ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret Räkenskapsåret Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper Sida ct-

2 (12) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BrfHököpingeBitsockret, , får härmed avge årsredovisning för Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer Ordinarie ledamöter Annette Lundblad Ledamot Evalott Andersson Ledamot Emelie Femandez Ledamot Margareta Christoffersson Ledamot Jimmy Gustafsson Ledamot, avgick Valdt.o.m. föreningsstämman Styrelsesuppleanter Ulla Schultz 2014 Ordinarie revisorer Ernst & Young AB Eva Thorén Auktoriserad revisor 2014 Föreningsrevisor 2014 Valberedning UlfThorén Ewy Lundbladh Valberedning Valberedning Firmateckning Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i förening. Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Hököpinge 55:80 i Vellinge kommun med därpå uppförda byggnader med 32 lägenheter~och inga lokaler. Byggnaderna är uppförda Föreningen upplåter 32 lägenheter med bostadsrätt samt 13 parkeringsplatser med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 1 rök 2 rök O st 5 st 3 rök 15st 4 rök 12st Övriga ytor: 13 parkeringsplatser Total tomtarea: Total bostadsarea: kvm kvm Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar Skåne. Förvaltning Bredablick Förvaltning i Sverige AB har biträtt styrelsen med föreningens ekonomiska förvaltning enligt tecknat avtal. >

3 (12) Underhåll och reparationer Arets underhåll Föreningen har under räkenskapsåret utfört reparationer för kr och planerat underhåll för O kr. Dörrar och fönster har blivit oljade. Det har varit service pä pannan. Nödtelefonen i hissen i hus 5b har bytts ut. Brandsläckarna i trappan har kontrollerats av fackman. Vi har haft stormskador pé husen i oktober, denna kostnaden har betalats av försäkringsbolaget. Reparationskostnader respektive underhållskostnader specificeras närmare i not 3 respektive not 4 ti resultaträkningen. Underhällsplan och kommande års underhåll Enligt av styrelsen antagen underhällsplan uppgär det genomsnittliga underhällsbehovet de kommande tio åren till kr per år. l kommande perioders underhåll ingår bland annat underhåll avtakpannor och carport. Händelser under året och framtida utveckling Ekonomi: Vi har undersökt möjligheterna att fä billigare elpris men vi har fatt ett mycket bra erbjudande av Dong sä vi fortsätter med dessa. Vi ska själv läsa av mätaren en gäng i månaden. Peggy frän Bredablick var här och informerade om vår ekonomi. Efter överenskommelse med Swedbank sä har vi fatt amorteringsfritt på våra lån under hela Trivsel: l mitten av december hade vi lite trivsel i trappan med alla medlemmar. Glögg i trappan. Detta verkade att uppskattas av alla. Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Föreningen har under aret hållit ordinarie foreningsstämma den 15 maj Styrelsen har under aret hällit 9 protokollförda sammanträden. Resultat och ställning (tkr) Rörelsens intäkter Arets resultat Resultat efter fondförändringar Totalt eget kapital Balansomslutning Soliditet % Likviditet % Årsavgift för bostäder, kr / kvm Driftskostnad, kr / kvm Ränta, kr/kvm Underhällsfond, kr/kvm Lån, kr/kvm Ärsavgiftsnivå för bostader i kr/kvmsamt eventuellt bränsletillägg i kr/kvm harbostadsarean som beräkningsgrund. Driftskostnad l kr/kvm, ränta i kr/kvm, underhällsfond i kr/kvm samt län kr/kvm har bostads- och eventuell lokalarea som beräkningsgrund. Årsavgifter Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 1 januari 2014 då avgifterna höjdes med 3 %. Överlåtelser Under 2013 har 3 överlåtelser av bostadsrätter skett. Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Sr

4 (12) Avtal Föreningen har följande väsentliga avtal: Bredablick Förvaltning Samhall AB Dong Energy AB Dong Energy AB Telia Ekonomisk förvaltning Städavtal El-avtal avseende volym Gas Bred band Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till föreningsstämmans förfogande finns följande medel (kr) Balanserat resultat Arets resultat före fondförändring Arets avsättning till underhållsfond enligt underhållsplan över/underskott Styrelsen föreslår följande disposition till föreningsstämman: Att balansera i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. ^

5 (12) Resultaträkning Belopp i kr Not Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Planerat underhåll Fastighetsavgift/skatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Arets resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhällsfond lanspräkfagande av underhållsfond Förändring av underhällsfond Resultat efter fondförändring ^

6 (12) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar anläggningstillgångar Omsättningstillgängar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank omsättningstillgängar SUMMA TILLGÅNGAR ^

7 (12) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER ge( kapital IS Bundet eget kapital Insatser Underhällsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Avsättning till underhällsfond eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Fastighetslän Kortfristiga skulder Leverantorsskulder Skatteskulder Övriga skulder Förutbetalda hyres- och avgiftsintäkter Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga ^

8 (12) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Belopp i kr om inget annat anges. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott, men redovisas sä att endast den del som belöper pä räkenskapsåret redovisas som intäkt. Inkomstskatt Sedan 2007 ska bostadsrättsföreningar inte längre ta upp någon schablonintäkt av fastigheter till beskattning. Som skattepliktig intäkt ska inte heller erhållna statliga räntebidrag för bostadsändamål tas U Avdrag får inte göras för ränta pä lånat kapital som avser fastigheten,~reparation och underhåll, återbetalning av statliga räntebidrag eller tomträttsavgäld. Till beskattning ska bostadsrättsföreningar ta upp ränteintäkter som inte härörfrån förvaltningen av fastigheten, utdelningar och kapitalvinster på värdepapper och fastigheter samt inlästa och därefter sålda bostadsrätter. Inkomstskatten uppgärtill 22% på skattepliktig inkomst. Föreningen har kr i outtnyttjade underskott från tidigare år som skulle kunnat utnyttjats mot framtida skattepliktiga resultat. Underhall/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhällsplanen. Enligt anvisning frän Bokföringsnämnden redovisas underhéllsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättningar enligt plan och ianspräktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition pä föreningsstämma. Arets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges årets fondavsättning och ianspräktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

9 (12) SS^^S^ÄSSSninosva.en o. ^na. nvwandepcno. Nedskrivning sker^vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas års avs.nvn.g motsvarar 0,2^ av ans.affningsvä^ 6^^ Markanläggningar g gp Trädgårdsanläggningar g ^ Maskiner/inventarier Noter Not 1 Årsavgifter och hyror u-savgifter, bostäder Hyror, p-platser/garage Övriga objekt ~Z T Not 2 Övriga rörelseintäkter KabelTV-avgifter/Bredband Överlåtelseavgifter Övriga intäkter " Not 3 Reparationer Dörrar/portar/läs, gemensamma utrymmen VA & sanitet, installationer Värme, installationer Ventilation, installationer El, installationer Hiss Huskropp 20'» " Not 4 Planerat underhåll Övrigt, gemensamma utrymmen Markytor "3T ^

10 Brf Hököpjnge Bitsockret (12) Not 5 Driftskostnader Fastighetsförvaltning Städning Besiktningskostnader Snöröjning Servjceavtal Förbrukningsmaterial Övriga utgifter för köpta tjänster Uppvärmning Vatten och avlopp Avfallshantering Fastighetsförsäkring Samfälligheter Internet Abonnemang porttelefon/hisstelefon 94808' Not 6 Övriga kostnader Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Tele och post Förvaltningskostnader Revision Jurist- och advokatkostnader Bankkostnader Övriga externa tjänster Övriga externa kostnader T Not 7 Arvoden Föreningen har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Arvoden, ersättningar och sociala avgifter Styrelsearvöden Sociala avgifter Pensionskostnader Not 8 Avskrivning av anläggningstillgångar Byggnader ocn byggnadsinventarier Markanläggningar Maskiner och inventarier " ^

11 (12) Not 9 Ränteintäkter Ränteintäkter bank Ränteintäkter hyres/kundfordringar Ränteintäkter, skattekonto Not 10 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslän Räntekostnader, checkräkningskredit Räntekostnader för kortfristiga skulder Not 11 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början -Byggnader -Mark -Markanläggningar Arets anskaffningar anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -Byggnader -Markanläggningar Arets avskrivning -Årets avskrivning på byggnader -Årets avskrivning på markanläggning ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Byggnader Mark Markanläggningar Taxeringsvärden Bostäder Totalt taxeringsvärde Varav byggnader ^

12 Brf Hököpjnge Bitsockret (12) Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Övriga förutbetalda kostnader Not 14 Kassa och bank Transaktionskonfo, Handelsbanken Not15 Eget kapital Bundet Bundet Fritt Fritt Insatser och upplåtelseavgilter Underhålls fond Balanserat Resultat Årets Resultat Vid årets början Disposition enligt föreningsstämma Avsättning till underhållsfond Årets resultat Vid årets slut Not 16 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp '^

13 (12) Not 17 Fastighetslån Fastighetslén Låneinstitut Ränta Rörligt/Bundet till Ing.skuld Swedbank 4,57% Swedbank 3,43% Swedbank 2,15% 3-män ränta Nya lån Arets am ort Utg. skuld Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och arvoden samt sociala avgifter Upplupna räntekostnader Upplupna driftskostnader Upplupna revisionsarvoden Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Underskrifter Vellinge2014-aS,-l5> ^^t Annette Lindblad /& f( Evalott Andersson AA\AA^6A/XCv Emelie Fernanäez c Margareta Christoffersson Ver revisionsberättelse har lämnats ~\ <}> Thomas Anvelid Ernst & Young Auktoriserad revisor ;va Thorén Föreningsrevisor

14

15 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf Hököpinge Bitsockret. Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Brf Hököpinge Bitsockret för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt ärsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller pä fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av var revision. Auktoriserad revisor har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört revisionen enligt god revisionssed för förtroendevalda revisorer i Sverige. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller pä fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsätgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver var revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf Hököpinge Bitsockret för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorernas ansvar Värt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen pä grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för värt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för värt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver var revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot pä annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, ärsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret- Uttalanden Enligt var uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningen; finansiella ställning per den 31 december 2013 och av de< finansiella resultat för aret enligt ärsredovisningsfagen.'1* Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Malmö den '.^ Thomas Anvelid Auktoriserad revisor 2o\^ Eva Thorén Förtroendevald revisor

16

17 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf Hököpinge Bitsockret. Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Brf Hököpinge Bitsockret för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt ärsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Värt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av var revision. Auktoriserad revisor har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört revisionen enligt god revisionssed för förtroendevalda revisorer i Sverige. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är reievanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf Hököpinge Bitsockret för räkenskapsäret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorernas ansvar Värt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för värt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver var revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot pä annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, ärsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt var uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaftningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Malmö den Ernst SYoung AB Thomas Anvelid Auktoriserad revisor /' Eva Thorén Förtroendevald revisor

18