Slutrapport. Elektronisk Handbok för kost och nutrition och utbildningsinsats 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Elektronisk Handbok för kost och nutrition och utbildningsinsats 2009"

Transkript

1 Slutrapport Elektronisk Handbok för kost och nutrition och utbildningsinsats 2009 Delprojektets syfte har varit att skapa, förtydliga och belysa rutiner utifrån ett naturligt flöde. Samtidigt har ett verktyg utvecklats och presenterats. Verktyget fångar upp flödet och blir därmed blir ett stöd i vardagen. Satsningen har finansierats av statliga medel för att stödja kommunen i arbetet med att utveckla vården och omsorgen av äldre personer. Maria Lagergren

2 Innehåll Sammanfattning 3 Syfte 3 Mål 3 Bakgrund 3 Metod 3 Måluppfyllnad 4 Handbok för kost och nutrition i Marks kommun Nutritionsrutin Dokumentation Patientarbete Förskrivning SÄRNÄR-produkter Utbildning Uppföljning av effektmål Erfarenheter från projektarbetet 6 Diskussion 6 Bilagor Bilaga 1 Innehåll i Handbok för kost- och nutrition 8 Bilaga 2 Innehåll i nutritionsutbildningen 9 Bilaga 3 Enkätsvar utvärdering utbildning för sjuksköterskor 10 Bilaga 4 Enkätsvar utvärdering utbildning för sjuksköterskor 12 Öppna frågor 2

3 Sammanfattning God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd, därför är kosten ett så viktigt redskap för att förebygga sjukdom och bevara hälsa. För att säkra kvalitén i omhändertagandet har delprojektet tagit fram rutiner, hjälpmedel och stöd för dokumentation. Informationen har samlats i en elektronisk Handbok för kost- och nutrition som finns tillgänglig via det gemensamma dokumentationsverktyget. Sjuksköterskorna inom socialförvaltningen i Marks kommun har fått en gedigen nutritionsutbildning där fokus bl.a. legat på förtydligande av de gemensamma rutinerna och vikten av den goda dokumentationen. Detta och en god faktakunskap inom kost- och nutritionsområdet är några av hörnstenarna i arbetet kring det goda nutritionsomhändertagandet. Syfte Utvecklingsarbetet syftar till att få tillstånd enhetliga rutiner, som följs, i hela kommunen. Detta för att alla brukare ska få ett gott och kvalitetssäkrat nutritions omhändertagande. Mål Vårdtagarens nutrition ska betraktas på samma sätt som annan medicins behandling och samma krav ska ställas på utredning, diagnos, behandling, uppföljning och dokumentation. Målet med arbetet är därmed att alla ska erbjudas en näringstillförsel som är individuellt anpassad samt en korrekt nutritionsbehandling då behov uppstår. Bakgrund Samverkansgruppen i nutrition har tidigare tagit fram ett styrdokument Regler och rutiner för nutrition inom äldre- och handikappomsorg, vilket beskriver ansvarsfördelning och rutiner för olika insatser. Målet med dokumentet är att säkerställa ett gott nutritionsomhändertagande inom äldre- och handikappomsorgen. Under 2006 genomfördes en kartläggning över rådande kost- och nutritions rutiner inom äldreomsorgen i Marks kommun. Kartläggningen hade två syften; hur rutiner kring kost och nutrition fungerar förslag på vad som krävs för att underlätta implementeringen Metod Delprojektet olika moment har bedrivits parallellt för att få en följsamhet. Arbetet har tillstörsta del bedrivits av en lite arbetsgrupp med en referensgrupp som stöd och bollplank. Aktiviteter som varit dominerande; upprättande av elektronisk Handbok för kost och nutrition dokumentationsrutiner utbildningsinsats för sjuksköterskor förtydligande/nya rutiner för SÄRNÄR-produkter patientarbete. 3

4 Måluppfyllelse Handbok för kost och nutrition i Marks kommun Tidigare fanns en informationspärm för omvårdnadspersonal och sjuksköterskor (nutritionspärmen). Det var svårt och tidsödande att uppdatera pärmarna (ca. 60 st.) som fanns spridda över hela kommunen. Målet vid framtagandet av handboken var att den skulle vara lättillgänglig, innehålla rätt information på rätt nivå. Dagens version av den elektroniska handboken är främst framtagen sjuksköterskegruppen men självklart kan och bör andra yrkeskategorier nyttja den. Syftet med handboken är att underlätta och stödja arbetet med kost- och näringsproblem och därmed förbättra kvaliteten i omhändertagandet. Målet är att handboken ska fungera som ett dagligt verktyg för sjuksköterskorna med aktuell information inom olika områden. Handboken finns tillgänglig i kommunens dokumentationsverktyg, Safe Doc, därmed är materialet tillgängligt för både sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Handboken navigeras utifrån flödesschemat för nutritionsbehandling som också beskriver nutriorsrutinen vi ska arbeta efter. Informationen är även ett verktyg för att bedöma, åtgärda och följa upp de äldres nutritionstillstånd. Det finns olika blanketter och hjälpverktyg som kan underlätta det dagliga arbetet och det finns information om vilka koster som erbjuds i Marks kommun. Vidare kan man läsa om vilka koster som bör erbjuda vid olika tillstånd och sjukdomar. Nutritionsrutin En nya/uppdaterad rutin är framtagen och den bygger på styrdokumentet Regler och rutiner för nutrition inom äldre- och handikappomsorg. Rutinen har godkänts av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Marks kommun. Rutinen presenterades, och därmed en början till implementering, under den utbildning som gavs till sjuksköterskorna i Mark kommun under våren Dokumentation Ett av delmålen var att försöka standardisera dokumentationsprocessen för nutrition, vilket borde resultera i en snabbare och enklare dokumentation. En tydlig styrktur med ett givet flöde borde det också underlätta uppföljningen av nutritionsarbetet. Arbetsgruppen har utformat instruktioner i en så kallad vårdplansmall. Mallen ska ses som ett hjälpmedel för dokumentation i Safe Doc. All den information och de regler och rutiner som arbetats fram inom projektets ramar finns samlat i den sk. Handbok för kost och nutrition Informationen i handboken är föränderlig och för att den skall kännas trovärdig är det viktigt att den uppdateras regelbundet. Det är viktigt att användaren känner att de kan lita på informationen, annars finns det en uppenbar risk för att materialet inte kommer att användas och bli den del i vardagen som vi hoppas. 4

5 Patientarbete Efter sjuksköterskornas utbildning har intresset kring nutritionsfrågor ökat, vilket är ett effektmål i sig. Mängden frågor, både från sjuksköterskor och omvårdnadspersonal, har tilltagit och det är viktigt att kunna bemöta dessa. Individuell konsultation är viktig, att ge feedback på egna erfarenheter är en förutsättning för att kunna stimulera till ett aktivt nutritionsarbete och förvalta den satsningen som gjort, i och med nutritionsutbildningen. Förskrivning av SÄRNÄR produkter Rutiner kring SärNär och arbetet runt om är ett område som behöver utvecklas och förtydligas. Rutinen som gäller i dag finns att läsa i Handbok för kost- och nutrition. Flera sjuksköterskor har kommit igång med förskrivningen av SärNär produkter och alla som har gått nutritionsutbildningen har fått instruktioner i hur man går tillväga. Information som behöver förtydligas; kontakt person fakturahantering betalningsansvar, ex. LSS, växel- och korttidsboende Pumpar, hanteringen Nya rutiner från regionen är på gång De regler som är aktuella finns att läsa på; Utbildning Sjuksköterskorna i Marks kommuns äldreomsorg har genomgått en nutritionsutbildning under vården Utbildningen var förlagd till fyra tillfällen a 4 timmar. Den elektroniska Handbok för kost- och nutrition har användes som kurslitteratur. Efter utbildningen genomfördes en enkätundersökning som skickades ut via e-post till sjuksköterskorna. Kursens innehåll och utvärdering finns sammanställd i bilaga 2, 4 och 5. Uppföljning av effektmål Vid årsskiftet gjordes en genomgång av alla journaler för att se hur dokumentationen kring nutrition fungerade. Resultatet visar att området har uppenbara brister, det fanns bara ett fåtal anteckningar angående vikt, längd och BMI. Det kan dock vara så att dessa uppgifter finns antecknade i pappersform. De rutiner som under året arbetats fram kräver att man, efter en nutritionsbedömning, dokumenterar i SafeDoc, vilket i sig borde leda till en förbättring. De praxisrutiner vårdchefen satt upp för sjuksköteorganisationens år 2009 och 2010 är; Alla patienter (100%) med omfattande omvårdnadsbehov (nästan alla i vård- och omsorgsboende)ska ha en omvårdnadsplan i nutrition På alla (100%) patienter som det upptäcks det ett nutritionsproblem vid riskbedömningen upprättas en åtgärdsplan enl. handlingsplan i nutrition 5

6 På alla (100%) patienter som vid riskbedömningen ej har nutritions problem görs uppföljning på bedömningen var tredje månad Marks kommuns dietist genomför varje höst en kartläggning över kommunens alla specialkoster. Hösten 2008 visade kartläggningen att det endast beställts 10 % E-koster till våra vård- och omsorgsboende. Detta är en mycket låg andel då 30-60% av de som bor på vård- och omsorgsboende anses undernärda. Enligt rutinen ska sjuksköterskan och inte omvårdnadspersonalen ordinera vårdtagarens kost och dokumentera denna i SafeDoc. I en förlängning borde detta innebära att andelen E-kost ökar. Erfarenheter från projektarbete Ansvar för planering och genomförande har till största delen legat på projektledaren för delprojektet. Projekt Stimulansmedel med sina 6 delområden och projektledare har träffats regelbundet och kunnat diskutera sina med och motgångar, dela med sig av tips och idéer. Styrgruppen har via kortrapporter och huvudprojektledaren fått löpande information om projektets utveckling. Styrgruppen har det övergripande ekonomiska och strategiska ansvaret. En arbetsgrupp med fokus på diskussioner, granskning av dokument, riktlinjer, föreläsningsinnehåll mm. har varit nödvändig i arbetet kring gemensamma rutiner inom nutritionsområdet. Deltagarna i arbetsgruppen har på olika sätt fördjupat sig i området för att sedan delge sina erfarenheter vid de olika utbildningstillfällena. Förutom de interna nätverken så har såväl det nationella som västsvenska nätverket för kommundietister nyttjats för att diskutera, samarbeta och utbyta erfarenheter. Diskussion Det är 27 personer som svarat på den uppföljande enkäten efter utbildningen och 27 av dessa anser att utbildningen var mycket relevant för deras yrkesutbildning och att handbok för kost och nutrition är mycket bra. Texterna i hanboken, som användes som kurslitteratur, anses vara mycket bra eller bra (16+11). Några synpunkter från utvärderingen Har fått redskap att utvärdera, åtgärda och följa upp de boendes nutritionsstatus på ett mer systematiskt sätt Jag har fått en bredare kunskap om ämnet samt en ökad förståelse för hur man kan påverka vårdtagares matintag Önskan om att omvårdnadspersonal får utbildning, så att det blir ringar på vatten-effekt 6

7 Området är stort och kräver uppföljning och fördjupning för att få ett ordentligt färst i organisationen. Det finns specifika delar av nutritionsarbetet som behöver förtydligas och samtidigt krävs det fortsatt implementeringsarbete för att får ett tydligt flöde. Dokumentationen är ett område som ständigt kommer i fokus, att dokumentera är en kost och det krävs goda kunskaper hos vår personal samtidigt som systemet måste erbjuda stöd. Efter utbildningen för sjusköterskorna har t.ex. hjälptexterna i SafeDoc diskuterats. Det finns ett behov av att dessa uppdateras så att de följer samma arbetsgång som i nutritionsrutinen. Sjuksköterskorna i Marks kommun har ett forum där dokumentationsfrågor diskuteras. Forumet leds av medicinskt ansvarig sjuksköterska som har tagit med sig frågan. Enkätundersökningen efter sjuksköterskornas utbildning visar att det finns en efterfrågan av uppföljningen och fortbildning. Det är viktigt att stötta personalen och erbjuda stöd vid befintliga träffar, t.ex. medicinskt forum, APT. Detta, och ett mera långsiktigt utvecklingsarbete krävs för att verkligen få till en förändring i deras sätt att arbeta med nutrition. Tycker att det är viktigt att ge omvårdnadspersonalen mera kunskap och redskap för att tillsammans kunna upptäcka nutritionsproblem Uppföljning i form av träff med dietist för att kunna ta upp problem/funderingar Att kunna få kontakt med dietist och få hjälp, tips och råd Ordination för sondnäring, näringsdrycker, "Hur var det nu jag gjorde.." Viktigt att arbetet med nutritionsrutinerna uppehålls fortsättningsvis, dels med stöttning av dietist Får inte rinna ut i sanden! 7

8 Bilaga 1 Innehåll i handbok för kost- och nutrition Ansvar Stöd Flödes schema Rutiner MAS, D, ssk Nutritionsrutiner MAS D, ssk Enertala produkter, rutiner MAS D, ssk Ansvarsfördelning Sam. i nutrition Baskunskaper Näringslära Koster, konsistenser D D, EC Nutrition, kostråd vid olika tillstånd D H vid olika tillstånd D H Verktyg Beräkna BMI D, ssk H Beräkna energibehov D, ssk H Beräkna viktförändring D, ssk H Checklista undernäring D ssk, H Förslag på åtgärder D ssk, H Halvtarmspann D,ssk H Konsistensguiden D, EC H Kost & måltidsbedömningar D, ssk, usk Kostordination D, ssk, EC, usk Mat- och vätskeregistrering D MNA Mun & slemhinnebedömning, blankett ssk Nutritionsbedömning, blankett MAS, D, ssk Vårdplansmall ssk D, MAS Enteral nutrition Industritillverkade näringspreparat D och/eller ssk H Lathuns näringsdrycker D och/eller ssk H Sondnäring D och/eller ssk H MAS Ssk D EC Usk H medicinskt ansvarig sjuksköterska sjuksköterska dietist enhetschef undersköterska handbok kost & nutrition 8

9 Bilaga 2 Innhåll i nutritionsutbildningen Dag 1 Grundläggande näringslära Äldres energi- och näringsbehov Undernäring - orsaker, konsekvenser, prevalens BMI- beräkning, för- och nackdelar Introduktion till nutritionsrutin, flödesschema Introduktion till Handbok för kost- och nutrition Diskussion - förväntningar, problem idag Dag 2 Kunskapstest Dokumentation i Safe Doc vårdplansmallen Patientfall dokumentation Ansvarsfördelning Energibehov - beräkna energibehov för sjuka Måltidsfördelning / nattfasta Patientfall beräkna energibehov Råd vid muntorrhet, munsmärta, förstoppning Dag 3 MNA -sceerening - varför, hur? Repetition av flödesschemat Kostordination - 5 steg Kostutbud i Marks kommun och från Samhall SNR-, A- och E-kost -innebörd och till vem? Konsistensanpassning - orsaker, symptom, till vem? Konsistensguiden - grov timbal, timbal, gelé, flytande, tjockflytande Provsmakning, gelé, timbalkost, förtjockning av dryck Dag 4 Kunskapstest Rutin för SÄRNÄR-produkter - ordination, förskrivning, ordinärt/särskiltboende Eneriberikning med vanlig mat - hur, vad blir skillnaden? När vanlig mat inte räcker? - industriellt tillverkade preparat, indelning Näringsdrycker - till vem, när och hur mycket? Berikningspulver Hemmagjorda näringsdrycker - lika bra? Provsmakning av näringsdrycker Patientfall undernäring / dysfagi Utvärdering - diskussion om projektets fortsättning, vad har varit bra vad kan göras bättre 9

10 Bilaga 3 Enkätutvärdering av utbildningsinsats sjuksköterskor (fråga 1,2, 4, 5, 6, 7, 11, 12) Fråga 1 Vilket är ditt helhetsintryck av kursen? Mycket bra 15 Bra 12 Medel Dåligt Fråga 2 Hur har behållningen av föreläsning/ Mycket bra 14 lektion varit? Bra 13 Medel Dåligt Fråga 4 Hur har texten i Handboken varit följt Mycket bra 16 kursens innehåll? Bra 11 Medel Dåligt Fråga 5 Vad anser du om Handbok för kost och nutrition? Innehåll Mycket bra 16 Bra Medel 11 Dåligt Texter Mycket bra 12 Bra 8 Medel 7 Dåligt Tillgänglig Mycket bra 27 Bra Medel Dåligt Fråga 6 Hur relevant är kursen för din yrkesutövning? Mycket relevant 27 Lite relevant Obetydligt 10

11 Fråga 7 Utbildningen har varit förlagd till Mycket bra 6 Förmiddagar, detta har passat mig. Bra 9 Medel 5 Dåligt 7 Fråga 11 Hur bedömer du ditt engagemang när det gäller Tid Mycket bra 7 Bra 7 Medel 6 Dåligt 7 Litteratur Mycket bra 6 Bra 7 Medel 7 Dåligt 7 Kunskapskontroll Mycket bra Bra 8 Medel 12 Dåligt 7 Fråga 12 Hur många timmar har du ägnat dig åt självstudier under kursen? 0 h 16 0 till 5 h 6 till 10 h till 15 h 11

12 Bilaga 4 Enkätutvärdering av utbildningsinsats sjuksköterskor (fråga 3, 8, 9, 10, 13) Öppna frågor Fråga 3 Synpunkter på undervisningen, belysa ämnet mångsidigt, nivå, upplägg, lärorikt Positivt Det har varit en bra och givande utbildning inom ett område som vi inte tidigare haft mycket utbildning inom Fick mycket kunskap med tanke på den korta tiden Gett fler infallsvinklar Bra innehåll och upplägg, legat på en bra nivå, många bra diskussioner Lärorikt och gedigen utbildning Har höjt medvetenheten, ökat kunskapen, fått bra instrument för att genomföra åtgärder inom ämnet Många områden i nutritionssfären är berörda. Ordinationer, MNA, näringsdrycker, dokumentation Variation under utbildningsförmiddagen, bra att ha fått smaka på t.ex. timbal Bra upplägg, hade gärna fortsatt med fler utbildningstillfällen för att gå djupare in i ämnet Engagerad föreläsare, påmint om vikten av att alla, på något sätt får allsidig näring Negativt Var givande med en ursprunglig matsedel och vad man kunde lägga till för att öka kalori och energiinnehåll, fler sådana fall hade varit bra Ibland måste också människan få vara, inte bara äta Armspannsmått som inte stämde när vi testade, känns inte helt användbart Hade varit bra att ha undervisning tillsammans med omvårdnads personal Tidsdispositionen, det blev vid flera tillfällen bråttom, en del punkter tog längre tid än beräknat Fråga 8 Vad är det viktigast du lärt dig under kursen? Har fått redskap att utvärdera, åtgärda och följa upp de boendes nutritionsstatus på ett mer systematiskt sätt Att tänka på mångfalden Fått mera kännedom om olika koster och dess innehåll, även fått viktig information och kunskap vad det gäller nutrition för våra äldre som är viktigt att ha med sig i sitt arbete Vikten av att fånga undernärda och kunna hjälpa med små medel Jag har fått en bredare kunskap om ämnet samt en ökad förståelse för hur man kan påverka vårdtagares matintag Att det är viktigt att se helheten för patientens välbefinnande, trots en stabil vikt kan patienten vara undernärd pga. andra faktorer som t.ex. infektioner Att omvårdnadspersonal får utbildning, så att det blir ringar på vatten-effekt Har rätt bra redskap att använda och vägledning i dokumentationsarbetet Intressanta lektioner och Handboken är ett viktigt redskap Var jag kan hitta information! 12

13 Fråga 9 Delprojektet inom kost och nutrition kommer att fortsätta under hösten -09 och våren -10, vilken fortsättning önskar du? Träffar där man kan dela erfarenheter och ventilera problem och utifrån behov gå vidare med mera utbildning/vägledning Att omvårdnadspersonalen ska få en inblick i området, för att öka förståelsen Tycker att det är viktigt att ge omvårdnadspersonalen mera kunskap och redskap för att kunna upptäcka nutritionsproblem. Diskussionsgrupper, ev. någon mer föreläsning. Uppföljning/återkoppling för ssk. Nya utbildningstillfällen/information i grupper ute på boendena (omv.pers.+ssk). Dietist som deltar i "måltidsarbetet" på avdelningarna, inspirerar omvårdnadspersonalen Kanske mer etiska diskussioner, t.ex. hur lite kan någon "tillåtas" äta då livet närmar sig slutet Uppföljning i form av träff med dietist för att kunna ta upp problem/funderingar Information till omvårdnads personal Fråga 10 Vilken typ av stöd önskar du? Har inte hunnit så långt med mina bedömningar så att jag kan säga det än Bra att ha någon att rådfråga Möjlighet att kunna diskutera med kollegor och dietist Kunna ringa till någon och fråga Att kunna få kontakt med dietist och få hjälp med tips och råd När det är svårt att hitta lösningar för att patienten ska äta eller dricka är det bra att ha någon att bolla med. Ordinationer för sondnäring, näringsdrycker. "Hur var det nu jag gjorde.." AVSATT TID ENBART FÖR ATT KUNNA KOMMA IGÅNG MED DETTA. Tror sedan att det kommer gå smidigare efter hand. Men det känns tungrott nu till en början pga. allt övrigt arbete samtidigt Att ha någon att kontakta då inte handboken räcker till, i patientärenden med alltför stora variationer hos en och samma person Fråga 13 Har du något att tillägga som inte kommit fram i utvärderingen? Självstudierna rymms inte inom arbetstid, att bara vara med gör ju att man lär sig en del Har upplevt utbildningen väldigt bra upplagd och fått ut mycket bra kunskap som man kan använda sig av i sitt dagliga arbete Mycket givande att få gå på utbildning, men ibland tufft då det blir extra mycket att ta igen när man är tillbaka på arbetsplatsen, då det har varit brist på vikarier. Engagerad och kunnig dietist! Mycket intressant ämne, kul att lära sig att det finns sååå mycket man kan göra Bra med tester Huvudsaken är att vi vet var vi kan nå kunskapen. Efterhand då man arbetat mera med det så lär man sig! Viktigt att detta arbete med nutritionsrutinerna uppehålls fortsättningsvis, dels med stöttning från dietist. Får inte rinna ut i sanden! 13

Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal

Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal Delprojektet har utbildat omvårdnadspersonal inom kost och nutrition med syfte att kvalitetssäkra nutritionsomhändertagandet inom äldreomsorgen

Läs mer

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen the022 2008 11 26 Syfte Vid all vård av sjuka personer är maten i sig en del av behandlingen och omvårdnaden. Detta dokument syftar till

Läs mer

Nutritionsproblem och åtgärder

Nutritionsproblem och åtgärder Nutritionsproblem och åtgärder RCC-Utbildningsdag Maria Röjeteg och Kristina Öhlén leg dietister Kirurgklinikens dietister, Västmanlands sjukhus Västerås Kirurgdietisterna i Västerås arbetar mot: Kirurgklinikens

Läs mer

Redovisning av dietistmedverkan i enskilda ärenden 2009-2010

Redovisning av dietistmedverkan i enskilda ärenden 2009-2010 HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Projekt: Beställare: Projektansvarig Uppdragstagare: Kost & Nutrition Maria Claes, MAS, Hemvårdsförvaltningen Pia Holmström, enhetschef, Hemvårdsförvaltningen Stina Grönevall, leg.dietist,

Läs mer

Slutrapport för delprojekt inom Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2007-2008

Slutrapport för delprojekt inom Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2007-2008 Tjänsteställe: Socialförvaltningen Socialnämden Handläggare: Anna Ryberg Datum: 2009-11-25 Beteckning: 2007/0065 730 Er beteckning: Slutrapport för delprojekt inom Stimulansbidrag för insatser inom vård

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Nutritionspolicy för Kiruna Kommun

Nutritionspolicy för Kiruna Kommun Nutritionspolicy för Kiruna Kommun Reviderad 090505,110318,111114 och 131009 av Britt-Marie Hannu, MAS Innehåll: Sida: Inledning 2 Lagar och föreskrifter 2 Ansvar 3-4 Dokumentation 4 Daglig aktivitet 4

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT 1(11) Hammarö 2008 RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT Antagen av servicenämnden 2008 2(11) Inledning Mat är ett av livets glädjeämnen. Maten är för många dagens höjdpunkt och innebär inte bara njutning

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Vid ett body mass index som understiger 22 anses en risk för undernäring för personer över 70 år föreligga och fortsatt riskbedömning ska ske.

Vid ett body mass index som understiger 22 anses en risk för undernäring för personer över 70 år föreligga och fortsatt riskbedömning ska ske. MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med nutrition Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det innebär att vården ska vara av god kvalitet,

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Rutin för kost och nutrition

Rutin för kost och nutrition 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150401 Gäller från och med: 150401 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, MAS

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Förebygga och behandla undernäring

Förebygga och behandla undernäring SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-08-27 Förebygga och behandla undernäring God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Kosten är ett viktigt

Läs mer

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun 2012-05-29 Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Syfte Det här dokumentet är framtaget i syfte att ge riktlinjer för att uppfylla de mål som finns angivna i Kungälvs kommuns

Läs mer

Delprojekt. Rehabilitering. Kost och mathållning. Rehabiliterande förhållningssätt Kinnaborg Chef HT utb. Rehab

Delprojekt. Rehabilitering. Kost och mathållning. Rehabiliterande förhållningssätt Kinnaborg Chef HT utb. Rehab Slutrapport t för 4 delprojekt 2007-2008 2008 Delprojekt Rehabilitering Rehabiliterande förhållningssätt Kinnaborg Chef HT utb. Rehab Kost och mathållning Rätt portion till rätt person Äldreomsorgens Matsedel

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

Nutrition. Lokalt vårdprogram. Vård och Omsorgsboende. Äldreförvaltningen Sundbyberg Indikator Äldreförvaltningen. Referensdokument 2015-08-01

Nutrition. Lokalt vårdprogram. Vård och Omsorgsboende. Äldreförvaltningen Sundbyberg Indikator Äldreförvaltningen. Referensdokument 2015-08-01 Referensdokument Dokumentnamn Lokalt vårdprogram för Sundbybergs Stad gällande Nutrition Äldreförvaltningen Sundbyberg Indikator Äldreförvaltningen Fastställd av/dokumentansvarig MAS/Dietist Processindikator

Läs mer

Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen

Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen Innehållsförteckning Bakgrund 1 Matsedel 1-2 Konsistensanpassad kost 3 Specialkost 3 Måltidsordning och nattfasta 4 Måltidsmiljö 4-5 Riskbedömning, utredning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

KOST- OCH NUTRITIONSPROGRAM FÖR ÄLDREOMSORGEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2010-10-27

KOST- OCH NUTRITIONSPROGRAM FÖR ÄLDREOMSORGEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2010-10-27 KOST- OCH NUTRITIONSPROGRAM FÖR ÄLDREOMSORGEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2010-10-27 Utges av Oktober 2010 Förord Kost- och nutritionsprogram upprättas för att kvalitetssäkra maten och nutritionsomhändertagande

Läs mer

Projektrapport del 2

Projektrapport del 2 Projektrapport del 2 Kartläggning av undernäring inom hemsjukvården Ett matutvecklingsuppdrag som syftar till att implementera rutin undernäring i hemsjukvården PROJEKTLEDARE: JOSEFIN NYBERG 2012-01-13

Läs mer

Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter

Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter 1(6) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter 2 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvårdsförvalt 2011-08-17

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

MAT OCH NÄRINGSGRUPPEN

MAT OCH NÄRINGSGRUPPEN NUTRITIONSPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG I OSBY KOMMUN 2011 Innehållsförteckning Bakgrund...4 Det normala åldrandet...4 Nutrition...4 Mat för äldre i Osby kommun...4 Vårdtagaren i centrum...4 Nutritionspolicy...5

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Slutrapport Rehabilitering

Slutrapport Rehabilitering Slutrapport Rehabilitering Syftet med förändringsarbetet vid Kinnaborg har varit att skapa korttidsvård med ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt. Delprojektet har finansierats av statliga

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Mål och riktlinjer. För kvalité och service avseende kost inom äldre- och handikappsomsorgen i Gislaveds kommun

Mål och riktlinjer. För kvalité och service avseende kost inom äldre- och handikappsomsorgen i Gislaveds kommun Socialförvaltningen Stortorget 1 332 80 Gislaved www.gislaved.se 2009 Gislaveds kommun, foto: smålandsbilder.se, layout: Kalle Brandstedt Mål och riktlinjer För kvalité och service avseende kost inom äldre-

Läs mer

NUTRITIONSMATERIAL SOM STÖD VID UTBILDNING

NUTRITIONSMATERIAL SOM STÖD VID UTBILDNING Förvaltningen Omsorg och Hälsa NUTRITIONSMATERIAL SOM STÖD VID UTBILDNING VARFÖR ÄR MATEN VIKTIG? Maten är ett av livets glädjeämnen. Maten ska engagera alla våra sinnen och vara en höjdpunkt på dagen

Läs mer

PRIORITERA MATEN - PRIOMAT

PRIORITERA MATEN - PRIOMAT PRIORITERA MATEN - PRIOMAT Sigrid Odencrants, Med Dr, leg ssk, universitetslektor Karin Blomberg, Anne-Marie Wallin, Jenny Windahl Vetenskaplig titel i ansökningar NUTRITIONSPROCESSEN OCH VÅRDINFORMATIK

Läs mer

Förbättringsresa i god palliativ vård dokumenterad munhälsobedömning-

Förbättringsresa i god palliativ vård dokumenterad munhälsobedömning- Förbättringsresa i god palliativ vård dokumenterad munhälsobedömning- Redovisning av ett förbättringsarbete FoU Fyrbodal 2014: 1 Ewa Lidman NU sjukvården Gunnel Svensson, Solveig Nyberg & Ingela Edvardsson

Läs mer

KOSTRIKTLINJER FÖR SÄKRARE NUTRITION HOS BRUKARE I PARTILLE KOMMUNS ÄLDREBOENDE, KORTTIDSENHETEN OCH HEMTJÄNST

KOSTRIKTLINJER FÖR SÄKRARE NUTRITION HOS BRUKARE I PARTILLE KOMMUNS ÄLDREBOENDE, KORTTIDSENHETEN OCH HEMTJÄNST DNR: VON 2007:132 KOSTRIKTLINJER FÖR SÄKRARE NUTRITION HOS BRUKARE I PARTILLE KOMMUNS ÄLDREBOENDE, KORTTIDSENHETEN OCH HEMTJÄNST Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2008-11-05 Arbetsgrupp Inom Nutritionsprojektet

Läs mer

Slutrapport för Matlaget 2007-2009

Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Sociala Resursförvaltningen Matlag för äldre Olika kulturers mat Mat för gubbar och tanter Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 20090824 1.0 Louise

Läs mer

Flödesschema för mat, måltider och nutrition

Flödesschema för mat, måltider och nutrition Flödesschema för mat, måltider och nutrition Samverkan mellan biståndshandläggare, distriktssköterskor, hemtjänst och dagverksamhet Flödesschema för samverkan gällande riskbedömning och behandling av undernäring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat 2011-04-29 av: Nutritionsnätet för sjuksköterskor/ann Ödlund Olin Svensk sjuksköterskeförening/eva Törnvall Handläggare: Karin Josefsson, Svensk sjuksköterskeförening,. Dnr 12/01/11 Remiss

Läs mer

Nutritionspolicy. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden. (Anpassas efter respektive verksamhet) 1 (26)

Nutritionspolicy. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden. (Anpassas efter respektive verksamhet) 1 (26) Innehållsansvarig Annika Wahlqvist Datum 2014-10-17 Sid. 1 (26) Nutritionspolicy Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden (Anpassas efter respektive verksamhet) 2 (26) Innehållsförteckning

Läs mer

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka Syfte med kostbehandlingen: Tillgodose vätske- energi och näringsbehov Minimera risken för felsväljning kopplad till bolusmängd, vätskan

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Har vi undernäring i Munkedals kommun?

Har vi undernäring i Munkedals kommun? 9-8-24 Har vi undernäring i Munkedals kommun? Har vi undernäring i Munkedals kommun? Dnr ON 7-66 Typ av dokument: Tjänsteskrivelse Handläggare: Jan Lindgren, Legitimerad dietist, Omsorgsadministrationen

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-03-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sjuksköterskor

Läs mer

Projektnamn: Riktlinjer Nutrition. Projektägare: Eva Dahlén, verksamhetschef Medicinkliniken Mora. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ X X X

Projektnamn: Riktlinjer Nutrition. Projektägare: Eva Dahlén, verksamhetschef Medicinkliniken Mora. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ X X X infektionsklinikerna Projektdirektiv 1(12) Projektnamn: Riktlinjer Nutrition Projektägare: Eva Dahlén, verksamhetschef Medicinkliniken Mora Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektägare är utsedd (finansiär)

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson Giltig f o m: 2015-03-01 Lagstiftning,

Läs mer

Vitsippans gruppboende i Holmsund

Vitsippans gruppboende i Holmsund Vitsippans gruppboende i Holmsund Erika Dahlqvist Vårdbiträde Britt Nilsson Gruppledare Diribe Häggbom USK Amleset Fadaga USK Carina Lundström Högberg USK Gabrielle Bäckman Vårdbiträde Anna-Märta Nyman

Läs mer

Nutritionspolicy och handlingsplan för Vård och omsorg

Nutritionspolicy och handlingsplan för Vård och omsorg Tomelilla kommun Huvudrubrik Vård- och Omsorg Underrubrik Övergripande MAS Dokumentnamn Nutritionspolicy Upprättad av Åsa Svensson rutin Utgåva 1 Jonny Larsson Fastställd/godkänd av Giltig fr o m Jonny

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen Äldreomsorgen Riktlinjer för kost Caroline Axelsson Socialnämnden beslut april 2006, Sn 06.132- Tel nr 10 58 68 730 Rev 2011-09-23 Rev 2012-09-03 1 (6) Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING Frihetsförmedlingens föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet, samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1 FRF 2015:1 Föreskrifter för

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Mat - en stor del av livet Katarina Wikman leg dietist,

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

MAT, MÅLTIDER OCH MÅLTIDSMILJÖ FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING AV UNDERNÄRING

MAT, MÅLTIDER OCH MÅLTIDSMILJÖ FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING AV UNDERNÄRING RIKTLINJER FÖR MAT, MÅLTIDER OCH MÅLTIDSMILJÖ FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING AV UNDERNÄRING Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INRIKTNINGSMÅL:... 3 EFFEKTMÅL:... 3 ANSVARSFÖRDELNING...

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd som ansvarar för maten

Läs mer

Kostriktlinjer för socialförvaltningen

Kostriktlinjer för socialförvaltningen Kostriktlinjer för socialförvaltningen Större andel vegetabilier Kostavdelningen reviderar sina recept samt matsedlar för att få en större mängd vegetabilier. Socialförvaltningen främjar möjligheten att

Läs mer

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott GERIATRISKT STÖD Kost och nutrition Smått och gott Nutritionsdagen 30 april Nutritionsrådet Region Jämtland Härjedalen Nutrition vid sjukdom Ingvar Boseaus Hur identifierar, utreder och behandlar vid undernäring

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist KOSTPROGRAM För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun Socialnämnden Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist Innehåll Inledning 3 Kostens betydelse 4 Etik och ätande 4

Läs mer

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Karriärvägar i vård och omsorg Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Strategisk kompetensförsörjning Vi utgår från De personer som vi stödjer ska kunna leva sitt liv som de vill

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Standardiserad vårdplan - ett stöd för omvårdnadsprocessen i klinik

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Munhälsoprojektet på Länssjukhuset i Kalmar

Munhälsoprojektet på Länssjukhuset i Kalmar Munhälsoprojektet på Länssjukhuset i Kalmar 2012 Tandvården avdelning 15 avdelning 32A och 32B 2 Ett stort tack till alla som deltagit i projektet på avdelning 15 och 32 A och 32B Länssjukhuset i Kalmar.

Läs mer

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Allmänt om munhälsa 3 Mål och syfte 3 Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4 Tandläkare/tandhygienist 4 Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation

Läs mer

Behovet av kommundietister. En rapport om varför kommuner i Sverige ska anställa dietister

Behovet av kommundietister. En rapport om varför kommuner i Sverige ska anställa dietister Behovet av kommundietister En rapport om varför kommuner i Sverige ska anställa dietister Kristofer Jervinge, 20/9-2012 Sammanfattning Denna rapport visar att kommundietister behövs, såväl ur ett hälsoperspektiv

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Måltidssituationen för personer med demenssjukdom

Måltidssituationen för personer med demenssjukdom Måltidssituationen för personer med demenssjukdom ABF-huset 12 november 2014 Birgitta Villner Gyllenram Birgitta.villner.gyllenram@aldrecentrum.se Demenssjukdomar Två sjukdomar står för ca 90 % av samtliga

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Slutrapport av projekt DIABETES

Slutrapport av projekt DIABETES HEMVÅRDS FÖRVALTNINGEN Planerat startdatum: 2008-09-01 Planerat slutdatum: 2010-12-31 Beställare: Marita Everås Uppdragstagare: Irena Ceke, diabetessjuksköterska, Halmstad kommun Slutrapport av projekt

Läs mer

Samverkansrutiner för primärvård och kommun

Samverkansrutiner för primärvård och kommun Omvårdnadsförvaltningen 2012-12-20 Samverkansrutiner för primärvård och kommun kring personer med undernäring SID 1 (4) Rutinerna har tagits fram under 2011 av en projektgrupp som representerar vårdcentraler

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling

Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling För sjuksköterskor Dokumenttyp: Rutiner och arbetssätt Giltligt f.r.o.m: 2015-01-15 Befattning: Leg dietist Sida 1 av 18 Version: Rutiner för

Läs mer