Det papperslösa kontoret myt eller verklighet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det papperslösa kontoret myt eller verklighet?"

Transkript

1 Projektet Skriftbruk i arbetslivet Rapport nr 5, 2004 Det papperslösa kontoret myt eller verklighet? En fallstudie av skriftbruket i ett IT-yrke Martin Sundstedt Institutionen för nordiska språk Stockholms universitet

2 Rapporter från projektet Skriftbruk i arbetslivet ISSN Martin Sundstedt Institutionen för nordiska språk Stockholms universitet Stockholm Skriven som C-uppsats i svenska vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, vårterminen Handledare: Anna-Malin Karlsson

3 Innehåll 1 Inledning Syfte och frågeställningar Bakgrund Projektet Skriftbruk i arbetslivet IT-branschen Metod och material Metod Metod för observation och insamling av material Metod för analys av observationsdata Avgränsning och personlig tillämpning av metoderna Material Val av yrke och individ Det multinationella IT-företaget och supportspecialisten Skriftanvändningen Skrifthändelser s skriftbruksdag Sammanfattning av skriftbruksdagen Skriftbruksmiljöer s skriftbruksmiljöer Skriftens roll i det dagliga arbetet, samt några jämförelser med tidigare fallstudier ur projektet Skriftbruk i arbetslivet Texterna Textinventering Texttypologier Slutdiskussion Käll- och litteraturförteckning Observationer Intervjuer/samtal Litteratur...45

4 1 Inledning Denna uppsats har sin utgångspunkt i det projektet Skriftbruk i arbetslivet som är ett samarbete mellan Humanistiska institutionen vid Örebro universitet, Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet och Svenska språknämnden. Projektets huvudsakliga mål är att granska en rad vanligt förekommande yrken i vårt samhälle och undersöka det skriftbruk som förekommer i dessa. De yrkesområden som projektet främst intresserar sig för är sådana som traditionellt inte uppfattas som läsande och skrivande yrken. Karlsson framhåller dock att läsoch skrivkunnighet idag betraktas som en av det mest grundläggande färdigheterna, [ ] (2003a s. 5), och detta gäller inte minst inom dagens arbetsliv. Ökad teknisk utveckling, växande administration, ökade krav på kvalitetskontroll och miljöhänsyn samt ökad användning av datorer är alla faktorer som bidrar till en ökande mängd texter på våra arbetsplatser, även inom yrken som inte kräver akademisk utbildning. Karlsson framhåller vidare att vid sidan av denna förändrig finns samtidigt ett skriftbruk som länge varit en naturlig del av många yrken, men som inte uppmärksammats av forskningen och som kanske inte ens betraktas som läsande och skrivande av dem som utövar det dagligen i sitt arbete (2003a). Projektet Skriftbruk i arbetslivet har därför för avsikt att under tre år presentera sju fallstudier (inklusive pilotstudien), som undersöker skriftbruket inom denna kategori av yrken (Ledin et al. 2001). Min avsikt med den här uppsatsen är att ge ett ytterligare tillskott till detta projekt med hopp om att min undersökning ska kunna bidraga till projektets slutliga resultat. Jag har dock för avsikt att tänja något på projektets ramar i mitt val av yrke för denna undersökning. Yrket jag valt att undersöka, IT-supportspecialist, tillhör en relativt ung bransch IT-branschen och kan därför vara intressant som jämförelse mot projektets tidigare fallstudier som har behandlat betydligt äldre och mer traditionella yrken inom t.ex. byggbranschen och sjukvården. Valet av IT-supportspecialistyrket, som till viss del är ett skrifttyngt arbetet, tänjer även på projektets fokus på yrken som traditionellt inte uppfattas som läsande och skrivande. Min fallstudie kommer för övrigt inte följa projektets utarbetade metod fullt ut, då en komplett fallstudie med tillhörande analys, efter den modell som projektet använder, inte ryms inom ramen för en C-uppsats 1. 1 Avgränsningar av projektets metod redovisas i avsnitt

5 1.1 Syfte och frågeställningar Jag avser att undersöka skriftbruket inom ett IT-yrke genom att utföra en fallstudie av en yrkesverksam person inom denna bransch. Jag har för avsikt att följa den metod för fältstudien, samt modell för redovisning och analys, som utarbetats av projektet Skriftbruk i arbetslivet. Syftet med undersökningen är att kartlägga den skriftanvändning som kan förekomma inom yrket IT-support under en vanlig arbetsdag. Jag ämnar att identifiera yrkets olika texter, vilka funktioner som skriften har samt beskriva hur skriftbruksmiljön kan se ut för den som jobbar med IT-support. Resultaten kommer även att jämföras med texter, skriftbruk och skriftbruksmiljöer som redovisats i de fallstudier som presenterats av projektet Skriftbruk i arbetslivet. Denna fallstudie motiveras av att tidigare fallstudier i projektet uteslutande har behandlat äldre och mer traditionella yrken och att en undersökning av ett yngre yrke kan utgöra en intressant jämförelse till dessa. Fallstudien är en etnografisk studie där en individ studeras under en arbetsdag. Enligt etnograferna Hammersley & Atkinson (1995) kan det i början av en etnografisk fallstudie vara svårt att förstå vad det är man iakttar eller får ta del av, In the early days of fieldwork, the conduct of the ethnographer is often little different from that of any layperson faced with the practical need to make sense of a particular social setting (Hammersley & Atkinson 1995:99). De menar att det därför ibland kan ta tid innan den som har satt sig att studera en ny miljö, eller som i detta fall ett yrke, känner situationen så bra att han förstår vad han observerar. I och med att fallstudien i det här fallet bara utförs under en dag, skulle detta kunna ha negativa följder för mina observationer. Jag undersöker emellertid ett yrke som jag har en del egna erfarenheter av sedan tidigare, vilket bör ge mig en kontextuell förståelse av de arbetsaktiviteter som pågår under fallstudien och vad det är jag studerar. Det faktum att jag har egna erfarenheter av att arbeta med PC- och IT-support leder likväl oundvikligen till att jag har vissa förväntningar på vad för skriftbruk och texter fallstudien kommer att bjuda på. Detta behöver dock inte vara någonting negativt då det även låter mig formulera vissa antaganden och frågeställningar i förväg. Mitt första antagande har att göra med utopin om det papperslösa kontoret. Av egen erfarenhet tror jag att även inom en så pass ung yrkeskategori som här kommer att studeras, som dessutom har informationsteknologi som specialitet, så kvarstår behovet av pappersdokument. Jag tror att behovet av att på ett snabbt och smidigt sätt kunna anteckna och föra med sig information inte helt uppfylls av IT-teknologin, alternativt att dessa IT-lösningar inte alltid äger övervägande fördelar jämte pappersdokument. Av samma anledning tror jag att även det traditionella antecknandet med papper och penna fortfarande står sig bra mot tangent- 5

6 bordet. Jag antar även att mängden text som förekommer i IT-supportyrket kommer att vara betydligt större än i de yrken som tidigare undersökts av skriftbruksprojektet. Detta delvis p.g.a. att yrket för min undersökning har mer karaktär av ett S-yrke än tidigare yrken som undersökts, vilka har varit mer renodlade T- eller M-yrken 2. Uppsatsen kommer även försöka besvara dessa övergripande frågor: - Vilken roll spelar skriftbruket i IT-supportyrket? - Hur förhåller sig texterna i detta relativt unga yrke till de texttypologier med vilka man har delat in texterna från tidigare fallstudier i. - Finns det några likheter i skriftbruket mellan IT-supportyrket och yrken från tidigare fallstudier? Vidare kan man fråga sig om indelningen av yrken i T-, M- och S-yrken lämpar sig för unga och ej traditionella yrken/branscher som IT-branschen? Är det så att gränserna mellan dessa kategorier håller på att luckras upp i och med en ökad teknisk utveckling, samt ett ökat skriftbruk inom alla typer av yrken? Det bör påpekas att då undersökningen endast behandlar skriftbruket hos en person inom det valda yrket, under en enstaka dag, så är syftet inte att försöka ge några allmängiltiga svar på dessa frågor. Förhoppningen är snarare att med denna undersökning kunna säga någonting bestämt om skriftbruket hos den person som undersöks och att dessa resultat kan bidra till projektet Skriftbruk i arbetslivets vidare jämförelse av skriftbruket inom olika yrken. 1.2 Bakgrund Den tidigare forskning som ligger till grund för den här uppsatsen har huvudsakligen lagts fram av projektet Skriftbruk i arbetslivet. I detta avsnitt bjuds en översikt av projektet samt dess centrala begrepp. Därefter följer en kort presentation av forskningsläget inom, för projektet, närliggande forskning. I avsnitt redovisas sedan några grundläggande bakgrundsfakta om IT-branschen, som yrket för min undersökning tillhör Projektet Skriftbruk i arbetslivet Inom projektet Skriftbruk i arbetslivet, som löper under tre år och avslutas år 2004, har till dags datum fem yrken undersökts genom fallstudier. Två av dessa 2 Förkortningarna T-, M- och S-yrken står för ting-, människa- och symbolyrken och förklaras närmare i avsnitt

7 studier, byggbranschen och transportarbetarbranschen, finns än så länge redovisade som rapporter. Projektets pilotstudie, som utfördes av Olle Josephson och Per Ledin, undersöker skriftbruket inom undersköterskeyrket. Denna rapport är dock fortfarande under utarbetande. En del resultat från denna studie kommer ändå kunna användas i jämförande syfte då senare rapporter från projektet tagit del av dess resultat. Preliminära resultat från denna studie presenteras även i den projektbeskrivning som ingick i ansökan till Vetenskapsrådet (Ledin et al. 2001). Anna-Malin Karlsson har utfört fallstudier inom byggbranschen, transportarbetarbranschen samt inom handeln. Rapport nr 2, Skrift och texter på bygget (Karlsson 2003a), bygger på två fallstudier inom byggbranschen. Karlsson redovisar här sina observationer av en snickare samt två betongarbetare. I rapport nr 3, Med bilen som kontor (2003b), framförs fallstudien av en lastbilsförares skriftbruk. Karlsson har även genomfört en fallstudie inom handeln där hon observerat en säljare i en sport- och klädesbutik. Denna rapport är under utarbetande. En C-uppsats i ämnet håller även på att sammanställas av Johanna Meilink som utfört en fallstudie av skriftbruket på en förskola. Forskningen inom detta projekt har fokuserats på [ ] yrkesområden som tidigare inte beskrivits sociolingvistiskt och som traditionellt inte uppfattas som läsande och skrivande yrken, dvs. sådana där skriftbruket inte ses som huvudsak eller ett mål för verksamheten (Ledin et al. 2001:1). Genom att koncentrera sig på icke-akademiska yrken som traditionellt inte uppfattas som skriftorienterade, har projektet uppmärksammat en del av arbetslivet som tidigare inte undersökts i vidare utsträckning av språk- och textforskare (Karlsson 2003a). Vid valet av vilka yrken man undersöker har projektet använt sig av en indelning av arbetslivet i M-, T- och S-yrken, d.v.s. yrken vars huvudsakliga arbetsobjekt är Människor, Ting eller Symboler, som är vanlig inom arbetslivsforskningen (Karlsson 2003a). Projektet har uteslutande undersökt M- och T-yrken då man framhåller att S-yrkena framför allt är akademiska och således traditionellt skriftorienterade (Karlsson 2003a). Några för projektet centrala begrepp är: - skrifthändelse - skriftbruksdag - skriftbruksmiljö - textsamlingspunkt Begreppet literacy event, som lanserats av skriftbruksforskaren Shirley Heath, ligger till grund för begreppet skrifthändelse. Heath definierar begreppet som occasions in which the talk revolves around a piece of writing. (Heath 1983 s. 7

8 386) Projektet har tolkat detta som att skriften således inte behöver bära den huvudsakliga kommunikationen i en skrifthändelse. Heath s definition av begreppet antyder att skrifthändelser är händelser där man talar om skrift, snarare än att man läser eller skriver (Karlsson 2003a). Inom projektet används begreppet skrifthändelse för att beteckna kommunikativa händelser där skrift är inblandad och en skrifthändelse kan följaktligen vara både skriftlig (när man talat eller läser) och muntlig (man talar om text) eller båda dessa i kombination (Karlsson 2003a). Man framhåller även att en skrifthändelse innebär ett aktivt intagande av text. Att t.ex. flytta en pärm från ett ställe till ett annat utan att läsa något vare sig på eller i pärmen är således ej att betrakta som en skrifthändelse. Med begreppet skriftbruksdag avser man alla de skrifthändelser som äger rum under en arbetsdag. Skriftbruksmiljö är det begrepp projektet använder för att beskriva skrifter och texters rumsliga kontext och förutsättningar på arbetsplatsen som undersöks. Skriftbruksmiljön kan innehålla så kallade textsamlingspunkter där texter förvaras och används. Projektet fäster även vikt vid vilka texter som aktualiseras under den skriftbruksdag som undersöks. Med det menas att studieobjektet kanske inte använder alla de skrifter som finns till hands i skriftbruksmiljön, utan bara använder ett litet urval av texter. Dessa texter kan då sägas ha blivit aktualiserade och ägnas således merparten av projektets intresse vid beskrivning och analys av observationerna från skriftbruksdagen (Karlsson 2003a) Närliggande forskning I projektbeskrivningen till Skriftbruk i arbetslivet betonas att forskning om skriftbruk på vanliga arbetsplatser inte har någon lång tradition, vare sig i Sverige eller internationellt, utan är ett relativt nytt forskningsområde. Tidigare studier av kommunikation på arbetsplatser har främst behandlat talad diskurs eller skrivande inom det som på engelska kallas the professions, d.v.s. yrken som kräver fackkunskaper och akademisk utbildning (Ledin et al. 2001:1). Den forskningstradition vars grundperspektiv står närmast, och som projektet Skriftbruk i arbetslivet teoretiskt ansluter sig till, kallas New Literacy Studies. Denna forskningstradition intresserar sig framförallt för det vardagliga skriftbruket inom familj och lokalsamhälle och försöker uppmärksamma så kallat osynligt skriftbruk, d.v.s. det dolda skriftbruket med låg social prestige (Ledin et al. 2001, Karlsson 2003a). En föregångare på detta område är Shirley Heath som lanserat begreppet literacy event. Projektet framhåller även det arbete som utförts av forskaren David Barton, [ ] vars huvudtes är att varje form av skriftkompetens bör ses som kunskap om en social praktik, som är förankrad i tid och rum i konkreta situationer (Ledin et al. 2001:2). 8

9 När det gäller forskning om kommunikation i icke-akademiska arbetsmiljöer är materialet dock begränsat. Det genomfördes likväl ett projekt i början av talet vid namn Arbete och språkmiljö och som intresserade sig för relationen mellan arbetsorganisation, produktionssätt och språkbruk. I denna studie undersöktes Volvo Torslandaverken (Andersson 1982) samt ett av Postgirots kontor (Holmqvist & Källgren 1986, Holmqvist 1986) dock inte med särskilt fokus på skrift utan på kommunikation i stort. Den del av den undersökningen som är till störst intresse för projektet Skriftbruk i arbetslivet rör studien av Volvofabriken. Här föreslås en kommunikationstypologi som sorterar den kommunikation som ingår i arbetet i 9 grupper: 1) ordergivning, 2) arbetsfördelning, 3) instruktion, 4) kvalitetskontroll, 5) arbetsövervakning, 6) arbetsrapportering, 7) arbetskoordinering, 8) brytning av arbetsprocessen, 9) information (Andersson 1982:65 66). Karlsson konstaterar dock att olikheterna mellan dessa båda projekt är ganska så stora, och projektet Arbete och språkmiljös påverkan på projektet Skriftbruk i arbetslivet har således varit begränsad (2003a: s.7 8) IT-branschen Data- och IT-branschen delas av SSYK, standard för svensk yrkesklassificering, i två huvudsakliga kategorier: dataspecialister och datatekniker. Det som tydligast skiljer dessa kategorier åt är att de enligt SSYK har olika utbildningskrav. Dataspecialister tillhör kvalifikationsnivå 4 vilket innebär att dessa yrken normalt kräver en längre högskoleutbildning (3 4 år eller mer) och en akademisk examen (SCB 2004). Datatekniker tillhör däremot kvalifikationsnivå 3 vilket innebär att det normalt krävs gymnasieskola med påbyggnad eller en kortare högskoleutbildning på högst cirka 3 år (SCB 2004). Den största av dessa två huvudgrupper är dataspecialisterna. Denna yrkeskategori sysselsatte enligt SCB personer år 2001 vilket gör den till den 10:e största yrkesgruppen i Sverige (SCB 2003a). Kategorin datatekniker sysselsatte samma år (SCB 2003b). ITbranschen, som kan sägas bestå av dessa två yrkesgrupper, sysselsatte sammanlagt inte mindre än personer år Gemensamt för båda dessa yrkesgrupper är att de relativt mansdominerade då männen utgör 77 78% av de verksamma (SCB 2003b). Den av SCB:s yrkesbenämningar som bäst beskriver det yrke som här kommer att undersökas är supportspecialist-it som hör till yrkesgruppen datatekniker. 9

10 2 Metod och material I detta kapitel presenteras den forskningsmetod som används i projektet Skriftbruk i arbetslivet och som jag kommer att använda mig av i denna uppsats. Jag har dock blivit tvungen att göra vissa avgränsningar av denna metod för att undersökningens omfattning ska kunna hanteras inom ramen för en C-uppsats. Dessa avgränsningar redovisas i avsnitt Slutligen redovisas urvalet av material samt val av yrke och arbetsplats för studien under avsnitt Metod Projektets syfte är, som tidigare påpekats, att beskriva vad människor läser och skriver i sitt dagliga arbete i vanliga yrken i samhället (Ledin et al. 2001:4). För att genomföra detta har man i sina studier av olika yrken observerat och analyserat tre variabler: skrifthändelser, skriftbruksmiljöer och texter. Dessa tre variabler har observerats genom etnografiska fallstudier som sedan har redovisats och analyserats i rapporter. Projektet har därmed utvecklat två huvudsakliga metoder: en för observation av arbetet/yrket och en för textanalysen (Ledin et al. 2001, Karlsson 2003a). Dessa presenteras i avsnitt och Metod för observation och insamling av material Metoden som projektet använder för insamling av material till forskning baserar sig på etnografiska studier av de yrken man vill undersöka. Den etnografiska metod som man utarbetat för observationen av skriftbruket inom ett yrke ser ut som följer: en person observeras i sitt arbete under loppet av en arbetsdag. Observationen, som kan kallas skuggning (Karlsson 2003a), är koncentrerad kring denna persons alla arbetsrelaterade handlingar. Fältarbetaren, som utför skuggningen, observerar och dokumenterar [ ] vad som händer med särskilt fokus på två saker: dels händelser där skrift är inblandad, dels arbetets och skriftanvändningens förhållande till den fysiska miljön (Karlsson 2003a:17). Fältarbetaren dokumenterar även de texter som påträffas och används i den skuggades arbete genom att, i den mån det är möjligt, samla in, kopiera eller fotografera dessa texter. För förtydligande och komplettering av information beträffande den skriftbruks- 10

11 dag som observerats, kan fältstudien vid behov kompletteras i efterhand genom antingen telefonintervju eller en återträff på arbetsplatsen. Fältarbetaren bör dock förbereda sin observation genom att skaffa sig kunskap om det yrke och den bransch som ska undersökas. Om möjligt är det en fördel om fältarbetaren har möjlighet att i förväg orientera sig på arbetsplatsen och träffa antingen den person som ska skuggas eller eventuell arbetsledare för att förbereda faktaintervju och bekanta sig med de nya intrycken arbetsplatsen bjuder på. En sådan förberedelse underlättar för fältarbetaren att ta in och förstå den arbetsplats han ska studera, vilket är extra viktigt då fallstudien endast omfattar en dag. Karlsson omnämner det faktumet att i ett etnografiskt perspektiv kan en observationstid omfattande endast en dag tyckas mycket kort. Hon framhåller dock att: För vårt syfte, att i detalj beskriva en autentisk dag, med olika händelser i ett konkret sammanhang (snarare än abstraktionen en statistiskt normal dag ), att beskriva en arbetsmiljö ur skriftbruksperspektiv samt att samla in texter som används, förefaller en dag dock tillräckligt särskilt som ju projektet kommer att genomföra flera fallstudier för jämförelser (2003a:18). Efter avslutad observation bör fältarbetaren kunna presentera så fylliga anteckningar som möjligt av skriftbruksdagen där arbetsdagens skrifthändelser, skriftbruksmiljöer, textsamlingspunkter och texter finns dokumenterade. Fältanteckningarna renskrivs sedan med fokus på dessa variabler. En anpassad version av de renskrivna fältanteckningarna ligger sedan till grund för redovisning och analys (Karlsson 2003a) Metod för analys av observationsdata När det gäller metod för analys av det material som observationen ger så kan den sägas vara indelad i tre delar efter skriftbruksdagen, skriftbruksmiljön samt texterna. Först redovisas skriftbruksdagens skrifthändelser kronologiskt för att ge en bild av hur skriftbruksdagen har sett ut. Skriftbruksdagen analyseras sedan genom att skrifthändelser och skrifthändelsekedjor beskrivs (Ledin et al. 2001:4, Karlsson 2003a). Därefter redovisas och beskrivs arbetsplatsens skriftbruksmiljö/er. Analysen av skriftbruksmiljön/erna [ ] bygger på att textsamlingspunkter identifieras och relateras till de skrifthändelser som den föregående analysen frilagt. På så vis kan också texters och textsamlingspunkters funktioner beskrivas (Ledin et al. 2001:4). Slutligen redovisas de texter som påträffats i studieobjektets skriftbruksmiljö i en textinventering. Första steget i analysen av texterna är en indelning av dessa i typologier. Dock analyseras endast de av de påträffade texter som aktualiserats och använts under dagen. Projektets tankegångar kring vilka texter som analyse- 11

12 ras förklaras tydligast med Karlssons egna ord: Vi tror att texterna i sig, och hur de används, säger mycket om deltagarnas förståelse av verksamheten. [ ] Därför får den observerade individens perspektiv också avgöra vilka texter som samlas in för analys. Det handlar alltså om de texter som används och eller omtalas eller på andra sätt aktualiseras under den aktuella arbetsdagen (Karlsson 2003a:21). Dessa utvalda texter ingår i den typologisering som kan betraktas som textanalysens makronivå. Karlsson har i sina rapporter sedan gått vidare med att analysera ett mindre antal utvalda texter efter en trestegsmodell. Denna kan kort sammanfattas som följer: I steg ett beskrivs textens yttre villkor: dess materialitet, rumsliga sammanhang och användning. Därefter analyseras textens struktur för att försöka ge svar på vems perspektiv som texten representerar. Steg tre i analysen har slutligen som funktionen att binda ihop textstruktur och användning (Karlsson 2003a) Avgränsning och personlig tillämpning av metoderna Då projektets metod blir för omfattande att genomföra i sin helhet på C-uppsatsnivå har jag blivit tvungen att göra vissa begränsningar av denna. Jag har dock följt projektets metod fullt ut så när som på den sista djupanalysen av texterna. Texterna har inventerats och analyserats men dock endast på makronivå genom att delas in i texttypologier. Inga etnografiska fältstudier blir dock vandra helt lika. Därför har jag för avsikt att här ge lite bakgrundsfakta om förutsättningarna och omständigheterna kring min egen fältstudie. Under förberedelsefasen av fältstudien gavs tyvärr inget tillfälle för mig att i förväg bekanta mig med arbetsplatsen. Anledningen till detta var att 3, den person jag har observerat, i sitt jobb befinner sig på nya arbetsplatser dagligen och att det således inte hade varit någon poäng med att bekanta mig med en arbetsplats som jag inte skulle kunna utföra fältstudien i. Dessutom var en del av hennes tillfälliga arbetsplatser stängda för mig p.g.a. olika säkerhetsregler hos de företag besöker. Vi hade dock telefonkontakt innan fallstudien och jag hade på så vis möjlighet att till viss del förbereda mig på vad jag hade att vänta mig av observationen. Karlsson beskriver i sin andra rapport projektets observationsmetod som till viss del förutsättningslös på så sätt att vi på förhand vet tämligen lite om det arbetsinnehåll vi kommer att möta (2003b:12). Denna utgångspunkt kan onekligen ha vissa fördelar vid en etnografisk observation och Karlssons beskrivning av metoden bör nog tolkas som en positiv förutsättning. Jag reserverar mig dock något mot denna observationsme- 3 Namnen på inblandade personer och företag är fingerade i linje med projektet Skriftbruk i arbetslivets policy om avidentifiering av inblandade parter. 12

13 tod eftersom fältarbetaren då har rollen som acceptable incompetent och till viss del riskerar, att som novis inom det område man undersöker, sakna full förståelse för vad man observerar (Hammersley & Atkinson 1995). Jag har försökt motverka den rollen genom att undersöka ett yrke som jag har egen erfarenhet av, och på så sätt en kontextuell förståelse för. Skadan av att inte ha kunnat bekanta mig med s arbetsmiljö i förväg mildras då också förhoppningsvis av att jag har tidigare erfarenhet av liknande arbetsplatser. Karlsson diskuterar i sin första rapport (2003a) en del av de problemområden som finns vid etnografiska studier. Hon tar bl.a. upp det problematiska förhållandet mellan den som studerar och den som studeras. Hon konstaterar att undersökaren aldrig kan eller bör vara osynlig, men att det i den synliga observationen ligger en paradox: [ ] det faktum att fältarbetaren är där för att observera vad de andra gör medför att det oundvikligen blir en spänning mellan henne och hennes studieobjekt ( Karlsson 2003a:18). Även denna effekt tror jag mig ha kunnat mildra då mitt studieobjekt,, är till viss del är bekant med mig sedan tidigare. Hon har därför förhoppningsvis inte känt sig reserverad eller, än värre hotad, till följd av min skuggning, vilket hade försvårat observationen. Hammersley & Atkinson beskriver hur man som fältarbetare i en etnografisk undersökning kan ha olika roller beroende på om man deltar i den aktivitet man undersöker eller ej. De beskriver fyra huvudsakliga roller: complete participant, participant as observer, observer as participant och complete observer. De två första rollerna är så kallade deltagande roller där fältarbetaren deltar i den verksamhet som undersöks, med den skillnad att han kan ha tillkännagivit sin roll som undersökare/forskare för de personer som observeras eller ej. I de två senare rollerna så följer fältarbetaren bara det som händer passivt och dokumenterar vad som observeras. Återigen med skillnaden att forskaren kan ha givit sig till känna eller ej och således om studieobjekten känner till att de är observerade (1995:104 ff.). Min roll under fältstudien har varit den av observer as participant, d.v.s. att jag i min tillkännagivna roll som undersökare observerat utan att ha utfört några arbetsuppgifter. Så som fältstudien utvecklades blev denna roll naturlig då den till viss del delades med s kund. Kundens roll som den instruerade var både tillgänglig och naturlig för mig att träda in i och jag smälte på så vis in i situationen utan att ta för mycket plats i sammanhanget. Långa perioder under fältstudien var det dock bara jag och, precis som Karlsson umgicks ensam med sitt studieobjekt under långa perioder i hennes fallstudie av en transportarbetare. Karlsson resonerar i denna, sin andra rapport (2003b), om de mellanting mellan samtal och intervju som utspelade sig i denna studie mellan henne och lastbilsföraren Erik, och som har fått benämningen samtalsintervju av forskaren Eddy Nehls (2003). Det beskriver även den konversation som ägde rum mellan mig och på ett bra sätt. Så pass mycket informa- 13

14 tion framkom helt otvunget i dessa samtal om s arbetssituation, hennes inställning till jobbet samt hennes syn på det skrivande som jobbet medför att ytterligare intervjuer blev överflödiga. Av rent observationstekniska skäl blev jag under pågående observation även tvungen att göra en avgränsning av vilka skrifthändelser jag kunde observera och dokumentera ingående. Det visade det sig mycket svårt att observera och framförallt dokumentera alla skrifthändelser som utförde på datorn. Att endast med hjälp av skuggning försöka observera hur ett studieobjekt behandlar de stora mängder text som förmedlas vid arbetet vid en dator är problematiskt, och p.g.a. detta så kunde jag inte ingående hinna med att dokumentera de hemsidor som besöktes, samt s e-posthantering som var mycket omfattande. Slutligen kan sägas att mina observationer dokumenterades huvudsakligen med block och penna, men att även en digital stillbildskamera användes för dokumentering av vissa texter samt för fotografering av textsamlingspunkter. 2.2 Material I detta avsnitt redovisas först mitt val av yrke och individ för fallstudien. Sedan presenteras företaget samt den personen som utgör materialet för den etnografiska undersökningen som beskrivs i avsnitt Val av yrke och individ Mitt val att undersöka ett yrke inom IT-branschen har två anledningar. För det första så har tidigare undersökningar av projektet Skriftbruk i arbetslivet behandlat traditionella yrken som är etablerade sedan länge. Min avsikt är därför att bidra med en undersökning av ett relativt ungt yrke. Många av dagens IT-relaterade yrken fanns inte eller var mycket ovanliga för så sent som 20 år sedan och kan därför vara intressanta som jämförelse till de äldre yrken som tidigare har studerats. För det andra så har projektet för avsikt att undersöka vanligt förekommande yrken i dagens arbetsliv. IT-branschen sysselsatte cirka personer år 2001 vilket närmast kan jämföras med den 5:e största yrkesgruppen samma år, ingenjörer och tekniker, som sysselsatte personer (SCB 2003a). Valet av yrke tänjer dock något på projektets ramar för vilka yrken man valt att undersöka då projektet undersöker icke-akademiska yrken som inte har skrivande som mål för sin verksamhet. IT-yrken kan sägas vara till viss del skrivande yrken, men graden av utbildning inom IT-sektorn varierar nämnvärt. Långt ifrån alla som jobbar i branschen är högskoleutbildade och yrkesutbildningar är relativt vanliga. Jag har således valt att följa en icke-akademiskt utbildad IT- 14

15 supportspecialist. Jag har även försökt följa projektets exempel att undersöka en person med relativt god yrkeserfarenhet av det aktuella yrket Det multinationella IT-företaget och supportspecialisten I fallet med min undersökning så har valet av person för fallstudien kommit före valet av företag., som jag följer under en dag, är anställd på ett av Nordens ledande IT-företag, som vi kan kalla Multi-IT. s kontor är beläget i Stockholm, men företaget har ett stort antal kontor över hela Norden. Multi-IT har cirka medarbetare och kan sägas vara representativt för de ganska stora företag som dominerar IT-branschen när det gäller support och underhåll av ITprodukter och tjänster. Företaget har ett brett utbud av olika IT-tjänster vilket avspeglar sig i den stora mängd av olika IT-relaterade arbeten/arbetsuppgifter som finns inom företaget. Detta bekräftas av som har hunnit byta mellan fyra olika arbetsuppgifter under de snart 6 år hon jobbat för Multi-IT. Hon borde därmed fylla projektets kriterium att vara en person med relativt god erfarenhet av sitt yrke. s nuvarande arbetsuppgift är som IT-supportspecialist inom Internetsäkerhet. Hon har tidigare även arbetat som fjärrövervakare av dataservrar, som närservicetekniker hos en av Multi-IT:s företagskunder samt som projektledare för uppdateringen av ett stort internationellt företags samlade system för servrar. Hon förklarar att hon sökt sig vidare till nya arbetsuppgifter inom företaget varefter de gamla har blivit tråkiga. Detta har även medfört att hon har fått viss vidareutbildning inom företaget. Sin nuvarande arbetsuppgift har hon haft i cirka 9 månader., som är i 25-årsåldern, har jobbat nästan hela sitt vuxna yrkesverksamma liv på Multi-IT. Hennes grundläggande utbildning inom området består av två enskilda ettåriga yrkesutbildningar inom data som hon gick efter avslutade gymnasiestudier. Den senare av dessa anordnades av Arbetsförmedlingen på hennes hemort. Hon beskriver den som en utbildning hon tjatade sig till under en period av arbetslöshet. Efter yrkesutbildningen fick hon relativt snart jobb hos Multi-IT och har jobbat kvar inom företaget med olika arbetsuppgifter sedan dess. Arbetsuppgifterna i s nuvarande arbete går ut på att hon skickas ut till Multi-IT:s företagskunder när de behöver hjälp med frågor som rör deras Internetsäkerhet. Det kan bl.a. innebära att sätta upp företagets skydd mot datavirus eller olaga intrång samt att installera, justera och underhålla programvara som övervakar eller begränsar företagets utgående och inkommande Internettrafik. Detta innebär att hon oftast inte är mer än högst 1 2 dagar i taget på dessa ar- 15

16 betsplatser. Oftast åker hon egen bil till dessa kunder, om dessa inte ligger för långt från Stockholm, då andra färdmedel kan bli nödvändiga. Under min samtalsintervju med framkommer det att hon ibland har funderat på att vidareutbilda sig på högskola, särkilt under perioder då hon varit less på jobbet. Hon har en pojkvän som jobbar inom företaget och är högskoleutbildad inom data och IT, och hon är avundsjuk på att han verkligen kan allting och vet hur man förmedlar det på ett professionellt sätt. Hon tycker att folk som har pluggat på högskola uttrycker sig på ett annat sätt. I och med att hon har fått byta arbetsuppgifter inom företaget i takt med att arbetsuppgifterna har blivit tråkiga så har hon dock valt att stanna på Multi-IT. På så vis har hon fått lära sig nya saker som lett till mer kvalificerade arbetsuppgifter samt utökat ansvar. Enligt så är det en hel del skrivande i hennes arbetet. I och med att hon hela tiden måste hålla sig uppdaterad med vad som sker i den snabba utvecklingen i IT-branschen så blir det hela tiden nya saker att läsa och sätta sig in i. Hon påpekar dock att mängden av läsande och skrivande har varierat inom de olika arbetsuppgifter hon har haft på företaget. Dagen för fallstudien har två huvuduppgifter som ska utföras. Dels ska hon genomföra ett uppdrag hos en kund, samt dels bistå med expertis på det egna kontoret. betecknar arbetsdagen som normal. För fallstudien är det nog att betrakta som en fördel att två olika arbetsmiljöer och arbetsuppgifter ingår under observationen. På så vis fångas förhoppningsvis en bredare bild av s arbete, som till naturen ser olika ut från dag till dag, beroende på skiftande arbetsmiljö och arbetsuppgifter. 16

17 3 Skriftanvändningen Följande kapitel är en redogörelse för de huvudsakliga resultat som framkommit under observationen av s arbetsdag. Skriftbruksdagen kommer först att redovisas kronologiskt med utgångspunkt i de skrifthändelser som observerats. Dessa skrifthändelser sammanfattas och analyseras sedan i avsnitt Vidare inventeras och kommenteras de skriftbruksmiljöer som har observerats i avsnitt 3.2. Skriftbruksdagen, dess skrifthändelser och skriftbruksmiljöer, jämförs slutligen med resultatet från tidigare fallstudier utförda av projektet Skriftbruk i arbetslivet i avsnitt Skrifthändelser Här beskrivs s arbetsdag. Redovisningen baserar sig på mina fältanteckningar och skeendet återberättas löpande i kronologisk ordning. Betoning har dock lagts på skriftbruksdagens skrifthändelser som markeras och beskrivs. Då s arbetsuppgifter periodvis består av en oavbruten ström av skrifthändelser som hakar i varandra, så har dessa perioder presenterats i tabellform eftersom skrifthändelserna här är svåra att hålla isär. Detta gäller främst vid beskrivningen av det arbete som utförs under dagens första arbetsuppgift s skriftbruksdag har redan i förväg berättat för mig att den här dagen kommer att inkludera två olika moment. Hon kommer dels jobba ute hos kund och dels genomföra visst arbete på Multi-IT:s kontor. Eftersom kontoret till den företagskund vi ska besöka på morgonen ligger lite avsides, mellan två av Stockholms norra förorter, får jag åka med dit. Hon åker nästan alltid egen bil när hon är ute på jobb hos kund. Ibland behöver hon resa till andra städer och färdas då oftast med tåg. Hon har inte varit på det egna kontoret denna morgon utan åker direkt till kund. Vi ska träffa företagets IT-tekniker kl och jag väljer att starta mina observationer i samband med att vi kommer fram till kunden. Vi anländer till företagskunden straxt innan kl och anmäler oss i receptionen. Efter ett tag blir vi hämtade av den av företagets IT-tekniker som ska följa arbetet och vi blir visade till företagets serverrum. Vägen dit leder genom tradi- 17

18 tionell kontorsmiljö som innehåller, på kontor, vanliga texter så som namnskyltar, affischer, uppmaningar samt en och annan anslagstavla/whiteboard. som har varit här några gånger tidigare och vet vart vi ska fäster dock inget avseende vid dessa utan följer IT-teknikern raka vägen till serverrummet utan att någon av dessa texter aktualiseras. Kl sätter igång att arbeta vid den ena arbetsstationen. Hon ska lägga på licenser för en kombinerad hård/mjukvaruprodukt som övervakar och reglerar företages Internettrafik. Det är första gången hon gör detta och därför har hon med sig en 13 sidors manual som hon har skrivit ut från tillverkarens hemsida. Hon lägger denna manual på bordet bredvid sin arbetsstation. Företagstekniker går iväg för att hämta ett papper med de licenskoder som ska läggas på och lägger det ovanpå de andra papperna utan att läsa. Skrifthändelser: - Loggar in sig via kundens intranät: skriver http-adresser, användarnamn och lösenord och går sedan till den programvara hon ska jobba med, Blue Coat 4. Klickar runt bland menyerna för att orientera sig men konsulterar sedan manualen. Hon ögnar snabbt igenom manualen, som är på engelska, efter specifik information. Det enda hon läser noggrant och med intresse är stycke 1.4 ur manualen. Hon lägger sedan på licensen så som manualen beskrivit vilket leder till att hon läser från licensdokumentet som hon fick av företagsteknikern. förklarar för företagsteknikern hur och vad hon gör medan hon lägger på licensen, men de talar inte om manualen i sig. - Efter att licensen är pålagd så instruerar och orienterar företagsteknikern i Blue Coats programvara och de talar om de texter som finns på skärmen/i programmet. Man klickar fort igenom programmets menyer och valmöjligheter men fäster inte mycket intresse vid det skrivna utan skummar igenom vilka inställnings och valmöjligheter som finns. Både och företagsteknikern har god förförståelse för hur layouten i datorprogram brukar se ut och fungera. De läser inte alltid vad som står utan använder sin erfarenhet för att tolka programvarans gränssnitt och får på så sätt information som de inte behöver läsa sig till. - Klockan är nu 9.02 och för att visa företagsteknikern hur han själv kan söka svar på frågor och problem så visar honom hård/mjukvaruutvecklarens hemsida, och de pratar om denna. - går in på Multi-IT:s interna webbsidor för att ladda ner en manual till företagsteknikern om hur man enklast gör en backup. Dessa instruktioner har själv författat vid ett tidigare tillfälle och lagrat på Multi-IT:s server för att kunna komma åt den vid behov. Hon passar även på att kolla sin elektroniska 4 Jag har valt att redovisa programvaror, operativsystem etc. med deras riktiga namn eftersom de inte kan kopplas till företagen som omfattas av studien då dessa är avidentifierade. 18

19 brevlåda efter ny e-post. Hon scrollar sedan igenom den nedladdade instruktionen, som är i pdf-format, efter avsnittet om backup och talar med företagsteknikern om detta. - Gör en backup efter instruktionen. Tittar sedan att backupen har gått igenom genom att leta upp dess loggfil som finns som textdokument. Öppnar denna fil i Notepad och diskuterar den med företagsteknikern. Klockan är ungefär 9.30 när hon börjar avrunda jobbet i serverrummet. Hon packar ner manualen som hon hade med sig i sin axelremsportfölj samt återlämnar pappret med licensen och aktiveringsnyckeln till företagsteknikern. Hon behåller även en kopia av detta papper för egen del för eventuella framtida behov. Vi lämnar serverrummet och företaget samma väg som vi kom utan att några texter aktualiseras. Hon stannar dock på vägen ut för att tala med företagsteknikerns chef om vad för arbete hon och teknikern utfört. kör från kundens kontor till Multi-IT:s kontor inne i stan. På vägen åker hon dock förbi sitt hem för att hämta ett glömt passerkort. Väl framme vid Multi-IT:s kontor är klockan cirka och efter att ha parkerat bilen tar vi oss igenom kontorsbyggnaden till s privata arbetsplats. Under tiden rapporterar hon per telefon till sin chef hur morgonens uppdrag framskridit. Skrifthändelse: Framme vid sin kontorsplats så börjar hon med att starta sin dator kontrollera sin e-post i Microsoft Outlook. Hon visar sedan hur företagets interna webbsidor ser ut. Hon klickar runt bland och rullar igenom sidorna utan att egentligen läsa något, utan snarare för att visa mig hur de ser ut. Hon påpekar att det är väldigt sällan hon använder dem samt att hon inte tycker att de är speciellt bra utformade. Om man någon gång behöver använda dem så är det inte så lätt att hitta det man ska. Skrifthändelse: Kl skriver hon en kort utvärdering av ett föredrag som hon nyligen varit på och skickar den till arrangören via e-post. Då mötet som ska delta i inte är planerat för än till cirka så beslutar hon sig för att gå på lunch, då hon inte har något mer arbete att utföra innan dess. Vi äter lunch på en restaurang ungefär tio minuter promenad från kontoret. Under den ganska långa lunchen så hinner vi prata en hel del om s yrke och vårt samtal tar formen av samtalsintervju. Vi är på lunch mellan kl och Efter lunchen går vi tillbaka till s kontorsplats. Vi passerar åter igen genom kontorsbyggnaden utan att fäster något intresse vid de texter som utgörs av affischer, skyltar etc. som finns både i hissen och på dörrar och väggar. Skrifthändelse: kontrollerar åter igen sina e-post och besvarar några e- postmeddelande som hon fått från kunder. Samtidigt chattar hon med sin pojkvän via MSN Messenger, men denna skrifthändelse kan inte sägas vara relaterad till arbetet. 19

20 Kl går hon över till en annan avdelning på kontoret för det inbokade mötet. Hon förklarar att hon ska diskutera ett problem med två kollegor. Dessa kollegor har bokat tid med för att ta del av hennes expertis angående antivirusprogram för dataservrar. Skrifthändelse: Kollegornas kontorsplatser består av två angränsande skrivbordsplatser och där äger mötet rum. och de två kollegorna ska diskutera hur man ska utforma virusskyddet för en server som Multi-IT har satt upp åt en kund i Estland. De öppnar en loggfil med information om kundens servertrafik och diskuterar informationen i denna. Loggfilen läses från en av kollegornas monitorer med programmet Notepad. De diskuterar sedan lösningar för virusskydd medan de studerar text i grafisk programmiljö för virusprogrammet McAfee som läses från den andra kollegans monitor. Den ena kollegan gör minnesanteckningar under mötet men s skriver ingenting själv. Mötet tar cirka 35 minuter och de beslutar att boka en ny träff nästkommande vecka. går sedan tillbaka till sin arbetsplats. Skrifthändelse: kontrollerar återigen sin e-post. Skrifthändelse: Kl skriver hon med bläckpenna i en fickalmanacka som hon använder för att planera och dokumentera arbetsuppgifter. Fickalmanackan har hon tagit ur sin axelremsportfölj. Hon skriver vilka arbetsuppgifter hon har utfört, för vilken kund och ungefär hur lång tid det har tagit. Det gör hon dels för egen del men säger att vissa av dessa uppgifter även rapporteras vidare till Multi- IT. Skrifthändelse: Hon använder sedan företagets interna webbsidor för att söka reda på en av de två kollegornas hela namn, då hon bara känner honom till smeknamn. Klockan är nu cirka och dagens två huvuduppgifter är avklarade. skulle egentligen kunna avsluta sin arbetsdag här, men eftersom allting har flutit på bra under dagen så passar hon på att utföra lite underhållsarbete och rensning av sin e-brevlåda. Skrifthändelser: - rensar sin e-brevlåda. Detta leder till att hon ögnar igenom en stor mängd e-brev, kanske drygt 100 st., och slänger det som inte längre är av intresse. Vissa e-postmeddelanden har bifogade filer som hon sparar innan hon slänger meddelandet. - En del meddelanden innehåller något som kallar för tidrappkoder som används för att slutrapportera de uppdrag som hon utfört. När hon hittar en sådan kod kontrollerar hon att den finns uppskriven på en lista där hon noterar dessa koder. Detta är en säkerhetsåtgärd för att vara säker på att hon har koden dokumenterad innan hon slänger e-meddelandet. Hon hittar två ej dokumenterade 20

Digitala skriftpraktiker i vardagslivet och inom sfiutbildningen

Digitala skriftpraktiker i vardagslivet och inom sfiutbildningen Digitala skriftpraktiker i vardagslivet och inom sfiutbildningen Annika Norlund Shaswar Institutionen för språkstudier, Umeå universitet annika.norlund.shaswar@umu.se Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning.

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Skrift och texter på bygget

Skrift och texter på bygget Projektet Skriftbruk i arbetslivet www.nordiska.su.se/skriftbruk Rapport nr 2, 2003 Skrift och texter på bygget En undersökning av vad och hur några byggnadsarbetare läser och skriver, verbalt och visuellt,

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Utdrag från Självskattnings- och bedömningsmaterial

Utdrag från Självskattnings- och bedömningsmaterial Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Framtaget av lärargruppen inom projekt ArbetSam hösten 2011 våren 2012 Handledare:

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Skriftbruket på en förskola

Skriftbruket på en förskola Projektet Skriftbruk i arbetslivet www.nordiska.su.se/skriftbruk Rapport nr 4, 2004 Skriftbruket på en förskola En undersökning av vad och hur en förskollärare skriver och läser i sitt arbete Johanna Meilink

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial Ch e fer Vägen till väggen - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa

Läs mer

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12 Fillagringsplatser Innehåll Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 2 Lokal disk... 2 Filserver... 3 Molnlagring - OneDrive för Konstfack...

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Storylinens namn: Reklambyrån

Storylinens namn: Reklambyrån Storylinens namn: Reklambyrån Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat Personal Vad tror ni att man gör på en reklambyrå? Låt eleverna spåna kring frågan i grupper. och diskutera

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Se till att du har din SKY WiFi SmartPen och ditt block framför dig. Gå till Livescribes hemsida (om du skrivit ut denna guide och inte kan klicka på länken så gå till:

Läs mer

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet Malmö högskola / Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum 1(5) Mars 2015 Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet Reell kompetens vad är det?

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Är det jobbigt på jobbet?

Är det jobbigt på jobbet? Är det jobbigt på jobbet? Har inte du varit otroligt missnöjd med din arbetsplats? Vad håller din chef på med? Känner du dig trött på allt skvaller? Har du bra arbetskamrater? Känner du dig motiverad att

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Manual - chef grund. (Version 1.0)

Manual - chef grund. (Version 1.0) Manual - chef grund (Version 1.0) Innehållsförteckning Logga in och navigera... 2 Hjälp och inställningar... 3 Ditt skrivbord - förstasidan... 5 Läsa ansökningar... 6 - CV... 8 - Personligt brev... 9 -

Läs mer

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv sida 1 av 8 SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv Analys/återkoppling från fokusgrupper och deltagarenkät Joel Hedlund, European Minds sida 2 av 8 Deltagarnas syn på projektet SPIRA Integration

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 1 Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 2 ELEVSIDA Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 OMFATTNING: 2-3 lektionstimmar

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Presentation av programvara våren 2008 Bodil Holmström Anna Holmström Bearbetat av Karolina Höglund Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Allmänt om programmet Mattekungen är ett undervisningsprogram som produceras

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

3/30/12. Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Stjärnmodellen. Översikt. Analys. Prototyper Krav. Design

3/30/12. Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Stjärnmodellen. Översikt. Analys. Prototyper Krav. Design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

ICQ - EN SOCIAL GIMMICK ELLER ETT SAMARBETSVERKTYG?

ICQ - EN SOCIAL GIMMICK ELLER ETT SAMARBETSVERKTYG? ICQ - EN SOCIAL GIMMICK ELLER ETT SAMARBETSVERKTYG? Denna rapport avser att betrakta programmet ICQ ur ett samarbetsperspektiv. ICQ är ett program för internet. ICQ används för att skicka bl.a. korta textmeddelanden,

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Synkronisering av kalenderdata

Synkronisering av kalenderdata Datavetenskap Jonas Lindelöw, Richard Löfberg Sten Hansson Bjerke, Anders Friberg Synkronisering av kalenderdata Oppositionsrapport, C/D-nivå 2006:07 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker att

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

1. Sammanfatta. 2. Summera. 3. Hemuppgiften. 4. Läs! 5. Arbeta med! 6. Sammanfatta. Session 6. Datum: kortfattat föregående session

1. Sammanfatta. 2. Summera. 3. Hemuppgiften. 4. Läs! 5. Arbeta med! 6. Sammanfatta. Session 6. Datum: kortfattat föregående session Datum: 1. Sammanfatta kortfattat föregående session 2. Summera Session 6 kortfattat hur veckan varit 3. Hemuppgiften Finns det fler alternativa tankar som du kommer på nu när du ser schemat på avstånd?

Läs mer

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

Instruktion. Genomförande av beslutande åtgärder/uppföljning.

Instruktion. Genomförande av beslutande åtgärder/uppföljning. Instruktion 1. Medarbetarsamtalet Medarbetarsamtalet hålls minst en gång per år med samtliga anställda. Samtalet förbereds och genomförs enligt bilagorna 1-5 (ingår i detta dokument). Dokumentationen av

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer