Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling"

Transkript

1 Handläggare Ingela Sunneskär Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden (11) Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post Bollebygd Ballebovägen

2 2(11) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bättre kost för ett bättre liv... 3 Syfte och mål med en god nutrition... 3 Uppdraget... 3 Mätbara delmål... 4 Ansvarsfördelning... 5 Hälso- och sjukvårdschef och Planeringsledare... 6 Omvårdnadspersonal... 6 Kontaktperson... 6 Kostombud... 6 Kökspersonal inom tillagningskök Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS)... 6 Läkare... 7 Sjukgymnast /Arbetsterapeut... 7 MAS... 7 Dokumentation... 7 Måltidsordning och näringsrekommendationer... 7 Nattfasta... 8 Varmhållning och temperatur... 8 Utredning och behandling av malnutrition (felnäring)... 8 Diagnostik... 8 Utredning... 8 Behandling/åtgärder... 8 Andra faktorer som påverkar nutritionen... 9 Måltidsmiljön... 9 Daglig aktivitet... 9 Munhygien... 9 Hygien... 9 Etik... 9 Föreskrifter, lagar, allmänna råd och rutiner Måltidschecklista... 11

3 3(11) Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling Inledning Bättre kost för ett bättre liv Ett gott närigstillstånd är en central fråga vid omvårdnaden av äldre. Forskning visar att en individuellt anpassad kost av god kvalitet, som är rätt sammansatt ur näringssynpunkt, ger en rad positiva effekter såsom höjd livskvalitet och god hälsa. Dessutom förhindras nedbrytning av muskelmassa som bidrar till en god fallprevention samt att risk för infektionssjukdomar liksom förvirringstillstånd minskar. Energiförbrukningen minskar med åren pga. lägre grundomsättning och fysisk aktivitet. Behovet avseende näringsämnena är däremot i stort sett oförändrat. Förmågan att känna törst, lukt och smak kan vara försämrat hos många äldre. Försämrad salivproduktion och tuggsvårigheter kan vara orsak till försämrat näringsstatus med undernäring som följd. Det medför ett ökat krav på matens kvalitet vad gäller smak, utseende och omväxling så att lusten att äta består. Det är också viktigt att fördela maten med små måltider väl fördelade över dagen och att nattfastan inte blir för lång. Vätskebehovet bör tillgodoses med tillgång till dryck, framför allt mellan måltiderna. Vid sjukdom utgör därför energi- och näringsintaget en del av den medicinska behandlingen och sorterar därför under hälso- och sjukvårdslagen. Nutritionsbehandlingen skall betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och krav ställs på utredning, diagnos, behandling uppföljning och dokumentation. Syfte och mål med en god nutrition Syftet är att utefter den boendes individuella behov kvalitetssäkra och förbättra hela matkedjan gällande service och etik kring måltiderna. Skapa enhetliga riktlinjer med handlingsplan för att underlätta för verksamheten att bibehålla en hög kvalitet gällande kost- och nutrition. Målet är att ingen person som bor i Bollebygd kommuns äldreomsorg ska drabbas av undernäring pga. att fel kost serveras. Anhöriga /närstående ska känna trygghet i att den mat som serveras uppskattas av den boende. Att aktivt arbeta med att tugg och/eller sväljsvårigheter samt personer som behöver extra energi och protein, uppmärksammas. De boende skall serveras god, vällagad och näringsriktig mat. All personal inom omsorgen skall ha kunskap och känna engagemang för maten, måltiden och näringens betydelse gör hälsan. Klargöra ansvarsfördelning mellan yrkeskategorier. Uppdraget Omsorgsförvaltningen i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen uppdrar åt verksamheterna att följa upp måltidssituationen med ovan nämnda syfte och mål med god nutrition för äldreomsorgen i Bollebygds kommun.

4 4(11) Mätbara delmål Delmål Hur mäter vi Vem ansvarar Uppföljning BMI ska ligga mellan Den boende ska kunna påverka och känna sig delaktig i måltidsinnehåll och måltidsordningen Måltidsmiljön ska upplevas trivsam Den boende ska få tre huvudmål och minst två mellanmål jämt fördelade över dygnet Vikt och längd registreras 1 gång per månad Notera även aptit Enkät Brukarråd Enkät Brukarråd Kostombud och kontaktperson gör måltidsinventering Kontaktperson Informera OAS Boende Omvårdnadspersonal Planeringsledare Kostombud Planeringsledare Boende Kostombud Boende OAS utvärderar nutritionsstatus utifrån ReKos lokala vårdprogram KOL, kompletterar med MNA- test på identifierade personer Mars Mars En gång/halvår Maj / Oktober Nattfastan får inte överstiga 11 timmar Kontaktperson registrerar en gång per halvår antal timmar från sista mål till första mål Kostombud Boende En gång/halvår Maj / Oktober Temperaturen på maten som serveras får inte understiga 60 grader Tiden från det att maten lagats till att den serveras får inte överstiga två timmar (varmhållning) Kostombuden ska genomgå utbildning en gång per halvår Riktlinje och handlingsplan för kost- och Kostombuden mäter en gång i månaden temperaturen i kantinen/matlåda (hemtjänsten) vid servering Mäts vid måltidsinventering anordnar utbildning och närvaroregistrerar Kostombuden samlar in resultat från uppföljningar MAS En gång/halvår Maj / Oktober En gång/halvår Maj / Oktober En gång/halvår Maj / Oktober

5 5(11) nutritionsbehandling ska utvärderas regelbundet Nutritionsgruppen sammanställer resultatet och identifierar förbättringsområden November Dokumentation i arbetsplan/genomförandeplan enl SoL Omvårdnadsplan- Nutrition i Procapita enl HSL Näringsberäkning Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling ska vara känd för all personal följer upp på sin enhet MAS följer upp i vårdinventering Beräkning av kcal i alla måltider som serveras följer upp på sin enhet Ingår i introduktion av nyanställd personal Kontaktombud OAS Kökspersonal November November Klart under 2010 November Ansvarsfördelning Hälso- och sjukvårdschef och Ansvarar för att det finns ändamålsenligt kvalitetssystem för att fortlöpande styra, följa upp och dokumentera kvalitén i verksamheten för att nå målen. en har det yttersta ansvaret att fullgoda nutritionsrutiner finns inom verksamheten. Att ett samordnat ankomstsamtal hålls utifrån den boendes alla behov. Ansvarar för att den boendes allmänna omsorgsbehov avseende mat och näring tillgodoses. Att Riktlinjer och handlingsplan för kost- och nutrition används och är känd samt att den tas i samband med introduktion till nyanställd personal. Att enhetens personal har den kompetens som krävs för arbetet och för att kompetensutveckling sker i enhetlighet med verksamhetens krav. Ska styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvalitén på nutritionsarbetet. Egenkontroller utförs, nattfastan mäts och att rutiner för livsmedelshygien följs. Se till att det finns kostombud på varje enhet samt att de skall ges möjlighet att utföra sina uppdrag. Att det är en trivsam måltidsmiljö och att högtider och helger uppmärksammas. Att det finns tillräckligt med personal för att undvika stress kring måltidssituationerna. Att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som innefattar planering och uppföljning samt arbete med ständiga förbättringar och utvärderingar. Se till att det finns en fungerade våg på varje enhet. Att enkät angående kosten och måltidsmiljön skickas ut till de boende en gång/år. Ta hjälp av Planeringsledare för utformning av enkät och sammanställning. Att kostfrågor tas upp i brukarråd och/eller på anhörigträffar.

6 6(11) Planeringsledare Behjälplig med utformning av brukarenkät, utskick samt sammanställning. Omvårdnadspersonal Delta aktivt i förbättringsarbete med kost- och måltidsmiljö. Erbjuda den boende kvälls-, natt eller tidigt morgonmål, för att förkorta nattfastan. Säkra näringsintaget och uppmärksamma den enskildes särskilda behov. Följa Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling. Använda och följa Måltidschecklistan. Kontaktperson Att vid ankomstsamtalet dokumentera behov av kost, näringsinnehåll samt måltidsordning och vanor. Att ta en utgångsvikt och munstatus. Vid problem med den boendes kost kontaktas OAS. Kostombud Att delta i kostutbildningar och själv söka information inom området samt sprida kunskap och information till övrig personal. Det kan handla om näringslära, livsmedelshygien och måltidsmiljön. Att driva kostfrågor på enheten och delta i genomförandet av brukarenkäten. Att följa Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling. Ansvarar för att kostpärmen hålls aktuell. Kökspersonal inom tillagningskök Att tillhandahålla beställd kost enligt fastställd kvalitet. Kostrådgivning och utbildning av kostombud. Att kosten uppfyller alla de ställda kvalitetskraven. Att rutiner för egenkontroll finns och följs. Att tillsammans med enhetschef utforma enkät till de boende med frågor om kosten. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) Har omvårdnadsansvaret gällande den boendes näringstillstånd samt dokumentation av omvårdnadsplan i Procapita. Att utvärdera nutritionsstatus, identifiera och genomföra MNA- test. Att kontakta läkare, se till att utredningar och behandlingar som ordinerats genomförs. Konsultera dietist vid specifika sjukdomar. Samverkar vid vårdens övergångar, att rätt nutritionsbehandling följs. Att meddela kökspersonal vem/vilka som har behov av specialkoster. Ansvar för beställning med avrop av näringslösning såsom sondvälling och näringsdrycker mm som läkare eller dietist i regionen ordinerat.

7 7(11) Läkare Har det medicinska huvudansvaret för utredning, bedömning och ordination av behandling. Tar ställning till och utreder viktminskning som orsakas av medicinska faktorer. Sjukgymnast /Arbetsterapeut Är behjälplig med att förbättra den boendes sittställning för att underlätta matintaget. Behjälplig med utprovning av lämpliga hjälpmedel för att underlätta ätandet. Respektive enhet köper in och bekostar dessa hjälpmedel själv. Ansvarar för att ge personal information och kunskap om hur olika hjälpmedel används. MAS Har ett övergripande ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt Förordningen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Ansvarar för att journaler förs i den omfattning som föreskrivs enligt Patientdatalagen och Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård. Är ansvarig för att nutritionsgruppen sammankallas en gång/år för att följa upp Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling. Utser sjuksköterska med rätt beställa särskild näringslösning och kosttillägg, inom särskilt boende. Dokumentation I varje boendes arbetsplan ska det finnas dokumenterat (enligt SoL) om den boendes individuella behov och önskemål av kost, näringsinnehåll samt måltidsordning. Vid ankomstsamtalet ska detta tas upp och sedan följas upp var tredje månad. Det är viktigt att uppmärksamma ev kulturella eller religiösa aspekter på kosten. Viktkontroll ska ske varje månad och rapporteras till omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS). De åtgärder som ska dokumenteras ska syfta till att bibehålla gott nutritionstillstånd, förbättra dåligt nutritionstillstånd samt förhindra försämring av nutritionstillståndet. Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnadsdokumentationen enligt HSL och dokumenterar enligt VIPS under sökordet nutrition. Om nutritionen utgörs som sjukvårdsinsats bör en vårdplan för nutrition upprättas. Den ska då innehålla bedömning, mål, planering, genomförande och utvärdering. Måltidsordning och näringsrekommendationer Behovet av energi uppgår till ca kcal per kg kroppsvikt (normalvikt) och dygn. För kroppsvikten kg motsvarar detta kcal/dygn. Mål Tider Fördelning av energi / dygn Frukost % Mellanmål 10,00-11, % Middag % Mellanmål % Kvällsmat % Mellanmål , %

8 8(11) Nattfika är också ett viktigt mål speciellt för dem som får i sig dåligt med mat under dagen eller för dem som är oroliga och har svårt att sova. Nattfasta Nattfastan får ej överstiga 11 timmar. Varmhållning och temperatur Måltiden bör serveras så nära tillagningen som möjligt. Varmhållning av mat får ej överstiga två timmar och temperaturen ej understiga 60 grader. Utredning och behandling av malnutrition (felnäring) Diagnostik Den patientansvariga läkaren skall kontaktas för diagnostik av felaktigt näringstillstånd vilket både gäller under och/eller övernäring. Utredningar och behandlingar initieras av läkaren i samråd med sjuksköterskan och den boende (och/eller närstående). Utredning Följande frågor kan ställas i nutritionsutredning: Behövs läkarledd utredning. Funktionella hinder för att äta tex skakningar, synsvårigheter, dysfagi osv. Läkemedelsbiverkan. Pågående infektion. Riskdiagnos tex malignitet, organsvikt mm. Sociala/psykologiska orsaker såsom oro. Hur mycket får personen i sig mat och vätskeregistrering. Munstatus behov av tandhygienist. Behövs specialkost eller konsistensanpassning. Behandling/åtgärder Behandlingen och åtgärderna är förstås beroende av orsaken. Orsak ska alltid vara utredd innan åtgärder sätts in. De kan även vara direkt kopplade till kosten som: Särskild kost Serveras till de som av någon anledning inte kan äta det som ingår i standardkost eller specialkost. OAS kontaktar kökspersonal för kostplanering. Näringsdryck Serveras som komplement till maten. Främst som mellanmål. Säröbomber kan tillagas på enheterna eller i restaurangen. OAS bedömer behovet. Färdigberedda beställs individuellt av sjuksköterska som har beställningsrätt då ordination finns från regionen. Ändring av måltidsordningen Det kan tex. finnas behov av extra mellanmål och nattmål. Specialkoster Kräver läkarordination. Det kan vara fettreducerad, glutenfri, komjölksfri, laktosreducerad och proteinreducerad kost. Konsistensanpassad kost Kan vara timbal, puré, flytande och tjockflytande mat. OAS meddelar kökspersonal om vem som har behov och hur länge.

9 9(11) Energiberikad kost Mindre mängd mat men med samma energi innehåll som en normal portion. OAS meddelar kökspersonal om vem som har behov och hur länge. Andra faktorer som påverkar nutritionen Måltidsmiljön Måltidsmiljön och maten är av stort värde för äldre. Med stigande ålder avtar andra vardagsaktiviteter och matens betydelse blir större. Inom äldreomsorgen har även maten en social betydelse och är ett avbrott i den dagliga tillvaron. Miljön har en stor betydelse för aptiten. Måltiderna ska präglas av lugn och ro. Det är också viktigt med en vacker dukning med tanke på färger och material. Maten ska se aptitlig ut, dofta gott och portionerna lagom stora. Det är viktigt att tänka på att många äldre människor måste få tid på sig vid måltiderna och stress kan orsaka att en person tappar aptiten. Skapa lugn och ro genom antalet involverade personer i måltidssituationen. Vid behov kan matning, eller att bara sitta bredvid vara ett stöd vid måltiden. Rogivande klassisk musik kan stimulera till en harmonisk måltidsmiljö, däremot kan radio och TV upplevas störande. Utarbetad Måltidschecklista används vid varje måltid. Daglig aktivitet Med stigande ålder uppstår ofta dålig aptit som kan orsakas av minskade dagliga aktiviteter, en promenad kan höja aptiten. Efter behov ska också en stunds vila före måltid kunna erbjudas. Det är vidare av stor vikt att få delta i matlagning, dukning och matsedelsplanering. Ett rehabiliterande förhållningssätt ska genomsyra verksamheten för att bevara och bibehålla funktioner hos den boende. Munhygien En regelbunden munhygien är viktig för att den äldre ska få bättre aptit och kunna tillgodogöra sig maten genom att bibehålla tuggfunktionen. Hygien All personal inom äldreomsorgen skall ha kunskap om livsmedelshygien och de vårdhygieniska rutiner som finns för äldreomsorgen. En god handhygien och skyddskläder såsom förkläde av tyg, avsett för köksarbete måste användas och tvättas dagligen. Det kan förhindra utbrott av magsjuka. Egenkontroller ska utföras och dokumenteras kontinuerligt, som en del i kvalitetsarbetet. Etik Den boende är en självbestämmande individ och äger därmed rättighet att själv bestämma över frågor som rör hans liv. Inom ramen för respektive ansvarsområde har personal, en skyldighet att tillsammans tillgodose behovet av optimalt energi- och näringsintag. Sociala, psykologiska och kulturella faktorer påverkar förutsättningen och balansgången mellan respekt och självbestämmande och samtidigt försöka bidra till bra kostintag kan vara svårt. Det är viktigt att vara uppmärksam så att man inte överträder gränsen för vad den boende uppfattar som tvång och påtryckning. För den som har svårt att äta ska hjälp erbjudas och det måste alltid ske på den boendes villkor med lyhördhet och respekt.

10 10(11) Föreskrifter, lagar, allmänna råd och rutiner - Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2005: 12 - Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, SOSFS 2008: 14 - Socialtjänstlagen, 2001: Hälso- och sjukvårdslagen, SOSFS 1982: Förordningen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 1998: Patientdatalagen, SFS 2008: Livsmedelslagen och Livsmedelsförordningen, SFS - Vårdhygieniska rutiner för Bollebygds kommun, Måltidschecklista, Bollebygds kommun,

11 11(11) Dagens mat är presenterad på tex griffeltavla I GOD TID Bordet är dukat tidigast 30 min innan måltid Allt som står på bordet tillhör kommande måltid HALVTIMMEN Duk eller bordstablett samt servetter INNAN MATEN Låg fräsch bordsdekoration efter årstid LEVERERAS Salt och pepparkar Glas och bestick (kollat att allt är helt och rent) De som arbetar med maten har rent förkläde, rena händer och uppsatt hår Måltidsdryck Kantiner och värmevagnar är undanstoppade NÄR MATEN TV:n är avstängd LEVERERAS Ev. musik är instrumental, lugn och harmonisk, låg volym Inget arbetsprat, buller eller oljud, diska efter måltiden En person organiserar maten Övrig personal hjälper de boende vid bordet Måltiden presenteras muntligen Boende tillfrågas om önskemål, tex vilken dryck UNDER Personalen stimulerar och uppmuntrar att MÅLTIDEN goda samtal förs vid bordet Mattallrikar och karotter dukas av när alla ätit färdigt Dessert dukas fram efter att föregående rätt är avdukad De boende stimuleras att ta mat själv (om de vill) Kaffet serveras i separat kaffehörna Bordet är avdukat så det kan användas för annan aktivitet EFTER Disken tas om hand MÅLTIDEN Källa: Tre Stiftelser, Göteborg

Riktlinjer för kost och nutrition. vid särskilt boende

Riktlinjer för kost och nutrition. vid särskilt boende 2007-08-22 VÅRD OCH OMSORG Riktlinjer för kost och nutrition vid särskilt boende 2(9) Bakgrund Kosten har stor betydelse för välbefinnandet. Ett fullvärdigt kostintag är en grundläggande förutsättning

Läs mer

Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun

Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd Mat och näring - för sjuka inom vård och omsorg ligger till grund för kommunens riktlinjer.

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer för kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Riktlinjer för kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Sektor/enhet: Vård och äldreomsorg Ansvar: Verksamhetschef HSV Beslutsinstans: Vård och äldreomsorg Antagen:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Utvecklingsplan för kost och nutrition

Utvecklingsplan för kost och nutrition ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN SID 1 (7) 2011-06-28 BILAGA 2 DNR 2011-451-2.1.1 Utvecklingsplan för kost och nutrition Bakgrund Mat och måltidssituation har stor betydelse för äldres hälsa

Läs mer

Kostpolicy. för äldreomsorgen

Kostpolicy. för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämnden vision/värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina

Läs mer

KOSTPOLICY. Med riktlinjer för måltider inom Omvårdnadsförvaltningens vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter Version 2 2011/MW

KOSTPOLICY. Med riktlinjer för måltider inom Omvårdnadsförvaltningens vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter Version 2 2011/MW KOSTPOLICY Med riktlinjer för måltider inom Omvårdnadsförvaltningens vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter Version 2 2011/MW 2 INNEHÅLL KOSTPOLICY...5 Inledning...5 Syfte...5 Målsättning...5 Omvårdnadsnämnden

Läs mer

Nutritionspolicy med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden i Kalmar kommun

Nutritionspolicy med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annika Wahlqvist 2016-04-26 SKDN 2016/0051 0480-45 36 74 Södermöre kommundelsnämnd Nutritionspolicy med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden

Läs mer

Handlingsplan för nutrition- och kostområdet inom vård- och omsorg

Handlingsplan för nutrition- och kostområdet inom vård- och omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2008-05-22, 48, Ansvarig: Stefan Augustsson Revideras: Varje mandatperiod Följas upp: Reviderad 2012-02-15 Handlingsplan

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-11-20 Kostpolicy för äldreomsorgen 1. Mat som serveras inom Sollentuna kommuns äldreomsorg ska vara vällagad och god. Hänsyn ska tas

Läs mer

Team 4 Team 5 Team 6

Team 4 Team 5 Team 6 Bilaga 4. Presentation av teamens utvecklingsarbete under lärandeseminarium A. Identifierade förbättringsområden B. Vad ville teamen uppnå? C. Vad gjordes samt fortsättning Team 1 A. Det finns ett glapp

Läs mer

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen the022 2008 11 26 Syfte Vid all vård av sjuka personer är maten i sig en del av behandlingen och omvårdnaden. Detta dokument syftar till

Läs mer

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun ÄLDREFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun An tagna av äldrenämnden 2010-11-25, reviderad 2016-04-27 Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Rätten till rätt rätt för våra äldre inom vård och omsorg!

Rätten till rätt rätt för våra äldre inom vård och omsorg! HILMAS SLÄKTTRÄFF I HALLSBERG! Hallsberg 2009-04-29 Rätten till rätt rätt för våra äldre inom vård och omsorg! 1 Äldreomsorg är något de gamla måste vänja sig vid vare sig de vill eller inte AINA, 8 ÅR

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen beslutsfattare upphandlare Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd

Läs mer

RIKTLINJE NUTRITION. Älvsbyns kommun

RIKTLINJE NUTRITION. Älvsbyns kommun RIKTLINJE NUTRITION Älvsbyns kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinje Riktlije nutrition Älvsbyns 2016-02-04 KS 2018-02-04 kommun.docx Dokumentansvarig

Läs mer

Mmm! Mmm! Måltiden som helhet. Måltiden som helhet. Maten Mötet Miljön

Mmm! Mmm! Måltiden som helhet. Måltiden som helhet. Maten Mötet Miljön mecs.se Mmm! Maten Mötet Miljön Maten inom vård och omsorg ska vara god, näringsrik och inbjudande. Den här broschyren syftar till att ge inspiration och kunskap om måltiden i sin helhet. Tillsammans kan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter NLL 2015-08 Kost till inneliggande patienter Bakgrund Maten och måltidsmiljön Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet. På sjukhuset kan den kliniska nutritionen vara

Läs mer

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 29 SEPTEMBER 2008 SID 1 (12) Handläggare: Barbro Trygg Telefon: 08-508 05 413 Dnr 602-438-2008 Sammanträde 28 oktober 2008

Läs mer

Strukturerad screening, utredning, behandling och uppföljning av näringstillstånd

Strukturerad screening, utredning, behandling och uppföljning av näringstillstånd Strukturerad screening, utredning, behandling och uppföljning av näringstillstånd Uppföljning Utvärdering Presentation Jessica Grundutbildning 1994 Specialistutbildning äldrevård 2005 Projektledare vårdutveckling

Läs mer

Riktlinje 2015-01-22. Diarienummer: VON 2015/0061-3 739. Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22

Riktlinje 2015-01-22. Diarienummer: VON 2015/0061-3 739. Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22 Riktlinje 2015-01-22 Mat och måltider Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsspecifika riktlinje för mat och måltider, bilaga till Riktlinje för Norrköpings kommuns kostverksamhet Diarienummer: VON 2015/0061-3

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

RUTINER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Rutin för kost- och nutritionsbehandling

RUTINER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Rutin för kost- och nutritionsbehandling Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kapitel: 3 Gäller fr.o.m. Reviderad den: 2008-09-11 Version: 1(5) Dnr RUTINER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Rutin för kost- och nutritionsbehandling Syfte:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Kostpolicy Lessebo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Vision... 3 4. Kommunens övergripande policy/riktlinjer är:... 3 5. Inriktningsmål/områden...

Läs mer

Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun

Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun Antagen av KS 2012-05-22 Datum Dnr Sid 2011-09-15 2011TN034 1 (7) Tekniska förvaltningen Tekniska kontoret Måltidsenheten Annelie Wallén Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun 2012-2016

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Analys av utgångsläget

Analys av utgångsläget Analys av utgångsläget Nu har ni mätt nattfastan på era kunder och det är dags att analysera och reflektera över resultatet. Vi rekommenderar att ni gör en handlingsplan för er enhet och vid behov även

Läs mer

Flödesschema för mat, måltider och nutrition

Flödesschema för mat, måltider och nutrition Flödesschema för mat, måltider och nutrition Samverkan mellan biståndshandläggare, distriktssköterskor, hemtjänst och dagverksamhet Flödesschema för samverkan gällande riskbedömning och behandling av undernäring

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION INNEHÅLL Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Enkät 7.3. Kvalitetsindikatorer inom särskilda boendeformer

Enkät 7.3. Kvalitetsindikatorer inom särskilda boendeformer Enkät 7.3. Kvalitetsindikatorer inom särskilda boendeformer Till sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Välkommen att besvara års Kvalitetsenkät inom särskilda boenden. Enkäten besvaras av sjuksköterskor

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA BILAGA 1 DNR 2011-145-1.2.1. 2011-11-28 SID 1 (6) Uppföljning av hälso- och sjukvården på Rio 2011 Stadsdelsnämndens MAS och MAR 1 har

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Kvalitetskrav för LSS verksamheter som bedriver verksamheter på uppdrag av socialnämnden i Falkenbergs kommun

Kvalitetskrav för LSS verksamheter som bedriver verksamheter på uppdrag av socialnämnden i Falkenbergs kommun sida 1 (15) Falkenbergs kommun Socialförvaltningen Kvalitets- och utredningsavdelningen Kvalitetskrav för LSS verksamheter som bedriver verksamheter på uppdrag av socialnämnden i Falkenbergs kommun (LSS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd Mat och näring - för sjuka inom vård och omsorg ligger till grund för

Läs mer

Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen

Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen 2014-04-25 Tjörn Möjligheternas ö Varför riktlinjer? Andelen äldre i Sverige ökar, idag finns det en halv miljon människor över 80 år som kommer att

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-27 Ewa Svensson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Kostpolicy. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25 91 Tillägg fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19 132

Kostpolicy. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25 91 Tillägg fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19 132 Kostpolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25 91 Tillägg fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19 132 Vision Eksjö kommun - Småland som bäst. Matglädje för alla! Alla som äter mat i Eksjö kommuns

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT 1(11) Hammarö 2008 RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT Antagen av servicenämnden 2008 2(11) Inledning Mat är ett av livets glädjeämnen. Maten är för många dagens höjdpunkt och innebär inte bara njutning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun

Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun Vi vill erbjuda våra matgäster goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas och serveras av kunnig och serviceinriktad personal. Maten skall vara lagad

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 En kort introduktion till kvalitetsledning Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 1 Kvalitetsledning Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Östermalms stadsdelsförvaltning Dnr 2008-1020-600 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning:

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Riktlinje för kost och nutrition

Riktlinje för kost och nutrition Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-04-21 Emma Davachi, dietist Ingrid Olausson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje för kost och nutrition Förvaltningsledningen 1 (29) Datum 2015-04-07 Dnr

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER

KOSTPOLICY RIKTLINJER KOSTPOLICY RIKTLINJER INLEDNING Syfte med riktlinjerna Riktlinjerna är ett komplement till Kostpolicyn och syftar till att säkerställa en hög och jämn nivå i hela Kost skolas verksamhet. Vidare är syftet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Mat och måltider för äldre

Mat och måltider för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH PLANERING Mat och måltider för äldre Enkätundersökning våren 2010 Stockholms stads vård- och omsorgsboenden Oktober 2010 Sammanfattning För att kartlägga

Läs mer

Umeå kommun. Granskning av kommunens insatser inom nutrition och kost. Rapport. KPMG AB 2014-06-09 Antal sidor: 14

Umeå kommun. Granskning av kommunens insatser inom nutrition och kost. Rapport. KPMG AB 2014-06-09 Antal sidor: 14 Granskning av kommunens insatser inom nutrition och kost Rapport KPMG AB Antal sidor: 14 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 3 4. Ansvarig styrelse/nämnd 4 5. Metod och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

LIVSMEDELS- OCH MÅLTIDSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN POLICYN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-02-26, 14

LIVSMEDELS- OCH MÅLTIDSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN POLICYN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-02-26, 14 VÄSTERVIKS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING LIVSMEDELS- OCH MÅLTIDSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN POLICYN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-02-26, 14 Syftet med en livsmedels- och måltidspolicy

Läs mer

kostpolicy för botkyrka kommun

kostpolicy för botkyrka kommun kostpolicy för botkyrka kommun Vision Alla matgäster ska känna en trygghet i att det serveras god, vällagad och näringsriktig sammansatt kost inom kommunens måltidsverksamheter. Maten som serveras ska

Läs mer

Kostpolicy. Riktlinjer

Kostpolicy. Riktlinjer Kostpolicy och Riktlinjer för måltidsverksamhet inom Hjo kommun Inledning Folkhälsopolitiken syftar till att förbättra folkhälsan och minska skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Det

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

08-550 264 68 Gabriel.bozyel@sodertalje.se

08-550 264 68 Gabriel.bozyel@sodertalje.se Södertälje U kommun l (6) 2009-03-30 Tjänsteskrivelse Dm DN 09/09 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Gabriel Bozyel 08-550 264 68 Gabriel.bozyel@sodertalje.se Utbildningsnämnden Förslag till Kostpolicy

Läs mer

Manual till Genomförandeplan

Manual till Genomförandeplan Manual till Genomförandeplan SoL särskilt boende SoL korttidsplats äldre Jenny Järf Utredare, avdelningen ledning- och verksamhetsstöd 05-2015 2015-04-24 1 (11) Innehåll 1. BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDEPLANENS

Läs mer

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt Eva Franzén, Mas 1 2011-06-29 Eva Franzén, Mas 2 2013-08-13 Eva Franzén, Mas Eva Franzén, Mas Riktlinjer för nutrition inom den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

MÅLTIDSPOLICY för Bräcke kommun

MÅLTIDSPOLICY för Bräcke kommun 2012-04-11 Beslutad av kommunfullmäktige 6/2012 MÅLTIDSPOLICY för Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-11, 6 2 Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg i Bräcke kommun Innehållsförteckning

Läs mer

KOST och NUTRITIONS POLICY FÖR OMSORGSVERKSAMHETEN I SÖLVESBORGS KOMMUN

KOST och NUTRITIONS POLICY FÖR OMSORGSVERKSAMHETEN I SÖLVESBORGS KOMMUN KOST och NUTRITIONS POLICY FÖR OMSORGSVERKSAMHETEN I SÖLVESBORGS KOMMUN I Sölvesborgs kommun serveras dagligen ca 3500 måltider inom den kommunala verksamheten. Maten och måltiden är viktig, inte bara

Läs mer