REGLER FÖR MEDLEMSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER FÖR MEDLEMSKAP"

Transkript

1 REGLER FÖR MEDLEMSKAP Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad

2 innehåll Medlemskap Arbetsfördelning Styrelse mm Bokningar Användarens regler och ansvar Kostnader Betalning Övrigt

3 Medlemskap Medlemstyper Medlem Betalar insats och årsavgift och omfattas av samtliga bestämmelser för Björkstadens Miljöbilpool. Mednyttjare Ingår i medlemmens hushåll. Betalar en mindre insats och får använda poolbilarna. Ansökan Ansökan om medlemskap lämnas skriftligen till styrelsen som sedan behandlar denna under ett styrelsemöte. Styrelsemöten hålls normalt varje månad eller när behov föreligger. Utträde Utträde ur föreningen kan endast ske den sista juni eller sista december med en månads uppsägningstid. Uppsägningen ska ske skriftligen senast 1 månad innan varje halvårsskifte. Medlemmen har rätt att återfå inbetalda insatser enligt lagen om ekonomisk förening. Insats När medlemskapet är beviljat skall insatsen betalas. Det är först när man betalat hela insatsen som man får rätt att boka och använda poolbilarna. Insatsen återbetalas vid utträde ur föreningen (se stadgarna). Fysisk person Varje fysisk person (privatperson) betalar en insats på totalt 3000 kronor. För varje ytterligare nyttjare i familjen betalas en insats på 1000 kronor (mednyttjare). Juridisk person För juridisk person (företag etc.) betalas totalt kronor. I insatsen ingår 5 nyttjare. För varje tillkommande nyttjare tillkommer 1000 kr i insats. En huvudansvarig kontaktperson ska finnas för varje företag eller organisation.

4 Arbetsfördelning Arbetsplikt För att hålla kostnaderna nere utförs allt arbete ideellt av medlemmarna själva. Alla medlemmar skall därför tillhöra styrelsen och/eller någon arbetsgrupp och delta i arbetet. Samtliga medlemmar skall aktivt medverka i föreningens arbete och löpande skötsel. Medlem är skyldig att delta i arbetet i den omfattning och på det sätt som styrelsen beslutar i enlighet med av föreningsstämman angivna ramar. Tidsomfattningen för olika arbetsuppgifter beräknas till följande: Styrelsemöten - 3 personer * 4 möten * 3 timmar Årsmöten - 2 tillfällen á 1 timmar och 8 personer Kassör Hemsida, info och marknadsföring Service Städ och tvätt Summa arbetstid = 36 timmar = 16 timmar = 20 timmar = 20 timmar = 2 timmar per månad = 24 timmar. = 2 timmar per månad = 24 timmar = 140 timmar Summa arbetstid per person och år (vid 8 st) = 17,5 timmar = 2 arbetsdagar Miljöbilpoolen kommer att anlita en boknings och faktureringstjänst av Bilcoop ekonomisk förening vilket kommer att minimera vårt eget arbete för bokning och fakturering. Om en medlem vill slippa arbetsplikten finns det möjlighet att friköpa sig från ansvaret och kostnaden för en fysisk medlem är 2000 kr/år och för en juridisk person 4000 kr/år. Styrelse mm Bilpoolen leds av en styrelse som väljes av årsstämman. Revisorer En revisor och en revisorssuppleant väljes av årsstämman. Valberedning Stämman väljer också valberedning som skall bestå av en sammankallande och minst en ledamot.

5 Bokningar Minsta bokningsbara tid är 60 minuter, i övrigt finns inga restriktioner. Vid höstlov, jullov, sportlov och påsklov samt under sommarsemestern hyrs en extrabil in till bilpoolen om behov finns. Annars gäller först till kvarn vid bokningar. Bokning får inte göras tidigare än 90 dagar innan nyttjandetillfället. På Internet Bilen bokas av medlemmen själv via Bil.coop som kan nås via bilpoolens hemsida eller via coop. På telefon och e-post Den som inte har tillgång till Internet kontaktar i första hand någon annan medlem med tillgång till internet. Ändring eller avbokning En bokning kan ändras eller avbokas fram till dess sluttid. Avbokning eller ändring göres utan kostnad fram till 24 timmar före bokad starttid. Ändring eller avbokning av en bokning kan endast göras av den som utfört bokningen eller av Systemadministratören. Vid sen ändring eller avbokning som innebär att timmar avbokas, betalar man timtaxa för de timmar som varit bokade inom de närmaste 24 timmarna efter tidpunkten för bokningen. Du betalar inte för tiden som bilen bokas av annan medlem. Tidig avbokning Undantag från denna regel görs om avbokning sker senast 1 timme efter bokningen. Om en medlem avbokar en bil och samtidigt bokar en annan under samma tid, debiteras medlemmen ej för avbokningen även om denna sker senare än 24 timmar innan användandet. Överskriden bokningstid Förseningsavgift Förseningsavgift på 100 kr ska betalas om medlem överskrider bokad tid. Om överskriden bokningstid inkräktar på en annan medlems bokning så debiteras den medlem som felaktigt utnyttjat bilen för de extra kostnader (utöver bilpoolens ordinarie debitering) som detta medför. Den drabbade medlemmen skall i första hand utnyttja en annan poolbil, i andra hand en hyrbil men har rätt att åka taxi om det gäller en kortare resa inom Umeå stad.

6 Anmälningsplikt Det åligger medlem att meddela styrelsen om man använt bilen och det finns oklarheter med bokningen, exempelvis om en bokning övertagits av annan medlem utan att detta ändrats i bokningsbasen. Om bilpoolens bilar inklusive extra hyrbilar är upptagna kan bilar bokas hos hyrbilsfirman med rabatterade priser. Bilpoolen betalar mellanskillnaden. Medlem i bilpoolen bör i första hand nyttja andra lösningar som cykel eller kollektivtrafiken. Björkstadens miljöbilpool kommer också att förhandla om rabatt hos Ecotaxi. Användarens regler och ansvar Medlemmarna förbinder sig att följa Björkstadens miljöbilpools regler enligt följande: Användaren ska ha giltigt körkort Användaren ansvarar för att tanka upp bilen med avsett tankkort så snart tanken/tankarna når halvtank eller mindre. Användaren ansvarar för att fordonet återlämnas innan bokningstiden löper ut Användaren ansvarar för att fordonet lämnas tillbaka i invändigt städat skick. Användaren ansvarar för att meddela styrelsen ev. upptäckta skador på fordonet. Användaren ansvarar för fordonets nyckel och tankkort under hyresperioden. Användaren ansvarar själv för ev P-böter. Om betalningspåminnelse ändå inkommer till föreningen så betalas böterna av denna och beloppet debiteras medlemmen via medlemskontot. Detta för att inte föreningen ska få betalningsanmärkningar. Användaren ska tillämpa Ecodrivning (dvs ett varsamt körsätt ska tillämpas). Fordonets användning Användaren förbinder sig särskilt att: inte överbelasta fordonet eller ta fler passagerare än det antal som fordonet är avsett för inte använda fordonet i något olagligt syfte inte föra fordonet utanför länder inom EU (Norge undantaget) samt de länder som inte täcks av försäkringen. inte använda fordonet till övningskörning, bilracing, fartprover eller annan tävlingskörning inte låta någon annan person köra fordonet utan att man själv finns med i bilen inte lämna bilen olåst inte framföra fordonet i påverkat tillstånd d v s påverkad av alkohol, droger eller dyl inte röka i fordonet inte medföra husdjur i fordonet

7 Skador Vid skada skall Användaren göra en polisanmälan om så krävs samt alltid fylla i en skadeanmälan och omgående skicka denna till styrelsen. Skadeanmälningsblankett finns i varje fordon. I de fall styrelsen ej erhåller en skadeanmälan, kommer hela reparationskostnaden att debiteras Användaren. I händelse av stopp eller skada på fordonet kontaktas alltid Emanuel Nandorf, mobil tel: Utrustning mm Nycklar - Regler om nycklar kommer efter val av teknisk lösning. Körjournal - I respektive bil finns en bilpärm med körjournal. I körjounalen ska medlemsnummer, namn, datum, tid och mätarställning antecknas både då bilen hämtas och lämnas. Loggbok - I bilpärmen finns också en loggbok där eventuella fel på bilen ska noteras. Allvarliga fel rapporteras även via e-post eller telefon till bilansvarig. Tankkort - I respektive bil finns ett tankkort som skall användas vid inköp. Kortet ska endast användas för betalning av drivmedel, spolarvätska och biltvätt på mackar där kortet gäller (se Drivmedel nedan). Bensinkortet får inte användas för privata inköp. Kod - De koder som behövs för tankkorten får inte förvaras i bilen. Takräcke mm - För att hålla bensinförbrukningen så låg som möjligt ska lasthållare, takräcke, skidbox eller dylikt monteras av då det inte används. Parkering - Bilarna ska normalt återlämnas till respektive ordinarie parkering. Drivmedel - Medlemmen tankar själv på bensinmackar där tankkortet gäller. När bilarna återlämnas skall tanken vara minst halvfylld. Kontantbetalning - Om tankkortet inte kan användas, betalar medlemmen själv och lämnar sedan kvittot till kassören. Observera att privata inköp inte får förekomma på samma kvitto. Kostnaden regleras mot medlemskontot. Försäkring - Bilarna är helförsäkrade. Är medlemmen helt eller delvis vållande till eventuell skada betalar denne alla debiterade självrisker. Eventuella tilläggssjälvrisker kan tillkomma. Service & Reparationer - Bilarna får inte återlämnas utan att fel som indikeras av varningslampa har åtgärdats, till exempel slut på spolarvätska eller lågt oljetryck. Bilbarnstol - Får inte monteras i framsäte eftersom bilarna är utrustade med krockkudde även på passagerarplats. Den som har behov av barnstol får själv köpa in sådan. Städning Innan bilen återlämnas av medlemmen ska den vara fri från kladdiga fläckar och löst skräp eller grus invändigt. Tips: Ta ut golvmattorna och vänd på dem, sopa ur sätena och bagaget, torka av eventuellt kladd. Tvätta i automattvätt när bilen är mycket smutsig. Det ska vara trevligt för nästa användare. Biloch bokningsgruppens städning och tvättning är ett komplement till den dagliga skötseln.

8 Kostnader Månadsavgift Månadsavgiften är 250 kr vid 8 medlemmar och bil. 175 kr vid 10 medlemmar och bil. 150 kr vid 12 medlemmar och bil. Priser Timdebitering: 10 kronor per påbörjad timme eller 100 kronor per dygn. Ingen avgift mellan kl och Mildebitering: 23 kronor per mil inklusive drivmedel. Bokningsavgift: 25 kr per debiterad körning. Faktura: Brevfaktura kostar 25 kr, faktura via är gratis. Betalning Medlemskonton Varje medlem har ett medlemskonto (Via bil.coop.). Den som önskar sprida sina betalningar över året kan sätta in pengar i förskott på ett medlemskonto som avräknas då körningarna skall betalas. Underskott på kontot faktureras månadsvis. Så länge underskott på medlemskontot inte är reglerat inom angiven tid får medlem inte använda Bilpoolens bilar. Detta innebär att eventuella tidigare gjorda bokningar stryks. Kontobesked Kontobesked skickas med brev eller e-post omkring den 15:e varje månad. Eventuellt underskott skall vara reglerat innan månadens slut Uteblivna betalningar Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta debiteras från och med förfallodagen. Dröjsmålsräntan beräknas till gällande reproränta plus 8%.

9 Anstånd Kassören kan ensam träffa överenskommelse om undantag från ovanstående restriktioner om skuldbeloppet inte överstiger insatsbeloppet. Om skuldbeloppet överstiger medlemmens insatsbelopp kan bara styrelsen besluta om detta. Inkasso Om skulden finns kvar efter en månad kan styrelsen besluta att lämna ärendet till inkasso eller till kronofogden. Styrelsen kan då också kräva in nyckel samt ta bort inloggningar till hemsidan och bokningstjänst. Uteslutning I detta fall kan det även bli aktuellt med uteslutning, vilket föreningsstämman fattar slutgiltigt beslut om. Övrigt Kvitto på inköp Alla inköp som göres för föreningens räkning måste av redovisningsskäl redovisas på separata specificerade kvitton. Dvs. inga privata inköp får finnas med på samma kvitto. Utlägg regleras mot medlemskonto Alla kostnader som en medlem haft för föreningens räkning, regleras i första hand mot medlemskontot. Medlem som inte har skuld till föreningen kan i stället få beloppet utbetalt till ett bankkonto. E-postbrevlåda Medlemmen har själv ansvar att information från föreningen kan tas emot. Det ska finnas tillräckligt med utrymme i den e-postbrevlåda som är kopplad till den e-postadress som angivits.

10 Björkstadens miljöbilpool 2009

Sunfleets Allmänna villkor

Sunfleets Allmänna villkor Sida 1 Sunfleets Allmänna villkor Gäller från 2015-02-01 tills vidare Nedan följer de Allmänna villkor under vilka avtal träffats mellan Sunfleet Carsharing AB, organisationsnummer 556575-8298, nedan kallat

Läs mer

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06- 01 Nedan följer de villkor under vilka avtal träffats mellan Bilpoolen AB - Org.nr. 556734-8825 nedan kallad Bilpoolen

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar 1. Allmänna frågor...sid 2 2. Däck... 2 3. Förmånsvärde... 3 4. Försäljning... 4 5. Hyrbil... 5 6. Kontrollbesiktning och skatt... 6 7. Kort... 6 8. Körjournal... 7 9. Mätarställning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Svante Ljungqvist 2010.2 REGLEMENTE

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige Орг.-/Рег. номер: 610605-0369 Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller mellan RECCIS Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige, och för Dig som

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Allmänna villkor Leaseonline AB

Allmänna villkor Leaseonline AB Allmänna villkor Leaseonline AB 1. Villkor - Avtal Om Underhållsservice OBS! Det åligger Leasetagaren att boka in och utföra service på Fordonet vid rätt tidpunkt enligt respektive biltillverkares servicerekommendationer.

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Säljare av tjänst: Julias Rent Hus AB Mörtgatan 10, 5tr. 133 43 Saltsjöbaden 556890-8395 Följande avtal gäller mellan följande

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se

Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se rentalcars.com har sitt kontor i St Georges House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, Storbritannien

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb Drifthandbok Segelflygarna Uppsala Flygklubb Upplaga 7, 2013 INLEDNING Förord Denna drifthandbok är utgiven av styrelsen i Segelflygarna Uppsala Flygklubb. Målet är att klargöra flygklubbens lokala regler

Läs mer