Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette Gustafsson Anna Svahn Marita Mattsson Ing-Marie Bäversjö Sofie Fredriksson Jenny Irving Lena Lindberg Vår vision En förskola där alla känner lust och glädje i en lärande miljö. Planen gäller från Planen gäller till Barnens delaktighet Vi kommer att göra barnen delaktiga genom intervjufrågor. Utgår från de intervjufrågor vi redan har. Ställer frågor till barnen på hösten inför kartläggningen (sammanställd och klar/avd ) och för utvärdering på våren (sammanställd och klar/avd ) Vårdnadshavarnas delaktighet Vid upprättande av denna plan maj -13, har inte föräldrarna på förskolan varit delaktiga. Inför kommande års planer vill vi att föräldrarna är delaktiga. Personalens delaktighet Vi har startat en likabehandlingsgrupp, med en representant från varje avdelningen. delges vid planeringsdagen i aug. Uppföljning varje månad avdelningsvis. Likabehandlingsgruppen träffas för avstämning hur vi ligger till okt, dec, mars, i maj görs utvärdering samt skapar en ny plan. Förankring av planen Arbetar kontinuerligt med allas barn. Personal se ovan. Delge planen på det gemensamma föräldramötet i september. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Avdelningsvis mot gemensamt uppsatta mål. Sammanställning av förskolans gemensamma mål. Medarbetar enkäten utifrån denna har sedan en handlingsplan upprättats. Sida 1 av 7

2 Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Förskolechefen. Den pedagogiska personalen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 1. Att alla (barn, föräldrar och pedagoger) ska mötas med respekt. Barnen ska ha ett gott bemötande till varandra. Vi pedagoger ska använda oss av ett personligt språk.- De flesta föräldrar och barn är trygga och glada och vill komma till förskolan. tambur situationen blir en bra start på dagen då barnens individuella behov styr lämningen. Barnen har utvecklat sin förmåga hur de ska hantera sina egna känslor samt tar ansvar för sig själv och miljön och kan uttrycka sina känslor och önskningar i större utsträckning Barnen hjälper och tröstar varandra samt visar varandra mer empati i större utsträckning. De lyssnar mer på varandra och har större tillit och förståelse för varandras olikheter. De löser även konflikter mer verbalt än förrut. Personal reflekterar mer över sitt eget bemötande och använder JAG-språket i större utsträckning. 2. Låna lika många böcker med flickor resp. pojkar i huvudrollen. - Medvetet lånat böcker utifrån huvudrollsinnehavaren. 3. Att med hjälp av böcker belysa olika familjesituationer - Inte medvetet. Tagit hjälp av biblioteket, tar upp olika familjesituationer. 4. Verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Pedagogerna ska ha ett öppet sinne och inte se hinder utan möjligheter. - Alla barn kan delta i alla aktiviteter efter sin egna förmåga. Pedagogerna ser barnen som en tillgång som berikar barngruppen. Miljöerna anpassas efter de barn som finns i barngruppen. 5. Att bli bättre på att uppmärksamma andras kulturers högtider. - inte aktuellt. 6. Ingen ska diskrimineras på grund av etnicitet - bemöta alla lika oavsett hudfärg eller språk. Börjat med en interkulturell plan. Pratat mycket känslor om allas lika värde. reflekterat mycket kring olika språk och sett det som en tillgång. 7. Att vi ser till barnets kompetens istället för ålder, åldern utgör inte ett hinder. - Vi arbetar mycket med att se det kompetenta barnet som kan! Vi märker att barnen utmanar varandra att prova nya aktiviteter. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Genom barnintervjuer. Dessa frågor används senare till utvärderingen. Till utvecklings samtalet använder vi oss av frågor som vi har på vårt inbjudningsformulär. Ett tänkt föräldraråd Vi utvärderar först avdelningsvis och sedan gemensamt i likabehandlingsgruppen. Månadsvis i syk avdelningsvis. för att årets plan utvärderas Likabehandlingsgruppen. Främjande insatser Främja likabehandling genom att alla skall våga uttrycka sin åsikt och bli respekterade för dem de är Alla på Brudhammarförskola ska känna att de skall kunna uttrycka sin åsikt och bli respekterade för den. Sida 2 av 7

3 Kränkande behandling Att alla på Brudhammars förskola ska veta att det är nolltolerans mot kränkande behandling. Både psykisk och fysisk kränkning. Att stärka varje barn i att våga säga Nej! och att bli respekterad! Att vuxna ska tala om för någon om de kränker, omedvetet som medvetet. Personalen ska vara närvarande med barnen inne som ute, för att minska kränkande. Starta sin avdelningsplanering med feedback. Utbildning av personalen i seriesamtal. Pedagogerna ska stoppa varje kränkande behandling och ställa öppna frågor. Alla på förskolan Kön Att alla barn ska få möjligheter att prova på olika lekar/aktiviteter oavsett kön. Att alla ska arbeta utefter husmodellen, för att se var och vad barnen leker och med vem. Avdelningsvis varje dag under en vecka, senast siste september Könsidentitet/Könsuttryck Att alla barn får klä sig i de kläder och färger de vill! Vi ska bemöta alla barn med respekt och öppenhet oavsett könsuttryck Sida 3 av 7

4 Etnisk tillhörighet Det ska finnas leksaker som representerar olika etniciteter! Köpa in världsmedborgare i duplo/lego. Köpa in dockor i olika hudfärger. Religion eller annan trosuppfattning Att all personal ska vara medvetna om olika kulturers högtider. Köpa in almanacka för olika religioners högtider. Köpa in världskartor! I 2 och 3 dimension. Sexuell läggning Alla avdelningar ska synligöra olika familjekonstellationer. Alla avdelningar ska medvetet låna böcker som synliggör olika familjekonstellationer. Alla pedagoger Funktionsnedsättningar Att till största möjliga mån ge barnen likvärdig mat. Sida 4 av 7

5 Att involvera Lisa i köket i vårt arbete med barnens måltidssituation. Önskeveckor. Ålder Alla barn ska få utmaningar utifrån sin egen utveckling. Att barnen får utvecklas och utmanas utifrån sina förutsättningar och inte utifrån ålder. Vi ska erbjuda material och aktiviteter för barnen i deras utvecklingsnivå. Kartläggning Kartläggningsmetoder Alla avdelningar ska kartlägga utifrån husmodellen och även göra barnintervjuer. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Sexuell läggning och Ålder Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Vi ska ställa öppna frågor till föräldrarna om det är något de oroar sig för eller har hört från sina barn. Barnens åsikter har hörsammats i barnintervjuerna och är en grund för vårt arbete. Hur personalen har involverats i kartläggningen På vår studiedag har vi diskuterat planen och all pedagogisk personal har deltagit. Resultat och analys Vi har uppmärksammat att ett antal avdelningar har barn som biter. Vidare så har M: två rum med uppdelning pojkar/flickor. I byggrummet sker mer fysiskt, i dockvrån psykiskt kränkning. även när leken störs av tiillkomna barn. K: har uppmärksammat att det finns tendens till negligering i den fria leken. D: barn som utstuderat kränker andra barn verbalt. Förebyggande åtgärder stoppa bitandet, fysisk och verbal kränkning. Områden som berörs av åtgärden Barnen ska utveckla en förståelse för konsekvensen av sitt eget handlande, men också öka förmågan till empati. Vi ska kontinuerligt observera den fria leken, minst 2 ggr i veckan. Resultatet ska in i SYK. Åtgärd Sida 5 av 7

6 Vi ska vara närvarande där barnen befinner sig, ute som inne. Dörrarna ska vara mer öppna under den fria leken. Vi ska ställa mer öppna frågor till barnen för att skapa en dialog där barnen hittar andra verktyg att lösa konflikten. Vi ska medvetet lyssna aktivt vad som sägs i leken under hela dagen. Vi ska ge föruttsättningar för leken och att barnen säger -jag vill vara med. Istället för frågan- får jag vara med? Motivera åtgärd Vi har märkt att barnen biter och dissar varandra. Alla pedagoger Könsneutrala lekar Områden som berörs av åtgärden Vi vill att flickor och pojkar ska få samma möjlighet att leka i bygg/dockvrå. Åtgärd Vi ska ändra rummen och vara mer medvetna för hur leken fortskrider och ge föruttsättningar så att leken utvecklas positivt. Motivera åtgärd Det har framkommit genom observationer att vissa barn lägger beslag på rum kontinuerligt. Alla pedagoger Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot kränkande behandling på vår förskola. Alla barn är allas barn Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Vi ska vara närvarande där barnen befinner sig, både ute som inne. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Styrbord. Anette Gustavsson Måsen. Jenny Irwing Fyren. Marita Mattsson Babord. Sofie Fredriksson Kulingen. Ing-Marie Bäversjö Dingen. Anna Svahn Förskolechef: Lena Lindberg Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Att vi upptäcker och samtalar med barnen, samt föräldern om det blir upprepning. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Att i första hand prata med den vuxne med en gång, när barnen är med och fråga - hur tänkte du nu? för att stärka barnet så att de förstår att vi står på barnets sida. Att säga att - jag blir ledsen när du säger så! Andra hand går vi till Förskolechefen. Rutiner för uppföljning Vi ska använda situationsberättelser när te x bitningar uppstår för att kunna minimera och förebygga samt ser hur vi arbetar, men Sida 6 av 7

7 också hur vi kan utvecklas. Rutiner för dokumentation Situationsberättelser när upprepningar sker, samt följs upp vid varje planering så länge det är aktuellt. Ansvarsförhållande Förskollärarna ser till att situationsberättelsen skriv, följs upp och blir en del av SYK Sida 7 av 7