8 Omvårdnadsnämnden 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8 Omvårdnadsnämnden 2013"

Transkript

1 8 Omvårdnadsnämnden 2013

2

3

4

5

6

7 SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Margareta Lennfalk SID 1 (1) ON/2012:117 TJÄNSTESKRIVELSE Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2013 Sammanfattning Enligt kommunstyrelsens beslut i juni har omvårdnadsnämnden erhållit en budgetram för 2013 på tkr netto. Denna ram föreslås fördelas med tkr till vårdoch omsorgsboende, tkr för hemtjänst, tkr för LSS-verksamhet, tkr för förebyggande verksamhet, tkr för avdelningen för myndighetsutövning samt tkr för övrig verksamhet. För övriga investeringar har omvårdnadsnämnden erhållit tkr. Inom målområdena; trygghet och lärande för solnabornas bästa och god ekonomisk hushållning har omvårdnadsnämnden tillsammans med förvaltningen och stadsledningsförvaltningen utarbetat relevanta nyckeltal/indikatorer som följer upp effektmålen. För att rymma nuvarande verksamhet och viss volymökning är effektiviseringar i verksamheten nödvändig. I budgetförslaget har inräknats effektiviseringar och förändringar som innebär totalt 27,5 mkr i minskade kostnader för Kostnader för volymökningar 2013 inom LSS-verksamheten beräknas, utifrån gjord riskanalys, till intervallet mkr. Budgetförslaget har till större del tagit hänsyn till kostnader inom detta intervall. Beslut 1. Omvårdnadsnämnden godkänner verksamhetsplan och fördelning av erhållen budgetram 2013 inklusive internkontrollplan 2. Omvårdnadsnämnden godkänner inriktningsmål och effektmål för åren Omvårdnadsnämnden godkänner konkurrensplan Förvaltningen ges i uppdrag att göra en översyn av riktlinjer avseende serviceinsatser inom hemtjänsten 5. Förvaltningen ges i uppdrag att upphandla enstaka platser för gruppbostad enligt LSS 9.8 och 9.9 samt korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS 9.7, enligt lag om valfrihetssystem LOV 6. Ledsagning, kontaktperson och avlösarservice enligt LSS ska tillsvidare drivas i egen regi Iréne Kallin Förvaltningschef Margareta Lennfalk Stabschef för ekonomi

8 Omvårdnadsnämnden verksamhetsplan och budget

9 Innehållsförteckning Ansvarsområde... 4 Mål... 5 Uppdrag... 5 Tvärsektoriella frågor... 6 Kvalitetsarbete... 7 Värdegrund... 8 Konkurrensplan... 9 Intern kontroll Ekonomisk ram Budget per verksamhet - sammanfattning Volymökningar 2013 riskbedömning Flerårsbudget Investeringsbudget Befolkningsutveckling Verksamhetsförändringar Osäkerhetsfaktorer Vård- och omsorgsboende Omvärldsfaktorer Verksamhetsförändringar Ekonomi Budgetprinciper Budgeterade dygnspriser och platser Hemtjänst Verksamhetsförändringar Ekonomi Budgetprinciper Omsorg om funktionshindrade enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Omvärldsfaktorer Verksamhetsförändringar Ekonomi Budgetprinciper Daglig verksamhet Bostad med särskild service för unga respektive vuxna Förebyggande verksamhet Verksamhetsförändringar Ekonomi Budgetprinciper Biståndsbedömda dagverksamheter Avdelningen för myndighetsutövning Omvärldsfaktorer Verksamhetsförändringar Ekonomi Budgetprinciper Övrig verksamhet Verksamhetsförändringar Ekonomi Budgetprinciper Bilaga 1: Måldokumentet Omvårdnadsnämndens mål 2013 Bilaga 2: Konkurrensplan Bilaga 3: Väsentlighets- och riskbedömning Bilaga 4: Internkontrollplan 2

10 Omvårdnadsnämndens vision: Personer med nedsatta funktioner ska ha möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt och det ska vara tryggt att åldras i Solna. 3

11 Ansvarsområde Omvårdnadsnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, samt omsorg om funktionshindrade. Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i ordinärt boende, trygghetslarm, nattpatrull, dagverksamhet, daglig verksamhet m.m. Verksamheterna bedrivs på entreprenad, (verksamhet som är konkurrensutsatt och som drivs av en privat utförare), i form av intraprenad (verksamhet som drivs i kommunal regi men som är konkurrensutsatt) samt i egen regi, (verksamhet som inte är konkurrensutsatt). Verksamheten styrs framför allt av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 4

12 Mål Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning. Utgångspunkten för styrsystemet är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål, verksamhetsanknutna uppdrag och ekonomiska ramar för nämnderna. De prioriterade målområdena och inriktningsmålen utgår från visionen om det levande och trygga Solna, som förenar hållbar utveckling med god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Visionen har preciserats i fyra målområden; Solna i utveckling, levande stad, trygghet och lärande för solnabornas bästa och god ekonomisk hushållning, samt i fem stadsövergripande inriktningsmål. De prioriterade målområdena och inriktningsmålen är uttryck för övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden. Inriktningsmålen anger den inriktning som staden ska sträva efter att uppnå och har sin utgångspunkt i stadens vision, policies och program. Inriktningsmålen mäts utifrån ett antal effektmål som i sin tur följs upp med hjälp av nyckeltal/indikatorer. Effektmålen är treåriga och så långt möjligt av nationell karaktär för att kunna få jämförbarhet med andra kommuner. Dessutom är de specifika, mätbara, tidssatta och realistiska. Inom målområdet, Trygghet och lärande för solnabornas bästa har Kommunfullmäktige fastslagit inriktningsmålet Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet. Under inriktningsmålet finns åtta effektmål varav tre omfattar omvårdnadsnämnden. Inom målområdet, God ekonomisk hushållning har Kommunfullmäktige fastslagit inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Under inriktningsmålet finns fem effektmål varav ett berör alla nämnder. Omvårdnadsnämndens inriktningsmål, effektmål och nyckeltal/indikatorer finns i bifogade måldokument, se bilaga 1. De långsiktiga inriktnings- och effektmålen anger dels den inriktning som staden ska arbeta mot dels vilka mål man vill att verksamheten ska uppnå. Mål finns inom alla verksamhetsområden; hemtjänst, vård- och omsorgsboende och omsorg om funktionshindrade. Varje inriktningsmål mäts utifrån ett antal relevanta effektmål. Uppföljning och utvärdering av effektmålen sker bl.a. genom brukarundersökningar, avtalsuppföljningar, registreringar i olika register, nyckeltal mm. För att kunna göra avstämning under året följs ett antal nyckeltal under året som ska stödja måluppfyllelsen. Nyckeltalen mäts en till tre gånger per år. Bedömningar av måluppfyllelsen redovisas i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Uppdrag Till de fyra prioriterade målområdena; Solna i utveckling, levande stad, trygghet och lärande för solnabornas bästa och god ekonomisk hushållning finns ett antal verksamhetsanknutna uppdrag som styr mot inriktningsmålen. Dessa uppdrag är riktade till en 5

13 eller flera nämnder. Inom målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa finns två uppdrag som berör omvårdnadsnämnden. 1. Omvårdnadsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda samarbetet mellan nämnderna avseende LSS och socialpsykiatrin för att säkerställa bästa möjliga service och effektivitet. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna arbetet med att öka antalet försöks- och träningslägenheter samt LSS-bostäder i Solna. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med omvårdnadsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda förutsättningarna och arbetsgången vid etablering av trygghetsboende i Solna. Omvårdnadsförvaltningen gjorde 2011 en utredning och utarbetade ett förslag till införande av trygghetsboende i Solna stad. Tjänsteskrivelsen överlämnades till kommunstyrelsen för beslut om trygghetsbostäder i Solna. Omvårdnadsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen har i samarbete med Signalisten diskuterat planerna på ett Trygghetsboende vid Turkosen. Signalisten har för avsikt att bygga lägenheter med hyresrätt intill Turkosen. Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett planarbete. Omvårdnadsförvaltningen följer kontinuerligt behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Behovet av platser uppdateras månatligen. I samband med det årliga budgetarbetet lämnar förvaltningen uppgifter om behovet av bostäder för de kommande tre åren. Ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning kommer att tas i drift våren Planering för detta boende pågår under Nämnden har beslutat om upphandling av drift och igångsättning av gruppbostaden i kvarteret Sparrisen. Tvärsektoriella frågor Omvårdnadsnämndens arbete ska på ett tydligt sätt integrera de tvärsektoriella frågorna i sin verksamhet. Frågorna ska enligt stadens verksamhetsplan och budget 2013 fokusera på likabehandling och internationellt arbete. Omvårdnadsnämnden fortsätter att utveckla sitt tvärsektoriella arbete under verksamhetsperioden. Det sker bland annat genom projekten ArbetSam och Carpe som båda finansieras med medel från Europeiska Socialfonden. ArbetSam är ett kompetensutvecklingsprojekt som har till syfte att utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. ArbetSam syftar till att stärka medarbetare som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet är ett samarbete mellan bland annat Lidingö stad och äldrecentrum i Stockholm. Under 2012 deltar Humaniora vård- och omsorg och Temabo AB. Projektet är förlängt och pågår till och med juni Projektet Carpe vänder sig till verksamheter inom LSS- området och syftet är att genom en långsiktig och kontinuerlig kompetensutveckling uppnå en ökad kvalitet i omsorgen samt att höja yrkets status. Alla LSS-verksamheter inom Humaniora vård och 6

14 omsorg deltar. Carpe 1 avslutades 31 mars 2012 och Carpe 2 startade 1 april 2012 och pågår till och med 30 juni Omvårdnadsnämnden fortsätter arbetet med att införa valfrihetssystem (LOV). I ett tvärsektoriellt perspektiv innebär LOV att fler företagare ges möjlighet att utföra tjänster i Solna, fler arbetstillfällen skapas och tjänsterna ges utifrån individuella behov såsom språk, kultur och andra individuella behov. Under första halvåret av 2012 har 6 nya utförare tillkommit och fler utförare är på gång under hösten. 1 november 2010 infördes LOV, Lagen om valfrihet inom hemtjänsten. Vid införandet fanns det 7 utförare av hemtjänst att jämföra med i dagsläget 29 utförare. Avtal har även tecknats med en utförare av boendestöd. Fortsatt arbete med införandet av LOV inom hemtjänsten med möjlighet att välja utifrån individuella behov kan även ses som en del i arbetet med att uppnå effektmålet Solnabor 65 år och äldre som har hemtjänst ska minst vara nöjda med hemtjänsten motsvarande nöjdhetsindex 70, år Omvårdnadsnämnden fortsätter arbetet att integrera frivilligorganisationer i verksamheterna. Detta arbete har skett kontinuerligt under flera år. Arbetet intensifieras inför budget 2013 då omvårdnadsnämnden har fått i uppdrag att se över frivilligverksamheten. I de ekonomiska ramarna ingår även en riktad besparing utifrån att omvårdnadsnämnden ska frigöra 1,0 mkr genom att se över frivilligverksamheten. Det påbörjade arbetet med att integrera stadens andra förvaltningar såsom samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknadsenheten fortsätter. Samarbete pågår mellan Skoga vård- och omsorgsboende och Tallbackaskolan. SO- lärare och elever besöker regelbundet Skogas trädgårdscafé. Arbetsmiljöverket gjorde i mars en inspektion på Humaniora hemtjänst med fokus på hållbar arbetsmiljö för kvinnor. Humaniora hemtjänst har arbetat fram rutiner för att riskbedöma olika arbetsmoment för kvinnor i arbetet i enskilda hem. Arbetet med att systematiskt förbättra arbetsmiljön för medarbetare fortsätter enligt stadens riktlinjer. Under verksamhetsperioden fortsätter omvårdnadsnämnden att utveckla arbetet med likabehandling genom att beakta likabehandling i biståndshandläggningen och genom att fokusera på likabehandling i verksamheterna. Under 2013 fortsätter förvaltningen att redovisa könsuppdelad statistik/nyckeltal i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Statistiken/nyckeltalen ska analyseras och användas i arbetet med verksamhetsoch kvalitetsutveckling Kvalitetsarbete Omvårdnadsnämndens arbete med att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen och inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har hög prioritet och ställer stort krav på kravställande, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheterna och av de mål som sätts för de olika verksamhetsområdena. I och med den av kommunfullmäktige antagna kvalitetspolicyn och strategin 2010 har Solna stad beslutat att ta fram kvalitetsdeklarationer inom samtliga verksamheter. Omvårdnadsnämnden har sedan tidigare antagit sex kvalitetsdeklarationer för verksamhetsområdena hemtjänst, vård- och omsorgsboende för äldre, för boende för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, anhörigstödet samt två för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen och enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Under hösten 2012 kommer omvårdnadsnämn- 7

15 den besluta om kvalitetsdeklarationer för dagverksamheter för äldre och för trygghetslarm. Omvårdnadsnämnden fortsätter 2013 arbetet med att fastställa kvalitetsdeklarationer för övriga verksamheter. Kvalitetsdeklarationerna utgår från såväl de mål som omvårdnadsnämnden har beslutat ska gälla för äldreomsorgen som från de krav som ställs vid upphandling. I kvalitetsdeklarationerna beskrivs närmare de områden som förvaltningen funnit vara särskilt betydelsefulla för att den enskilde ska uppleva att insatserna är av god kvalitet. En viktig del i kvalitetsdeklarationerna är att den enskilde ska känna sig nöjd med den vård och omsorg som ges. Om kvalitetsbrist uppstår eller insatser uteblir ska det rättas till så snart som möjligt och den enskilde har rätt till kompensation. Under verksamhetsperioden ska riktlinjer för kompensation utarbetas. Dessutom kommer ett system för implementering och uppföljning av kvalitetsdeklarationerna att tas fram. Befintliga kvalitetsdeklarationer ska i ett särskilt projekt implementeras både i verksamheterna och hos den enskilde medborgaren. Projektet ska följas upp under verksamhetsperioden för att säkerställa att åtagandena uppfylls och att de leder till en verksamhetsutveckling som ger ständiga verksamhetsförbättringar. Under 2012 har en biståndshandläggare arbetat med ett projekt som omfattar särskilda boendeformer. Syftet med projektet har varit att genomföra uppföljning dels på individnivå och dels en mer övergripande uppföljning av kvalitetsdeklarationerna. Utifrån projektet har vissa förbättringsområden identifierats. En projektrapport kommer under senare delen av 2012 att presenteras och erfarenheter från projektet kommer under 2013 att implementeras i verksamheten. Ett av effektmålen 2013 är Solnabor 65 år och äldre med omvårdnadsboende ska minst vara nöjda med omvårdnadsboende motsvarande nöjdhetsindex 70, år Ett nyckeltal för att mäta detta är andel omvårdnadspersonal som har undersköterskekompetens. Sextiosju (67) omvårdnadspersonal från alla verksamheter deltar i en utbildningssatsning Omvårdnadslyftet med målet att uppnå undersköterskekompetens. Regeringen har avsatt pengar även för 2013 och omvårdnadsnämnden har för avsikt att ansöka om att få ta del av dessa. Omvårdnadsnämnden fortsätter utvecklingsarbetet genom brukarundersökningar, granskningar, utbildningar, projekt, nätverksarbete och samarbete med forskning och utveckling (FOU nu). Arbetet organiseras i en särskild stab för kvalitetsutveckling och genom omvårdnadsakademin involveras intresseorganisationer, högskolor och forskning. Omvårdnadsnämnden har beslutat att införa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som motsvarar kraven i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och har gett förvaltningen i uppdrag att utarbeta detta. Värdegrund En ny lag trädde i kraft 1 januari 2011; Värdigt liv i äldreomsorgen. Lagen innebär bl.a. att en nationell värdegrund ska tydliggöra etiska värden och normer samt att en högskoleutbildning i värdegrundsarbete arbetas fram. Det ska även finnas lokala värdighetsgarantier som beskriver hur kommunen arbetar med lagreglerade, nationella krav och med 8

16 socialstyrelsens föreskrifter. De lokala värdighetsgarantierna ska bidra till att ge den enskilde som har stöd och hjälp från äldreomsorgen bättre förutsättningar för ett värdigt liv och att känna välbefinnande. En garanti ska ge något utöver vad den enskilde redan beviljats för att ha ett värde. Omvårdnadsnämndens kvalitetsdeklarationer fungerar som lokala värdighetsgarantier. Det sedan tidigare påbörjade värdegrundsarbetet fortsätter år Genom värdegrundsprojektet vill omvårdnadsförvaltningen öka kunskapen inom området etik samt höja medvetenheten om etiska frågeställningar. Ute i verksamheterna finns resurspersoner i form av utbildade reflektionssamtalsledare som håller det etiska perspektivet levande. Det är viktigt att ständigt pröva våra värderingar i vardagen och att det ges tillfälle att samtala och reflektera runt etiska frågeställningar för att få kunskap om, och insikt i, vilka värderingar som styr oss i vårt dagliga arbete. Omvårdnadsnämnden har ansökt och beviljats stimulansmedel för att ytterligare utveckla värdegrundsarbetet. Som ett led i värdegrundsarbetet har sex personer deltagit i en högskoleutbildning på Uppsala universitet Värdegrund för äldreomsorgen, som omfattar 7,5 högskolepoäng. Deltagarna representerar Humaniora vård och omsorg, avdelningen för myndighetsutövning och staben för kvalitet och uppföljning Värdegrundsprojektet innehåller olika aktiviteter såsom utbildning i värdegrundsarbete kopplat till nämndens kvalitetsdeklarationer, uppföljning av biståndshandläggare hos alla nyinflyttade personer på vård- och omsorgsboende för genomgång av genomförandeplan och för information och uppföljning av kvalitetsdeklarationen. Detta som ett led i att skapa ökad trygghet och nöjdhet hos boende på vård- och omsorgsboende och deras närstående. Konkurrensplan Konkurrensplanen för omvårdnadsnämnden redovisar nuläge och planering för 2013, avseende driftformer, avtalstider och planerade upphandlingar. Inom området stöd och service till personer med funktionshinder planeras ny upphandling av enstaka platser i boende för vuxna och barn samt korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Enligt föregående konkurrensplan skulle dessa insatser upphandlas enligt LOU. Förslaget att upphandla enligt LOV grundas på att detta ger möjlighet att få in nya verksamheter fortlöpande. En ramavtalsupphandling enligt LOU binder upphandlingen till de företag som fyller kriterierna vid ett visst datum. Enligt förvaltningens bedömning borde en LOV-upphandling ge ett bredare utbud. Enligt 2012 års konkurrensplan skulle LSS-insatserna ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice upphandlas enligt LOV. Detta föreslås utgå p.g.a. pågående översyn. Konkurrensplanen bifogas i sin helhet i bilaga 2. 9

17 Intern kontroll Intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande internkontroll, dvs. att de med en rimlig grad av säkerhet uppnår följande mål. - en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten - att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs - säkerhet i system och rutiner Omvårdnadsnämnden ska i samband med sin verksamhetsplanering genomföra en väsentlighets- och riskanalys. Potentiella risker och felkällor i verksamheten ska identifieras och riskanalysen ska leda till framtagandet av en internkontrollplan. Intern kontroll är en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Omvårdnadsnämnden och förvaltningsledningen har utifrån målsättningen gjort en övergripande väsentlighets- och riskanalys för år 2013, bilaga 3. De riskområden som bedömts som väsentligast har tagits med i 2013 års internkontrollplan, bilaga 4. 10

18 Ekonomisk ram Kommunstyrelsen har beslutat om att tilldela omvårdnadsnämnden en ram för löpande driftskostnader för 2013 på tkr netto. Det är en ökning med tkr vilket motsvarar en ökning med 2,7 procent jämfört med Omvårdnadsnämnden har i ramen för 2013 fått kompensation för befolkningsförändringen i för verksamheten relevanta åldersklasser. I ramen ingår även kompensation med 1 procent för löne- och prisökningar. Ramen innehåller även en riktad besparing på tkr inom området frivilligverksamhet. Omvårdnadsnämnden ansvarar för att anpassa sin verksamhet till befintlig budgetram och förvaltningen är skyldig att föreslå åtgärder så att verksamhetens nettokostnader kan inrymmas i budgetramen. Ram 2012 tkr Volymberäknad ram (varav volymökning och LSS 22 mkr) Ram Ram 2013 Volymberäknad ram Avgår sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar -745 Avgår sänkt internränta -136 Avgår riktad besparing Ram Volymberäknad ram Ram År 2015 Volymberäknad ram Ram I det här dokumentet presenteras hur den av kommunstyrelsen beslutade ramen fördelas på omvårdnadsnämndens verksamheter. Verksamheten har delats in i sex områden: Vård- och omsorgsboende Hemtjänst Omsorg om funktionshindrade enligt LSS Förebyggande verksamhet Avdelningen för myndighetsutövning Övrig verksamhet (nämnd, förvaltningsövergripande verksamhet, IT, utbildning m m) 11

19 Budget per verksamhet - sammanfattning Budget 2012 Budget 2013 Differens 2013/2012 Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Kostnad Intäkt Mkr Kostnad Intäkt Vård- och omsorgsboende 440,7-78,2 362,5 450,1-81,8 368,3 5,8 Hemtjänst 176,5-24,3 152,2 173,9-24,5 149,4-2,8 Omsorg om funktionshindrade enligt LSS 188,8-21,4 167,4 201,2-22,6 178,6 11,2 Förebyggande verksamhet 19,5-2,6 16,9 17,1-1,0 16,1-0,8 Avdelningen för myndighetsutövning *) 33,3 0,0 33,3 40,6 0,0 40,6 7,3 Övrig verksamhet **) 36,1-0,1 36,0 36,3-0,1 36,2 0,2 Summa 894,9-126,6 768,3 919,2 130,0 789,2 20,9 Ram 768,3 789,2 *) inkl bostadsanpassning, boendestöd och turbundna resor **) förvaltningsledning, nämnd, IT, utbildning, information, lokalunderhåll Budgetförslaget bygger på att verksamheternas kostnader har räknats upp utifrån avtalsenliga prisuppräkningar samt antagna löneökningar på 2,6 procent från 1 april 2013 för verksamheter i egen regi. Kostnader för helårseffekter av volymökningar Driften av en ny gruppbostad med 5 platser i Jungfrudansen med start 1 april är budgeterat. Budgeten för frivilligverksamheter är anpassad till riktad besparing om 1,0 mkr. Budget för volymökningar 2013 för externa platser inom vård- och omsorgsboende och inom LSS-verksamheten finns till större del medräknat i budgeten. För att inrymma nuvarande verksamhet och viss volymökning är effektiviseringar i verksamheten nödvändig. I nedanstående sammanställning följer de effektiviseringar och förändringar som är inräknade i budgetförslaget för Effektiviseringar/förändringar i verksamheten: LSS: Hemtagning av 4 externa placeringar 1 april till ny gruppbostad Jungfrudansen LSS: Hemtagning av 5 externa boendeplaceringar till satellitlägenheter i Jungfrudansen med insatsen boendestöd LSS: Hemtagning av 4 externa boendeplaceringar till lägenheter på Hallen med insatsen boendestöd LSS: Hemtagning av 5 externa boendeplaceringar till lägenheter på Hallen successivt under året med insatsen boendestöd (Summa LSS 12,3 mkr) SoL/LSS: Översyn av tiden för beställda insatser SoL: Översyn av ersättningsmodell inom hemtjänsten för avböjda besök och frånvaro SoL: Översyn av riktlinjer avseende serviceinsatser inom hemtjänsten (Summa SoL/LSS 8,8 mkr) SoL: Anpassning av budget för vård- och omsorgsboende i egen regi för att möta lägre ersättningsnivåer vid ny upphandling av vård- och omsorgsboende 2016 (1,7 mkr) SoL: Prisförhandling avseende vård- och omsorgsboenden som drivs på entreprenad (2,3 mkr) 12

20 LSS: Anpassning av budget för gruppbostäder i egen regi med hänsyn till omsorgsnivå (2,1 mkr) Övrigt: Vakanshållning av tjänster (0,3 mkr) Totalt innebär ovanstående effektiviseringar/förändringar minskade kostnader med 27,5 mkr Förvaltningen kommer tillsammans med stadsledningsförvaltningen följa effekterna av verksamhetsförändringarna och volymutvecklingen. Nettokostnadsökningen för vård- och omsorgsboende 5,8 mkr beror främst på kostnader för helårseffekt för volymökningar 2011 avseende externa köp av platser i andra kommuner och avtalsenliga prisuppräkningar för vård- och omsorgsboenden på entreprenad och egen regi. I budgeten ingår även anpassning av budgeten för vård- och omsorgsboende i egen regi för att möta lägre ersättningsnivåer vid ny upphandling Hänsyn har också tagits i budgeten till effekter av ny prisförhandling avseende vårdoch omsorgsboenden på entreprenad. Ökningen av intäkter beror på högre avgifter samt ökade momsintäkter. För hemtjänsten budgeteras totalt en nettokostnadsminskning på 2,8 mkr. Budgeten innehåller kostnadsökningar för avtalsenliga prisuppräkningar, kostnader för helårseffekt för volymökningar 2012 samt kostnadsminskning genom volymminskning för anhöriganställda. I budgeten har även lägre kostnader budgeterats avseende minskade kostnader m.a.a. översyn av tiden för beställda insatser, översyn av ersättningsmodellen för upphandlad hemtjänst samt översyn av riktlinjer för serviceinsatser. För vård- och omsorg om funktionshindrade har 11,2 mkr högre nettokostnader budgeterats. Ökningen beror främst på kostnader för helårseffekter av volymökningar 2012 och indexuppräkningar. I budgeten har även lägre kostnader budgeterats utifrån att hemtagning sker av externa placeringar till gruppbostaden Jungfrudansen samt hemtagning till satellitlägenheter. Hemtagning till lediga lägenheter på Hallen och till lägenheter på Hallen som blir successivt lediga under En anpassning av budgeten för gruppbostäder i egen regi har gjorts med hänsyn till omsorgsnivå. För förebyggande verksamhet har 0,8 mkr lägre nettokostnader budgeterat. Främsta anledningen beror på minskade kostnader på grund av 1,0 mkr i riktad besparing utifrån förändrad frivilligverksamhet samt kostnader för indexökning för biståndsbedömda dagverksamheter på entreprenad. För avdelningen för myndighetsutövning har 7,3 mkr högre kostnader budgeterats Ökningen beror på kostnader för helårseffekt för volymökningar 2012 för boendestöd samt ökad budget för boendestöd i samband med hemtagning av externa boendeplaceringar till boende i lägenheter med insatsen boendestöd. Budgeten för bostadsanpassning har ökat med hänsyn till ökat behov och därmed ökade kostnader. Närmare förklaring till respektive budgetpost återfinns under respektive verksamhet. 13

21 Volymökningar 2013 riskbedömning Vid fördelningen av omvårdnadsnämndens tilldelade ram och budgeterade effektiviseringar har till större del volymökningar 2013 för omsorg om funktionshindrade (LSS) kunnat läggas in i budgeten. Volymökningar inom LSS-verksamheten kommer av erfarenhet och med hänsyn till befolkningsutvecklingen att komma även För att få en uppfattning om vad volymökningarna kan komma att innebära i kostnader har förvaltningen gjort en riskanalys. Riskanalysen är gjord utifrån samma metod som använts vid Väsentlighets- och riskbedömningen 2013, se bilaga 1. Utifrån riskområdet Budget i obalans med riskindex 12 har en utvidgad väsentlighetsoch riskbedömning gjorts när det gäller volymökningar inom LSS-verksamheten. Vid uppskattningen av sannolikheten för att volymökningar ska inträffa 2013 har tre riskgrupper använts. Sannolikhet. Sannolik 4 Det är mycket troligt att ökningen infaller 2013 Möjlig 3 Det finns risk att ökningen infaller 2013 Mindre sannolik 2 Risken är liten att ökningen infaller 2013 Konsekvenserna vid samtliga händelser är allvarlig eller kännbar. Insats Antal personer Kostnad tkr Risk Hög Boende, vuxna x Personlig assistans, LASS x Personlig assistans, LSS x Daglig verksamhet x Korttidstillsyn, barn över 12 år x Korttidsvistelse x Summa Risk Mellan Risk Låg Boende, vuxna x Personlig assistans, LASS x Personlig assistans, LSS x Daglig verksamhet x Korttidstillsyn, barn över 12 år x Summa Daglig verksamhet x Korttidsvistelse x Summa Ovanstående uppskattade kostnader hamnar i intervallet 11,0 mkr till 19,3 mkr. Tabellen bygger på en riskanalys som grundar sig på en uppskattad sannolikhet att beslutade insatser verkställs, inkomna ansökningar blir beviljade, kända personer kommer in med ansökan samt att ett antal ej kända personer tillkommer varje år. Förvaltningen har i tabellen gjort en uppskattning av den troliga kostnaden 2013 med hänsyn tagen till att ansökningar, beslut och verkställighet sker successivt under året. Åtgärder för att finansiera ovanstående kostnader enligt gjord riskbedömning har i huvudsak inarbetats i budgetförslaget. 14

22 Flerårsbudget År 2014 Tkr Volymberäknad ram Ram År 2015 Volymberäknad ram Ram Den volymberäknade ramen för 2014 har räknats upp med 1,91 procent jämfört med 2013 års ram års ram har räknats upp med 1,77 procent jämfört med I de volymberäknade ramarna för 2014 och 2015 ingår även en årlig uppräkning av ramarna med 1 procent som kompensation för löne- och prisökningar. Investeringsbudget Omvårdnadsnämnden har erhållit ett anslag för investeringsutgifter på tkr. Budgeten ska användas till kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m m. 15

23 Befolkningsutveckling Solnas befolkning uppgår 2012 till drygt personer. Fram till år 2021 beräknas befolkningen öka med nästan personer och uppgå till ca personer år Befolkningsprognos 0 64 år Antalet personer i åldersgruppen 0-12 år beräknas öka från personer år 2012 till personer beräknas antalet personer i åldersgruppen uppgå till personer. Små barn med funktionsnedsättning kan ha behov av insatser från LSS. Inom åldersgruppen 0-12 år ökar de yngsta barnen mellan 0-5 år från personer till personer. Det är en ökning med 147 personer. Antalet små barn som får omfattande insatser har ökat under de senaste åren. Man kan därför anta att ökningen inom åldersgruppen ytterligare kan påverka nämndens resursbehov. Skolungdomar över 12 år kan få insatsen korttidstillsyn. Antalet personer i åldersgruppen år beräknas öka från personer 2012 till personer Det är en ökning med 120 personer beräknas antalet personer i åldersgruppen uppgå till personer. Inom åldersgruppen år ökar åldersgruppen Antalet personer i åldersgruppen år beräknas 2012 till personer. Gruppen beräknas öka med 964 personer till personer beräknas gruppen uppgå till personer. Inom åldersgruppen ökar antalet personer i de yngre åldersgrupperna år från personer 2012 till personer Det är en ökning med 198 personer. Det är i denna åldersgrupp ungdomar börjar flytta hemifrån personer beräknas vara mellan 45 och 64 år Gruppen beräknas öka med 262 personer till personer beräknas gruppen ha ökat till personer. 16

24 Totalt beräknas antalet personer i åldern år öka från personer 2012 till personer Det är en ökning med 1226 personer beräknas gruppen ha ökat till personer. När antalet personer i åldern år ökar är sannolikheten stor att även behovet av LSS-insatserna boende med särskild service och daglig verksamhet ökar. Befolkningsprognos 65 år och äldre Antalet personer i åldersgruppen år beräknas uppgå till personer år Det är en ökning med 258 personer jämfört med år År 2021 beräknas personer vara mellan år i Solna. År 2013 beräknas antalet personer i åldersgruppen år uppgå till personer, vilket är en minskning med 45 personer jämfört med år Fram till år 2021 beräknas antalet personer i åldersgruppen ha ökat till personer. Antalet personer i åldersgruppen år beräknas uppgå till personer 2013, vilket är en minskning med 55 personer jämfört med År 2021 beräknas antalet personer i åldersgruppen ha minskat till 997 personer. År 2013 beräknas antalet personer i åldersgruppen 90-w år uppgå till 828 personer, vilket är en ökning med 41 personer jämfört med år År 2021 beräknas åldersgruppen minska till 771 personer. Inom åldersgruppen minskar antalet personer mellan 90 och 92 år medan antalet personer 93 år och äldre ökar kraftigt. Utifrån befolkningsprognosen har omvårdnadsförvaltningen gjort en prognos över behovet av vård- och omsorgsboende. I ett särskilt ärende har förvaltningen redogjort för det uppskattade behovet av omvårdnadsplatser under tiden Prognosen visar på ett ökat behov på mellan platser i vård- och omsorgsboende. Dock finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka behovet av platser som exempelvis förekomst av trygghetsboende, parboende, hälsoutvecklingen m.m. 17

25 Verksamhetsförändringar Från och med 1 januari 2013 kommer enstaka platser för korttidsvistelse och daglig verksamhet vara upphandlad enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). En ny gruppbostad för vuxna i Jungfrudansen med fem lägenheter planeras starta 1 april Nämnden har beslutat upphandla driften av gruppbostaden. Till gruppbostaden kommer även fem satellitlägenheter att vara kopplade. Inom området stöd och service till personer med funktionshinder planeras ny upphandling av enstaka platser i boende för vuxna och barn samt korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lag om valfrihetssystem (LOV). För att möta kommande volymökning finns behov av ytterligare en gruppbostad 2013 med plats för fem-sex personer. LOV-upphandling planeras för enstaka platser inom äldreomsorgen Projekt VillGott avslutas 2012 och aktiviteterna integreras i den ordinarie verksamheten vilket förutsätter att samarbete och samverkan utvecklas ytterligare mellan olika enheter både intern och externa. Osäkerhetsfaktorer Befolkningsökningen de närmsta åren, främst i åldersgrupperna år, kan komma att påverka behovet av LSS-insatserna boende med särskilt stöd och daglig verksamhet. De är troligt att när denna åldersgrupp ökar så kommer det även att finnas personer med behov av ovanstående insatser. Det krävs lång planering för att möta behovet av framför allt boende. Förvaltningen ser det som angeläget att detta behov finns med vid planeringen av nya bostadsområden. I dagsläget gör förvaltningen bedömningen att behov finns för ytterligare ett nytt boende per år med plats för 5-6 personer. Samhällsförändringar påverkar stödet för målgruppen LSS. Antalet personer med multiproblematik och med behov av insatser utöver LSS ökar. Dessa personer kan vara i behov av insatser från olika förvaltningar. Som exempel kan nämnas personer med Aspergers syndrom och missbruksproblematik Både barn och vuxna får diagnoser eller omdiagnostiseras i en större omfattning än tidigare, vilket innebär att deras möjligheter att få insatser enligt LSS ökar. Även personer med en neuropsykiatrisk diagnos ökar. Ombyggnation av Karolinska sjukhuset kommer att pågå Det kan eventuellt påverka vårdtiden för Solnas medborgare samt medföra en ökad kostnad för förvaltningen. Solna har i förhållande till kranskommunerna fler personer på Karolinska sjukhuset. I samband med ombyggnationen ser förvaltningen att det kan finnas risk för att vårdtiderna kortas ytterligare jämfört med idag. Personerna blir då föremål för stadens insatser. Under 2013 avser landstinget att utöka åldersgränsen för geriatrikplatser att även omfatta patienter under 65 år. Solna kan komma att påverkas av att Danderydsgeriatriken öppnar upp för att ta emot även patienter under 65 år. Några indikationer på att antalet platser kommer att öka har inte skett. Detta kan påverka Solna utifrån att behovet av kommunala insatser kan öka i form av hemtjänst/korttidsplatser. Strukturförändringar inom Landstinget avseende akut- och primärvården kan komma att påverka kommunen genom ökade krav på hälso- och sjukvård i särskilt boende och krav på mer avancerad vård. 18

26 En nationell samordnare är tillsatt av regeringen med uppdrag att stödja kommunaliseringen av hemsjukvården i landet. Syftet är att på frivillig väg få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården. Stockholms läns landsting har ännu inte fattat beslut om organisation och tidsplan för arbetet. Sannolikt kommer det att bildas en särskild politisk styrgrupp, en styrgrupp med ledande tjänstemän samt ett antal arbetsgrupper. Medarbetare från omvårdnadsförvaltningen kommer att ingå i några av arbetsgrupperna. Regeringen har fattat beslut om tillägg i Socialtjänstlagen gällande att parboende ska införas från och med 1 november Det innebär att det i begreppet skälig levnadsnivå ingår att få fortsätta bo tillsammans med sin make i särskilt boende, oavsett om maken har behov eller inte av att bo i sådant boende. Detta medför att staden måste kunna erbjuda parboende i vård- och omsorgsboende. Lagändringen innebär endast att medboende får flytta med till boendet, inte att de har rätt till insatsen omvårdnad och service, då måste de ha ett eget bistånd. Den medboendes möjlighet att bo kvar upphör när make med biståndsbeslut avlider 19

27 Vård- och omsorgsboende Vård- och omsorgsboende ges till personer med stort omvårdnadsbehov efter beviljad ansökan. I Solna finns nio vård- och omsorgsboenden. På några finns även korttidsplatser. Vård- och omsorgsboendena består av ett antal lägenheter med eget badrum och trinettkök. Varje boende har tillgång till gemensamma matsalar och vardagsrum. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Åtta vård- och omsorgsboenden drivs på entreprenad och ett drivs i egen regi. Omvärldsfaktorer Utifrån befolkningsprognosen har omvårdnadsförvaltningen gjort en prognos över behovet av vård- och omsorgsboende. I ett särskilt ärende har förvaltningen redogjort för det uppskattade behovet av omvårdnadsplatser under tiden Prognosen visar på ett ökat behov på mellan platser i vård- och omsorgsboende. Dock finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka behovet av platser som exempelvis förekomst av trygghetsboende, parboende, hälsoutvecklingen m.m. Verksamhetsförändringar LOV- upphandling planeras för enstaka platser inom äldreomsorgen. 20

28 Ekonomi Vård- och omsorgsboende Redovisning Budget Pris och volymförändringar Budget Flerårsbudget Belopp i tkr Egen regi Entreprenader Köpta platser Summa kostnader Avgifter Moms Övriga intäkter Summa intäkter Nettokostnader De budgeterade bruttokostnaderna för vård- och omsorgsboende 2013 uppgår till 450,1 mkr. Det är en ökning med 9,4 mkr jämfört med budget Bruttokostnaderna för vård- och omsorgsboende bedriven i egen regi och på entreprenad ökar med 3,7 mkr. Minskningen för egen regi på 0,7 mkr innehåller dels budgetökning enligt avtalsenliga indexökningar dels minskning av budgeten för anpassning till lägre ersättningsnivåer inför ny upphandling av vård- och omsorgsboende Budgetökningen på entreprenad på 1,9 mkr beror dels på 5,0 mkr i avtalsenliga indexökningar, dels budgetminskning med 0,6 mkr p.g.a. att en dubblett för parboende på Tryggheten avslutats. I budgeten har även lagts in minskade kostnader med 2,5 mkr utifrån att ny prisförhandling sker med entreprenörer för vård- och omsorgsboenden. Budgeten för lokalhyror ökar med 0,5 mkr medan budgeten för el- sopkostnader minskar med 0,5 mkr. Utöver indexökningar på 0,7 mkr ökar budgeten för köp av externa platser med 7,5 mkr för att täcka kostnader för helårseffekter för volymökningar Ökningen beror på köp av fler platser på vård- och omsorgsboenden med specialinriktning. Budgeten för intäkter 2013 uppgår till 81,8 mkr, vilket är en ökning med 3,6 mkr jämfört med Det beror på ökade intäkter avseende avgifter 2,9 mkr och moms 0,7 mkr. Budgetprinciper Vård- och omsorgsboenden som drivs på entreprenad är budgeterade utifrån avtalade priser och platser. Skoga är budgeterat utifrån ramavtalspriser med avdrag för overheadkostnader samt ersättning för markunderhåll som Skoga själv ansvarar för. Den biståndsbedömda dagverksamheten som drivs på Skoga inryms i Skogas totala budget. Skogas budget har anpassats till lägre ersättningsnivåer inför ny upphandling av vård- och omsorgsboende

29 För de anslagsfinansierade verksamheterna som organisatoriskt tillhör Skoga, paramedicinsk personal och hälso- och sjukvård på servicehusen har budgeterats för löneökningar och prognos för övriga driftkostnader. Köpta platser i andra kommuner har budgeterats utifrån nuvarande behov. Volymökningar 2013 har till viss del budgeterats. 22

30 Budgeterade dygnspriser och platser Boende Antal Entreprenör Uppräkning Vårddygnspris 2013 platser Björkgården 60 Förenade Care enligt avtal kr AB kr Polhemsgården 84 Förenade Care enligt avtal kr AB kr Ametisten 80 Carema Äldreomsorg enligt avtal kr AB kr Hallen 47 Aleris omsorg enligt avtal kr AB kr Hallen korttidsbo 22 Aleris omsorg enligt avtal kr AB kr Oskarsro 33 Kavat Vård AB enligt avtal kr kr Tryggheten 32 Aleris omsorg enligt avtal kr AB kr Frösunda 44 Attendo Care enligt avtal kr Köpta platser Utifrån enligt avtal prognos i senaste Mini- och maxpris 812kr kr budgetuppföljningen Berga 96 Temabo AB enligt avtal kr kr Skoga 88 Egen regi ramavtal minus overhead och anpassning till ny ersättningsnivå, faktiska kostn inkl löneuppräkning för rehabpersonal och hemsjukvård s-hus, markunderhåll Skoga korttidsbo 12 Egen regi ramavtal minus overhead och anpassning till ny ersättningsnivå kr kr inkl dagverksamhet, + anslag för rehabpersonal s-hus, hemsjukvård s-hus samt ersättning för markunderhåll kr kr 23

31 Hemtjänst Till personer som behöver stöd i den dagliga livsföringen erbjuder kommunen hemtjänst. Hemtjänsten består av insatser i den enskildes hem i form av personlig omvårdnad och praktisk hjälp t ex med städning, tvätt och inköp. Insatserna kan ges under dygnets alla timmar. Hemtjänst kan också ges i form av larm via trygghetstelefoner som installeras hemma hos respektive kund. Solna har kundval för personer som har fått hemtjänst beviljad. Det innebär att kunden kan välja mellan ett flertal hemtjänstutförare. Från och med 1 november 2010 infördes LOV, Lagen om Valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär att fler utförare ges möjlighet att erbjuda hemtjänst i Solna. I juni 2012 finns totalt 29 privata utförare och en kommunal. Dessa utförare ger hemtjänst mellan klockan Larmmottagning, larmutryckningar samt nattpatrull är upphandlat och drivs som intraprenad. Hemtjänst kan i särskilda fall utföras av anhöriga anställda av kommunen. Verksamhetsförändringar En ny insats- och ersättningsmodell för hemtjänsten infördes den 1 december Den nya modellen är framtagen utifrån förändringarna i socialtjänstlagen som gäller från 1 januari 2011 där värdighets- och välbefinnande för äldre lyfts fram infördes Efter en övergångstid med bl.a. utbildning i det nya arbetssättet och för att kunna fastställa det nya timpriset togs den nya insats- och ersättningsmodellen i bruk fullt ut den 1 juni Den nya ersättningsmodellen innebär att ersättningen för omvårdnadsinsatser blir för faktiskt utförd tid. Ersättning och timpris för serviceinsatser och fria insatser blir oförändrat d.v.s. utifrån schablontid per utförd insats. Syftet med den nya modellen är att förenkla beställningar, minska administration, och öka flexibiliteten för både beställare, utförare och hemtjänstkunder. Inom den upphandlade hemtjänsten pågår ett kontinuerligt arbete med att se över olika delar i den nya insats- och ersättningsmodellen. Delar som ses över är omfattningen av tiden i beställda insatser samt ersättningsmodell för insatserna avböjda besök samt frånvaro. En översyn av riktlinjerna avseende serviceinsatser bör även göras. 24

32 Ekonomi Hemtjänst Redovisning Budget Pris och volymförändringar Budget Flerårsbudget Belopp i tkr Upphandlad hemtjänst Upphandlad trygghetslarm och nattpatrull Anhöriganställda, boendestöd, övrig hemtjänst Summa kostnader Avgifter Moms Övriga intäkter Summa intäkter Nettokostnader De budgeterade bruttokostnaderna för hemtjänsten 2013 uppgår till 173,9 mkr. Det är en minskning med 2,6 mkr jämfört med De budgeterade bruttokostnaderna för den upphandlade hemtjänsten ökar totalt med 1,2 mkr. Budgeten har räknats upp med 3,0 mkr beroende på avtalsenlig prisuppräkning av hemtjänstpriset. Kostnader för helårseffekter för volymökningar 2012 budgeteras till 7,4 mkr. I budgeten har även hänsyn tagits till minskade kostnader m.a.a. översynen av tiden för beställda insatser, översyn av ersättningsmodellen för upphandlad hemtjänst samt översyn av riktlinjer för serviceinsatser. De minskade kostnaderna beräknas sammantaget uppgår till 9,2 mkr. Budgeterade bruttokostnader för trygghetslarm och nattpatrull ökar med 0,8 mkr. Ökningen beror på 0,4 mkr för avtalsenliga indexökningar och 0,4 mkr för volymökningar inom nattpatrullen. Budgeterade bruttokostnader för anhöriganställda minskar med 5,3 mkr p.g.a. volymminskning. För boendestöd i egen regi budgeteras en volymökning motsvarande 0,7 mkr. Budgeten för intäkter 2013 uppgår till 24,5 mkr, vilket är en ökning med 0,2 mkr jämfört med Ökningen beror på 0,2 mkr ökade momsintäkter. Budgetprinciper Den upphandlade hemtjänsten är budgeterad utifrån avtalat pris och volym. För serviceinsatser och fria insatser, 321 kr per timme för januari och februari och 327 kr per timme från och med mars. För omvårdnadsinsatser är ersättningen 357 kr per utförd timme för januari och februari och 364 kr per timme från och med mars. Budgeten för den upphandlade hemtjänsten är beräknad för timmar. 25

33 I budgeten har även lägre kostnader budgeterats avseende minskade kostnader m.a.a. översyn av tiden för beställda insatser, översyn av ersättningsmodellen för upphandlad hemtjänst samt översyn av riktlinjer för serviceinsatser. Nattpatrull, larmmottagning samt larmutryckningar är budgeterade utifrån avtalad ersättning och antal besök respektive larmkunder. Anhöriganställda, boendestöd och övrig hemtjänst budgeteras utifrån behov, löneökningar samt prognos för övriga kostnader. 26

34 Omsorg om funktionshindrade enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) omfattar tio insatser och ges till personer som omfattas av lagen. De personer som omfattas av lagen, den sk personkretsen är uppdelad i tre grupper där varje grupp har olika behov. Personkrets ett innefattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets två omfattar personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Bedömningen om en person tillhör personkrets ett eller två bygger alltså på medicinska diagnoser. Till personkrets tre hör personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. De tio insatser som ges till personer tillhörande personkrets 1-3 utifrån LSS är: 1. Rådgivning och annat personligt stöd (Landstingets ansvar) Syftet med insatsen är att tillförsäkra personer med stora funktionsnedsättningar och deras anhöriga tillgång till kvalificerade expertinsatser såsom kurator, psykolog, logoped, sjukgymnast m.m. 2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Stödet skall vara knutet till personen och inte till någon viss verksamhet. Med personlig assistans kan den enskilde ges frihet att själv bestämma om i vilka situationer och vid vilka tillfällen som hjälpen skall ges. Personlig assistans bör alltid övervägas som alternativ för vuxna till att bo på en institution. Personer över 65 år har inte rätt till utökad assistans men bibehåller de assistanstimmar som beviljats senast dagen före 65 årsdagen. 3. Ledsagarservice Denna insats skall tillgodose den funktionshindrades behov av att få en annan person till stöd för att kunna delta i samhällslivet. Det kan gälla ledsagning till fritidsaktiviteter, för att besöka vänner, läkare m.m. 4. Avlösarservice i hemmet Med avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet, dvs. att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Föräldrar till funktionshindrade barn behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter, så att föräldrarna t.ex. skall kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon eller för att resa bort. 5. Kontaktperson Kontaktpersonens uppgift kan vara att bryta den enskildes isolering genom samvaro 27

Omvårdnadsnämnden verksamhetsplan och budget 2015 reviderad version

Omvårdnadsnämnden verksamhetsplan och budget 2015 reviderad version Omvårdnadsnämnden verksamhetsplan och budget 2015 reviderad version 1 Innehållsförteckning Ändringar i dokumentet är gulmarkerade Ansvarsområde... 4 Mål... 5 Kontaktcenter... 5 Tvärsektoriella frågor...

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Omvårdnadsnämndens. verksamhetsplan och budget. Foto: Johanna Wulff

Omvårdnadsnämndens. verksamhetsplan och budget. Foto: Johanna Wulff Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget Foto: Johanna Wulff 2010 1 Innehållsförteckning Ansvarsområde... 4 Mål... 5 Målområde Trygghet och omsorg... 5 Målområde Livsmiljö... 6 Intern kontroll...

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011 Omvårdnadsnämnden Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemtjänstutförare Trygghetslarm och nattpatrull Seniorlunchrestauranger Hagalundsgatan 15-17 LOV Lagen om Valfrihet Årets

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget reviderad version

Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget reviderad version SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen 2015-12-08 SID 1 (1) ON/2015:119 TJÄNSTESKRIVELSE Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 - reviderad version Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade den

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013 SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Margareta Lennfalk 2014-02-20 SID 1 (2) ON/2014:31 TJÄNSTESKRIVELSE Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013 Sammanfattning Årsredovisningen innehåller viktiga händelser,

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Bilagor Avstämning budget 2015 NF

Bilagor Avstämning budget 2015 NF TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/39-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer