Åbo Akademis årsberättelse 2006 Utgivare: Redigering: Layout: Bilder: Tryckt på ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åbo Akademis årsberättelse 2006 Utgivare: Redigering: Layout: Bilder: Tryckt på ISSN"

Transkript

1 Åbo Akademis årsberättelse 2006

2

3 Åbo Akademis årsberättelse 2006 Rektors översikt...4 Förvaltning...6 Utbildning Fakulteter och fristående enheter Forskning Personal Utgivare: Förvaltningsämbetet vid Åbo Akademi Redigering: Michael Karlsson, Peter Sandström Layout: Reklambyrå SST, Åbo Bilder: Meddelanden från Åbo Akademi, Kustmedia Ab Oy, ÅA:s bildbank, Monica Nylund och Rolf Niskanen Tryckt på PAINO-KAARINA OY, St: Karins 2007 ISSN

4 Rektors översikt Åbo Akademi kan se tillbaka på ett gott år. Utexamineringen ökade och forskningsverksamheten var livlig. Verksamheten präglades också av reformer; det nya lönesystemet togs i bruk och projektet med den nya yrkeshögskolan framskred. Utexaminering. Åbo Akademi har nått och till och med överskridit examensmålen för forskarexamina. Medeltalet för avlagda doktorsexamina för den gångna treårsperioden är 68, då målet var 63. Jämfört med avtalsperioden , då medeltalet var 51, är ökningen 31 procent. Också för grundexamina har utvecklingen varit positiv: vi har uppnått 89 procent av målsättningen 563 och ökningen av antalet examina jämfört med perioden är sju procent. Lärarutbildningen är en av de centrala uppgifterna för Åbo Akademi. Pedagogiska fakulteten har under avtalsperioden överskridit sina målsättningar för grundexamina och det är speciellt glädjande att kunna konstatera en utveckling i utexamineringen av ämneslärare. År 2006 utexaminerades 74 ämneslärare, varav hela 21 naturvetare. Detta visar att våra satsningar börjar ge utdelning då målet har varit 78. Forskning. Forskningsverksamheten vid Åbo Akademi har varit livlig och ligger på en hög internationell nivå. Våra forskare har publicerat sina resultat i 942 internationella publikationer, vilket motsvarar akademins traditionellt höga nivå. ÅA-forskarna har varit konkurrenskraftiga även på andra fronter. Jyri-Pekka Mikkola vann Finlands Akademis inspirationspris, som utdelades i Helsingfors den 24 oktober Medix-priset beviljades Lea Sistonen och hennes forskargrupp. Finlands Akademi utsåg i december 18 spetsforskningsenheter till det nationella programmet för Åtta av de nu utsedda enheterna är helt nya, bland dem finns spetsenheten för funktionella material ledd av Jarl B. Rosenholm. Därtill verkar ÅA-forskare i två andra nya spetsenheter. Betydande reformer. År 2006 var händelserikt också i övrigt. Under hösten togs det nya lönesystemet äntligen i bruk och resultatet blev slutligen relativt gott, speciellt då andra dyrortsklassen kunde slopas i samband med processen. Vi har under det gångna året initierat en mycket stor och betydelsefull process. Jag avser här vårt samarbete med yrkeshögskolorna Sydväst och Svenska Yrkeshögskolan. Vi hade arbetsamma förhandlingar och en del politiska problem innan vi fick projektet så långt att vi av undervisningsministeriet kunde anhålla om tillstånd att upprätthålla den nya yrkeshögskolan. Nu kan vi på allvar börja planera den blivande yrkeshögskolans verksamhet, som skall inledas hösten Jag tror starkt att bildandet av det nya högskolekonsortiet mellan Åbo Akademi och den nya yrkeshögskolan är det viktigaste enskilda högskolepolitiska beslutet gällande akademin som fattats under de senaste decennierna. Det ger oss möjlighet att bättre svara på framtida utmaningar. Sedan ingången av år 2006 har akademin en styrelse som är hälften mindre än tidigare. Den nya styrelsen har aktivt diskuterat och axlat ansvar för Åbo Akademis framtid. Sammanfattningsvis kan konstateras att verksamhetsåret 2006 har varit gott. Åbo Akademi har visat sig vara ett dynamiskt och högklassigt universitet. Jorma Mattinen 4

5 Rektor Jorma Mattinen 5

6 Förvaltning Centrala frågor under verksamhetsåret 2006 gällde strukturell utveckling, förvaltningsreformer och yrkeshögskolesamordningen. Det nya rektoratet inledde sin verksamhet liksom den nyvalda styrelsen. Förhandlingarna om det nya bolaget Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi framskred. Jorma Mattinen inledde sin rektorsperiod vid årsskiftet samtidigt med Åbo Akademis nya styrelse som för första gången har två externa medlemmar: vicehäradshövding Birgitta Kantola och docent Örjan Andersson. I november fick Christoffer Taxell fortsatt förtroende av ÅA:s valkollegium och utnämndes till kansler för en treårsperiod till, från och med Året 2006 förverkligades de nya förvaltningsstrukturerna som fastställts året innan, bland annat rektorsnämnden med rektorer och dekaner som ett rådgivande organ, ämnesrådslagen då institutionerna slopats, samt koncentrationen av alla IT-relaterade ämnen till kemisk-tekniska fakulteten som bytte namn till tekniska fakulteten. Åbo Akademi i Vasa Verksamheten präglades av arbetet med Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi. Diskussioner har förts med olika intressegrupper i framför allt Vasa för att redogöra för akademins syn på sammanslagningen av två yrkeshögskolor. Vasa stads beslutsfattare har inbjudits i olika konstellationer till Academill för information om ÅA:s verksamhet i Vasa samt om betydelsen av den nya yrkeshögskolan. Sveriges ambassadör i Finland, Eva Walder-Brundin, besökte Academill i två repriser. Första gången i maj tillsammans med svenska konsuler från olika delar av landet och sedan i samband med Vasa stads 400-årsjubileum då kung Carl XVI Gustaf, drottning Silvia samt president Tarja Halonen och utskottsrådet Pentti Arajärvi tillbringade en förmiddag som Åbo Akademis gäster. Den 14 september 2006 besökte president Tarja Halonen och doktor Pentti Arajärvi Vasa tillsammans med kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, och de bekantade sig bland annat med Åbo Akademi och Academill. ÅA:s utvecklingschef Bo Riska agerade ciceron. 6

7 Det nybyggda ICT-huset togs i bruk hösten Förutom Åbo Akademis avdelning för informationsteknologi har också Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola liksom Turku Science Park, Åbo datatekniska forsknings- och utbildningscentrum (TUCS) och Kuppis gymnasium utrymmen i byggnaden. Universitetets utrymmen Det för Åbo Akademi, Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola gemensamma ICT-huset togs i bruk i juli ICT-huset erbjuder nya ramar för en utrymmesmässig och funktionell koordinering av verksamheten inom informationsbehandling, datateknik och informationssystem och inrymmer bland annat ett för parterna gemensamt bibliotek. Åbo Akademi förfogar över drygt kvm i fastigheten. Samtidigt har Åbo Akademi avstått från utrymmena i DataCity. Stiftelsen för Åbo Akademi har under året inlett grundförstärkningen och saneringen av det så kallade Tryckerihuset vid Gezeliusgatan 2. Arbetet skall enligt planerna slutföras sommaren 2007 och efter det tar institutet för mänskliga rättigheter fastigheten i sitt bruk. Saneringsprogrammet för de utrymmen som frigjordes då Arken togs i bruk i början av år 2004 har inte fortskridit planenligt. Saneringsbehovet innefattar bland annat en totalsanering av ASAhuset som ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi. Enligt ett avtal mellan staten och stiftelsen bör dessa parter komma överens om finansieringen av större saneringsåtgärder men en sådan överenskommelse gjordes inte under året. Fördröjningen har bromsat upp den utveckling av verksamheten som har slagits fast i Åbo Akademis utrymmesstrategi. Under året har Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi gjort stora satsningar för att göra akademibyggnaderna tillgängliga för funktionshindrade. 7

8 Verksamhetens kvalitet År 2006 påbörjade Åbo Akademi en process som skall lyfta fram och utveckla kvalitetshanteringen. Målet är att ge såväl anställda som studerande bättre möjligheter att delta i utvecklingsarbetet men också att förbättra universitetets trovärdighet som samarbetspart. Processens första steg är att utveckla en kvalitetshandbok där universitetets organisation och verksamhet presenteras; i synnerhet metoder för säkring och utveckling av kvaliteten tas fram. Varje fakultet, fristående institution och förvaltningsområde skall framställa en motsvarande handbok om den egna verksamheten för att komplettera kvalitetshandbokens information. I samband med Bolognaprocessen började europeiska universitet planera ett gemensamt system för utveckling och säkring av kvaliteten. Projektplanerare Elin Fellman-Suominen (t.v.), kvalitetskoordinator Ole Karlsson och första prorektor Ulrika Wolf- Knuts arbetar med kvalitetshanteringen vid Åbo Akademi. Med anledning av den påbörjade processen omformades organisationen för kvalitetshanteringen under En kvalitetsenhet under första prorektor Ulrika Wolf-Knuts bildades, och därtill inrättades en ledningsgrupp med första prorektor som ordförande. I ledningsgruppen ingår prodekanus från varje fakultet och utnämnda ansvarspersoner för de fristående institutionerna. Dessa personer skall driva utvecklingsarbetet på enhetsnivå. Förvaltningen Kansler Rektor Styrelsen Minister Christoffer Taxell Jorma Mattinen 15 medlemmar Rektorsnämnden Rektorer Dekaner Förvaltningsdirektören Första prorektor Ulrika Wolf-Knuts Andra prorektor Sven-Erik Hansén Tredje prorektor Henrik Saxén Förvaltningsämbetet Förvaltningsdirektör Roger Broo Vasa förvaltning Rektor Sven-Erik Hansén Direktör Timo Bäckman Vasa-styrelsen 10 medlemmar 8

9 Styrelse ( ) Ekonomi Ordinarie medlemmar Mattinen, Jorma, professor, rektor Hansén, Sven-Erik, professor, prorektor Djupsund, Göran, professor Honka, Hannu, professor Salmi, Tapio, professor Burman, Lars, lektor Engblom, Tina, utbildningschef Grönlund, Kimmo, forskningschef Gyllenberg, Robert, överingenjör Eklund, Sara, studerande Lindberg, Minna, studerande Moliis-Mellberg, Henrika, studerande Pada, Andreas, studerande Vasa-styrelse Ordinarie medlemmar Hansén, Sven-Erik, professor, ordf. Björkqvist, Kaj, professor Nygren-Landgärds, Christina, professor Häggman, Ann-Mari West-Ståhl, Marianne Jakobsson, Gun, ledande rektor Heilä-Ylikallio, Ria, akademilektor Sundman, Anita, planerare Karlsson, Lotta, ped.stud. Ohlis, Victor, pol.stud. Bäckman, Timo, föredragande Österholm-Liljedahl, Malin, sekreterare suppleanter Villstrand, Nils Erik, professor Willner, Johan, professor Högnäs, Göran, professor Granfors, Ulla, rektor Costiander-Huldén, Eva, bibliotekarie Meinander, Annika, doktorand Mäki-Arvela, Päivi, akademilektor Carlsson, Frida, studerande Portin, Fredrik, studerande Pirttimaa, Anniina, studerande Forssten, Johan, studerande suppleanter Lindström, Unni Å, professor Uljens, Michael, professor Granfors, Ulla, rektor Salo, Petri, doktorsassistent Westermark, Camilla, internationell koordinator Holms, Tina, ped.stud. Hökman, Henrik, pol.stud. Milj Statsbudgeten Ordinarie personalens löner 28,3 27,0 Fastigheters drift 9,2 8,3 Övriga driftsutgifter 12,8 12,3 Statsbudgetens slutsumma 50,3 47,6 Vasa övningsskola 7,7 7,8 Extern finansiering Kundtjänst 3,9 5,5 Gemensamt finansierad forskning 5,0 6,4 Finlands Akademi 4,5 5,1 Övrig statlig finansiering 4,5 6,1 Stiftelsen för Åbo Akademi 7,0 6,7 Privat finansiering 4,1 12,2 Slutsumma för externa finansieringen 29,0 35,3 Sammanlagt 87,0 90,7 9

10 Utbildning Studentrekryteringen effektiverades och marknadsföringen av Åbo Akademis utbildning utomlands stärktes. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi firade sitt 25-årsjubileum. Studier MinPlan. Utvecklingen av systemet för de elektroniska studieplanerna, MinPlan, forsatte under år Alla studerande som bedrev studier enligt den nya utbildningsstrukturen (Bologna) gjorde en studieplan i MinPlan och akademins hela kursutbud fanns tillgängligt i den kursdatabas som ligger till grund för systemet. Under år 2006 var det möjligt att göra studiehandböcker och undervisningsprogram utgående från MinPlan. Kurs- och tentamensanmälning inom MinPlan utvecklades och kunde under året testas av pedagogiska fakulteten. Funktionen förväntas komma i allmänt bruk läsåret Effektivare rekrytering. En ny studierådgivare med arbetsuppgifter bland annat i anslutning till studentrekryteringen och abiturientverksamheten tillträdde i början av året, vilket har gjort det möjligt att satsa mera på rekryteringsverksamheten. Tre så kallade abidagar ordnades tillsammans med yrkeshögskolan Sydväst och en med de finskspråkiga universiteten i Åbo. De finlandssvenska studiehandledarna inbjöds till en träff vid ÅA i februari och de finskspråkiga studiehandledarna informerades i samband med den finska abidagen. Akademin deltog i två större utbildningsmässor i Finland och en i Sverige. 10

11 I slutet av augusti ordnades som vanligt en internationell orienteringsvecka för alla nya utländska studerande. På bilden Alessandra Podesta, som kom från Italien, och tutorn Nina Fagerholm. Internationellt samarbete Nya samarbetsavtal. Akademin ingick flera nya samarbetsavtal med europeiska universitet inom Erasmusprogrammet och man slöt också ett samarbetsavtal med Murdoch University i Australien. Under året reste 132 studerande från Åbo Akademi utomlands inom ramen för studentutbytesprogrammen ERASMUS, NORDPLUS, FIRST, ISEP och Coimbra Group Student Exchange Network samt inom bilaterala avtal. En del studerande arrangerade sina platser utomlands på egen hand. Av 26 mottagarländer var Sverige, Danmark och Tyskland de mest populära. Antalet utbytesstuderande som kom till akademin var 201. Antalet utländska examensstuderande uppgick till 399, vilket klart överträffar målsättningen (350). Effektivare marknadsföring. Ett projekt om marknadsföringen av Åbo Akademis utbildning utomlands genomfördes. Långsiktiga marknadsföringsplaner gjordes med hjälp av en projektsekreterare och en webbplanerare, och en ledningsgrupp utarbetade en marknadsföringsplan för rekrytering av utländska examensstuderande Ett enhetligt marknadsföringsmaterial för de engelskspråkiga magisterprogrammen gjordes, liksom en satsning på annonsering i utländska medier. Åbo Akademis tredje engelskspråkiga magisterprogram inledde sin verksamhet under namnet Master s Degree Programme in International Human Rights Law. Samarbetet med universiteten inom Coimbra Group fortsatte lika intensivt som förut. Studentutbytesprogrammet Coimbra Group Student Exchange Network fortsätter och intresset för programmet ökade bland akademins studerande. Stödprogrammet Hospitality Scheme, inom vilket medlemsuniversiteten bjuder in unga forskare från Balkanområdet, fortgår. 11

12 Placering på arbetsmarknaden Magistrar Sysselsatta 82 % Arbetslösa 3 % Övrigt 15 % Doktorer Sysselsatta 89 % Övrigt 11 % Antal grundexamensstuderande från olika regioner Åboland Österbotten Nyland Åland 165 Övriga Finland 197 Utlandet 144 Totalt Antal examina Grundexamina Högre grundexamina Lägre grundexamina Licentiatexamina 18 8 Doktorsexamina Studerande Hemort Åboland 34 % Österbotten 34 % Nyland 24 % Åland 3 % Övriga Finland 3 % Utlandet 2 % Fakultetsvis HF 20 % MNF 13 % ESF 20 % TkF 17 % TF 4 % PF 18 % SVF 8 % 12

13 25 år av fortbildning Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi firade 25-årsjubileum. Sedan starten 1981 har verksamheten utvecklats mot att bli mera målinriktad och långsiktig, från att i början ha handlat om punktinsatser runtom i Svenskfinland. En av dagens utmaningar är att flexibelt svara på de utbildningsbehov som uppkommer i samhället. Kraftig utveckling. Fortbildningscentralens första planerare, och dess första direktör, var Margita Vainio. Utvecklingen av nytt studieinnehåll och nya inlärningsmetoder kom igång under hennes översyn. Också beträffande organisationen och ledarskapet tog hon initiativ till arbetsmetoder som svarade mot tidens behov. Vid millennieskiftet stödde Vainio utvecklingen av den nätbaserade undervisningen vid Fortbildningscentralen, vilket senare ledde till att Åbo Akademi grundade Lärcenter som stöd för virtualiseringsverksamheten. Kapitalet. Drygt etthundra personer har arbetat vid Fortbildningscentralen under de gångna åren och med sin kompetens och erfarenhet har de bidragit till utvecklingen av verksamheten. Mångdubbelt flera är de kursdeltagare, projektmedarbetare och samarbetsparter som också medverkat. Strategier. Att erbjuda rätt utbildning vid rätt tidpunkt är en central kvalitetsaspekt. För att det skall lyckas behövs tillförlitliga behovsanalyser, god tidsplanering och fungerande kontaktnätverk. Fortbildningscentralen har kontinuerligt strävat efter att bygga upp fungerande system och nätverk. Fortbildningscentralen nu. Fortbildningscentralen har alltid verkat med siktet ställt stadigt framåt och verksamheten har som mål att flexibelt svara på olika utbildningsbehov runtom i Svenskfinland. Och det gäller att ha en god framförhållning för att vara ett attraktivt alternativ för de studerande. Att erbjuda rätt utbildning vid rätt tidpunkt är en central kvalitetsaspekt för Fortbildningscentralen, säger (fr.v.) direktör Paula Lindroos, viceföreståndare Tina Engblom och utbildningsplanerare Mona Riska. 13

14 Fakulteter 2006 Humanistiska fakulteten Dekanus professor Roger Sell Inskrivna Magistrar 91 Doktorer 10 Publikationer 231 Anställda 115 Teologiska fakulteten Dekanus professor Ingvar Dahlbacka Inskrivna 292 Magistrar 15 Doktorer 4 Publikationer 49 Anställda 24 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Dekanus professor J. Peter Slotte Inskrivna 975 Magistrar 52 Doktorer 16 Publikationer 287 Anställda 174 Pedagogiska fakulteten Dekanus professor Christina Nygren-Landgärds Inskrivna Magistrar 115 Doktorer 4 Publikationer 55 Anställda 103 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Dekanus professor Jan-Åke Törnroos Inskrivna Magistrar 89 Doktorer 7 Publikationer 158 Anställda 98 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Dekanus professor Kaj Björkqvist Inskrivna 589 Magistrar 46 Doktorer 6 Publikationer 55 Anställda 41 Tekniska fakulteten Dekanus professor Mikko Hupa Inskrivna Magistrar 94 Doktorer 20 Publikationer 388 Anställda

15 Professorer utnämnda 2006 Humanistiska fakulteten FD Jyrki Tuomainen, professor i logopedi Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten FD Kai Lindström, professor i ekologi och miljövetenskap FD Rainer Sjöholm, professor i kemi, företrädesvis organisk kemi FD John Eriksson, professor i biologi, särskilt cellbiologi FD Jyrki Kukkonen, professor i cell- och molekylärbiologi Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten TD Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning PD Susan Sundback, professor i sociologi PD Mikko Lagerspetz, andra professor i sociologi PD Harriet Silius, professor i kvinnovetenskap Fristående enheter Enhet Biblioteket Bioteknikcentrum i Åbo Datacentralen Fortbildningscentralen med Skärgårdsinstitutet Centret för språk och kommunikation Nationella PET-centret Turku Centre for Computer Science Fortbildningscentralen, Vasa MediaCity Tritonia Direktör Överbibliotekarie Tore Ahlbäck Direktör Riitta Lahesmaa Direktör Stig-Göran Lindqvist Direktör Paula Lindroos Direktör Jan Jylhä Direktör Juhani Knuuti Direktör Hannu Tenhunen Direktör Christer Rosengren Direktör Kimmo Rautanen Bibliotekschef Vuokko Palonen Tekniska fakulteten TkD Johan Bobacka, professor i analytisk kemi FD Jouko Peltonen, professor i trycknings- och pappersteknologi Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten PD Erland Eklund, professor i samhällsvetenskap med riktning på rural forskning Åbo Akademi satsar ytterligare på trä- och pappersforskning. En femårig professur i tryckningsoch pappersteknologi skall utvidga och stärka kunnandet på området. Professuren sponsoreras av Ciba Specialty Chemicals och i oktober 2006 utnämndes FD Jouko Peltonen till dess innehavare. Sedan början av augusti 2006 är Erland Eklund landets första och enda svenskspråkiga landsbyggdsprofessor, med en mandatperiod på fem år. Susan Sundback utnämndes till professor i sociologi samtidigt som Mikko Lagerspetz den 1 augusti Sundback sitter på den gamla professuren inom ämnet, medan Lagerspetz professur är ny. 15

16 Forskning Sexuella dysfunktioner, cellstress, demokrati och intelligenta material är några av de mest framträdande områdena inom forskningen. Nya spetsenheter inledde verksamhet som skall ge Åbo Akademi större internationell konkurrenskraft. Fyra nya spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi inledde sin verksamhet från början av år Enheterna finansieras av Stiftelsen för Åbo Akademi under fyra års tid, med möjlighet till finansiering för ytterligare ett femte år. Syftet med stiftelsens finansiering är att göra en satsning på starka forskningsmiljöer för att öka deras konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv. Ursprungligen ansökte 28 enheter om att bli starka forskningsmiljöer, och Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut valde ut dem som gick vidare till den andra omgången, där en internationell expertpanel valde ut fyra enheter. Sexuella dysfunktioner. Spetsforskningsenheten Behavior Genetics of Sexual Dysfunctions, Aggressive Behavior, and Mediating Hormones har som målsättning att komma till större insikter om hur arv och miljö påverkar sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende samt vilken medlande funktion hormoner har. Det finns i dag medicinsk behandling för sexuella dysfunktioner, men det finns inte systematisk forskning om orsakerna. Under vissa perioder har man betonat psykologiska förklaringsmodeller, och under andra tider har man förklarat allt som biologiskt. Vi försöker komma fram till om orsakerna är genetiska, om de finns i omgivningen, eller om det är en samverkan mellan arv och miljö, säger Kenneth Sandnabba, professor i tillämpad psykologi vid Åbo Akademi. Forskningen är tvärvetenskaplig och forskarna har ett nära samarbete med experter i psykologi, biologi, psykiatri, beteendegenetik och biostatistik vid bland annat Institute of Psychiatry King s College i London och Karolinska Institutet i Sverige. Förhoppningsvis kan vår forskning bidra till ett både och -tänkande och en balanserad syn på människan där man varken överbetonar de psykologiska eller de biologiska faktorerna. Beroende på de resultat vi kommer till kan man sedan på annat håll utveckla de psykologiska eller medicinska behandlingsmetoderna så att de är baserade på kunskap och inte på antaganden, säger Sandnabba. Forskningen görs genom studier av tvillingar. 16

17 Professorerna Mark Johnson, J. Peter Slotte, Kid Törnquist, John Eriksson och Lea Sistonen hör till spetsforskningsenheten i cellstress, som inledde verksamheten i januari Fem professorer som är gruppledare inom sina respektive forskningsområden leder spetsenheten, och de är Kid Törnquist, professor i fysiologi, Mark Johnson, professor i biokemi, Lea Sistonen, akademiprofessor, J. Peter Slotte, professor i biokemi och John Eriksson, professor i biologi, särskilt cellbiologi. Det här ger oss möjlighet att rekrytera begåvade postdoktorala forskare och seniorforskare, som kan ta med sig nya idéer och nya metoder. Spetsenheten kommer att satsa på nya former av samarbete mellan de olika biovetenskaperna. Gruppen bakom spetsenheten valde avsiktligt ett så brett tema som cellstress, eftersom forskarna inte vill begränsa sig till någon viss typ av stress eller någon viss del av cellen. Forskarna inom enheten har hittills jobbat på olika nivåer av cellen, allt från cellmembranen (ytan) till cellkärnan. Syftet med forskningen är bland annat att klargöra de molekylära signalfunktioner som styr cellens stressrespons och den programmerade celldöden i samband med cellers tillväxt, differentiering och homeostas. Ett annat syfte är att klargöra hur de här signalfunktionerna störs, uteblir eller överaktiveras vid olika sjukdomstillstånd. En fråga om liv och död. Frågan om hur en cell bestämmer sig för liv eller död är en av de mest avgörande frågorna inom cellbiologin, och på denna fråga fokuserar forskningen inom spetsenheten Cell Stress, Signaling and Survival Centre of Excellence in Cell Stress. Bakom spetsenheten står de biovetenskapliga enheterna vid ÅA, det vill säga ämnena biologi, biokemi och farmaci samt Bioteknikcentrum i Åbo. Diagnos på demokratin. Spetsforskningsenheten om demokratins tillstånd och framtid, Democracy: A Citizen Perspective, är den hittills största enskilda satsningen på samhällsvetenskaper i Svenskfinland. Inom D:CE samarbetar fem discipliner på SVF och Institutet för finlandssvensk samhällsforskning (IFS) i Vasa och ESF i Åbo i en gemensam stark forskningsmiljö. Det här för att exaktare än hittills kunna ge en bred diagnos på demokratins tillstånd i landet med alla dess indikatorer och problem, och även för att svara på frågan 17

18 om en genuin deltagardemokrati praktiskt är möjlig. Den här typens demokratiforskning har bedrivits i Norden i tjugo år. Vi har vaknat upp sent i Finland, men gör det nu med besked, säger professor Lauri Karvonen, som leder det nya forskningscentret. I D:CE:s ledningsgrupp ingår förutom professor Lauri Karvonen, professorerna Göran Djupsund och Helena Hurme samt forskningsledarna Kimmo Grönlund och Marko Joas. De fyra sistnämnda fungerar samtidigt som temaansvariga för de fyra olika temaområden projektet består av: politiskt deltagande, offentliga institutioner, individ, grupp och samhälle samt massmedier. Teman som granskas ur den enskilda medborgarens, olika kanalers och det politiska systemets perspektiv. Vi är bland annat intresserade av kopplingar mellan medias agerande i den politiska kommunikationen och politikens personifiering, imageberoende och genomslagskraft. Det här undersöker vi också experimentellt med hjälp av MediaCitys idtv Lab i Vasa, där vi med nya tekniska metoder kan testa hur olika medieformat möter nya perspektiv på politik, säger professor Göran Djupsund på SVF i Vasa. Material med intelligens. Den finländska pappersindustrins strävan efter att producera mera avancerade produkter är en av de utmaningar som Åbo Akademis spetsforskningscentrum för funktionella material (FunMat) tar sig an. Forskningen går under namnet Printable Electro-, Magnetic-, Optical-, Chemical-, and Bio-Functionalities Center of Excellence for Functional Materials och är ett samarbete mellan enheterna för pappersförädling, fysikalisk kemi, teknisk polymerkemi och fysik. Det handlar i stort sett om att framställa intelligenta material som är mera hållbara och mera funktionella. FunMat leds av Jarl B. Rosenholm, professor i fysikalisk kemi. I ledningsgruppen ingår dessutom Carl-Erik Wilén, professor i teknisk polymerkemi och Martti Toivakka, professor i pappersförädling. Vi kombinerar den forskning som pågår vid de olika laboratorierna, och vi börjar med att själva framställa materialen. Det som krävs är kompositmaterial, man måste ha flera olika funktionella materialtyper som sedan sammanfogas, berättar Rosenholm. Rent konkret kan spetsenhetens forskning tillämpas på många områden som rör elektronik, förpackningsmaterial och pappersförädling. Även transportmaterial och läkemedelsbranschen kan dra nytta av forskningen. Inom läkemedelssektorn kan resultaten tillämpas på tillverkningen av anordningar med sensorer. Enkla exempel är graviditets- och sjukdomstester, som i läkemedelsammanhang kan vara rätt så dyra. Om vi då lyckas framställa billiga anordningar så hjälper och stöder vi läkemedelssidan, berättar Rosenholm. Det andra forskningsområdet är hybridmedier som utvecklas inom den grafiska industrin, till exempel intelligent papper. En av de nya spetsforskningsenheterna vid ÅA granskar sexuella dysfunktioner, aggressivt beteende, hormoner och beteendegenetik. För DNA-tester samlar forskarna in saliv i små plastförpackningar, som skickas hem till personerna som deltar i undersökningen. 18

19 Extern forskningsfinansiering Forskningsverksamheten var under 2006 livlig. Andelen extern finansiering av totalfinansieringen (exklusive Vasa övningsskola) uppgick till 35 procent. Två av de spetsforskningsenheter Finlands Akademi utsett har under året verkat vid Åbo Akademi och en tredje enhet utsågs. Stiftelsen för Åbo Akademi styrde betydande resurser till fyra starka forskningsmiljöer, som 2005 efter extern utvärdering utsetts vid akademin. För EU:s ramprogram godkändes i hård europeisk konkurrens drygt 23 procent av ÅA-ansökningarna. Akademins forskare deltog under året i 21 EU-finansierade forskningsprojekt. Via extern finansiering och forskningssamarbete har goda kontakter till näringsliv och samhälle upprätthållits och utvecklats. Samfinansierade forskningsprojekt med Tekes, företag, Finlands Akademi och EU:s ramprogram har förstärkt och utvidgat både det akademiska kunnandet och samhällskontakterna. Forskningssamarbetet gav även godkända registerbeslut, 20 patentansökningar (merparten utländska), 14 patentlicenser och 117 licensavtal. Av de nationella forskarskolorna leddes sju från akademin. Forskarstuderande från akademin deltog därutöver i 24 forskarskolor ledda av andra universitet. Priser och utmärkelser 2006 Per Brahe-priset. Stiftelsens för Åbo Akademi vetenskapliga pris, Per Brahe-priset, tilldelades ED Nina Kivinen och docent, FD Carita Kvarnström. Nina Kivinen forskar i företagets organisation och ledning, och disputerade i oktober 2006 på en avhandling där hon på ett tvärvetenskapligt vis utnyttjar teorier från sociologi, filosofi, kritisk geografi och organisationsteori. I sin prismotivering konstaterar stiftelsen att Nina Kivinen är en ung och aktiv forskare som uppvisar en anmärkningsvärd grad av akademisk mognad. Carita Kvarnström, akademilektor i analytisk kemi, har i sin forskning koncentrerat sig på utvecklingen av nya elektrokemiskt aktiva material och utveckling av spektroelektrokemiska tekniker för karakterisering av materialens egenskaper. Stiftelsen för Åbo Akademi konstaterar att Carita Kvarnström är en internationellt uppmärksammad och aktiv forskare samt utmärkt handledare och lärare. Stiftelsens för Åbo Akademi vetenskapspris Per Brahe-priset gick år 2006 till forskarna Nina Kivinen och Carita Kvarnström. Kivinen är assistent i ämnet företagets organisation och ledning och Kvarnström akademilektor och docent i analytisk kemi. Elvings legat. Forskarpriset ur Harry Elvings legat tilldelades följande personer: FD Patrik Eklund för hans doktorsavhandling i organisk kemi med titeln Synthetic Modification of the Natural Lignan Hydroxymatairesinol, FD Christer Glader för hans doktorsavhandling i matematik med titeln Constructive Methods for Rational Interpolation and Uniform Approximation on the Unit Disc samt TD Pamela Slotte för hennes doktorsavhandling i teologi och mänskliga rättigheter med titeln Mänskliga rättigheter, 19

20 Ett av forskarprisen ur Harry Elvings legat tilldelades FD Patrik Eklund för doktorsavhandlingen i organisk kemi, Synthetic Modification of the Natural Lignan Hydroxymatairesinol. FD Camilla Asplund Ingemark, folkloristik, fick Kungliga Gustaf Adolfs Akademiens för svensk folkkultur pris för doktorsavhandlingen The Genre of Trolls: The Case of a Finland-Swedish Folk Belief Tradition, som hon disputerade på vid ÅA år Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Professor Erkki Leppäkoski tilldelades Stiftelsens Ålandsfonden för Östersjöns framtid (Östersjöfonden) pris. Östersjöfonden belönar miljöinsatser i Finland och i Sverige samt på Åland. Leppäkoski har under sin långa karriär utfört ett mångfacetterat och inflytelserikt arbete både i Finland och internationellt i hela Östersjöregionen gällande miljöfrågor i Östersjön. moral och religion. Om de mänskliga rättigheterna som moraliskt och juridiskt begrepp i en pluralistisk värld. Lärarpriset ur Harry Elvings legat tilldelades FD Susanna Simberg och PeD Lisen Häggblom. Simberg är akademilektor i logopedi vid humanistiska fakulteten och Häggblom är lektor i matematikens didaktik vid pedagogiska fakulteten. Törngren-priset. Fil. stud. Fia Valtonen tilldelades Ralf Törngrenpriset. Priset utdelas till studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier och arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller Åbo Akademis studentkår. Humanistiska fakulteten. Prorektor, professorn i folkloristik vid Åbo Akademi, Ulrika Wolf-Knuts, erhöll Arturpriset av Samfundet Nordiska Museets och Skansens Vänner för sitt engagerande arbete med att främja folkloristisk forskning, utbildning och folkloristiskt samarbete både i ett nordiskt och internationellt perspektiv. En forskargrupp under ledning av akademiprofessor Lea Sistonen tilldelades Medix-priset. Forskarna, som är verksamma vid Sistonens laboratorium vid Åbo bioteknikcentrum och ämnet biologi vid Åbo Akademi, fick priset för upptäckten av en ny proteinkod som styr livsviktiga funktioner hos cellen. Forskargruppens artikel PDSM, a Motif for Phosphorylation-dependent SUMO Modification belönades också med Elias Tillandz-priset. Tekniska fakulteten. TkD Kalle Arve, teknisk kemi, fick Alfthanska priset för bästa doktorsavhandling i kemi Docent, TkD Jyri-Pekka Mikkola, teknisk kemi, tilldelades Finlands Akademis inspirationspris. Pedagogiska fakulteten. PeD Anna Slotte-Lüttge tilldelades statsrådet Mauritz Hallbergs pris av Svenska litteratursällskapet i Finland. Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. Professor Katie Eriksson fick Ann-Mari Finniläs pris som instiftats för att hedra donatorn. Professor Eriksson har under 20 år utvecklat den vetenskapliga vårdteorin och byggt upp ett utbildnings- och forskningssamfund i vårdvetenskap. Hon har även bidragit till att höja vårdandet till en aktad vetenskapsdisciplin. 20

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/48/210/2011 av 5.10.2011

Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/48/210/2011 av 5.10.2011 Undervisnings- och kulturministeriet Helsingfors Åbo 16.2.2012 Nr 284/20/2011 Hänvisning Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/48/210/2011 av 5.10.2011 Ärende Rapport över de viktigaste strategiska

Läs mer

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo: PROTOKOLL 3.2.2005 kl. 13.15-17.05 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Återbesättande av G. A. Lundenius professur i franska 4 Befrielse från styrelseuppdrag

Läs mer

Förvaltningsämbetet Personalärenden Domkyrkotorget 3 FI-20500 Åbo PERSONALBERÄTTELSE

Förvaltningsämbetet Personalärenden Domkyrkotorget 3 FI-20500 Åbo PERSONALBERÄTTELSE Förvaltningsämbetet Personalärenden Domkyrkotorget 3 FI-20500 Åbo PERSONALBERÄTTELSE 2010 Åbo Akademis personalberättelse 2010 Rapport nr 1/2011 Rekvirering: http://www.abo.fi/personal/publikationer/ ISSN

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen 2011-15 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Den pedagogiska

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013 S e r v i c e g ui de S t ödt j ä ns t e rf örs t ude r a nde ÅBO AKADEMI Utgivare: Lärcentret 2013 Redaktör: Mnica Nerdrum Pärm ch bilder: Maria Sundström 2 Innehåll 1. Studierientering... 6 1.1. Första

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

RP 269/2006 rd. I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner överenskommelsen mellan Finland,

RP 269/2006 rd. I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner överenskommelsen mellan Finland, RP 269/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014 Cellbiologi Information för nybörjare (åk 1) i cellbiologi ges torsdag den 28.8. kl. 13-15 i aud. Wikgren, Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer:

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

HANKEN. Personalberättelse 2014

HANKEN. Personalberättelse 2014 HANKEN Personalberättelse 2014 PERSONALBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL 1. PERSONALSTYRNING OCH STRATEGI... 2 2. PERSONALENS STORLEK... 3 Tidsbundna anställningar... 5 Personalomsättning... 5 3. KÖNSFÖRDELNING

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

ÅBO AKADEMIS KOMMUNIKATIONSPROGRAM 2013 2016

ÅBO AKADEMIS KOMMUNIKATIONSPROGRAM 2013 2016 ÅBO AKADEMIS KOMMUNIKATIONSPROGRAM 2013 2016 www.abo.fi INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. GRUNDEN FÖR KOMMUNIKATION VID ÅBO AKADEMI 2.1. Målgrupper och kanaler 2.2. Värdegrund 3. PRIORITERADE MÅL 2013 2016 3.1.

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

Skärgård 8 Skärgård 3 2011

Skärgård 8 Skärgård 3 2011 8 Skärgård 3 2011 Om boende och distansarbete i skärgården: försöka duger! TEXT: JAN-ÅKE TÖRNROOS Bild: Håkan Eklund I mer än sex år har jag varit inskriven som fast boende i Brändö kommun på Åland. Min

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA

GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA 1/6 GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA Guidens syfte är att synliggöra och beskriva ansvars- och arbetsfördelningen mellan projektparterna, och Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, och mellan

Läs mer

Sexologi, genetik och hormoner Spetsforskning i sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende

Sexologi, genetik och hormoner Spetsforskning i sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende från Åbo Akademi Nr 2 3.2.2006 Sexologi, genetik och hormoner Spetsforskning i sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende EN FRÅGA FÅR SVAR Universitetspedagogik I mars avslutas den femte kursen i

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Arvid Uggla, Oslo 28 jan 2008 VH-fakulteten rustar för framtiden Veterinärmedicin och husdjursvetenskap inom samma fakultet 2004 Ny institutionsstruktur

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 1.1 Ledningens översikt...1 1.2 Verkning...2 1.2.1 Verksamhetens verkning...2 1.3 Funktionell effektivitet...13 1.3.1 Funktionell ekonomisering...13 1.3.2

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN Åbo Akademis styrelse SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN 15.11.2001 kl. 13.15- Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Antagande av en vuxenutbildningsstrategi för

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 1. Inledning Styrelsen för Åbo Akademi godkände den första strategin för Åbo Akademis virtualisering

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser PRESSMEDDELANDE 2014 10 06 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014 skall utdelas med ena hälften till John O Keefe och den andra

Läs mer

Miljöledningssystem vid Göteborgs universitet

Miljöledningssystem vid Göteborgs universitet Miljöledningssystem vid Göteborgs universitet Ullika Lundgren Miljösamordnare Miljöenheten, Naturvetenskapliga fakulteten, Tjärnö marinbiologiska laboratorium www.gu.se/miljo/ QuickTime och en TIFF (LZW)-dekomprimerare

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Högskolestiftelsen i Österbotten

Högskolestiftelsen i Österbotten Högskolestiftelsen i Österbotten 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015 Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och att i anslutning

Läs mer

Nationalekonomi vid Hanken

Nationalekonomi vid Hanken vid Hanken Magistersstudier i Generella synpunkter Ekonomiemagistrar med nationalekonomi som huvudämne placerar sig bra i arbetslivet, speciellt där ekonomisk expertis och analytiskt tänkande förutsätts.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Tiina Alanko, tekn.stud. Leena Hupa, lektor Johan Werkelin, akademilektor Jan Westerholm, professor Inledning

Läs mer

SATSNING PÅ MIKROSKOP FÖR BIOVISUALISERING. Forskarna siktar på att nå upp till internationell toppnivå.

SATSNING PÅ MIKROSKOP FÖR BIOVISUALISERING. Forskarna siktar på att nå upp till internationell toppnivå. MfÅA 16.10.2009 www.abo.fi/meddelanden NR 14 SATSNING PÅ MIKROSKOP FÖR BIOVISUALISERING Nytt samarbetsavtal undertecknades av sex parter. Forskarna siktar på att nå upp till internationell toppnivå. KONFLIKTER

Läs mer