Kvalitetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/2012 Avesta Centrala förskoleområde Avesta, datum: Förskolechef: Ulla Elvermark Utvecklingsledare: Siv Holm, Anette Aspgren Resultatenhetschef: Karin Vestman 1

2 Kvalitetsredovisningen ska ge en samlad bild av enheten/verksamhetens resultat och beskriva strategier för verksamhetsutveckling Riktlinjer och referensmaterial inför Kvalitetsredovisningen Nationella styrdokument, Skollag och läroplan Kommunala styrdokument, verksamhetsmål i Mål- och budgetdokumentet Verksamhetsplaner Inför Kvalitetsredovisningen Planera för aktuell arbetsgrupp och tillvägagångssätt inför arbetet med resultatuppföljning och redovisning Arbetsgång Samla in underlag/resultatbilder Analysera resultat Dra slutsatser Identifiera utvecklingsområden Planera för utveckling Under varje huvudrubrik presenteras en resultatbild, analys och utvecklingsstrategi

3 Förskoleområdet Innehållsförteckning Sid nr. Förskoleområde/organisation 1. Normer och värden 1.1 Likabehandlingsarbete/Likabehandlingsplan 1.2 Barnhälsoteam 2. Barns delaktighet och inflytande 3. Utveckling och lärande 3.1 Språk 3.2 Matematik 3.3 Naturvetenskap och teknik 3.3 Hållbarhet 3.4 IT 4. Kvalitetsenkät 5. Implementeringsarbete, Lpfö 98/ Planering/genomförande 5.2 Pedagogiskt ledarskap 6. Hem och förskola 6.1 Inskolningsenkät 6.2 Föräldrasamverkan 7. Kompetensutveckling 7.1 Individnivå 7.2 Verksamhetsnivå 8. Bildningsstyrelsens verksamhetsmål 8.1 Genomförande och måluppfyllelse 9. Identifierade utvecklingsområden

4 Förskoleområde/organisation Avesta centrala förskoleområde består av 7 förskolor med 23 avdelningar varav en förskola är dygnetrunt-förskola med 2 avdelningar. Antal flerspråkiga barn inom området: Blåkullen/Montessorihuset 30 barn fördelat på följande språk Arabiska, Turkiska, Kurdiska, Dari, Engelska, Wolof, Franska, Kirundi, Bosniska, Somaliska, Asyriska, Filipinska, Talalog, Ryska, Thai. Tjädern Lust o Lära 5 barn fördelat på följande språk Arabiska, spanska, Ryska. Prästkragen 29 barn fördelat på följande språk Tjetjenska, Arabiska, Kurdiska, Kurmani, Thai, turkiska, Ryska, Bosniska. Skruvlådan har 1 barn som talar Arabiska. Bergsnäs har 1 barn som talar turkiska. Violen 5 barn fördelat på följande språk Tyska, Spanska, Finska. Talgoxen 4 barn fördelat på följande språk turkiska, Lettiska, Thai, Finska. 1. Normer och värden Pedagogerna arbetar med ett förhållningssätt utifrån ICDP, BHT regelbundet med specialpedagog där fokus mer och mer legat på dilemman i pedagogiska vardagen, incidentrapporter tas upp på BHT, arbetet med flerspråkighet-mångkultur har skett dels genom att vi har en modersmålspedagog, och dels genom pedagogernas medvetna förhållningssätt i mötet med föräldrar-barn med annan kultur. Genom arbetet med ICDP har pedagogerna blivit mer medvetna om sin egen betydelse i alla möten med barn och föräldrar, genom BHT-mötena har pedagogerna fått mer möjlighet att samtala kring pedagogiska dilemman som lett till utveckling i verksamheten(praxisalfabetet, bilder, förhållningssätt) Genom att ta upp incidentrapporter på BHT har pedagogerna identifierat utvecklingsområden och gjort kartläggning/handlingsplaner och, detta har bidragit till fördjupad medvetenhet hos pedagogerna. Arbetet med flerspårkighet, bla med modersmålspedagog, har lett till att barnens självkänsla har stärkts. Utvecklingsstrategi att göra en återkoppling och handlingsplan med de pedagoger som gått förskolelyftet kring flerspråkighet, utveckla BHT-mötena till mer lärtillfällen/kompetensutveckling för pedagogerna. Lärgrupper? 1.1 Likabehandlingsarbete/Likabehandlingsplan Alla förskolor har en egen likabehandlingsplan som innehåller en kartläggning av rummen både ute och inne. Utifrån kartläggningen arbetades fram förändringar/förbättringar som följs upp, analyseras och utvärderas regelbundet utifrån behov i aktuell barngrupp. Arbetet med incidentrapporter har medfört dialoger och reflektioner i arbetslaget som i sin tur har lett till handlingsplaner/åtgärder som dokumenteras och utvärderas. Som utvecklingsområde ser vi att vi behöver än mer hitta en systematik i arbetet med incidentrapporter, kartläggning och analys, uppföljning, utvärdering av dessa. Att vi årligen gör en ny likabehandlingsplan. 1.2 Barnhälsoteam Specialpedagogen har möten på respektive förskola med en representant från varje arbetslag ca 1

5 ggr/mån. På mötena pratar pedagogerna om aktuella pedagogiska dilemman där man kan behöva tips och råd av specialpedagogen/kollegor för att utveckla arbetet i barngruppen. Specialpedagogen finns också med i arbete när ärenden behöver vidare till utredningar och andra kontakter med BVC, Hab, soc mm. Ärenden som behöver vidare kommer vidare men det är ibland långa väntetider. När en förskola inte har så mycket ärenden fungerar BHT som ide forum för samtal kring den pedagogiska vardagen. Ett utvecklingsområde är att specialpedagogen i förebyggande syfte är ute i barngrupperna utan speciellt ärende. Reflektioner från dessa besök kan sedan bli samtalsämnen på BHT-mötena. 2. Barns delaktighet och inflytande Genom pedagogernas medvetna förhållningssätt i alla möten i vardagen får barnen inflytande och blir delaktiga i sin vistelse på förskolan. Att pedagogerna intar ett barnperspektiv och är närvarande. Exempel på vad vi gör är barnråd, intervjuer, önskedag, egna sånglådor, temapåsar för de minsta barnen, möjlighet att välja om man vill vara ute/inne. Barnen vill/törs komma med sina synpunkter och tankar när de känner att de blir lyssnade på att de är viktiga! Detta ger trygga och glada barn som visar självständighet och nyfikenhet för att prova nya saker. Ett utvecklingsområde är att arbeta med förhållningssätt och bemötande mellan kollegor i arbetslaget. Att ha en samsyn om grundverksamheten. Att våga/tillåta varandra att vara olika och kunna se varandras tillgångar, ge varandra positiv förstärkning, tänka högt tillsammans och ställa frågor. Att behålla vårt gemensamma förhållningssätt genom att reflektera, analysera och utvärdera vårt pedagogiska arbete tillsammans med kollegor. 3. Utveckling och lärande Pedagogerna möter barnen där de befinner sig i utvecklingen och ger dem utmaningar genom att medvetet skapa lärmiljöer efter barnens intresse och behov. Pedagogerna har medvetet arbetat med ICDP-dialogerna. Arbete med reviderade läroplanen. Fokus har flyttats från barnen till verksamheten och medvetenheten hos pedagogerna har medfört att de har utvecklat arbetsprocesser där man delar in och arbetar med barn i mindre grupper, tvärgrupper och reflektioner sker i närmaste arbetslaget men även med andra kollegor. Vi ser att på de förskolor där man arbetar tematiskt är barnen delaktiga, det blir ett mångsidigt lärande och sammanhängande/röd tråd i verksamheten, föräldrar blir också delaktiga och involverade. Pedagoger och ledning kommer under nästa läsår att arbeta med reflektionsprotokoll för att fördjupa förståelsen och se barnens lärprocesser. 3.1 Språk Pedagogerna har medvetna samtal i alla möten, använder mycket ord/broderar språket. Att i vardagen benämna det vi gör med ord, upprepa, ställa öppna frågor stimulerar också språket. Vi använder bla sånger, rim o ramsor, språkpåsar, sagoläsning, språkträning/samlingar, praxisalfabetet

6 för att stimulera språket. Att kunna lyssna på varandra, berätta för varandra, taltid. Att ge barn med flera språk möjlighet att lära sig svenska och utveckla sitt modersmål. Att använda sagor, sånger, bilder och andra material på olika språk. Barnen blir stärkta i att våga prata och kommunicera och göra sig förstådda i samspel med både barn och vuxna. Utvecklingsområde att använda praxisalfabetet i grupperna, möta och stimulera barn med flerspråklighet. Att under året se till att det på alla förskolor finns språkväska som föräldrarna ges möjlighet att låna hem. 3.2 Matematik Medvetna samtal i vardagsituationerna, vardagsmatematik, använder matematiska begrepp, matematikväskor och påsar, spel, böcker, bilder, olika byggmaterial, bygg och konstruktionslek, ögonblickspedagogik (här och nu), pedagogiska miljöer ute och inne som stimulerar och utmanar till matematiskt problematiserande. Vi ser hur barnen använder de olika begreppen i sin vardag i samtal och lek. Genom att vi dokumenterar lärprocesserna gör vi också föräldrarna delaktiga i barnens lärande och utveckling. Ett utvecklingsområde är att under året se till att det på alla förskolor finns matematikväska som föräldrarna ges möjlighet att låna hem. 3.3 Naturvetenskap och teknik Uppmuntra till problemlösning och forskande nyfikenhet. På förskolorna arbetar vi med NTA Jämföra-mäta, Vatten o Luft. Vatten och Luft ges möjlighet till barn i alla åldrar att uppleva och delta i. Uterummet används dagligen för naturvetenskap och teknik, och är under ständig utveckling med enkla medel utifrån barnens intresse och behov. Utvecklande material som används inomhus är limpistoler, experimenthyllor( med ex vattenexperiment, blåsa bubblor), sandlek (tvättad sand :Fogsand) vattenbord, använder olika material för att ösa-hälla såsom risgryn, sand, makaroner, vatten, dunkar med olika material i där barnen får uppleva och utforska olika tyngder, återvinningsmaterial, Gränslösa ideér, snickarbänk, magneter, förstoringsglas, prismor, kikare, ljusbord, overheadapparater, följa livet i en fågelholk via Avesta tidnings Kvitter, Pedagogerna är viktiga med sitt förhållningssätt i mötet kring vardagsteknik.(alla rutinsituationer). Ett utvecklingsområde är att under året ta fram olika teknikplattor för barn i olika åldrar där de får uppleva, upptäcka, utforska. 3.3 Hållbarhet Vi arbetar med sopsortering på olika sätt på förskolorna. Bla genom att samla barnen innan man går till återvinningsstationen för att se var/vad man sorterar. Det finns sopsortering med plast, glas, plåt, papper på de flesta förskolorna. Att så/plantera och prata med barnen vad som behövs för att ett frö ska växa är ett sätt att visa på kretsloppet, naturpåse där barnen ser vad som hör till naturen och vad är skräp. Mulleverksamhet på flera förskolor, tyghanddukar. Ser att barnen utvecklar kompetens och ett lärande kring Hållbarhet. Pedagogernas medvetna förhållningssätt är även här viktigt för att möta

7 barn och föräldrar på ett bra sätt kring hållbarhet. Ett utvecklingsområde är att implementera Grön flagg på några förskolor i området. 3.4 IT Kamera används som ett dokumentationsverktyg på alla förskolor. Projektor används i verksamheten vid filmvisning, föräldramöten, speciella teman/dagar, diktafon. Datorn används i pedagogiska verksamheten som kunskapskälla, spel, dokumentation, se/höra danser, sagor, musik från olika länder och kulturer, UR-program som också finns på många språk. Mobiltelefoner på förskolorna där SMS används som information och kommunikation med föräldrar är ett bra komplement. Tekniska hjälpmedel är ett bra verktyg/sätt att följa och dokumentera barnens lärprocesser. Viktigt att hitta balans i användandet, att pedagogerna är närvarande i mötet med barnen. Utvecklingsområden inom IT är att utveckla användandet av Pingpong, Ipad/läsplattor i den pedagogiska verksamheten, dokumentation. 4. Kvalitetsenkät 5-årsenkät ska göras jämna år, nästa gång 2014, och kvalitetsenkät utifrån Kvalitetsidén görs ojämna år, nästa gång Implementeringsarbete, Lpfö 98/10 Implementeringsarbetet har skett på APT och med nyckelpersonerna på riktade möten, riktad litteratur och föreläsningar, användande av skolverkets och högskolans material. Ökad medvetenhet där pedagogerna använder läroplanen i sin vardagliga pedagogiska verksamhet. Resultatbilden/lotusblomman har även den ökat och skapat fördjupad nyfikenhet hos pedagogerna på sitt uppdrag. Genom en fördjupad medvetenhet kring barnens lärprocesser har pedagogerna gjort föräldrarna mer nyfikna och delaktiga i verksamheten och barnens läprocesser. Utvecklingsstrategi är att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. 5.1 Planering/genomförande

8 Under året 2011 och vt 2012 har vi arbetat med implementering av reviderade läroplanen. Vi har arbetat med nyckelpersonerna både som stor grupp och i mindre grupper och på APT. ( se handlingsplan). I samtal med nyckelpersonerna framkom önskemål att AnnaKarin Söderström ska ge all personal påfyllning kring kärnprocessen. I januari 2012 var alla pedagoger med på en halvdag tillsammans med Annakarin. Vi ser att detta var en bra dag för alla som har skapat många bra samtal och en större förståelse/kunskaper för kärnprocessen som verktyg i den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna har efterlyst den röda tråden kring vår verksamhet, och därför har en pärm, Pedagogisk plattform, sammanställts där allt material, styrdokument som rör vår pedagogiska verksamhet finns. Som utvecklingsområde ser vi att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete, och dokumentation. 5.2 Pedagogiskt ledarskap Ledningsgruppen har träffats regelbundet för att planera verksamheten. Det blir ofta brandkårsutryckningar och därmed splittrade möten med svårigheter att ha fokus på bestämda ämnen. En del i ledningen upplever osäkerhet i sin roll som pedagogisk ledare. Utvecklingsstrategi att strukturera ledningsmötena, att ledningsgruppen mer tillsammans leder APT och fokusmöten. Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån gemensamma pedagogiska målplaner för Avesta centrala förskoleområde. Utarbeta handlingsplan för pedagogiskt ledarskap i vår ledningsgrupp. 6. Hem och förskola Under året har vi arbetat fram en föräldradeklaration tillsammans med pedagogerna utifrån det svar vi fick på enkäten Föräldradeklarationen används i samtal med föräldrar och i den löpande verksamheten. Väl fungerande inskolningar utifrån handlingsplan. Efter utvärdering av handlingsplanen har vi tillsammans med nyckelpersonerna reviderat planen för att säkerställa arbetet kring inskolning. Vi har alltid med tolk i första samtalet och även vid inskolning om behov finns. Modersmålspedagogen i området finns också tillgänglig vid behov i pedagogens dagliga möte med föräldrarna. Föräldradeklarationen har varit ett fokusområde under året där pedagogerna fått tid och fortbildning. De handlingsplaner och den föräldradeklaration vi har bidrar till att skapa professionella möten pedagog-förälder och är ett stöd för pedagoger och ledning när en kollega eller anställd brister i sitt uppdrag i mötet. Viktigt att vi fortsätter att kommunicera föräldradeklarationen på APT, föräldramöten och planeringsmöten. Idag får ledning i större utsträckning frågor av föräldrar om att besöka olika förskolor innan man bestämmer vilken förskola man ska välja. Att ha en professionell och informativ hemsida är ett utvecklingsområde, liksom Välkommenhäftet för respektive förskola. 6.1 Inskolningsenkät

9 Inskolningsenkät lämnas till alla föräldrar efter inskolningens slut, och sammanställs 1ggr/år. Resultatet är väldigt bra men vi kan kommunisera resultatet med pedagogerna bättre. Ett utvecklingsområde för att säkerställa arbetet med inskolningen är att enkäten ska komma oss tillhanda sista dagen på inskolningen. 6.2 Föräldrasamverkan Hämtning, lämning, hembesök, utvecklingssamtal, föräldramöte, vårfest, lucia, dropin, öppet hus, erbjudande att vara med i verksamheten en dag, föräldradeklaration, inskolningssamtal, ICDPförhållningssätt, erbjuda samtalstid där båda vårdnadshavarna kan delta, information och samtal för båda vårdnadshavarna när de är separerade, tolk vid samtal med vårdnadshavare med annat modersmål, det finns möjlighet till modersmålsstöd(arabiska, tyska, Ryska, Finska, engelska, Spanska) i området vid enklare samtal. Föräldrars inflytande och delaktighet ges vid de olika samtalen, alla möten i vardagen och vid föräldramöten. Pedagogerna upplever att de har bra redskap för att vara professionella i mötet med föräldrar. Modersmålspedagogen ser personalen är ett bra stöd till föräldrar och barn med modersmål Arabiska. Barnen har också fått en bättre status i sin grupp. Handlingsplanen för inskolning och utvecklingssamtal har bidragit till att pedagogerna ser ett större engagemang och nyfikenhet hos föräldrarna kring barnens lärprocesser. Ett utvecklingsområde är att systematiskt kvalitetssäkra arbetet med föräldrasamverkan, att i första samtalet ge föräldrarna erbjudande om att besöka förskolan under en dag (revidera checklistorna för ledning och pedagoger)att varje förskola har en inbjudan till föräldrarna om besök på förskolan. 7. Kompetensutveckling Matematikcirkel och ICDP-dialogerna har vi arbetat med på APT-träffar under Förskolelyftet i kurserna dokumentation, språk och matematik, implementeringsarbete boken Återerövra yrkesrollen, föreläsning kring barns inflytande med Elisabeth Arnér, föreläsning med Sara Lund Kvinnor, män och alla vi andra, fördjupning i kärnprocessen med Anna-Karin Söderström. Pedagogernas fördjupade kunskaper i matematik och ICDP visar sig i hur de möter barnen, planerar de pedagogiska miljöerna och ser på barnens lärprocesser. Utifrån implementeringsarbetet med tillhörande litteratur har mer medvetna dialoger om förskollärarens roll-ansvar/arbetslagets ansvar och fördelning förts i personalgrupperna. Fördjupningen med Anna-Karin bidrog till att pedagogerna känner sig mer säkra och använder de material vi har i kärnprocessen. Utvecklingsstrategi att i årshjulet lägga in sammanställning och uppföljning av medarbetarnas utvecklingssamtal, pedagogerna ska utveckla ett reflekterande arbetssätt med hjälp av pedagogisk dokumentation på förskolan. Detta sker på APT och den gemensamma reflektionstiden i arbetslagen med stöd av ledning och nyckelpersoner, att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete, utveckla arbetet med ICDPdialogerna, fortbildning för Montessoripedagogerna. Att ha verksamhetsdagar där pedagogerna får komma ikapp och arbeta med det som redan är i gång. Att få lyssna på en inspirerande föreläsare, och även riktade föreläsningar om ADHD, ADD, Autism. Att använda de kompetenser vi har i området för att få ideér, inspiration för att utveckla skapande i den pedagogiska verksamheten.

10 7.1 Individnivå Litteratur: En bra start (Tarja Astrén, Annsofie Sohlström, Helena vidlund) Förskolelyftet (Åsa Engholm, Carina Carlsson, Tina Sundström) Litteratur: Vi-känsla (Pedagoger på Bergsnäs) Temapåsar( pedagoger Mattisborgen) NTA- utbildningar (se separat dokumentation), Litteratur om autism (Carina Glad) Mulle utbildning (se separat dokumentation).genom att pedagogerna har fått redovisa det de gjort har alla pedagoger fått ta del av deras kunskaper som sedan har påverkat lärmiljöerna i verksamheten på ett positivt sätt. Talgoxens pedagoger har gjort studiebesök till Borlänge och Falun på nattöppna förskolor, studiebesök till Våga Vilja angående arbetet med smartboard och Ipad/läsplattor, studiebesök inom områdets förskolor för att se varandras lärmiljöer. 7.2 Verksamhetsnivå Matematikcirkel, ICDP-dialogerna, Elisabeth Arne rs föreläsning Barnsinflytande, fortbildning med Anna-Karin Söderström. 8. Bildningsstyrelsens verksamhetsmål En handlingsplan för implementering av reviderade läroplanen har upprättas (se dokument), vi har förhandlat om barnskötartjänster till förskollärartjänster, Skollagen och läroplanen finns väl tillgänglig för pedagogerna, en del barngrupper deltog tillsammans med konstnärer utifrån temat I sagans värld i Verket, besök hos Vicenterna i Vicentparken, bjudit in förskoleklasspedagoger till informationsmöte om förskolans verksamhet. Informationsmötet upplevdes som positivt och en nystart på samarbete över gränserna både vad gäller kompetensutbyte, tips och ideér. Utvecklingsstrategi är att förskolan Violen arbetar för att bli en kulturförskola, att i arbetet med reviderade läroplanen utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete, att förskolans pedagoger blir inbjudna till informationsmöte av förskoleklasspedagogerna hösten Genomförande och måluppfyllelse Implementering av läroplanen måluppfyllelse på skala 10/10. Andel ökad högskoleutbildad personal-måluppfyllelse: 2 Bsk-tjänster är omförhandlade till förskollärartjänster. Personal vara väl förtrogen med (skollag)-läroplan måluppfyllelse på skala 8/10. Ökat kulturutbud i kommunens

11 förskolor har inte aktivt arbetat med att öka kulturutbudet. 9. Identifierade utvecklingsområden Systematiskt kvalitetsarbete, Pingpong, arbete med läsplattor i pedagogiska verksamheten, ICDPförhållningssätt mer riktat på mötet pedagog-pedagog/arbetslagets roll och ansvar, ICDP-dialogerna barn-pedagog, öka antalet pedagoger med NTA-kompetens i vatten, luft,jämföra-mäta, Revidera årshjul för förskolan, ledning och årshjul för respektive hemvist tas fram. Information mellan pedagoger ska ske bla via loggbok i varje arbetslag dagligen, information från ledning via pingpong.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Pedagogisk omsorg, familjedaghem Avesta centrala förskolområde

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Pedagogisk omsorg, familjedaghem Avesta centrala förskolområde 2014-04-08 Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Pedagogisk omsorg, familjedaghem Avesta centrala förskolområde Datum: 140724 Förskolechef: Maria Lederud Utvecklingsledare: Anette Aspgren Resultatenhetschef:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem 2014-04-08 Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Fritidshem Datum: 2014-09-02 Resultatenhetschef: Karin Vestman och Bengt Albertsson 1 Kvalitetsredovisningen ska ge en samlad bild av kommunens/enhetens/verksamhetens

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 Förskolan Blåkullen-Montessorihuset l Datum: 100414 Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3 1.2 Enhetens pedagogiska

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Gyttorps förskola Trygghet och lek i utvecklande miljö Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har utförts

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Skolförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Eklanda 2 förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet "Mölndal är den hållbara staden där alla får

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014/2015 Vi ska göra alla barn och elever i Norrtälje till vinnare FÖRSKOLA: Vigelsjö gårds förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Björnen 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS... 4 Demokratipolicy...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Vittra Jakobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Vittra Jakobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Vittra förskola i J-a (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Vittra kobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau User: jukis001,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kärrviolen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation..

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vitsippan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vitsippan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Vitsippan 2013 KVALITÉTSARBETE På förskolan bedrivs vissa typer av verksamheter uppstöttade av cykliska årshjul. Detta gäller bland annat trygga överinskolningar

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi)

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Det var en gång för länge sedan, mer än 40 år. Då tog herrarna på slottet ett stort beslut. På ängen bakom allén av björkar, där skulle ett hus

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Rapportering Tillsyn/ Inspektion

Rapportering Tillsyn/ Inspektion Rapportering Tillsyn/ Inspektion Maskrosens förskola Rosvik 2014-06-18 Organisation Maskrosens förskola är ett personalkooperativ som startade 1993-08-01. Förskolan drivs som en ekonomisk förening. Förskolechef

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Traditioner kring och jul Sammanslagning av förskolor Projektarbetet återupptas Projektavslut Utvärdering av hösten Projektperiod Projektarbete Traditioner kring

Läs mer

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen till familjedaghem i Avesta De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Kvalitetsrapport RE 4-2014

Kvalitetsrapport RE 4-2014 Kvalitetsrapport RE 4-2014 Charlottenberg 2014-08-27 Monica Skönnå Förskolechef 1 Innehållsförteckning Kvalitetsarbetets period...3 Verksamheterna som omfattas...3 Underlag och rutiner för att ta fram

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Kvalitetsrapport Abborrens förskola

Kvalitetsrapport Abborrens förskola Kvalitetsrapport Abborrens förskola Verksamhetsåret 2014-2015 Annika Matsson Innehållsförteckning Inledning 2 Verksamhetsidé 3 Läroplan för förskola 3 Utvärderingsmetoder..3 Måluppfyllelse, resultat, analys

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011

Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 2012-01-29 Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Förskolans enhet Skultuna Ansvarig: Carina Sandström Enhetschef/förskolechef Kvalitetsrapport förskola Inledning Enheten Skultuna förskolor

Läs mer