Arbetsgrupp inom Patologi i Norra regionen. Sammanfattning steg I-II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgrupp inom Patologi i Norra regionen. Sammanfattning steg I-II"

Transkript

1 Arbetsgrupp inom Patologi i Norra regionen Sammanfattning steg I-II 1

2 Bakgrund: problem Kapacitetsbrist orsakar fördröjningar i vården av patienter Otillräcklig kapacitet - påverkar medicinsk kvalitet + forskning/utveckling Kompetensförsörjning otillräcklig - nationellt som lokalt Arbetsbördan är hög Varje prov tar längre tid att analysera Förväntningarna på vad patologerna ska åstadkomma ökar Sammantaget leder detta till en sämre situation för berörda patienter 2

3 Uppdrag från Förbundsdirektionen Inom norra sjukvårdsregionen finns ett uppdrag från Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund att 1) I samverkan analysera situationen 2) Därefter ta fram gemensamma förslag som sedan testas/genomförs 3) Landstingen arbetar samtidigt med rekrytering/kompetensförsörjningen inom sina egna ansvarsområden. 3

4 Syfte - att i hela Norra Regionen säkerställa Kompetensförsörjning/utveckling Likvärdig vård med hög kvalité och patientsäkerhet Produktionskrav Klinisk forskning Rätt diagnos i rätt tid och till rätt kostnad 4

5 För att underlätta säkrare val av kloka strategier, aktiviteter och förändringar som behöver genomföras behövs 1) Förberedande kartläggningar 2) Beskriva/komma överens om hur arbetsprocesserna bör se ut - gemensam målbild 3) Utifrån detta identifiera, välja och påbörja nödvändiga förändringar och testa nya arbetssätt. 5

6 Arbetsgruppens arbete i steg I

7 Arbetsgrupp i steg I: Birgitta Svensson, NLL Anders Ackelid, NLL Karin Sixtensdotter Graffmo, NLL Charlotta Andersson, VLL Gun Jakobsson, VLL och JLL Josef Nygren, VLL (Thomas Höckenström), JLL Birgitta Höglin, LVN Jan Olovsson, LVN Anders Bergqvist, LVN 7

8 Uppdrag i steg I Ta fram ett gemensamt faktaunderlag som innehåller: 1) Behovskartläggning (volymer, antal, tidsåtgång, subspecialisering, molekylärpatologi, multidisciplinära konferenser (MDK)). 2) Kapacitetskartläggning hur ser den totala kapaciteten (volymer, bemanning, kompetens) ut i hela Norra Regionen? 8

9 Behovskartläggning 9

10 Behovskartläggning (i antalsordning) totalt hela Norra Regionen Prov Antal remisser Vaginalcytologi Hud, T01x och T02x Allmän cytologi Gastro, T62x-T68x, T57-58x, T Gyn, T80x-T87x Hematologi T06-08x 4755 Uro, T70-T Bröst, T04x 2340 ÖNH,T21-24,T51-55,T60-61,TXY,T ,T Lymfsystem, T08x (ej hematologi) 1736 Thorax, T25-T Mjukdelar/skelett, T10-T Obduktioner 583 Övrigt, patologi 512 Lever, T56x 481 Endokrin,T Neuro, TX0-TX99999, T Molekylärpatologi 312 Hjärta/K ärl, T40-48, T Perinatal, endast T S:a anta l

11 Grupper med högst antal konsultationer totalt regionen Prov Antal remisser Konsultationer Hud, T01x och T02x Bröst, T04x Thorax, T25-T Hematologi T06-08x Gyn, T80x-T87x Gastro, T62x-T68x, T57-58x, T Uro, T70-T

12 Grupper med högst andel konsultationer totalt regionen Prov Antal remisser Konsultationer % Thorax, T25-T % Övrigt, patologi ,64% Mjukdelar/skelett, T10-T ,60% Perinatal, endast T ,16% Lever, T56x ,95% Endokrin,T ,85% Bröst, T04x ,80% 12

13 Reflektioner Då man ej har registrerat och definierat på samma sätt försvåras sammanställning... Behövs gemensam standard för definitioner och registrering så att man kan jämföra siffror, diskutera och analysera underlaget och göra uppföljningar över tid. Stor variation i tidsåtgång. Minskad variation ökar andelen värdeskapande tid samtidigt som man får en bättre arbetsmiljö en lugnare och jämnare takt i arbetet. 13

14 Inringade förbättringsbehov Flöden med långa svarstider Stora grupper/volymer: Bas-patologi /diagnostisering på plats? Små grupper/volymer: Samordningsvinster? 14

15 Behovet större än produktionsstatistiken En stor andel skickas (externt och internt) NLL: 7050 remisser externt utanför regionen samt 1842 cytologier har skickats internt inom regionen (till VLL). LVN: 1565 histopatologiremisser och 553 cytologi- remisser externt utanför regionen. JLL - De tre personer som anlitats under 2013 har haft som uppdrag att fokusera på att heltidsproducera och således ej kunnat fylla behovet att ta hand om ST läkare samt hela behovet av kvalitets- /utvecklingsarbete VLL Skickat endast remisser njure externt utanför regionen pga behov av specialistkunskap. 15

16 Multidisciplinära konferenser (MDK) Tidskrävande för deltagande läkare En hel del logistiska problem och mycket arbete för sekreterare Totalt antal ca 85 ronder/mån 16

17 Kapacitetskartläggning 17

18 Kapacitetskartläggning Tjänster Närvaro /årsarbetande Patologer/öl 24,83 15,11 därav m cyt komp 2 2 Under utb t cytolog 2 2 ST 9 9 BMA 43,5 40,6 CD 25,5 20,9 BMA hem 6 6 OBD 8 8 Sekr 16 15,5 Övr personal 2 5,33 18

19 Kommentarer inför framtiden Nya vårdprogram förstärker behovet av att göra mer och mer kopplat till varje prov och således ökat behov av: patologer, cytologer, BMA, cytodiagnostiker, molekylärpatologisk kompetens, MT-teknik, IT-stöd, sekreterare, obduktionstekniker samt övriga tex lab biträden Om man ska följa standards kommer det att bli många fler glas att hantera Arbetet blir mer och mer komplext, mer kopplingar och man inför många nya saker och det är viktigt att beakta att detta medför mer arbete kopplat till IT och behov av ökade IT-resurser. 19

20 Många pensionsavgångar de närmsta åren 20

21 Dålig balans mellan behov och kapacitet 21

22 Tillgång på patologer räcker resurserna till? Axand Undersökningar uppdaterat 2013 Upptagningsområde i invånarantal 2010 ( inv) Jämtland: inv, Västernorrland: inv, Västerbotten: inv och Norrbotten: inv Antal årsarbetande specialister/öl : 15,1 öl JLL 1 öl, LVN 2,5 öl, VLL 9,8 öl, NLL 1,8 öl Invånare per specialist 2013 JLL: /specialist (1) LVN: /specialist (2,5) VLL:26 531/specialist (9,8) NLL: /specialist (1,8) Totalt Regionen: /specialist Varierar i Sverige mellan /spec (år 2010) 22 Kommentar: i beräkningen av inv/specialist anv samma invånarantal som 2010

23 Bemanningsrekommendationer Rekommendationerna är fastställda av Svensk Förening för Patologi 19/ Universitetslaboratorium: 1 Specialistläkare / 2200 prover Länssjukhuslaboratorium: 1 Specialistläkare/ 3000 prover Om man utgår från 1 spec.läk/2200 prover/år: ger läk/prov ( = 1/2200). Om man utgår från 1 spec.läk/3000 prover/år: ger 0, läk/prov (0, =1/3000) 23

24 Bemanningsrekommendationer Rekommendationerna är fastställda av Svensk Förening för Patologi 19/ Universitetslaboratorium: 1 Specialistläkare / 2200 prover Länssjukhuslaboratorium: 1 Specialistläkare/ 3000 prover Som prover definieras: all sk övrig cytologi (punktioner, excudat, etc) alla typer av histologiska prover (biopsier, utskärnings-preparat etc) Obduktioner ingår ej utan förväntas ske inom ramen för rek bemanning vilket också gäller för läkarinsatser inom den gynekologiska cytologin. 24

25 VLL (Universitetssjukhus lab) remisser (exkl vaginal cyt & obdukt.) Behov: 11,8 Nuläge: 9,8 spec läk Gap = -2 Jämförelse/avstämning med bemanningsrekommendationer 25

26 JLL, LVN, NLL (Länssjukhus lab) remisser (exkl vaginal cyt & obdukt) Behov:14,7 Nuläge: 5,3 spec.läk Gap: -9,4 Jämförelse/avstämning med bemanningsrekommendationer 26

27 Viktiga förutsättningar En viktig förutsättningar för bra samordning och välfungerande logistik i regionen är att IT-system kan kommunicera samt på sikt även önskvärt med en gemensam databas 27

28 Kort sammanfattning av synpunkter från de största remitterande klinikerna September

29 Problem Långa svarstider som ger: fördröjd diagnos o behandling sämre prognos jobbig upplevelse för patienter att vänta Papperssvar som måste scannas in ger: Extra arbete, tidskrävande att leta Risk för fel Oklara rutiner tex var ska man vända sig, var ska man fråga Varierande kompetens Sårbart bara en person kan Kvalité och utformade av svaren Ofullständiga svar Ostrukturerat Suboptimala svar ej enligt riktlinjer alt avsaknad av riktlinjer Saknas diagnos, konklusion Svårtolkade svar Diagnos ändras ofta vid eftergranskning 29

30 Behov / önskemål Korta svarstider Strukturerade svar Svar innehållande all erforderliga uppgifter Gott samarbete Deltagande av patologer på MDK Enkelt kunna nå en patolog man känner för att diskutera oklara svar etc Möjlighet till tel.kontakt vid oklara/brådskande fall Närvaro vid AT/ST-utb Utveckling av verksamheten 30

31 Arbetsgruppens arbete i steg II

32 Arbetsgrupp i steg II: Birgitta Svensson, NLL Solveig Olausson, NLL Kerstin Stenberg, NLL Karin Sixtensdotter Graffmo, NLL Charlotta Andersson, VLL Gun Jakobsson, JLL och VLL Maria Näslund, JLL och VLL Josef Nygren, VLL Birgitta Höglin, LVN Jan Olovsson, LVN Anders Bergqvist, LVN 32

33 Uppdrag i steg II Värdeflödesanalyser med nulägesbeskrivn i resp landsting Identifiera ev outnyttjade resurser/ brister/problem i resp processer Göra jfr med bef nationella/regionala vårdprogr följsamhet till dessa? Finns skillnader i Regionen? Finns förbättringsbehov? 33

34 Parallellt uppdrag för arbetsgruppen Ta fram förslag till regionalt system för vidare- och fortbildning inom Patologi 34

35 Nuläge: Förslag till system för vidareutb patologer klart och presenterat för styrgrupp 17 dec Förslag BMA utkast finns, ska göras klart 30/1 35

36 Standardprocess med inringade förbättringsförslag i olika delar av processen 1 Beställning Transportprocess Produktionsprocess preanalys Rätt från början Processdesign för Takt och kvalitet 2 Säkerställ i bägge riktningarna 4 LIS process 5 Provtagning Patient /Remiss Transporter 3 Provmottagning Integrerad Provuppackning Ankomstregistrering Sortering Prioritering Rollfördelning Utskärning Skrap Packning 6 7 Produktionsprocess glas Produktionsprocess färska vävnader Taktning för jämnt flöde Produktionsprocess fixerade vävnader Taktning för jämnt flöde 8 9 Kontroll Komplett Debitering Dehydrering Inbäddning Snittning Infärgning Montering Utlämning Analysprocess diagnostik Bedömning digital bild Bedömning mikroskop Sekreterarprocess Svarsrutiner Administration Distribuera Diagnostik Diktering Skriva Utlåtande Svarssignering Utlåtande Arkivering remiss/glas/ klossar Svarsmottagning Support/Konf KTJ Rätt och i rätt tid Mottagande av utlåtande Läkare/patient Kompetensutveckling, 36 Utbildning, Rollfördelning, Rekrytering Patologer Kompetensutveckling, Utbildning, Rollfördelning, Rekrytering CD, BMA

37 Arbetsgruppens förslag till förbättringsprojekt 1. Beställning rätt från början 2. Transporter logistik, tider 3. Produktionsprocess - Standardiserad preanalys 4. Produktionsprocessen Framställa glas 5. Molekylärpatologi ny metodologi och ny produktionsprocess 6. Glas scanning och digital patologi Processdesign och teknikval 7. Utlämning - Garanterad kvalitet till rätt kostnad 8. Diagnostikprocessen kompetensnätverk för bättre resursanv 9. Svarsgenerering och administrativa rutiner design för samverkan 10. Svarsutlämning/mottagning kundrelation för lärande och feedback 11. Lösa patologbristen system för regional utb och kompetensutv 12. BMA/CD system för regional utb och kompetensutv, samverkande IT/MT, Kvalitets- och Inköpsorganisation 37

38 Beställning Transporter Preanalys Produktion Glas/Utlämning (Kvalitet) Diagnostik - Svar Kundrelation Kompetens Rollfördelning Utbildning Rekrytering St KR IT Rel Tek Log 38

39 IT Komplexitet - Infrastruktur P A T I E N T E R Diagnostiskt IT Nätverk Fysiologi Radiologi *) nätverk HIS (Sjh.) EPJ (PV) ROS POCT RIS/PACS (DICOM) LIS+/alt MW (Multidisciplinärt) MiddleWare Processkontroll /automatisering QMS (avvikelse- /dok hantering) Digital patologi (DICOM) Tele Patologi Klinisk kemi Mikrobiologi Genetik Patologi *) Bildarkiv *) *) *)Partnerskap? 39

40 Struktur Regional Samverkan 1 Lokala organisationer 2 Lokala standardiserade produktionsprocesser LVN 3 Regionens kunder (Sjukhus + Prim. Vård) 4 Gemensamt kompetensnätverk (Patologer, CD, BMA, sekreterare) 5 IT Infrastruktur Digital Patologi/Telepatologi Patolognätverk Rekrytering Utbildning Kompetensnätverk: patologer,bma CD,sekr NLL 6 Material och informations flöden JLL VLL 40

41 Styrgruppens val och indelning av fortsatt inriktning för projektet Fyra prior huvudområden: Kompetensförsörjning/rekrytering-utbildning Teknik/IT Arbetssätt/standardisering Ekonomi Detaljerat förslag och tidplan diskuteras på arbetsgruppsmöte 6 februari 41

42 Kvar att komplettera från steg I-II: Förslag till system för regional utbildning och kompetensutveckling BMA Återkoppling till remittenter som lämnat in synpunkter Kartläggning och analys av svarstider 42

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: 2014 06 10 1(39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland

Läs mer

Svensk patologi en översyn och förslag till åtgärder

Svensk patologi en översyn och förslag till åtgärder Svensk patologi en översyn och förslag till åtgärder Översynen har genomförts på regeringens uppdrag (S2011/5140/FS). 1 2 Förord Enligt regeringsbelut (S2011/5140/FS) ska en utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013-05-24 REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund att gälla fr.o.m. 2013-05-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Nationell multidisciplinär konferens

Nationell multidisciplinär konferens Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Nationell multidisciplinär konferens Ett ramverk Juni 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3.

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Blodcancerregistret, NKR14-147

Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus 9 april 2015 2 (28) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning av tidigare utredningar om långsiktig lokalplanering

Läs mer

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Struktur a. Fysiska resurser Örebro och Malmö har välfungerande urologiska mottagningar,

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer