PM Förändringar i ny detaljplan och därmed kopplade risker avseende hälsa, säkerhet och riksintresse för kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Förändringar i ny detaljplan och därmed kopplade risker avseende hälsa, säkerhet och riksintresse för kommunikation"

Transkript

1 PM Förändringar i ny detaljplan och därmed kopplade risker avseende hälsa, säkerhet och riksintresse för kommunikation 1. Bakgrund Underlagsmaterialet till detaljplanen är omfattande. Utredningar och analyser har genomförts med syfte att omfatta hela den framtida anläggningen och produktionen inom ramen för Projekt Helios. Vid samråd 26 juni 2015 förtydligade länsstyrelsen att "Det är de förändringar som kommer av det aktuella planförslaget som ska hanteras i riskanalysen. Länsstyrelsen tar hänsyn till befintliga tillstånd och planer för området och industriverksamheten" samt att "Det är den förändring som planförslaget innebär som ska hanteras, förändringen inom planområdet och förändringens konsekvenser för och påverkan av transport av farligt gods utanför området". Det är därmed risker och konsekvenser utöver de som finns i dagsläget som ska redovisas och analyseras i planhandlingen. I detta PM redovisas de risker avseende hälsa, säkerhet och Ådalsbanan som identifierats i utredningar och analyser för projekt Helios och som är kopplade till de förändringar som ny detaljplan och utbyggnad av industrin medför. 2. Förändringar 2.1 Förändringar i ny detaljplan jämfört med gällande Markanvändningen inom det föreslagna planområdet styrs i dag genom sex detaljplaner daterade Planen från 1979 omfattade hela dåvarande industriområde antogs en plan som tillät nytt renseri och vedgår i nordöstra delen antogs en plan som omfattade ny hamn i östra delen antogs en plan som tillät ny sodapanna och 2010 en plan som tillät byggande på tidigare deponi. Tillåten markanvändning i ny detaljplan skiljer sig inte mycket från det som anges i nu gällande planer. Förändringar som tillåter utökad markanvändning: Högre tillåtna byggnadshöjder. Inga begränsningar i exploateringsgrad (nu begränsning till 40%). Förändringar som begränsar markanvändning: Bestämmelser om hantering av markföroreningar som endast finns i några planer ersätts med en generell bestämmelse. En bestämmelse tillkommer avsende markstabiliserande åtgärder innan bebyggelse på ett område med skredrisk i sydvästra delen. Enhetlig markanvändning - tidigare bestämmelser hade flera varianter vilka nu föreslås ersättas av en beteckning "Massaindustri med anknutna verksamheter". En skyddszon närmast järnvägen införs, vilken innebär att nya byggnader inte får uppföras inom 30 m från järnvägen.

2 2.2 Förändringar i processer och produktion Principerna för produktionsprocesserna kommer att vara desamma, men kapaciteten kommer att utökas till maximalt ton blekt sulfatmassa och CTMP från dagens produktion på ton/år. Det är främst produktionen av sulfatmassa som kommer att öka och det är i den processen som ny modern fiberlinje, blekeri, indusntningsanläggnig m m planeras. För CTMP-produktionen planeras ingen tillkommande utrustning eller förändrad teknik. 2.3 Förändringar i kemikalieanvändning Följande riskklassade kemikalier följer produktionsmängden av sulfatmassa och kommer att öka: Svavelsyra - används för ph-justering i processen. Lagras i befintlig cistern. Transporteras in med bil. Produktionsökningen medför troligtvis en fördubbling av intransporter. Med maximal produktion beräknas det bli drygt en bil per dygn. Lut - används för ph-justering i processen. Intransport med båt. Lagras i befintiga och nya cisterner. Terpentin - biprodukt ur massaproduktionen. Lagras i en befintlig cisternern och en ny liten tank i fiberlinjen. Transporteras ut per båt. Förbrukning, hantering och lagring av följande riskklassade kemikalier förändras inte till följd av planerad produktionsökning: Svaveldioxid används vid produktion av CTMP-massa och i sulfatproduktionen på torkmaskin 5. I tidigare dokument har angivits att användningen av svaveldioxid kommer att öka. Gällande utbyggnadplan medför dock ingen ökning eller förändring av hanteringen. Terpentin från Ortviken som körs till Östrand för lastning på båt. Ammoniak används för pannvattenberedning i sodapannan (<20 m 3 /år). Eldningsolja 1 (EO1) används till facklan där de starkt illaluktande gaserna destrueras när de inte kan förbrännas i mesaugn. Eldningsolja 5 (EO5) används som bränsle i SP6, ÅP1 och mesaugn. Förbrukningen väntas minskas. Natriumhypoklorit används för behandling av råvatten från älven. Om förbrukningen kommer att öka eller minska beror på val av kylsystem och det är ännu inte beslutat. I den nya produktionsanläggningen planeras metanol att kondenseras ut ur tillvekningen och lagras i en ny 30 m 3 för att sen förbrännas. I befintlig anläggning kondenseras metanolen inte ut utan förbränns direkt tillsammans med starkgaserna. Förändringen görs för att skapa en jämnare förbränning och metoden är vedertagen. Nya blekeriet medför hantering av två nya kemikalier: Metanol kommer att användas för klordioxidtillverkning. Transporteras in med tankbil (flytande form), normalt 48 m 3 per bil. Vid full produktion av fullblekt massa kommer bil att lossas var 9:e dag. Lagras i ny 60 m 3 cistern. Natriumklorat kommer att användas för klordioxidtillverkning. Transporteras in med tankbil, normalt 30 ton (kristaller, fast form). Lossas genom spolning med hett vatten till ny upplösningscistern (90 m 3 ) och sen vidare till ny lagringscistern (300 m 3 ). Vid full produktion av fullblekt massa kommer bil att i snitt lossas 1,5 gånger per dag. Nya blekeriet medför att klordioxid återkommer som blekkemikalie. Klordioxid producerades och användes på industriområdet fram till 1995 då Blekeri III med PM Förändringar och risker, SCA Östrand sid 2(8)

3 ozonblekning togs i drift. Nu gällande detaljplan har därmed medgivit produktion och användning av klordioxid. Den nya klordioxidanläggningen kommer att ligga ca 350 m längre ifrån närboende och järnväg än den tidigare. Maximal produktionskapacitet kommer att vara 26 ton per dygn, men snittproduktionen förväntas bli avsevärt lägre, ca 19 ton/dygn. Klordioxiden lagras som 1-procentig vattenlösning och kyld till max 10 grader celcius i 550 m 3 cistern. Ej beslutat ännu om det blir en eller två cisterner. 2.4 Nya byggnader Nedan visas fabriksområdets byggnader i utbyggt scenario. Befintliga byggnader visas i svart/vitt. Nya byggnader är markerade med randigt raster och röda konturer. Figur 1. Planerad utbyggnad inom fabriksområdet. PM Förändringar och risker, SCA Östrand sid 3(8)

4 3. Genomförda utredningar och analyser Följande utredningar och analyser avseende hälsa och säkerhet ligger som underlag till detaljplanen: A. Generisk risknalays inför nytt miljötillstånd, Seveso III. Utförd av ÅF daterad Ligger som bilaga A6 till MKB. Innefattar riskanalys för farliga kemikalier utöver SO 2 som behandlas i egen analys. B. Riskhanteringsprocess avseende SCA Östrand & Ådalsbanan. Utförd av Strategigruppen daterad Ligger som separat underlag till detaljplanen. PM Riskbedömning Timrå station samt Infart Östrand, Banverket juli 2008 och Ådalsbanan riskanalys, delen Nacksta-Västeraspby, Trafikverket augusti 2010 ligger som underlag till riskhanteringsprocessen, men har inte tagits med ingår inte i plandokumenten. C. Miljöriskanalys till ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken. Utförd av ÅF daterad Ligger som bilaga A4 till MKB. D. SCA Östrand Riskbedömning av SO 2-hantering. Utförd av ÅF daterad Ligger som bilaga A7 till MKB. E. ÅF rekommendationer utifrån riskbedömning - uppföljning. Utförd av SCA daterad Ligger som bilaga A8 till MKB. 4. Risker kopplade till förändringar som kommer av det aktuella planförslaget Nedan sammanfattas i kapitel 3 nämnda analyser och utredningar med avseende på förändringar som kommer av det nya planförslaget. Rubriksättningen är hämtad ur länsstyrelsens yttrande i samrådsskedet. 4.1 Gång- och cykelförbindelser Varken planerad utbyggnad av fabriken eller ny detaljplan medför någon förändring av gångoch cykelstråk till och från industriområdet. Risken tas med här eftersom riskanalys B ovan bedömt förhöjd risk för spårspring under byggtiden då många personer som vanligen inte arbetar för SCA kommer att vistas på fabriksområdet. Tidigare har spårspring förekommit strax öster om huvudinfarten. Hösten 2012 uppförde SCA ett 1,2 m högt stängsel på den sträckan och efter det har inget spårspring rapporterats till Trafikverket. Ø Spårspringsstängslet förlängs så att det ansluter mot huvudinfarten och industristängslet som börjar vid blekeri 2. Ø Information till personal ges vid fabriksmöten och i samband med introduktion av nyanställda. Särskild information ges till entreprenörer i byggskede. Ø Skyltning efter stängsel om att spårområdet inte får beträdas. Slutsats risker för hälsa och säkerhet: Heltäckande stängsel innebär att passage in till fabriksområdet via järnvägen helt förhindras. Visserligen skulle någon kunna klättra över staketet, men det är företrädelsevis av lathet man genar över spår och klättring över staket torde då vara uteslutet. PM Förändringar och risker, SCA Östrand sid 4(8)

5 4.2 Farligt gods Ådalsbanan, som ligger i direkt anslutning till fabriksområdet, utgör en transportled för farligt gods. Länsstyrelsen, Trafikverket och Räddningstjänsten har ställt krav på att en riskhanteringsprocess ska genomföras enligt länsstyrelsens riskpolicy "Riskhantering i detaljplaneprocessen". I riskpolicyn anges ett riskhanteringsavstånd på 150 m från farligt godsled. Huvuddelen av all planerad om- och tillbyggnad kommer att ske på större avstånd än 150 m från Ådalsbanan. I Riskanlys B finns två planritningar med 30 och 150 m zon från järnvägen markerade. Den ena plankartan redovisar nuvarande placering av byggnader och områden. Den andra framtida placering. Följande förändringar sker inom 150 m från järnvägen: Permaneta förändringar: Ny torkmaskin 6 byggs direkt norr om befintlig torkmaskin 5. Kortaste avstånd till spår är 113 m. Befintligt Blekeri I och II samt befintlig fiberlinje ligger mellan ny torkmaskin och spår. Terpentintank flyttas från ett läge 25 m från spår till nytt läge ca 135 m från spår (vid ny fiberlinje). Delar av ny fiberlinje byggs på nuvarande vedplan. Kortaste avstånd till spår är 100 m. Befintligt snickeri och kontorsbaracker ligger mellan ny fiberlinje och spår. Nya cisterner för vitlut och terpentin byggs vid ny fiberlinje. Kortaste avstånd till spår är 109 respektive 135 m. Befintliga byggnader finns delvis mellan dessa cisterner och järnvägen. Nytt vedlager. Tillfälliga förändringar under byggtiden: Materialgårdar utan byggnader anordnas under byggtiden där vedlager och mätstation ligger i dag. Tillfälliga personalbodar (kontor och omklädning i tre våningar) anordnas under byggtiden vid parkeringen mellan portvakstugan och förråd. Kortaste avstånd till spår är 55 m. Tillfälliga personalbodar (kontor och omklädning i tre våningar) anordnas under byggtiden mellan ny fiberlinje och järnväg. Kortaste avstånd till spår är 85 m. I de två planritningarna finns även markerat i vilka byggnader människor vistas stadigvarande. Ingen av ovanstående permaneta förändringar innefattar byggnader där människor visatas stadigvarande. Risker kopplade till farligt godsleden Ådalsbanan finns analyserade i riskanalys B. Ø Markanvändningen inom 30 m från spårmitt begränsas i enlighet med vad som anges i "Transportsystemet i samhällsplaneringen, Trafikverkets underlag för tillämpning av 3-5 kap. miljöbalken och av plan- och bygglagen". Det innebär att detaljplanen endast medger följande typer av markanvändning inom 30 m från spårmitt; grönområde, parkering, samt byggnader där människor inte stadigvarande vistas, tex förråd. Vid uppförande av nya kontorsbyggander och andra typer av lokaler ska avståndet vara minst 30 m. Begränsningen ska justeras eller upphöra att gälla om ny järnväg förläggs längre ifrån fabriksområdet. Ø Skyddsrutiner/nödlägesplan kompletteras med samordning med samhällets gaslarm (Räddningstjänst och kommun) så att SCA snabbt får besked om tåg som spårar ur har farligt gods. SCA bjuder in Räddningstjänsten till möte om samordning senast 1 oktober PM Förändringar och risker, SCA Östrand sid 5(8)

6 Slutsatser risker för hälsa och säkerhet: Sannolikheten för att tågolyckor ska påverka hälsa och säkerhet i de befintliga byggnader som ligger inom 30 m från spårmitt är beräknad till <1 gång per 1000 år. Att en olycka på järnvägen skulle kunna påverka hälsa och säkerhet i någon av ovanstående nya permanenta byggnader torde vara uteslutet eftersom avståndet till spår är stort (100 m eller mer), det finns byggnader mellan nya byggnader och spår och i det nya byggnaderna vistas heller inte människor mer än tillfälligtvis. En av de nya tillfälliga personalbyggnaderna och materialgården som kommer att finnas under byggtiden ligger närmare järnvägen (minsta avstånd 55 m) utan byggnader mellan sig och järnvägen och till viss del kommer de att inrymma lokaler för stadigvarande vistelse. Risken för påverkan på hälsa och säkerhet är därmed större, men fortfarande <1 gång per 1000 år. Befintliga byggnader finns avsevärt mycket närmare spår. 4.3 Risker med farliga ämnen Svavelsyra, lut och terpentin hanteras redan, men mängderna kommer att öka. Det är ännu oklart om hanteringen av natriumhypoklorit kommer att öka. Natriumklorat, metanol och klordioxid tillkommer vid utbyggnad av fabriken. Hantering av samtliga ovan nämnda kemikalier finns riskbedömda i riskanalys C ovan. För natriumklorat, metanol, klordioxid, terpentin och natriumhypoklorat finns mer detaljerade analyser och beräkningar genomförda och de redovisas i riskanalys A ovan. Analysen är gjord som generisk för vägledning av möjlig placering och konsekvenser vid ett worst case scenario eftersom det än så länge råder osäkerhet i placering och utformning av produktionsutrustning och lagringscisterner. Hantering och mängder av svaveldioxid förändras inte i och med utbyggnaden av fabriken och behöver därför inte beaktas i riskhanteringsprocessen för ny detaljplan. Ø Fortsatt riskanalys under detaljprojektering av byggnader och processer för tillverkning, förvaring och hantering av klordioxid ska genomföras för att minimera risk för påverkan på människors hälsa och säkerhet både inom och utanför detaljplaneområdet. Slutsatser risker för hälsa och säkerhet: Av analyserade kemikalier är det endast klordioxid som skulle kunna ge upphov till störningar för människor utanför planområdet. Sannolikheten för ett mycket omfattande utsläpp är enligt riskanalys A mindre än en händelse på 1000 år. Med fortsatt riskanalys under detaljprojekteringen bedöms sannolikheten kunna begränsas till allmänt accepterad nivå. I riskanalysen för svaveldioxid anges att SCA Östrand kommer att uppfylla det allmänt accepterade riskkriteriet större utsläpp/år". Rimligen bör sannolikheten för utsläpp av klordioxid som medför risker för liv och hälsa vara lägre än för svaveldioxid eftersom: Största sanmnolikhet för utsläpp av svaveldioxid bedöms vara i samband med lossning. Klordioxid tillverkas på plats och därför varken transporteras till eller lossas inom fabriksområdet. Svaveldioxid lagras som tryckkondenserad gas och klordioxid som 1%-ig vattenlösning vilket innebär att det krävs ett betydligt större utsläpp av klordioxidlösning för att få ut samma mängd giftig gas. Mängden svaveldioxid som lagras på plats är ca 10 gånger större än klordioxiden. PM Förändringar och risker, SCA Östrand sid 6(8)

7 Klordioxiden lagras ca 400 m från järnvägen medan svaveldioxid lagras 50 m från järnvägen. Kortaste avstånd till närboende är 600 m för klordioxiden och 250 m för svaveldioxiden. Vid bedömning av klordioxidtillverkningen i ny detaljplan bör även beaktas att klordioxid tidigare har används och lagrats under lång tid vid SCA Östrand inom ramen för nu gällande detaljplan. Tillverkningen låg då avsevärt mycket närmare bostäder och järnväg. Nu föreslagen placering är vald för att maximera avståndet till närliggande bostäder och avståndet blir nu ca 600 m från närmaste bostadshus. 4.4 Byggnaders närhet till järnväg I Trafikverkets skrift "Transportsystemet i samhällsplaneringen" anges att bebyggelse generellt inte bör tillåtas inom ett område på 30 m från järnvägen (räknat från spårmitt). Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor endast vistas tillfälligtvis, tex garage och förråd, kan dock finnas inom 30 m från spårmitt. Ett femtontal befintliga byggnader och cisterner ligger inom 30 m från spårmitt. Endast i fyra av dom vistas människor mer än tillfälligtvis. Närmaste byggnad inom fabriksområdet ligger 13 m från spårmitt. Ett fundament till Eons fjärrvärmetub står 8 m från spårmitt. I riskanalys B, bilaga 5, finns information om respektive byggnad och cistern. Mellan befintliga byggnader och spår finns öppen hårdgjord yta/väg och en stor grind i industristaketet som möjliggör passage efter hela sträckan. Sammantaget ger det god framkomlighet för räddningsfordon. Sannolikhet för att befintliga byggnader på fabriksområdet skulle försvåra en räddningsinsats vid olycka i spår bedöms vara mycket låg. Planerad utbyggnad av fabriken innebär inga nya byggnader inom 30 m från spårmitt. Ø Begränsning av markanvändningen närmast spår (skyddszon 30 m), se ovan. Ø Området runt pumphuset är undantaget från skyddszonen. Pumphuset är hjärtat för både Ortviken och Östrand och plaveringen är låst i befintligt läge pga att vattentunneln från älven mynnar där och vattentuben till Ortviken utgår därifrån. Slutsatser risker för hälsa och säkerhet: Flera befinltiga byggnader finns inom 30 m från spårmitt. Detta till trots ger fabriksområdet god tillgånglighet (planskild infart) och god framkomlighet (öppen hårdgjord yta närmast spår) vid en räddningsinsats för järnvägen. Sannolikheten att ett urspårat tåg ska träffa en byggnad är försvinnande liten eller obefintlig då laterat påverkansområde vid urspårning vid aktuella förutsättningar är 3-5 m enligt UIC Code 777-2R. 4.6 Riksintresse järnväg Denna rubrik innefattas inte i begreppet hälsa och säkerhet, men tas med här pga att remissinstanser begärt att riskanlysen avseende farligt godsled ävan ska innefatta fabrikens påverkan på riksintresset järnväg. Befintlig järnväg, Ådalsbanan, passerar i direkt anslutning till fabriksområdet. I dagsläget passerar som mest 47 tåg per dygn. Prognosen för år 2030 är drygt 60 tåg per dygn. I riskanlys B ovan finns risker identifierade och analyserade avseende järnvägen som riksintresse. Begreppet riksintresse har gjorts kvantifierbart genom överföring till tågstopp av olika omfattning. Hälsa och säkerhet för passagerare, tågpersonal och underhållspersonal på spår har också beaktats vid bedömning av risker. PM Förändringar och risker, SCA Östrand sid 7(8)

8 Ett 20-tal händelser kopplade till SCA Östrand skulle kunna påverka befintlig Ådalsbana. Endast en av dessa händelser är kopplad till utbyggnaden av fabriken; stort utsläpp av klordioxid som når spårområdet. Ytterligare ett par händelser påverkas av utbyggnaden genom att transportarbetet in- och ut från fabriksområdet ökar; lastbilar som kör av infartsbroarna och faller ner på spår. En korridor finns utpekad för en framtida nysträckning av Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand. Beslutad järnvägskorridor förbi SCA Östrand är bred. Utredningar och förhandlingar pågår om var i korridoren järnvägen ska byggas. Det är därför svårt att i dagläget göra en detaljerad riskbedömning av scenariot med utbyggd fabrik och nybyggd järnväg. Säkert är dock att järnvägen inte kommer att ligga närmare fabriken på nu studerad sträcka än den gör i dagsläget. Risken för fabriken blir därmed lika eller mindre. Ø Brandfarliga, explosiva och giftiga gaser från industrin som sprids till spårområdet kan orsaka tågolyckor och riskera liv och hälsa för drift och underhållspersonal. Stora skyddavstånd kan behövas beroende på typ av kemikalie och mängder som kan släppas ut och något generellt skyddsavstånd går inte att ange. Skyddsavstånd behöver därför bedömas i varje enskilt fall vid all nyetablering av behållare för brandfarliga, explosiva och giftiga kemikalier samt processer där dessa används. Nu planerade förändringar inom Heliosprojektet har dock redan beaktats i den riskhanteringsprocess som genomförts för detaljplanen. Ø Fortsatt riskanalys vid detaljprojektering av byggnader och processer för tillverkning, hantering och förvaring av klordioxid (se ovan). Ø Inom industriområdet är hastigheten för trafik begränsad till 30 km/h. Skyltar om detta finns uppsatta vid timmerinfarten och vid grinden vid huvudinfarten. Däremot inte vid korsningen in till bron över järnvägen vid huvudinfarten. SCA begär av kommunen senast 1 oktober 2015 att skylt om 30 km/h sätts upp där. Slutsatser risker för riksintresse järnväg: Utbyggnad av fabriken enligt detaljplanen bedöms inte kunna påverka befintlig och framtida järnväg på annat sätt än genom ett omfattande utsläpp av klordioxid. Sannolikheten för ett sådant utsläpp är enligt riskanalys A mindre än en händelse på 1000 år. Med fortsatt riskanalys under detaljprojekteringen bedöms risken kunna begränsas ytterligare. Utbyggnad av fabriken innebär även ökade transporter till och från fabriksområdet. Sannolikheten att dessa transporter ska påverka järnvägen är enligt riskanalys B mindre än en händelse på 1000 år. Sammanställningen är gjord av Katrin Olofsson på Strategigruppen. PM Förändringar och risker, SCA Östrand sid 8(8)

Förändringar i ny detaljplan för SCA Östrand och därmed kopplade risker avseende hälsa, säkerhet och riksintresse för kommunikation

Förändringar i ny detaljplan för SCA Östrand och därmed kopplade risker avseende hälsa, säkerhet och riksintresse för kommunikation PM Förändringar i ny detaljplan för SCA Östrand och därmed kopplade risker avseende hälsa, säkerhet och riksintresse för kommunikation 2015-09-24 Författare: Katrin Olofsson, Strategigruppen Susan Björkqvist,

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning RISK-PM 2016-03-14 Riksbyggen Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning Detta PM är upprättat av civilingenjör i riskhantering/brandingenjör Anna Mårtensson,

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Projekt Projektnummer Kv Vitsippan 104694 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-05-20 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-05-18 ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Inledning Inom kv Vitsippan i Borås kommun planeras

Läs mer

ÖSTRANDS MASSAFABRIK GRANSKNINGSUTLÅTANDE

ÖSTRANDS MASSAFABRIK GRANSKNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling 2015-09-30 Sid 1 DETALJPLAN ÖSTRANDS MASSAFABRIK Östrand 3:4 m.fl, Västernorrlands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING 2015-09-30 GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE Berörda Detaljplanens

Läs mer

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning,

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning, Handläggare Sohrab Nassiri Tel 010 505 32 42 Mobil 0722 42 88 97 E-post Sohrab.nassiri@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Emelie Johansson Box 225 443 25 Lerum Datum 2016-03-03 Projekt-ID 719727 Granskad

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING V 140513 datum 2015-03-03 diarienummer 2014-795 ÄDp 5397 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med ändringen av

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

1 Inledning. 2 Yttrande

1 Inledning. 2 Yttrande PM TITEL Kommentarer till yttrande Riskanalys för östra centrum i Partille DATUM 25. februari 2013 PROJEKTNUMMER A026849 / 164361 VERSION PM001 UTARBETAD Rebecka Thorwaldsdotter GRANSKAD Göran Davidsson

Läs mer

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2011-02-15 Utställningshandling Dnr:10BMN244 Handläggare: Lars Westholm Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län Foto:

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

H-E Åslin Arkitektkontor 2016-04-28

H-E Åslin Arkitektkontor 2016-04-28 H-E Åslin Arkitektkontor 2016-04-28 Översiktsbild över området kring Vivsta skola Detaljplan för centrum och bostäder i område vid tidigare Vivsta Skola Vivsta 19:1 m.fl. fastigheter Timrå kommun i Västernorrlands

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar Author Fredrik Zachrisson Phone +46 10 505 47 41 Mobile + 46 (0)76-772 43 53 E-mail fredrik.zachrisson@afconsult.com Recipient Håbo Kommun Plan- och utvecklingsavdelningen Märit Olofsson Nääs 746 80 Bålsta

Läs mer

INKOMNA SYNPUNKTER Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2007-03-22:

INKOMNA SYNPUNKTER Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2007-03-22: SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Dafter 1:2, 1:3 m fl (Daftö Feriecenter) HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2006-10-26 226 att genomföra ett samråd. Samrådshandlingarna är

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NYBRO KOMMUN PLANBESKRIVNING 1(7) Detaljplan för Kv Stinsen i Nybro, Nybro kommun P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser.

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser. Antagandehandling 2010-12-06 Dnr 2009/2094 Detaljplan för del av Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) Mullsjö Mullsjö kommun Godkännande: 2010-10-26, 77, BN Antagande: 2010-12-21, 152, KF Laga kraft: 2011-07-21

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR: PLANPROGRAM FÖR KVARTEREN ÅLEN, BRAXEN MED FLERA GUDMUNDRÅ FÖRSAMLING, KRAMFORS KOMMUN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR: PLANPROGRAM FÖR KVARTEREN ÅLEN, BRAXEN MED FLERA GUDMUNDRÅ FÖRSAMLING, KRAMFORS KOMMUN 1(6) SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR: PLANPROGRAM FÖR KVARTEREN ÅLEN, BRAXEN MED FLERA GUDMUNDRÅ FÖRSAMLING, KRAMFORS KOMMUN SAMRÅDSTID Samråd hölls mellan 2014-06-09-2014-07-08 Brev har skickats till samtliga

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund Innehåll 1. Underlag... 2 2. Bakgrund... 2 3. Riktvärden för ljud från industriverksamhet... 3 4. Riktvärden för ljud från trafik... 3 5. Riktvärden för byggbuller... 4 6. Förutsättningar... 5 6.1. Trafikuppgifter...

Läs mer

2015-10-29 LAGA KRAFT

2015-10-29 LAGA KRAFT Sid 1 (8) Laga Krafthandling Enkelt planförfarande Dnr: 2006/194 Upprättad: Ändring av detaljplan för Stiby 14:1 m.fl. Grönslätt, Sölvesborgs kommun Syfte och huvuddrag Grönslättområdet regleras idag av

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling 2006-08-29

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling 2006-08-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för planförslagets

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012 SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430 Utställningshandling Planbeskrivning Spårområde vid kv Tegen inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni

Läs mer

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214 Samrådsredogörelse 1(9) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Plinten 7 med närområde inom Ingelsta i Norrköping SPN-000/000 den 28 maj 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta.

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Keflavik 2 i stadsdelen Kista (ca 40-60 student/forskarbostäder)

Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Keflavik 2 i stadsdelen Kista (ca 40-60 student/forskarbostäder) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-01-14 Handläggare: Tara Nezhadi Tfn 08-508 272 51 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun 1(7) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap. 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: PM Hamnar Innehållsförteckning Allmänt... 3 Identifiering

Läs mer

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet PM Riskanalys för kv Åran och Nätet Haparanda kommun 2007-03-12 WSP Brand- och Riskteknik PM KOMPLETTERING AV RISKANALYS KV PATAN MED AVSEENDE PÅ BEBYGGELSE I KV ÅRAN OCH NÄTET Bakgrund Haparanda kommun

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(5) PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-02-16 Reviderad 2009-05-25 Planens syfte och

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DATUM 18. October 2012 SIDA 1/5 REF Mrni PROJEKTNR A029039 Svar på yttrande för PM-Riskutredning

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren

Detaljplan för Svetsaren Detaljplan för Svetsaren SAMRÅDSREDOGÖRELSE Januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget har under 17 september till 29 oktober 2014 funnits tillgängligt på Biblioteket i Malung, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation

Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-04-28 Antagen av BMN: 2010-06-23 Dnr: 09BMN1175 Laga kraft: 2010-07-21 Handläggare: Thobias Nilsson Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation Detaljplan för nytt

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer.

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer. REGIONUTVECKLING FÖRSLAG 2014-04-04 Regeringen Catharina Elmsäter-Svärd 103 33 Stockholm E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering I enlighet med infrastrukturministerns

Läs mer

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Datum 2012-03-15 Grontmij, Väg och trafik Johan Ericsson PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Inledning och bakgrund Denna PM beskriver trafikalstring

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Mark- och miljööverdomstolen Svea Hovrätt Box 2290 103 17 Stockholm den 18 augusti 2015

Mark- och miljööverdomstolen Svea Hovrätt Box 2290 103 17 Stockholm den 18 augusti 2015 Mark och miljööverdomstolen Svea Hovrätt Box 2290 103 17 Stockholm den 18 augusti 2015 Yttrande angående transportvillkor i mål nr M961614 Anläggande och drift av hamn vid Norvikudden i Nynäshamns kommun

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun 1(6) Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun Handlingar Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning Handelsutredning (finns tillgänglig

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDEHANDLING 2014-03-05, REV. 2014-05-05 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande 2015-05-25 Handlingar Tillägg till detaljplan

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län 2015-10-15 Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-17 Laga kraft 2015-10-14 Handlingar

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl.

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. 1(5) Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. Ärendet Fastighetsägaren till Sjukhuset 9 och 10 har inkommit med ett förslag till bostadsbyggnation för området, samt inkommit med en begäran om ny/ändrad

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet 2012-07-13 Objekt:TRV 2012/1996,

Läs mer

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Dnr: BNO 2011/7 215 Godkänd av BN 2012-09-26 120 Antagen av KF 2012-11-26 60 LAGA KRAFT 2012-12-21 Dp 122 Ersättning, del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Detaljplan för Borgeby 34:1 m. fl. Borgeby skola i Borgeby, Lomma kommun, Skåne län

Detaljplan för Borgeby 34:1 m. fl. Borgeby skola i Borgeby, Lomma kommun, Skåne län 1(8) Detaljplan för Borgeby 34:1 m. fl. Borgeby skola i Borgeby, Lomma kommun, Skåne län Planbeskrivning Bakgrund och syfte Gamla skolan i Borgeby är belägen i byns norra del öster om och intill Norra

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl 1(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE FUNÄSDALEN 32:25, m fl HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2009-06-11 REVIDERAD 2010-05-06 Planområdet Planförfattare:

Läs mer

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER Granskningshandling Februari 2016 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för Mölnlycke 1:55 m fl ALHAGEN i Mölnlycke Granskningsutlåtande Under tiden 24 november 19 december 2014 har detaljplanen varit

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012).

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). 30 4.4 Luft Luftkvaliteten vid trafikplats Handen är i första hand beroende av kvaliteten på bakgrundsluften,

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÅDJURET 1 SAMT DEL AV ESLÖV 51:3 OCH 53:4 - bostäder och kontor-

DETALJPLAN FÖR RÅDJURET 1 SAMT DEL AV ESLÖV 51:3 OCH 53:4 - bostäder och kontor- 2006-08-23 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR RÅDJURET 1 SAMT DEL AV ESLÖV 51:3 OCH 53:4 - bostäder och kontor- i centrala Eslöv Eslövs kommun Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA Läge Plankarta,

Läs mer

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/270 2012-05-21 Kommunstyrelsen Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

PLANBESKRIVNING I NNEHÅLL... 1 FÖ RENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I MB... 3. Läge, areal och markägoförhållanden... 4

PLANBESKRIVNING I NNEHÅLL... 1 FÖ RENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I MB... 3. Läge, areal och markägoförhållanden... 4 DETALJPLAN FÖR ÖMMESTORP 1:46, DEL AV Ny tankstation i Tranemo, Tranemo kommun PLANBESKRIVNING INNEHÅLL I NNEHÅLL... 1 HANDLI NGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 FÖ RENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I MB...

Läs mer

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Arkivnr. 1780K-36-P2014/20 Upprättad 2014-10-06 Antagen av SBN 2014-10-22, 12 Laga kraft 2014-11-19 Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande 1 [11] Referens Raad Al Khafagy Planarkitekt Utställningsutlåtande Detaljplan för hotelltomt m.m., del av Hallunda 4:34 m m, Hallunda, Botkyrka kommun Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-19

Läs mer

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR 1(9) Detaljplan för Söbacken 1:17 Stenungssunds kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: - fastighetsförteckning - plankarta

Läs mer