Slutrapport av projekt DIABETES

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport av projekt DIABETES"

Transkript

1 HEMVÅRDS FÖRVALTNINGEN Planerat startdatum: Planerat slutdatum: Beställare: Marita Everås Uppdragstagare: Irena Ceke, diabetessjuksköterska, Halmstad kommun Slutrapport av projekt DIABETES Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Genomförande Redovisning Reflektioner Förslag på åtgärder Framtida idéer Kontaktpersoner Bilagor (7)

2 1. Bakgrund och syfte Diabetes mellitus är en folksjukdom som drabbar omkring 5 procent av befolkningen i Sverige. Det är en sjukdom som ibland inte upptäcks utan kan finnas odiagnostiserad under lång tid och därför beräknas mörkertalet vara högt. Sjukdomen ökar i hela världen (2010 är siffran 240 miljoner människor). Både typ 1 och typ 2 av diabetes mellitus ökar. Ökningen av typ 2 diabetes tros bero på ändrade levnadsvanor medan orsaken till ökningen av typ 1 är oklar. Inom kommunens verksamhet finns det mer än 200 brukare som har diabetes. Dessa brukare sköts av kommunsköterskor med en bred kompetens och för att kvaliteten i deras diabetesvård ska bli bättre behövs en ökad och fördjupad kunskap om diabetes. Samtidigt har dessa brukare ofta andra följdsjukdomar vilket försvårar egenvården och det är därför mycket viktigt att baspersonalen har goda kunskaper om diabetes; undersköterskor i hemtjänsten, på särskilda boende och i LSS gruppboende. Syftet med projektet är att öka kunskapen hos baspersonalen om diabetiker och deras vård samt att vara tillgänglig för att kunna svara på alla frågor om diabetes. Syftet har också varit att minska antalet stickskador bland baspersonalen, vilket är en stor kostnad för kommunen. Tillgången till en diabetessjuksköterska inom den kommunala vården är av stor betydelse då primärvårdens diabetessjuksköterskor är hårt belastade och tiden räcker inte till för att hinna inte svara på alla de frågor som patienterna har. Det är mycket som händer inom diabetesforskningen och ibland måste personalen och sjuksköterskorna i kommunen kunna få snabba svar för att kunna fatta snabba beslut vilket kräver en hög kompetens inom diabetesområdet. Det kommer också nya rön, nya läkemedel samt ny utrustning o.s.v inom detta område som kräver att personalen håller sig ajour med utvecklingen. Det är viktigt att ha en diabetessjuksköterska inom kommunen som höjer kompetensen på all personal. 2. Genomförande Metod Grunden för diabetesprojektet har varit den högskoleutbildning i Diabetesvård 30 p som jag har gått och avslutade i januari Jag har gjort datainsamling på olika sätt för att skapa ett utbildningsmaterial om diabetes mellitus. Jag har haft god nytta av Internet samt IPULS- och DIPutbildningar som jag har fått gå för att hålla mig ajour med nya rön inom 2 (7)

3 diabetesvården. IPULS- och DIP är utbildningar som anordnas av olika läkemedelsföretag t.ex. Sanofi Aventis, Lilly och Novonordisk. Jag har också haft nätverkskontakter med huvudmän inom andra kommuner för att få idéer och kunskap samt för att säkra vårdkedjan. Jag har utbildat den legitimerade personalen samt baspersonalen i diabetesvård. Jag har också givit råd och stöd till olika personalgrupper i enskilda ärenden. En checklista för att förhindra stickskador är framtagen och används i undervisningen sedan februari Redovisning Resultat Genom utbildningarna inom diabetesvård har det blivit en ökad kunskap hos kommunsköterskorna och baspersonalen. Numera genomförs en grundutbildning för baspersonalen inför insulindelegering samt att redan delegerad personal är vidareutbildad. Kommunens diabeteshandbok är reviderad och finns tillgänglig för alla användare. Handboken finns i pappersformat på alla boende och i hemtjänstens lokaler samt för kommunsköterskorna som en PDF-fil på intranätet under Hälso- och sjukvård i diabetesmappen. Statistiken för stickskador fr.o.m. 1/1-10 t.o.m. 24/9-10 är 27 stycken och av dessa har en person ändå använt skyddsutrustning i form av avbitare och pincett. I riktlinjerna finns numera inte med att den som tar B- glucosprover ska använda pincett. Det saknas dock information om dessa stickskadade personerna har genomgått diabetesutbildningen men mer information angående statistiken för stickskador finns hos kommunhälsan. 4. Reflektioner Det har varit allmänt känt att kommunen behöver spetskompetens inom diabetesvården då sjukdomen ökar bland invånarna samt att nya kunskaper kommer ständigt fram genom forskning. I och med detta ökar även kraven på en ökad kompetens hos personalen för att kunna ge en god och säker vård. Det har varit mycket lärorikt att utbilda andra då jag samtidigt själv har fått hålla mina egna kunskaper uppdaterade. Ur en specialistsjuksköterskas synvinkel är det mycket viktigt med god kompetens inom det kommunala sjukvården angående diabetes mellitus. 3 (7)

4 Ibland har det varit svårt att uppnå de mål och förväntningar som många av cheferna har på sina anställda vid ett underkännande av diabetesprovet. För den som undervisar kan det också vara frustrerande då det emellanåt finns personal som har det svårare att ta emot information. Det vore dumt av mig att kräva att personalen ska kunna allt om diabetes mellitus efter två timmars utbildning, speciellt om de saknar utbildning till undersköterska eller om deras utbildning är för gammal. Jag hoppas på ett fortsatt gott samarbete med sjuksköterskor, chefer och baspersonal samt att personalen som utbildas har en bra grundutbildning för att kunna ta till sig informationen som ges via utbildningen. 5. Förslag på åtgärder Arbetsgivaren måste i god tid planera hur personalen ska utbildas. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att det finns delegeringsbar personal eller personal med utbildning. Arbetsgivaren måste ta hänsyn till att det alltid kommer att finnas personer som har svårt att ta till sig innehållet i utbildningen och som kommer att känna sig osäkra oavsett hur bra utbildningen är eller inte. Det kommer också att finnas personal som kommer att behöva mer utbildning än de två timmar som ges i ett första skede. Även vid ett icke godkänt resultat på diabetesprovet ska de underkända personerna åter ges chans för en ny genomgång, men det får inte dröja för länge mellan tillfällena. 6. Framtida idéer Min åsikt är att personalen i fortsättningen ska försöka arbeta mera med genombrottsmetoden samt att de ska ha möjlighet att själva fråga och planera för enskild brukare. Genombrottsmetoden är ett bra verktyg för kontinuerligat förbättringsarbete då det genom denna metod skapas ett tydligt syfte och mätbara mål. Den är också patientfokuserad och individanpassad. Alla diabetiker i kommunen ska ha en vårdplan i sin Hemdoc så att det blir lättare att se vilka problem och behov den enskilde brukaren har. Hemdoc ska innehålla förslag på åtgärder i olika situationer t.ex. vid högt och lågt B-glucos (blodglukos). 4 (7)

5 7. Kontaktpersoner Pia Holmström, Ulla Svedinger-Södergren, Maria Claes. 8. Bilagor Bilaga 1: Projektuppdrag-Diabetes (7)

6 Bilaga 1 Projektuppdrag Diabetes Projektets namn: Projektets beställare: Datum: Projektansvarig Projektanställd: Bakgrund: Diabetes, genombrottsmetoden Ledningsgruppen, via Marita Everås och Maria Claes Pia Holmström Irena Ceke Inom kommunens verksamhet finns>200 brukare som har diabetes. Vården för dessa utförs av kommunsköterskan. För att öka kunskapen och kvalitén av diabetesvården finns behov av fördjupad kunskap inom området. Under 2009 har en projektanställd diabetessköterska kartlagt antal brukare och behovet av utbildning. Se Projektresultat från Syfte: Projektorganisation: Att patientsäkra diabetesvården för de brukare inom kommunal hälso- och sjukvård samt vårdkedjan Styrgruppen är projektbeställare och projektansvarig Projektanställning 25 % diabetessköterska Irena Ceke Projektmetod: Nätverkskontakter med annan huvudman samt kommuner för att få idéer, kunskap och säkra vårdkedjan. Utbilda leg. personal och baspersonal (hemtjänst, särskilt boende och LSS gruppboende) Råd och stöd till i enskilda ärenden Checklista för att förhindra stickskador och implementering Dokumentation projektredovisning Tidplan: t.o.m Resultat: Ökad kompetens. Dokumentation i enskilda ärenden 6 (7)

7 Budget: Mindre antal avvikelser angående insulingivning, B- glukosprovtagning samt stickskador 0,25 åarb projektanställd diabetessköterska. Se fördelning, budget för stimulansmedel 2010 Objekt: Godkänt av: Ledningsgrupp (7)

8 Bilaga 2 Projekt-delredovisning Jan-Juli 2010 PROJEKT: DIABETES Datum: Uppdrag: Syfte: Mål: Vad har genomförts: Öka kunskap om diabetesvård till sjuksköterskor och baspersonal samt öka kvalitet på diabetesvården. Att med fördjupad kunskap inom diabetesområdet förmedla en kvalitativt god diabetesvård till brukare inom kommunal hälso-och sjukvård. Kompetenshöja all baspersonal samt sjuksköterskor som har kontakt med diabetessjuka för att öka tryggheten. Checklista för stickskador framtagen, används redan i undervisningen sedan februari 2010 Reviderat diabeteshandbok som är tillgänglig som PDF fil. Rådgivning samt undervisning till sjuksköterskor och baspersonal Förskrivning av diabeteshjälpmedel direkt till brukarna Nätverksträffar med diabetessjuksköterskor från primärvården och landstinget för att säkra vårdkedjan Vad är kvar: Resultat: Ekonomi: Fortlöpande utbildning till all personal då nya rön kommer alltid och därför finns ett ständigt behov av utbildning. Minska på stickskador. Statistiken för stickskador f.o.m t.o.m är 27 st. Av dessa har 1 st. använt skyddsutrustning i form av avbitare och pincett (pincett är ej rekommenderat enl. nya riktlinjer). Ca hälften har haft skyddshandskar (rekommenderat i nya riktlinjer). Saknas info om dessa stickskadade har genomgått utb. Ökad kunskap till sjuksköterskor och baspersonal. Nya rön kommer alltid och därför finns ett ständigt behov av utbildning. Projektet finansieras med statliga stimulansmedel kr/år För närvarande kr kvar för detta året. Övrigt: Fortlöpande utbildning av baspersonal och sjuksköterskor eftersom diabetes är ett ständigt växande sjukdom i samhället. Önskvärt vore att all baspersonal känner till grunderna om diabetes. 8 (7)

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Delrapport Äldreomsorgens demensteam

Delrapport Äldreomsorgens demensteam Delrapport Äldreomsorgens demensteam Juli 2012 Några kommentarer från personal Det har blivit lugnare både hos brukaren och jag har blivit tryggare Mot kaos hjälper struktur Värdefullt med bemötandeplan

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Redovisning av dietistmedverkan i enskilda ärenden 2009-2010

Redovisning av dietistmedverkan i enskilda ärenden 2009-2010 HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Projekt: Beställare: Projektansvarig Uppdragstagare: Kost & Nutrition Maria Claes, MAS, Hemvårdsförvaltningen Pia Holmström, enhetschef, Hemvårdsförvaltningen Stina Grönevall, leg.dietist,

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson Torsås 11 01 11 Agnetha Karlsson Sammanfattning Projektet har drivits av Torsås kommun och finansierats av stimulansmedel för Äldre, område rehabilitering. Erhållna medel 1 040 000:- under ett år. (2010)

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Redovisning av ett projektarbete i Eskilstuna kommun Sassa Kusserow, Anna Vörde Sirviö FoU i Sörmland Projektredovisning 2008:2 1 Förord

Läs mer

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun.

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) SKRIVELSE SKOLFÖRVALTNINGEN SKRIVELSE Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. Närmare 60 frågor inkom

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer