Kvalitetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/2012 Avesta Centrala förskoleområde Avesta, datum: Förskolechef: Ulla Elvermark Utvecklingsledare: Siv Holm, Anette Aspgren Resultatenhetschef: Karin Vestman 1

2 Kvalitetsredovisningen ska ge en samlad bild av enheten/verksamhetens resultat och beskriva strategier för verksamhetsutveckling Riktlinjer och referensmaterial inför Kvalitetsredovisningen Nationella styrdokument, Skollag och läroplan Kommunala styrdokument, verksamhetsmål i Mål- och budgetdokumentet Verksamhetsplaner Inför Kvalitetsredovisningen Planera för aktuell arbetsgrupp och tillvägagångssätt inför arbetet med resultatuppföljning och redovisning Arbetsgång Samla in underlag/resultatbilder Analysera resultat Dra slutsatser Identifiera utvecklingsområden Planera för utveckling Under varje huvudrubrik presenteras en resultatbild, analys och utvecklingsstrategi

3 Förskoleområdet Innehållsförteckning Sid nr. Förskoleområde/organisation 1. Normer och värden 1.1 Likabehandlingsarbete/Likabehandlingsplan 1.2 Barnhälsoteam 2. Barns delaktighet och inflytande 3. Utveckling och lärande 3.1 Språk 3.2 Matematik 3.3 Naturvetenskap och teknik 3.3 Hållbarhet 3.4 IT 4. Kvalitetsenkät 5. Implementeringsarbete, Lpfö 98/ Planering/genomförande 5.2 Pedagogiskt ledarskap 6. Hem och förskola 6.1 Inskolningsenkät 6.2 Föräldrasamverkan 7. Kompetensutveckling 7.1 Individnivå 7.2 Verksamhetsnivå 8. Bildningsstyrelsens verksamhetsmål 8.1 Genomförande och måluppfyllelse 9. Identifierade utvecklingsområden

4 Förskoleområde/organisation Avesta centrala förskoleområde består av 7 förskolor med 23 avdelningar varav en förskola är dygnetrunt-förskola med 2 avdelningar. Antal flerspråkiga barn inom området: Blåkullen/Montessorihuset 30 barn fördelat på följande språk Arabiska, Turkiska, Kurdiska, Dari, Engelska, Wolof, Franska, Kirundi, Bosniska, Somaliska, Asyriska, Filipinska, Talalog, Ryska, Thai. Tjädern Lust o Lära 5 barn fördelat på följande språk Arabiska, spanska, Ryska. Prästkragen 29 barn fördelat på följande språk Tjetjenska, Arabiska, Kurdiska, Kurmani, Thai, turkiska, Ryska, Bosniska. Skruvlådan har 1 barn som talar Arabiska. Bergsnäs har 1 barn som talar turkiska. Violen 5 barn fördelat på följande språk Tyska, Spanska, Finska. Talgoxen 4 barn fördelat på följande språk turkiska, Lettiska, Thai, Finska. 1. Normer och värden Pedagogerna arbetar med ett förhållningssätt utifrån ICDP, BHT regelbundet med specialpedagog där fokus mer och mer legat på dilemman i pedagogiska vardagen, incidentrapporter tas upp på BHT, arbetet med flerspråkighet-mångkultur har skett dels genom att vi har en modersmålspedagog, och dels genom pedagogernas medvetna förhållningssätt i mötet med föräldrar-barn med annan kultur. Genom arbetet med ICDP har pedagogerna blivit mer medvetna om sin egen betydelse i alla möten med barn och föräldrar, genom BHT-mötena har pedagogerna fått mer möjlighet att samtala kring pedagogiska dilemman som lett till utveckling i verksamheten(praxisalfabetet, bilder, förhållningssätt) Genom att ta upp incidentrapporter på BHT har pedagogerna identifierat utvecklingsområden och gjort kartläggning/handlingsplaner och, detta har bidragit till fördjupad medvetenhet hos pedagogerna. Arbetet med flerspårkighet, bla med modersmålspedagog, har lett till att barnens självkänsla har stärkts. Utvecklingsstrategi att göra en återkoppling och handlingsplan med de pedagoger som gått förskolelyftet kring flerspråkighet, utveckla BHT-mötena till mer lärtillfällen/kompetensutveckling för pedagogerna. Lärgrupper? 1.1 Likabehandlingsarbete/Likabehandlingsplan Alla förskolor har en egen likabehandlingsplan som innehåller en kartläggning av rummen både ute och inne. Utifrån kartläggningen arbetades fram förändringar/förbättringar som följs upp, analyseras och utvärderas regelbundet utifrån behov i aktuell barngrupp. Arbetet med incidentrapporter har medfört dialoger och reflektioner i arbetslaget som i sin tur har lett till handlingsplaner/åtgärder som dokumenteras och utvärderas. Som utvecklingsområde ser vi att vi behöver än mer hitta en systematik i arbetet med incidentrapporter, kartläggning och analys, uppföljning, utvärdering av dessa. Att vi årligen gör en ny likabehandlingsplan. 1.2 Barnhälsoteam Specialpedagogen har möten på respektive förskola med en representant från varje arbetslag ca 1

5 ggr/mån. På mötena pratar pedagogerna om aktuella pedagogiska dilemman där man kan behöva tips och råd av specialpedagogen/kollegor för att utveckla arbetet i barngruppen. Specialpedagogen finns också med i arbete när ärenden behöver vidare till utredningar och andra kontakter med BVC, Hab, soc mm. Ärenden som behöver vidare kommer vidare men det är ibland långa väntetider. När en förskola inte har så mycket ärenden fungerar BHT som ide forum för samtal kring den pedagogiska vardagen. Ett utvecklingsområde är att specialpedagogen i förebyggande syfte är ute i barngrupperna utan speciellt ärende. Reflektioner från dessa besök kan sedan bli samtalsämnen på BHT-mötena. 2. Barns delaktighet och inflytande Genom pedagogernas medvetna förhållningssätt i alla möten i vardagen får barnen inflytande och blir delaktiga i sin vistelse på förskolan. Att pedagogerna intar ett barnperspektiv och är närvarande. Exempel på vad vi gör är barnråd, intervjuer, önskedag, egna sånglådor, temapåsar för de minsta barnen, möjlighet att välja om man vill vara ute/inne. Barnen vill/törs komma med sina synpunkter och tankar när de känner att de blir lyssnade på att de är viktiga! Detta ger trygga och glada barn som visar självständighet och nyfikenhet för att prova nya saker. Ett utvecklingsområde är att arbeta med förhållningssätt och bemötande mellan kollegor i arbetslaget. Att ha en samsyn om grundverksamheten. Att våga/tillåta varandra att vara olika och kunna se varandras tillgångar, ge varandra positiv förstärkning, tänka högt tillsammans och ställa frågor. Att behålla vårt gemensamma förhållningssätt genom att reflektera, analysera och utvärdera vårt pedagogiska arbete tillsammans med kollegor. 3. Utveckling och lärande Pedagogerna möter barnen där de befinner sig i utvecklingen och ger dem utmaningar genom att medvetet skapa lärmiljöer efter barnens intresse och behov. Pedagogerna har medvetet arbetat med ICDP-dialogerna. Arbete med reviderade läroplanen. Fokus har flyttats från barnen till verksamheten och medvetenheten hos pedagogerna har medfört att de har utvecklat arbetsprocesser där man delar in och arbetar med barn i mindre grupper, tvärgrupper och reflektioner sker i närmaste arbetslaget men även med andra kollegor. Vi ser att på de förskolor där man arbetar tematiskt är barnen delaktiga, det blir ett mångsidigt lärande och sammanhängande/röd tråd i verksamheten, föräldrar blir också delaktiga och involverade. Pedagoger och ledning kommer under nästa läsår att arbeta med reflektionsprotokoll för att fördjupa förståelsen och se barnens lärprocesser. 3.1 Språk Pedagogerna har medvetna samtal i alla möten, använder mycket ord/broderar språket. Att i vardagen benämna det vi gör med ord, upprepa, ställa öppna frågor stimulerar också språket. Vi använder bla sånger, rim o ramsor, språkpåsar, sagoläsning, språkträning/samlingar, praxisalfabetet

6 för att stimulera språket. Att kunna lyssna på varandra, berätta för varandra, taltid. Att ge barn med flera språk möjlighet att lära sig svenska och utveckla sitt modersmål. Att använda sagor, sånger, bilder och andra material på olika språk. Barnen blir stärkta i att våga prata och kommunicera och göra sig förstådda i samspel med både barn och vuxna. Utvecklingsområde att använda praxisalfabetet i grupperna, möta och stimulera barn med flerspråklighet. Att under året se till att det på alla förskolor finns språkväska som föräldrarna ges möjlighet att låna hem. 3.2 Matematik Medvetna samtal i vardagsituationerna, vardagsmatematik, använder matematiska begrepp, matematikväskor och påsar, spel, böcker, bilder, olika byggmaterial, bygg och konstruktionslek, ögonblickspedagogik (här och nu), pedagogiska miljöer ute och inne som stimulerar och utmanar till matematiskt problematiserande. Vi ser hur barnen använder de olika begreppen i sin vardag i samtal och lek. Genom att vi dokumenterar lärprocesserna gör vi också föräldrarna delaktiga i barnens lärande och utveckling. Ett utvecklingsområde är att under året se till att det på alla förskolor finns matematikväska som föräldrarna ges möjlighet att låna hem. 3.3 Naturvetenskap och teknik Uppmuntra till problemlösning och forskande nyfikenhet. På förskolorna arbetar vi med NTA Jämföra-mäta, Vatten o Luft. Vatten och Luft ges möjlighet till barn i alla åldrar att uppleva och delta i. Uterummet används dagligen för naturvetenskap och teknik, och är under ständig utveckling med enkla medel utifrån barnens intresse och behov. Utvecklande material som används inomhus är limpistoler, experimenthyllor( med ex vattenexperiment, blåsa bubblor), sandlek (tvättad sand :Fogsand) vattenbord, använder olika material för att ösa-hälla såsom risgryn, sand, makaroner, vatten, dunkar med olika material i där barnen får uppleva och utforska olika tyngder, återvinningsmaterial, Gränslösa ideér, snickarbänk, magneter, förstoringsglas, prismor, kikare, ljusbord, overheadapparater, följa livet i en fågelholk via Avesta tidnings Kvitter, Pedagogerna är viktiga med sitt förhållningssätt i mötet kring vardagsteknik.(alla rutinsituationer). Ett utvecklingsområde är att under året ta fram olika teknikplattor för barn i olika åldrar där de får uppleva, upptäcka, utforska. 3.3 Hållbarhet Vi arbetar med sopsortering på olika sätt på förskolorna. Bla genom att samla barnen innan man går till återvinningsstationen för att se var/vad man sorterar. Det finns sopsortering med plast, glas, plåt, papper på de flesta förskolorna. Att så/plantera och prata med barnen vad som behövs för att ett frö ska växa är ett sätt att visa på kretsloppet, naturpåse där barnen ser vad som hör till naturen och vad är skräp. Mulleverksamhet på flera förskolor, tyghanddukar. Ser att barnen utvecklar kompetens och ett lärande kring Hållbarhet. Pedagogernas medvetna förhållningssätt är även här viktigt för att möta

7 barn och föräldrar på ett bra sätt kring hållbarhet. Ett utvecklingsområde är att implementera Grön flagg på några förskolor i området. 3.4 IT Kamera används som ett dokumentationsverktyg på alla förskolor. Projektor används i verksamheten vid filmvisning, föräldramöten, speciella teman/dagar, diktafon. Datorn används i pedagogiska verksamheten som kunskapskälla, spel, dokumentation, se/höra danser, sagor, musik från olika länder och kulturer, UR-program som också finns på många språk. Mobiltelefoner på förskolorna där SMS används som information och kommunikation med föräldrar är ett bra komplement. Tekniska hjälpmedel är ett bra verktyg/sätt att följa och dokumentera barnens lärprocesser. Viktigt att hitta balans i användandet, att pedagogerna är närvarande i mötet med barnen. Utvecklingsområden inom IT är att utveckla användandet av Pingpong, Ipad/läsplattor i den pedagogiska verksamheten, dokumentation. 4. Kvalitetsenkät 5-årsenkät ska göras jämna år, nästa gång 2014, och kvalitetsenkät utifrån Kvalitetsidén görs ojämna år, nästa gång Implementeringsarbete, Lpfö 98/10 Implementeringsarbetet har skett på APT och med nyckelpersonerna på riktade möten, riktad litteratur och föreläsningar, användande av skolverkets och högskolans material. Ökad medvetenhet där pedagogerna använder läroplanen i sin vardagliga pedagogiska verksamhet. Resultatbilden/lotusblomman har även den ökat och skapat fördjupad nyfikenhet hos pedagogerna på sitt uppdrag. Genom en fördjupad medvetenhet kring barnens lärprocesser har pedagogerna gjort föräldrarna mer nyfikna och delaktiga i verksamheten och barnens läprocesser. Utvecklingsstrategi är att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. 5.1 Planering/genomförande

8 Under året 2011 och vt 2012 har vi arbetat med implementering av reviderade läroplanen. Vi har arbetat med nyckelpersonerna både som stor grupp och i mindre grupper och på APT. ( se handlingsplan). I samtal med nyckelpersonerna framkom önskemål att AnnaKarin Söderström ska ge all personal påfyllning kring kärnprocessen. I januari 2012 var alla pedagoger med på en halvdag tillsammans med Annakarin. Vi ser att detta var en bra dag för alla som har skapat många bra samtal och en större förståelse/kunskaper för kärnprocessen som verktyg i den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna har efterlyst den röda tråden kring vår verksamhet, och därför har en pärm, Pedagogisk plattform, sammanställts där allt material, styrdokument som rör vår pedagogiska verksamhet finns. Som utvecklingsområde ser vi att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete, och dokumentation. 5.2 Pedagogiskt ledarskap Ledningsgruppen har träffats regelbundet för att planera verksamheten. Det blir ofta brandkårsutryckningar och därmed splittrade möten med svårigheter att ha fokus på bestämda ämnen. En del i ledningen upplever osäkerhet i sin roll som pedagogisk ledare. Utvecklingsstrategi att strukturera ledningsmötena, att ledningsgruppen mer tillsammans leder APT och fokusmöten. Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån gemensamma pedagogiska målplaner för Avesta centrala förskoleområde. Utarbeta handlingsplan för pedagogiskt ledarskap i vår ledningsgrupp. 6. Hem och förskola Under året har vi arbetat fram en föräldradeklaration tillsammans med pedagogerna utifrån det svar vi fick på enkäten Föräldradeklarationen används i samtal med föräldrar och i den löpande verksamheten. Väl fungerande inskolningar utifrån handlingsplan. Efter utvärdering av handlingsplanen har vi tillsammans med nyckelpersonerna reviderat planen för att säkerställa arbetet kring inskolning. Vi har alltid med tolk i första samtalet och även vid inskolning om behov finns. Modersmålspedagogen i området finns också tillgänglig vid behov i pedagogens dagliga möte med föräldrarna. Föräldradeklarationen har varit ett fokusområde under året där pedagogerna fått tid och fortbildning. De handlingsplaner och den föräldradeklaration vi har bidrar till att skapa professionella möten pedagog-förälder och är ett stöd för pedagoger och ledning när en kollega eller anställd brister i sitt uppdrag i mötet. Viktigt att vi fortsätter att kommunicera föräldradeklarationen på APT, föräldramöten och planeringsmöten. Idag får ledning i större utsträckning frågor av föräldrar om att besöka olika förskolor innan man bestämmer vilken förskola man ska välja. Att ha en professionell och informativ hemsida är ett utvecklingsområde, liksom Välkommenhäftet för respektive förskola. 6.1 Inskolningsenkät

9 Inskolningsenkät lämnas till alla föräldrar efter inskolningens slut, och sammanställs 1ggr/år. Resultatet är väldigt bra men vi kan kommunisera resultatet med pedagogerna bättre. Ett utvecklingsområde för att säkerställa arbetet med inskolningen är att enkäten ska komma oss tillhanda sista dagen på inskolningen. 6.2 Föräldrasamverkan Hämtning, lämning, hembesök, utvecklingssamtal, föräldramöte, vårfest, lucia, dropin, öppet hus, erbjudande att vara med i verksamheten en dag, föräldradeklaration, inskolningssamtal, ICDPförhållningssätt, erbjuda samtalstid där båda vårdnadshavarna kan delta, information och samtal för båda vårdnadshavarna när de är separerade, tolk vid samtal med vårdnadshavare med annat modersmål, det finns möjlighet till modersmålsstöd(arabiska, tyska, Ryska, Finska, engelska, Spanska) i området vid enklare samtal. Föräldrars inflytande och delaktighet ges vid de olika samtalen, alla möten i vardagen och vid föräldramöten. Pedagogerna upplever att de har bra redskap för att vara professionella i mötet med föräldrar. Modersmålspedagogen ser personalen är ett bra stöd till föräldrar och barn med modersmål Arabiska. Barnen har också fått en bättre status i sin grupp. Handlingsplanen för inskolning och utvecklingssamtal har bidragit till att pedagogerna ser ett större engagemang och nyfikenhet hos föräldrarna kring barnens lärprocesser. Ett utvecklingsområde är att systematiskt kvalitetssäkra arbetet med föräldrasamverkan, att i första samtalet ge föräldrarna erbjudande om att besöka förskolan under en dag (revidera checklistorna för ledning och pedagoger)att varje förskola har en inbjudan till föräldrarna om besök på förskolan. 7. Kompetensutveckling Matematikcirkel och ICDP-dialogerna har vi arbetat med på APT-träffar under Förskolelyftet i kurserna dokumentation, språk och matematik, implementeringsarbete boken Återerövra yrkesrollen, föreläsning kring barns inflytande med Elisabeth Arnér, föreläsning med Sara Lund Kvinnor, män och alla vi andra, fördjupning i kärnprocessen med Anna-Karin Söderström. Pedagogernas fördjupade kunskaper i matematik och ICDP visar sig i hur de möter barnen, planerar de pedagogiska miljöerna och ser på barnens lärprocesser. Utifrån implementeringsarbetet med tillhörande litteratur har mer medvetna dialoger om förskollärarens roll-ansvar/arbetslagets ansvar och fördelning förts i personalgrupperna. Fördjupningen med Anna-Karin bidrog till att pedagogerna känner sig mer säkra och använder de material vi har i kärnprocessen. Utvecklingsstrategi att i årshjulet lägga in sammanställning och uppföljning av medarbetarnas utvecklingssamtal, pedagogerna ska utveckla ett reflekterande arbetssätt med hjälp av pedagogisk dokumentation på förskolan. Detta sker på APT och den gemensamma reflektionstiden i arbetslagen med stöd av ledning och nyckelpersoner, att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete, utveckla arbetet med ICDPdialogerna, fortbildning för Montessoripedagogerna. Att ha verksamhetsdagar där pedagogerna får komma ikapp och arbeta med det som redan är i gång. Att få lyssna på en inspirerande föreläsare, och även riktade föreläsningar om ADHD, ADD, Autism. Att använda de kompetenser vi har i området för att få ideér, inspiration för att utveckla skapande i den pedagogiska verksamheten.

10 7.1 Individnivå Litteratur: En bra start (Tarja Astrén, Annsofie Sohlström, Helena vidlund) Förskolelyftet (Åsa Engholm, Carina Carlsson, Tina Sundström) Litteratur: Vi-känsla (Pedagoger på Bergsnäs) Temapåsar( pedagoger Mattisborgen) NTA- utbildningar (se separat dokumentation), Litteratur om autism (Carina Glad) Mulle utbildning (se separat dokumentation).genom att pedagogerna har fått redovisa det de gjort har alla pedagoger fått ta del av deras kunskaper som sedan har påverkat lärmiljöerna i verksamheten på ett positivt sätt. Talgoxens pedagoger har gjort studiebesök till Borlänge och Falun på nattöppna förskolor, studiebesök till Våga Vilja angående arbetet med smartboard och Ipad/läsplattor, studiebesök inom områdets förskolor för att se varandras lärmiljöer. 7.2 Verksamhetsnivå Matematikcirkel, ICDP-dialogerna, Elisabeth Arne rs föreläsning Barnsinflytande, fortbildning med Anna-Karin Söderström. 8. Bildningsstyrelsens verksamhetsmål En handlingsplan för implementering av reviderade läroplanen har upprättas (se dokument), vi har förhandlat om barnskötartjänster till förskollärartjänster, Skollagen och läroplanen finns väl tillgänglig för pedagogerna, en del barngrupper deltog tillsammans med konstnärer utifrån temat I sagans värld i Verket, besök hos Vicenterna i Vicentparken, bjudit in förskoleklasspedagoger till informationsmöte om förskolans verksamhet. Informationsmötet upplevdes som positivt och en nystart på samarbete över gränserna både vad gäller kompetensutbyte, tips och ideér. Utvecklingsstrategi är att förskolan Violen arbetar för att bli en kulturförskola, att i arbetet med reviderade läroplanen utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete, att förskolans pedagoger blir inbjudna till informationsmöte av förskoleklasspedagogerna hösten Genomförande och måluppfyllelse Implementering av läroplanen måluppfyllelse på skala 10/10. Andel ökad högskoleutbildad personal-måluppfyllelse: 2 Bsk-tjänster är omförhandlade till förskollärartjänster. Personal vara väl förtrogen med (skollag)-läroplan måluppfyllelse på skala 8/10. Ökat kulturutbud i kommunens

11 förskolor har inte aktivt arbetat med att öka kulturutbudet. 9. Identifierade utvecklingsområden Systematiskt kvalitetsarbete, Pingpong, arbete med läsplattor i pedagogiska verksamheten, ICDPförhållningssätt mer riktat på mötet pedagog-pedagog/arbetslagets roll och ansvar, ICDP-dialogerna barn-pedagog, öka antalet pedagoger med NTA-kompetens i vatten, luft,jämföra-mäta, Revidera årshjul för förskolan, ledning och årshjul för respektive hemvist tas fram. Information mellan pedagoger ska ske bla via loggbok i varje arbetslag dagligen, information från ledning via pingpong.

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-08-12 Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/2012 Förskola Avesta, datum: 2012-09-17 Resultatenhetschef: Bengt Albertsson och Karin Vestman 1 Bildningsförvaltningens resultatenhet, förskola/grundskola

Läs mer

Avstämning: Kontinuerligt på reflektioner och arbetslagsledarträffar, APT

Avstämning: Kontinuerligt på reflektioner och arbetslagsledarträffar, APT Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2015/2016 FSO Kompassen 1.Förvaltningens åtagande Barn och vårdnadshavare upplever att de är trygga

Läs mer

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Förskolan Talgoxen Datum: 2011-05-9 Utvecklingsledare: Siv Holm Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3 1.2

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-12-12 Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Förskola Datum: 2013-12-12 Resultatenhetschef: Karin Vestman och Bengt Albertsson 1 Kvalitetsredovisningen ska ge en samlad bild av enheten/verksamhetens

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Hästens förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision

Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Hästens förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision Förvaltning för livslångt lärande 2015 Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Hästens förskola Förutsättningar 76 platser Fyra avdelningar, Röd, Grön, Gul och Blå 1-5 år 14st. förskollärare/barnskötare

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen 2017-2018 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2015 2016 2 (7) Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

2015/16. Verksamhetsplan, Förskolan Rödluvan. Hållén, Alexandra Förskolan Rödluvan 2015-09-02

2015/16. Verksamhetsplan, Förskolan Rödluvan. Hållén, Alexandra Förskolan Rödluvan 2015-09-02 2015/16 Verksamhetsplan, Förskolan Rödluvan Hållén, Alexandra Förskolan Rödluvan 2015-09-02 Organisation... 2 ledning/administration... 2 Pedagogisk personal... 2 Arbetmiljö... 2 Verksamhet... 3 Styrdokument...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Avesta centrala förskolområde

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Avesta centrala förskolområde 2014-06-23 Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Avesta centrala förskolområde Datum:2014-06-23 Förskolechef: Maria Lederud Utvecklingsledare: Siv Holm, Anette Aspgren Resultatenhetschef: Karin Vestman

Läs mer

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare.

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare. Rektorsområde 1 Fredrik Juthman Resultatenhetschef Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare Maud Granberg förskoleassistent Irené Björklin Specialpedagog Anette Aspgren

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lillegården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lillegården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Lillegården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Lokal arbetsplan 2014/15

Lokal arbetsplan 2014/15 Lokal arbetsplan 2014/15 Innehållsförteckning 1. Syfte och metod 2. Verksamhetsbeskrivning Vendelsömalms förskolor 3. Systematiskt kvalitetsarbete 4. Prioriterade Målområden och förbättringsplan 5. Genomförande

Läs mer

Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Lejonkulan

Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Lejonkulan Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Lejonkulan 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Matildelunds förskola, avdelning Lejonkulan läsåret 2015/2016 Enhet Matildelunds förskola, Lejonkulan

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken Systematiskt Kvalitetsarbete Tufvan, Duvan och Fisken Styrdokumenten I skollagens fjärde kapitel 3 står det att förskolan skall bedriva systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att kontinuerligt planera,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18 Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola Ht -17/Vt -18 Beskrivning av förskolan Ryrsjöns förskola är belägen i Göta med närhet till skog, äng och sjö. I dagsläget är det två avdelningar på förskolan, Gläntan

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Årsplan Läsår 13/14 Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Beskrivning av förutsättningar Upptagningsområde Antal avdelningar Antal barn Antal personal Varav barnskötare

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Sädesärlan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun Systematiskt kvalitetsarbete En arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig och där utgångspunkten alltid är densamma, att identifiera

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

2013/14. Verksamhetsplan, Förskolan Rödluvan. Hållén, ALexandra Förskolan Rödluvan

2013/14. Verksamhetsplan, Förskolan Rödluvan. Hållén, ALexandra Förskolan Rödluvan 2013/14 Verksamhetsplan, Förskolan Rödluvan Hållén, ALexandra Förskolan Rödluvan 2013-09-02 Organisation... 2 Skolledning/administration... 2 Pedagogisk personal... 2 Styrdokument... 2 Personal... 3 Fortbildning...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Väsby förskola. hösten våren 2017

Verksamhetsbeskrivning. Väsby förskola. hösten våren 2017 Verksamhetsbeskrivning Väsby förskola hösten 2016- våren 2017 På Väsby förskola arbetar vi inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vår verksamhet bedrivs i demokratiska former som lägger grunden

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-09-05 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande

Läs mer

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013

Kvalitetsredovisning 2013 Kvalitetsredovisning 2013 Verksamhetsåret 2012/2013 Renfanans förskola Ansvarig förskolechef: Birgit Wikström 1 1. Förutsättningar Renfanans förskola Verksamhetsåret 2012/2013. Renfanans förskola ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Lokal verksamhetsplan Förskolan

Lokal verksamhetsplan Förskolan Lokal verksamhetsplan Förskolan Område B Förskola Söderköpings kommun Läsåret 2016/2017 Söderköpings Vision 2020 Nationella mål Mål och resursplan KF Skolplan BUN Verksamhetsplan BUN Uppföljningsplan BUN

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet 130422 Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet Varje gång du gör något som barnet kan göra själv tar du bort möjligheten för barnet att lära sig lära Det är utvecklande för barnet att

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2015-2016 Organisation Avdelning: Planeten Åldersindelning (antal per födelseår): 2011-2 st 2012-7 st 2013-4 st 2014-5 st 2015-1 st Antal barn: 19 Antal pojkar:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Läsåret 2014-2015 Förskolans värdegrund och uppdrag Att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga kriterier Barnen känner tillit

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-05-06 Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/2012 Skolbarnomsorg FRITIDSHEMMEN INOM AVESTA CENTRALA RO MARKUSSKOLAN OCH BERGSNÄSSKOLAN ROSEN ELDEN ÖRNEN BLIXTEN RAKETEN Avesta, 2012-06-18 Rektor: Marie-Ann

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

Arbetsplan. Verksamhetsår 2016/2017 Kullen förskola. Inledning. Örebro kommun orebro.se

Arbetsplan. Verksamhetsår 2016/2017 Kullen förskola. Inledning. Örebro kommun orebro.se Arbetsplan Verksamhetsår 2016/2017 Kullen förskola Inledning Arbetsplanen för Kullens förskola bygger på Lpfö-98 reviderad 2016, ÖSB övergripande strategi och budget, kvalitetsrapport, brukarenkät samt

Läs mer

Lokal Arbetsplan 2015/2016

Lokal Arbetsplan 2015/2016 150526 Lokal Arbetsplan 2015/2016 Gemensam grund Lars Wivallius förskola Sagans förskola Lillstugans förskola Larsgårdens förskola Förvaltningen Förskola och Skola Sydväst Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsrapport - Hillareds förskola Juni Malin Berndtsson förskolechef

Kvalitetsrapport - Hillareds förskola Juni Malin Berndtsson förskolechef Kvalitetsrapport - Juni 2016 Malin Berndtsson förskolechef Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2.

Läs mer

En gång i månaden har förskolan en arbetsplatsträff (APT). Tiden för detta möte är förlagd till kvällen så att all personal ska kunna närvara.

En gång i månaden har förskolan en arbetsplatsträff (APT). Tiden för detta möte är förlagd till kvällen så att all personal ska kunna närvara. UKF: Enhetsplan KYRKSKOLANS FÖRSKOLA 1. Verksamhetsbeskrivning Kort beskrivning av avdelningens/enhetens verksamhet. Avdelning: Läsår 2011/2012 Kyrkskolans förskola består av två avdelningar, 1-3 år med

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Pelikanen

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Pelikanen Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Liatorps förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Liatorps förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Liatorps förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan... 3 2. Årets utvecklingsområden... 4 3. Normer och värden... 4 4. Utveckling och lärande...

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Förskoleverksamheten 2014-05-13 Björnligans förskola Skolområde2 Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Nuläge Björnligans förskola har 37 barn placerade som är fördelade på två avdelningar,

Läs mer

Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016

Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016 Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Matildelunds förskola, avdelning Vargavrån läsåret 2015/2016 Enhet Matildelunds förskola, Vargavrån

Läs mer

Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 för Avesta förskolor

Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 för Avesta förskolor Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 för Avesta förskolor Datum:2010-05-04 Johanna Johansson Controller Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost

Arbetsplan 2015/2016 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Arbetsplan 2015/2016 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Förskolechef Susanne Carlsson Innehållsförteckning 1. Inledning 2.. Läroplansmål Normer och värden 3. Läroplansmål Utveckling och lärande 4. Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer