Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Omvårdnadsnämnden Årsredovisning

2 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemtjänstutförare Trygghetslarm och nattpatrull Seniorlunchrestauranger Hagalundsgatan LOV Lagen om Valfrihet Årets upphandling Kvalitetspris VillGott Tvärsektoriella frågor Värdegrund Kvalitetsarbetet Måluppfyllelse Intern kontroll Risk- och väsentlighetsbedömning Uppföljning av processer/rutiner Ekonomisk analys Andel upphandlad verksamhet Marknadsandelar upphandlad verksamhet Marknadsandelar upphandlade vård- och omsorgsboenden Marknadsandelar upphandlad hemtjänst Marknadsandelar upphandlad LSS-verksamhet Budgetavvikelse Vård- och omsorgsboende Hemtjänst Omsorg om funktionshindrade enligt LSS Förebyggande verksamhet Avdelningen för myndighetsutövning Övrig verksamhet Prognossäkerhet Nettokostnadsutveckling Nettokostnadsökning mellan Investeringar Vård- och omsorgsboende Nettokostnadsutveckling Hemtjänst Hemtjänstkunder Hemtjänstersättning Omsorg om funktionshindrade enligt Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) Antal personer med respektive insats Antal personer med insatsen personlig assistans LSS respektive LASS Genomsnittlig kostnad per insats Nyckeltal Medarbetare Anställda Personalförsörjning Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro dag

3 Kompetensutveckling Omvårdnadsakademin Äldreakademin Omsorgsakademin Värdegrundsarbete Språksam SoL-dokumentation Projekt Carpe Kompetensutvecklingsprojektet Trygga möten Palliativ vård VillGott-projekten Övrigt Arbetsmiljö Bilaga 1: Måluppfyllelse Bilaga 2: Uppföljning av internkontrollplan

4 Viktiga händelser Hemtjänstutförare Under 2011 har 11 nya utförare tillkommit att välja på för personer som fått hemtjänst beviljad. Totalt finns nu 23 stycken hemtjänstutförare som ges möjlighet att erbjuda hemtjänst i Solna. Trygghetslarm och nattpatrull Den 1 mars 2011 flyttade trygghetslarmet och nattpatrullen till nya lokaler i Skoga vårdoch omsorgsboende och trygghetslarmen från Solna tas emot av Tunstall Trygghetscentral i Örebro. Seniorlunchrestauranger I samarbete mellan omvårdnadsförvaltningen, Äldreforum och lokala krögare har tre Seniorlunchrestauranger i Solna valts ut. Initiativet är ett led i att skapa nya sociala mötesplatser för äldre i Solna. I restaurangen finns möjlighet till sällskap och hjälp med serveringen. Hagalundsgatan Inflyttning till nya gruppbostaden Hagalundsgatan startade den 1 april Nybodagatan 16 Nämnden beslutade i december att upphandlingen av Nybodagatan 16 avbryts då inget anbud nådde upp till de krav som ställs. Från och med 1 april 2012 drivs gruppbostaden i egen regi. LOV Lagen om Valfrihet Nämnden har antagit förfrågningsunderlag för att upphandla boendestöd enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Årets upphandling Omvårdnadsförvaltningen fick 2011 års pris för årets upphandling av tidningen Upphandling24. Solna fick utmärkelsen för att man tänkt i nya banor vid upphandlingen av vård- och omsorgsboenden. Övriga nominerade för Årets upphandling var Lunds universitet och Nya Karolinska Solna. Kvalitetspris Nämnden har fastslagit instiftande av omvårdnadsakademins kvalitetspris samt en årlig kvalitetsdag den 20 oktober. Årets kvalitetspris gick till Berga vård- och omsorgsboende för bidraget Berättarkonst och folksagor. VillGott I projektet VillGott-Plus har omvårdnadsförvaltningen i Solna stad och landstinget samverkat i tre delprojekt. Fokus har legat på att utveckla vårdkedjan för personer i ordinärt boende med demenssjukdom och/eller nutritionsproblem. Skriftliga samverkansrutiner har tagits fram som omfattar identifiering, utredning, omvårdnad och stöd, uppföljning samt anhörigstöd. 4

5 Tvärsektoriella frågor Omvårdnadsförvaltningens arbete med de tvärsektoriella frågorna integration och internationellt arbete sker bland annat genom projekten Språksam, Arbetsam och Carpe som alla finansieras med medel från Europeiska Socialfonden. Syftet med projektet Språksam är att testa och utveckla modeller och metoder som höjer den språkliga kommunikationen och kompetensen på arbetsplatsen. Inom omvårdnadsförvaltningen har personal deltagit från Berga och Skoga vård- och omsorgsboende. Projektet har medfört positiva resultat i form av ökat självförtroende hos medarbetarna, ökad initiativförmåga, förbättrad dokumentation och därmed högre kvalitet i vården och omsorgen. Projektet avslutades i april Kompetensutvecklingsprojektet ArbetSam har som syfte att utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. ArbetSam syftar till att stärka medarbetare som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet ägs av Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Projektet startade under hösten 2011 och håller på till och med 30 juni Inom Humaniora vård och omsorg finns samliga verksamheter representerade samt Berga vård- och omvårdnadsboende som drivs av privat entreprenör. Projektet Carpe vänder sig till verksamheter inom LSS- området och syftet är att genom en långsiktig och kontinuerlig kompetensutveckling uppnå en ökad kvalitet i omsorgen samt att höja yrkets status. Alla LSS-verksamheter inom Humaniora vård och omsorg har deltagit. Projektet är förlängt till och med mars Seniorträffarna har sedan flera år tillbaka haft samarbete med Solna kulturskola. Under 2011 har detta samarbete utökats till att omfatta även Bagartorpsskolan och Stråkets förskola. Elever, förskolebarn och seniorer har tillsammans haft skapande verksamhet. Exempel på detta är att bygga trummor och musicera tillsammans. Under sommaren turnerade nio elever från Solna kulturskola runt på Solnas seniorträffar och två av stadens äldreboende. Målsättningen var att sprida sång, musik och glädje bland Solnas äldre. Initiativet kallades för VillGotts sommarmusikanter. Musikanterna gjorde även en avstickare till Solnas vänort Valmiera i Lettland där man spelade på en sommarfestival och på lokala äldreboenden. Denna resa gjordes tillsammans med så kallade Villgott-volontärer - pensionerade solnabor som arbetar ideellt på seniorträffar med sång och musik. Projektet har inneburit generationsöverskridande möten där musik och social samvaro bidragit till glädje och bättre hälsa för äldre. En generationsövergripande orkester bildades, ungdomar har fått sommarjobb och inblick i de äldres värld samt internationella kontakter. Solna stad är en av 32 kommuner som valts ut som förvaltningsområde för det finska språket i Sverige. Solna stad gör en kartläggning över behovet av service på finska görs under perioden december 2011 till februari Omvårdnadsförvaltningen deltar i arbetet att ta fram frågor när det gäller förvaltningens verksamhetsområden. Omvårdnadsnämndens arbete med att införa valfrihetssystem (LOV) innebär positiva effekter ur ett tvärsektoriellt perspektiv. Fler företagare ges möjlighet att utföra tjänster i Solna, fler arbetstillfällen skapas och tjänsterna ges utifrån individuella behov såsom språk, kultur och andra individuella behov. 5

6 Värdegrund Inom omvårdnadsförvaltningen pågår ett värdegrundsarbete som startade hösten Aktiviteter som skett i detta arbete under åren är bl.a. Seminarieteater som åskådliggjort olika etiska dilemma med efterföljande diskussion. Alla medarbetare inom förvaltningen har deltagit i dessa seminarier. Under 2010 genomfördes utbildningsfasen med föreläsningar för chefer och medarbetare samt utbildning för blivande etiksamtalsledare. Under 2011 har Humaniora vård och omsorg bildat ett nätverk för etiksamtalsledarna och dessa träffas regelbundet. Etiksamtalsledarna har bytt titel och kallas numera reflektionssamtalsledare. Reflektionssamtalsledarna är en resurs i verksamheterna och bidrar till att hålla det etiska perspektivet levande. Genom värdegrundsprojektet vill omvårdnadsförvaltningen öka kunskapen inom området etik samt höja medvetenheten om etiska frågeställningar. Omvårdnadsförvaltningen har upphandlat vård- och omsorgsboenden med profil. En viktig del i en värdig äldreomsorg är att ge äldre personer möjlighet att få fortsätta vara den man är. Genom att erbjuda valfrihet med olika inriktningar ges äldre personer möjlighet att fortsätta utöva sina intressen vid en flytt till ett vård- och omsorgsboende. Detta är en del i en värdig vård och omsorg. Den 1 januari 2011 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Omvårdnadsförvaltningen har 2011 sökt och beviljats stimulansmedel för att införa lokala värdighetsgarantier. Arbetet med att ta fram dessa kommer att ske under Kvalitetsarbetet I och med den av kommunfullmäktige antagna kvalitetspolicyn och strategin 2010 har Solna stad beslutat att ta fram kvalitetsdeklarationer inom samtliga verksamheter. Omvårdnadsnämnden har antagit fem kvalitetsdeklarationer för verksamhetsområdena hemtjänst, vård- och omsorgsboende för äldre, för boende för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt två för myndighetsutövning enligt LSS och enligt Socialtjänstlagen. Som ett första steg i spridningen av information får kunden idag kvalitetsdeklarationen hemskickad tillsammans med beslutet om insats. Under året har två brukarundersökningar genomförts, en för boende och daglig verksamhet för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt en brukarundersökning för närstående och boende på vård- och omsorgsboende. Omvårdnadsnämnden har för avsikt att fortsätta utarbeta kvalitetsdeklarationer för övriga verksamheter som bl.a. fixarservice, anhörigstöd och dagverksamheter. Befintliga kvalitetsdeklarationer ska i ett särskilt projekt implementeras både i verksamheterna och hos den enskilde medborgaren. Projektet ska följas upp för att säkerställa att åtagandena uppfylls och att de leder till kontinuerlig verksamhetsutveckling 6

7 Måluppfyllelse Omvårdnadsnämndens mål har sin utgångspunkt i stadens prioriterade målområden Trygghet och omsorg. Under året har två brukarundersökningar genomförts. Brukarundersökningarna har varit riktade till brukare i gruppbostad enligt LSS och i daglig verksamhet enligt LSS och till äldre och deras anhöriga i vård- och omsorgsboende. Svarsfrekvensen är hög i båda undersökningarna. Syftet har varit att belysa hur man upplever kvaliteten i våra verksamheter Resultat gruppbostäder och daglig verksamhet enligt LSS Jämfört med den föregående undersökningen 2009 blev resultatet avsevärt bättre. Verksamheterna håller generellt en god kvalitet. Årets resultat visar att brukarna är betydligt nöjdare med kvaliteten än vid föregående undersökning. Jämfört med resultatet från de senaste undersökningarna i andra kommuner placerade sig Solna sammanvägt högt i position. Resultat vård- och omsorgsboende för äldre År 2010 gjordes senaste brukarundersökningen på vård- och omsorgsboenden i Solna. Förvaltningen var inte nöjd med resultatet därför beslutades det att en brukarundersökning skulle göras redan efter ett år och alla utförare fick i uppdrag att analysera resultatet och vidta åtgärder för att höja kundnöjdheten. Även förvaltningen utvecklade sin uppföljningsmetodik till ett mer brukarfokuserat arbetssätt. Årets resultat är betydligt bättre. Förvaltningens vård- och omsorgsboenden håller enligt de boende och deras närstående en god och jämn kvalitet. Nämnden har fem inriktningsmål och 18 effektmål inom målområdet Trygghet och Omsorg. Sammanfattningsvis har två av de fem inriktningsmålen uppfyllts och tre är delvis uppfyllda. 13 av 18 effektmål är uppfyllda. Inriktningsmålet Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga och nöjda med insatser och omvårdnad följs upp med sju effektmål. Effektmålet om att 75 procent av närstående/anhöriga upplever att de får tillräckligt stöd är uppfyllt. Målet om att alla på vård- och omsorgsboende har en omvårdnadsplan med riskbedömning avseende kost, tryckskador och fall är uppfyllt. Målet avseende att de boende på gruppbostad och servicebostad upplever att de får välja mat är delvis uppfyllt. Det är 75 procent av de svarande boende i servicebostad som upplever att de får välja mat och i gruppbostad är det 48 procent som svarat att de upplever att de får välja mat. Målet avseende att de som bor på vård- och omsorgsboende och de som har hjälp av hemtjänst ska vara nöjda med matens kvalitet samt måltidsrutiner är delvis uppfyllt. I hemtjänsten är målet uppfyllt, på vård- och omsorgsboende har resultatet förbättrats med 10 procent från 53,1 procent till 65,3 procent. Målet om att 85 procent av hemtjänstkunderna ska ha möjlighet att komma i kontakt med rätt personal utifrån ärendets karaktär är uppfyllt. 7

8 Målet om säker läkemedelsbehandling är uppfylld. Alla sjuksköterskor använder e-dos för att ta fram läkemedelslistor. Målet om att 70 procent av alla dödsfall ska registreras i palliativa registret är uppfyllt. Det är 92 procent som är registrerade. Bedömningen är att inriktningsmålet är delvis uppfyllt. Inriktningsmålet Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig respekterade följs upp med tre effektmål Effektmålet om att 85 procent ska ha en egen kontaktman är uppfyllt. Målet om att hemtjänstkunder med två hjälpinsatser varje dag under en 14 dagars period ska möta högst 12 hemtjänstpersonal är uppfyllt. Effektmålet om att 85 procent av de som bor i gruppbostad/servicebostad och av de som har insatsen daglig verksamhet ska uppleva att de får det stöd de behöver är delvis uppfyllt. Det är 84 procent av de svarande i gruppbostad, 88 procent i servicebostad och 79 procent i daglig verksamhet som uppger att de får det stöd de behöver. Bedömningen är att inriktningsmålet är delvis uppfyllt. Inriktningsmålet Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha personligt inflytande över sin tillvaro följs upp med fyra effektmål. Effektmålet om att 75 procent av personer som beviljas omvårdnadsinsatser ska ha individuellt utformade mål i utredningen är uppfyllt. Effektmålet om att 75 procent av de personer som beviljas bistånd i form av boende på vård- och omsorgsboende har fått sitt första handsval tillgodosett är inte uppfyllt. Det är 47 procent som har fått sitt förstahandsval tillgodosett. Under året har det varit hög beläggning på våra boenden vilket har inneburit mindre möjlighet att få sitt förstahandsval tillgodosett. Av de som har valt vård- och omsorgsboende utifrån profilinriktning har 73 procent fått sitt förstahandsval tillgodosett. Målet om att 75 procent av de som bor i gruppbostad/servicebostad och av dem som har daglig verksamhet ska uppleva att personalen är lyhörd för deras synpunkter är delvis uppfyllt. Det är 72 procent av de svarande i gruppbostad, 81 procent i servicebostad, och 63 procent i daglig verksamhet som uppger att personalen är lyhörd för deras synpunkter. Målet om att 75 procent av hemtjänstkunder och boende på vård- och omsorgsboende ska vara delaktiga vid upprättande av genomförandeplaner samt ha skrivit under är uppfyllt. Bedömningen är att inriktningsmålet är delvis uppfyllt. Inriktningsmålet Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha en meningsfull tillvaro följs upp med tre effektmål. Effektmålet om att 80 procent av personer som bor på vård- och omsorgsboendena ska erbjudas organiserade aktiviteter under helgerna är uppfyllt. Målet om att 75 procent av de som bor i gruppbostad/servicebostad ska uppleva att de får bestämma vad ska göra på sin fritid bedöms vara uppfyllt. Bedömningen baseras på årets avtalsuppföljning. Målet om att 80 procent av besökarna på seniorträffarna ska tycka att det är ett bra utbud av aktiviteter är uppfyllt. Bedömningen är att inriktningsmålet är uppfyllt. Inriktningsmålet Det förebyggande arbetet ska förstärkas följs upp med ett effektmål Effektmålet om att alla personer som fyller 80 år under 2011 och som inte har hemtjänst ska erbjudas förebyggande hembesök är uppfyllt. Bedömningen är att inriktningsmålet är uppfyllt. 8

9 Intern kontroll Risk- och väsentlighetsbedömning I enlighet med de av nämnden antagna anvisningarna för den interna kontrollen redovisas här årets uppföljning av internkontrollplanen för år Omvårdnadsnämnden och förvaltningsledningen har gjort en övergripande risk- och väsentlighetsbedömning utifrån följande tre kontrollmål: 1. att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 2. att finansiell rapportering och information om verksamheten fungerar i organisationen 3. att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs Utifrån den gjorda risk- och väsentlighetsbedömningen upprättades internkontrollplanen för år 2011 innehållande följande processer/rutiner: Verksamhetsplan och budget Ekonomi IT-baserad information och kommunikation Efterlevnad av stadens styrdokument LSS Verkställighet av beslut Vård- och omsorgsboende med förstärkt minoritetsskydd Vård- och omsorgsboende Hemtjänst Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Upphörande av tvångs- och skyddsåtgärder på vård- och omsorgsboende Omvärldsbevakning Internkontroll Uppföljning av processer/rutiner Uppföljningen av processer/rutiner redovisas i bilaga 2, Uppföljning av omvårdnadsnämndens internkontrollplan Utifrån stadens riktlinjer och den granskning som revisorerna gjort när det gäller internkontrollarbetet har förvaltningen under året fördjupat arbetet med den interna kontrollen. En arbetsgrupp med representanter från staben för kvalitetsutveckling, staben för ekonomi, avdelningen för myndighetsutövning och nämndsekreterare har arbetat med olika riskområden. I det arbetet har för varje riskområde en systematisk väsentlighets- och riskbedömning gjorts utifrån konsekvens, sannolikhet och riskindex. Riskområden som uppnått ett visst riskindex har tagits med i 2012 års internkontrollplan. Omvårdnadsnämnden har fått en redovisning av arbetet och genomgång av internkontrollplanen i samband med en planeringsdag då nämnden gick igenom målen och internkontrollplanen. 9

10 Ekonomisk analys Andel upphandlad verksamhet Ej upphandlad verksamhet 29% Upphandlad verksamhet 71% Andelen upphandlad verksamhet (vård- och omsorgsboende, hemtjänst, larm- och nattpatrull, dagverksamheter samt gruppbostäder och daglig verksamhet för personer med funktionshinder) uppgår till 71 procent. Andelen är oförändrad jämfört med

11 Marknadsandelar upphandlad verksamhet Förenade Care har störst marknadsandel 23 procent. Näst följd av Aleris med 17 procent och Carema med 14 procent. Alla dessa tre företag driver både vård- och omsorgsboende och hemtjänst i Solna. Förenade Care och Aleris driver dessutom även dagverksamheter. Aleris och Carema driver även LSS-gruppbostad. Temabo med en marknadsandel på 11 procent driver ett stort vård- och omsorgsboende samt en dagverksamhet. 11

12 Marknadsandelar upphandlade vård- och omsorgsboenden Förenade Care har störst marknadsandel när det gäller upphandlade vård- och omsorgsboenden motsvarande 30 procent. Förenade Care driver Polhemsgården och Björkgården. Näst störst är Aleris och som har 20 procent. Aleris driver Tryggheten, Hallen samt Olivträdet. Temabo som driver Berga har en marknadsandel på 18 procent. Därefter kommer Carema som driver Ametisten vilket motsvarar en marknadsandel på 15 procent. Attendo driver Frösunda och har en marknadsandel på 10 procent. Oskarsro drivs av Kavat vård vilka har en marknadsandel på 7 procent. 12

13 Marknadsandelar upphandlad hemtjänst Förenade Care har störst marknadsandel inom hemtjänsten, 18 procent. Humaniora intraprenad och Mica har båda 16 procent. Därefter kommer Carema, Aleris, Olivia och Attendo. Nya LOV-utförare har tillsammans en marknadsandel på 3 procent. Av de nya utförarnas marknadsandel står ProffsSystern för en marknadsandel på 37 procent. I samband med att LOV infördes 1 november 2010 inom hemtjänsten har antalet utförare successivt ökat. Under 2010 ökade antalet nya utförare med fem företag. Under 2011 har ytterligare 11 företag tillkommit och vid årets slut fanns totalt 23 utförare av hemtjänst. I takt med att antalet utförare har ökat har även antalet byten av utförare ökat. Under 2011 skedde 117 stycken byten av hemtjänstföretag. Under 2010 var motsvarande antal 59 stycken. 13

14 Marknadsandelar upphandlad LSS-verksamhet Den upphandlade LSS-verksamheten består av boende för vuxna samt daglig verksamhet. Waxö Omsorg är störst med 66 procent och driver gruppbostäderna Storgatan 50 och Centrumslingan 45 samt dagliga verksamheterna Solna dagcenter och Lilla Ateljen, Vingen och Hagavillan. Carema har en marknadsandel på 10 procent och driver gruppbostaden Andersvägen 3B. Frösunda LSS driver gruppbostaden Nybodagatan 16 och har en marknadsandel på 9 procent. Därefter kommer InDies Omsorg som har 8 procent och driver gruppbostaden Spårvägen 6 och Aleris som driver gruppbostaden Algatan 5 och har en marknadsandel på 7 procent. 14

15 Budgetavvikelse Verksamhet mkr Budget Bokslut Avvikelse Nettokostnad Vård- och omsorgsboende 356,2 354,7 1,5 Hemtjänst 152,8 155,5-2,7 Omsorg om funktionshindrade enl LSS 144,5 150,0-5,5 Förebyggande verksamhet 14,8 13,5 1,3 Avdelningen för myndighetsutövning 30,9 32,0-1,1 Övrig verksamhet 37,4 32,6 4,8 Summa netto 736,6 738,3-1,7 Omvårdnadsnämndens budget för 2011 uppgår till 736,6 mkr. Nämndens nettokostnader för året är 738,3 mkr vilket innebär ett underskott mot budget på 1,7 mkr. Underskottet motsvarar 0,2 procent av nettobudgeten. Den största budgetavvikelsen står omsorg om funktionshindrade enligt LSS för som redovisar ett underskott på 5,5 mkr. Vård- och omsorgsboende Omvårdnadsboendena redovisar nettokostnader på 354,7 mkr vilket innebär ett överskott på 1,5 mkr mot budget. Överskottet beror på att kostnaderna för att stärka och säkra vården och omsorgen nattetid för personer med demenssjukdom blev 4,0 mkr lägre än budgeterat. Överskottet reduceras genom 4,0 mkr högre kostnader för köp av fler platser i andra kommuner. En ytterligare plats på Tryggheten 0,3 mkr samt 0,4 mkr högre övriga kostnader än budgeterat. Avgiftsintäkterna är 2,2 mkr högre än budgeterat. Hemtjänst Hemtjänstens nettokostnader är 155,5 mkr vilket innebär ett underskott på 2,7 mkr mot budget. Den upphandlade hemtjänsten är 4,0 mkr högre än budgeterat främst beroende på tillfälliga kostnader i samband med införandet av en ny ersättningsmodell samt fler utförda hemtjänsttimmar. Humaniora hemtjänst redovisar ett överskott på 0,5 mkr som till största delen beror på schablonersättning i samband med införandet av ny ersättningsmodell. Intraprenaden larm och nattpatrull visar ett underskott 2011 på 0,3 mkr beroende på högre personalkostnader än erhållen ersättning. Intraprenaden har dock ett överskott från 2010 på 0,2 mkr som delvis täcker årets underskott. Boendestöd redovisar ett underskott på 0,4 mkr mot budget p.g.a. ökad volym. Underskotten minskas delvis genom lägre kostnader p.g.a. minskad volym för personligt utformad hemtjänst 1,7 mkr och anhöriganställningar 1,3 mkr. Övriga kostnader är 0,2 mkr högre än budgeterat. Avgiftsintäkterna och momsintäkter är 1,3 mkr lägre än budgeterat. Omsorg om funktionshindrade enligt LSS Omsorg om funktionshindrade, LSS redovisar nettokostnader på 150,0 mkr vilket innebär ett underskott på 5,5 mkr mot budget. Underskottet beror huvudsakligen på volymökning och ökad vårdtyngd för boende för vuxna och barn vilket innebär 3,6 mkr mer än budgeterat. Köp av fler platser för korttidsvistelse ger 1,0 mkr högre kostnader än budgeterat. Fler personer har beviljats personlig assistans enligt LSS och LASS vilket innebär 2,6 mkr högre kostnader än 15

16 budgeterat. Färre personer har insatsen personlig assistans enligt LASS vilket innebär 4,0 mkr lägre intäkter samt 4,7 mkr lägre kostnader. De högre kostnaderna reduceras delvis av 1,0 mkr lägre kostnader för daglig verksamhet beroende på budgeterad volym som inte är verkställd. Förebyggande verksamhet I den förebyggande verksamheten ingår både biståndsbedömda och icke biståndsbedömda dagverksamheter (seniorträffar) samt anhörigstöd. Förebyggande verksamhet redovisar nettokostnader på 13,5 mkr vilket innebär ett överskott på 1,3 mkr mot budget. Överskottet beror på 0,7 mkr lägre kostnader än budgeterat för anhörigstöd samt 0,4 mkr lägre hyra i och med att återställningskostnaden är slutbetald för minskade ytor vid avvecklingen av servicehusdelen på Turkosen. Övriga kostnader är 0,2 mkr lägre än budgeterat. Avdelningen för myndighetsutövning I avdelningen för myndighetsutövning ingår förutom handläggning även boendestöd, bostadsanpassning, utskrivningsklara och turbundna resor. Avdelningen för myndighetsutövning redovisar nettokostnader på 32,0 mkr vilket innebär ett underskott på 1,1 mkr mot budget. Kostnaderna för bostadsanpassning är 1,1 mkr högre än budgeterat och kostnaderna för boendestöd är 0,9 mkr högre än budget p.g.a. volymökning. Även turbundna resor är 0,5 mkr högre än budgeterat. De högre kostnaderna kompenseras delvis av lägre kostnader för utskrivningsklara personer från sjukhusen 0,6 mkr samt lägre kostnader för själva myndighetsutövningen 0,8 mkr beroende på vakanshållning av sektionschef samt lägre vikariekostnader Övrig verksamhet Den övriga verksamheten omfattar förvaltningsövergripande verksamhet som förvaltningsledning, IT, övergripande personalkostnader. Verksamheterna redovisar nettokostnader på 32,6 mkr vilket innebär ett överskott på 4,8 mkr mot budget. Överskottet inom övrig verksamhet beror främst på 1,9 mkr lägre driftkostnader för IT, 1,9 mkr lägre kostnader för förvaltningsövergripande kostnader som utbildning, tomgångshyror och kapitalkostnader. Erhållen ersättning med 0,8 mkr från stimulansbidrag för nedlagd tid i samband med införandet av LOV. Övriga kostnader är 0,2 mkr lägre än budget. 16

17 Prognossäkerhet Prognosen för budgetavvikelse har varierat under Den procentuella avvikelsen i förhållande till budget har varierat mellan 0 procent till 1,1 procent. Den största prognostiserade budgetavvikelsen var i mars 8,3 mkr och den lägsta i oktober 0,0 mkr. Verksamhet feb mars april aug okt bokslut Vård- och omsorgsboende 0,0 0,0 3,5 4,2 4,1 1,5 Hemtjänst 0,0 0,2-2,0-1,1-0,2-2,7 Omsorg om funktionshindrade enl LSS -7,7-8,3-5,9-5,8-6,2-5,5 Förebyggande verksamhet 0,0 0,0-0,3 1,0 1,0 1,3 Avd för myndighetsutövning -0,9-1,0-1,4-2,0-1,2-1,1 Övrigt 0,9 0,8 0,7 1,6 2,5 4,8 Totalt -7,7-8,3-5,4-2,1 0,0-1,7 Procentuell avvikelse 1,0% 1,1% 0,7% 0,3% 0,0% 0,2% De två första budgetuppföljningarna prognostiserade större underskott. Förvaltningen fick i april i uppdrag av nämnden att återkomma med åtgärdsförslag för att få budgeten i balans. Ärendet med budgethållningsåtgärder behandlades av omvårdnadsnämnden i juni. Nämnden beslöt att senarelägga genomförandet av åtgärder för att stärka och säkra vården nattetid för personer med demenssjukdom till 1 november. För omsorg om funktionshindrade enligt LSS har prognoserna stadigt förbättrats och varierat främst på grund av volymökningar för boende samt personlig assistans. Prognosen för vård- och omsorgsboende har varierat främst p.g.a. behovet av platser i andra kommuner samt budgethållningsåtgärder. Prognossäkerheten för hemtjänsten har påverkats av införandet av en ny ersättningsmodell för den upphandlade hemtjänsten. Inom förebyggande verksamhet och avdelningen för myndighetsutövning har variationerna varit förhållandevis små. Inom övrig verksamhet visar prognoserna störst variation. 17

18 Nettokostnadsutveckling Nettokostnaderna har ökat med 19,7 mkr mellan 2010 och Det är en ökning med 2,7 procent. Mellan 2009 och 2010 ökade nettokostnaderna med 6,6 mkr vilket motsvarar 0,9 procent. Ökningstakten har därmed ökat. LSS-verksamheten står för 11,4 mkr av nettokostnadsökningen medan nettokostnaderna för äldreomsorgen och övriga verksamheter ökat med 8,3 mkr. Nettokostnaderna för LSS-verksamheten har ökat med 11,4 mkr, det är en ökning med 8,2 procent jämfört med Ökningen mellan 2010 och 2011 beror främst på volymökningar för boende vuxna samt korttidsboende och korttidsvistelse. Mellan åren 2009 och 2010 ökade nettokostnaderna för LSS-verksamheten med 7,0 mkr vilket motsvarar 5,3 procent. För äldreomsorgen och övriga verksamheter har nettokostnaderna ökat med 8,3 mkr mellan 2010 och 2011 vilket motsvarar 1,4 procent. Ökningen mellan 2010 och 2011 beror på indexhöjningar, volymökning inom hemtjänsten och fler köpta platser SoL. Ökningen reduceras genom volymminskning för anhöriganställningar och personligt utformad hemtjänst. Inom övrig verksamhet har kostnadsminskningar främst skett för IT-kostnader och övertalig personal. Mellan åren 2009 och 2010 minskade nettokostnaderna med 0,4 mkr vilket motsvarade 0,1 procent. Kostnadsminskningen berodde till stor del på upphandlingen av vård- och omsorgsboenden till lägre priser samt färre utförda hemtjänsttimmar och upphandling av larm- och nattpatrullen. Nettokostnadsökning mellan Omvårdnadsnämndens nettokostnader är 19,7 mkr högre 2011 jämfört med Intäkterna har ökat med 6,1 mkr jämfört med föregående år, främst beroende på att nattpatrullen och trygghetslarmet fr.o.m drivs på helår som intraprenad och 18

19 erhåller ökade interna intäkter med 6,7 mkr, ökade avgiftsintäkter med 1,7 mkr samt övriga ökade intäkter med 1,4 mkr främst beroende på ökade stimulansbidrag. Ersättningen från Försäkringskassan för personlig assistans enligt LASS har minskat med 3,7 mkr p.g.a. färre personer. Kostnadsökningen på 25,8 mkr jämfört med föregående år, beror på indexuppräkningar 8,5 mkr, volymökning hemtjänst och fler köpta platser SoL 11,5 mkr samt ökade interna kostnader för nattpatrullen och trygghetslarmet 5,1 mkr. Kostnaderna för LSS har ökat med 8,1 mkr främst för boende, korttidstillsyn och korttidsvistelse, daglig verksamhet samt nytt gruppboende Hagalundsgatan, medan kostnaderna för personlig assistens har minskat. Nya avtal har gett minskade kostnader för Polhemsgården samt Berga vård- och omsorgsboende med 1,7 mkr. Kostnaden för övrig personal har minskat med 1,3 mkr. IT kostnaderna har minskat med 1,7 mkr. Kostnaden för anhöriganställningar och personligt utformad hemtjänst har minskat med 2,1 mkr samt kostnaden för förvaltningsledning har minskat med 0,6 mkr. Investeringar Investeringsutgifterna uppgår för året till 1,5 mkr vilket är i nivå med budget. Investeringarna är 1,1 mkr lägre jämfört med föregående år beroende på installation av sopsugsystem på Ametisten och Polhemsgården

20 Vård- och omsorgsboende Nettokostnadsutveckling Nettokostnaderna för vård- och omsorgsboende (exklusive avgifter och momskompensation) har ökat med 8,4 mkr mellan 2010 och Ökningen motsvarar 2 procent. Ökningen beror på ökade kostnader för avtalsenliga prisökningar samt köp av fler platser i andra kommuner. Mellan 2009 och 2010 minskade kostnaderna med 3,0 mkr, vilket motsvarade en minskning med 0,7 procent. Minskningen berodde på att nya priser i och med upphandlingen av sju nya boenden ledde till lägre kostnader och dessa kompenserade ökade kostnader för avtalsenliga prisökningar samt fler platser i andra kommuner. Mkr Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Förändring Köpta platser 32,9 34,0 39,2 5,2 Berga, egen regi 57,2 10,8 0,0-10,8 Skoga, egen regi 62,3 64,1 65,0 0,9 Entreprenad 271,4 311,9 325,0 13,1 Summa 423,8 420,8 429,2 8,4 Fler personer har fått omvårdnadsplatser i andra kommuner vilket inneburit en kostnadsökning med 5,2 mkr. Berga vård- och omsorgsboende övergick till privat utförare 1 mars 2010 vilket innebar lägre kostnader för egen regi. Kostnadsökningen för Skoga beror på ökade personalkostnader på grund av avtalsenliga löneökningar. Kostnadsökningarna för omvårdnadsboenden som drivs på entreprenad är totalt 13,1 mkr och beror på avtalsenliga prisökningar. 20

Innehål sförteckning Händelser av betydelse.. Måluppfyllelse och kvalitet 5 Intern kontroll... 10 Ekonomisk analys..

Innehål sförteckning Händelser av betydelse.. Måluppfyllelse och kvalitet 5 Intern kontroll... 10 Ekonomisk analys.. 1 Innehållsförteckning Händelser av betydelse.. 4 Kostpolicy 4 Kvalitetsgaranti. 4 Profilboende. 4 Förenklad biståndshandläggning... 4 Seniorträffar. 4 VillGott 4 Daglig verksamhet enligt LSS... 4 Nya

Läs mer

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013 SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Margareta Lennfalk 2014-02-20 SID 1 (2) ON/2014:31 TJÄNSTESKRIVELSE Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013 Sammanfattning Årsredovisningen innehåller viktiga händelser,

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

8 Omvårdnadsnämnden 2013

8 Omvårdnadsnämnden 2013 8 Omvårdnadsnämnden 2013 SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Margareta Lennfalk 2012-09-24 SID 1 (1) ON/2012:117 TJÄNSTESKRIVELSE Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2013 Sammanfattning Enligt

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden s! 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 : ; < = = >? @ = = A B < @ C > = D A E < @ D < @! = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2015

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2015 SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen 2016-03-03 SID 1 (2) ON/2016:38 TJÄNSTESKRIVELSE Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2015 Sammanfattning Årsredovisningen innehåller viktiga händelser, tvärsektoriella

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Omvårdnadsnämnden verksamhetsplan och budget 2015 reviderad version

Omvårdnadsnämnden verksamhetsplan och budget 2015 reviderad version Omvårdnadsnämnden verksamhetsplan och budget 2015 reviderad version 1 Innehållsförteckning Ändringar i dokumentet är gulmarkerade Ansvarsområde... 4 Mål... 5 Kontaktcenter... 5 Tvärsektoriella frågor...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Utveckling av hemtjänsten

Utveckling av hemtjänsten Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 547-16-1.5.1 Sida 1 (5) SDN 2017-02-02 2016-12-05 Handläggare Susanne Brinkenberg Telefon: 08-508 06 320 Till Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden j j! 1 23 4 5 6 7 8 4 9: ; < = = >? @ > A B C D B A A E

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Avdelningen ger insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avdelningen ger insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 0 Innehållsförteckning 1. Årets verksamhet... 2 2. Verksamhetens resultat... 3 3. Måluppfyllnad 2015... 5 4. Riskhantering... 7 5. Framtiden - Nya mål och prioriteringar... 7 1 1. Årets verksamhet Avdelningen

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen Nyckeltal Omsorgsförvaltningen Invånare 65-79 år, andel (%) (N1812) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Invånare 8+ andel (%) Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet

Läs mer

Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden

Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Halmstads kommun 2009-04-07 Margareta Bertin Christel Eriksson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande synpunkter...3 2 Inledning...4

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 7.281-2015 Sida 1 (6) 2015-07-21 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Forum Carpe 4 juni 2014 Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se

Läs mer

Omvårdnadsnämndens. verksamhetsplan och budget. Foto: Johanna Wulff

Omvårdnadsnämndens. verksamhetsplan och budget. Foto: Johanna Wulff Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget Foto: Johanna Wulff 2010 1 Innehållsförteckning Ansvarsområde... 4 Mål... 5 Målområde Trygghet och omsorg... 5 Målområde Livsmiljö... 6 Intern kontroll...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-29 Handläggare Ida Öhman Pils Telefon: 08-508 09 560 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2015-12-09 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Michael Boström 08 508 18 156 Till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005 Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1 2 Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Invånarjämförelse 5 Övergripande nyckeltal 5 Nyckeltal inom äldreomsorgen 7 Personalnyckeltal

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

att godkänna föreliggande resultat på minus tkr för september 2015.

att godkänna föreliggande resultat på minus tkr för september 2015. Pitate OMS ORGSFÖRVALTNINGEN ON 230(5-(0- /4e de 6 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-14 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 1 (8) Datum 2013-09-20 Dnr 2013/343 Delårsrapport 2013-08-31 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 74 391 96 067 110 994 14 927 varav

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Kostnad per brukare (KPB)

Kostnad per brukare (KPB) 2015-09-01 1 (10) Kostnad per brukare (KPB) Nyckeltalsdefinitioner Nyckeltalen är utvecklingsnyckeltal. För mer information kotakta Jan.Mohammad@skl.se eller gå in på www.kolada.se Sveriges Kommuner och

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2015 Nuläge/bakgrund Behov av vård-och omsorg för äldre kommer öka

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer