Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?"

Transkript

1 Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU

2 Bakgrund Cytostatika utgör en stor del av onkologisk behandling Cellhämmande läkemedel Betecknas som farliga läkemedel Särskilda kunskaper krävs för hantering

3 Bakgrund Arbetsgivaren är: - Skyldig att regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna - Utföra årliga riskbedömningar & dokumentera skriftlig handlingsplan - Skyldig att se till att arbetstagaren har de kunskaper som krävs

4 Bakgrund Arbetstagaren är skyldig att: -följa upprättade rutiner och föreskrifter (AFS) på enheten -hålla sig uppdaterad med ny kunskap -rapportera avvikelser -medverka aktivt till en bättre arbetsmiljö

5 Regionalt Cytostatikanätverk Ett Regionalt cytostatikanätverk bildades 2011 i Västra Sjukvårdsregionen Interaktiv webbutbildning i cytostatikakörkort start 2012 Regionalt Cytostatikanätverk tillsammans med Flexibel utbildning, Skåne

6 Cytostatikakörkortsprocess Anmälan Kursstart Interaktivt lärande Kontroll av lärande Reflektion Utvärdering Kurssammankomst Respons från kursledare Omsättning i praktik Cytostatikas indelning & verkningsmekanismer Indikationer för cytostatikabehandling Målstyrd behandling Biverkningar vid cytostatikabehandling Arbetsmiljö och arbetsskydd Hantering av cytostatikaavfall Patientsäkerhet vid cytostatikabehandling Administrering av cytostatika Omvårdnad vid cytostatikabehandling Kurssammankomst

7 Bakgrund Genom våra erfarenheter från kurssammankomster, kursutvärderingar och litteratur framkom att följsamheten till rutiner/riktlinjer brister Kartläggning av antalet sjuksköterskor i regionen = 456 Brainstorming HT 2013 Vad är det som hindrar oss från att följa lokala rutiner/riktlinjer i det dagliga arbetet?

8 Målet med arbetet Det övergripande målet med detta projekt är kvalitetssäkring av hantering av cytostatika (beredning, administrering till utsöndring och avfallshantering) i Västra sjukvårdsregionen för en gemensam samsyn kring utbildning i cytostatikakörkort. Syftet var att utvärdera och utveckla den regionala kursen för cytostatikakörkort samt att undersöka om kursdeltagarna kunnat inspirera kollegor och närmaste chef till ett ökat risktänkande i det dagliga arbetet. Syftet var också att kartlägga om ansvarig chef skapar förutsättningar för diskussion kring säkerhet och risker med hantering av cytostatika på arbetsplatsen.

9 Metod Sammanställning av kursutvärderingar för 2012 (n=73) & 2013 (n=90) Enkätutskick till de sjuksköterskor som har gått kursen (n=153) Enkätutskick till sjuksköterskornas chefer (n=39)

10 Resultat Kursutvärderingen visade att utbildningens styrka var att kursen gav kunskap, eftertanke och var en väckarklocka gällande risker vid hantering av cytostatika. Alla ansåg att de kunnat använda det dem lärt sig i den kliniska vardagen. Kurssammankomsten var en central del i kursen där styrkan var att utbyta erfarenheter, diskutera och förvärva ny kunskap. Kursen är en väckarklocka Alla borde gå kursen innan de får hantera cytostatika God information om risker och åtgärder. Ett uppvaknande!! För att skydda mig själv och andra samt omgivningen! Framförallt riskbedömning om avfallshantering Värdefullt att vi alla kollegor kan gå kursen för att förbättra vår arbetsmiljö Efter utbildningen har det blivit mycket diskussioner på jobbet, bra!

11 Resultat 77 % bedömde kursen som helhet som mycket bra 82 % skulle rekommendera kursen till en kollega 70 % värderade kurssammankomsten som värdefull

12 Resultat -Enkätundersökning till chefer och sjuksköterskor 73 % av sjuksköterskorna angav att de aldrig hade haft regelbundna diskussioner på APT innan kursen Endast 6 % svarade att de kunnat påverka sin chef i mycket hög grad efter genomförd kurs 65 % av cheferna uppgav att de förändrat APT- agendan 67 % av sjuksköterskorna upplevde ett mer tillåtande och öppet klimat att diskutera riskmoment efter genomförd kurs

13 Resultat -Enkätundersökning till chefer och sjuksköterskor 45 % av cheferna svarade att de inte genomförde årliga riskbedömningar på sin enhet. 73 % av cheferna svarade att de genomförde årliga riskbedömningar efter det att medarbetarna hade gått kursen. En ökning med 28 %. Totalt 24 kursomgångar tom idag 303 sjuksköterskor tom idag 79 undersköterskor tom idag

14 Förbättringar och fortsatt arbete Anställd huvudkursledare på 20% Nationellt samarbete på gång Uppdrag att arbeta fram gemensamma rutiner i Västra Sjukvårdsregionen Utveckling av kunskapsmoduler barnonkologi och hematologi Öppen för undersköterskor from HT 2013 Författarskap i Vårdhandboken i kapitlet om cytotoxiska Läkemedel Ökad spridning om kursen via medverkan i regionala forum samt medverkan nationellt och internationellt Önskan om obligatorisk utbildning för alla som hanterar cytotoxiska läkemedel-nyanställda och vikarier Utveckla kursen för lokalvårdare, läkare och chefer Fördjupning och repetition för de som gått kursen Engagera patienterna i förbättringsarbete kring cytostatika

15 Slutsats Ju fler utbildade medarbetare desto större möjligheter till bättre arbetsmiljö, säkrare cytostatikahantering, trygg patient, följsamhet till rutiner och föreskrifter, riskanalyser och riskbedömningar på arbetsplatserna. Kunskap är receptet för att minimera risker och för en säker miljö för patienter och vårdpersonal. Med tillägg av patienter och närståendes engagemang och involvering i patientsäkerhetsarbetet skapar vi förhoppningsvis en trygg och säker miljö.

16 Tack för oss!