2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott"

Transkript

1 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott Datum och ansvarig för innehållet Ewa Svensson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur för uppföljning/utvärdering Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet Uppföljning genom egenkontroll Samverkan för att förebygga vårdskador Riskanalys Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet Hantering av klagomål och synpunkter Sammanställning och analys Samverkan med patienter och närstående Resultat Övergripande mål och strategier för kommande år Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 2/17

3 Sammanfattning Vardaga/Edsby Slott bedriver vård och omsorg i särskilt boende samt daglig verksamhet. De personer som bor och vistas på verksamheterna har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och den övervägande delen av insatser är enligt SoL Där Vardaga har ansvar att bedriva hälso- och sjukvård ska årligen en patientsäkerhetsberättelse upprättas. Sammanfattning: Under 2015 har ett av Edsby Slotts mål varit att minska fallen i verksamheten. Detta med ett förebyggande arbete som alla yrkeskategorier varit delaktiga i. Till grund för detta arbete har riskbedömningar varit, samt en genomgång med ansvarig läkare kring patientens läkemedel. Förutom fallriskbedömningen har omvårdnadspersonalen varit delaktiga i att bedöma patienternas boendemiljö och ev risker i den. Detta för att eliminera de risker i boendemiljön som kan utgöra risk för fall. Edsby Slott har regelbundna Team-möten och kvalitetsråd där alla yrkeskategorier deltar. HSL-personal utför riskbedömningar med hjälp av Senior Alert/bedömningsinstrument gällande munhälsa, nutrition, fall och trycksår samt bedömningar på ADL, förflyttningar och hjälpmedelsbehov samt inkontinens. Edsby Slotts patienter är registrerade i Senior Alert. Avvikelser tas upp på kvalitetsrådet som träffas 1g/månad för att gå igenom dessa. Kvalitetsrådet består av samtliga yrkeskategorier. Rådet ser över de avvikelser som kommit in och gör en skattning hur pass allvarlig den är samt åtgärder som skall vidtas. Avvikelserna har sedan skickats till intern MAS för ett avslut De åtgärder som beslutats om kommuniceras ut till samtlig personal genom gruppledare och Leg sjuksköterska samt vid APT. Edsby Slott arbetar aktivt för att patienter och anhöriga ska känna sig delaktiga genom att erbjuda ankomstsamtal vid inflyttning med leg.sjuksköterska samt kontaktman. Vi ser också att de önskar fylla i vårt underlag för levnadsberättelse för att kunna lämna viktig information om patientens liv. Vi erbjuder också patienten och dess närstående vårdplaneringsmöten under året kontinuerligt samt vid behov. Vår medicinskt ansvariga geriatriker besöker verksamheten en dag/vecka för hembesök. Om patient eller närstående önskar kontakt med vår läkare förmedlas den via omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Årligen genomförs egenkontroller genom vår interna MAS när det gäller HSLdokumentation samt läkemedelshantering. Apoteket gör också en årlig kontroll av läkemedelshanteringen. Edsby Slott har även haft tillsyn från Stockholms Stad under 2015 HSL och kvalitetsuppföljning. 3/17

4 Öppet hus för närstående och patienter har hållits vid 2 tillfällen under Det har också erbjudits två informationstillfällen under hösten inför bytet av ägare till verksamheten. Verksamhetschef och vice verksamhetschef sitter i den direkta verksamheten och är därför tillgängliga för både patienter och närstående för ev frågor och direkt dialog vid synpunkter. Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Företagets ledningssystem kvalitetssäkrar genom att ha mål, organisation, rutiner, metoder och vård- och omsorgsprocesser På Gästhemmet Edsby Slott har vi en övergripande strategi för att arbeta fortlöpande och systematiskt utifrån Edsby Slotts ledningssystem. Det innebär att vi kommer att kunna ge en kvalitetssäkrad vård och omsorg av god kvalitet gentemot våra gäster. Ledningssystemet är också en förutsättning för att vi skall kunna bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Våra övergripande mål för 2015 var att: Att öka antalet riskbedömningar i verksamheten. Minska antalet vårdskador med fokus på fall och läkemedelsavvikelser. Utveckla och strukturera vårt avvikelsesystem genom införandet i Safe Doc. Arbeta med att öka medvetenheten/kunskapen bland medarbetarna om Basal hygien. Under 2015 har ett av Edsby Slotts fokusområden inom patientsäkerhet varit riskbedömningar. Alla patienter skall ha aktuella riskbedömningar gjorda utifrån Senior Alert. Omvårdnads-rehab- och genomförandeplaner ska upprättas, följas och revideras vid förändring. De områden som varit i fokus är: Fall, trycksår, nutrition, munhälsobedömning och genomförandeplaner. Detta arbete har följts upp på Team-möten och kvalitetsråd. Detta arbete har sedan följts upp av verksamhetschefen. Gästhemmet Edsby Slotts vision är att arbeta för att EdsbySlott blir det bästa äldreboendet för varje enskild människa som lever sitt liv hos oss. Våra gästers inflytande skall alltid stå i fokus och råda i alla situationer. Vi skall se till att våra gäster får behålla sin integritet och visas respekt. Vi vill också arbeta utifrån att ingen önskan är omöjlig Patientsäkerhetsarbetet på Edsby Slott ska också bedrivas på alla nivåer, i alla delmoment som är vägen till att uppnå att våra gäster ska känna att de valt det bästa äldreboendet. All personal får kontinuerlig utbildning/instruktion om Edsby Slotts ledningssystem samt hur man anmäler en ny avvikelse. Verksamhetschefen har under året arbetat för 4/17

5 att alla medarbetarna ska känna till sin rapporteringsskyldighet och rapportera alla händelser i Edsby Slotts avvikelsehantering. Nyanställda får utbildning och introduktion av verksamhetschef, gruppledare eller ansvarig sjuksköterska. Vi har också haft för avsikt att införa elektronisk avvikelsehantering i Safe Doc. Edsby Slott arbetar regelbundet med Team-möten och kvalitetsråd där alla yrkeskategorier deltar. Legitimerad personal utför riskbedömningar med hjälp av Senior Alert/bedömningsinstrument gällande munhälsa, risk för undernäring, fall och trycksår. Teamet arbetar efter patientens medgivande i Senior Alert. Detta system är ett nationellt patientregister gällande munhälsa, nutrition, fall och sår. Edsby Slotts patienter är registrerade i Senior Alert samt riskbedömda vid inflyttning. Utöver detta görs också bedömningar på ADL, förflyttningar och hjälpmedelsbehov samt inkontinens. Utifrån resultatet av bedömningarna upprättas omvårdnadsfunktionsbevarande och rehabiliteringsplaner utifrån de risker och problem som framkommer. Dessa följs upp kontinuerligt och dokumenteras i systemet Safedoc. Sjuksköterskorna ansvarar för delegering och uppföljning sker för säker läkemedelshantering. Innan en delegering ges utförs ett kunskapstest samt genomgång av delegerande sjuksköterska för att säkerhetsställa tillräcklig kunskap. Edsby Slotts sjuksköterskor ansvarar för att de kunder som har behov har individuellt anpassade inkontinensskydd utprovas. Vi arbetar efter Socialstyrelsens riktlinjer gällande utprovning av inkontinenshjälpmedel. Edsby Slott arbetar aktivt för att patienten skall få en bra vård vid livets slut. Alla erbjuds ett så kallat brytpunktssamtal för att säkerhetsställa en god vård och symtomlindring i detta skede. Vi registrerar också i det Palliativa registret. Edsby Slott arbetar vi aktivt med att implementera basala hygienrutiner. Alla medarbetare skall ha genomgått webb-baserad utbildning i basala hygienrutiner och även ha skrivit på ett dokument att man känner till dessa. Edsby Slotts gruppledare genomför självskattning i basala hygienrutiner minst 4 ggr/år. Detta genom att skatta sina medarbetare i de dagliga omvårdnadsarbetet. Månadsbrev skickas ut av verksamhetschefen en gång per månad. Närståendeträff/Öppet hus har hållits 2 ggr. Verksamhetschefen informerar även om det inträffar andra händelser som inte kan vänta till nästa månadsbrev. I varje enhet på Edsby Slott finns det brevlådor för närstående och patienter att lämna sina klagomål/synpunkter. Vid muntliga synpunkter och klagomål skriver medarbetarna detta på en avvikelseblankett och verksamhetschefen eller gruppledare svarar skyndsamt vilka åtgärder som har gjorts och hur man arbetar för att det inte ska upprepas. 5/17

6 Verksamheten samarbetar med läkarorganisationen Famljeläkarna Saltsjöbaden. Överenskommelsen reglerar insatsernas omfattning och innehåll. Det innebär bland annat tillgänglighet, uppföljning av behandlingsinsatser, läkemedelsanvändning och medicinsk vårdplanering. Edsby Slott har haft samma ansvariga geriatriker under Verksamhetschef och sjuksköterskor deltar i samverkansmöte med läkarorganisationen årligen. Verksamhetschefen och vice verksamhetschef deltar också vid samverkansmöten med Upplands Väsby kommun. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1 Ansvarsfördelning för att säkerställa patientsäkerhetsarbetet VD har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy och mål. Intern MAS har ansvaret enligt Hälso och skukvårdslagen ( 24) för verksamhetens utarbetade rutiner och riktlinjer samt att avsluta verksamhetens avvikelser. Verksamhetschefen ( 29) ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och effektivitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att verksamheten uppfyller ställda krav utifrån god och säker vård. Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad personal har rätt kompetens. Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal ansvarar för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar också för att insatser av hälso- och sjukvård utförs och måluppfyllelse fortlöpande utvärderas. Edsby Slott är ansvarig för rapportering och utredning av vårdskada. Edsby Slotts interna MAS uppdraget att upprätta och utvärdera riktlinjer för hälso- och sjukvården samt inneha anmälningsansvar för allvarlig vårdskada tillsammans med verksamhetschef. Verksamhetschefen på Edsby Slott är legitimerad sjuksköterska och har det övergripande HSL-ansvaret. Det är verksamhetschefens ansvar att se till att Edsby Slott tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och effektivitet. Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerade medarbetare har rätt kompetens. Edsby Slott har två tjänstgörande sjuksköterskor som har omvårdnadsansvar över tjugo respektive trettio patienter var. 6/17

7 Sjuksköterskorna ansvarar för alla mätningar, inrapporteringar och delegeringar, och de har ett nära samarbete med de tre gruppledare som är ledare i arbetsgrupperna på respektive enhet i det dagliga omvårdnadsarbetet med patienten. De samarbetar också med den paramedicinska gruppen. Under jourtid har vi en jourpatrull som heter Vårdliljan. De har en halvtimmes inställelsetid samt konsulterar omvårdnadspersonalen per telefon vid behov. De har också kontakt med jourläkare vid behov. Edsby Slott har ett avtal med Careteam vilket innebär att en sjukgymnast och arbetsterapeut finns i verksamheten en dag i veckan och när behov uppstår. Struktur för uppföljning/utvärdering SOSFS 2011:9 3 kap. 2 Alla medarbetare har kunskap om hur Edsby Slott rutiner för rapportering av avvikelser är och har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När en avvikelse bedöms allvarlig rapporteras detta till verksamhetschef som i sin tur tar ställning om den skall vidare till VD. Vid risk för vårdskada utreder vårdgivare och lämnar vidare till anmälningsansvarig. Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra intressenter. Kvalitetsrådet beslutar om kvalitetshöjande åtgärder. För att undvika vårdskador, arbetar verksamheten aktivt med riskanalyser och handlingsplaner. Verksamhetens arbete för struktur för uppföljning och utvärdering Verksamhetschefen ansvarar för att det en gång per månad hålls ett kvalitetsråd. Där deltar verksamhetschef, vice verksamhetschef, paramedicinsk personal, sjuksköterska och gruppledare från varje avdelning. Alla medarbetare har en skyldighet att rapportera in avvikelser eller händelser eller synpunkter och klagomål på våra avvikelseblanketter. När en avvikelse bedöms allvarlig ska den direkt rapporteras till verksamhetschefen eller sjuksköterskan som i samråd med MAS tar ställning om VD och uppdragsgivare ska informeras direkt. På Edsby Slott lämnas alla avvikelser till omvårdnadsansvarig sjuksköterska för en första bedömning. Är avvikelsen under SOL lämnas den till verksamhetschefen. Sjuksköterskan ansvarar för händelser gällande hälso- och sjukvård, fallavvikelser tillsammans med den paramedicinska personalen och verksamhetschefen. Dessa lämnas sedan till MAS för avslut av avvikelsen. 7/17

8 Verksamhetschef ansvarar för klagomål och synpunkter samt arbetsmiljöavvikelser. Ytterst ansvarig för alla avvikelser är verksamhetschefen. Kvalitetsrådet behandlar alla de avvikelser som inkommit under perioden. Kvalitetsrådet diskuterar, analyserar samt dokumenterar detta för vidare återkoppling till övriga medarbetare. Det som framkommer på kvalitetsrådet återkopplas på arbetsplatsträff en gång i månaden på respektive enhet. När en medarbetare tar emot en synpunkt eller ett klagomål från kund eller närstående skall den personen skriva ner detta på en avvikelseblankett till kvalitetsrådet. Dessa tas upp i detta forum och verksamhetschefen ansvarar för att det sker en återkoppling till patienten eller närstående ang det aktuella klagomålet. Omvårdnadsplaner följs upp minst var sjätte månad eller om behov uppstår tidigare. Patienterna har dokumenterade säkerhetsåtgärder enligt samtycke i journalen. Dessa säkerhetsåtgärder omprövas kontinuerligt av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 Vårdgivaren har under året reviderat och implementerat nya riktlinjer, rutiner, blanketter och checklistor angående patientsäkerhet. Dessutom har systematisk uppföljning av avvikelser genomförts och återkopplats till ansvariga för uppföljning av vidtagna åtgärder. Under året har patientsäkerhetsarbetet bedrivits genom ett aktivt arbete med att rapportera händelser och systematiskt följa upp dessa i ledningssystemet. Verksamheterna registrerar i kvalitetsregister där samtycke finns och i Palliativa registret. Samtliga verksamheter deltar i PPM-studier gällande vårdrelaterade infektioner, basala hygienrutiner, trycksår och munhälsa i Senior Alert. Edsby Slotts patienter är registrerade i Senior Alert och riskbedömda för fall, risk för trycksår, risk för undernäring och munhälsobedömda enl ROAG vid inflyttning. Under 2015 integrerades Senior Alert med Safe Doc i verksamheten, vilket underlättade denna dokumentation. Team möten har genomförts med fokus på dessa riskbedömningar för att säkerställa omvårdnaden runt patienten. Edsby Slott har under året gjort PPM-studier gällande basala hygienrutiner. Under 2015 har alla medarbetare på Edsby Slott genomgått utbildning i Basal vårdhygien. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 2 p2 8/17

9 Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkerställa verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen genomförts i verksamheten när det gäller HSL av intern MAS. Den har inneburit kontroll av HSL-dokumentation samt läkemedelshantering. Där framkom en del förbättringsområden som resulterat i åtgärder kring detta. Verksamheten använder sig av dosetter vid läkemedelsadministrering och har fått påpekandet av Apoteket vid deras årliga kontroll att övergå till Apo-Dos för en säkrare läkemedelshantering. Verksamheten har haft en första uppstarts möte kring införandet av Apo-Dos under hösten. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6, 7 kap. 3 p 3 Läkarsamverkan och samverkansöverenskommelse Enligt gällande regelverk finns samverkansöverenskommelse upprättad med berörd läkarorganisation Familjeläkarna Saltsjöbaden. Överenskommelsen reglerar insatsernas omfattning och innehåll. Det innebär bland annat tillgänglighet, uppföljning av behandlingsinsatser, läkemedelsanvändning och medicinsk vårdplanering. Läkare finns att tillgå dygnets alla timmar. Sjuksköterskorna har ett eget medicinskt ansvar vilket innebär att de självständigt ska kunna bedöma och avgöra när en läkare bör rådfrågas eller tillkallas. Genomgång görs en dag i veckan. Omvårdnadsansvariga sjuksköterskan ansvarar för att förbereda denna genomgång med läkaren och se till att de patienter som behöver läkarinsats får det genom ändrad ordination eller hembesök. Edsby Slott har haft samma ansvariga läkare under Denna är specialiserad geriatriker vilket kvalitetssäkrar att våra äldre patienter får tillgång till denna specialistkompetens kring äldre och dess sjukdomar samt läkemedel. Verksamhetschef och sjuksköterskor deltar i de samverkansmöten med Familjeläkarna Saltsjöbaden. Den interna MAS:en sammankallar verksamhetschef och sjuksköterskor var 6:e vecka för information i HSL. Verksamhetschefen och vice verksamhetschef deltar även vid samverkansmöten som Upplands Väsby kommun anordnar där kommunens MAS deltar. Samverkan med uppdragsgivare Edsby Slott har haft tillsyn från och Stockholm stad HSL och kvalitetsuppföljning. Vid HSL-tillsynen från Stockholms Stad deltog verksamhetschef, vice verksamhetschef och ansvarig sjuksköterska på demens enheten. Apoteket har även gjort en tillsyn under året. Vilket resulterade i kommande införande av ändrad läkemedelshantering i verksamheten. (Apo-Dos) 9/17

10 Under 2015 har det gjorts miljö en Livsmedelskontroll i vårt tillagningskök samt serveringskök utan anmärkning. Kocken arbetar med egenkontroller i det stora köket och övriga medarbetare deltar i egenkontrollerna i respektive avdelningskök. Samverkan mellan yrkesgrupper runt patienten Edsby Slott har arbetar med team-möten och kvalitetsråd där alla yrkeskategorier deltar. Legitimerad personal utför riskbedömningar med hjälp av bedömningsinstrument gällande munhälsa, nutrition, fall och sår. Utöver detta görs också bedömningar på ADL, förflyttningar och hjälpmedelsbehov samt inkontinens. Ordinationer förs in i dokumentationssystemet Safedoc. Inför genomgång med läkaren inhämtar ansvarig sjuksköterska information av kontaktman och patienter på respektive enhet. Förändringar i status, ordinerade åtgärder samt aktuell information kommuniceras i dokumentationssystemet Safedoc där alla har en skyldighet att läsa när det påbörjar sitt arbetspass. Riskanalys SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 Här nedan skriver du I verksamheten finns en generell riskbedömning och konsekvensanalys utifrån de övergripande risker som kan förekomma. Finns risker upprättas en handlingsplan kring detta. Utifrån resultatet av individernas riskbedömningar upprättas omvårdnadsfunktionsbevarande och rehabiliteringsplaner. Dessa följs kontinuerligt upp, var 6:e månad eller vid behov. Alla avvikelser dokumenteras och följs upp på kvalitetsråd. Verksamhetschefen arbetar aktivt tillsammans med berörda medarbetare vid kvalitetsråd och vid APT för att det skall arbetas aktivt med förbättringar i verksamheten i det dagliga arbetet kring patienten. Samtliga yrkeskategorier i verksamheten skall aktivt delta i att analysera, åtgärda och följa upp de förbättringsområden som finns. Alla patienter har även en aktuell riskbedömning utifrån de arbetsmiljörisker som kan förekomma i samband med arbetet kring patienten. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 och SOSFS 2011:9 5 kap. 4 Rapportering av händelser/ Avvikelser Vårdgivaren har i sitt ledningssystem processer och riktlinjer för rapporteringsskyldighet. 10/17

11 Alla medarbetare har en skyldighet att rapportera in avvikelser eller händelser med Edsby Slotts avsedda blankett för avvikelse/förbättringsåtgärd. Information om detta görs vid nyanställning samt regelbundet vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska får avvikelsen i sitt fack för en första bedömning. Om händelsen tillhör socialtjänstlagen (SOL) förmedlas den direkt till verksamhetschefen för en första bedömning. Verksamhetschefen eller sjuksköterskan gör en analys och en första bedömning av avvikelsen och vidtar de ev akuta åtgärder som krävs. Alla avvikelser tas sedan upp på kvalitetsrådet som protokollförs. Gruppledarna som deltar vid kvalitetsrådet ansvarar för att återkoppla till sina grupper de avvikelser som dragits på rådet. Det är också en stående punkt vid arbetsplatsträffarna där det informeras om vad som varit innehållet i det månatliga kvalitetsrådet. Under året har inga händelser inträffat som varit i den grad att en anmälan om risk för vårdskada eller vårdskada gjorts. Hantering av klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter SOSFS 2011:9, 5 kap. 3, 7 kap 2 p 6 Vårdgivaren har i sitt ledningssystem processer och riktlinjer för synpunkter och klagomål. Under året har det inte inkommit några klagomål som gäller HSL. Det har däremot inkommit klagomål /synpunkter som tillhör SOL. Dessa hanteras alltid skyndsamt av verksamhetschef. Återkoppling till berörd part sker så snart det är möjligt detta utan fördröjning. Om ett klagomål är av allvarig grad informeras VD och uppdragsgivare. Ett av klagomålen har lett till samtal med berörda medarbetare för att klargöra vissa rutiner. Ett klagomål har lett till förändrade lokala rutiner på Edsby Slott. Klagomål och synpunkter har en egen punkt på agendan på kvalitetsrådet. Detta återkopplas alltid till medarbetarna på arbetsplatsträffar och skrivs in i protokollet. Sammanställning och analys SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 Edsby Slott har haft ett antal klagomål inom SOL som hanterats återkopplande till rapportör med relevanta åtgärder. Dessa har handlat om bristande städning, byte av kontaktman och klagomål på maten. Inga klagomål har gällt HSL. Klagomålen är till antalet lika många som föregående år. Edbsy Slott har inga aktuella ärenden från IVO och patientnämnden under /17

12 Fallavvikelserna på Edsby Slott har minskat vilket kan ses som ett led av förändrade arbetssätt med riskbedömningar och riskanalyser. Medarbetare, ansvariga sjuksköterskor och ansvarig läkare har också aktivt arbetat för att minska läkemedel som kan kopplas till fall. Viktig analys av fall är att ett mindre antal gäster står för större delen av fallen. D v s en grupp av gäster där det gjorts många förebyggande åtgärder, men trots detta fortafarnde står för en del fall fortsättningsvis. Antalet läkemedelsavvikelser har också minskat vilket kan ses som en effekt av ny rutin under året kring läkemedelskontroller vid varje administreringstillfälle. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Samverkan med patient och närstående Verksamheten arbetar med boenderåd, men har inte lyckats bilda något närståenderåd. Däremot har två undersköterskor gått Stockholms Stads närståendestödsutbildning och fungerar som närståendestöd på demensenheten. De anordnar närståendecafé 2g/år med inbjudna gäster. Dessutom sker närståendeträffar/öppet hus 2g/år. På Edsby Slott har under 2015 varit två närståendeträffar/öppet hus där vi bjudit på mat och gjort det möjligt för alla att kunna träffa alla som arbetar i verksamheten för frågor och funderingar. Det har också erbjudits informationsmöte under hösten vid två tillfällen om nya ägare till verksamheten. Närstående har erbjudits att bilda ett närståenderåd men intresset har inte varit tillräckligt för att bilda en grupp. Verksamhetens närståendestödjare har haft närståendecafé vid ett tillfällen med inbjuden gäst. Den som varit inbjuden har varit kommunens anhörigstödjare. De har också haft individuella samtal med närståendeperspektivet i fokus. D v s utifrån hur de närstående upplever att vara nära anhörig till en person med demensdiagnos. De har försökt att se hur vi i verksamheten kan stödja dessa närstående på ett bra sätt. De har också tagit fram en informationspärm för närstående om vår verksamhet. Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 3 Totalt antal avvikelser räknat på 50 vårdplatser har varit 202 st fördelat enligt nedan tabell. Frågeställning 2015 Läkemedel 75 Utebliven dos 25 Felaktig dos 19 Felaktigt iordningsställande 3 Förväxling av tidpunkt 12 12/17

13 Utebliven signering 16 Fall 127 Fall i verksamheten 127 Frakturer p.g.a. fall 1 Trycksår 0 Trycksår uppkomna inom 0 verksamheten Synpunkter och klagomål HSL 0 Synpunkter och klagomål SOL 4 Resultat 2015 Område: Mål: Ge en säker och högkvalitativ hälsooch sjukvård som uppfyller de krav och mål enligt HSL Strukturmått: Dessa förutsättningar behövs för att vi ska nå vår målsättning Processmått: Processer och aktiviteter vi utfört för att nå vår målsättning Resultatmått: Andel (%) av rappoerterade avvikelser som medfört vårdskada som tex fraktur, smitta, sår. Måluppfyllelse: Resultat kopplat till målet Fall Att alla patienter ska ha en dokumenterad fallriskbedömning. Bedömningen skall göra inom tre dygn efter inflyttning.. Rutiner och riktlinjer för fallprevention Avvikelsehantering Kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonal Vid team-möte inom två veckor göra bedömning gällande funktion och fallrisk. Förflyttningsutbildning för medarbetarna årligen. 1 fall har lett till fraktur under Fortsatt arbete med att minska användandet av läkemedel som kan kopplas till fall samt kontinuerligt förebyggande arbete. Involvera alla medarbetare i det förebyggande arbetet kring att minska fall. Utbildning i handhavande av MTP produkter och funktionskontroll genomförs kontinuerligt Basal hygien i vård och omsorg Att följa basal hygien i vård och omsorg enligt författningen. Ge samtliga medarbetare förutsättning för att göra web-utbildningen på vårdhygien. Kompetens hos all personal Alla medarbetare har en aktuell utbildning i basal vårdhygien, vilket är en del av kriterierna vid lönesättning. Gruppledarna genomför självskattningar för att Alla medarbetare ska ha en aktuell utbildning i basala hygienrutiner oavsett anställningsform. 13/17

14 Handledning/utbildning Självskattning av följsamheten följa upp efterlevnaden av basala hygienrutiner. Rapporteringsskyldighet Att alla medarbetare känner till och kan rapportera händelser enligt rutiner och riktlinjer. Överföra avvikelser från blankett till Safe Doc. Rutiner och riktlinjer för hantering av händelser. Checklista vid introduktion används. Alla medarbetare har kunskap för att rapportera i avvikelsesystemet. Regelbunden info på APT. Inga allvarliga händelser har rapporterats under Vi har ej lyckats att införa elektroniska avvikelser under året. Kontinuerligt arbete med att informera om att rapportering är en viktig del i utveckling och kvalitets arbetet. Riskbedömninga r Alla skall ha riskbedömningar gjorda enligt rutin. Riktlinjer kring hur dessa riskbedömningar skall göras Samt Senior Alert. Checklista samt Senior Alert som används vid team-möten med samtliga yrkeskategorier. Fortsatt arbete med att tydliggöra vikten av att utföra riskbedömningar för att arbeta förebyggande. Trycksår Inga nya trycksår uppkomna i verksamheten Rutiner och riktlinjer för risk- och preventionsbedömning Riskbedömningar, analys och åtgärder genomförs gällande risk för trycksår. Inga trycksår har uppkommit under året. Fortsatt preventivt arbete Utbildning i sårvård PPM Samverkan vid team-möte Vid behov använda avlastande madrasser MNA (kost/ nutrition/vikt) Alla patienter ska ha en dokumenterad MNA bedömning Nyinflyttade patienter skall bedömas inom tre dygn Rutiner och riktlinjer för risk- och preventionsbedömning Kompetens hos hälso- och sjukvårds- och övrig personal. Handledning/utbildning i nutrition Riskbedömningar utförs vid team-möte. Täta viktkontroller för riskpatienter. Nära samarbete med köket för näringsberikning eller specialkost. Projekt med servering av smothies mellan Smothieprojektet har fallit väl ut. Svårt att påvisa annat konkret resultat än att patienterna uppskattar och tycker om dessa nytillverkade drycker på färsk frukt mm. Fortsatt arbete med att finna de patienter som har risk för malnutrition för att göra de åtgärder som kan leda till ökat välbefinnande. 14/17

15 måltiderna under hösten. 15/17

16 Munhälsa Alla boende ska erbjudas en god munvård Följa rutiner och riktlinjer för risk- och preventionsbedömning Dokumentera i Senior Alert ROAG Samarbete m de som utför tandvården. Handledning och utbildning i munvård Tandhygienist och tandläkare besöker de boende i sitt hem. Företaget som har tandvården håller i utbildning för medarbetarna. Utföra riskbedömningar enligt ROAG och därefter göra en strukturerad utredning, åtgärder, uppföljning och analys. Patientsäkerhetsplan 2016 för verksamheten Företagets systematiska kvalitetsarbete består under året av flera aktiviteter där varje verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård följer dem. Vardagas verksamheter ska under 2016 aktivt arbeta med patientsäkerhet, med utgångspunkt i: Vårdgivarens områden för ökad patientsäkerhet Risk och preventionsbedömningar alla boende ska ha en risk och preventionsbedömning gjord i Verksamhetens mål för 2016 och metod för att uppnå målen Fortsatt arbete med risk och preventionsbedömningar under 2016 på verksamhetens team-möten. 16/17

17 samband med inflytt och över tid Konstruktivt kvalitetsarbete utifrån riskbedömning per boende Basala hygienrutiner All personal ska följa de basal hygien i vård och omsorg Dokumentation Alla boende ska ha en korrekt omvårdnadsdokumentation Läkemedel- och delegeringsprocessen Det ska vara en säker läkemedels- och delegeringsprocess Minska läkemedelsavvikelser Rapportering av händelser Vårdskada Vård i livets slut Alla som avlider i våra verksamheter ska ha den optimala sista tiden. Vi skall också utveckla de lokala arbetssätten med att säkerställa att alla riskbedömningar görs enligt gällande rutin. Att hela teamet kring den boende involveras i att säkerställa att riskerna minskar för individen Webbaserade utbildningen är lönegrundande. Regelbundna kontroller av skall utföras av gruppledare. Kollegiegranskning under 2016 Samtliga medarbetare ska ha en aktuell delegering och regelbundna uppföljningar av ansvarig sjuksköterska. Detta för att aktualisera förtroendet för fortsatt delegering. Målet är att ytterligare minska läkemedelsavvikelserna med att införa Apo-Dos. Genom en förenklad rapporteringsrutin lättare göra fördjupade analyser av eventuell inträffad vårdskada Använda de smärtskattningsinstrument som finns. Dokumentera nya vårdplaner när den palliativa fasen inträder samt även uppdatera genomförandeplanen. 17/17

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare 2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare Gabriels gård Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-29 Göran Forslund Verksamhetschef Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared Datum och ansvarig för innehållet 2016 02 25 Tea Hwit verksamhetschef på Breared Mallen är anpassad av Vardaga AB

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 10.02.2016. Anna-Mari Kinnunen Verksamhetschef Vardaga/Klippan Äldreboendet Klippan Norra Esplanaden 1 95331 Haparanda

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150416 Agneta Palmgren Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten 2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten Solna den 28 januari 2015 Olga Jacobsen Gruppchef HSL samt Lea Ekholm Vice Regionchef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB Datum och ansvarig för innehållet Joachim Fredriksson. 160201 Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Bilaga 2 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Stockholms Äldreboende AB Riddargårdens Vård- och Omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-12 Maria Hosseinpour, verksamhetschef

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken Datum och ansvarig för innehållet 150228 Ole Minler Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Annika Fjällström MAS Vindelns kommun Antagen av Socialnämnden 2016 03 23 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Vardagas boenden i Lund:

Patientsäkerhetsberättelse för Vardagas boenden i Lund: Patientsäkerhetsberättelse för Vardagas boenden i Lund: Solbackens äldreboende. År 2013 Ansvarig för innehållet Irene Stenberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Lönnens ÄB Järfälla Kommun Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-12 Olga Trupina Pernilla Wåhlin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-21 Anita Segerslätt Lars Tengryd Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende Patientsäkerhetsberättelse 2015 S:t Annas Demens och äldreboende Sjuksköterska Flora: Malin Björkman Sjuksköterska Freja: Maria Svalberg Verksamhetschef: Helén Gjödestöl Patientsäkerhetsberättelse 16 02

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Trollängen Förenade Care AB 2016-03-01 Kaija Partanen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tyresö kommun / 2016-03-01 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetsgranskning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2011. Patientsäkerhetsberättelse. Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2011. Patientsäkerhetsberättelse. Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB 1 Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse 2012 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2011 Avvikelser Samtliga avvikelser registrerades och dokumenterades.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 2013-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 160215 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS Sammanfattning I patientsäkerhetsberättelsen för Pilträdets servicehus ingår den årliga kvalitetsgranskningen gjord av MAS och MAR enligt Questa med

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Datum och ansvarig för innehållet 20150208 Solweig Palm /VC Lisbeth Zätterberg /SSK Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 2 Övergripande mål och strategier... 3 Patienten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Upprättad av Eva Bladh, medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-03-01 EVA BLADH MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 150219 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Navigatorn

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Navigatorn 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Navigatorn Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-29 Agneta Bogmark och Lisbeth Bejnö Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Birgitta Boqvist Patientsäkerhetsarbete Att göra vården säkrare. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Tillsyn Frösunda Lundagården rapport

Tillsyn Frösunda Lundagården rapport VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-11-25 7 On 209 Dnr 2011.006 775 Tillsyn Frösunda Lundagården rapport Beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Provita AB.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Provita AB. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Provita AB. Malmö den 22 februari 2016 Chris Christensen Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Ruagatan

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Ruagatan 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Ruagatan Datum och ansvarig för innehållet 29/2 2016 Kristin Augustsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för 2015-03-04 Patientsäkerhetsberättelse för Trehörna Omsorger AB År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Lizbeth Blennerup, Medicinskt Ledningsansvarig

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 52 Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att

Läs mer