Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning 2013/2014 Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Förskolans mål anges i skollag, läroplan samt i den kommunala sektorplanen (se den kommunala kvalitetsredovisningen). Detta är förskolan Pelikanens redovisning gällande verksamhetens kvalitet och utveckling. Prioriterade områden 2013/2014 För att nå uppsatta mål planerades följande prioriteringar inför läsåret. 1. Språkutveckling 2. Arbete med lika behandling 3. Projekt Friskare barn Fakta 2013/2014 Antal barn 1-2* 14, 6 Antal barn 3-5* 38, 46 Antal barn totalt* 52, 52 Antal förskollärare 8,15 Antal barnskötare 0 Antal personal totalt 8,15 Barn/årsarbetare 6,3 Antal avdelningar 3 Antal barn/avdelning 15,18,19 *antal barn räknas per 15 oktober och 15 april Genomförande och metod Nedan redovisas vad och hur förskolan arbetat med de prioriterade områdena. Språkutveckling Ett av målen i sektorplanen är ett ökat fokus på skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan. En metod vi använt är att alla pedagoger genomgår en TAKK-utbildning. I denna utbildning lär man sig kommunicera med hjälp av tecken som stöd. Vi arbetar aktivt med nonsensskrivande och barns förståelse för symboler. Barnen har kontinuerligt besökt biblioteket och deltagit i ett bokprojekt som anordnats av barnbibliotekarien. Projektet har gått ut på att stimulera barnens bekantskap med skriftspråk/symboler. Barnen har enskilt eller i grupp gjort egna böcker som sedan de sedan redovisat på biblioteket under författarstunder tillsammans med andra förskolor. Mycket uppskattat! Musikskolan har bjudit på lunchkonserter som barnen har besökt. Före Bornholmsmodellen är en språkstimulerande modell som använts på vissa avdelningar. En viktig del i språkutvecklingen har varit att arbeta för att flickor och pojkar ges lika stort talutrymme. Eftersom vi har tillgång till en ateljé med en ateljerista får barnen möjlighet till många olika språk som stimulerar till utforskande. Arbete med lika behandling Förskolan Pelikanen har arbetat mycket med att formulera en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vilken vi fortsättningsvis kommer att utvärdera och utveckla. De metoder vi använder är framför allt samtal i vardagen och seriesamtal. Att observera barnen med utgångspunkt utifrån genustanken samt att ge flickor och pojkar lika mycket talutrymme är något som prioriteras i verksamheten. Vi försöker medvetet få barnen att prata och lyssna till andra i större grupper, vid matbordet osv. Barnen utvecklar strategier för att själva, genom samtal, lösa konflikter.

2 Projekt Friskare barn Alla pedagoger har genomgått en hygienutbildning under hösten -13. Utbildningen gick främst ut på att betona vikten av att lära barnen handhygien med syfte att öka friskhetsgraden bland barnen, något som också påverkar pedagogernas sjukdagar. Barnen har lärt sig hur noga de måste vara vid handtvätt för att händerna ska bli riktigt rena och hur ofta händerna måste tvättas, samt att man under magsjukeperioderna även måste använda handsprit. Måluppfyllelse Nedan redovisas hur förskolan nått målen för de prioriterade områdena. (Här används även utdrag och citat från vårdnadshavar-och pedagogenkäter samt barnintervjuer.) Språkutveckling På Pelikanen har i princip alla pedagoger gått TAKK-utbildningen, vilket ger barnen en bra förutsättning för att utvecklas verbalt och språkligt. På de yngre barnens avdelning har pedagogerna arbetat mycket med symboler och andra typer av igenkänning som t.ex. personlig bild och namn, vilket gör att de lättare kan koppla ihop verbala ord och visuell bild. På de äldre barnens avdelningar har pedagoger och barn arbetat mycket med att göra egna böcker som sedan presenterades av barnen själva på författardagar anordnade av vår barnbibliotekarie. De äldre barnen genomförde också en s.k. fixarshow där de barn som ville fick visa upp vad de är bra på. De flesta deltog med något. Showen hade konferencier, ljud, musik, ljussättning osv. Alla delarna är språkutvecklande i sig. I vårdnadshavarnas enkätsvar kan utläsas att ungefär 75 % av de svarande anser att barnen ges möjlighet att utveckla sin självständighet och sin nyfikenhet. Avdelningarna har utvecklat sitt sätt att dokumentera under läsåret vilket skapar ett betydligt professionellare underlag för att kunna se och upptäcka den utveckling barnen gör. Vårdnadshavarna är till viss del kritiska till att de inte får hem fotoböcker i samma utsträckning som förut, något som till viss del ersatts av att delar av det barnen varit med om eller gjort, kontinuerligt skickas hem med föräldrarna. Vidare har pedagogerna initierat användande av Instagram för att delge vårdnadshavarna vad som händer under dagen. I enkäternas fria kommentarsdel påpekar föräldrarna att de märker att neddragningar gjorts och att de önskar fler pedagoger per barn. Arbete med lika behandling I såväl vårdnadshavarenkäten som pedagogenkäten kan vi utläsa att kränkningar mellan barnen fortfarande förekommer. Under början på hösten 2013 reviderade vi vår plan mot kränkande behandling där även Lika behandlingsplanen ingår. Vi genomlyste och ändrade alla områden planen innehåller varför samtliga pedagoger blev uppdaterade på den. På brukarråden hade vi också diskussioner om vad en kränkning för barn 1-5 år är. Det är svårt att enas om en konkret definition men väl värt och nyttigt att diskutera. Enligt brukarrådet tar pedagogerna kränkande behandling på allvar i större utsträckning än vårdnadshavarna. Att under pedagogernas försorg skapa förutsättningar för att ge barnen att själva lösa sina konflikter ger barnen möjlighet att se sin del i t.ex. en konflikt. Seriesamtal en metod där barnen som varit inblandade i en konflikt/händelse får ge sin version av det som hänt och utifrån detta tillsammans komma fram till en annan lösning är ett annat sätt att lösa en situation som kan kännas kränkande.

3 Att konkret arbeta med att ge alla barn oavsett kön, religion eller etnicitet talutrymme är också något pedagogerna arbetat med på förskolan Pelikanen. Att uppmuntra till deltagande under vardagen såväl som kring små projekt där alla ges möjlighet att delta i större eller mindre grad har också varit grundläggande i den pedagogiska verksamheten. Tillgång till könsneutralt material likväl som specifika material för olika yrkeskategorier, kön och etnicitet har också haft stor betydelse och närvaro i förskolans verksamhet. Stort fokus har även legat på att pedagoger emellan observera varandra när det gäller kommentarer till pojkar respektive flickor. Detta är ett kontinuerligt arbete vilket vi strävar efter att bli ännu bättre på. Att se alla barn och uppmuntra olikheter är något som alltid behöver utvecklas. Vid revidering och utveckling av plan mot diskriminering och kränkande behandling görs denna ännu mer levande och känd för vårdnadshavarna, något som kommer att bli ett mål i kommande Verksamhetsplan. Projekt Friskare barn Projektet startade i september 2013 och utvärderades april Pedagogerna tyckte det var bra med en påminnelse om hur viktigt det är med handhygien men ansåg också att det inte var något specifikt nytt. Under denna projektperiod har pedagogerna månatligen redovisat antal sjuka barn, vilket kommer att ligga till grund för en jämförelse kommande år. Pelikanen blev den friskaste förskolan i Leksand vilket vi blev glada åt. Pedagogerna kunde inte peka på något speciellt de gjort under perioden som kunde påverkat resultatet de friskaste barnen. Dock är alla ute mycket, och de större barnen gavs eget ansvar för att sprita händerna. Analys och kommentarer Pedagogerna har trots besparingar gjort ett otroligt bra arbete på förskolan Pelikanen. Detta understryks av vårdnadshavarenkäterna samtidigt som vi fått kommentarer att vårdnadshavare kan se att det skett en förändring i verksamheten, bl.a. när det gäller det nya sättet att dokumentera. Samtidigt är det ett resultat av en pedagogisk utveckling. I pedagogernas kommentarer kan vi se en viss skillnad i aktiviteter för barnen vilket i vissa fall beror på att det finns mindre täckning under dagen. Pedagogerna har i viss utsträckning använt sig av barnintervjuer (glad/ledsen mun) under året och på det sättet fått ett underlag för fortsatt temaarbete. Vi har kunnat hålla fokus på de prioriterade områdena under läsåret 13/14. Vi behöver och avser att fortsätta arbeta kring dessa områden under läsåret 14/15. Prioriterade områden 2014/2015 För att nå uppsatta mål kommer verksamheten att prioritera 1. Skriftlig kommunikation och läsning 2. Värdegrundsarbete 3. Dokumentation Ulla Sällstedt Förskolechef, Pelikanens förskola

4 Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolechefens vision Ge pedagogerna möjlighet att utveckla en stark självkänsla, och ge dem möjligheten att se det roliga likväl som det nödvändiga i att samarbeta med andra i demokratiska miljöer. Ge pedagogerna möjlighet att utveckla sin empatiförmåga, lyhördhet samt sin förmåga att lyssna och ta till sig andras åsikter. Ge pedagogerna möjlighet att lyssna och se och förstå vikten av att reflektera ensam likväl som tillsammans med andra pedagoger. Ge pedagogerna en känsla av tillfredsställelse i att lära samt känna nyfikenhet, glädje och kunskapslust. Alla pedagoger ska gå till arbetet med glädje och lust och lämna det med känslan av att dagen varit meningsfull. Att ingen av enhetens pedagoger blir sjukskriven på arbetsrelaterad grund. Prioriterade områden Skriftspråk, kommunikation och läsning Samarbete med bibliotek ska utvecklas och stärkas Nonsensskrivning ska genomföras för alla 5-åringar Symbolförståelse TAKK Värdegrundsarbete Motverka kränkande behandling Utveckla "planen" Genusarbete Likabehandling Seriesamtal vid konflikt Dokumentation Utveckla DUK HUR Anteckningsmaterial ska utformas

5 Kompetensutvecklingsplan Vem När Föreläsning Anknytningsteori med Malin Broberg, 19 aug 2014 eftermiddag 19/8. Möjlighet att lyssna till en pedagog som arbetat med Frivillig Läsnyckeln, mer info kommer. Lugn och ro i förskolan Mindhouse (öreläsning) Nätverkets pedagoger Fortsatt TAKK-utbildning alla pedagoger ska ha gått Löpande grundutbildningen. NTA (Natur och Teknik för Alla), valda delar. Löpande Föreläsning av psykolog Magnus Nilsson, Mitt eget 19 aug 2014 avtryck. Upptaktskväll för projekt Friskare barn i Leksand. 26 aug 2014 Föreläsning med Lena Andersson, Barn som bevittnar våld. 3 okt 2014 Föreläsning av författare Carina Fast kring sektorsplanens 2 nov 2014 mål Ökat fokus på barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan. Organisation Barn 1-2 år 14/6 3-5 år 38/46 Totalt 52/52 Personal Förskollärare 8,15 Barnskötare 0 Totalt 8,15 Barn/årsarb 6,3 Övrig personal Förskolechef 1,0 Specialpedagog 0,17 Specialpedagog (Språk) Administrativ assistent 0,5 Vaktmästare Beställs vid behov Ekonomi Förskolepeng (ersättning/barn) 1-5 år 72,739 skr Administration 252 Löner 8049 Läromedel 7500 Kost* Lokaler* *Kostnader för dessa ligger utöver förskolepengen

6 Läsårsplanering Planeringsdag Förväntansdokument Förskolans förväntningar på er som vårdnadshavare: Det viktigaste är att vi skapar ett positivt samverkansklimat kring Ert/Era barn. Vi vill att Ni läser den information som sätts upp på förskolans anslagstavlor. Vi vill att Ni deltar vid våra vårdnadshavarmöten, fixardagar etc. som anordnas. Det ska alltid finnas extrakläder på barnets hylla. Märk de kläder Ni vill ha kvar (kvarglömda, omärkta kläder tillfaller Erikshjälpen) Ange de tider barnet ska delta i vår verksamhet och följ dem. All organisation matrapporter, pedagogiskt arbete i barngruppen, vikarieanskaffning m.m. vilar på de vistelsetider Ni angivit. Meddela någon pedagog när Ni lämnar respektive hämtar Ert barn. Tala gärna om för pedagogerna vad Ni tycker om vår verksamhet. Det går givetvis även att prata med Ulla, vår förskolechef (80325). Det är ytterst viktigt att vi får ta del av Era åsikter, såväl positiva som negativa. Dina åsikter bidrar till vår utveckling. Samverkan

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer