Nutritionspolicy. Mål och riktlinjer för äldreomsorgen i. Åtvidabergs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nutritionspolicy. Mål och riktlinjer för äldreomsorgen i. Åtvidabergs kommun"

Transkript

1 Nutritionspolicy Mål och riktlinjer för äldreomsorgen i Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: , 67 Dnr: Dnr 2013-KS0325/003

2 2 1. Inledning Målsättning Kvalitetsarbete Etik Lagar och föreskrifter Ansvarsfördelning Näringsrekommendationer och energi Måltidsordning Måltidsmiljön Konsistensanpassad mat Nutritionsbedömning...7

3 3 1. Inledning Att åldras innebär att behovet av näring och energi ändras. Detta beror på naturliga förändringar i kroppen som följer åldrandet, men även på faktorer som sjukdomar och läkemedelsanvändning. Undernäring är mycket vanligt hos äldre. Där av är arbetet kring kost mycket viktigt för att främja de äldres livskvalitet. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska, sjuka, unga och gamla har rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes (sjukdoms-)tillstånd anpassad näringstillförsel Näringsproblem i vård och omsorg, SoS rapport 2000: Målsättning Vårt mål är att minska antalet äldre med undernäring eller risk för undernäring. Ytterligare mål är att öka och sprida kunskap om näringsriktig kost och dess betydelse för hälsan samt att förbättra måltidssituationerna för de äldre. Ingen som bor på vårdoch omsorgsboende skall ha ett lågt BMI på grund av att inga åtgärder har satts in för att förhindra detta. BMI (vikten i förhållande till längden) under 20 för personer under 70 år och BMI under 22 för personer över 70 år räknas som undervikt. Om vikten ofrivilligt har minskat med över 5 procent under en period av 3 månader skall det föranleda vidare utredning. Syftet med vår måltidspolicy är att säkerställa en jämn kvalitets- och servicenivå inom vårt ansvarsområde. Gemensamma mål inom kommunen för att uppnå detta finns specificerade i kost och måltidspolicy. 3. Kvalitetsarbete Nattfastan bör inte överstiga elva timmar. För att förhindra att den blir längre skall alla erbjudas extra kvälls- och nattmål. Mätning av nattfastan genomförs årligen på alla avdelningar. Riskbedömning för undervikt genomförs vid inskrivning och följs upp 2 gånger årligen med bedömningsinstrumentet MNA-sf (Mini Nutritional Assessment, short form) genom Senior alert. Vägning skall erbjudas fyra gånger årligen. Tätare intervall om omvårdnadsansvarig sjuksköterska bedömer att det finns skäl till det. All personal som arbetar inom äldreomsorgen ska ha kunskaper om kostens betydelse för hälsan, för att kunna arbeta preventivt med undernäring. Var och en skall veta hur ansvarsfördelningen kring kosten ser ut. Årligen genomförs en mätning av nattfastan som är ett led i det pågående kvalitetsarbetet. Resultaten följs sedan upp på kostmöten.

4 4 3.1 Etik Vi måste tänka på att ett tillgodosett energi- och näringsbehov är en mänsklig rättighet. En rättighet vi måste hjälpa till att uppfylla när våra brukare inte längre klarar detta själva. Vi får däremot inte glömma bort varje enskild individs självständighet och självbestämmanderätt över sitt eget liv. Våra brukare har rätt att vägra att ta emot det som erbjuds. Det är viktigt med en balansgång mellan respekt för autonomin och viljan att hjälpa. För att nå en balansgång gäller det att vara lyhörd och uppmärksam. I allt omsorgsarbete är det viktigt att ha de grundläggande etiska principerna i bakhuvudet; godhetsprincipen, människovärdesprincipen, autonomiprincipen och rättviseprincipen. 4. Lagar och föreskrifter Socialtjänstlagen I Socialtjänstlagen fastställs att kommunen har det yttersta ansvaret för att kommuninvånarna får det stöd och den hjälp de är i behov av. För kommunens äldre invånare skall särskilda boendeformer finnas som alternativ. Insatserna skall vara av god kvalitet, individuellt anpassade och genomföras i samråd med den äldre och bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. Verksamheterna skall fortlöpande utvecklas och kvalitetssäkras. Hälso- och sjukvårdslagen Med hälso- och sjukvård menas åtgärder som görs för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges utifrån värdighet och respekt och så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patientjournallagen För att säkerställa att en god och säker vård är det viktigt med en korrekt och tillförlitlig dokumentation. Livsmedelslagen Livsmedelslagen omfattar hanteringen, märkning, försäljning, hygien, livsmedelslokaler samt riktlinjer för livsmedelstillsyn. Livsmedelsförordningen är till för att förtydliga och komplettera livsmedelslagen. 5. Ansvarsfördelning Kontaktmannen är ansvarig för att dokumentera den boendes individuella behov av kost, näringsinnehåll samt måltidsvanor och tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) göra en nutritionsbedömning. Inom två veckor ska längd och vikt på den nyinflyttade registreras. Kontaktmannen skall rapportera om avvikelser i mat och vätskeintag till OAS samt medverka i utvärdering av ordinerad nutritionsbehandling. Vid behov ska dokumentation även ske i hemtjänsten. Omvårdnadspersonalen ansvarar för att följa framtagna rutiner avseende måltidsordning och måltidsmiljö. Omvårdnadspersonalen ska följa de boendes nutritionsplaner och OAS ordinationer när det gäller mat, dryck, vägning och registrering.

5 5 Kostombudet ska delta i kostombudsträffar och själv söka information inom området. Kostombudet ansvarar för att sprida information vidare till övrig personal på enheten. Kostombudet utbildar arbetskamrater i kost- och vätskeregistrering. Genom att vara kostombud får man viss utbildning inom ämnet och får ta del av ny kunskap på kostombudsmöten som ordnas regelbundet. Kostombuden ansvarar för att en årlig mätning av nattfastan sker. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) bedömer den boendes näringstillstånd och ska identifiera problem med mat, vätskeintag och förmågan att äta. OAS dokumenterar nutritionstillstånd, åtgärder och uppföljning i omvårdnadsjournalen. Dietist kontaktas vid behov. Arbetsterapeut kontaktas när det gäller sittställning och hjälpmedel. OAS ansvarar tillsammans med enhetschef för att nutritionspolicyn följs av omvårdnadspersonalen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att det finns fastlagda rutiner för identifiering och omhändertagande av fel/undernärda personer i vård- och omsorgsboende boende. Ytterligare en uppgift är att vid upphandlingar bevaka att livsmedelsverkets rekommendationer för kost för äldre följs. Patientansvarig läkare har ansvaret för medicinsk bedömning, ordination och behandling. Läkaren ska ta ställning till och utreda om viktminskning orsakas av medicinska faktorer. Enhetschefen ansvarar för att nutritionspolicyn är väl känd och används av personalen i den egna verksamheten. Vidare ansvarar enhetschefen också för att möjliggöra för kostombuden att utföra sina uppdrag samt att se till att kompetensutveckling sker i enlighet med verksamhetens krav samt följa upp nutritionsarbetet Områdeschef har det övergripande ansvaret för att nutritionsrutinerna är väl kända hos enhetscheferna inom äldreomsorgen. Verksamhetschefen enligt HSL har det yttersta ansvaret för att nutritionsrutiner finns i verksamheten. 6. Näringsrekommendationer och energi Näringsrekommendationernas målsättning är att skapa riktlinjer för närings- och livsmedelsintag som skall utgöra en grund för god hälsa i befolkningen. Den senaste svenska upplagan, SNR-05, kom år Rekommendationerna är till som en hjälp vid planering av kost, undervisning och upplysningar. De ger dock inte information som gäller varje enskild individs näringsbehov, vilket varierar. Det är heller inget mått över hur varje enskild måltid skall se ut, utan ett genomsnitt under ungefär en veckas tid. För att kroppens alla processer skall fungera krävs det tillförsel av energi. Det som ger mest energi per gram är fett, därefter ger kolhydrater och protein ungefär lika mycket. Fibrer ger också energi, men både intaget och energivärdet brukar vara relativt lågt, så energitillskottet av fibrer blir sällan speciellt högt. Enligt riktlinjer bör energin fördelas på procent protein, procent fett och procent kolhydrater.

6 6 7. Måltidsordning Svenska näringsrekommendationerna rekommenderar att man skall äta tre huvudmåltider, frukost, lunch och middag, samt 1-3 mellanmål per dag för att må bra och få den näring och energi som kroppen behöver. Många äldre har en liten aptit och behöver därför äta ofta för att kunna få i sig tillräckligt med energi- och näringsämnen. Det är väldigt viktigt att fråga den äldre hur hon eller han vill ha det och anpassa dagens måltider efter den äldres behov, vanor och önskemål. För att nattfastan inte skall bli för lång är det viktigt med måltidernas fördelning över dygnet. Som regel skall nattfastan inte vara längre än högt elva timmar. Fördelningen över måltiderna rekommenderas ligga på 1/4 av dagen energibehov till frukost och 1/3 till lunch respektive middag. Tidpunkten för måltiderna kan dock variera beroende på vad som passar olika individer och verksamheter. Det är dock viktigt med en jämn fördelning över dygnet och att tillräckligt med tid avsätts så det blir lugn och ro kring måltidsituationerna. 8. Måltidsmiljön För många kan måltidssituationerna tillsammans med andra personer bidra till något positivt, en stund av social samvaro. Detta gäller dock inte alla. Olika handikapp kan till exempel bidra till att man har svårt att äta på samma sätt som de andra kring bordet, vilket kan leda till att måltidsituationerna upplevs mycket påfrestande. Man bör därför ha möjlighet att sitta avskilt och äta eller få den hjälp man behöver. Som medarbetare är det mycket viktigt att tänka på att svårigheter med att själv kunna äta kan vara mycket integritetskränkande och där av måste assistansen utföras på ett professionellt sätt. För personer med exempelvis en demenssjukdom eller afasi kan det vara svårt att förmedla vad man tycker om maten. Det är viktigt med en kontinuitet i vem som sköter matningen, för att på bästa sätt kunna lära sig att tolka individens uttryck. Måltiderna ska präglas av respekt, värdighet och framförallt lyhördhet för brukarna. För äldre personer som bor i eget boende finns möjligheten att via biståndsbeslut beviljas matdistribution. Det finns två olika alternativ av rätter att välja mellan, den nylagade och varma maten körs hem vid lunchtid. Detta kan vara ett alternativ när orken att tillaga sin egen mat inte riktigt finns, eller av andra skäl som gör det svårt att laga egen mat varje dag. Hemtjänstpersonalen kan hjälpa till med inköp, planering av måltider och även få följa med till affären. Detta för att kunna vara med och handla sina egna matvaror. Att följa med till affären kan göra att den äldre känner sig mer delaktig och får inspiration i affären om vilken mat det finns att välja på. För många av de äldre är det viktigt att känna igen den mat de äter och att högtider uppmärksammas och att traditioner följs. När man blir äldre kan det ta längre tid att äta. Det är då viktigt att den äldre får möjlighet att äta i lugn och ro. Många äldre kan tycka det känns bättre att äta när de har sällskap medan andra vill äta i fred. Det viktigt att ta reda på hur den äldre vill ha det och skapa en lugn stämning kring måltiderna.

7 7 9. Konsistensanpassad mat Det finns många olika anledningar till att våra brukare inte kan äta mat med normal konsistens. Det är vanligt med tugg- och sväljproblem eller att fysiska problem sätter hinder för matintag. Dessa hinder kan göra det obehagligt att äta eller ge svårigheter att svälja. Risk finns även att drabbas av lunginflammation eller andnöd om man sväljer maten fel och den hamnar i lungorna i stället. Här följer kortfattat principerna för de vanligaste kostkonsistenserna: Passerad kost Passerad kost ges till personer som har ett lättare tuggproblem eller som inte har kraft nog i sina händer att kunna skära maten. Hackad kost Hackad kost gäller bara hela köttprodukter, exempelvis stek, stekt fläsk och kassler. Ska allt vara hackat får passerad kost beställas. Timbal Timbalkonsistens passar vid uttalade tugg- och sväljsvårigheter. Den kräver inte så mycket tuggning men håller ändå ihop, vilket underlättar om man har en störd tung- och munmotorik. Konsistensen är liknande omelett och kan ätas med gaffel eller sked. Gelékost Gelékonsistens passar vid allvarliga sväljsvårigheter. Konsistensen är mjuk och hal. Den kan ätas med gaffel eller sked. Gelé tillagas av finpasserade puréer och gelatin. Flytande kost Flytande kost passar vi förträngningar eller skador i svalg och matstrupe. Konsistensen är slät och rinnande. Flytande konsistens är mindre krämig än tjockflytande kost. Flytande kost är alltid energiberikad. Tjockflytande kost Tjockflytande kost kan ibland passa till personer som är förlamade i svalget. Vid sväljsvårigheter kan tjockflytande konsistens vara lättare att svälja än tunnflytande. Konsistensen är slät och trögflytande. Kan ätas med sked. 10. Nutritionsbedömning Vid inflyttning till vård och omsorgsboende skall en riskbedömning erbjuds inom 48 timmar. Vid behov ska denna riskbedömning även erbjudas inom hemtjänsten. Denna riskbedömning innefattar risk för fall, trycksår och undernäring. Nutritionsstatusen bedöms utifrån skattningsinstrumentet MNA-sf (Minimal nutrition assessment, short form). Utifrån denna bedömning sätts förebyggande åtgärder upp för att minska risken. Bedömningen i Senior alert följs sedan upp med sex månaders intervaller. En gång per kvartal vägs alla brukare. Vikten dokumenteras sedan för att kunna följas upp. Om vikten avviker från tidigare vägningar eller om OAS bedömer det indicerat

8 8 görs tätare vägningar. För att bedöma kost- och vätskeintag kan det även bli aktuellt med mat och vätskeregistrering. Resultatet av denna kan sedan jämföras med brukarens uppskattade energibehov. För att registreringen skall ge en rättvis bild bör den innefatta två på varandra följande dagar.

Kostpolicy. Särskilt boende

Kostpolicy. Särskilt boende Kostpolicy Särskilt boende Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med

Läs mer

Nutrition. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (6)

Nutrition. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (6) Sida 1 (6) 2016-03-09 MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (6) Innehåll Inledning... 3 Ansvar... 3 Vårdgivaren... 3

Läs mer

Nutrition. sid. 1 av 5. Styrdokument Riktlinjer. Beslutat av Förvaltningschef. Gäller från och med

Nutrition. sid. 1 av 5. Styrdokument Riktlinjer. Beslutat av Förvaltningschef. Gäller från och med Nutrition Styrdokument Riktlinjer Dokumentansvarig MAS och SAS Beslutat av Förvaltningschef Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller från och med 2016-01-15 Senast reviderad 2019-04-24 sid. 1 av

Läs mer

Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad

Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad Februari 2019 stockholm.se 3 (7) Innehållsförteckning... 4 Syfte... 4 Mål... 4 Maten... 5 Måltidsmiljön... 5 Måltidsordning... 5 Hållbara och

Läs mer

MAS-riktlinjer. Att identifiera och förebygga undernäring Reviderad Upprättad:

MAS-riktlinjer. Att identifiera och förebygga undernäring Reviderad Upprättad: MAS-riktlinjer Att identifiera och förebygga undernäring Upprättad: 2011-01-01. Reviderad 2017-07-20 Inledning Undernäring är ett tillstånd av obalans mellan intag och förbrukning av näringsämnen. Ett

Läs mer

Nutritionspolicy för Kiruna Kommun

Nutritionspolicy för Kiruna Kommun Nutritionspolicy för Kiruna Kommun Reviderad 090505,110318,111114 och 131009 av Britt-Marie Hannu, MAS Innehåll: Sida: Inledning 2 Lagar och föreskrifter 2 Ansvar 3-4 Dokumentation 4 Daglig aktivitet 4

Läs mer

Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen

Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen 2014-04-25 Tjörn Möjligheternas ö Varför riktlinjer? Andelen äldre i Sverige ökar, idag finns det en halv miljon människor över 80 år som kommer att

Läs mer

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY För vård- och omsorgsboende inom socialnämnden, Antagen av socialnämnden 2012-02-14, SN 29 Dnr 2012/25-735, Hid 2012.146 2 (5) INLEDNING En fullvärdig kost är en förutsättning för

Läs mer

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen the022 2008 11 26 Syfte Vid all vård av sjuka personer är maten i sig en del av behandlingen och omvårdnaden. Detta dokument syftar till

Läs mer

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd Mat och näring - för sjuka inom vård och omsorg ligger till grund för

Läs mer

Kostpolicy. Hemtjänst

Kostpolicy. Hemtjänst Kostpolicy Hemtjänst Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med hög livskvalitet

Läs mer

Förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring

Förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring Övergripande styrdokument Riktlinjer Hälso- och sjukvård, Nutrition (2017-11-10). Communis, riktlinjer

Läs mer

Kostpolicy. Dagverksamhet

Kostpolicy. Dagverksamhet Kostpolicy Dagverksamhet Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med hög

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5)

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Gun-Britt Hedsten Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för Vård- och omsorgsnämndens måltidsverksamheter Bakgrund Hos de flesta äldre människor minskar energiförbrukningen

Läs mer

Riktlinjer Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka

Riktlinjer Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka 2012-04-17 Carina Smith Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Mål... 3 3 Kundens behov, vanor och önskemål... 3 3.1 Kundens behov... 3 3.2 Kundens vanor... 4 3.3

Läs mer

Nutrition. Riktlinjer för. i Särskilt boende. 2010-11-11 Sjuksköterska Caroline Lundberg. Vård- och omsorgsförvaltningen

Nutrition. Riktlinjer för. i Särskilt boende. 2010-11-11 Sjuksköterska Caroline Lundberg. Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinjer för Nutrition i Särskilt boende 2010-11-11 Sjuksköterska Caroline Lundberg C:\Users\ADM\Desktop\Demens\KostNutrition\Riktlinjer för nutrition.doc 2013-02-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för nutrition inom vård och omsorg om äldre i Östra Göinge kommun

Riktlinjer för nutrition inom vård och omsorg om äldre i Östra Göinge kommun Ansvarig Anna-Lisa Simonsson Dokumentnamn Nutrition, riktlinjer Upprättad av Linda Aronsson Berörda verksamheter Verksamheterna Boende och Insatser i hem Fastställd datum 2011-11-17 KSOU 109 Diarienummer

Läs mer

Nutritionspolicy äldre- och handikappomsorgen Valdemarsviks kommun

Nutritionspolicy äldre- och handikappomsorgen Valdemarsviks kommun Nutritionspolicy äldre- och handikappomsorgen Valdemarsviks kommun Antagen av Vård och Omsorgsutskottet 2011-03-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Målsättning... 3 Styrdokument...

Läs mer

Kost- & Nutritionspolicy Vård och omsorg

Kost- & Nutritionspolicy Vård och omsorg Kost- & Nutritionspolicy Vård och omsorg 2009-08-26 MJ/EK 2010-01-19 2010-03-02 2011-09-29/MJ 20120222/MJ 20120412/MJ Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring

Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring Rutinen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:10 Förebyggande och behandling av

Läs mer

RUTIN. Dokumentnamn Riktlinje för att förebygga och behandla undernäring. Gemensam med Regionen: Ja Nej

RUTIN. Dokumentnamn Riktlinje för att förebygga och behandla undernäring. Gemensam med Regionen: Ja Nej RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för att förebygga och behandla undernäring Framtagen av: Eva-Karin Stenberg Eva Lydahl Tillvägagångssätt Gäller from: 17-11-13 Gemensam med Regionen: Ja Nej Gäller

Läs mer

Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad

Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad Sida 1 (5) 2019-05-08 Handläggare Anneli Rydström Telefon: 0850822068 Till stadsdelsnämnd 2019-06-13 Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad Yttrande till kommunstyrelsen Förslag till

Läs mer

RIKTLINJER & RUTINER KOST/NUTRITION

RIKTLINJER & RUTINER KOST/NUTRITION RIKTLINJER & RUTINER KOST/NUTRITION 2010 02 08 RIKTLINJER & RUTINER KOST/NUTRITION BAKGRUND I takt med att människor blir äldre, ökar också andelen med funktionsnedsättning och sjukdomar. Detta medför

Läs mer

Strategi för måltider vid ordinära boenden

Strategi för måltider vid ordinära boenden Strategi för måltider vid ordinära boenden Antagen av kommunstyrelsen 2016-11-01 Omsorgsnämnden 2016-06-15 Antagen av: Kommunstyrelsen 208/2016 Omsorgsnämnden 52/2016 Dokumentägare: Förvaltningschef Konsult-

Läs mer

Kostpolicy inom Särskilda boenden i Gällivare kommun

Kostpolicy inom Särskilda boenden i Gällivare kommun Kostpolicy inom Särskilda boenden i Gällivare kommun 2011-02-24 Kostpolicy Inledning... 1 Mål... 2 Delmål... 2 Etik... 4 Ansvar... 4 Dokumentation... 7 Lagar, föreskrifter samt referenslitteratur... 8

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Kost Kosttillägg-Näringsdryck Fastställt av Eva Blomberg Regelverk Verksamhet HSL Vård och omsorg Utarbetad av Länsövergripande VKL, Petra Ludvigson Skapat datum 150525

Läs mer

Nutrition & risk för undernäring

Nutrition & risk för undernäring Nutrition & risk för undernäring 1 Vad ska vi ta upp? Näringslära Normal mathållning för äldre Åldrande och fysiologiska förändringar Sväljsvårigheter Olika koster och konsistenser Berikningar 2 3 Socialstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition. vid särskilt boende

Riktlinjer för kost och nutrition. vid särskilt boende 2007-08-22 VÅRD OCH OMSORG Riktlinjer för kost och nutrition vid särskilt boende 2(9) Bakgrund Kosten har stor betydelse för välbefinnandet. Ett fullvärdigt kostintag är en grundläggande förutsättning

Läs mer

Handlingsplan för nutrition- och kostområdet inom vård- och omsorg

Handlingsplan för nutrition- och kostområdet inom vård- och omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2008-05-22, 48, Ansvarig: Stefan Augustsson Revideras: Varje mandatperiod Följas upp: Reviderad 2012-02-15 Handlingsplan

Läs mer

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter NLL 2015-08 Kost till inneliggande patienter Bakgrund Maten och måltidsmiljön Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet. På sjukhuset kan den kliniska nutritionen vara

Läs mer

Vision. Syfte. Eksjö kommun - Småland som bäst. Matglädje för alla!

Vision. Syfte. Eksjö kommun - Småland som bäst. Matglädje för alla! Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25 91 Tillägg fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19 132 Revidering fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-21 161 Måltidspolicy Vision Eksjö kommun - Småland

Läs mer

Kostriktlinjer för socialförvaltningen

Kostriktlinjer för socialförvaltningen Kostriktlinjer för socialförvaltningen Större andel vegetabilier Kostavdelningen reviderar sina recept samt matsedlar för att få en större mängd vegetabilier. Socialförvaltningen främjar möjligheten att

Läs mer

Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör

Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör Äldre- och Handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1(5) 2006-05-09 Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör Bakgrund I oktober

Läs mer

Kost- & nutritionspolicy. Vård och Omsorg

Kost- & nutritionspolicy. Vård och Omsorg Kost- & nutritionspolicy Vård och Omsorg Antagen av Socialnämnden 2008-05-29 Senast reviderad 2012-09-21 Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Ett gott

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT 1(11) Hammarö 2008 RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT Antagen av servicenämnden 2008 2(11) Inledning Mat är ett av livets glädjeämnen. Maten är för många dagens höjdpunkt och innebär inte bara njutning

Läs mer

Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun

Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd Mat och näring - för sjuka inom vård och omsorg ligger till grund för kommunens riktlinjer.

Läs mer

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Åldrandet en individuell process. Ur Healthy Ageing profiles

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Förebygga och behandla undernäring

Förebygga och behandla undernäring SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-08-27 Förebygga och behandla undernäring God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Kosten är ett viktigt

Läs mer

Riktlinje för kvalitetskriterier kost

Riktlinje för kvalitetskriterier kost Riktlinje för kvalitetskriterier kost Dokumenttyp: Riktlinjer Giltligt f.r.o.m: 2016-09-01 Befattning: Leg dietist Sida 1 av 91 Version/D.nr: Uppdaterad 2016-08-24 Upprättad av: Anna Melin Andersen Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition Vård och Omsorg

Riktlinjer för kost och nutrition Vård och Omsorg Riktlinjer för kost och nutrition Vård och Omsorg 1. BAKGRUND... 5 2. MÅL... 5 3. MÅLGRUPPER... 5 4. DEFINITIONER... 5 5. KOSTREKOMMENDATIONER... 6 5.1. Måltidsordningen... 6 5.2. Matsedel... 7 5.3. Konsistensanpassning...

Läs mer

Rutinbeskrivning för förebyggande av undernäring

Rutinbeskrivning för förebyggande av undernäring 1 2017-02-08 ersätter 2015-01-20 Rutinbeskrivning för förebyggande av undernäring inom särskilt boende för äldre. Inledning Nutritionsbehandling ska betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling.

Läs mer

Strategi för måltider vid särskilda boenden

Strategi för måltider vid särskilda boenden Strategi för måltider vid särskilda boenden Antagen av kommunstyrelsen 2016-11-01 Omsorgsnämnden 2016-06-15 Antagen av: Kommunstyrelsen 208/2016 Omsorgsnämnden 52/2016 Dokumentägare: Förvaltningschef Konsult-

Läs mer

Måltidsverksamhet inom Hjo kommun

Måltidsverksamhet inom Hjo kommun Måltidsverksamhet inom Hjo kommun Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad Kommunstyrelsen 2015-10-14, 164 Senast reviderad Kommunstyrelsen 2016-08-24, 107 (2015-278) Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Riktlinje och rutin för att upptäcka risk för, förebygga och behandla undernäring

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Riktlinje och rutin för att upptäcka risk för, förebygga och behandla undernäring MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Riktlinje och rutin för att upptäcka risk för, förebygga och behandla undernäring Fastställd av SN 78 Den 29 september 2015 Sida Ersätter Utbytt

Läs mer

Måltidspolicy. Nässjö kommun

Måltidspolicy. Nässjö kommun Måltidspolicy Nässjö kommun Nässjö kommun ska ge matgästerna matglädje genom väl smakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service ges av kunnig och professionell personal.

Läs mer

Nutrition. Lokalt vårdprogram. Vård och Omsorgsboende. Äldreförvaltningen Sundbyberg Indikator Äldreförvaltningen. Referensdokument 2015-08-01

Nutrition. Lokalt vårdprogram. Vård och Omsorgsboende. Äldreförvaltningen Sundbyberg Indikator Äldreförvaltningen. Referensdokument 2015-08-01 Referensdokument Dokumentnamn Lokalt vårdprogram för Sundbybergs Stad gällande Nutrition Äldreförvaltningen Sundbyberg Indikator Äldreförvaltningen Fastställd av/dokumentansvarig MAS/Dietist Processindikator

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Riktlinje för kvalitetskriterier kost

Riktlinje för kvalitetskriterier kost Riktlinje för kvalitetskriterier kost Dokumenttyp: Riktlinjer Giltligt f.r.o.m: 2015-01-15 Befattning: Leg dietist Sida 1 av 111 Version/D.nr: Kvalitetskriterier för kost Upprättad av: Anna Melin Andersen

Läs mer

BILDSTÖD FÖR BRA SITTSTÄLLNINGAR UNDER MÅLTID

BILDSTÖD FÖR BRA SITTSTÄLLNINGAR UNDER MÅLTID EN GOD SITTSTÄLLNING GER FÖRUTSÄTTNINGAR TILL EN SÄKER SVÄLJNING OCH ETT BRA NÄRINGSINTAG Fötterna stabilt i golvet, med möjlighet att kunna flytta och ändra placering av fötterna Knäna i 90 graders vinkel.

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

och behandla undernäring.

och behandla undernäring. Socialförvaltningen Kvalitet- och utredningsavdelningen. MAS/Kostkonsulent Rutin för att upptäcka, förebygga och behandla undernäring Datum för beslut 2015 Reviderad 2018 Dnr Version 2.0 Rutin för att

Läs mer

Syfte Syftet med dokumentet är att få ett styrande dokument i det dagliga arbetet och ett stöd för kvalitetssäkring

Syfte Syftet med dokumentet är att få ett styrande dokument i det dagliga arbetet och ett stöd för kvalitetssäkring Kvalitetsmåltider Alla matgäster ska uppleva en trygghet i att maten som serveras i Marks kommun är god, näringsrik, väl sammansatt och säker avseende specialkoster och livsmedelshygien. Syfte Syftet med

Läs mer

RUTINBESKRIVNING. För nutritionsvårdsprocess. Särskilda boenden och korttidsboenden på Nacka Seniorcenter.

RUTINBESKRIVNING. För nutritionsvårdsprocess. Särskilda boenden och korttidsboenden på Nacka Seniorcenter. RUTINBESKRIVNING För nutritionsvårdsprocess Dokumentet gäller för Särskilda boenden och korttidsboenden på Nacka Seniorcenter. Inledning Undernäring och risk för undernäring är vanligt förekommande bland

Läs mer

Riktlinjer för måltider i särskilt boende, korttidsenhet och dagverksamhet inom äldrenämndens ansvarsområde

Riktlinjer för måltider i särskilt boende, korttidsenhet och dagverksamhet inom äldrenämndens ansvarsområde TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-05-28 Sida 1 (1) Diarienr AN 2019/00424-1.3.2 Vård och omsorgsförvaltningen Erika Barreby Epost: erika.barreby@vasteras.se Kopia till Äldrenämnden Riktlinjer för måltider i

Läs mer

Bra måltider grunden för en bra äldreomsorg!

Bra måltider grunden för en bra äldreomsorg! Bra måltider grunden för en bra äldreomsorg! 2018-10-18 Anna-Karin Quetel Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg Det ska vara gott att bli gammal! Vad är nytt i Livsmedelsverkets

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Vision Alla matgäster, äldre som yngre, erbjuds god nylagad, varm, och säker mat i en lugn och trevlig miljö. Maten produceras och distribueras så att den främjar både folkhälsa

Läs mer

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Kostpolicy - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Antagen Kommunfullmäktige 2008-08-18 134 Reviderad Kommunfullmäktige 2012-12-10

Läs mer

MAT OCH NÄRINGSGRUPPEN

MAT OCH NÄRINGSGRUPPEN NUTRITIONSPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG I OSBY KOMMUN 2011 Innehållsförteckning Bakgrund...4 Det normala åldrandet...4 Nutrition...4 Mat för äldre i Osby kommun...4 Vårdtagaren i centrum...4 Nutritionspolicy...5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Kostpolicy För Dals-Ed kommun

Kostpolicy För Dals-Ed kommun Kostpolicy För Dals-Ed kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet. Antagen i Kommunfullmäktige 2010-12-15 121 Datum: 2011-02-02 Kostpolicyn är utarbetad

Läs mer

Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling

Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling Handläggare Ingela Sunneskär Medicinskt ansvarig sjuksköterska 033-231341 ingela.sunneskar@bollebygd.se Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-03-26 30 1 (11) Riktlinje och handlingsplan för kost-

Läs mer

Svar på remiss om mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad

Svar på remiss om mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad Sida 1 (5) 2019-05-09 SDN 2019 06 13 Handläggare Anne-Christine Davidsson Telefon: 0850806005 Till Bromma stadsdelsnämnd Svar på remiss om mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad Förslag

Läs mer

(Livsmedelsverket, 2015)

(Livsmedelsverket, 2015) Enligt Folkhälsomyndigheten är det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att uppnå detta mål

Läs mer

Middag: Kött, fisk eller likvärdig komponent Potatis/ris/pasta Bröd och matfett Grönsaker kokta och/eller råa Måltidsdryck

Middag: Kött, fisk eller likvärdig komponent Potatis/ris/pasta Bröd och matfett Grönsaker kokta och/eller råa Måltidsdryck Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen Inledning I utvecklingsplanen för äldreomsorgen med sikte mot 2010 var ett av målen att utarbeta en riktlinje för kost. Målet är att måltidernas

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-11-20 Kostpolicy för äldreomsorgen 1. Mat som serveras inom Sollentuna kommuns äldreomsorg ska vara vällagad och god. Hänsyn ska tas

Läs mer

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Planera för våren 2013! Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Äldrecentrum arrangerar i samarbete med äldreförvaltningen utbildningar med olika teman inom ämnesområdet nutrition,

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

INLEDNING... 2 Syfte och mål... 2 Fastställande och revidering av riktlinjer... 2

INLEDNING... 2 Syfte och mål... 2 Fastställande och revidering av riktlinjer... 2 1 (12) RIKTLINJE Innehållsförteckning INLEDNING... 2 Syfte och mål... 2 Fastställande och revidering av riktlinjer... 2 MÅLTIDER INOM ÄLDREOMSORG... 3 STYRANDE LAGAR/Författningar... 3 ANSVARSFÖRDELNING

Läs mer

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen Äldreomsorgen Riktlinjer för kost Caroline Axelsson Socialnämnden beslut april 2006, Sn 06.132- Tel nr 10 58 68 730 Rev 2011-09-23 Rev 2012-09-03 1 (6) Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Läs mer

Implementering av SOSFS 2014:10. Förebyggande av och behandling vid undernäring

Implementering av SOSFS 2014:10. Förebyggande av och behandling vid undernäring Implementering av SOSFS 2014:10 Förebyggande av och behandling vid undernäring Maria Biörklund Helgesson Utredare Leg dietist, fil dr 2015-05-06 Det handlar om en massa olyckliga omständigheter. 2015-05-06

Läs mer

Kost och näring på äldreboenden

Kost och näring på äldreboenden Kost och näring på äldreboenden Näringsvården behöver bli mer systematisk Gemensam tillsyn (2004 05) Länsstyrelsen i Stockholm och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Kostpolicy. för äldreomsorgen

Kostpolicy. för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämnden vision/värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Verksamhetsansvariga Biståndshandläggare Att anpassa måltiderna efter den äldres önskemål kan innebära att respektera kulturella högtider, smak och tradition.

Läs mer

Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt?

Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt? Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt? Leg. dietist Sylvia Bianconi Svensson Dietistverksamheten Division Primärvård, Skånevård KrYH 2015-10 KOL och nutritionsstatus Undervikt Ofrivillig

Läs mer

Vid ett body mass index som understiger 22 anses en risk för undernäring för personer över 70 år föreligga och fortsatt riskbedömning ska ske.

Vid ett body mass index som understiger 22 anses en risk för undernäring för personer över 70 år föreligga och fortsatt riskbedömning ska ske. MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med nutrition Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det innebär att vården ska vara av god kvalitet,

Läs mer

Kostpolicy. Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008

Kostpolicy.  Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008 Kostpolicy Botkyrka kommun Förskola, skola och äldreomsorg Tryckt: Februari 2008 Botkyrka kommun, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, Tel: 08 530 610 00, www.botkyrka.se www.botkyrka.se/halsaochkostt Foto:

Läs mer

Förslag till nya råd om måltiderna i äldreomsorgen

Förslag till nya råd om måltiderna i äldreomsorgen Förslag till nya råd om måltiderna i äldreomsorgen med de äldre i centrum Anna-Karin Quetel Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, Livsmedelsverket Monica Pehrsson Socialstyrelsen

Läs mer

Rutin för kost och nutrition

Rutin för kost och nutrition 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150401 Gäller från och med: 150401 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, MAS

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Reviderad av utbildningsnämnden: 2019-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Ansvar...

Läs mer

Kostpolicy och. handlingsplan. För särskilda boenden och äldre som bor på gruppbostad inom LSS i Simrishamns kommun

Kostpolicy och. handlingsplan. För särskilda boenden och äldre som bor på gruppbostad inom LSS i Simrishamns kommun Kostpolicy och Maj månad 2005. Reviderad november 2009. Omslagsbild: Tina Schedvin handlingsplan För särskilda boenden och äldre som bor på gruppbostad inom LSS i Simrishamns kommun Socialförvaltningen

Läs mer

Kost- och måltidspolicy för Mjölby kommun. Världsvan & Hemkär

Kost- och måltidspolicy för Mjölby kommun. Världsvan & Hemkär Kost- och måltidspolicy för Mjölby kommun Världsvan & Hemkär Förord Vårt mål är att alla matgäster ska känna trygghet i att Mjölby kommun serverar god, vällagad och näringsrik kost i förskolan, skolan

Läs mer

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun 2012-05-29 Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Syfte Det här dokumentet är framtaget i syfte att ge riktlinjer för att uppfylla de mål som finns angivna i Kungälvs kommuns

Läs mer

Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen

Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen Innehållsförteckning Bakgrund 1 Matsedel 1-2 Konsistensanpassad kost 3 Specialkost 3 Måltidsordning och nattfasta 4 Måltidsmiljö 4-5 Riskbedömning, utredning

Läs mer

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM KOSTPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Inledning I Haninge kommun serveras mat varje dag till drygt 15 000 barn, elever, vuxna och äldre inom måltidsverksamheterna i förskola, skola,

Läs mer

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Del 2 Reviderad 2013 På uppdrag av tekniska nämnden har en livsmedels- och måltidspolicy samt riktlinjer för Västerviks

Läs mer

Teori - Mat och näring

Teori - Mat och näring Teori - Mat och näring Webbplats Kurs Anpassad bok Utskriven av Socialstyrelsen utbildning Ett fall för teamet Teori - Mat och näring Gästanvändare Datum lördag, 12 oktober 2019, 19:01 Mat och näring:

Läs mer

BILDSTÖD FÖR BRA SITTSTÄLLNINGAR UNDER MÅLTID FÖR SÄKRARE SVÄLJNING OCH ÖKAT NÄRINGSINTAG HOS ÄLDRE OCH SJUKA

BILDSTÖD FÖR BRA SITTSTÄLLNINGAR UNDER MÅLTID FÖR SÄKRARE SVÄLJNING OCH ÖKAT NÄRINGSINTAG HOS ÄLDRE OCH SJUKA BILDSTÖD FÖR BRA SITTSTÄLLNINGAR UNDER MÅLTID FÖR SÄKRARE SVÄLJNING OCH ÖKAT NÄRINGSINTAG HOS ÄLDRE OCH SJUKA 1 ÄTA OCH SVÄLJA Ätandet brukar delas in i fyra faser. Sittställningen påverkar kroppens funktion

Läs mer

Kunskap och inspiration för dig som arbetar med äldre Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap och inspiration för dig som arbetar med äldre Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap och inspiration för dig som arbetar med äldre Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och brett ämne! Måltiderna är centrala

Läs mer

Bra mat vid Parkinsons sjukdom Susanne Lewan, leg dietist Klinisk nutrition, SUS Lund

Bra mat vid Parkinsons sjukdom Susanne Lewan, leg dietist Klinisk nutrition, SUS Lund Bra mat vid Parkinsons sjukdom 181205 Susanne Lewan, leg dietist Klinisk nutrition, SUS Lund Föreläsningens innehåll Kort näringslära Bra mat utifrån matcirkeln Vanliga nutritionsproblem vid Parkinsons

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer för kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Riktlinjer för kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Sektor/enhet: Vård och äldreomsorg Ansvar: Verksamhetschef HSV Beslutsinstans: Vård och äldreomsorg Antagen:

Läs mer

Riktlinjer för kosthållning

Riktlinjer för kosthållning Riktlinjer för kosthållning Beslutsdatum 2018-06-13 Diarienummer 2018KS/0719 Reviderat - Lagstadgat styrdokument - Ersätter styrdokument Kostpolicy Uppföljning Årligen i miljöbokslutet. I halv- och helårsbokslut.

Läs mer

Kostpolicy för Bjuvs kommun

Kostpolicy för Bjuvs kommun Kostpolicy 1 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd att se framemot. Njutning, nödvändig näring

Läs mer

D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall

D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall Vid personcentrerad omvårdnad sätts personen och inte sjukdomen främst. Det är individens personlighet och upplevelse av verkligheten som ska vara utgångspunkten. Ett par

Läs mer