Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010"

Transkript

1 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Tjörns gymnasieskola Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Gunilla Lövström Malin Haugen Stefan Karlsson Ninja Wängde Anders Bergius 1

2 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn Tjörns gymnasieskola Enheten ansvarar för följande områden Företagsförlagda gymnasiet (FFG) Barn- och fritidsprogrammet Energiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Naturbruksprogrammet Omvårdnadsprogrammet Specialutformat program Samhällsgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Sjöfartsgymnasiet Specialutformat program Turistgymnasiet Specialutformat program Individuella programmet (IV) Praktiska programmet (PP) Enhetens organisation Tjörns gymnasieskola har under redovisningsperiodens tre terminer i snitt omfattat 53 anställda. Av dessa tillhör 45 gruppen pedagogisk personal, vilka tillsammans motsvarar 34 årsarbetare. Övrig personal utgörs av åtta personer samt ledning 2,8 personer. (oktober 2009) Av den pedagogiska personalen har 77 % lärarexamen. Den pedagogiska personalen består av fyra arbetslag med arbetslagsmöten varje vecka. Övrig personal utgör två arbetslag med arbetslagsmöte varje vecka. Ledningen har haft ledningsgruppsmöte varje vecka. Varje månad har all personal haft ett så kallat MAP 1 -möte. 1 Möte all personal 2

3 Antal elever i gymnasieskolan Våren 2010 År 2009 År 2008 Sjöfartsgymnasiet Åk 1 Åk 2 Åk3 Turistgymnasiet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Samhällsgymnasiet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Företagsförlagda gymnasiet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Praktiska gymnasiet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Individuellt program Åk Totalt Förutsättningar för kvalitetsarbetet Skollagen Skolförordningar Läroplaner Övriga allmänna lagar och förordningar Skolplan del 1, 2 Budgetdokument 2010 Mål och inriktning Lokal arbetsplan Lokal arbetsplan Varje individ kan lyckas! Varje elev har möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. (Läroplan för frivilliga skolformer avsnitt 2.1, 2.2, 2.3) 3

4 Redovisning till nämnden Betygsstatistik för elever i gymnasiet Program Slutbetyg Samlat betygsdokument vt-10 vt-09 vt-08 vt-07 vt-10 vt-09 vt-08 vt-07 Turism o Hotell 44(92%) 29(88%) 40(93%) 35 (87%) 4(8%) 4(12%) 3(7%) 5 (13%) Sjöfart 25(93%) 26(96%) 28(90%) 19 (90%) 2(7%) 1(4%) 3(10%) 2 (10%) FFG 24(96%) 19(86%) 15(94%) 14 (93%) 1(4%) 3(14%) 1(6%) 1 (7%) PP 5(83%) 5(84%) 4(100%) 4 (100%) 1(17%) 1(16%) 0(0%) 0 (0%) Samhälle 12(80%) 12(75%) 12(86%) 16 (94%) 3(20%) 4(25%) 2(14%) 1 (6%) Genomsnitt alla program 91% 88% 92% 91% 9% 12% 8% 9% 4

5 Resultat av nationella prov i gymnasiet Sv B IG G VG MVG IG G VG MVG Flickor 22 % 26 % 14 % 14 % 14 % 14 % Pojkar 1 % 23 % 14 % 36 % 19 % 3 % En A Flickor 8 % 26 % 3 % 9 % 25 % 17 % Pojkar 26 % 34 % 3 % 1 % 25 % 22 % 1 % En B Flickor 2 % 40 % 29 % 9 % 6 % 31 % 31 % Pojkar 11 % 9 % 13 % 13 % 6 % Ma A Flickor 4 % 28 % 4 % 2 % 10 % 13 % Pojkar 2 % 21 % 35 % 4 % 3 % 44 % 30 % Ma B Flickor 17 % 19 % 19 % Pojkar 2 % 26 % 12 % 5 % Resultat av uppföljning av likabehandlingsplanen Under vårterminen 2010 har likabehandlingsplanen reviderats till följd av genomgången elevenkät. Vi har även haft en noggrann genomgång och revidering av skolans rutiner inför de svar vi lämnat Skolinspektionen. Inspektionen har framfört synpunkter på våra rutiner kring uppföljning av enskilda åtgärdsplaner och dessa rutiner kommer att förändras och tydliggöras tillsammans med specialpedagog och arbetslag. Resultat av genomförda enkäter Resultatet av Likabehandlingsenkäten har behandlats i de olika klasserna tillsammans med skolsköterska och kurator. Ledningen för UCT ser ett behov av att vi under hösten 2010 samordnar och tydliggör ansvaret för elevhälsan i en permanent grupp, där skolledning, skolsköterska och kurator alltid finns representerade. Därutöver kan gruppen utökas beroende på aktuella uppgifter. 5

6 Resultat av samverkan Kultur och Fritid VO-chef har representerat UCT i det kommunövergripande samarbetet med TRIOSgrupper som skett under ledning av Eva Persson. På grund av den omorganisation som skett under läsåret har detta arbete inte kunnat prioriteras. Vi ser det som viktigt att gymnasieskolan involveras i samarbetet med övriga kommunala skolor och verksamheter. Under läsåret 2009/2010 har Tjörn bidragit med en pedagogisk tjänst till Universeum i Göteborg. Detta som en del av ett åtagande för GR. Charlotte Vadvik, som innehaft tjänsten, har varit värdefull vid våra elevers besök på Universeum och 16 av våra elever har också gjort sitt projektarbete på Universeum. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Utveckla verksamhetens mjuka värden Fortsätta arbetet med att reducera användandet av alkohol och tobak i gymnasieskolan Se över elevrådets organisation Översyn av samverkansavtalets organisation Återupprätta medarbetarnas trygghet och arbetsglädje Samla all gymnasial utbildning förutom Sjöfartsgymnasiet i gemensamma lokaler Stärka gymnasieskolans konkurrenskraft genom att förtydliga skolans profil Vidareutveckla möjligheterna till matematikstöd Sammanfattning av årets verksamhet Läsåret 2009/2010 har präglats av stora förändringar för såväl elever som personal. Årskurs 2 på Turistgymnasiet började sitt första år i Höviksnäs, fortsatte årskurs två på UCT Skärhamn och avslutar sin gymnasieutbildning på Nösnäsgymnasiet. Man måste förstå den frustration dessa ungdomar upplevde när de i höstas kom till oss och det tog tid innan vi kunde skapa en förtroendefull relation till dessa ungdomar. Detsamma gällde för eleverna i årskurs tre på Turistgymnasiet som tillbringade sina första 9 veckor utomlands och som kom tillbaka efter höstlovet. Samtidigt som vi arbetade med att vinna tillbaka förtroendet hos ungdomarna pågick en organisationsöversyn med syfte att anpassa personalstyrkan till den minskade elevtillströmningen. Beräkningsunderlaget visade att personalstyrkan måste minskas med 18 heltidstjänster. 6

7 Både ungdomar och personal har detta till trots gjort ett fantastiskt gott arbete under läsåret och det var med stor tillfredsställelse vi kunde konstatera att många nöjda och högskolebehöriga ungdomar lämnade UCT på examensdagen den 3 juni. Avsaknaden av e-post och fungerande pedagogisk IKT-plattform har inneburit en kvalitetssänkning under läsåret. Elektronisk post har tillhört standarden på UCT sedan Vidare har bristen på sjöpraktikplatser inneburit extra arbete för kollegorna på Sjöfartsgymnasiet. Dock har detta inte påverkat sökbilden. Programmet är idag det 3:e mest populära inom GR med 77 försthandssökande till 32 platser. Vi kommer också under sommaren att slutföra arbetet med ansökan inför GY2011. Vi har haft kontakt med Skolverket i frågan och ser positivt på våra möjligheter att fortsätta med sjömansutbildningar på UCT. Skolinspektionen har på FFG genomfört en kvalitetsgranskning av samverkan mellan skolan och arbetslivet. Resultatet av denna granskning väntas komma höstterminen Den preliminära rapporten har redan överlämnats till rektor och VO-chef. FFG Industriprogrammet har, tillsammans med Nösnäs och Mimers hus, blivit certifierat teknikcollege. Ett trettiotal handledare har deltagit på vår certifierade handledarutbildning. Utbildning inom entreprenöriellt lärande i projektet Growth har påbörjats under perioden och kommer att avslutas hösten 2010 Undervisningen av ensamkommande flyktingar IVIK, har på UCT hanterats av personalen på IV-programmet. Vissa av deltagarna i dessa grupper har upplevt sig isolerade på en liten skola och inför hösten 2010 söker sig den nuvarande gruppen mot studier i Stenungsund. Tjörn saknar idag klara rutiner kring hur vi skall hantera dessa ungdomar. Inför hösten 2010 finns närmare 15 nya deltagare på väg in och det är av största vikt att vi har klara direktiv, rutiner och en väl utvecklad samverkan mellan alla parter som finns med i arbetet kring denna grupp av ungdomar. Måluppfyllelse Utveckla verksamhetens mjuka värden Vi har under det gångna året använt olika metoder och arbetssätt för att på bästa sätt tillgodose våra elevers behov. Vi har skapat mer flexibilitet över programgränserna, så att vi bättre kunnat specialutforma stöd till ungdomar som av olika anledningar haft behov av detta. Stor vikt har under läsåret lagts vid att skapa bättre trivsel på skolan. Detta har skett genom förändringar i klass- och uppehållsrum, möblering, inköp av musikinstrument, nytt informationssystem på TV-skärm. I detta arbete har elevrådet medverkat. Skolan har också under vårterminen erbjudit frukost till samtliga elever. Gymnasieprogrammen har kommit olika långt i arbetet med IUP. Arbetet fortsätter 7

8 därför hösten En ny digital pedagogisk plattform Rexnet är avsedd att bli ett effektivt administrativt stöd i arbetet med IUP. Införandet är kraftigt försenat. Under vårterminen 2009 hade årskurs 1 på de olika programmen besök från ungdomsmottagningen och fick lektioner i samlevnad. Årskurs 2 arbetade med tema likabehandling/konflikter vid några tillfällen på grund av konflikter i klasserna. SET (Social Emotionell Träning) även kallat Livskunskap. Under höstterminen 2009 hade kurator och skolsköterska uppstartsdagar med alla nya årskurs 1 elever med SET- upplägg på lära känna teman På samtliga program i årskurs 1 2 har eleverna tillsammans med skolkurator arbetat med temat nätmobbning. Studieförbundet Sensus har besökt oss med sin mobila utställning Gud har 99 namn. Eleverna fick information om våra stora världsreligioner, vad som utmärker dessa och vad som är skillnaden. Här fick eleverna själva undersöka olika religiösa föremål och koppla desamma till specifik religion. Under ht 2009 gästades Tjörn och Akvarellmuséet av Riksteatern som spelade No tears for queers. Eleverna såg denna pjäs som efterarbetades i samband med föreställningen. Temat var framför allt homosexuellas situation men fler ämnen kunde kopplas in. De olika temana har även efterarbetats och diskuterats i klassrummet. Vi har deltagit i projektet Growth som syftar till att utveckla metoder för att arbeta med entreprenöriellt lärande. På FFG är en förändringsledare tillsatt och arbetslaget har under läsåret deltagit i olika kurser. Under vt-10 påbörjades den sista kursen "Så tänds eldsjälar" där vi mer konkret arbetar fram en planering för genomförandet. Utbildningen slutförs under ht-10. I ett samarbete med räddningstjänsten på Tjörn fick elever lära sig isvett, fakta om is och issäkerhet. De fick även pröva att gå ner i en vak och ta sig upp igen med hjälp av isdubbar. Kurserna idrott och hälsa, naturkunskap och turism integrerades. Under Nationella hälsoveckan vecka 16 på vårterminen 2010 fick eleverna information löpande via mässmonter i matsalen. Teman var, den viktiga frukosten, mellanmål kontra energidrycker och bra och billig mat. Eleverna på Turistgymnasiet har deltagit i ett Comeniusprojekt med Soria i Spanien Samarbetet har varit mycket lyckat. Både spanska och engelska har använts som kommunikationsspråk av såväl lärare som elever. Den största vinsten har varit för eleverna att komma i så nära kontakt med en annan kultur. Under verksamhetsperioden har vi satsat på ämnesintegration. Athena-projektet är ett utbyte med Kyamuliibwa Vocational Centre, i Masaka, Uganda. Första delen av det här projektet var en studieresa för elever från UCT till skolan i Uganda. Den gjordes våren Utbytet handlar om hållbar utveckling, yrkesutbildning och kultur. Det var 16 elever och fyra lärare som åkte dit och var där i 8

9 18 dagar. Ett villkor i projektet var att det skulle vara ett utbyte där båda skolorna gör en studieresa till partnerlandet. Som en andra del av Athena-projektet besöktes nu vår skola av 16 elever och fyra lärare från Uganda. Besöket skedde mellan den 12:e och den 27:e oktober Besöket planerades mycket noggrant och det var ett samarbete mellan flera olika program på UCT eftersom vi ville att våra gäster skulle få ta del av så mycket som möjligt. Eftersom eleverna i vårt hotell-, restaurang- och turismprogram har många kurser som passar in, när det gäller att organisera och ta hand om besökare så fick de en stor del av ansvaret i detta arbete. Aktiviteterna som gjordes organiserades och genomfördes i allra högsta grad av eleverna själva som en del i deras utbildning och de ugandiska eleverna var också mycket aktiva deltagare i de aktiviteter som vi gjorde. Aktiviteterna skulle ligga i linje med utbytets mål och med kursmålen. Under alla besök vi gjorde på APU-platser där de praktiska momenten i våra elevers utbildning sker, fick de ugandiska eleverna vara aktiva själva, pröva på moment och ställa många frågor om vad som skedde. Vi har tydligt upplevt att både de svenska och ugandiska eleverna har vuxit mycket genom att få möta ungdomar från en helt annan kultur. Vi har haft forumdiskussioner där de har utbytt tankar om det enklaste i livet till de mer svårare frågorna. Även mycket funderingar om villkor i yrkeslivet förekom. Det har varit många ahaupplevelser för båda parter när man upptäckt nya perspektiv och aspekter på respektive kulturer. Ett exempel är skillnaden i respekt för auktoriteter och förhållandet mellan lärare och elev. I Uganda är det mycket mer disciplinerat och en större respekt för lärare. En annan reflektion som ugandiska lärare gjorde var t ex. att vi gav våra svenska elever mycket ansvar och att de klarade av det på ett mycket bra sätt. De är inte vana vid att låta eleverna jobba självständigt på det sättet. Det var roligt att höra att lärarna kunde se fördelen i detta och bli inspirerade. Eleverna som organiserade besöket tyckte att det var spännande och mycket lärorikt att få ett uppdrag som var så verklighetsanknutet och att det t ex var mycket svårare än vad de trodde. De har fått väldigt nyttiga erfarenheter av vad det innebär att organisera ett så omfattande projekt med verkliga besökare. Erfarenheten av att ha ungdomar från en så pass annorlunda kultur och med så skilda förutsättningar boende hemma har också gett våra elever en större förståelse, nya perspektiv och tankar om hur andra har det. Detta känner vi är kanske det absolut viktigaste för ungdomar idag för att man ska kunna inse att vi lever i en värld där det gäller att vi har en förståelse för andra människors levnadsvillkor. Fortsätta arbetet med att reducera användandet av alkohol och tobak i gymnasieskolan Vi har fortsatt arbetet med att reducera användandet av tobak på Tjörns gymnasieskola. Under höstterminen fick enskilda elever i årskurs tre stöd av skolsköterska och kurator för att sluta röka. Det har även varit rökavvänjning i grupp 9

10 med skolsköterska. Rökning och nedskräpning i samband med detta har varit ett stort problem på UCT. Som ett led i arbetet att förbättra den fysiska miljön har mycket arbete lagts ner för att vi skall komma tillrätta med detta. Vi har snyggat upp entrén och ställt dit blommor och andra växter, samtidigt som all personal konsekvent jobbat med att alla skall respektera de områden där rökning inte får ske. Resultatet har varit mycket positivt och vi har nu en påtagligt mycket bättre utemiljö. Skolans skolsköterska och kurator har i vissa årskurser arbetat med tema alkohol. Till sin hjälp hade de Per Blanck. Ett annat tema har varit Don t drink and drive alkohol och trafik. De har även gjort alkoholvaneundersökning med uppföljning och samtal med alla elever enskilt (åk 3 Sjöfart). Under vårterminen (26/5) hade Pär Livengren en föreläsning för alla elever på dagtid samt föräldrar på kvällstid om droger. Vårterminen 2010 hade vi en föreläsning för personal samt elever med Tommy Moberg om GHB och hasch. Se över elevrådets organisation Kontakten mellan elevrådet och skolans ledning har utvecklats. Möten har hållits varje månad och det har varit av mycket stort värde att snabbt fånga upp synpunkter och omsätta dessa i konkreta åtgärder eller handlingar. Det har också utvecklats ett bra samarbete ute i klasserna så att klassens elevrådsrepresentanter kunna vara förberedda inför de möten som hållits. Elevrådet har också främjat samverkan mellan Sjöfartsgymnasiet och de övriga programmen på UCT. Elevrådsarbetet avslutades med en workshop kring IT-användningen inom kommunens skolor. Här var ungdomarna i majoritet, men god representation fanns från såväl politiken som förvaltningschef och IT-chef. Översyn av samverkansavtalets organisation Arbetet fortsätter inom ramen för samverkansorganisationen SOLTAK där UCT representeras av VO-chef. Återupprätta medarbetarnas trygghet och arbetsglädje Läsåret har inneburit stora påfrestningar. En bidragande orsak till detta har naturligtvis varit den pågående organisationsförändringen. En annan allvarlig händelse var under våren när en aktad och sedan länge anställd kollega plötsligt avled. Vi har använt oss av avtalet med Humanhälsan både i grupp och för enskilda. Samla all gymnasial utbildning förutom Sjöfartsgymnasiet i gemensamma lokaler Alla program förutom Sjöfartsgymnasiet är från och med höstterminen 2009 samlade på UCT Skärhamn. Detta har inneburit ökad möjlighet till flexibilitet och samutnyttjande av lärare, lokaler och utrustning. Stärka gymnasieskolans konkurrenskraft genom att förtydliga skolans profil I samband med Göteborgs Universitet har UCT tagit fram en handledarutbildning. Yrkeslärarna deltog under vårterminen 2009 vid UCT:s utbildningsdagar för Certifierade Handledare. För arbetslivets handledare har vi genomfört två omgångar 1

11 med Certifierad handledarutbildning vilket av deltagarna varit mycket uppskattat. Vi har under läsåret 09/10 deltagit på frukostmöten och företagarföreningsmöten för att skapa nya kontakter med näringslivet. Vi har också förtydligat vår information om vad vi erbjuder inom lärlingsutbildning och olika program, via hemsida och informationsmaterial till SYV i STO-området m m. Inom lärlingsutbildningen har vi tillsatt ett lärlingsråd vilket består av representanter från olika branscher, elever, lärare, skolledning samt kommunens näringslivsansvarige. Lärlingsrådet har träffats fyra gånger under läsåret 09/10. Vi har blivit certifierade som Teknikcollege och deltar i de olika nätverksmöten som syftar till att utveckla olika delar. En handledarutbildning som krävs inom TC har utformats. Den bygger mycket på FFGs handledarutbildning men har i samverkan med Mimers Hus och Nösnäsgymnasiet anpassats för att passa TC. Vidareutveckla möjligheterna till matematikstöd UCT har under läsåret satsat på hårdvaran Smartboard samt utbildning och kompetensutveckling kring denna. Smartboards fungerar i samtliga ämnen, men är särskilt lämplig att förstärka matematikundervisningen. Liknande satsningar har gjorts inom kommunens matematikprojekt på exempelvis Fridas Hage. Rektors analys och bedömning av årets resultat Trots den oro och ängslan som personal och studerande har upplevt avseende möjlighet till fortsatt anställning respektive fortsatta studier inför beslutet att Turistgymnasiets elever flyttas till annan utbildningsanordnare, har verksamheten fungerat väl för de ungdomar som gått våra program. Mot slutet av läsåret kunde man också märka att alla organisationsförändringar landat och att de allra flesta nu ser ljust på framtiden. Vi kan konstatera att det arbete som påbörjats med att skapa klara rutiner kring arbetet på UCT måste fortsätta under det kommande läsåret. Den nya ledningsorganisationen skapar en större tydlighet i ansvar och mandat. Förändringar i den administrativa personalens arbetsuppgifter skapar såväl högre kvalitet som ökat ansvar och delaktighet. Här finns resurser som ytterligare kan förstärka verksamheten och höja kvaliteten. Läsåret har också inneburit en total genomlysning av ekonomi och ekonomiska rutiner. En hög kvalitet och långsiktig planering kräver en effektiv ekonomiplanering och gott ekonomistöd. Rutiner för detta har arbetats fram och kommer att ytterligare utvecklas. Nyckelord i detta arbete är information och delaktighet. 1

12 Åtgärder för utveckling inför nästa verksamhetsår FFG kommer att slutföra utbildningen kring entreprenöriellt lärande inom projektet Growth och påbörja implementeringen i arbetssättet. Att utveckla ett systematiskt och återkommande kvalitetsarbete när det gäller samverkan mellan skola och arbetsliv. Förbättrade strukturer och rutiner framförallt kring åtgärdsplaner och uppföljning. Kompetensutveckling inför GY2011. Utveckla och förstärka elevinflytandet. Återinföra e-post samt pedagogisk plattform till elever. Införa elektroniskt schema och frånvarohantering. Fortsätta arbetet med att reducera användandet av alkohol, droger och tobak i gymnasieskolan. Utveckla verksamhetens mjuka värden. 1

13 Nyckeltal Våren Andel behörig personal i gymnasieskolan 77 % 76 % Andel elever med grundläggande behörighet för högskolestudier 98 % 92 % IV-elever som gått vidare till nationella program 83 % 89 % 87 % Andel elever som fullföljt utb. Inom 4 år 78,5 % 77 % Andel elever som avbröt studierna efter 1 år 0 % 2 % 2,5 % Antal registrerade barnolycksfall. 2 st 1 st 2 st 1

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Kållekärrs och Långekärrs skolor

Kållekärrs och Långekärrs skolor Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Kållekärrs och Långekärrs skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor Hans Persson 150814 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola. Tångeröd Förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola. Tångeröd Förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Tångeröd Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus förskolechef 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

GYMNASIE- OCH ARBETSLIVSNÄMNDENS

GYMNASIE- OCH ARBETSLIVSNÄMNDENS GYMNASIE- OCH ARBETSLIVSNÄMNDENS KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2002 ARANÄS KOMVUX Jan Österdahl Ordförande Gymnasie- och arbetslivsnämnden Lars- Eric Persson Förvaltningschef Gymnasie- och arbetslivsförvaltningen

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Häggvallskolan. Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 6-9

Häggvallskolan. Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 6-9 Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 6-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor Elisabeth Wikberg 2015-08-20 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux juni 2012 Ansvarig rektor Namn Elisabeth Wikberg Datum 2012-06-19 Tjörn Möjligheternas ö Verksamhetens namn Särvux särskild utbildning för vuxna Viktigaste lagar,

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Omvårdnadsprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/9 2009 2009/2010 2008/2009 2007/2008 15/2 2010 15/9 2008 15/2 2009

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Livsmedelsprogrammet Presentation Livsmedelsprogrammet har under läsåret haft en klass i varje årskurs. Elevantalet varierar mellan

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

K A R S B Y I N T E R N A T I O N A L S C H O O L

K A R S B Y I N T E R N A T I O N A L S C H O O L A R B E T S P L A N för K A R S B Y I N T E R N A T I O N A L S C H O O L 2011 / 2012 Innehållande följande prioriterade områden: 1. Resultat 2. Systematiskt kvalitetsarbete 3. Pedagogiskt ledarskap Strävansmål

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-13 Lunds kommun Rektorn vid Polhemskolan Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Polhemskolan i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Inledning Vid Sammilsdalskolan åk 7-9 går ca 275 elever. Skolan har en idrott- och hälsaprofil som bland annat återspeglas i elevernas schema och timplan. I

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015 Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 1 (5) 2011-12-29 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15. Laxå kommuns förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15. Laxå kommuns förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15 Laxå kommuns förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-28, 97, dnr BUN 2015057 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Bli den du är! Var och en ska kunna bli allt det som den har förutsättning att bli! Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun Elevhälsan ska bidra

Läs mer

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge Utbildningsinspektion i Ronneby Dnr 53-2007:1808 Utbildningsinspektion i i Blekinge Gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av...2 Bedömningar...2 Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Hotell och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på hotell och restaurangprogrammet präglas av att det är både yrkes och studieförberedande.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning.

Kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisning 2008 Cultura Gymnasium Kvalitetsredovisning. I. Kvalitetsredovisning för tidsperioden Läsåret 2007/2008 II. Namn på verksamhet och ansvarig rektor Cultura Gymnasium i Helsingborg Rektor

Läs mer

Solna Gymnasium Kvalitets- och årsredovisning 2008

Solna Gymnasium Kvalitets- och årsredovisning 2008 SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen Solna Gymnasium Eivor Kebert Dnr: BUN/2007:101 A 51 g Solna Gymnasium Kvalitets- och årsredovisning 2008 2 (12) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Verksamheten...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Åva gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här är skolan där möten mellan

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

LÄRANDESEKTIONEN. Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

LÄRANDESEKTIONEN. Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN SJÖTOFTASKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 5 1.1.1 Beskrivning hur ni organiserar arbetet...5 Vi har haft en grupp år 4, och

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer