Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007"

Transkript

1 Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Innehåll: - Koordinatorn har ordet - Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg - BrobyGrafiska, Sunne - Hammarö Utbildningscentrum, Karlstad-Hammarö - Utbildningscentrum Tjörn, Tjörn - Viskastrandsgymnasiet, Borås Koordinator: Margaretha Allen, Göteborgsregionens kommunalförbund Hemsida för Idéskolorna i Västra Sverige: Tema: Hur har idéskolerollen respektive koordinatorsrollen utvecklats under arbetets gång? Koordinatorn har ordet Rollen som koordinator inom de fem nätverken i Västsverige har varit mycket intressant och utvecklande, vilket är helt i linje med Myndigheten för skolutvecklings och Yrkesutbildningsdelegationens uppdrag. Redan i uppdraget framgick det att de två årens nätverksarbete skulle ske på ett processinriktat sätt, där inget facit fanns givet. Rollfördelningen mellan myndigheten, delegationen och koordinatorn var dock tydlig, vilket har underlättat arbetet. Programöverskridande nätverk som metod för skolutveckling är en relativt ny form inom det nationella skolutvecklingsarbetet. På lokal och regional nivå finns relativt god erfarenhet av arbetssättet på flera håll i landet. Möjligen skedde valet av koordinatorer utifrån denna kunskap. En utmaning i koordinatorsrollen var att stödja idéskolorna i denna nya roll. I det inledande skedet fanns en utbredd kultur baserad på tidigare erfarenheter av att agera som lärande exempel, åtminstone på 4 av de 5 skolorna. Det fanns risk för att nätverksarbetet endast skulle baseras på studiebesök av temporär art. Som koordinator var det för mig viktigt att dels få idéskolorna att fokusera på långsiktigt utvecklingsarbete, dels medverka till att de fick den kompetens som skulle komma att krävas för att leda långsiktigt nätverksarbete. Eftersom såväl idéskola som varje deltagarskola formulerat egna mål för sitt utvecklingsarbete gällde det att också stimulera arbetet med skolutvecklingsmetoder som bidrar till måluppfyllelse. I det hänseendet användes samma metod som Myndigheten för skolutveckling normalt applicerar på skolutveckling.

2 Under en inledande träff i Göteborg fick samtliga idéskolor ta del av kompetensutvecklingsinsatser kring att driva nätverk. Goda erfarenheter förmedlades dels via koordinatorns erfarenheter från de 25 nätverk som är grunden för Göteborgsregionens arbete, dels erfarenheter hos Monica Sandorf och de nätverk som utvecklats inom ITiS. I nästa fas uppstod den märkliga situationen att ett antal idéskolor inte fick tillräckligt många anmälda skolor till sina nätverk. Det kan förklaras av att de västsvenska nätverkens upptaktsträffar låg väldigt tidigt, vilket medförde att idéskoleprojektet inte var känt bland andra skolor. Koordinatorsrollen blev då lite av mentorsrollen i så motto att det gällde att stärka några skolor i tron på sig själva. Det fanns en uppenbar risk att några skolor annars hade tappat sugen och inte kommit vidare. Jag tog ganska handfasta kontakter för att få fler intresserade skolor att ansluta. Bland annat stöttades projektets genom att 4 av 5 skolor medverkade under den nationella konferensen På gång kring yrkesutbildning som GR, med visst stöd från Myndigheten för skolutveckling, ordnade i anslutning till Youth Skills tävlingarna i Göteborg i maj Över 500 deltagare besökte konferensen och flera skolor anslöt sedan till nätverken. Vi filmade också idéskolornas framträdande och dvd:erna har sedan delats ut till skolor som velat studera modellerna ytterligare. Infrastrukturen för att stötta idéskolorna har även bestått i en gemensam webbplats på GR:s webbsida (www.grutbildning.to numera ). Där har all dokumentation samlats under hela projektet. Inga lösenord har krävts, vilket har lett till att alla som velat har kunnat följa projektets utveckling. Koordinatorsrollen har också varit lite av ordningsman vad det gäller t ex att hålla uppdaterade deltagarlistor och listor till samtliga deltagare i respektive nätverk. Detta har underlättat arbetet för idéskolorna och har också bidragit till att information har kunnat spridas enkelt och snabbt. I ett nätverk försökte vi att få igång en gemensam blogg-sida men det lyckades inte. I det inledande skedet pratade vi mycket om hur viktigt det är att lära känna varandra för att åstadkomma ett långsiktigt nätverksarbete. Vid det första mötet i Göteborg hade vi därför en gemensam middag på kvällen under lite informella former. Detta följdes upp då vi träffades i maj under På Gång-konferensen. När så nätverken satte igång ordentligt under hösten märktes att idéskolorna agerade på samma sätt med sammansvetsande insatser av olika slag. Vi var också tidigt överens om att förlägga de fysiska träffarna till de deltagande skolorna vid vissa tillfällen. På det viset skapades större delaktighet i arbetet. Vad det gäller planering av nätverksträffarna har jag som koordinator varit olika mycket delaktig i processen. I merparten av nätverken har vi haft en gemensam planering av träffarna medan det i något nätverk har funnits en klar och tydlig viljeinriktning med arbetet att leda idéskoleprojektet och där jag inte har behövts så mycket i planeringen av träffarna. Det gäller som koordinator att vara lyhörd för hur idéskolan vill lägga upp arbetet. I det fallet har jag fått jobba med min roll så att jag inte har varit för påträngande. Det är en balansgång när man är van att driva utvecklingsarbete i nätverksform sedan tidigare. Jag har alltså fått lära mig att backa tillbaka lite grann. En mycket positiv del i koordinatorsrollen har varit att få möjlighet att sprida idéer och erfarenheter mellan nätverken. Det är en förmån att få den överblicken över arbetet i samtliga 5 nätverk. Om man lite diskret kan hänvisa till andra skolors agerande så kan det så ett frö i ett annat nätverk. Idéskolenätverkens arbete har också kunnat tillvaratas i de regionala nätverk kring gymnasieskolan, som också drivs inom Göteborgsregionen. Vid ett flertal nätverksmöten har jag varit behjälplig i att ta fram lämpliga föreläsare som kunnat ge inspiration till nätverket. Koordinatorsrollen har också inneburit att jag har deltagit i de flesta nätverksträffar som arrangerats. Under den sista tiden har det varit tydligt att idéskolornas roll har förändrats i så motto att deltagarskolorna spelar en allt större roll. Det har också varit viktigt att börja

3 avveckla rollen som koordinator inför slutfasen i projektet. Men en viktig uppgift har varit att planera för en gemensam träff den 14 november då samtliga skolor i det västra nätverket får möjlighet att i seminarieform föra fram de resultat som uppnåtts via nätverksarbetet. Min tanke är att alla deltagarskolor ska få en möjlighet att upptäcka allt spännande utvecklingsarbete som genomförts om som det i det här läget endast är jag som koordinator som har kännedom om. Det ser vi fram emot! Birger Sjöberggymnasiet Så närmar sig idéskolearbetet sitt avslut, i alla fall tidsmässigt. Det innebär slutet på ett tvåårigt projekt, men vi känner nog alla att det är en början och en fortsättning på någonting mer. I de tidigare nyhetsbreven har vi fokuserat på de deltagande skolornas arbete och på vårt eget arbete i nätverket. I detta nyhetsbrev sammanfattar vi och reflekterar över vår roll som idéskola. Mycket har utvecklats under projektets gång och så även rollen som idéskola. Från början kände vi en viss osäkerhet inför uppgiften. Dels berodde den på funderingar kring nätverksskolornas förväntningar, dels hade vi liten erfarenhet av nätverksarbete som sådant. Dock trygga i vårt koncept, våra tankar och vårt arbete med ämnesintegration och arbete i s k skarpt läge, och efter en mycket bra föreläsning om nätverksarbete i Göteborg våren -06, satte vi så igång. De två första nätverksträffarna kändes något trevande, då vår uppstart blev försenad och deltagandet lågt. Vi besökte då bl. a en skola för att tydliggöra syftet med att medverka i nätverket. Vår roll under våren var idégivarens. Vi insåg också vikten av nuläges-analys och målformulering, vilket vi poängterade för våra skolor. Den tredje träffen i september -06 kändes också helt annorlunda. Fler skolor hade anslutit. Alla våra skolor hade tydliga projektplaner med konkreta förslag för sina respektive arbeten, och då kände vi att vi verkligen kom igång. Vår roll som idéskola förändrades allt eftersom, från att vara idégivare till att vara projektledare. Deltagande skolors arbete accelererade. Nätverket sköt fart genom nätverksskolornas engagemang och entusiasm. Idéskolegruppen blev tillfrågad och medverkade vid kompetensutvecklingsdagar i Dingle för naturbruksgymnasierna i södra Sverige. Vi deltog också i skoldagarna i Malmö och höll ett seminarium om vårt arbete. Vid den halvtidsträff i slutet av hösten -06, som Myndigheten för skolutveckling och Yrkesutbildningsdelegationen hade för alla idéskolor, fick vi bekräftelse på det arbete som vi hittills gjort och träffen gav också ny inspiration att jobba vidare. Det var spännande och stimulerande att få ta del av alla idéskolornas arbeten; så många olika typer av arbeten och arbetssätt under samma paraply! Vårterminen -07 utvecklades nätverket ytterligare. De deltagande skolorna fortsatte med sina projekt och vi följde de riktlinjer som vi redan tidigt gjort upp. Vår roll vidgades från att vara enbart projektledare till att också bli en s a s jämbördig deltagare i nätverket. Vårt diskussionsklimat har varit tillåtande med en ömsesidig respekt för varandras idéer och tankar. Skolorna har hållit sig till de projekt de från början bestämt sig för, men många bollar har varit i luften och vi har nog alla fångat några nya, som vi jobbar vidare med. Till vår hjälp har vi haft föreläsare som professor Lennart Nilsson och utbildningskonsult Jan-Olof Norell, vilka haft föreläsningar om från helhet till delar i skolarbetet, respektive om vikten av att lägga fokus på programmålens överordnade roll i skolarbetet.

4 Att vår roll som idéskola har förändrats och utvecklats är mycket tack vare våra deltagande skolor och vår koordinator Margaretha Allen, och vi ser fram emot en spännande (och avslutande) höst tillsammans med dessa. Idéskolegruppen Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg Sten Gustafsson, Rektor BrobyGrafiska Utbildning Vi får ofta höra att samverkan skola näringsliv inte fungerar tillfredsställande på många skolor. När vi gick in i Idéskolearbetet förväntade vi oss därför att många skolor skulle anmäla sig till vårt nätverk. Tyvärr blev det inte så. Varför har vi inte riktigt utvärderat, men kanske beror det på att vi var bland de första idéskolorna som startade ett nätverk och informationen hann kanske inte ut ordentligt. Då vi var så tidigt ute visste kanske få skolor om satsningen. Vid första träffen hade vi dock tre skolor med oss. Två av dessa har fallit bort under resans gång, men vi har lyckats få med två nya. Vi har haft en grupp på skolan, som har arbetat ihop hela tiden. Det vi kan konstatera är att vår roll i vårt nätverk har förändrats under dessa snart två år. Vi förväntade oss att vi skulle ha ett relativt stort nätverk bestående av framförallt skolor med liknande utbildningar som vi själv. Vi skulle fungera som ett nav och i nätverket sprida våra erfarenheter och dela med oss av våra kontakter. Vi förväntade oss även att vi skulle få mycket tillbaka, som skulle få vår egen utveckling att ta stora steg. Vår roll har blivit mer av en mentorsroll till ett litet antal skolor. Med mentorsroll menar vi ett nära samarbete med ett fåtal snarare än ett nav i ett nätverk av flera. Som mentor har vi haft möjlighet att få en annan typ av kontakt med våra nätverksskolor. På våra träffar har vi kunnat arbeta intensivt och konkret med de utvecklingsområden som varit aktuella. Vi har alltid kunnat ta upp de problem som skolorna brottats med för tillfälligt och haft möjlighet att genomföra kollega handledning. Detta har varit till stor nytta för våra nätverk, som har kunnat komma vidare i sin utveckling. För vår del har träffarna gett oss tillfällen att diskutera våra egna utvecklingsområden och fått möjlighet till konstruktiv feedback. Våra få nätverksskolor har även haft skolledare, som engagerat sig i arbetet i nätverket. Detta har lett till snabbare utveckling och förändringar inom olika områden. Idéskolearbetet har gjort att vi har blivit mer aktiva i vårt arbete med att hitta nya former för samverkan skola näringsliv. Vi har alltid haft ett nära samarbete med vårt lokala näringsliv och även nationellt. En utmaning vi står inför är hur vi möter och får kontakt med nya företag inom nya medier. Många av dessa nya företag är små, ibland enmansföretag, som kanske inte alltid kan komma till oss. Dessa företag är och kommer att bli mycket viktiga vad det gäller APU platser för Medieprogrammet. Att vara Idéskola har inte gett oss exakt vad vi förväntade oss, utan mer än förväntat. Vi har fått en nära relation till våra nätverksskolor och resultatet av vårt gemensamma arbete har vi kunnat implementera i vårt vardagliga arbete. Vi har under tiden fått möjlighet att utveckla ett för oss nytt arbetssätt i klassrummet, Entreprenöriellt lärande. Vi har dessutom intensifierat arbetet med

5 handledarutbildning för våra APU-företag. För våra nätverksskolor har arbetet säkert varit mycket givande och de har bland annat lyckats starta ett programråd, fått en APU-ansvarig och skapat fler företagskontakter. Vi har även lyckats bli en Teknikcollege-skola. Vi vet att vårt arbete som Idéskola är en viktig del av detta utvecklingsarbete. Vi kommer att berätta mer om allt detta i nästa nyhetsbrev. Studiebesök har vi tyvärr inte fått. Marknadsföring av studiebesöken har inte gett någon resultat. Varför vet vi inte riktigt. Kanske vi inte marknadsfört det tydligt eller i fel sammanhang. Att vara Idéskola har varit utvecklande för hela vår skola och alla på skolan är medvetna om värdet av att vara Idéskola. Hammarö Utbildningscenter Ifrån början fungerade idéskolerollen mer som en förmedlare utav erfarenheter, tips och idéer. Deltagarskolorna satt och väntade på att få facit, men allt eftersom nätverksarbetet fortskridit har rollen ändrats till att bli mer som en i gänget. Utbytet mellan skolorna har ständigt ökat och de deltagande skolorna har öppnat sig och delat med sig utav sina erfarenheter mer och mer ju längre arbetet fortskridit. När vi blivit utsedda till idéskola var en av uppgifterna att dela med sig utav vårt arbetssätt och hur vi valt att arbeta. Detta fokus på oss som idéskola har sedan flyttats till att ligga mer på själva nätverksarbetet istället för enbart på oss som idéskola. När vi startade lade vi huvudfokus på vårt arbete kring programområde människa och samarbetet mellan Barn- och fritidsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet som ett led i implementeringen utav GY-07. När Gy-07 inte blev av flyttades fokus ifrån implementeringen till att mer ligga på attraktionskraft och utbyte utav erfarenheter mellan de deltagande skolorna. Även detta låg helt i linje med utvecklingsområdet ökad attraktivitet och rekrytering till yrkesprogrammen. Genom utbytet med andra skolor och gäster, de föreläsare och seminarier som vi tagit del utav under tiden som idéskola har den egna horisonten breddats. Vi har fått nya influenser och tips och idéer på hur vi kan arbeta och gå vidare med vårt skolutvecklingsarbete. Vi upplever det som mycket positivt att arbetet varit programöverskidande då det givit en bra bredd på erfarenhetsutbytet och en insyn i andra programs arbetsmetoder och deras arbetssituation. Ett annat inslag som påverkat oss som idéskola är elevmedverkan. Eleverna har bidragit med nya och fräscha ögon vilket höjt utvecklingsarbetet ytterligare en dimension. Elevperspektivet har givit många nya idéer och infallsvinklar när det gäller synen på attraktivitet hos de deltagande nätverksskolorna. Vår roll på den egna skolan har förändrats på så sätt att man tänker mer på vad man gör. De vanliga arbetsdagarna blir inte så mycket utav slentrian då man vid utbytet med de andra skolorna får tänka till över sin egen verksamhet. Detta har gjort att arbetet på hemmaplan blir mer genomtänkt och att kvalitén även blivit bättre. I och med maktskiftet och skrotandet utav GY-07 har en känsla utav svalnande intresse för projektet smugit sig in. På något sätt känns det lite som om idéskolearbetet från centralt håll tappade lite fart som om luften lite gick ur arbetet. Den känns inte riktigt som idéskoleprojektet har samma dragningskraft som innan vilket givetvis påverkat vår roll som idéskola.

6 Utbildingscentrum Tjörn Den första tiden i nätverket var Tjörn mest drivande i planeringen av träffarna. I början var det också främst Tjörn som delade med sig av sina erfarenheter. Efter hand när de andra skolorna kommit igång med sitt eget utvecklingsarbete inom området yrkesbaserat lärande så blev de deltagande skolorna mer aktiva och drivande. Vi har turats om att träffas på olika skolor och har också låtit de skolor, som tar emot nätverket ha ett större ansvar för planeringen av träffen. Innehållet i våra träffar har också allt mer kommit att diskuterats och beslutas i nätverket. I nätverket finns idag en önskan om att fortsätta träffas för att utbyta erfarenheter kring den fortsätta utvecklingen av den nya lärlingsreformen. Det finns också förslag till nya nätverk som t ex att man inom GR skall skapa nätverk för utbildningsformer inom ramen för yrkesbaserat lärande (lärande på arbetsplats) för att få stöd och hjälp av varandra. Ett område som i sammanhanget nämnts är betygsättning. De erfarenheter jag och mina kollegor på Tjörn har fått av att vara idéskola och ansvariga för ett nätverk har varit mycket positiva. För vår egen del har uppdraget bidragit till att vi vässat vår egen verksamhet. Genom det fokus som har funnits på det Företagsförlagda gymnasiet har vi stimulerats till att driva egen utveckling. Att få förmånen att dela med oss till andra av hur vi tänker och arbetar bidrar till att vi själva tvingas till reflektion och analys av våra metoder och resultat. Mötet med andra skolor ger oss också såväl nya intryck och idéer som energi att arbeta vidare med vår egen utveckling. Ett tydligt exempel på detta är att vi på flera olika sätt har fått vår metod för yrkesbaserat lärande dokumenterat i form av film, flera artiklar och en handledarguide. Vi har också fått konkreta idéer att arbeta vidare med som t ex förslag på lösning för hur man kan arbeta med lärlingsråd inom de olika branscherna. Nätverket såväl som alla våra studiebesök har dessutom gett oss många nya kontakter som kan vara till stöd och inspiration i vårt fortsatta arbete. En annan viktig erfarenhet har varit att vi har fått bekräftelse på att metoden och det pedagogiska tänkandet kring yrkesbaserat lärande är rätt väg att gå. Allt eftersom de övriga skolorna också kommit igång och fått liknande erfarenheter har vi stärkts i vår uppfattning och känner oss mer trygga i att modellen fungerar inte bara på Tjörn utan också i andra kommuner med andra förutsättningar vad det gäller bransch- och företagarstruktur samt storlek. En negativ erfarenhet har vi också haft. Trycket utifrån att komma på studiebesök till Tjörn eller anlita oss som föreläsare har varit mycket stort. Vi har försökt att tillmötesgå dessa önskningar så långt som möjligt men på grund av tids- och resursbrist har vi allt för ofta fått säga nej till studiebesök etc. Cecilia Kjerstadius Viskastrandsgymnasiet Viskastrandsgymnasiets nätverk har följande deltagande skolor: Bräckegymnasiet, Göteborg Bäckadalsgymnasiet, Jönköping Nösnäsgymnasiet, Stenungsund YTC, Lindholmen Åkrahällskolan, Nybro Det har varit något av ett äventyr att vara idéskola. Förutom alla nya bekantskaper, har dessa två år gett nya influenser, ny kunskap och kanske till och med ett nytt sätt att tänka. Men låt oss ta det hela från början. Viskastrandsgymnasiet ansökte om att bli idéskola hösten 2005 och beskedet att vi antagits kom strax innan jul samma år. Motiveringen till att vi blev en av de utvalda skolorna var:

7 Viskastrandsgymnasiet har länge arbetat med formerna för samråd med arbetslivet och därigenom byggt upp en stark samverkanskultur. För bygg- och fordonsprogrammen har det inneburit utökad APU för eleverna. Skolan har lyckats engagera många elever på yrkesprogrammen i en intressant satsning på skönlitteratur. Vid nätverksupptakten 21 mars, 2006 deltog ovan nämnda skolor förutom Bäckadalsgymnasiet som anslöt till den nästföljande träffen. Dessutom deltog Hulebäcksgymnasiet, Härryda, som senare bytte nätverk eftersom ett annat nätverk ansågs passa bättre för skolans syften. Samverkan mellan skola och arbetsliv illustrerades i och med att skolans samarbetspartners från Fristads Bygg, Scaniabilar Väst AB, Ericsson MicroWave, Sveriges Byggindustrier samt Byggfacket vittnade om skolans goda sätt att samverka med näringslivet. Under dagen medverkade också Skolverkets expert Lars Röstlund, dåvarande rektor på skolan med information kring Gy -07. På den första träffen var allt nytt och frågan är om vi egentligen visste hur vi skulle agera som idéskola. Samma fråga kan även gälla de deltagande skolorna. Visste de vad de hade gett sig in i och vad det skulle bli av det hela? Något som är viktigt vid projekt som dessa är att man når kontinuitet. Att inte för många deltagare byts ut och att de personer som deltar i nätverket ser det som en viktig uppgift och prioriterar att komma på träffarna. Tyvärr fick sig kontinuiteten en liten knäck då hela skolledningen byttes ut på Viskastrandsgymnasiet under projekttiden. Detta är inget någon kan göra något åt, det är sådant som händer på skolor, men lite olyckligt var det allt. Nu har undertecknad tillsammans med Kenneth Ohlsén fungerat som samordnare för vårt nätverk trots att ingen av oss idag arbetar som rektor. Det är önskvärt att skolledningen finns representerad i ett projekt som detta, men vi fick lösa situationen efter bästa förmåga och jag tror vi har klarat oss bra även utan skolledare som samordnare. Vi känner dock skolledningens stöd i vårt arbete. Vi fortsatte med nätverksträff 2 i GR: s lokaler i Göteborg och här diskuterade vi syfte och mål med projektet och här började bitarna falla på plats. Vi från Viskastrandsgymnasiet började nu inse att vi hade ett stort ansvar i att få det hela att bli givande och meningsfullt. Vi kände också att gruppen behövde bli sammansvetsad och därför beslutade vi att förlägga nästa nätverksträff i Danmark för att slå två flugor i en smäll. Dels skulle vi få möjlighet till studiebesök och diskussioner kring svensk kontra dansk gymnasieutbildning och dels skulle vi få en fin möjlighet att lära känna varandra inom gruppen för att på så sätt lättare komma igång med vårt arbete. Danmarksresan gick av stapeln i oktober 2006 och glädjande nog var vi närmare 25 personer som deltog på resan. Vi besökte två danska skolor där vi fokuserade på att diskutera yrkesutbildningen och jämföra det svenska systemet med det danska. Att vi även fick en bra samarbetsgrund för det fortsatta arbetet i nätverket gjorde att vi tyckte att vi uppnått vårt syfte med studieresan. En lärdom för oss som idéskola är att starta så tidigt som möjligt med att låta deltagarna i nätverket lära känna varandra. Hade vi vetat exakt redan från start vad projektets syfte var, hade vi nog startat med gruppstärkande aktiviteter redan på första träffen. Nu blev det aningen sent som vi fick ihop gruppen och den första tiden blev därmed inte utnyttjad på bästa sätt. Nätverksträffarna 4-7 har hållits under 2006 och 2007 på de olika skolorna som deltar i nätverket. Det har varit intressant att besöka varandras skolor och att få ta del av utvecklingsarbetet som pågår på de olika skolorna. Det är roligt att kunna konstatera att flertalet projekt har spridit sig till andra skolor och man har hjälpt varandra och gett varandra idéer inför igångsättandet. Bland annat har en av de deltagande skolorna startat ett

8 läsprojekt likt det som pågår på Viskastrandsgymnasiet. Vidare har en skola för avsikt att starta ett projekt mellan svenska och karaktärsämnena på byggprojektet på samma sätt som en skola som deltar i nätverket. När nu de två åren som idéskola börjar närma sig sitt slut är det dags att börja fundera på lärdomar vi dragit under den här tiden. Vi känner att vissa saker har fungerat bra medan det även finns saker som kunde ha gjorts bättre om vi skulle få en ny chans att fungera som idéskola. Vi känner ändå att projektet har gett oss mycket. Det har stundtals varit mycket arbete, men vi känner att vi fått god hjälp av de övriga skolorna som deltar i nätverket samt koordinatorn och vi känner inte att de haft krav på oss att agera på ett speciellt sätt. Vi har alla hjälpts åt och stöttat varandra. Att vi som idéskola haft det yttersta ansvaret har vi hela tiden varit medvetna om och vi tycker att det fungerat bra. Vad det gäller lärdomar är den viktigaste redan nämnd ovan, alltså att svetsa samman gruppen så tidigt som möjligt. Vi har även lärt oss att det är viktigt ha med sin skolledning i ett sådant här arbete. Det ska ses som en möjlighet på de olika skolorna och inte som ett hinder för det dagliga arbetet och där hade vi som idéskola kanske kunnat vara tydligare gentemot de deltagande skolornas skolledningar. Endast en skola i nätverket har regelbundet haft sin rektor med på nätverksträffarna. Kanske är det även så att vi har utvecklat ett ledarskap i att leda nätverksskolorna till framgång. Skulle så vara fallet skulle vi bli mycket nöjda. Vi har i vilket fall varit tvungna att vässa oss och själva genomföra en del förändringar och förhoppningsvis förbättringar i vårt sätt att arbeta. Avslutningsvis tror vi att för att stimulera konkreta förändringar i arbetssättet på skolor är nätverksträffar med stor sannolikhet det mest effektiva sättet. Arbetet med nätverket har öppnat nya dörrar och till och med nya världar emellanåt. För Viskastrandsgymnasiet Björn Dahlbäck

Yrkesutbildning i Fokus. Mötesplats för idéoch erfarenhetsutbyte Information om Gymnasieutredningen

Yrkesutbildning i Fokus. Mötesplats för idéoch erfarenhetsutbyte Information om Gymnasieutredningen Yrkesutbildning i Fokus Mötesplats för idéoch erfarenhetsutbyte Information om Gymnasieutredningen Göteborg måndag 21 april 2008 MÖTESPLATSEN YRKESUTBILDNING I FOKUS i Göteborg är en del av en konferensserie

Läs mer

Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket

Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket Idéskolor: Birger Sjöberggymnasiet; Vänersborg BrobyGrafiska, Sunne Hammarö Utbildningscentrum, Hammarö Tjörns gymnasieskola, Skärhamn Viskastrandsgymnasiet, Borås

Läs mer

Rivstart för Idéskolenätverk för yrkesutbildningen!

Rivstart för Idéskolenätverk för yrkesutbildningen! Nyhetsbrev Idéskola för yrkesutbildning nr 1:2006 Rivstart för Idéskolenätverk för yrkesutbildningen! Under en intensiv vårtermin har nu nästan alla 20 idéskolor startat ett nätverksarbete! Det har verkligen

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

Samverkan. från studentarbeten. Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se

Samverkan. från studentarbeten. Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se Samverkan från studentarbeten Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se Samverkan med näringslivet i form av bl.a. APU/APL har varit ett återkommande tema i enskilda för examensarbeten och enskillda arbeten

Läs mer

I. Välkommen Ingalill Lindqvist, rektor på BrobyGrafiska Utbildning, hälsade välkomna. Hon pratade allmänt om Sunne och varför vi blev en idéskola.

I. Välkommen Ingalill Lindqvist, rektor på BrobyGrafiska Utbildning, hälsade välkomna. Hon pratade allmänt om Sunne och varför vi blev en idéskola. Anteckningar från Nätverkskonferens den 14 mars 2006, Sunne Närvarande: Luspengymnasiet, Storuman Roland Nilsson, Louis Liljedahl Duveholmsgymnasiet, Katrineholm Lars Halvarsson, Lars-Åke Flodmark S:t

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Varför lyckas nätverk?

Varför lyckas nätverk? Examensarbete i offentlig förvaltning med inriktning mot politik HT 07 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Lisa Isaksson 820403-2463 Handledare: Sanna Johansson Examinator: Ylva Norén Bretzer

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10

Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10 Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10 Rektor Ingalill Lindqvist hälsade välkommen och berättade att vi nu befann oss i den byggnad som delvis är ett resultat av ett

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

FORDON 2010 / 2011. Arbetslaget: Conny Schedin Eva Humbla. Harri Vennola Magnus Billow Roger Nilsson

FORDON 2010 / 2011. Arbetslaget: Conny Schedin Eva Humbla. Harri Vennola Magnus Billow Roger Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORDON NSPROGRAMMET TRANSPORT 2010 / 2011 Arbetslaget: Benny Johansson Conny Schedin Eva Humbla Gunnar Lindström Harri Vennola Magnus Billow Roger Nilsson 1 Underlag och rutiner för

Läs mer

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2 Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET Skola i världsklass 2 Bakgrund Den stora majoriteten av eleverna når grundskolans mål och andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Revisionsrapport* Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Söderhamns kommun Februari 2008 Hans-Lennart Stenqvist Louise Cedemar *connectedthinking (1) 1. Bakgrund och

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport AV-Media Kronoberg Mathias Ahrn Kungsmad Eva-Maria Johnsson Susanna Henningsson Iréne Wirdelöv Per-Håkan Jonestrand Teleborgs Centrum

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Beteckning Datum Beteckning Sida. Minnesanteckningar, 2013-04-18 1(6) nätverk Rektor

Beteckning Datum Beteckning Sida. Minnesanteckningar, 2013-04-18 1(6) nätverk Rektor Minnesanteckningar, 2013-04-18 1(6) Närvarande Degerfors Hällefors Laxå Nora Örebro Lennart Vestervall Helena Hörnsten Sjöberg Peter Malmström Jonsson, Greta Särefors Anders Bohlin Burhan Ali, Jenny Gerdin,

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Rapport från Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Nätverket Norrland - 2014 träffades i Östersund. Mycket klokskap vad gäller samordningsförbundsarbete var på plats. Mötet

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer