Preliminär Version Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015"

Transkript

1 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod: 917G37 Skriftligt upprop: Fredag 28/8 enligt separat information via mail efter urval 2 Första kursträff: Torsdag 24/9 - Fredag den 25/9 på LiU, Hus Key, sal 4257 (Bild 2) Kursansvarig: Helena Alsegård

2 2 Innehållsförteckning Sid 1. Presentation av kursen 3 2. Kontaktuppgifter 3 3. Kursens upplägg och innehåll 3 4. Kursplan 4 5. Schema och flöde Ansvarig Innehåll/Förberedelser Plats Medverkande personer Kurs- och Examinationsuppgifter Kursens examinationsuppgifter i sammanfattning Portfolions delar och process Kompletteringsuppgift Portfolions innehåll Formella krav Återkoppling Bedömning och betygskriterier 18 7 Övrig kursinformation Registrering, LiU-ID, Studentmail och LiU-kort LISAM Biblioteket Lokaler Kursvärdering 19 8 Fusk och plagiat 20 9 Litteraturlista Obligatorisk litteratur Referenslitteratur 24

3 3 1. Presentation av kursen Välkommen till kursen Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder! Kursen ges vid Linköpings universitet (LiU) av Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) vid Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) och bedrivs på kvartsfart (25%) under två terminer och ger 15 hp. Kursens träffar genomförs under sammanlagt tio fredagar på LiU och däremellan är det självstudier i form av individuell inläsning av litteratur och genomförande av egna kursuppgifter. Innehållet kan i grova drag delas in i tre delkurser där innehållet har en progression som bygger på den eller de tidigare delkursernas innehåll. Kursens tre delkurser har fått arbetsnamnen: Individhälsa med fokus på stress och stresshantering (delkurs 1, v 35-47) Folkhälsa med fokus på motivations- och förändringsarbete (delkurs 2, v 47-06) Naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa (delkurs 3, v 06-17) 2. Kontaktuppgifter Vi som ansvarar för och arbetar med denna kurs står gärna till tjänst då du har frågor eller vill framföra något. Här finns våra kontaktuppgifter Helena Alsegård telefon: , mail: Kursansvarig lärare Ytterligare medverkande personer tillkommer, se schema. Monika Wise telefon: mail: Administratör 3. Kursens upplägg och innehåll De gemensamma kursträffarna kommer att ske på och i närheten av Linköpings Universitet. De är förlagda till tio fredagar under höst- och vårtermin och då vi i denna kurs använder oss av utomhuspedagogiska arbetsmetoder kommer vi att ha ett gestaltande, laborativt och reflekterande arbetssätt såväl inom- som utomhus. Det är mycket viktigt att du kan delta aktivt i dessa träffar! Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiskt arbete och självstudier. Du som student dokumenterar löpande kursens innehåll i ett reflektionsdokument som senare används som underlag för examinationen.

4 4 4. Kursplan KURSPLAN Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder, 15hp Kurskategori Fristående kurs Huvudområde Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2 Kurskod 917G37 Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: - reflektera över hur olika livsstilsfaktorer påverkar individers hälsa samt ge exempel på några förebyggande metoder att hantera stress, - resonera kring hur folkhälsan påverkas av olika strukturer i samhället och exemplifiera hur ett salutogent perspektiv på motivations- och förändringsarbete kan ta sig uttryck i verksamheter, - redogöra för, och kritiskt förhålla sig till, aktuell forskning kring naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa, - ge exempel på, och argumentera för, hur naturmiljön kan användas i hälsoarbetet. Kursinnehåll I kursen kommer tre aspekter att vara centrala: individhälsa med fokus på stress och stresshantering, folkhälsa med fokus på motivations- och förändringsarbete samt naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa. Kursen belyser olika livsstilsfaktorer som kan påverka individers hälsa, orsaker till stress och hur dessa kan påverka människans fysiologiska, mentala och sociala hälsa. Några olika teoretiska och praktiska exempel på förebyggande metoder att hantera stress samt teori och praktik gällande mental träning kommer att behandlas och praktiseras. Studenten ska undersöka sambanden mellan samhällsstrukturer och folkhälsa såväl som några olika metoder och strategier som används inom motivations- och förändringsarbete på folkhälsoområdet. I kursen bearbetas även aktuell forskning kring naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa. Några olika verksamheter som arbetar med sambanden mellan naturupplevelse och hälsa studeras. Undervisning/Arbetsformer Kursen använder utomhuspedagogiska arbetsmetoder, vilket innebär ett gestaltande, laborativt och reflekterande arbetssätt såväl inom- som utomhus. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiskt arbete och självstudier. Studenten dokumenterar löpande kursens innehåll i ett reflektionsdokument som senare används som underlag för examinationen. Examination Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga och muntliga redovisningar enskilt och i grupp. De skriftliga uppgifterna är individuella och består av både reflektionsuppgifter och rapporter. Mer information om kursuppgifterna finns i separat studieanvisning. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Förkunskap

5 5 Betyg På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd Kursbevis Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via Blanketten lämnas till Examen, LiU Kurslitteratur Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande. Övrigt Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas. Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder Health from a Holistic Perspective with Outdoor Education as a Method Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation Dnr: LiU Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2 Kurskod: 917G37 Provkoder: (se förteckning i LADOK) Nivå Utbildningsnivå Ämneskod Utbildningsområde G1X Grundläggande UV2

6 6 5. Schema och arbetsgång Tid: Plats: Lärare: Kursens gemensamma träffar varierar mellan en- och tvådagarsträffar enligt nedan. Linköpings Universitet (LiU), Hus Key, med närområden. Helena Alsegård, (). Kursansvarig. Universitetsadjunkt, lärare i Idrott & Hälsa, hälsopsykologi, utomhuspedagogik mm Fler föreläsare kommer att finnas med i genomförandet av kursen. Observera att det kan bli mindre förändringar i datum, tider, litteratur och innehåll! Ht 2015 Skriftligt upprop Vecka 35, fredag den 28/ (se mer under 5.1). Träff 1 vecka 39 Torsdag 24 september kl Kursdag 1 Fredag 25 september kl 9-17 Kursdag 2 Träff 2 vecka 42 Fredag 16 oktober kl 9-17 Kursdag 3 Träff 3 vecka 47 Torsdag 19 november kl Kursdag 4 Fredag 20 november kl 9-17 Kursdag 5 Träff 4 vecka 50 Fredag 11 december kl 9-17 Kursdag 6 Vt 2016 Träff 5 vecka 3 Fredag 22 januari kl 9-17 Kursdag 7 Träff 6 vecka 6 Torsdag 11 februari kl Kursdag 8 Fredag 12 februari kl 9-17 Kursdag 9 Träff 7 vecka 11 Torsdag 17 mars kl Kursdag 10 Fredag 18 mars kl 9-17 Kursdag 11 Träff 8 vecka 16 Fredag 22 april kl 9-17 Kursdag 12 Det är viktigt att du kan delta i dessa gemensamma träffar eftersom du annars kommer att missa en mycket stor och betydande del av kursen! Kursträffarnas preliminära innehåll presenteras under 5.1, liksom läsanvisningar. OBS!.. att denna studieanvisning kan komma att uppdateras fram till kursstart och det är bra om du håller dig informerad via hemsidan. Det gäller främst innehåll och litteratur, men det kan även bli någon ändring gällande dagar och tider. En gällande version kommer att presenteras vid kursstart. Har du specifika frågor är du välkommen att höra av dig till kursansvarig! Generellt om gemensam litteraturbearbetning Vi kommer vid alla tillfällen att ha litteraturseminarium i den bemärkelsen att den litteratur som lästs inför träffen aktivt bearbetas under kursträffen av deltagarna i kursen. Detta kommer att ske på olika sätt, ibland genom samtal runt ett bord inomhus, men minst lika ofta på andra vis. Det kan t ex vara under promenader (walk & talk) eller genom olika praktiska övningar. Jag har valt att generellt skriva "litteraturseminarium" under respektive träff för att informera om att detta moment kommer att finnas med.

7 7 5.1 Ht 2015 Upprop Vecka 35, fredag den 28/ OBS!! Senast kl måste du ha bekräftat att du ska gå genom att svara på det skriftliga uppropet, annars förlorar du din kursplats! Du får separat information om detta efter urval 2! Mellan upprop och träff 1 Deltagarna: Läs noga utsänd information (kommer efter urval 2) om Skriftligt upprop för denna kurs angående registrering, skapande av temporärt och fullvärdigt LiU-ID och aktivering av din studentmail. Detta är mycket viktigt att du genomför så snart som möjligt och får du problem så kontakta dem som finns angivna på dokumentet! (Gällande LiU-kort hämtar vi ut dem tillsammans vid första träffen). Läs även dokumentet "Välkommen till LiU Ht 2015" för kompletterande information som gäller generellt för kursstarter vid LiU denna termin. Logga in på LISAM genom t ex och gör dig bekant med systemet, samt ta del av informationen om denna kurs. Fortsätt även att hålla dig uppdaterad om kursen via hemsidan och ta bl a del av den senaste versionen av studieanvisningen. Kolla litteraturen till delkurs 1. Läs följande litteratur som vi ska diskutera gemensamt första träffen: * Andersson & Ljusenius (kap 1-3, 11) * Pellmer, Wramner & Wramner (kap 1) Vara mentalt förberedd och nyfiken vid kursstart! Känn dig varmt välkommen! Ansvarig Innehåll/Förberedelser Plats Träff 1 vecka 39, torsdag 24/9 - fredag 25/9 (Kursdag 1 + 2) Bild 2 (4257) Torsdag Kursstart och kursintroduktion Studentexpeditionen - (LiU-ID/Kort) Presentation av NCU Stress och stresshantering, teori, del 1 Stresshantering, praktik, del 1 Fredag Alla Litteraturseminarium. SL Att söka artiklar mm, besök av bibliotekarie (kl ) Data (3314) Reflektion & Information

8 8 Mellan träff 1-2 Deltagarna: Läsa litteratur: * Andersson & Ljusenius (kap 6-10) * Arnetz & Ekman (kap 1, 2, 5) * Pellmer, Wramner & Wramner (kap 3) * Solin (del I och II) Titta på följande föreläsning på nätet: Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Träff 2 vecka 42, fredag 16/10 (Kursdag 3) Bild 2 (4257) Stress och stresshantering, forts. XX Kost & Rörelse, inkl matlagning och lunch (UTE!) (Kostnad för egen mat tillkommer). Alla Litteraturseminarium Reflektion & Information Mellan träff 2-3 Deltagarna: Läsa litteratur: * Arnetz & Ekman (kap 6, 13, 14, 21) * Solin (del III och IV) * Valbar bok från litteraturlistan * Antonovsky (Kap 2, kopierat material) * söka information om Känsla av sammanhang / Sence of coherence Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Träff 3 vecka 47, torsdag 19/11 - fredag 20/11 (Kursdag 4 + 5) Bild 2 (4257) Torsdag Livsstilar och Coping Alla Seminarium Portfolio, delkurs 1 Litteraturseminarium DL Hälsa - för medarbetare och ledare (kl ) Fredag Start delkurs 2: Folkhälsa Motivations- och förändringsarbete Reflektion & Information

9 9 Mellan träff 3-4 Deltagarna: Skicka in Portfolio 1 senast torsdag den 26/ , kl Läsa litteratur: * Alsegård, (sid 7-37). (För er som önskar finns boken "Samarbetsövningar" att köpa under första träffarna). * Andersson & Ljusenius, kap 4-5, * Arnetz & Ekman (kap 22, 23) * H Vifladt, Hopen & Landtblom * Pellmer, Wramner & Wramner (kap 2, 4, 10) Eventuellt Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Träff 4 vecka 50, fredag 11/12 (Kursdag 6) Bild 2 (4257) ES m fl Alla Processarbete - i och med grupper Erfarenheter av hälsopedagogiskt arbete Litteraturseminarium Motivations- och förändringsarbete, intro uppg Reflektion & Information Mellan träff 4-5 Deltagarna: Läsa litteratur: * Arnetz & Ekman (kap 26, 27, 30) * Holm * Lennéer Axelsson & Thylefors (kopierat material). * Pellmer, Wramner & Wramner (kap 5, 7) * Valfri skönlitterär bok som behandlar aktuellt ämne från denna delkurs. Eventuellt Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Vt 2016 Träff 5 vecka 3, fredag 22/1 (Kursdag 7) Bild 2 (4257) Motivations- och förändringsarbete RF Om bemötande och (o)lika villkor. Alla Litteraturseminarium Reflektion & Information Mellan träff 5-6 Deltagarna: Läsa litteratur: * Larsson * Valbar bok från referenslistan för delkursen

10 10 * Valbar akademisk rapport, uppsats etc. Eventuellt Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Träff 6 vecka 6, torsdag 11/2 - fredag 12/2 (Kursdag 8+9) Bild 2 (4257) Torsdag Alla: Seminarium Portfolio, delkurs 2 Start delkurs 3: Naturens roll för vår hälsa AS Föreläsning: Platsens betydelse (kl ) Alla Litteraturseminarium Fredag Naturen som kraftkälla Reflektion & Information Mellan träff 6-7 Deltagarna: Lägg in Portfolio 2 till LISAM senast torsdag v 7, den 18/2 2016,kl Läsa litteratur: * Naturvårdsverket * Grahn * Hartig * Johnson, Lundqvist & Ottosson (kap: Naturupplevelsens betydelse, Skapa en naturupplevelseplan, Forskningen visar vägen.) Eventuellt Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Träff 7 vecka 11, torsdag 17/3 - fredag 18/3 (Kursdag ) Bild 2 (4257) Torsdag Fredag Alla Naturen som kraftkälla, forts Trädgårdsterapi Litteraturseminarium Reflektion & Information Mellan träff 7-8 Deltagarna: Läsa litteratur: * Johnson, Lundqvist & Ottosson (kapitel Naturens roll för hälsa och livsstil, Ledarskap och säkerhet)) * Valbara böcker från referenslistan för delkursen

11 11 * Valbar relevant akademisk rapport/ artikel/ uppsats. Eventuellt Litteraturseminarium, gruppvis, på LISAM Skriva på uppgiften Träff 8 vecka 16, fredag 22/4 (Kursdag 12) Bild 2 (4257) Inledning Alla Seminarium portfolio, delkurs 3 DN Alla Relationen mellan upplevelse, kunskap och hälsa Utvärdering och utvecklingstankar Gemensam avslutning Efter träff 8 Lägg in Portfolio 3 till LISAM senast torsdag v 17, den 28/4 2016,kl Medverkande personer Helena Alsegård Adjunkt, Linköpings Universitet SL Solveig Landin Bibliotekarie, Linköpings Universitet DL Daniel Lundkvist Lektor, Linköpings Universitet ES Eva Sahlin Hälsopedagogiskt Forum (HPF), Linköping RF Ragnar Furenhed Lektor, Linköpings Universitet AS Anders Szczepanski Adjunkt, Linköpings Universitet DN Daniel Nilsson Adjunkt, Linköpings Universitet Fler personer kan tillkomma

12 12 6. Kurs- och Examinationsuppgifter Du som student dokumenterar kursens första två delkurser i en personlig portfolio, vilken också utgör underlag för examination. Den tredje delkursen examineras genom en rapport. Du finner nedan mer information om detta. Jag vill betona att detta är en preliminär skrivning och eftersom det är en ny kurs kan det komma att bli mindre justeringar i innehåll och tider under kursens gång då allt inte är helt klart ännu. 6.1 Kursens examinationsuppgifter i sammanfattning EXA 1 Portfolio 1 5 hp Individhälsa med fokus på stress och stresshantering (delkurs 1, v 35-47) Start: v 35 Redovisning och diskussion i seminarieform: v 47 Inlämning LISAM: Torsdag v 48 Omfång: 4-6 sidor, exklusive framsida, innehållsförteckning och referenslista. EXA 2 Portfolio 2 5 hp Folkhälsa med fokus på motivations- och förändringsarbete (delkurs 2, v 47-6) Start: v 47 Redovisning och diskussion i seminarieform: v 6 Inlämning LISAM: Torsdag v 7 Omfång: 4-6 sidor, exklusive framsida, innehållsförteckning och referenslista. EXA 3 Portfolio 3 5 hp Naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa (delkurs 3, v 6-17) Start: v 6 Redovisning och diskussion i seminarieform: v 16 Inlämning LISAM: Torsdag v 17 Omfång: 4-6 sidor, exklusive framsida, innehållsförteckning och referenslista. 6.2 Portfolions delar och process Arbete med portpolio (portföljer) har sitt ursprung i konstnärliga professioner där man visade upp sina alster i en "portfölj", men har under senare tid blivit allt vanligare även i andra sammanhang där man fokuserar på lärande- och utvecklingsprocesser och där den fysiska portföljen kan ha ersatts med dataskrivna texter enligt en given progression. Grunden i arbetsprocessen för denna aktuella kurs kan beskrivas på följande sätt.

13 13 A. I början av kursen: Du ska i inledningen till kursen formulera dina personliga mål och beskriva dina förväntningar, samt skriva en inlärningsplan hur du planerar att nå dina mål och förväntningar under kurstiden. Detta steg innebär att du som skriver tar ett aktivt och personligt ansvar för lärandeprocessen. B. Under arbetets gång: Du dokumenterar processen som sker under kursens olika moment genom att utgå från orden collect - select - reflect. Detta innebär konkret att du ska samla (collect) innehållet som ingår i kursen enligt anvisningar av ansvariga, bl a kursträffar, föreläsningar, workshops, litteraturseminarier, gruppträffar, redovisningar och examinationer. Därefter ska du välja ut (select) det som du anser bidrar till din utveckling och lärprocess och reflektera (reflect) över detta. Detta tredje steg är den viktiga process som gör det upplevda till en lärdom. Reflektera (reflect) kan beskrivas som tankens krökning tillbaka mot sig själv 1 och innebär här att man återvänder och ser på enskilda eller samlade upplevelser, sina tankar, mål och förväntningar, inlärningsplan, kursinnehåll samt litteratur med de ögon man har just då utan att värdera åt något håll. Kurslitteraturen ska finnas med som stöd för egna tankar och reflektioner i hela arbetet, men kan även redovisas separat som en läslogg om du föredrar detta och då med kopplingar till egna tankar och erfarenheter. Detta steg är tänkt att ge dig som skriver ett redskap för att reflektera över ditt eget lärande och för att utforma strategier och mål för den fortsatta lärande- och utvecklingsprocessen. C. I slutet av arbetet: Nu ska du göra en självvärdering av din egen insats av hur du nått dina mål och dina förväntningar, samt hur din inlärningsplan har fungerat. Värdera eller självvärdera innebär här att man värderar hur man upplever och uppfattar 2 sin egen insats samt synliggör sin egen lärprocess i förhållande till sina egna mål och förväntningar, inlärningsplan, kursinnehåll samt litteratur. Utvärdera är en bedömning av ett resultat eller en process 3 och innebär här att man värderar sin egen och andras insatser i den del som avses i utvärderingen (ex grupparbete, seminarium, examination, kursens innehåll eller kursen som helhet). Detta steg är tänkt att hjälpa dig att tydliggöra om och hur du har nått dina egna mål och förväntningar, samt om och hur din egen inlärningsplan har fungerat. 1 Alexandersson, Mikael, Pedagogiska Magasinet nr 1 februari Egidius, Henry Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. Lund: Studentlitteratur 3 Egidius, Henry Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. Lund: Studentlitteratur

14 14 D. Under hela processen: Du måste under alla delar av processen vara mycket noga med att ange källor och ha tydliga referenser till både muntliga och skriftliga källor i din text. Vad är dina egna tankar? Vad är andras tankar? Detta är viktigt för att visa respekt för andras tankar och vara ärlig! Därmed undviks plagiat och fusk. Se mer information om referenshantering, fusk och plagiat i andra separata avsnitt. E. Examination: Ditt arbete ligger i slutet av (del)kursen till grund för examinationen av ditt deltagande. Portfolio-skrivande ger möjlighet till både summativ och formativ bedömning, dvs summerar din lärandeprocess fram till "nuläget", men tydliggör även vad som behöver utvecklas framöver och ger hjälp till att forma den kommande lärande- och utvecklingsprocessen. Denna metod fokuserar alltså både på din lärandeprocess och på din professionella och personliga utvecklingsprocess. Portfolion rymmer även dokumentation om aktiv närvaro vid kursträffar, föreläsningar, workshops, litteraturseminarier, gruppträffar, redovisningar och examinationer. Detta steg är tänkt att tydliggöra både för dig som student och för oss som lärare/handledare/examinatorer vad du lärt och hur du har utvecklats över tid. 6.3 Kompletteringsuppgift Om du varit förhindrad att närvara vid hel, eller del av, en kursträff kommer du att få en kompletteringsfråga/reflektionsfråga av ansvarig lärare. I din portfolio utvecklar du sedan ett resonemang kring denna fråga under en egen rubrik som ersättning för innehållet i den kursträff du ej deltagit i.

15 Portfolions innehåll Sammanfattning av portfolions innehåll, vilka också beskrivs på nästa sida i annan form 1. Egna mål och förväntningar utifrån kursplan och kursinnehåll. 2. Självvärdering av hur dessa mål nåtts 3. Inlärningsplan - hur planerar du att nå dina mål? 4. Självvärdering av hur din inlärningsplan har fungerat 5. Reflektioner från föreläsningar och workshops (dvs teoretiska och praktiska pass) - utifrån delkursens rubriker. Detta innebär för: Delkurs 1: Individhälsa med fokus på stress och stresshantering. Delkurs 2: Folkhälsa med fokus på motivations- och förändringsarbete. Delkurs 3: Naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa. 6. Reflektioner kring litteratur och andra källor (bl a från litteraturseminarier) - utifrån delkursens rubriker. 7. Reflektioner kring egna och andras redovisningar 8. Summerande reflektioner av kursen i sin helhet och din egen utveckling Ovanstående innehållsbeskrivning finns också på kommande sida i form av "bubblor".

16 16 1. Egna mål och förväntningar - utifrån kursplan och kursinnehåll. 8. Summerande reflektioner av kursen i sin helhet och din egen utveckling. Lycka Till! 2. Självvärdering av hur dessa mål nåtts. 7. Reflektioner kring egna och andras redovisningar. Portfolio 3. Inlärningsplan - hur planerar du att nå dina mål? 4. Självvärdering av hur din inlärningsplan har fungerat. 6. Reflektioner kring litteratur och andra källor (bl a från litteraturseminarier) - utifrån delkursens rubriker. 5. Reflektioner från föreläsningar och workshops (dvs teoretiska och praktiska pass) - utifrån delkursens rubriker.

17 Formella krav Oavsett hur du skriver ska alla skriftliga arbeten innehålla följande för att bli godkända: ha ditt namn högst upp, eller längst ned, på varje sida (för att underlätta läsningen) ha kursens namn högst upp, eller längst ned, på varje sida (se ovan) ha sidnummer högst upp, eller längst ned, på varje sida (se ovan) ha tydliga rubriker genom hela arbetet ha en tydlig och läsarvänlig text ha ett relevant innehåll och en tydlig struktur ha daterade föreläsningar, verkstäder, internetkällor mm referera till samtliga källor som används (se mer nedan) ha en referenslista längst bak på litteraturen som refereras innehålla alla delar som efterfrågas Referenshantering: Använd konsekvent referenser och källor som stöd för egna åsikter och reflektioner samt var mycket noga med att skilja på egna och andras åsikter. Du kan valfritt välja något av de vanligaste referenssystemen bara du är konsekvent genom hela ditt arbete! Om du väljer Harvardsystemet, som också kallas APA-systemet eller parantes -systemet och som är det vanligaste på denna institution, har du många användbara råd du kan följa i nedanstående dokument. Dock bör du helst ha med fullständiga förnamn i referenslistan. Högskolan i Borås (2015): Guide till Harvardsystemet. ( ) Teckensnitt och storlek: Times New Roman 12p eller Calibri 11p, Radavstånd 1,5 6.6 Återkoppling Efter inlämningsdatum har ansvarig lärare tio arbetsdagar på sig för att bedöma respektive students insatser. Därefter sker återlämning av uppgift tillsammans med skriftlig återkoppling och inrapportering av betyg om inte annat angetts. I de fall där det krävs kompletteringar kommer du att uppmanas att lämna in dessa. Muntlig återkoppling ges vid förfrågan.

18 Bedömning och betygskriterier Kursen bedöms och betygssätts efter fullgjord kurs. Betygskriterierna för kursen är formulerade utifrån kursplanens mål. Vid bedömning av examinationsuppgifterna kommer följande kriterier att tillämpas: Kriterier för Godkänd För att studenten skall erhålla betyget godkänd på kursen skall följande krav uppfyllas: Studenten ska kunna: - reflektera över hur olika livsstilsfaktorer påverkar individers hälsa samt ge exempel på några förebyggande metoder att hantera stress, Det visar studenten genom att kunna använda och tillämpa centrala begrepp kring individhälsa med fokus på stress och stresshantering, både vid muntliga seminarier och i skriftliga uppgifter. (Detta visas skriftligt i kursuppgiften EXA 1). - resonera kring hur folkhälsan påverkas av olika strukturer i samhället och exemplifiera hur ett salutogent perspektiv på motivations- och förändringsarbete kan ta sig uttryck i verksamheter, Det visar studenten genom att belysa och analysera olika aspekter av de centrala begrepp som finns kring folkhälsofrågor med fokus på motivations- och förändringsarbete ur ett salutogent perspektiv, både vid muntliga seminarier och i skriftliga uppgifter. (Detta visas skriftligt i kursuppgiften EXA 2). - redogöra för, och kritiskt förhålla sig till, aktuell forskning kring naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa, Detta visar studenten genom att självständigt använda, jämföra och granska aktuell forskning och litteratur inom området samt relatera denna till aktuellt kursinnehåll. (Detta visas skriftligt i EXA 3). - ge exempel på, och argumentera för, hur naturmiljön kan användas i hälsoarbete, Detta visar studenten genom att belysa, analysera och kritiskt granska en aktuell verksamhet där naturmiljön används i hälsoarbete. (Detta visas i kursuppgiften EXA 3). Betyget Underkänd ges när ett eller flera av kriterierna för Godkänd ej uppfyllts. 7. Övrig kursinformation 7.1 Registrering, LiU-ID, studentmail och LiU-kort. Dokumentet "Välkommen till LiU Ht 2015" innehåller information om hur du ska registrera dig på kursen. Eftersom denna kurs använder skriftligt upprop ska du också noga läsa det separata dokumentet som du får om detta. Där finns kompletterande och förtydligande information om vad som gäller angående registrering, skapande av temporärt och fullvärdigt LiU-ID, aktivering av din studentmail samt hur du kan få ditt LiU-kort. 7.2 LISAM Vi kommer att använda oss av LiU:s system för kommunikation och samverkan, LISAM. Här kan ni kommunicera med varandra, med kursansvarig och med de flesta andra medverkande lärare på kursen. Det är också via denna plattform som du får information om eventuella förändringar under

19 19 kursens gång så det är väldigt viktigt att du kontinuerligt håller dig uppdaterad med den information som läggs ut via LISAM. LISAM är också den kommunikationsväg som du ska använda då du lägger in dina uppgifter och har webbaserade diskussioner med dina kurskamrater. Förutom att användas till information, lämna in uppgifter och samtala om litteraturen finns här även möjlighet att dela erfarenheter och lägga ut tips som andra i gruppen kan få nytta och glädje av vilket bidrar till det gemensamma kollektiva lärandet under kurstidens gång. Du bör redan innan kursstarten kunna gå in på LISAM genom att logga in på och ta del av informationen om denna kurs. Mer information om LISAM kommer vid kursstart! 7.3 Biblioteket Besök Universitetsbibliotekets hemsida Där finns länkar och tillgång på olika service för att utveckla sitt eget sökande efter litteratur, artiklar, information osv och sin förmåga att värdera olika källor. 7.4 Lokaler Vid träffarna på LiU används salar i Hus Key på Campus Valla. Liu-kartor hittar du på 7.5 Kursvärdering Utvärderingen av kursen kommer bland annat att ske via digitalt formulär i LiU:s internetbaserade kursvärderingssystem KURT efter det att kursen har avslutats. Studerande får vid detta tillfälle möjlighet att ge synpunkter på kursens olika delar och hur dessa kan förbättras. Utvärderingen rör kursens organisering, kurshandledning, arbetsformer, föreläsningar, litteratur och kursuppgifter samt lärares och studerandes insatser. Förutom denna kommer även mindre kursvärderingar att göras under kursens gång.

20 20 8. Fusk och Plagiat Institutionen för kultur- och kommunikation (IKK) har gett ut följande dokument avseende fusk och plagiat. Viktigt att veta vid olika typer av hemtentamina och andra skrivuppgifter Läs igenom följande text och bekräfta genom att skriva på den distribuerade listan att Du är införstådd med vilka regler som gäller för referat och citat av andras texter. Redovisning av källor Uppsatser av olika omfång och djup och andra typer av hemuppgifter i form av skrivna texter är vanliga examinationsformer vid högre studier. I princip är alla sådana arbeten beroende av att studenten läser och förhåller sig till tidigare skrivna texter, publicerade i böcker, tidskrifter, som uppsatser eller på Internet. Hur man ska gå tillväga när man använder innehåll ur andras texter i sitt eget arbete är tämligen strängt reglerat och finns beskrivet i alla handledningar för uppsatsskrivande för studenter. Följande framställning bygger till stora delar på Siv Strömquist (2001) Konsten att tala och skriva. Oavsett om man citerar [ ] eller bara hänvisar till eller med egna ord återger vad någon annan skrivit, så skall sådana textdelar alltid förses med källhänvisning. Man måste tala om vem man stöder sig på, vems text man citerar, varifrån uppgifterna är hämtade. [ ] Källhänvisningarna har egentligen två uppgifter: läsaren skall för det första få veta att du stöder dig på någon annans text, för det andra skall du ge de upplysningar som krävs för identifiering av texter (de bibliografiska uppgifterna [!]). Läsaren skall med ledning av dina uppgifter kunna leta reda på texten och läsa den i original, om han så önskar. (Strömquist, 2001, s 220) När man med egna ord återger innehållet i någon annans text brukar det kallas referat. Hur källhänvisningarna (referenserna) ska gå till rent praktiskt kan man läsa om t ex i Strömquist, 2001, ss Om man kopierar kortare eller längre delar ur någon annans text kallas det citat. När du ordagrant vill återge vad någon annan har skrivit utan att återberätta det med egen formulering, måste du dels markera det citerade med citatmarkörer [ ], dels vara noga med att du skriver exakt som det står. (Strömquist, 2001, s 225) Hur citatmarkörerna ska se ut kan man läsa om i t ex Strömquist, 2001, s Om man använder sig av innehållet i någon annans text, oavsett om det är citat eller referat, måste man alltså alltid ange den ursprungliga källan. Att inte ange källan om man använder någon annans tankeinnehåll och/eller formuleringar betraktas som stöld och kallas för plagiat, vilket alltså är fusk. plagia t (av senlat. pla gio stjäla människor, kidnappa, av lat. pla gium människorov ), konstnärlig imitation eller stöld, i fråga om litteratur ofta direkt avskrivning, gjord av någon som ger sig ut för att

Version 130913. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2013

Version 130913. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2013 Linköpings Universitet, LiU Institutionen för kultur och kommunikation, IKK Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU Version 130913 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska

Läs mer

Ledarskap Jag och gruppen, 7,5 hp

Ledarskap Jag och gruppen, 7,5 hp Linköpings Universitet, LiU Institutionen för kultur och kommunikation, IKK Estetiska avdelningen, ESA Kurshandledning Ledarskap Jag och gruppen, 7,5 hp Ht 2011 Kurskod: Kursstart: Kursansvarig: 917G25

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod PEA218 Dnr 134/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik I Organization,

Läs mer

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp 2014-01-02 Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp Kurskod VPG04F Kursen startar torsdagen den 30 januari, kl. 16.00 i sal. Den följande undervisningen kommer att ske i ett antal olika

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Institutionen för Kultur och Kommunikation (IKK) 2010-06-17 Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU

Institutionen för Kultur och Kommunikation (IKK) 2010-06-17 Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU Magisterutbildning i Utomhuspedagogik 2010 2012 Litteraturlista I den följande litteraturlistan finns först all obligatorisk kurslitteratur. Därefter följer några teman där studenten kan välja mellan olika

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

2013-12-11. Studiehandledningen finns på vår lärplattform Mondo, där du loggar in efter det att du webbregistrerat dig.

2013-12-11. Studiehandledningen finns på vår lärplattform Mondo, där du loggar in efter det att du webbregistrerat dig. 2013-12-11 Välkommen till YPG04F Utbildningsledare vid trafikskola 30hp Vt-2014 Educational Leadership in Driver s Education, FC, 30 ECTS Kursen startar måndagen den 10 februari kl. 13.00 i sal 2503, vid

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30. Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp

Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30. Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30 Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Välkommen till delkursen! Du är hjärtligt välkommen till programmet Organisering och ledning av arbete

Läs mer

Undervisningens sociala processer. 7,5 hp

Undervisningens sociala processer. 7,5 hp Undervisningens sociala processer 7,5 hp Studiehandledning HT 2015 Kurskod: 9KPA05 Studietakt: Halvfart Kursansvarig: Anna Lundberg Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen 120 hp, samt Utländska

Läs mer

Kursbeskrivning: Aktionslärande kurs 1 (15 hp) Uppdaterad 2012-01- 02

Kursbeskrivning: Aktionslärande kurs 1 (15 hp) Uppdaterad 2012-01- 02 Kursbeskrivning: Aktionslärande kurs 1 (15 hp) Uppdaterad 2012-01- 02 Kursen du strax ska påbörja ingår i ett Magisterprogram på 60 hp och genomförs i en studietakt som växlar mellan kvarts- och halvfart.

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten

Läs mer

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09 Kursplan 1. Kursens benämning 2. Engelsk benämning Military Leadership and Pedagogy 2 3. Kurskod IOP017 4. Beslut Denna kursplan är fastställd av ämnesrådet vid institutionen i ledarskap och management

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning!

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! 1 (5) Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! Varmt välkommen till Stockholms universitet och institutionen för pedagogik och didaktik. Du har blivit antagen till magisterprogrammet i utbildningsledning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

verktygslådan ett smart stöd för studenter

verktygslådan ett smart stöd för studenter verktygslådan ett smart stöd för studenter 2009/2010 välkommen till verktygslådan! Här hittar du olika utbildningar, verktyg, att plocka fram vid behov. De olika verktygen består av kurser, grupper och

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

KURSPLAN Didaktiskt arbete i förskolan, 15 högskolepoäng

KURSPLAN Didaktiskt arbete i förskolan, 15 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Didaktiskt arbete i förskolan, 15 högskolepoäng Preschool Education, 15 credits Kurskod: LDAK14 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-25 Reviderad av: Utbildningsledare 2015-09-10 Gäller

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Studiehandledning H15 År 1 Etik och juridik i ledarskapspraktik

Studiehandledning H15 År 1 Etik och juridik i ledarskapspraktik 20150818 Rektorsprogrammet Institutionen för pedagogik och didaktik RP12/ÅR1/Kurskod UC615U/2,5hp Studiehandledning H15 År 1 Etik och juridik i ledarskapspraktik Pedagogiskt seminarium Välkommen till kursen

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska II 30 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska II 30 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Danska II 30 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Danska II, 30 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning, samt

Läs mer

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng 1(5) Institutionen för kost- och idrottsvetenskap MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng Human Nutrition and Applied Nutrition, 13,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

Idrott i förändring 1

Idrott i förändring 1 Del-kursguide Idrott i förändring 1 (IF1) 7,5 hp Höstterminen 2013 Kursledare: Johan R Norberg & Joakim Wirén Åkesson Delkurs 1 i Idrottsvetenskap 1 (IV111G) (Idrottsvetenskapligt program), och Idrott

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

UTBILDNINGSLEDARE VID TRAFIKSKOLA, 30 HÖGSKOLEPOÄNG 2015-2016. Delkurs 1. TRAFIKSKOLAN SOM VERKSAMHET

UTBILDNINGSLEDARE VID TRAFIKSKOLA, 30 HÖGSKOLEPOÄNG 2015-2016. Delkurs 1. TRAFIKSKOLAN SOM VERKSAMHET Delkurs 1. TRAFIKSKOLAN SOM VERKSAMHET Lördag 22/8 09.00-17.00 F147, Arbetsmoment Örebro Universitet Kursintroduktion, Presentation av lärare och kursdeltagare och litteraturgenomgång /Blackboard Håkan

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: VD 2007-06-26 Gäller fr.o.m.: HT 2012, rviderad 2010-06-01 Version: 2 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2229, Socialt arbete i relation till den sociala ekonomin/ tredje sektorn, 15,0 högskolepoäng Social Work related to Social Economy and the third Sector, 15.0 higher

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 150526 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA III, SKOLÅR 6-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT AND HEALTH III, SCHOOL YEAR 6-9, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS

IDROTT OCH HÄLSA III, SKOLÅR 6-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT AND HEALTH III, SCHOOL YEAR 6-9, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS 1 (5) IDROTT OCH HÄLSA III, SKOLÅR 6-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT AND HEALTH III, SCHOOL YEAR 6-9, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Basdata Kursen ingår i specialiseringsstudierna och är en valbar kurs inom Lärarprogrammet

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT 2009. Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT 2009. Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp HT 2009 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Lokaler... 3 Registrering... 3 Välkommen

Läs mer

Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits

Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits Avdelningen för Socialt arbete Filosofiska fakulteten Linköpings universitet HT2015 Studiehandledning Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits Kurskod : 745G43 Kursansvarig

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Ht 2017 Stockholm

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Ht 2017 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Ht 2017 Stockholm Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 30 högskolepoäng

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Idrott med inriktning mot Idrott och hälsa, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, Intermediate Course, 30 higher education credits

Idrott med inriktning mot Idrott och hälsa, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, Intermediate Course, 30 higher education credits 1(5) Kursplan Hälsoakademin Idrott med inriktning mot Idrott och hälsa, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, Intermediate Course, 30 higher education credits Kurskod: ID1410 Utbildningsområde:

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer