Preliminär Version Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015"

Transkript

1 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod: 917G37 Skriftligt upprop: Fredag 28/8 enligt separat information via mail efter urval 2 Första kursträff: Torsdag 24/9 - Fredag den 25/9 på LiU, Hus Key, sal 4257 (Bild 2) Kursansvarig: Helena Alsegård

2 2 Innehållsförteckning Sid 1. Presentation av kursen 3 2. Kontaktuppgifter 3 3. Kursens upplägg och innehåll 3 4. Kursplan 4 5. Schema och flöde Ansvarig Innehåll/Förberedelser Plats Medverkande personer Kurs- och Examinationsuppgifter Kursens examinationsuppgifter i sammanfattning Portfolions delar och process Kompletteringsuppgift Portfolions innehåll Formella krav Återkoppling Bedömning och betygskriterier 18 7 Övrig kursinformation Registrering, LiU-ID, Studentmail och LiU-kort LISAM Biblioteket Lokaler Kursvärdering 19 8 Fusk och plagiat 20 9 Litteraturlista Obligatorisk litteratur Referenslitteratur 24

3 3 1. Presentation av kursen Välkommen till kursen Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder! Kursen ges vid Linköpings universitet (LiU) av Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) vid Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) och bedrivs på kvartsfart (25%) under två terminer och ger 15 hp. Kursens träffar genomförs under sammanlagt tio fredagar på LiU och däremellan är det självstudier i form av individuell inläsning av litteratur och genomförande av egna kursuppgifter. Innehållet kan i grova drag delas in i tre delkurser där innehållet har en progression som bygger på den eller de tidigare delkursernas innehåll. Kursens tre delkurser har fått arbetsnamnen: Individhälsa med fokus på stress och stresshantering (delkurs 1, v 35-47) Folkhälsa med fokus på motivations- och förändringsarbete (delkurs 2, v 47-06) Naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa (delkurs 3, v 06-17) 2. Kontaktuppgifter Vi som ansvarar för och arbetar med denna kurs står gärna till tjänst då du har frågor eller vill framföra något. Här finns våra kontaktuppgifter Helena Alsegård telefon: , mail: Kursansvarig lärare Ytterligare medverkande personer tillkommer, se schema. Monika Wise telefon: mail: Administratör 3. Kursens upplägg och innehåll De gemensamma kursträffarna kommer att ske på och i närheten av Linköpings Universitet. De är förlagda till tio fredagar under höst- och vårtermin och då vi i denna kurs använder oss av utomhuspedagogiska arbetsmetoder kommer vi att ha ett gestaltande, laborativt och reflekterande arbetssätt såväl inom- som utomhus. Det är mycket viktigt att du kan delta aktivt i dessa träffar! Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiskt arbete och självstudier. Du som student dokumenterar löpande kursens innehåll i ett reflektionsdokument som senare används som underlag för examinationen.

4 4 4. Kursplan KURSPLAN Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder, 15hp Kurskategori Fristående kurs Huvudområde Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2 Kurskod 917G37 Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: - reflektera över hur olika livsstilsfaktorer påverkar individers hälsa samt ge exempel på några förebyggande metoder att hantera stress, - resonera kring hur folkhälsan påverkas av olika strukturer i samhället och exemplifiera hur ett salutogent perspektiv på motivations- och förändringsarbete kan ta sig uttryck i verksamheter, - redogöra för, och kritiskt förhålla sig till, aktuell forskning kring naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa, - ge exempel på, och argumentera för, hur naturmiljön kan användas i hälsoarbetet. Kursinnehåll I kursen kommer tre aspekter att vara centrala: individhälsa med fokus på stress och stresshantering, folkhälsa med fokus på motivations- och förändringsarbete samt naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa. Kursen belyser olika livsstilsfaktorer som kan påverka individers hälsa, orsaker till stress och hur dessa kan påverka människans fysiologiska, mentala och sociala hälsa. Några olika teoretiska och praktiska exempel på förebyggande metoder att hantera stress samt teori och praktik gällande mental träning kommer att behandlas och praktiseras. Studenten ska undersöka sambanden mellan samhällsstrukturer och folkhälsa såväl som några olika metoder och strategier som används inom motivations- och förändringsarbete på folkhälsoområdet. I kursen bearbetas även aktuell forskning kring naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa. Några olika verksamheter som arbetar med sambanden mellan naturupplevelse och hälsa studeras. Undervisning/Arbetsformer Kursen använder utomhuspedagogiska arbetsmetoder, vilket innebär ett gestaltande, laborativt och reflekterande arbetssätt såväl inom- som utomhus. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiskt arbete och självstudier. Studenten dokumenterar löpande kursens innehåll i ett reflektionsdokument som senare används som underlag för examinationen. Examination Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga och muntliga redovisningar enskilt och i grupp. De skriftliga uppgifterna är individuella och består av både reflektionsuppgifter och rapporter. Mer information om kursuppgifterna finns i separat studieanvisning. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Förkunskap

5 5 Betyg På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd Kursbevis Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via Blanketten lämnas till Examen, LiU Kurslitteratur Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande. Övrigt Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas. Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder Health from a Holistic Perspective with Outdoor Education as a Method Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation Dnr: LiU Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2 Kurskod: 917G37 Provkoder: (se förteckning i LADOK) Nivå Utbildningsnivå Ämneskod Utbildningsområde G1X Grundläggande UV2

6 6 5. Schema och arbetsgång Tid: Plats: Lärare: Kursens gemensamma träffar varierar mellan en- och tvådagarsträffar enligt nedan. Linköpings Universitet (LiU), Hus Key, med närområden. Helena Alsegård, (). Kursansvarig. Universitetsadjunkt, lärare i Idrott & Hälsa, hälsopsykologi, utomhuspedagogik mm Fler föreläsare kommer att finnas med i genomförandet av kursen. Observera att det kan bli mindre förändringar i datum, tider, litteratur och innehåll! Ht 2015 Skriftligt upprop Vecka 35, fredag den 28/ (se mer under 5.1). Träff 1 vecka 39 Torsdag 24 september kl Kursdag 1 Fredag 25 september kl 9-17 Kursdag 2 Träff 2 vecka 42 Fredag 16 oktober kl 9-17 Kursdag 3 Träff 3 vecka 47 Torsdag 19 november kl Kursdag 4 Fredag 20 november kl 9-17 Kursdag 5 Träff 4 vecka 50 Fredag 11 december kl 9-17 Kursdag 6 Vt 2016 Träff 5 vecka 3 Fredag 22 januari kl 9-17 Kursdag 7 Träff 6 vecka 6 Torsdag 11 februari kl Kursdag 8 Fredag 12 februari kl 9-17 Kursdag 9 Träff 7 vecka 11 Torsdag 17 mars kl Kursdag 10 Fredag 18 mars kl 9-17 Kursdag 11 Träff 8 vecka 16 Fredag 22 april kl 9-17 Kursdag 12 Det är viktigt att du kan delta i dessa gemensamma träffar eftersom du annars kommer att missa en mycket stor och betydande del av kursen! Kursträffarnas preliminära innehåll presenteras under 5.1, liksom läsanvisningar. OBS!.. att denna studieanvisning kan komma att uppdateras fram till kursstart och det är bra om du håller dig informerad via hemsidan. Det gäller främst innehåll och litteratur, men det kan även bli någon ändring gällande dagar och tider. En gällande version kommer att presenteras vid kursstart. Har du specifika frågor är du välkommen att höra av dig till kursansvarig! Generellt om gemensam litteraturbearbetning Vi kommer vid alla tillfällen att ha litteraturseminarium i den bemärkelsen att den litteratur som lästs inför träffen aktivt bearbetas under kursträffen av deltagarna i kursen. Detta kommer att ske på olika sätt, ibland genom samtal runt ett bord inomhus, men minst lika ofta på andra vis. Det kan t ex vara under promenader (walk & talk) eller genom olika praktiska övningar. Jag har valt att generellt skriva "litteraturseminarium" under respektive träff för att informera om att detta moment kommer att finnas med.

7 7 5.1 Ht 2015 Upprop Vecka 35, fredag den 28/ OBS!! Senast kl måste du ha bekräftat att du ska gå genom att svara på det skriftliga uppropet, annars förlorar du din kursplats! Du får separat information om detta efter urval 2! Mellan upprop och träff 1 Deltagarna: Läs noga utsänd information (kommer efter urval 2) om Skriftligt upprop för denna kurs angående registrering, skapande av temporärt och fullvärdigt LiU-ID och aktivering av din studentmail. Detta är mycket viktigt att du genomför så snart som möjligt och får du problem så kontakta dem som finns angivna på dokumentet! (Gällande LiU-kort hämtar vi ut dem tillsammans vid första träffen). Läs även dokumentet "Välkommen till LiU Ht 2015" för kompletterande information som gäller generellt för kursstarter vid LiU denna termin. Logga in på LISAM genom t ex och gör dig bekant med systemet, samt ta del av informationen om denna kurs. Fortsätt även att hålla dig uppdaterad om kursen via hemsidan och ta bl a del av den senaste versionen av studieanvisningen. Kolla litteraturen till delkurs 1. Läs följande litteratur som vi ska diskutera gemensamt första träffen: * Andersson & Ljusenius (kap 1-3, 11) * Pellmer, Wramner & Wramner (kap 1) Vara mentalt förberedd och nyfiken vid kursstart! Känn dig varmt välkommen! Ansvarig Innehåll/Förberedelser Plats Träff 1 vecka 39, torsdag 24/9 - fredag 25/9 (Kursdag 1 + 2) Bild 2 (4257) Torsdag Kursstart och kursintroduktion Studentexpeditionen - (LiU-ID/Kort) Presentation av NCU Stress och stresshantering, teori, del 1 Stresshantering, praktik, del 1 Fredag Alla Litteraturseminarium. SL Att söka artiklar mm, besök av bibliotekarie (kl ) Data (3314) Reflektion & Information

8 8 Mellan träff 1-2 Deltagarna: Läsa litteratur: * Andersson & Ljusenius (kap 6-10) * Arnetz & Ekman (kap 1, 2, 5) * Pellmer, Wramner & Wramner (kap 3) * Solin (del I och II) Titta på följande föreläsning på nätet: Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Träff 2 vecka 42, fredag 16/10 (Kursdag 3) Bild 2 (4257) Stress och stresshantering, forts. XX Kost & Rörelse, inkl matlagning och lunch (UTE!) (Kostnad för egen mat tillkommer). Alla Litteraturseminarium Reflektion & Information Mellan träff 2-3 Deltagarna: Läsa litteratur: * Arnetz & Ekman (kap 6, 13, 14, 21) * Solin (del III och IV) * Valbar bok från litteraturlistan * Antonovsky (Kap 2, kopierat material) * söka information om Känsla av sammanhang / Sence of coherence Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Träff 3 vecka 47, torsdag 19/11 - fredag 20/11 (Kursdag 4 + 5) Bild 2 (4257) Torsdag Livsstilar och Coping Alla Seminarium Portfolio, delkurs 1 Litteraturseminarium DL Hälsa - för medarbetare och ledare (kl ) Fredag Start delkurs 2: Folkhälsa Motivations- och förändringsarbete Reflektion & Information

9 9 Mellan träff 3-4 Deltagarna: Skicka in Portfolio 1 senast torsdag den 26/ , kl Läsa litteratur: * Alsegård, (sid 7-37). (För er som önskar finns boken "Samarbetsövningar" att köpa under första träffarna). * Andersson & Ljusenius, kap 4-5, * Arnetz & Ekman (kap 22, 23) * H Vifladt, Hopen & Landtblom * Pellmer, Wramner & Wramner (kap 2, 4, 10) Eventuellt Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Träff 4 vecka 50, fredag 11/12 (Kursdag 6) Bild 2 (4257) ES m fl Alla Processarbete - i och med grupper Erfarenheter av hälsopedagogiskt arbete Litteraturseminarium Motivations- och förändringsarbete, intro uppg Reflektion & Information Mellan träff 4-5 Deltagarna: Läsa litteratur: * Arnetz & Ekman (kap 26, 27, 30) * Holm * Lennéer Axelsson & Thylefors (kopierat material). * Pellmer, Wramner & Wramner (kap 5, 7) * Valfri skönlitterär bok som behandlar aktuellt ämne från denna delkurs. Eventuellt Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Vt 2016 Träff 5 vecka 3, fredag 22/1 (Kursdag 7) Bild 2 (4257) Motivations- och förändringsarbete RF Om bemötande och (o)lika villkor. Alla Litteraturseminarium Reflektion & Information Mellan träff 5-6 Deltagarna: Läsa litteratur: * Larsson * Valbar bok från referenslistan för delkursen

10 10 * Valbar akademisk rapport, uppsats etc. Eventuellt Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Träff 6 vecka 6, torsdag 11/2 - fredag 12/2 (Kursdag 8+9) Bild 2 (4257) Torsdag Alla: Seminarium Portfolio, delkurs 2 Start delkurs 3: Naturens roll för vår hälsa AS Föreläsning: Platsens betydelse (kl ) Alla Litteraturseminarium Fredag Naturen som kraftkälla Reflektion & Information Mellan träff 6-7 Deltagarna: Lägg in Portfolio 2 till LISAM senast torsdag v 7, den 18/2 2016,kl Läsa litteratur: * Naturvårdsverket * Grahn * Hartig * Johnson, Lundqvist & Ottosson (kap: Naturupplevelsens betydelse, Skapa en naturupplevelseplan, Forskningen visar vägen.) Eventuellt Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Träff 7 vecka 11, torsdag 17/3 - fredag 18/3 (Kursdag ) Bild 2 (4257) Torsdag Fredag Alla Naturen som kraftkälla, forts Trädgårdsterapi Litteraturseminarium Reflektion & Information Mellan träff 7-8 Deltagarna: Läsa litteratur: * Johnson, Lundqvist & Ottosson (kapitel Naturens roll för hälsa och livsstil, Ledarskap och säkerhet)) * Valbara böcker från referenslistan för delkursen

11 11 * Valbar relevant akademisk rapport/ artikel/ uppsats. Eventuellt Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Träff 8 vecka 16, fredag 22/4 (Kursdag 12) Bild 2 (4257) Inledning Alla Seminarium portfolio, delkurs 3 DN Alla Relationen mellan upplevelse, kunskap och hälsa Utvärdering och utvecklingstankar Gemensam avslutning Efter träff 8 Lägg in Portfolio 3 till LISAM senast torsdag v 17, den 28/4 2016,kl Medverkande personer Helena Alsegård Adjunkt, Linköpings Universitet SL Solveig Landin Bibliotekarie, Linköpings Universitet DL Daniel Lundkvist Lektor, Linköpings Universitet ES Eva Sahlin Hälsopedagogiskt Forum (HPF), Linköping RF Ragnar Furenhed Lektor, Linköpings Universitet AS Anders Szczepanski Adjunkt, Linköpings Universitet DN Daniel Nilsson Adjunkt, Linköpings Universitet Fler personer kan tillkomma

12 12 6. Kurs- och Examinationsuppgifter Du som student dokumenterar kursens första två delkurser i en personlig portfolio, vilken också utgör underlag för examination. Den tredje delkursen examineras genom en rapport. Du finner nedan mer information om detta. Jag vill betona att detta är en preliminär skrivning och eftersom det är en ny kurs kan det komma att bli mindre justeringar i innehåll och tider under kursens gång då allt inte är helt klart ännu. 6.1 Kursens examinationsuppgifter i sammanfattning EXA 1 Portfolio 1 5 hp Individhälsa med fokus på stress och stresshantering (delkurs 1, v 35-47) Start: v 35 Redovisning och diskussion i seminarieform: v 47 Inlämning LISAM: Torsdag v 48 Omfång: 4-6 sidor, exklusive framsida, innehållsförteckning och referenslista. EXA 2 Portfolio 2 5 hp Folkhälsa med fokus på motivations- och förändringsarbete (delkurs 2, v 47-6) Start: v 47 Redovisning och diskussion i seminarieform: v 6 Inlämning LISAM: Torsdag v 7 Omfång: 4-6 sidor, exklusive framsida, innehållsförteckning och referenslista. EXA 3 Portfolio 3 5 hp Naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa (delkurs 3, v 6-17) Start: v 6 Redovisning och diskussion i seminarieform: v 16 Inlämning LISAM: Torsdag v 17 Omfång: 4-6 sidor, exklusive framsida, innehållsförteckning och referenslista. 6.2 Portfolions delar och process Arbete med portpolio (portföljer) har sitt ursprung i konstnärliga professioner där man visade upp sina alster i en "portfölj", men har under senare tid blivit allt vanligare även i andra sammanhang där man fokuserar på lärande- och utvecklingsprocesser och där den fysiska portföljen kan ha ersatts med dataskrivna texter enligt en given progression. Grunden i arbetsprocessen för denna aktuella kurs kan beskrivas på följande sätt.

13 13 A. I början av kursen: Du ska i inledningen till kursen formulera dina personliga mål och beskriva dina förväntningar, samt skriva en inlärningsplan hur du planerar att nå dina mål och förväntningar under kurstiden. Detta steg innebär att du som skriver tar ett aktivt och personligt ansvar för lärandeprocessen. B. Under arbetets gång: Du dokumenterar processen som sker under kursens olika moment genom att utgå från orden collect - select - reflect. Detta innebär konkret att du ska samla (collect) innehållet som ingår i kursen enligt anvisningar av ansvariga, bl a kursträffar, föreläsningar, workshops, litteraturseminarier, gruppträffar, redovisningar och examinationer. Därefter ska du välja ut (select) det som du anser bidrar till din utveckling och lärprocess och reflektera (reflect) över detta. Detta tredje steg är den viktiga process som gör det upplevda till en lärdom. Reflektera (reflect) kan beskrivas som tankens krökning tillbaka mot sig själv 1 och innebär här att man återvänder och ser på enskilda eller samlade upplevelser, sina tankar, mål och förväntningar, inlärningsplan, kursinnehåll samt litteratur med de ögon man har just då utan att värdera åt något håll. Kurslitteraturen ska finnas med som stöd för egna tankar och reflektioner i hela arbetet, men kan även redovisas separat som en läslogg om du föredrar detta och då med kopplingar till egna tankar och erfarenheter. Detta steg är tänkt att ge dig som skriver ett redskap för att reflektera över ditt eget lärande och för att utforma strategier och mål för den fortsatta lärande- och utvecklingsprocessen. C. I slutet av arbetet: Nu ska du göra en självvärdering av din egen insats av hur du nått dina mål och dina förväntningar, samt hur din inlärningsplan har fungerat. Värdera eller självvärdera innebär här att man värderar hur man upplever och uppfattar 2 sin egen insats samt synliggör sin egen lärprocess i förhållande till sina egna mål och förväntningar, inlärningsplan, kursinnehåll samt litteratur. Utvärdera är en bedömning av ett resultat eller en process 3 och innebär här att man värderar sin egen och andras insatser i den del som avses i utvärderingen (ex grupparbete, seminarium, examination, kursens innehåll eller kursen som helhet). Detta steg är tänkt att hjälpa dig att tydliggöra om och hur du har nått dina egna mål och förväntningar, samt om och hur din egen inlärningsplan har fungerat. 1 Alexandersson, Mikael, Pedagogiska Magasinet nr 1 februari Egidius, Henry Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. Lund: Studentlitteratur 3 Egidius, Henry Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. Lund: Studentlitteratur

14 14 D. Under hela processen: Du måste under alla delar av processen vara mycket noga med att ange källor och ha tydliga referenser till både muntliga och skriftliga källor i din text. Vad är dina egna tankar? Vad är andras tankar? Detta är viktigt för att visa respekt för andras tankar och vara ärlig! Därmed undviks plagiat och fusk. Se mer information om referenshantering, fusk och plagiat i andra separata avsnitt. E. Examination: Ditt arbete ligger i slutet av (del)kursen till grund för examinationen av ditt deltagande. Portfolio-skrivande ger möjlighet till både summativ och formativ bedömning, dvs summerar din lärandeprocess fram till "nuläget", men tydliggör även vad som behöver utvecklas framöver och ger hjälp till att forma den kommande lärande- och utvecklingsprocessen. Denna metod fokuserar alltså både på din lärandeprocess och på din professionella och personliga utvecklingsprocess. Portfolion rymmer även dokumentation om aktiv närvaro vid kursträffar, föreläsningar, workshops, litteraturseminarier, gruppträffar, redovisningar och examinationer. Detta steg är tänkt att tydliggöra både för dig som student och för oss som lärare/handledare/examinatorer vad du lärt och hur du har utvecklats över tid. 6.3 Kompletteringsuppgift Om du varit förhindrad att närvara vid hel, eller del av, en kursträff kommer du att få en kompletteringsfråga/reflektionsfråga av ansvarig lärare. I din portfolio utvecklar du sedan ett resonemang kring denna fråga under en egen rubrik som ersättning för innehållet i den kursträff du ej deltagit i.

15 Portfolions innehåll Sammanfattning av portfolions innehåll, vilka också beskrivs på nästa sida i annan form 1. Egna mål och förväntningar utifrån kursplan och kursinnehåll. 2. Självvärdering av hur dessa mål nåtts 3. Inlärningsplan - hur planerar du att nå dina mål? 4. Självvärdering av hur din inlärningsplan har fungerat 5. Reflektioner från föreläsningar och workshops (dvs teoretiska och praktiska pass) - utifrån delkursens rubriker. Detta innebär för: Delkurs 1: Individhälsa med fokus på stress och stresshantering. Delkurs 2: Folkhälsa med fokus på motivations- och förändringsarbete. Delkurs 3: Naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa. 6. Reflektioner kring litteratur och andra källor (bl a från litteraturseminarier) - utifrån delkursens rubriker. 7. Reflektioner kring egna och andras redovisningar 8. Summerande reflektioner av kursen i sin helhet och din egen utveckling Ovanstående innehållsbeskrivning finns också på kommande sida i form av "bubblor".

16 16 1. Egna mål och förväntningar - utifrån kursplan och kursinnehåll. 8. Summerande reflektioner av kursen i sin helhet och din egen utveckling. Lycka Till! 2. Självvärdering av hur dessa mål nåtts. 7. Reflektioner kring egna och andras redovisningar. Portfolio 3. Inlärningsplan - hur planerar du att nå dina mål? 4. Självvärdering av hur din inlärningsplan har fungerat. 6. Reflektioner kring litteratur och andra källor (bl a från litteraturseminarier) - utifrån delkursens rubriker. 5. Reflektioner från föreläsningar och workshops (dvs teoretiska och praktiska pass) - utifrån delkursens rubriker.

17 Formella krav Oavsett hur du skriver ska alla skriftliga arbeten innehålla följande för att bli godkända: ha ditt namn högst upp, eller längst ned, på varje sida (för att underlätta läsningen) ha kursens namn högst upp, eller längst ned, på varje sida (se ovan) ha sidnummer högst upp, eller längst ned, på varje sida (se ovan) ha tydliga rubriker genom hela arbetet ha en tydlig och läsarvänlig text ha ett relevant innehåll och en tydlig struktur ha daterade föreläsningar, verkstäder, internetkällor mm referera till samtliga källor som används (se mer nedan) ha en referenslista längst bak på litteraturen som refereras innehålla alla delar som efterfrågas Referenshantering: Använd konsekvent referenser och källor som stöd för egna åsikter och reflektioner samt var mycket noga med att skilja på egna och andras åsikter. Du kan valfritt välja något av de vanligaste referenssystemen bara du är konsekvent genom hela ditt arbete! Om du väljer Harvardsystemet, som också kallas APA-systemet eller parantes -systemet och som är det vanligaste på denna institution, har du många användbara råd du kan följa i nedanstående dokument. Dock bör du helst ha med fullständiga förnamn i referenslistan. Högskolan i Borås (2015): Guide till Harvardsystemet. ( ) Teckensnitt och storlek: Times New Roman 12p eller Calibri 11p, Radavstånd 1,5 6.6 Återkoppling Efter inlämningsdatum har ansvarig lärare tio arbetsdagar på sig för att bedöma respektive students insatser. Därefter sker återlämning av uppgift tillsammans med skriftlig återkoppling och inrapportering av betyg om inte annat angetts. I de fall där det krävs kompletteringar kommer du att uppmanas att lämna in dessa. Muntlig återkoppling ges vid förfrågan.

18 Bedömning och betygskriterier Kursen bedöms och betygssätts efter fullgjord kurs. Betygskriterierna för kursen är formulerade utifrån kursplanens mål. Vid bedömning av examinationsuppgifterna kommer följande kriterier att tillämpas: Kriterier för Godkänd För att studenten skall erhålla betyget godkänd på kursen skall följande krav uppfyllas: Studenten ska kunna: - reflektera över hur olika livsstilsfaktorer påverkar individers hälsa samt ge exempel på några förebyggande metoder att hantera stress, Det visar studenten genom att kunna använda och tillämpa centrala begrepp kring individhälsa med fokus på stress och stresshantering, både vid muntliga seminarier och i skriftliga uppgifter. (Detta visas skriftligt i kursuppgiften EXA 1). - resonera kring hur folkhälsan påverkas av olika strukturer i samhället och exemplifiera hur ett salutogent perspektiv på motivations- och förändringsarbete kan ta sig uttryck i verksamheter, Det visar studenten genom att belysa och analysera olika aspekter av de centrala begrepp som finns kring folkhälsofrågor med fokus på motivations- och förändringsarbete ur ett salutogent perspektiv, både vid muntliga seminarier och i skriftliga uppgifter. (Detta visas skriftligt i kursuppgiften EXA 2). - redogöra för, och kritiskt förhålla sig till, aktuell forskning kring naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa, Detta visar studenten genom att självständigt använda, jämföra och granska aktuell forskning och litteratur inom området samt relatera denna till aktuellt kursinnehåll. (Detta visas skriftligt i EXA 3). - ge exempel på, och argumentera för, hur naturmiljön kan användas i hälsoarbete, Detta visar studenten genom att belysa, analysera och kritiskt granska en aktuell verksamhet där naturmiljön används i hälsoarbete. (Detta visas i kursuppgiften EXA 3). Betyget Underkänd ges när ett eller flera av kriterierna för Godkänd ej uppfyllts. 7. Övrig kursinformation 7.1 Registrering, LiU-ID, studentmail och LiU-kort. Dokumentet "Välkommen till LiU Ht 2015" innehåller information om hur du ska registrera dig på kursen. Eftersom denna kurs använder skriftligt upprop ska du också noga läsa det separata dokumentet som du får om detta. Där finns kompletterande och förtydligande information om vad som gäller angående registrering, skapande av temporärt och fullvärdigt LiU-ID, aktivering av din studentmail samt hur du kan få ditt LiU-kort. 7.2 LISAM Vi kommer att använda oss av LiU:s system för kommunikation och samverkan, LISAM. Här kan ni kommunicera med varandra, med kursansvarig och med de flesta andra medverkande lärare på kursen. Det är också via denna plattform som du får information om eventuella förändringar under

19 19 kursens gång så det är väldigt viktigt att du kontinuerligt håller dig uppdaterad med den information som läggs ut via LISAM. LISAM är också den kommunikationsväg som du ska använda då du lägger in dina uppgifter och har webbaserade diskussioner med dina kurskamrater. Förutom att användas till information, lämna in uppgifter och samtala om litteraturen finns här även möjlighet att dela erfarenheter och lägga ut tips som andra i gruppen kan få nytta och glädje av vilket bidrar till det gemensamma kollektiva lärandet under kurstidens gång. Du bör redan innan kursstarten kunna gå in på LISAM genom att logga in på och ta del av informationen om denna kurs. Mer information om LISAM kommer vid kursstart! 7.3 Biblioteket Besök Universitetsbibliotekets hemsida Där finns länkar och tillgång på olika service för att utveckla sitt eget sökande efter litteratur, artiklar, information osv och sin förmåga att värdera olika källor. 7.4 Lokaler Vid träffarna på LiU används salar i Hus Key på Campus Valla. Liu-kartor hittar du på 7.5 Kursvärdering Utvärderingen av kursen kommer bland annat att ske via digitalt formulär i LiU:s internetbaserade kursvärderingssystem KURT efter det att kursen har avslutats. Studerande får vid detta tillfälle möjlighet att ge synpunkter på kursens olika delar och hur dessa kan förbättras. Utvärderingen rör kursens organisering, kurshandledning, arbetsformer, föreläsningar, litteratur och kursuppgifter samt lärares och studerandes insatser. Förutom denna kommer även mindre kursvärderingar att göras under kursens gång.

20 20 8. Fusk och Plagiat Institutionen för kultur- och kommunikation (IKK) har gett ut följande dokument avseende fusk och plagiat. Viktigt att veta vid olika typer av hemtentamina och andra skrivuppgifter Läs igenom följande text och bekräfta genom att skriva på den distribuerade listan att Du är införstådd med vilka regler som gäller för referat och citat av andras texter. Redovisning av källor Uppsatser av olika omfång och djup och andra typer av hemuppgifter i form av skrivna texter är vanliga examinationsformer vid högre studier. I princip är alla sådana arbeten beroende av att studenten läser och förhåller sig till tidigare skrivna texter, publicerade i böcker, tidskrifter, som uppsatser eller på Internet. Hur man ska gå tillväga när man använder innehåll ur andras texter i sitt eget arbete är tämligen strängt reglerat och finns beskrivet i alla handledningar för uppsatsskrivande för studenter. Följande framställning bygger till stora delar på Siv Strömquist (2001) Konsten att tala och skriva. Oavsett om man citerar [ ] eller bara hänvisar till eller med egna ord återger vad någon annan skrivit, så skall sådana textdelar alltid förses med källhänvisning. Man måste tala om vem man stöder sig på, vems text man citerar, varifrån uppgifterna är hämtade. [ ] Källhänvisningarna har egentligen två uppgifter: läsaren skall för det första få veta att du stöder dig på någon annans text, för det andra skall du ge de upplysningar som krävs för identifiering av texter (de bibliografiska uppgifterna [!]). Läsaren skall med ledning av dina uppgifter kunna leta reda på texten och läsa den i original, om han så önskar. (Strömquist, 2001, s 220) När man med egna ord återger innehållet i någon annans text brukar det kallas referat. Hur källhänvisningarna (referenserna) ska gå till rent praktiskt kan man läsa om t ex i Strömquist, 2001, ss Om man kopierar kortare eller längre delar ur någon annans text kallas det citat. När du ordagrant vill återge vad någon annan har skrivit utan att återberätta det med egen formulering, måste du dels markera det citerade med citatmarkörer [ ], dels vara noga med att du skriver exakt som det står. (Strömquist, 2001, s 225) Hur citatmarkörerna ska se ut kan man läsa om i t ex Strömquist, 2001, s Om man använder sig av innehållet i någon annans text, oavsett om det är citat eller referat, måste man alltså alltid ange den ursprungliga källan. Att inte ange källan om man använder någon annans tankeinnehåll och/eller formuleringar betraktas som stöld och kallas för plagiat, vilket alltså är fusk. plagia t (av senlat. pla gio stjäla människor, kidnappa, av lat. pla gium människorov ), konstnärlig imitation eller stöld, i fråga om litteratur ofta direkt avskrivning, gjord av någon som ger sig ut för att

Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) 150922 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod: 917G37 Skriftligt

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 2 7,5 hp HT 2014 Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering...

Läs mer

Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht Vt 2017

Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht Vt 2017 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) 160916 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2016- Vt 2017 Kurskod: 917G37

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

Preliminär version Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp.

Preliminär version Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska enheten (EST) Preliminär version 170616 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2017- Vt 2018

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2014 Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Kursplan

Läs mer

Motorik, lek och lärande

Motorik, lek och lärande Kurshandledning 2011-01-10 Motorik, lek och lärande 7,5 hp VT 2011 Kurskod: 923GO3 Linköpings Universitet Institutionen för Kultur och Kommunikation, IKK ESA Kursansvarig: Kicke Jeppsson/ Monica Bunte

Läs mer

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp Studieanvisning 2015-01-12 Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp VT 2015 Kurskod: 923G12 Linköpings Universitet Institutionen för Kultur och Kommunikation, IKK Estetiska avdelningen, ESA Kursansvarig:

Läs mer

Ledarskap jag och gruppen 7,5 hp

Ledarskap jag och gruppen 7,5 hp Linköpings Universitet, LiU Institutionen för kultur och kommunikation, IKK Estetiska avdelningen, ESA Preliminär Version 140618 Studieanvisning Ledarskap jag och gruppen 7,5 hp Ht 2014 Kurskod: 917G25

Läs mer

Version 130913. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2013

Version 130913. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2013 Linköpings Universitet, LiU Institutionen för kultur och kommunikation, IKK Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU Version 130913 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska

Läs mer

Ledarskap jag och gruppen 7,5 hp

Ledarskap jag och gruppen 7,5 hp Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) 150903 Studieanvisning Ledarskap jag och gruppen 7,5 hp Ht 2015 Kurskod: 917G25 Skriftligt upprop: Onsdag 19/8 Första kursträff:

Läs mer

Motorik, lek och lärande 7,5 hp

Motorik, lek och lärande 7,5 hp Studieanvisning 2012-12-21 Motorik, lek och lärande 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 923GO3 Linköpings Universitet Institutionen för Kultur och Kommunikation, IKK ESA Kursansvarig: Kicke Jeppsson/ Tove Johansson

Läs mer

Motorik, lek och lärande

Motorik, lek och lärande Kurshandledning 2012-01-20 Motorik, lek och lärande 7,5 hp VT 2012 Kurskod: 923GO3 Linköpings Universitet Institutionen för Kultur och Kommunikation, IKK ESA Kursansvarig: Kicke Jeppsson/ Monica Bunte

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2012 Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Presentation av kursen...3 Lokaler...3 Registrering...3 Välkommen

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp HT 2012 Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Kursplan... 4 Preliminärt

Läs mer

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I Portfölj Termin 1, Stadium I Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess och

Läs mer

Naturvetenskapliga ämnen i förskolan och grundskolans tidiga år, med. utomhusdidaktiska metoder 7,5 hp

Naturvetenskapliga ämnen i förskolan och grundskolans tidiga år, med. utomhusdidaktiska metoder 7,5 hp Institutionen för kultur och kommunikation Utomhuspedagogik/Estetiska avdelningen Naturvetenskapliga ämnen i förskolan och grundskolans tidiga år, med utomhusdidaktiska metoder 7,5 hp Studieanvisning Vt

Läs mer

Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7,5hp

Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7,5hp Studieanvisning 2014-08-25 Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7,5hp HT 2014 Kurskod: 923G15 Estetiska avdelningen, ESA Institutionen för kultur och Kommunikation, IKK Linköpings Universitet INNEHÅLL

Läs mer

Brügge, B.,Glantz, M. & Sandell, K. (1999): Friluftslivets pedagogik För kunskap, känsla och livskvalitet. Malmö: Liber.

Brügge, B.,Glantz, M. & Sandell, K. (1999): Friluftslivets pedagogik För kunskap, känsla och livskvalitet. Malmö: Liber. Litteraturlista Period 1; Jag Ute; Trygghet & Hälsa Alsegård, H. (2007): Samarbetsövningar. Stockholm: SISU Idrottsböcker. Bryman, A. (2001): Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. Brügge, B.,Glantz,

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

Fysisk Aktivitet och Hälsa 7,5 hp

Fysisk Aktivitet och Hälsa 7,5 hp Studieanvisning 2012-12-21 Fysisk Aktivitet och Hälsa 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 923GO4 Linköpings Universitet Institutionen för Kultur och Kommunikation, IKK ESA Kursansvarig: Kicke Jeppsson/ Tove Johansson

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

VFU idrott och hälsa

VFU idrott och hälsa Studieanvisning 2016-12-07 VFU idrott och hälsa 1,5 hp VT 2017 v.4 Kurskod 971G30 (Grundlärare fritidshem) Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV Linköpings Universitet 1 INNEHÅLL FÖRORD...

Läs mer

Ledarskap jag och gruppen 7,5 hp

Ledarskap jag och gruppen 7,5 hp Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) OBS! Preliminär Version 160617 Studieanvisning Ledarskap jag och gruppen 7,5 hp Ht 2016 Kurskod: 917G25 Skriftligt upprop: Onsdag

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

PDG021, Bedömning i och av yrkeskunnande traditioner, samt betydelsen av instrument och kommunikation. 7,5 hp

PDG021, Bedömning i och av yrkeskunnande traditioner, samt betydelsen av instrument och kommunikation. 7,5 hp Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden PDG021, Bedömning i och av yrkeskunnande traditioner, samt betydelsen av instrument och kommunikation. 7,5 hp Assessment in vocational skills and the importance

Läs mer

Pedagogik GR (A), Utomhuspedagogik för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Utomhuspedagogik för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Utomhuspedagogik för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp Education (BA), Outdoor Education for Teachers in Leisure Education, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Ledarskap Jag och gruppen, 7,5 hp

Ledarskap Jag och gruppen, 7,5 hp Linköpings Universitet, LiU Institutionen för kultur och kommunikation, IKK Estetiska avdelningen, ESA Kurshandledning Ledarskap Jag och gruppen, 7,5 hp Ht 2011 Kurskod: Kursstart: Kursansvarig: 917G25

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Vårterminen 2017 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Provkod: (bestäms centralt)

Läs mer

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Vårterminen 2016 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Stina Bergman

Läs mer

Forskningsteorier och undersökningsmetodik 15 hp

Forskningsteorier och undersökningsmetodik 15 hp Institutionen för Kultur och Kommunikation Nationellt centrum för utomhuspedagogik Forskningsteorier och undersökningsmetodik 15 hp Studieanvisning 2013/2014 Kurskod: 943A03 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Child and Adolescent Psychology 2, Intermediate level, 30 higher education credits Grundnivå (First Cycle) 1.

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp Studieanvisning 2017-01-05 Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp VT 2017 Kurskod: 923G12 Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation, IKK, Estetiska avdelningen, ESA FÖRORD

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. 2 Välkommen till kursen Kursen behandlar pedagogisk

Läs mer

Studieanvisning. Konsten att leda. 15 hp. Ht Måndag 17/8 enligt separat information via mail.

Studieanvisning. Konsten att leda. 15 hp. Ht Måndag 17/8 enligt separat information via mail. Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) 150826 Studieanvisning Konsten att leda 15 hp Ht 2015 Kurskod: Skriftligt upprop: 754G49 Måndag 17/8 enligt separat information

Läs mer

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Kursansvarig: Ulf Olsson ulf.olsson@edu.su.se Kursadministratörer: Hälsopedagogik - Emmi Fagerlund emmi.fagerlund@edu.su.se

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

2015-04-22 KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING

2015-04-22 KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING KURSBESKRIVNING 2 (10) Innehållsförteckning 1. Genomförande i stort 2. Undervisningsform 3. Kursmaterial

Läs mer

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl 1(5) Studiehandledning Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl Kursens huvudsakliga innehåll Kursen behandlar utbildningsväsendets och utbildningspolitikens

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Friluftspedagogik för vuxna 15 hp Vår- och höstterminen Kursansvarig Eva-Marie Harlin

STUDIEHANDLEDNING. Friluftspedagogik för vuxna 15 hp Vår- och höstterminen Kursansvarig Eva-Marie Harlin STUDIEHANDLEDNING Friluftspedagogik för vuxna 15 hp Vår- och höstterminen 2016 Kursansvarig Eva-Marie Harlin Kursinnehållet i kursen, Friluftspedagogik för vuxna, behandlar pedagogens relation till friluftssammanhanget.

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Internationella relationer Engelsk benämning: International Relations Kurskod: 1FK001 Gäller från: HT 2013 Fastställd: Kursplanen är fastställd av det gemensamma ämnesrådet

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP400, Specialpedagogik - lärares och organisationers lärande, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Teachers Competence and Organizational Development, 15.0 higher education

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 356/ / Kurskod IDI202 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad

Kursplan. Inst. för pedagogik 356/ / Kurskod IDI202 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod IDI202 Dnr Dnr 356/01-51 38/2002-51 Beslutsdatum Reviderad 2001-12-11 2002-02-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Idrott och hälsa, fortsättningskurs

Läs mer

Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng Educational Leadership in Traffic Schools, 30 Credits

Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng Educational Leadership in Traffic Schools, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng Educational Leadership in Traffic Schools, 30 Credits Kurskod: PE170U Utbildningsområde:

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

PDG518, Utomhuspedagogik, 15,0 högskolepoäng Outdoor Environmental Education, 15.0 higher education credits

PDG518, Utomhuspedagogik, 15,0 högskolepoäng Outdoor Environmental Education, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG518, Utomhuspedagogik, 15,0 högskolepoäng Outdoor Environmental Education, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Studiehandledning. Ledarskap och kommunikation för yrkeslärare, 3,5 hp Kurskod YP02LÄ. Stockholms universitet. Vårterminen 2013 Reviderad

Studiehandledning. Ledarskap och kommunikation för yrkeslärare, 3,5 hp Kurskod YP02LÄ. Stockholms universitet. Vårterminen 2013 Reviderad Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Ledarskap och kommunikation för yrkeslärare, 3,5 hp Kurskod YP02LÄ Vårterminen 2013 Reviderad 2013-01-22 1 Välkommen till

Läs mer

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits 1(5) 8SKG12 Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd

Läs mer

Kursbeskrivning. Retorik och muntlig framställning, 5 hp

Kursbeskrivning. Retorik och muntlig framställning, 5 hp Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Retorik och muntlig framställning, 5 hp Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, 180 hp (HTOTK): Teckenspråk i teori och praktik II, GN, 30 hp, termin

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22. KURSPLAN KPU 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 högskolepoäng Social Analysis and Scientific Communication, 30 Credits

Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 högskolepoäng Social Analysis and Scientific Communication, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 högskolepoäng Social Analysis and Scientific Communication, 30 Credits Kurskod:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12. Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12. Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II Organization,

Läs mer

Kursbeskrivning. Specialpedagogik II Dövhet och hörselnedsättning 2, 7,5 hp. Vt-2014 / 25% / UQ162F

Kursbeskrivning. Specialpedagogik II Dövhet och hörselnedsättning 2, 7,5 hp. Vt-2014 / 25% / UQ162F Kursbeskrivning Specialpedagogik II Dövhet och hörselnedsättning 2, 7,5 hp Vt-2014 / 25% / UQ162F 2:11 Innehåll 1. Kursinformation... 3 2. Kursens innehåll och lärandemål... 4 2.1 Lärandemål... 4 3. Kursens

Läs mer

Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Working Life Education, Basic Course, 30 Credits

Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Working Life Education, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Working Life Education, Basic Course, 30

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius,

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius, Kursbeskrivning Examensarbete Kandidatprogrammet Keramik och Glas, Vt. 2016 Kurskod: KGK310 Obligatoriskkurs grundnivå, årskurs 3 Förkunskaper: Enligt Konstfacks antagningskrav el. motsvarande kunskaper.

Läs mer

STUDIEANVISNING SPRÅKSAMHÄLLETS UTVECKLING 714G48 (31 60 HP)

STUDIEANVISNING SPRÅKSAMHÄLLETS UTVECKLING 714G48 (31 60 HP) STUDIEANVISNING SPRÅKSAMHÄLLETS UTVECKLING 714G48 (31 60 HP) DELKURS 5. SPRÅKVETENSKAPLIG UPPSATS (7 HP) Kursansvarig: Gunnar Gårdemar, gunnar.gardemar@liu.se Examinator: Fredrik Olsson och Gunnar Gårdemar

Läs mer

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FFS M02 2. Kursens namn Författarskolan: Magisterkurs 3. Nivå och kod för A1F Avancerad nivå, har kurser från avancerad nivå som fördjupning i förhållande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik KURSPLAN IDG290 IDG290 IDROTTSVETENSKAP MED INRIKTNING MOT FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSOPROMOTION,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 1 (5) Kursplan 1. Kursens benämning Beslutsfattande och beslutsprocesser 2. Engelsk benämning Decision-making and decision-making processes 3. Kurskod 1FK015 4. Gäller från Höstterminen 2013 5. Fastställd

Läs mer

KURSPLAN Idrott, lek och hälsa, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Idrott, lek och hälsa, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Idrott, lek och hälsa, 30 högskolepoäng Physical Education, Play and Health, 30 credits Kurskod: LIDA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2007-12-20 Reviderad av: 2010-12-16 Gäller fr.o.m.:

Läs mer

Studiehandledning och Kursuppgifter till Utomhuspedagogik i ett internationellt perspektiv 947A13, 15hp

Studiehandledning och Kursuppgifter till Utomhuspedagogik i ett internationellt perspektiv 947A13, 15hp Studiehandledning och Kursuppgifter till Utomhuspedagogik i ett internationellt perspektiv 947A13, 15hp HT 2016 Välkommen till kursen Utomhuspedagogik i ett internationellt perspektiv! Kursen syftar till

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Improvisation och muntligt berättande 7,5 hp, kurskod: 754G63

Improvisation och muntligt berättande 7,5 hp, kurskod: 754G63 Drama Improvisation och muntligt berättande 7,5 hp, kurskod: 754G63 Kurshandledning 2012 Estetiska avdelningen Institutionen för kultur och kommunikation Linköpings universitet Presentation av kursen Välkommen

Läs mer

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22 2014-02-05 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning II, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling II, 7,5 ects Vt 14 vecka 13-22

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap

Läs mer

Ledarskap jag och gruppen 7,5 hp

Ledarskap jag och gruppen 7,5 hp Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska enheten (EST) Preliminär version 170616 Studieanvisning Ledarskap jag och gruppen 7,5 hp Ht 2017 Kurskod: 917G25 Skriftligt upprop: Onsdag 23/8

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Kursplan. Aktiv hälsoutveckling, 30 högskolepoäng Health Promotion, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Aktiv hälsoutveckling, 30 högskolepoäng Health Promotion, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. 1(6) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Aktiv hälsoutveckling, 30 högskolepoäng Health Promotion, Basic Course, 30 Credits Kurskod: FH1002 Utbildningsområde: Undervisningsområdet Idrottsområdet

Läs mer

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Hanna Karlsson Mimmi Malmer hanna.karlsson@edu.su.se mimmi.malmer@edu.su.se Studiehandledning Det professionella samtalet

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Uppdaterad inför delkurs 2 Version: Studieanvisning. Konsten att leda. 15 hp. Ht 2013

Uppdaterad inför delkurs 2 Version: Studieanvisning. Konsten att leda. 15 hp. Ht 2013 Linköpings Universitet, LiU Institutionen för kultur och kommunikation, IKK Estetiska avdelningen, ESA Uppdaterad inför delkurs 2 Version: 2013 09-26 Studieanvisning Konsten att leda 15 hp Ht 2013 Kurskod:

Läs mer

Studieanvisning. Presentationsteknik, 738G28 (4 HP) Kursansvarig: Ulrika Axelsson, tel:

Studieanvisning. Presentationsteknik, 738G28 (4 HP) Kursansvarig: Ulrika Axelsson, tel: Studieanvisning Presentationsteknik, 738G28 (4 HP) Kursansvarig: Ulrika Axelsson, ulrika.axelsson@liu.se, tel: 013-28 18 03 Examinator: Ulrika Axelsson Administratör: Olivia Hallberg, olivia.hallberg@liu.se,

Läs mer