REGLER FO R MEDLEMSKAP Bjo rkstadens miljo bilpool ekonomisk fo rening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER FO R MEDLEMSKAP Bjo rkstadens miljo bilpool ekonomisk fo rening"

Transkript

1 REGLER FO R MEDLEMSKAP Bjo rkstadens miljo bilpool ekonomisk fo rening Senast uppdaterad

2 INNEHÅLL Medlemskap Arbetsfo rdelning Styrelse mm Bokningar Anva ndarens skyldigheter Kostnader Betalning O vrigt

3 MEDLEMSKAP Medlemstyper Medlem Betalar insats och arsavgift och omfattas av samtliga bestammelser for Bjorkstadens Miljobilpool. Mednyttjare Ingar i medlemmens hushall. Betalar en mindre insats och far anvanda poolbilarna. Ansokan Ansokan om medlemskap lamnas skriftligen till styrelsen som sedan behandlar denna under ett styrelsemote. Styrelsemoten halls normalt varje manad eller nar behov foreligger. Uttrade Uttrade ur foreningen ska ske skriftligen med 3 manaders uppsagningstid. Medlemmen har ratt att aterfa inbetalda insatser enligt lagen om ekonomisk forening. Insats Nar medlemskapet ar beviljat skall insatsen betalas. Det ar forst nar man betalat hela insatsen som man far ratt att boka och anvanda poolbilarna. Insatsen aterbetalas vid uttrade ur foreningen (se stadgarna). Fysisk person Varje fysisk person (privatperson) betalar en insats pa totalt 3000 kronor. For varje ytterligare nyttjare i familjen betalas en insats pa 1000 kronor (mednyttjare). Famansbolag (1-2 personer) behandlas som fysisk person. Juridisk person For juridisk person (foretag etc.) betalas totalt kronor. I insatsen ingar 5 nyttjare. For varje tillkommande nyttjare tillkommer 1000 kr i insats. En huvudansvarig kontaktperson ska finnas for varje foretag eller organisation.

4 ARBETSFO RDELNING Arbetsplikt For att halla kostnaderna nere utfors allt arbete ideellt av medlemmarna sjalva. Alla medlemmar skall darfor tillhora styrelsen och/eller nagon arbetsgrupp och delta i arbetet. Samtliga medlemmar skall aktivt medverka i foreningens arbete och lopande skotsel. Medlem ar skyldig att delta i arbetet i den omfattning och pa det satt som styrelsen beslutar i enlighet med av foreningsstamman angivna ramar. STYRELSE MM Bilpoolen leds av en styrelse som valjes av arsstamman. Revisorer En revisor och en revisorssuppleant valjes av arsstamman. Valberedning Stamman valjer ocksa valberedning som skall besta av en sammankallande och minst en ledamot. BOKNINGAR Minsta bokningsbara tid ar 60 minuter, i ovrigt finns inga restriktioner. Vid hostlov, jullov, sportlov och pasklov samt under sommarsemestern hyrs en extrabil in till bilpoolen om behov finns. Annars galler forst till kvarn vid bokningar. Bokning far inte goras tidigare an 90 dagar innan nyttjandetillfallet. Pa internet Bilen bokas av medlemmen sjalv via foreningens hemsida.:

5 Pa telefon och e-post Den som inte har tillgang till Internet kontaktar i forsta hand nagon annan medlem med tillgang till internet. A ndring eller avbokning En bokning kan andras eller avbokas fram till dess sluttid. Avbokning eller andring gores utan kostnad fram till 24 timmar fore bokad starttid. Andring eller avbokning av en bokning kan endast goras av den som utfort bokningen eller av Systemadministratoren. Vid sen andring eller avbokning som innebar att timmar avbokas, betalar man timtaxa for de timmar som varit bokade inom de narmaste 24 timmarna efter tidpunkten for bokningen. Du betalar inte for tiden som bilen bokas av annan medlem. Tidig avbokning Undantag fran denna regel gors om avbokning sker senast 1 timme efter bokningen. Om en medlem avbokar en bil och samtidigt bokar en annan under samma tid, debiteras medlemmen ej for avbokningen aven om denna sker senare an 24 timmar innan anvandandet. O verskriden bokningstid Forseningsavgift Forseningsavgift pa 100 kr ska betalas om medlem overskrider bokad tid. Om overskriden bokningstid inkraktar pa en annan medlems bokning sa debiteras den medlem som felaktigt utnyttjat bilen for de extra kostnader (utover bilpoolens ordinarie debitering) som detta medfor. Den drabbade medlemmen skall i forsta hand utnyttja en annan poolbil, i andra hand en hyrbil men har ratt att aka taxi om det galler en kortare resa inom Umea stad. Anmalningsplikt Det aligger medlem att meddela styrelsen om man anvant bilen och det finns oklarheter med bokningen, exempelvis om en bokning overtagits av annan medlem utan att detta andrats i bokningsbasen. Om bilpoolens bilar inklusive extra hyrbilar ar upptagna kan bilar bokas hos hyrbilsfirman Budget biluthyrning med rabatterade priser. Bilpoolen betalar mellanskillnaden. Medlem i bilpoolen bor i forsta hand nyttja andra losningar som cykel eller kollektivtrafiken. Bjorkstadens miljobilpool kommer ocksa att forhandla om rabatt hos Ecotaxi.

6 MEDLEMMARS OCH MEDNYTTJARES SKYLDIGHETER Medlemmar och mednyttjare forbinder sig att folja Bjorkstadens miljobilpools regler genom att: ha giltigt korkort ansvara for att tanka upp bilen med avsett tankkort sa snart tanken/tankarna nar halvtank eller mindre. ansvara for att fordonet aterlamnas innan bokningstiden loper ut ansvararfor att fordonet lamnas tillbaka i invandigt stadat skick. Anvandaren ansvarar for att meddela styrelsen ev. upptackta skador pa fordonet. ansvara for fordonets nyckel och tankkort under hyresperioden. sjalv ansvara for ev P-boter. Om betalningspaminnelse anda inkommer till foreningen sa betalas boterna av denna och beloppet debiteras medlemmen. Detta for att inte foreningen ska fa betalnings-anmarkningar. tillampa Ecodrivning (dvs ett varsamt korsatt ska tillampas). delta i foreningens arbete och lopande skotsel av bilarna. Fordonets anva ndning Medlem och mednyttjare forbinder sig sarskilt att: inte overbelasta fordonet eller ta fler passagerare an det antal som fordonet ar avsett for inte anvanda fordonet i nagot olagligt syfte inte fora fordonet utanfor lander inom EU (Norge undantaget) samt de lander som inte tacks av forsakringen. inte anvanda fordonet till bilracing, fartprover eller annan tavlingskorning. Övningskorning tillats underforutsattning att instruktoren ar medlem i bilpoolen och tar fullt ansvar fore eventuella olyckshandelser eller skador pa fordonet. inte lata nagon annan person kora fordonet utan att man sjalv finns med i bilen inte lamna bilen olast inte framfora fordonet i paverkat tillstand d v s paverkad av alkohol, droger eller dyl inte roka i fordonet forvara husdjur som medfors i bagageutrymmet och i bur, sa att varken smuts eller djurhar kommer i kontakt med bilens interior. Skador Vid skada skall Anvandaren gora en polisanmalan om sa kravs samt alltid fylla i en skadeanmalan och omgaende skicka denna till styrelsen. Skadeanmalningsblankett finns i varje fordon. I de fall styrelsen ej erhaller en skadeanmalan, kommer hela reparationskostnaden att debiteras Anvandaren. I handelse av stopp eller skada pa fordonet kontaktas alltid serviceansvarig for fordonet.

7 Utrustning mm Nycklar - Regler om nycklar kommer efter val av teknisk losning. Ko rjournal - I respektive bil finns en bilparm med korjournal. I korjounalen ska medlemsnamn, datum, tid och matarstallning antecknas bade da bilen hamtas och lamnas. Loggbok - I bilparmen finns ocksa en loggbok dar eventuella fel pa bilen ska noteras. Allvarliga fel rapporteras aven via e-post eller telefon till bilansvarig. Tankkort - I respektive bil finns ett tankkort som skall anvandas vid inkop. Kortet ska endast anvandas for betalning av drivmedel, spolarvatska och biltvatt pa mackar dar kortet galler (se Drivmedel nedan). Bensinkortet far inte anvandas for privata inkop. Kod - De koder som behovs for tankkorten far inte forvaras i bilen. Takracke mm - For att halla bensinforbrukningen sa lag som mojligt ska lasthallare, takracke, skidbox eller dylikt monteras av da det inte anvands. Parkering - Bilarna ska normalt aterlamnas till respektive ordinarie parkering. Drivmedel - Medlemmen tankar sjalv pa bensinmackar dar tankkortet galler. Nar bilarna aterlamnas skall tanken vara minst halvfylld. Kontantbetalning - Om tankkortet inte kan anvandas, betalar medlemmen sjalv och lamnar sedan kvittot till kassoren. Observera att privata inkop inte far forekomma pa samma kvitto. Kostnaden regleras mot medlemskontot. Fo rsakring - Bilarna ar helforsakrade. Ar medlemmen helt eller delvis vallande till eventuell skada betalar denne alla debiterade sjalvrisker. Eventuella tillaggssjalvrisker kan tillkomma. Service & Reparationer - Bilarna far inte aterlamnas utan att fel som indikeras av varningslampa har atgardats, till exempel slut pa spolarvatska eller lagt oljetryck. Bilbarnstol - Far inte monteras i framsate eftersom bilarna ar utrustade med krockkudde aven pa passagerarplats. Den som har behov av barnstol far sjalv kopa in sadan. Sta dning Innan bilen aterlamnas av medlemmen ska den vara fri fran kladdiga flackar och lost skrap eller grus invandigt. Tips: Ta ut golvmattorna och vand pa dem, sopa ur satena och bagaget, torka av eventuellt kladd. Tvatta i automattvatt nar bilen ar mycket smutsig. Det ska vara trevligt for nasta anvandare. Bil- och bokningsgruppens stadning och tvattning ar ett komplement till den dagliga skotseln.

8 AVGIFTER OCH TAXOR Avgifter och taxor beslutas av arsmotet. BETALNING Betalning sker via faktura som skickas ut varannan manad. Uteblivna betalningar Drojsmalsranta Drojsmalsranta debiteras fran och med forfallodagen. Drojsmalsrantan beraknas till gallande reproranta plus 8%. Anstand Kassoren kan ensam traffa overenskommelse om undantag fran ovanstaende restriktioner om skuldbeloppet inte overstiger insatsbeloppet. Om skuldbeloppet overstiger medlemmens insatsbelopp kan bara styrelsen besluta om detta. Inkasso Om skulden finns kvar efter en manad kan styrelsen besluta att lamna arendet till inkasso eller till kronofogden. Styrelsen kan da ocksa krava in nyckel samt ta bort inloggningar till hemsidan och bokningstjanst. Uteslutning I detta fall kan det aven bli aktuellt med uteslutning, vilket foreningsstamman fattar slutgiltigt beslut om.

9 O VRIGT Kvitto pa inko p Alla inkop som gors for foreningens rakning maste av redovisningsskal redovisas pa separata specificerade kvitton. Dvs. inga privata inkop far finnas med pa samma kvitto. E-postbrevla da Medlemmen har sjalv ansvar att information fran foreningen kan tas emot. Det ska finnas tillrackligt med utrymme i den e-postbrevlada som ar kopplad till den e-postadress som angivits. Bjo rkstadens miljo bilpool 2009

REGLER FÖR MEDLEMSKAP

REGLER FÖR MEDLEMSKAP REGLER FÖR MEDLEMSKAP Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2010-04-13 innehåll Medlemskap Arbetsfördelning Styrelse mm Bokningar Användarens regler och ansvar Kostnader Betalning

Läs mer

Sunfleets Allmänna villkor

Sunfleets Allmänna villkor Sida 1 Sunfleets Allmänna villkor Gäller från 2015-02-01 tills vidare Nedan följer de Allmänna villkor under vilka avtal träffats mellan Sunfleet Carsharing AB, organisationsnummer 556575-8298, nedan kallat

Läs mer

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06- 01 Nedan följer de villkor under vilka avtal träffats mellan Bilpoolen AB - Org.nr. 556734-8825 nedan kallad Bilpoolen

Läs mer

Välkommen till Bilpoolen.nu

Välkommen till Bilpoolen.nu Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu en medlem i Bilpoolen.nu. Vi är en snabbt växande bilpool, klimatneutral och oberoende av de stora bilbolagen. Vi finns här för att erbjuda dig en smart och

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i. FLYTTSTÄDNINGSAVTAL Version 2010630 1 (8) Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av flyttstädning mellan privatkund och Handelsbolaget Mer egentid Följande avtal gäller mellan Handelsbolaget

Läs mer

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i. Abonnemangsstädning privatkund Version 2010612 1 (8) Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Handelsbolaget Mer egentid Följande avtal gäller mellan Handelsbolaget

Läs mer

C Copyright Bilpoolen AB 2013

C Copyright Bilpoolen AB 2013 Användarmanual C Copyright Bilpoolen AB 2013 Bilpoolen AB Box 3074, 103 61 Stockholm Tel: +46 (0)8 559 250 26. Email: kundtjanst@bilpoolen.nu. Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu medlem i Bilpoolen.nu,

Läs mer

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ;

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Fixer Göteborg AB Hemsida: www.fixer.nu E-post: info@fixer.nu Org.nr: 556821-2205 Följande avtal

Läs mer

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan kund och Stadfirma-Shahin; Städfirma-Shahin Olshammarsgatan 15,124 75 Bandhagen Org.nr: 840602-0597 Följande avtal gäller mellan Städfirma Shahin

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Allmänna Villkor för städabonnemang - Privatkund. Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Avtalet mellan Perfect Maid och kunden.

Allmänna Villkor för städabonnemang - Privatkund. Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Avtalet mellan Perfect Maid och kunden. Allmänna Villkor för städabonnemang - Privatkund Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Avtalet mellan Perfect Maid och kunden. 1. Förutsättningar för städabonnemang Kunden har ett städobjekt

Läs mer

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige Орг.-/Рег. номер: 610605-0369 Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller mellan RECCIS Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige, och för Dig som

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx.

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. Sida 1 av 5 EXEMPEL 2A Arbetspapper Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bredbys fiberförening

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar 1. Allmänna frågor...sid 2 2. Däck... 2 3. Förmånsvärde... 3 4. Försäljning... 4 5. Hyrbil... 5 6. Kontrollbesiktning och skatt... 6 7. Kort... 6 8. Körjournal... 7 9. Mätarställning...

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m.

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m. TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from 2014-10-01 t.o.m. 2015-12-31

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Antagna av föreningens konstituerande stämma 5 februari 2013. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Fredsberg Fiber Östra ekonomisk

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun.

antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun. Tjänstefordonspolicy antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun. 1 Allmänt 1.1 Syfte Syftet med denna

Läs mer