Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik"

Transkript

1 Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik Dag Fredagen den 19 december 2014 Tid Kl 10:00 15:00 Plats Närvarande Telefonmedverkan Anmält förhinder Hotell Högland, Nässjö Robert Ring, ordf, Linköping Srinivas Uppugunduri, Linköping Bente Transö, Kalmar Muris Sipo, Kalmar Micael Edholm, Jönköping Gunnita Augustsson, sekr, Kalmar Liselotte Lundvall, regional processledare bröstcancerscreening kl 13:00 14:00 Magnus Persson, Kalmar Anna Österström, Jönköping 1. Aktuellt från respektive landsting Rapport lämnads från respektive landsting avseende personal, ekonomi, tillgänglighet. Kalmar Rekrytering av efterträdare till Bente T pågår. I Kalmar rustar man sig för standardiserade vårdförlopp, rekrytering av bl a röntgensjuksköterskor från Holland till sjukhusen i Kalmar och Oskarshamn pågår, integrering av patologisystemet i Cosmic samt en pågående diskussion kring journal på nätet. Ett pilotprojekt inom ekonomiområdet med köp och sälj har pågått vilket ska in i budget på klinisk kemi. Tilldelats medel i budgeten för att rekrytera en patolog. Det stora problemet är ackreditering av patologer vi behöver få en bättre samordning. Den planerade samlokaliseringen av lab-verksamheten i Kalmar kommer att senareläggas ett år. Jönköping: Anna Österström, utvecklingsledare inom Medicinsk diagnostik, kommer att vara medlem i detta RMPG (för dagen förhindrad att närvara).

2 I Jönköping kommer en ny organisation att träda i kraft 1 februari Organisationen kommer att delas in i, och ledas utifrån, verksamhetsområden som spänner över flera sjukhus. Medicinsk diagnostik kommer att var ett av fyra sjukvårdsområden, där de övriga tre är; Medicinsk vård, Kirurgisk vård, samt Psykiatri & Rehabilitering. I Jönköping är tillgängligheten bra och i dag finns inga väntetider till röntgen. Från 1 januari 2015 öppnas upp för privata leverantörer att köpa medicinsk diagnostik. Ny chef har rekryterats inom patologin. Röntgensjuksköterskor och BMA inom primärvården är svårrekryterade. Östergötland Landstinget har ett underskott på cirka 250 Mkr. Har en vårdplatsbrist som i stort beror på sjuksköterskebrist. Långa väntetider inom delar av radiologi (MR) och patologi som man arbetar med att åtgärda. Robert har varit ute och pratat med verksamheten och betonat att verksamheten behöver konsolideras. Dialog förs om att skapa framtidens radiologi och laboratoriemedicin för att möta kommande utmaningar avseende IT- Teknisk utveckling, flödesoptimering, kompetensförsörjning, cancerprocesser mm med ännu mer värdeskapande diagnostik. Et utvecklingsarbete avseende vård PM har startat med utgångsläge från Jönköpings tidigare arbete. Medicinsk diagnostik skall involveras i de olika faktadokumenten uppdraget är att årligen utvärdera och uppdatera. 2. RMPG Uppdrag/syfte, arbetsformer och leveranser/mål Vid föregående möte med RMPG Med diagnostik i Vimmerby kom vi fram till olika fokusområden som RMPG skulle arbeta med. Koncentration på områdena radiologi och patologi. Fokusområden skulle vara kompetens/resursutnyttjande, värdeskapande medicinsk diagnostik samt prislista jämföra modeller. Grupparbete vid dagens möte skulle ge svar på varför vi finns och vad vi skall leverera samt arbetsformer och mötesfrekvens. Nätverken behöver formera sig och från RMPG skrivas uppdrag. Alla ska tänka över hur vi skall formulera uppdragen. Arbetsgrupperna i nätverken får hitta sina former och beskriva vilka utmaningar man ser i framtiden. Vilka nyckeltal skall användas? Robert R skriver ett förslag till uppdrag som RMPG skall ta ställning till. Många idéer framfördes så som värdeskapande erfarenhetsutbyte där avsikten är att lära av varandra. Använda och utveckla modern teknik vid kompetensutveckling. Utbildningar ska kunna ligga på hemsidan. Vi behöver bättre skrivna remisser. Ta fram en metodbok avseende röntgen. Mötesfrekvensen blir 4 gånger per år. Gunnita A från Kalmar, Anna Ö från Jönköping och Liselotte Joelsson från Östergötland får i uppdrag att utifrån resultaten av grupparbetena formulera beskrivning av RMPG medicinsk diagnostiks uppdrag/syfte, arbetsform, leverans/mål.

3 3. Bröstcancerscreening Liselotte Lundvall, regional processledare för bröstcancerscreening deltog via telefon. Hennes uppdrag är att starta ett processarbete avseende bröstcancerscreening. Nationellt har man arbetat fram ett register för bröstcancerscreening och i regionen ska vi använda de beslutade undersökningskoder som är gemensamma i regionen. RMPG Medicinsk diagnostik ställer sig bakom att de nationellt framtagna undersökningskoderna skall användas i regionen. Kompetensförsörjning medicinsk diagnostik Liselott L tog även upp bristen på röntgensjuksköterskor och radiologer och betonade att det ska tas upp som en brist i regionens kompetensförsörjningsplanen. Önskar att det noteras att fler ST kommer in så att man får fler bröstradiologer. Det är en stor sköterskebrist och förslaget är att inrätta ett specialistutbildningsområde - att arbeta med mammografi. HR-cheferna från resp landsting får i uppdrag att komplettera sydöstra sjukvårdsregionens kompetensförsörjningsplan avseende medicinsk diagnostik. Östergötland samordnar och sammanställer kompetensförsörjningsplaner från respektive landsting och skickar till RMPG som kommer att stå bakom underlaget. 4. Årsrapport 2014 Gunnita informerade om hur årsrapporten för 2014 skall utformas; de olika delar som skall beskrivas. För detta arbete kommer verksamhetsutvecklare från Jönköping och Linköping att medverka. Tidplan för hur vi arbetar. Tidplan för arbetet med årsrapporten är Vecka 15 årsrapporten skall vara klar och skickas till sekreteraren i Centrumråd Hjärta. 14 april skall årsrapporten presenteras på Centrumråd Hjärta. 16 april presentation på RSL ordförande i Centrumråd Hjärta gör denna presentation maj lämnas den till Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen (politisk nivå). Från föregående minnesanteckningar noteras att Årsrapporten ska beröra Bild och funktionsmedicin och lab/patologi men berör även andra områden. Organisationsskissen för RMPG medicinsk diagnostik och underliggande forum bifogas årsrapporten. Viktigt att ta med kommande större investeringar i årsrapporten. 5. Samordning cervixcytologi? Ann-Charlotte Mengel Ann-Charlott Mengel har skickat en frågeställning avseende samverkan/samordning för cervixcytologi inom sydöstra sjukvårdsregionen. Inom detta område står vi inför flera utmaningar som borde vara likartade även för Jönköping och Kalmar. Det är svårt att klara diagnostiken pga bristen på cytodiagnostiker. Även om en ny utbildning kommer att starta tar det några år innan de nyutbildade är tillräckligt

4 tränade för att kunna utföra diagnostik jämfört med de som snart går i pension. Utbildningen sägs starta till hösten 2015, men det har inte lagts ut officiellt ännu. Införandet av HPV som primärscreening kommer att förändra cytodiagnostikernas arbetsområde och hela processen runt cervixcytologikontrollprogrammet Investering i ny utrustning för hantering och preparering av glas, biobankning samt pytsning av rör till HPV-analys. Enligt investeringsplaneringen i Östergötland bör befintlig utrustning bytas senast Borde vara samma för Kalmar och Jönköping då den vätskebaserade metoden infördes ungefär samtidigt. De utrustningar som finns på marknaden klarar hela regionens behov. Ett område där det kan vara lämpligt att nivåstukturera och koncentrera till ett ställe? Frågeställningen kräver en större kartläggning i regionen. Vi behöver göra en förstudie och Robert R skriver uppdrag om att göra en kartläggning som han skickar till berörda chefer. Övrig fråga I Kalmar har man sökt pengar från Kampradstiftelsen där den aktuella utlysningen har koppling till cancerforskning. Upprop kom från Linnéuniversitetet för att upprätta ett genomiskt center i Kalmar Ansökningen omfattar medel om mkr till utrustning och förbrukningsmaterial för en 3 årsperiod med forskning om cancer. Får man de sökta medlen kommer landstinget att bidra med medel för ny kompetens inom bioinformatik och molekylärbiologi. Besked kommer innan sommaren. Bra om det kommer till Kalmar. 6. Sammanfattning och nästa steg Robert sammanfattade dagens möte med att Ann Ö, Liselotte J och sekreteraren tar fram ett embryo till målformulering för RMPG. Arbetsformen är möte 4 ggr år då vi kompletterarar med verksamhetschefer och utvecklingschefer vid behov. Tydliga uppdrag ska formuleras till grupperingarna inom RMPG. Årsrapporten. Kompetenspunkten: Solveig Lennartsson, HR-chef Diagnostikcentrum, är sammankallande. Vi lämnar namn till Robert. Robert skriver uppdrag om förstudie till patologichefer avseende cervixcytologi. Tidplan för RMPG:s möten februari video Årsrapporten 13 mars video, video maj Nässjö 10-15, Hotell Högland bokat

5 11 september Nässjö, Hotell Högland bokat 3 december video. Vid anteckningarna Gunnita Augustsson Sekreterare RMPG Medicinsk diagnostik

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: 2014 06 10 1(39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport Vård och omsorg Emelie Ljunggren RCC samverkansmöte den 7 maj 2013 SKL Närvarande: Nils Conradi, Lars Holmberg, Roger Henriksson(del av dag), Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Nicole Silverstolpe,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03 Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer