sina kunskaper. På så sätt konkretiseras kraven och de förmågor och kunskaper eleven ska kunna visa att den har beskrivs. Vi hoppas att de lokala pedagogiska planeringarna ska öka elevernas förståelse för vad de

14 8 ska lära sig i skolan. Vi vill också att de ska använda sitt inflytande och träna sig i att ta ansvar genom att medverka i utformningen av planeringarna på olika sätt. Arbetet med att förbättra våra rutiner kring att upptäcka, utreda och hjälpa elever i behov av stöd skall fortsätta. Rektors åtgärder läsåret : Förstärka Kyrkskolan 4-6 med en specialpedagog på heltid. Organisera verksamheten så att lärarna ges förutsättningar till kollegialt lärande. Organisera verksamheten så att lärarna kan samarbeta i planering av undervisning. Organisera verksamheten så att lärarna får förutsättningar att följa upp och utvärdera undervisningen. Organisera verksamheten så att lärarna ges förutsättningar att utveckla de pedagogiska planeringarna. Vidareutveckla rutinerna för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. Utveckla arbetet i elevhälsoteamet med tydligare uppföljningar/återkopplingar av elevärenden. Regelbundna uppföljningsmöten för lärare med rektor eller specialpedagog för att se att arbetet fungerar i klasserna. Gå igenom den skriftliga rapporten från skolinspektionen grundligt med personalen. Skolan skall ha ett genomförande och analyskalendarium enligt följande: Augusti Introduktion balanserade styrkort September Kvalitetsrapport för Oktober Trygghets- och studieroenkät Språkkartläggning åk 4 Färdigställande av balanserade styrkort November Arbetsmiljöenkät Utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen December Utvärdering bedömning Januari Utvärdering av den fysiska skolmiljön Februari Utvärdering anpassning/variation av undervisningen Nationella prov svenska, svenska som andraspråk Kommunövergripande elevenkät Mars Nationella prov engelska Nationella prov matematik Utvärdering elevernas inflytande April Trygghets- och studieroenkät Föräldraenkät Nationella prov SO Maj Utvärdering betyg och bedömning Utvärdering undervisningsmetoder Nationella prov NO Juni Utvärdering balanserat styrkort, arbetslag Individuell utvärdering

15 9 NORMER OCH VÄRDEN, SKOLA OCH HEM PROCESSPERSPEKTIVET Skolan och IFO samverkar i insatser för barn och deras familjers välmående och behov av stöd. Miljön i nämndens verksamheter präglas av trygghet, hänsyn och respekt. Styrtal Andelen elever som känner sig trygga Resultat läsåret Måltal läsåret Resultat läsåret Andelen elever som anser sig ha blivit kränkta i skolan 9,8 % Rektors analys Hur blev det? Resultatet visar att: En del elever har känt sig kränkta på Kyrkskolan 4-6. Likabehandlingsgruppen har arbetat med 11 elever under läsåret. Det finns elever som inte känner sig trygga överallt på skolan. (Då detta läsår var mitt första i Ludvika kommun går det inte att på ett rättvist sätt jämföra årets resultat med förra läsårets.) Var är vi? Skolinspektionen var skarp i sin muntliga kritik när det gäller det förebyggande arbetet på skolan. Vår vision är en skola som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi lyckas dock inte leva upp till vår nolltolerans. Skolinspektionens muntliga nulägesanalys pekar på flera områden där skolan måste vidta åtgärder. Även om de flesta av eleverna trivs bra eller mycket bra i skolan och på fritidshemmet så finns en del elever som blir illa behandlade i skolan på olika sätt eller som av olika anledningar inte känner sig trygga på skolan. Det är även oroligt på en del lektioner, främst i en av klasserna, där studieron blir lidande. Vart ska vi? Andelen elever som känner sig trygga ska öka Andelen elever som anser sig ha blivit kränkta i skolan ska minska Hur gör vi? Kyrkskolan 4-6 skall arbeta aktivt med värdegrunden. Vi ska utveckla och förbättra det förebyggande arbetet och åtgärderna mot trakasserier och kränkande behandling. Det

16 10 är viktigt att alla följer de rutiner vi har på skolan. För att stärka vi-känslan i klasserna skall vi arbeta målmedvetet med grupperna och genomföra aktiviteter och klassresor (till exempelvis åka till Säfsens skolskog). Vi ska förfina/förbättra tillsynen och verksamheten under raster så att eleverna känner sig trygga överallt på skolan. För att förverkliga detta kommer ytterligare en fritidspedagog knytas till skolan, som har i uppdrag att hålla i rastaktiviteter. Vi ska även se över den fysiska miljön inne i klassrummen. Rektors åtgärder läsåret Att Kyrkskolan har en fungerande trygghetsgrupp. Att alla på skolan känner till trygghetsgruppens arbete. Att alla på skolan känner till likabehandlingsplanen. Se till att specialpedagogen observerar de klasser som är oroliga för att kunna ge feedback till läraren och diskutera vilka åtgärder som behövs. Se till att det ordnas rastaktiviteter för eleverna. Handledning till personalen på skolan.

17 11 BILAGA 1 Hur man räknar ut ett index för styrtalet Andelen nöjda medarbetare enligt kommunens medarbetarenkät. Index: Medelvärdet av andelen som svarat stämmer helt (6) och stämmer delvis (5) på frågorna L-Z i Exempel: 14. Jag vet vilka mål som gäller för min enhet. Namn Antal Andel % A. 1 Instämmer inte alls 4 0,6 B C ,9 D ,7 E ,3 F. 6 Instämmer helt ,5 fråga Påstående Kategori Andel % L Jag vet vilka mål som gäller för min enhet Styrning 73,4 M N Jag känner till de lönekriterier som gäller för mig Jag har en bra chef Styrning Ledarskap Jag får tillräcklig information av min chef i frågor Ledarskap O som rör arbetet 33,3 Min chef skapar goda förutsättningar för att Ledarskap P samarbetet i arbetsgruppen ska fungera 26,7 Av min chef får jag veta vad hon/han anser om Ledarskap Q mina arbetsprestationer 30 Jag har goda möjligheter till lärande och Utveckling R utveckling i mitt arbete 30 Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på Utveckling S ett bra sätt i vår verksamhet 56,6 Våra arbetsplatsträffar har ett meningsfullt Delaktighet T innehåll 50 U Jag är delaktig i utformningen av enhetens mål Delaktighet 33,4 Jag känner mig delaktig i beslut som fattas på Delaktighet V min enhet 50 Jag kan i tillräcklig utsträckning påverka hur jag Delaktighet W ska lägga upp mitt arbete 63,3 Jag kan själv påverka mina arbetstider i den Delaktighet X utsträckning jag önskar 20 Y Jag har i stort sett en bra arbetssituation. Arbetstillfredställelse 43,3 Z Jag har ett meningsfullt arbete Arbetstillfredställelse 46,7 43,4 90 Totalt Medelvärde: 46 Totalt medelvärde: Addera samtliga andelar och dela summan med 15

Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14

Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14 Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundsärskolan åk 1-9 samt inriktning träning Ansvarig rektor Lena Risberg Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Social- och utbildningsnämnden (SUN)

Social- och utbildningsnämnden (SUN) Social- och utbildningsnämnden (SUN) uttrycker i denna plan Ludvika kommuns ambitioner för utbildning och sociala insatser Social- och utbildningsnämnden ansvarar för: - utbildning av barn och ungdomar

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun

Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun 1 SYFTE Syftet med en förändrad arbetstidsförläggning för lärare i skolan är att skapa bättre

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Rönnbyskolans handlingsplan för. Elevhälsan 2014-2015

Rönnbyskolans handlingsplan för. Elevhälsan 2014-2015 Rönnbyskolans handlingsplan för Elevhälsan 2014-2015 Reviderad 2014-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ELEVHÄLSAN 3 MÅLSÄTTNING 3 ELEVHÄLSOTEAMET 3 TRYGGHETSTEAMET 3 METODISKT ARBETE 4 ÄRENDEGÅNG VID ORO KRING

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsboskolan/Sandhems skolområde med fritidshem Läsåret 2014/2015 2013-10-06 2014-06-22 2015-06-15

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer