Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010"

Transkript

1 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Tjörns gymnasieskola Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Gunilla Lövström Malin Haugen Stefan Karlsson Ninja Wängde Anders Bergius 1

2 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn Tjörns gymnasieskola Enheten ansvarar för följande områden Företagsförlagda gymnasiet (FFG) Barn- och fritidsprogrammet Energiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Naturbruksprogrammet Omvårdnadsprogrammet Specialutformat program Samhällsgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Sjöfartsgymnasiet Specialutformat program Turistgymnasiet Specialutformat program Individuella programmet (IV) Praktiska programmet (PP) Enhetens organisation Tjörns gymnasieskola har under redovisningsperiodens tre terminer i snitt omfattat 53 anställda. Av dessa tillhör 45 gruppen pedagogisk personal, vilka tillsammans motsvarar 34 årsarbetare. Övrig personal utgörs av åtta personer samt ledning 2,8 personer. (oktober 2009) Av den pedagogiska personalen har 77 % lärarexamen. Den pedagogiska personalen består av fyra arbetslag med arbetslagsmöten varje vecka. Övrig personal utgör två arbetslag med arbetslagsmöte varje vecka. Ledningen har haft ledningsgruppsmöte varje vecka. Varje månad har all personal haft ett så kallat MAP 1 -möte. 1 Möte all personal 2

3 Antal elever i gymnasieskolan Våren 2010 År 2009 År 2008 Sjöfartsgymnasiet Åk 1 Åk 2 Åk3 Turistgymnasiet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Samhällsgymnasiet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Företagsförlagda gymnasiet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Praktiska gymnasiet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Individuellt program Åk Totalt Förutsättningar för kvalitetsarbetet Skollagen Skolförordningar Läroplaner Övriga allmänna lagar och förordningar Skolplan del 1, 2 Budgetdokument 2010 Mål och inriktning Lokal arbetsplan Lokal arbetsplan Varje individ kan lyckas! Varje elev har möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. (Läroplan för frivilliga skolformer avsnitt 2.1, 2.2, 2.3) 3

4 Redovisning till nämnden Betygsstatistik för elever i gymnasiet Program Slutbetyg Samlat betygsdokument vt-10 vt-09 vt-08 vt-07 vt-10 vt-09 vt-08 vt-07 Turism o Hotell 44(92%) 29(88%) 40(93%) 35 (87%) 4(8%) 4(12%) 3(7%) 5 (13%) Sjöfart 25(93%) 26(96%) 28(90%) 19 (90%) 2(7%) 1(4%) 3(10%) 2 (10%) FFG 24(96%) 19(86%) 15(94%) 14 (93%) 1(4%) 3(14%) 1(6%) 1 (7%) PP 5(83%) 5(84%) 4(100%) 4 (100%) 1(17%) 1(16%) 0(0%) 0 (0%) Samhälle 12(80%) 12(75%) 12(86%) 16 (94%) 3(20%) 4(25%) 2(14%) 1 (6%) Genomsnitt alla program 91% 88% 92% 91% 9% 12% 8% 9% 4

5 Resultat av nationella prov i gymnasiet Sv B IG G VG MVG IG G VG MVG Flickor 22 % 26 % 14 % 14 % 14 % 14 % Pojkar 1 % 23 % 14 % 36 % 19 % 3 % En A Flickor 8 % 26 % 3 % 9 % 25 % 17 % Pojkar 26 % 34 % 3 % 1 % 25 % 22 % 1 % En B Flickor 2 % 40 % 29 % 9 % 6 % 31 % 31 % Pojkar 11 % 9 % 13 % 13 % 6 % Ma A Flickor 4 % 28 % 4 % 2 % 10 % 13 % Pojkar 2 % 21 % 35 % 4 % 3 % 44 % 30 % Ma B Flickor 17 % 19 % 19 % Pojkar 2 % 26 % 12 % 5 % Resultat av uppföljning av likabehandlingsplanen Under vårterminen 2010 har likabehandlingsplanen reviderats till följd av genomgången elevenkät. Vi har även haft en noggrann genomgång och revidering av skolans rutiner inför de svar vi lämnat Skolinspektionen. Inspektionen har framfört synpunkter på våra rutiner kring uppföljning av enskilda åtgärdsplaner och dessa rutiner kommer att förändras och tydliggöras tillsammans med specialpedagog och arbetslag. Resultat av genomförda enkäter Resultatet av Likabehandlingsenkäten har behandlats i de olika klasserna tillsammans med skolsköterska och kurator. Ledningen för UCT ser ett behov av att vi under hösten 2010 samordnar och tydliggör ansvaret för elevhälsan i en permanent grupp, där skolledning, skolsköterska och kurator alltid finns representerade. Därutöver kan gruppen utökas beroende på aktuella uppgifter. 5

6 Resultat av samverkan Kultur och Fritid VO-chef har representerat UCT i det kommunövergripande samarbetet med TRIOSgrupper som skett under ledning av Eva Persson. På grund av den omorganisation som skett under läsåret har detta arbete inte kunnat prioriteras. Vi ser det som viktigt att gymnasieskolan involveras i samarbetet med övriga kommunala skolor och verksamheter. Under läsåret 2009/2010 har Tjörn bidragit med en pedagogisk tjänst till Universeum i Göteborg. Detta som en del av ett åtagande för GR. Charlotte Vadvik, som innehaft tjänsten, har varit värdefull vid våra elevers besök på Universeum och 16 av våra elever har också gjort sitt projektarbete på Universeum. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Utveckla verksamhetens mjuka värden Fortsätta arbetet med att reducera användandet av alkohol och tobak i gymnasieskolan Se över elevrådets organisation Översyn av samverkansavtalets organisation Återupprätta medarbetarnas trygghet och arbetsglädje Samla all gymnasial utbildning förutom Sjöfartsgymnasiet i gemensamma lokaler Stärka gymnasieskolans konkurrenskraft genom att förtydliga skolans profil Vidareutveckla möjligheterna till matematikstöd Sammanfattning av årets verksamhet Läsåret 2009/2010 har präglats av stora förändringar för såväl elever som personal. Årskurs 2 på Turistgymnasiet började sitt första år i Höviksnäs, fortsatte årskurs två på UCT Skärhamn och avslutar sin gymnasieutbildning på Nösnäsgymnasiet. Man måste förstå den frustration dessa ungdomar upplevde när de i höstas kom till oss och det tog tid innan vi kunde skapa en förtroendefull relation till dessa ungdomar. Detsamma gällde för eleverna i årskurs tre på Turistgymnasiet som tillbringade sina första 9 veckor utomlands och som kom tillbaka efter höstlovet. Samtidigt som vi arbetade med att vinna tillbaka förtroendet hos ungdomarna pågick en organisationsöversyn med syfte att anpassa personalstyrkan till den minskade elevtillströmningen. Beräkningsunderlaget visade att personalstyrkan måste minskas med 18 heltidstjänster. 6

7 Både ungdomar och personal har detta till trots gjort ett fantastiskt gott arbete under läsåret och det var med stor tillfredsställelse vi kunde konstatera att många nöjda och högskolebehöriga ungdomar lämnade UCT på examensdagen den 3 juni. Avsaknaden av e-post och fungerande pedagogisk IKT-plattform har inneburit en kvalitetssänkning under läsåret. Elektronisk post har tillhört standarden på UCT sedan Vidare har bristen på sjöpraktikplatser inneburit extra arbete för kollegorna på Sjöfartsgymnasiet. Dock har detta inte påverkat sökbilden. Programmet är idag det 3:e mest populära inom GR med 77 försthandssökande till 32 platser. Vi kommer också under sommaren att slutföra arbetet med ansökan inför GY2011. Vi har haft kontakt med Skolverket i frågan och ser positivt på våra möjligheter att fortsätta med sjömansutbildningar på UCT. Skolinspektionen har på FFG genomfört en kvalitetsgranskning av samverkan mellan skolan och arbetslivet. Resultatet av denna granskning väntas komma höstterminen Den preliminära rapporten har redan överlämnats till rektor och VO-chef. FFG Industriprogrammet har, tillsammans med Nösnäs och Mimers hus, blivit certifierat teknikcollege. Ett trettiotal handledare har deltagit på vår certifierade handledarutbildning. Utbildning inom entreprenöriellt lärande i projektet Growth har påbörjats under perioden och kommer att avslutas hösten 2010 Undervisningen av ensamkommande flyktingar IVIK, har på UCT hanterats av personalen på IV-programmet. Vissa av deltagarna i dessa grupper har upplevt sig isolerade på en liten skola och inför hösten 2010 söker sig den nuvarande gruppen mot studier i Stenungsund. Tjörn saknar idag klara rutiner kring hur vi skall hantera dessa ungdomar. Inför hösten 2010 finns närmare 15 nya deltagare på väg in och det är av största vikt att vi har klara direktiv, rutiner och en väl utvecklad samverkan mellan alla parter som finns med i arbetet kring denna grupp av ungdomar. Måluppfyllelse Utveckla verksamhetens mjuka värden Vi har under det gångna året använt olika metoder och arbetssätt för att på bästa sätt tillgodose våra elevers behov. Vi har skapat mer flexibilitet över programgränserna, så att vi bättre kunnat specialutforma stöd till ungdomar som av olika anledningar haft behov av detta. Stor vikt har under läsåret lagts vid att skapa bättre trivsel på skolan. Detta har skett genom förändringar i klass- och uppehållsrum, möblering, inköp av musikinstrument, nytt informationssystem på TV-skärm. I detta arbete har elevrådet medverkat. Skolan har också under vårterminen erbjudit frukost till samtliga elever. Gymnasieprogrammen har kommit olika långt i arbetet med IUP. Arbetet fortsätter 7

8 därför hösten En ny digital pedagogisk plattform Rexnet är avsedd att bli ett effektivt administrativt stöd i arbetet med IUP. Införandet är kraftigt försenat. Under vårterminen 2009 hade årskurs 1 på de olika programmen besök från ungdomsmottagningen och fick lektioner i samlevnad. Årskurs 2 arbetade med tema likabehandling/konflikter vid några tillfällen på grund av konflikter i klasserna. SET (Social Emotionell Träning) även kallat Livskunskap. Under höstterminen 2009 hade kurator och skolsköterska uppstartsdagar med alla nya årskurs 1 elever med SET- upplägg på lära känna teman På samtliga program i årskurs 1 2 har eleverna tillsammans med skolkurator arbetat med temat nätmobbning. Studieförbundet Sensus har besökt oss med sin mobila utställning Gud har 99 namn. Eleverna fick information om våra stora världsreligioner, vad som utmärker dessa och vad som är skillnaden. Här fick eleverna själva undersöka olika religiösa föremål och koppla desamma till specifik religion. Under ht 2009 gästades Tjörn och Akvarellmuséet av Riksteatern som spelade No tears for queers. Eleverna såg denna pjäs som efterarbetades i samband med föreställningen. Temat var framför allt homosexuellas situation men fler ämnen kunde kopplas in. De olika temana har även efterarbetats och diskuterats i klassrummet. Vi har deltagit i projektet Growth som syftar till att utveckla metoder för att arbeta med entreprenöriellt lärande. På FFG är en förändringsledare tillsatt och arbetslaget har under läsåret deltagit i olika kurser. Under vt-10 påbörjades den sista kursen "Så tänds eldsjälar" där vi mer konkret arbetar fram en planering för genomförandet. Utbildningen slutförs under ht-10. I ett samarbete med räddningstjänsten på Tjörn fick elever lära sig isvett, fakta om is och issäkerhet. De fick även pröva att gå ner i en vak och ta sig upp igen med hjälp av isdubbar. Kurserna idrott och hälsa, naturkunskap och turism integrerades. Under Nationella hälsoveckan vecka 16 på vårterminen 2010 fick eleverna information löpande via mässmonter i matsalen. Teman var, den viktiga frukosten, mellanmål kontra energidrycker och bra och billig mat. Eleverna på Turistgymnasiet har deltagit i ett Comeniusprojekt med Soria i Spanien Samarbetet har varit mycket lyckat. Både spanska och engelska har använts som kommunikationsspråk av såväl lärare som elever. Den största vinsten har varit för eleverna att komma i så nära kontakt med en annan kultur. Under verksamhetsperioden har vi satsat på ämnesintegration. Athena-projektet är ett utbyte med Kyamuliibwa Vocational Centre, i Masaka, Uganda. Första delen av det här projektet var en studieresa för elever från UCT till skolan i Uganda. Den gjordes våren Utbytet handlar om hållbar utveckling, yrkesutbildning och kultur. Det var 16 elever och fyra lärare som åkte dit och var där i 8

9 18 dagar. Ett villkor i projektet var att det skulle vara ett utbyte där båda skolorna gör en studieresa till partnerlandet. Som en andra del av Athena-projektet besöktes nu vår skola av 16 elever och fyra lärare från Uganda. Besöket skedde mellan den 12:e och den 27:e oktober Besöket planerades mycket noggrant och det var ett samarbete mellan flera olika program på UCT eftersom vi ville att våra gäster skulle få ta del av så mycket som möjligt. Eftersom eleverna i vårt hotell-, restaurang- och turismprogram har många kurser som passar in, när det gäller att organisera och ta hand om besökare så fick de en stor del av ansvaret i detta arbete. Aktiviteterna som gjordes organiserades och genomfördes i allra högsta grad av eleverna själva som en del i deras utbildning och de ugandiska eleverna var också mycket aktiva deltagare i de aktiviteter som vi gjorde. Aktiviteterna skulle ligga i linje med utbytets mål och med kursmålen. Under alla besök vi gjorde på APU-platser där de praktiska momenten i våra elevers utbildning sker, fick de ugandiska eleverna vara aktiva själva, pröva på moment och ställa många frågor om vad som skedde. Vi har tydligt upplevt att både de svenska och ugandiska eleverna har vuxit mycket genom att få möta ungdomar från en helt annan kultur. Vi har haft forumdiskussioner där de har utbytt tankar om det enklaste i livet till de mer svårare frågorna. Även mycket funderingar om villkor i yrkeslivet förekom. Det har varit många ahaupplevelser för båda parter när man upptäckt nya perspektiv och aspekter på respektive kulturer. Ett exempel är skillnaden i respekt för auktoriteter och förhållandet mellan lärare och elev. I Uganda är det mycket mer disciplinerat och en större respekt för lärare. En annan reflektion som ugandiska lärare gjorde var t ex. att vi gav våra svenska elever mycket ansvar och att de klarade av det på ett mycket bra sätt. De är inte vana vid att låta eleverna jobba självständigt på det sättet. Det var roligt att höra att lärarna kunde se fördelen i detta och bli inspirerade. Eleverna som organiserade besöket tyckte att det var spännande och mycket lärorikt att få ett uppdrag som var så verklighetsanknutet och att det t ex var mycket svårare än vad de trodde. De har fått väldigt nyttiga erfarenheter av vad det innebär att organisera ett så omfattande projekt med verkliga besökare. Erfarenheten av att ha ungdomar från en så pass annorlunda kultur och med så skilda förutsättningar boende hemma har också gett våra elever en större förståelse, nya perspektiv och tankar om hur andra har det. Detta känner vi är kanske det absolut viktigaste för ungdomar idag för att man ska kunna inse att vi lever i en värld där det gäller att vi har en förståelse för andra människors levnadsvillkor. Fortsätta arbetet med att reducera användandet av alkohol och tobak i gymnasieskolan Vi har fortsatt arbetet med att reducera användandet av tobak på Tjörns gymnasieskola. Under höstterminen fick enskilda elever i årskurs tre stöd av skolsköterska och kurator för att sluta röka. Det har även varit rökavvänjning i grupp 9

10 med skolsköterska. Rökning och nedskräpning i samband med detta har varit ett stort problem på UCT. Som ett led i arbetet att förbättra den fysiska miljön har mycket arbete lagts ner för att vi skall komma tillrätta med detta. Vi har snyggat upp entrén och ställt dit blommor och andra växter, samtidigt som all personal konsekvent jobbat med att alla skall respektera de områden där rökning inte får ske. Resultatet har varit mycket positivt och vi har nu en påtagligt mycket bättre utemiljö. Skolans skolsköterska och kurator har i vissa årskurser arbetat med tema alkohol. Till sin hjälp hade de Per Blanck. Ett annat tema har varit Don t drink and drive alkohol och trafik. De har även gjort alkoholvaneundersökning med uppföljning och samtal med alla elever enskilt (åk 3 Sjöfart). Under vårterminen (26/5) hade Pär Livengren en föreläsning för alla elever på dagtid samt föräldrar på kvällstid om droger. Vårterminen 2010 hade vi en föreläsning för personal samt elever med Tommy Moberg om GHB och hasch. Se över elevrådets organisation Kontakten mellan elevrådet och skolans ledning har utvecklats. Möten har hållits varje månad och det har varit av mycket stort värde att snabbt fånga upp synpunkter och omsätta dessa i konkreta åtgärder eller handlingar. Det har också utvecklats ett bra samarbete ute i klasserna så att klassens elevrådsrepresentanter kunna vara förberedda inför de möten som hållits. Elevrådet har också främjat samverkan mellan Sjöfartsgymnasiet och de övriga programmen på UCT. Elevrådsarbetet avslutades med en workshop kring IT-användningen inom kommunens skolor. Här var ungdomarna i majoritet, men god representation fanns från såväl politiken som förvaltningschef och IT-chef. Översyn av samverkansavtalets organisation Arbetet fortsätter inom ramen för samverkansorganisationen SOLTAK där UCT representeras av VO-chef. Återupprätta medarbetarnas trygghet och arbetsglädje Läsåret har inneburit stora påfrestningar. En bidragande orsak till detta har naturligtvis varit den pågående organisationsförändringen. En annan allvarlig händelse var under våren när en aktad och sedan länge anställd kollega plötsligt avled. Vi har använt oss av avtalet med Humanhälsan både i grupp och för enskilda. Samla all gymnasial utbildning förutom Sjöfartsgymnasiet i gemensamma lokaler Alla program förutom Sjöfartsgymnasiet är från och med höstterminen 2009 samlade på UCT Skärhamn. Detta har inneburit ökad möjlighet till flexibilitet och samutnyttjande av lärare, lokaler och utrustning. Stärka gymnasieskolans konkurrenskraft genom att förtydliga skolans profil I samband med Göteborgs Universitet har UCT tagit fram en handledarutbildning. Yrkeslärarna deltog under vårterminen 2009 vid UCT:s utbildningsdagar för Certifierade Handledare. För arbetslivets handledare har vi genomfört två omgångar 1

11 med Certifierad handledarutbildning vilket av deltagarna varit mycket uppskattat. Vi har under läsåret 09/10 deltagit på frukostmöten och företagarföreningsmöten för att skapa nya kontakter med näringslivet. Vi har också förtydligat vår information om vad vi erbjuder inom lärlingsutbildning och olika program, via hemsida och informationsmaterial till SYV i STO-området m m. Inom lärlingsutbildningen har vi tillsatt ett lärlingsråd vilket består av representanter från olika branscher, elever, lärare, skolledning samt kommunens näringslivsansvarige. Lärlingsrådet har träffats fyra gånger under läsåret 09/10. Vi har blivit certifierade som Teknikcollege och deltar i de olika nätverksmöten som syftar till att utveckla olika delar. En handledarutbildning som krävs inom TC har utformats. Den bygger mycket på FFGs handledarutbildning men har i samverkan med Mimers Hus och Nösnäsgymnasiet anpassats för att passa TC. Vidareutveckla möjligheterna till matematikstöd UCT har under läsåret satsat på hårdvaran Smartboard samt utbildning och kompetensutveckling kring denna. Smartboards fungerar i samtliga ämnen, men är särskilt lämplig att förstärka matematikundervisningen. Liknande satsningar har gjorts inom kommunens matematikprojekt på exempelvis Fridas Hage. Rektors analys och bedömning av årets resultat Trots den oro och ängslan som personal och studerande har upplevt avseende möjlighet till fortsatt anställning respektive fortsatta studier inför beslutet att Turistgymnasiets elever flyttas till annan utbildningsanordnare, har verksamheten fungerat väl för de ungdomar som gått våra program. Mot slutet av läsåret kunde man också märka att alla organisationsförändringar landat och att de allra flesta nu ser ljust på framtiden. Vi kan konstatera att det arbete som påbörjats med att skapa klara rutiner kring arbetet på UCT måste fortsätta under det kommande läsåret. Den nya ledningsorganisationen skapar en större tydlighet i ansvar och mandat. Förändringar i den administrativa personalens arbetsuppgifter skapar såväl högre kvalitet som ökat ansvar och delaktighet. Här finns resurser som ytterligare kan förstärka verksamheten och höja kvaliteten. Läsåret har också inneburit en total genomlysning av ekonomi och ekonomiska rutiner. En hög kvalitet och långsiktig planering kräver en effektiv ekonomiplanering och gott ekonomistöd. Rutiner för detta har arbetats fram och kommer att ytterligare utvecklas. Nyckelord i detta arbete är information och delaktighet. 1

12 Åtgärder för utveckling inför nästa verksamhetsår FFG kommer att slutföra utbildningen kring entreprenöriellt lärande inom projektet Growth och påbörja implementeringen i arbetssättet. Att utveckla ett systematiskt och återkommande kvalitetsarbete när det gäller samverkan mellan skola och arbetsliv. Förbättrade strukturer och rutiner framförallt kring åtgärdsplaner och uppföljning. Kompetensutveckling inför GY2011. Utveckla och förstärka elevinflytandet. Återinföra e-post samt pedagogisk plattform till elever. Införa elektroniskt schema och frånvarohantering. Fortsätta arbetet med att reducera användandet av alkohol, droger och tobak i gymnasieskolan. Utveckla verksamhetens mjuka värden. 1

13 Nyckeltal Våren Andel behörig personal i gymnasieskolan 77 % 76 % Andel elever med grundläggande behörighet för högskolestudier 98 % 92 % IV-elever som gått vidare till nationella program 83 % 89 % 87 % Andel elever som fullföljt utb. Inom 4 år 78,5 % 77 % Andel elever som avbröt studierna efter 1 år 0 % 2 % 2,5 % Antal registrerade barnolycksfall. 2 st 1 st 2 st 1

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer Lunds utbildnings- förvaltning år 2002 Kvalitets- redovisning LUNDS KOMMUN Frivilliga skolformer INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 SÄRSKILDA SATSNINGAR... 4 GYMNASIESKOLA... 7 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006

Kvalitetsredovisning 2006 1 (47) Kvalitetsredovisning 2006 Carlforsska gymnasiet proaros Lärande och Utbildning Ansvarig: Irene Ekström, Gymnasierektor Margaretha Persson, lärare Gunilla Cedlöf, lärare Karin Karlsson, elev, SPER3

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 poäng Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Peter Lindgren

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer