Redovisning av dietistmedverkan i enskilda ärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av dietistmedverkan i enskilda ärenden 2009-2010"

Transkript

1 HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Projekt: Beställare: Projektansvarig Uppdragstagare: Kost & Nutrition Maria Claes, MAS, Hemvårdsförvaltningen Pia Holmström, enhetschef, Hemvårdsförvaltningen Stina Grönevall, leg.dietist, Hemvårdsförvaltningen Bilaga 1 Redovisning av dietistmedverkan i enskilda ärenden Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Genomförande - Metod Antal ärenden och berörda sjuksköterskor Frågeställningar Förslag till vidare förbättringsarbete Risk för undernäring Reflektioner (6)

2 1. Bakgrund och syfte Sedan våren 2007 pågår ett nutritionsprojekt i Halmstads Kommun i syfte att uppnå en ökad kunskapsnivå och ett aktivt nutritionsarbete inom äldreomsorgen. Som en del i detta arbete har handledning i enskilda ärenden inkluderats i projektet sedan projektets andra år. Praktiskt arbete och egna erfarenheter av vad nutritionsbehandling innebär ger ofta djupare kunskaper än teoretisk information. 2. Genomförande - Metod Information till samtliga sjuksköterskor om att dietist fanns tillgänglig i enskilda ärenden skickades ut via e-post i början av projektets andra år, dvs Samma information skickades till enhetschefer för särskilda boenden och områdeschefer inom hemtjänsten. Dietisten har också varit synlig genom erbjudanden om utbildning och annat, så att sjuksköterskorna då och då blivit påminda om möjligheten till handledning. Hur stor del av tjänsten som gått till enskilda ärenden har varierat under åren, men kommande sammanställning rör projektets fjärde år, och då utgjorde enskilda ärenden omkring 40% av en heltid. Marknadsföring av tjänsten har inte varit nödvändig. Tiden fylls utan problem och det hade inte varit möjligt att ta sig an mera, då denna arbetsuppgift inte är den enda inom projektet. Dietisten har varit stationerad på Skyttevägen för arbete med enskilda ärenden, och det är också de grupper som finns där (Centrum och Öster) som varit mest aktiva i att använda sig av dietistfunktionen. Allt arbete går via patientansvarig sjuksköterska, oavsett vem som initierat kontakten. Det är vanligtvis sjuksköterska som tar kontakt, men det händer också att kontakten tas av anhörig, dietist på sjukhuset, omvårdnadspersonal eller enhetschef/områdeschef. Arbetsgången ser vanligen ut så här: 2 (6)

3 3. Antal ärenden och berörda sjuksköterskor Nedanstående sammanställning avser ärenden under perioden september 2009 till november 2010, dvs. drygt ett år. Arbetet är utfört på en tjänst motsvarande 40% av en heltid. Antal ärenden totalt: Varar kvinnor: Varav män: 198 st. 135 st. 63 st. Antal patienter per ssk-enhet Bäckagård Centrum LSS Oskarström Vallås Öster Övriga Antal berörda patientansvariga sjuksköterskor: 52 st. Totalt antal patientansvariga sjuksköterskor var i genomsnitt under året 68 st. Detta innebär att 76% av de patientansvariga sjuksköterskorna haft kontakt med dietist i enkilda ärenden under perioden september 2009 till november Antal ssk som gett uppdrag Bäckagård Centrum LSS Oskarström Vallås Öster Antal ssk Totalt antal i gruppen 3 (6)

4 4. Frågeställningar Nedan listas de frågeställningar som uppgivits vara orsaken till att kontakt med dietist initierats. Frågeställning Antal: Forts. Viktnedgång 36 Gallbesvär 2 Aptitnedsättning 31 Illamående 2 Enteral nutrition 16 Magbesvär 2 Sår 13 Parenteral nutrition 2 Senior Alert 12 Parkinson 2 Dysfagi 11 Allergi 1 Kosttillägg 10 Aptitökning 1 Viktökning 10 Energifördelning/Demens 1 Övervikt 10 Förstoppning 1 Låg vikt 8 Högt energibehov 1 Palliativ vård 5 IBS 1 Diabetes 4 Kakexi 1 Minskat energiintag 4 Måltidssituation 1 Konsistensanpassning 3 Näringsintag 1 Diarré 2 Obesitas 1 Flytande kost 2 Viktuppföljning 1 Man kan länka ärendena samman för att göra det mera överskådligt. Så här kan inriktningen på frågeställningarna sammanfattas: Frågeställning Antal Andel Viktnedgång / Låg vikt / Kakexi 45 23% Aptitnedsättning / Minskat energiintag 35 18% Viktökning/Övervikt/Obesitas 21 11% Enteral / parenteral nutrition (sondnäring eller näringsdropp) 18 9% Övrigt (t.ex. allergi, diabetes, Parkinson, palliativ vård) 18 9% Dysfagi (tugg/sväljsvårigheter) / Konsistensanpassning 16 8% Sår 13 7% Senior Alert 12 6% Kosttillägg (t.ex. utprovning, uppföljning, utvärdering) 10 5% Gastro (t.ex. diarré, förstoppning, IBS, gallbesvär) 8 4% 4 (6)

5 5. Förslag till vidare förbättringsarbete För att komma vidare och bli ännu bättre på att upptäcka, behandla och följa upp nutritionsproblem föreslås följande: Förtydligande kring vilka nutritionsproblem som alltid ska föranleda dietistkontakt, och vilka som bör göra det. Idag kommer ärenden ofta dietist till del när problemen redan varit kända ett tag, och möjligheten att förebygga undernäring har då minskat avsevärt. Ökade krav på dokumentation av nutritionsrelaterade åtgärder. Idag saknas ofta uppgifter om sådant som rör nutritionsbehandling av olika slag. Det börjar bli vanligare att man dokumenterar att man sätter in kosttillägg, men det saknas uppgift om vilken sort och vilken mängd som är ordinerad. Även uppgift om hur behandlingen skall följas upp saknas. Tätare viktkontroller på i första hand särskilt boende. Viktkontroll var tredje månad anses generellt vara ett minimum för att man ska kunna räkna viktkontrollerna som en del i det förebyggande arbetet. Några sköterskor har själva upptäckt och tagit initiativ till detta, men en gemensam riktlinje vore värdefull. Täta viktkontroller bidrar förutom chansen att upptäcka nutritionsproblem också till att underlätta utredning och bedömning när nutritionsproblem väl uppstått. 6. Risk för undernäring Diagramet visar hur många riskbedömda patienter som visade sig löpa risk för att utveckla sår, undernäring eller fall under åren Siffrorna är likartade för alla tre åren, och detta genomsnitt är representativt för perioden. Att så många som 67% är i riskzonen för att utveckla undernäring är en tydlig indikator på behovet av ett fungerande nutritionsomhändertagande i förvaltningen. Risk för fall; 78% Risk för sår; 31% Risk för undernäring; 67% 5 (6)

6 I genomsnitt 38% av de patienter som riskerade att uveckla undernäring under 2010 fick en förebyggande åtgärd dokumenterad i Senior Alert. Det kan finnas flera orsaker till att andelen är så få. Till exemel: Ovana vid Senior Alert. Många sjuksköterskor har inte kommit igång med det förebyggande arbetet, utan fokuserar fortfarande på att lära sig själva datasystemet. Man har vid utredning bedömt att risken i sig inte medförde behov av nutritionsåtgärder. Detta beror i så fall på att de frågor i MNA som gav den låga poängen handlade om vårdtyngd, fysisk inaktivitet eller liknande. Om frågorna om ätsvårigheter, viktnedgång och BMI varit utan anmärkning vidtas inga åtgärder, utom förhoppningsvis en snar förnyad riskbedömning. Osäkerhet kring hur man bör gå vidare på grund av ovana vid nutritionsarbete. 7. Reflektioner Det är glädjande att många tar kontakt för hjälp i nutritionsärenden. Jag upplever att framför allt personalen som är närmast brukaren, dvs. omvårdnadspersonal och sjuksköterskor, upplever dietisten som en självklar och värdefull resurs. Dock har jag flera gånger blivit frustrerad över att kontakten tas för sent, först när situationen är uppenbart ohållbar. Då är det ofta betydligt svårare att hjälpa patienten än om kontakten tagits från början. Riktlinjer för nutrition i enskilda ärenden skulle främja arbetet med att göra nutritionsomhändertagandet till en självklar del av arbetet från början. Idag har vi riktlinjer som styr t.ex. innehållet i maten, måltidsordning, nattfasta, dvs. övergripande frågor som rör förutsättningarna att arbeta med nutritionsåtgärder. I det dagliga arbetet med patienter saknas motsvarande riktlinjer. Det ligger rätt i tiden att införa sådana riktlinjer, nu när såpass många har erfarenhet av nutritionsarbete och börjar se det som en självklar del i vården. Det är tydligt att de sjuksköterskegrupper där jag varit mest synlig också är de som anlitar mig mest. Samarbete i ett ärende genererar ofta fler ärenden. Om utrymme funnits i tjänsten hade jag gärna avsatt tid för att befinna mig fysiskt även på de andra sjuksköterske-expeditionerna en dag i veckan eller liknande, för att jobba upp motsvarande samarbete där som jag har på Skyttevägen. Arbetet med enskilda ärenden har en enorm utvecklingspotential, och det är ett mycket spännande och stimulerande arbete! 6 (6)

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan Nattfasta Framtagen av leg dietist Madeleine Ahlgren, Karlskrona kommun i samarbete med leg dietist Cecilia Malmqvist, Växjö kommun och Folktandvården

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun 2012-05-29 Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Syfte Det här dokumentet är framtaget i syfte att ge riktlinjer för att uppfylla de mål som finns angivna i Kungälvs kommuns

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer