SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET"

Transkript

1 SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelsen avser perioden

2 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den 23 mars 2012 bestått av följande personer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Skattmästare Övrig ledamot Övrig ledamot Övrig ledamot Bo Wallentin Jun Yu Olivia Ståhl Jonas Selling Mathias Lindholm Marie Wiberg Stig-Johan Wiklund Representanter för medlemsföreningarna Cramérsällskapet FMS Industriell statistik Surveyföreningen Maria Karlsson Mats Rudholm Ylva Tingström Lennart Nordberg Kommentar: Årsmötet 2012 valde ingen klubbmästare. Den gamla styrelsen har haft tre styrelsemöten innan årsmötet. Den nya styrelsen har under året genomfört fyra telefonmöten och ett möte i Uppsala. De viktigaste aktiviteterna under 2012 har varit årsmötet med vårkonferensen, utgivningen av fyra nummer av Qvintensen samt Nordiska konferensen i matematisk statistik. Dessutom har styrelsen planerat ett medlemsmöte, som kom att genomföras i januari Avsaknaden av årsmötet utsedd klubbmästare har påverkat medlemsmötesaktiviteten negativt. Ett stort antal jobbannonser och inbjudningar till konferenser har skickats ut till medlemmarna. Jobbannonser utgör en viktig inkomstkälla för statistikfrämjandet. Under år 2012 var intäkten från dessa rekordstor. Ett nytt medlemsregister har sjösatts. Arbetet att få det på plats har varit omfattande. Under våren 2012 presenterade den arbetsgrupp som studerat auktorisationsfrågan sin rapport. Rapporten lades ut på hemsidan med information i Qvintensen om detta. Efter diskussion under flera styrelsemöten beslöt styrelsen vid styrelsemötet den att för tillfället avskriva planerna på en auktorisation av statistiker. I styrelsen har under året initierats en diskussion kring statistikfrämjandets framtida struktur (Bilaga 1 till protokoll ). Bakgrunden är att styrelsen tycker sig se att bevakningen av samhällsstatistiken, dess produktion och användning, har fått en otillräcklig täckning med nuvarande struktur. Ärendet har remissbehandlats under hösten 2012 hos medlemsföreningarna och avses tas upp av

3 Surveyföreningen under dess årsmöte. Styrelsen för statistikfrämjandet avser att återkomma till frågan under I bilaga 2 ges förteckningar över de personer som är verksamma i olika arbetsgrupper inom statistikfrämjandet. Medlemmar Antalet personer som har betalat medlemsavgift för år 2012 är 801. Därtill kommer 156 medlemmar som är ständiga, fri- eller hedersmedlemmar, dvs medlemmar som inte behöver betala den årliga avgiften. Sammantaget finns i statistikfrämjandet således 957 enskilda medlemmar. Antalet betalande företags-/institutionsmedlemmar är 29. Se vidare under rubriken medlemsregister. Medlemsregister Under året har ett nytt medlemsregister tagits i bruk för statistikfrämjandets del. Diskussioner om eventuell implementering av registersystemet även hos medlemsföreningarna pågår. Det nya systemet möjliggör automatisk loggning av medlemsinbetalningar, och tidigare års problem med oidentifierbara inbetalningar bör alltså framöver försvinna. Systemet har även en bättre sökfunktion vilket förenklar selekterade utskick. En bieffekt av implementeringsarbetet var dock att årets medlemsinbetalningar blev försenade (fakturor kunde skickas ut först i slutet av juni). Ekonomi År 2012 har ur ett ekonomiskt perspektiv varit ett rekordår. Antalet sålda annonser har de senaste tre åren ökat från 46 år 2010, 57 år 2011 till 65 år 2012, en stadig ökning med nästan 10st fler för varje år. Detta har i sin tur gett oss ett stort överskott i kassan för Frågan vi som medlemmar i föreningen bör ställa är vad vi ska göra med dessa pengar? Däremot har medlemsantalet minskat rejält jämfört med föregående år och är nu tillbaka på 2010 års nivå. En anledning till minskningen kan vara det sena utskicket av fakturor (se ovan). Ytterligare en del kan förklaras av brister i tidigare system, vilka omöjliggjorde identifiering av vissa inbetalningar. Medlemstappet bör dock analyseras närmare. År Enskilda Betalande Medlemmar Företag/Insitutionsmedlemmar Medlemsavgifter Försäljning Vinst/Förlust kr kr kr kr kr kr kr kr

4 Intäkter: Årets resultat är positivt ( kr). I budgeten för år 2012 hade vi budgeterat för ett positivt resultat (+1 863) och resultatet blev väldigt mycket bättre än så. I år har försäljningen av annonser fortsatt att öka och i år sålde vi 65st. Detta är i samma storlek som rekordåret 2009, då vi också hade en stor volymförsäljning av annonser, dock till ett mycket lägre pris. En annan stor orsak till fortsatt hög avkastning är medlemsavgifterna som höjdes vid 2010 års årsmöte. Trots ett minskat antal medlemmar är intäkterna fortfarande höga. Utgifter: Qvintensen, underskrider för fjärde året i rad budget. Det beror i år i huvudsak på fortsatt upprensning i vårt register vilket minskat portoutgifterna men även att antalet medlemmar minskat. Även bra avtal med tryckeri- och layoutföretag samt beviljad momsfrihet på tryck, layout och utsändning har bidragit till de fina siffrorna. Till 2013 har dock Mezzomedia som har hand om layouten av Qvintensen aviserat en höjning av pris, vilket har godkänts så denna trend kommer troligen att upphävas vid nästa bokslut. Utgifterna för årsmötet i Lund blev som väntat dubbelt så höga som året innan vilket till stor del kan förklaras i resekostnader och talare, dessa två poster var dock extremt låga Det kan även noteras att utgifterna för telefonmöten har minskat avsevärt. Resultat- och balansräkningen för verksamhetsår 2012 framgår av bilaga 1. Placering av Svenska statistikfrämjandets tillgångar Under 2009 och 2010 placerade Svenska statistikfrämjandet kr i olika aktieindexobligationer samt i två olika fonder. Under 2012 har inga uttag eller omplaceringar gjorts av dessa pengar. Medlemstidskrift Qvintensen har utkommit med fyra nummer under perioden med Dan Hedlin som redaktör och Ingegerd Jansson som biträdande redaktör. Tidskriften innehåller information till medlemmarna samt debatter, rapporter och referat från aktiviteter inom statistikområdet. Qvintensen har rönt mycket positiv uppmärksamhet både bland medlemmar och bland andra intresserade. Hemsidan Statistikfrämjandets hemsida har diskuterats löpande under året. Hemsidans potential som informationskanal för medlemmar och andra intresserade är långt ifrån utnyttjad. En snabb genomgång visade att tekniken och strukturen är användbar, men innehållet behöver till del uppdateras och förstasidan behöver hållas uppdaterad. Då ingen tidigare har haft ett uttalat ansvar för hemsidan har styrelsen utsett Ylva Tingström till hemsideansvarig. Första prioritet är att hålla startsidans bloggfunktion ständigt uppdaterad med den senaste informationen. Med tips från alla medlemmar på information som kan vara intressant hålls hemsidan levande.

5 Alla planerade evenemang som konferenser, medlemsmöten mm läggs in i hemsidans kalenderfunktion med en kort notis och en länk till själva evenemanget. Övrigt innehåll på hemsidan kommer att ses över under Årets statistikfrämjare Vid årsmötet 2012 utsågs professor emeritus Sture Holm till 2011 års statistikfrämjare för att han på ett multipelt signifikant sätt bidragit till statistikens teoriutveckling och till statistikens praktiska tillämpningar. Nordiska konferensen i matematisk statistik (Nordstat2012) Svenska statistikfrämjandet har fått i uppdrag att arrangera Nordstat2012. Konferensen ägde rum juni, 2012 i Umeå. Konferensen var mycket lyckad med ca 140 nöjda deltagare. Organisationskommittén fick mycket beröm för genomförandet. Svenska statistikfrämjandet fanns representerat i form av tal vid inledningen och avslutningen, samt ett bokbord med PR material för både statistikfrämjandet och medlemsföreningarna. Statistikfrämjandet lämnade stafettpinnen vidare till vår grannorganisation i Finland som får i uppdrag att arrangera Nordstat2014. Estonia Statistical Society 20 (ESS20) EES firade sitt 20års jubileum september, 2012, och de ville gärna se hälsningar från statistiska organisationer från grannländerna, personligt på plats med presentation. SSFr skickade vice ordförande Jun Yu som representant från Sverige. Ceremonin och presentationerna från Estländsk regering, myndigheter och representanter från grannländerna sändes även live på TV. I samband med detta hölls också en vetenskaplig konferens där det fanns två föredrag från Sverige. Medlemskap i utländska föreningar Svenska statistikfrämjandet är medlem i International Statistical Institute (ISI) Svenska statistikfrämjandet har fortsatt sitt engagemang i tidskriften Scandinavian Journal of Statistics. Kontaktperson är Maria Karlsson Svenska statistikfrämjandet är medlem i European Courses in Advanced Statistics (ECAS) International Year of Statistics Under året uppmärksammades styrelsen på att 2013 av ett antal tunga statistiksällskap utsetts till Internationell Year of Statistics., för mer information se Styrelsen har anmält föreningen som global supporter och genom Qvintensen och epostutskick uppmärksammat medlemmar om begivenheten. Ett samlat kalendarium med evenemang kopplade till statistikåret planeras ligga på hemsidan. De evenemang som kan vara av internationellt intresse ska anmälas direkt till International Year of Statistics för att finnas med på deras kalendarium. Medlemsmötet den 17 januari avslutades med ett extra påkostat mingel för att fira statistikåret, vilket blev mycket uppskattat.

6 Medlemsföreningar Cramérsällskapet Cramérsällskapets årsmöte ägde rum den 22 mars på SLU i Alnarp. Den vid årsmötet valda styrelsen har haft 6 sammanträden. För att effektivisera beslutsprocessen har ambitionen varit att ärenden skall vara väl förberedda och diskuterade via e-post innan sammanträdet. Vi har för närvarande 42 enskilda och 10 institutionsmedlemmar. Vi har under året arrangerat två aktiviteter. Den första var årsmötet Vid sidan av årsmötesförhandlingarna var huvudtemat extremvärdesteori och jordbruksstatistik med Georg Lindgren, David Bolin och Björn Holmquist som föredragshållare. Cramérpriset delades ut till Fredrik Jonsson, som höll ett föredrag om sin forskning. En del kollegor avslutade sina uppdrag i styrelsen och ett par blev omvalda och en del nyvalda. Under perioden pågår en utvärdering av landets universitets- och högskoleutbildningar i statistik och matematisk statistik initierad av Högskoleverket (numera Universitetskanslerämbetet). I anslutning till detta anordnade Cramérsällskapet ett öppet webb-möte som gav deltagarna möjlighet att utbyta tankar och idéer kring utvärderingarna och dess eventuella konsekvenser. Deltagarantalet uppgick till 12 personer, däribland professor Daniel Thorburn, ordförande i bedömargruppen för ämnet statistik. Cramérsällskapet har under året gått med som stödmedlem i International Year of Statistics (Statistics2013). Ny styrelse: Ordförande: Ghazi Shukur (Linné universitetet och Högskolan i Jönköping) Kassör: Pierre Carbonnier (Lunds universitet) Ledamot: Jakob Bergman (Lunds universitet) Ledamot: Ann-Charlotte Hallberg (Linköpings universitet) Ledamot: Maria Karlsson (Umeå universitet) Ledamot: Lars Rönnegård (Högskolan Dalarna) Revisorer för verksamhetsåret 2012 är: Mikael Andersson (SLU) Lars Wahlgren (Lunds universitet) Anders Björkström (Stockholms universitet, suppleant) Representant i Svenska statistikfrämjandet: Maria Karlsson Representant i Qvintensens redaktion: Lars Rönnegård

7 Föreningen för medicinsk statistik Redogörelse för verksamhetsåret 2012/2013. Den vid årsmötet valda styrelsen har haft 9 styrelsemöten (varav ett i Göteborg i samband med Statistikerträffen, övriga möten har hållits per telefon) under 2012 och 2 styrelsemöten (per telefon) under 2013 fram till årsmötet. Vi har för närvarande 285 enskilda och 4 partnermedlemmar. FMS har under verksamhetsåret 2012/2013 arrangerat följande aktiviteter: Vårmöte/årsmöte, 22 mars 2012 Plats: Alnarp Deltagare: 38 Tema: Blandat FMS/DSBS 5th joint workshop, juni 2012 Plats: Malmö Deltagare: 48 Tema: Risk-benefit Arrangerades i samarbete med EFSPI Statistikerträffen, 12 september 2012 Plats: Göteborg Deltagare: 58 Tema: Blandat Arrangeras i samarbete med Statistikkonsulterna, AstraZeneca och Göteborgs Universitet. Jubileumsmöte FMS 25 år, oktober 2012 Plats: Utö Deltagare: 39 Tema: Blandat, men med viss anknytning till FMS under 25 år. Kommande aktiviteter som hittills planeras under 2013 är Vårmötet/årsmötet, 21 mars 2013 i Uppsala, 4th joint workshop/conference FMS+SSL 6-7 maj 2013 i Helsingfors (i sammarbete med finska föreningen SSL) och till hösten Statistikerträffen i Göteborg (i sammarbete med Statistikkonsulterna, AstraZeneca och Göteborgs Universitet). FMS har under året gått med som stödmedlem i International Year of Statistics (Statistics2013). Styrelsen verksamhetsåret : Ordförande: Anna Ekman, Kassör: Hanna Svensson, Sekreterare: Åsa Vernby, Ledamöter: Linda Werner Hartman, Pär Karlsson, Karin Jensvik och Mats Rudholm Revisorer för verksamhetsåret 2012 är: Lars Ek, Tore Persson Representant i Svenska statistikfrämjandet: Mats Rudholm Representant i EFSPI: Marie Göthberg, John Adler Representant i Qvintensens redaktion: Marie Linder

8 Industriell statistik Styrelse Ordförande: Göran Lande Sekreterare: Ingemar Sjöström, hemsidesansvarig Kassör: Mats Franzén Ledamot: Magnus Arnér, kontaktperson Qvintensen Ledamot: Ylva Tingström, representant i Svenska statistikfrämjandet Ledamot: Leif Nilsson SFK-adjungerad: Per Söderberg Revisorer: Anders Lundqvist och Peter Anton Revisorsuppl.: Johan Svensson Valberedning: Kerstin Vännman (sammankallande), Anders Lundqvist, Johan Westerbergh Föreningen kan utse en medlem i Statistikfrämjandets styrelse och under året har Ylva Tingström haft denna position. Som firmatecknare, att teckna firma var för sig för föreningen har ordföranden Göran Lande och kassör Mats Franzén varit. Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda möten. I samband med årsmötet 2012 anordnades ett seminarium med rubriken Statistisk Försöksplanering - inte bara 2k". Höstens seminarium den 7 november i Göteborg hade rubriken "Att vårda en process - mäta, räkna, rita...". Under verksamhetsåret har det hållits fem Webbinarium, dokumenterade på föreningens hemsida. Magnus Arnér deltog i årets ENBIS-konferens i Ljubljana, Slovenien. Flera inlägg från Industriell statistik har publicerats i Främjandets tidning, Qvintensen. Under senvåren höll styrelsen en planeringskonferens inför verksamhetsåret. Resultatet blev en handlingsplan som finns tillgänglig på hemsidan. Under hösten slutförde styrelsen en informationsbroschyr som kan användas både på hemsidan och som papperskopia. Broschyren ingick i en folder som delades till alla på World Quality Day, den 8 november på Volvo i Göteborg. Styrelsen har också aktivt arbetat med att skapa kontakter och värva nya medlemmar. Föreningen har också arbetat med hemsidan med möjligheter till interaktivitet med medlemmar och andra intresserade. Det finns bl.a. en Statistikhörnan där medlemmar kan lägga längre eller kortare dokument av gemensamt intresse. Det är också möjligt att lägga upp en kort textfil eller ett diagram, eller liknande tillsammans med några kommentarer av allmänt intresse som kanske är för kort för en hel artikel. Hemsidan innehåller dessutom instruktioner om föreningens grupp på LinkedIn (f.n. 114 medlemmar). I samarbete med SFK hölls en tredagarskurs i grundläggande statistik i Jönköping. Styrelsen ber att få tacka för det gångna året och för förtroendet att föra medlemmarnas talan.

9 Surveyföreningen Redogörelse avseende 1 januari 31 december 2012 Vid senaste årsmötet den 22 mars 2012 utsågs en styrelse bestående av Joakim Malmdin, ordförande Eva Lagercrantz, kassör Jonny Olofsson, sekreterare Michael Carlson Kadri Meister Lennart Nordberg Maria Öman Lennart Nordberg har varit föreningens representant i Svenska statistikfrämjandets styrelse. Styrelsen har under året haft elva styrelsemöten. Medlemmar Under året har 91 personer och 4 institutioner betalat medlemsavgift för Ekonomi Föreningen har under året gjort en vinst på.. kronor. Föreningens egna kapital är kronor. Närmare detaljer framgår av vinst- och förlusträkning samt balansräkning (se föreningens hemsida). Efter budgetårets slut har föreningen anordnat ytterligare ett seminarium. Arrangemang Under 2012 har föreningen haft en årskonferens i Alnarp. Dessutom har följande seminarier anordnats: En statistisk undersökning: Från ax till limpa 2 mars 2012, Stockholm Stickprov i teori och praktik 1 juni 2012, Stockholm Statistik och marknadsundersökningar 7 december 2012, Stockholm Därtill kommer Surveyföreningen att delta på Marknadsundersökningens dag den 14 mars i Stockholm. Föreningen håller där i en session som tar upp kritisk läsning av undersökningar i media och Webbpanelkommittéens rapport. Qvintensen Kadri Meister har under verksamhetsåret varit Surveyföreningens representant i Qvintensens redaktionskommitté. Webbsidan Michael Carlson har varit webbansvarig. Webbpanelkommittéen Webbpanelkommittéen har under året fortsatt sitt arbete med att ta fram en skrift som ger en vägledning för webbpanelanvändning. Uppsatspris Under årsmötet i Alnarp delades ett uppsatspris ut till Einar Jonsson för uppsatsen Psykometrisk utvärdering av ORWELL 97.

10 Signatursida för Svenska statistikfrämjandets verksamhetsberättelse Bo Wallentin (ordförande) Jun Yu (vice ordförande) Olivia Ståhl (sekreterare) Jonas Selling (skattmästare) Mattias Lindholm (ledamot) Marie Wiberg (ledamot) Stig-Johan Wiklund (ledamot) Maria Karlsson (ledamot, Cramér) Mats Rudholm (ledamot, FMS) Ylva Tingström (ledamot, Industri) Lennart Nordberg (ledamot Survey)

11 Bilaga 1 Balansrapport för Svenska statistikfrämjandet Perioden Konto IB Förändring UB Immateriella anläggningstillg Aktieindexobligatio Lux korträntefond Stabil 25, blandfon Summa Immateriella anl.ti Kundfordringar 1510 Kundfordringar Gamla kundfodringar Summa kundfordringar Övriga kortfr fordringar 1630 Avräkning skatter o Skattefordringar Övriga Kortfr.fordringar Kassa och bank 1910 Kassa Sparkonto Postgiro Företagarkonto Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital 2010 Eget kapital, exkl. Summa Eget kapital Skatteskulder 2510 Skatteskulder Summa Skatteskulder Uppl kostn & förutbet intäkter 2940 Upplupna sociala av Summa Uppl kostn & förutb SUMMA SKULDER & EGET KAP Beräknat resultat

12 Resultatrapport för Svenska statistikfrämjandet Perioden Konto Rörelse % Rörelsens huvudintäkter 3000 Medlem Försälj e-p moms Försälj e-p ej moms Summa Huvudintäkter Rörelsens huvudutgifter 4110 Tryck Q Porto Q Layout Q Övrigt Q Porto för meddelande Årsmöte Övr kost rep/underhå Övr kost transporter Styrelsemöten Telefonmöten Hemsidan Medlemsregistret Telefon, porto exkl Löner övrigt Arbetsgivaravgift Summa Huvudutgifter Ränte in/utgifter m.m Ränteintäkter Övriga finansiella i Kostnads/Intäktsränt Bankprovisioner Årets beskatt.bara r Summa räntor m.m Beräknat resultat

13 Bilaga 2 till verksamhetsberättelsen Styrelser, kommittéer och arbetsgrupper 2012 Huvudstyrelsen Bo Wallentin (ordförande) Jun Yu (vice ordförande) Olivia Ståhl (sekreterare) Jonas Selling (skattmästare) Mathias Lindholm (ledamot) Marie Wiberg (ledamot) Stig-Johan Wiklund (ledamot) Maria Karlsson (ledamot, Cramér) Lennart Nordberg (ledamot, Survey) Mats Rudholm (ledamot, FMS) Ylva Tingström (ledamot, Industri) Revisorer Ulf Jorner Annika Lindblom Lars Berglöf (Suppleant) Valberedning Anders Holmberg (sammankallande) Henrik Hult Ann-Charlotte Hallberg Medlemsföreningarnas styrelser Medlemsföreningarnasstyrelser Cramérsällskapet Ghazi Shukur (ordförande) Martin Sköld (sekreterare) Pierre Carbonnier (Kassör) Jakob Bergman Lars Rönnegård Maria Karlsson Ann-Charlotte Hallberg FMS Anna Ekman (ordförande) Hanna Svensson (Kassör) Åsa Vernby (sekreterare) Linda Hartman Karin Jensevik Marie Göthberg Mats Rudholm Industriell statistik Göran Lande (ordförande) Ingemar Sjöström (sekreterare) Mats Franzén (kassör) Magnus Arnér Leif Nilsson Ylva Tingström

14 Surveyföreningen Joakim Malmdin (ordförande) Jonny Olofsson (sekreterare) Michael Carlsson Eva Lagercrantz Kadri Meister Lennart Nordberg Maria Öman Qvintensens redaktionskommitté Dan Hedlin (redaktör) Ingegerd Jansson (biträdande redaktör) Magnus Arnér Hans Ekholm Alf Fyhrlund Marie Linder Kadri Meister Lars Rönnegård Klubbkommittén Therese Andersson (Klubbmästare t o m årsmötet 2012) Anna Björkesjö Karin Lindgren Arbetsgruppen för auktorisationsfrågan (Arbetet avslutat 2012) Mats Rudholm Nordstat (Konferensen genomförd 2012) Lokal organisationskommitté Sara Sjöstedt de Luna (sammankallande) Patrik Rydén Ingrid Westerberg Eriksson Ingeborg Waernbaum Ingrid Svensson Jun Yu Vetenskaplig kommitté Tom Britton (sammankallande) Sara Sjöstedt de Luna Aila Särkkä Olle Häggström Ola Hössjer Kontaktperson gentemot SJS Maria Karlsson Nationell editor för SJS Rolf Larsson Representant i SJS styrelse Tom Britton Representant i ECAS Hans Nyquist

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET. Styrelsens verksamhetsberättelse år 2011. Verksamhetsberättelsen avser perioden 2011-01-01--2011-12-31

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET. Styrelsens verksamhetsberättelse år 2011. Verksamhetsberättelsen avser perioden 2011-01-01--2011-12-31 SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelsen avser perioden 2011-01-01--2011-12-31 Styrelsearbetet Styrelsen har bestått av följande personer: Ordförande

Läs mer

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2013 Verksamhetsberättelsen avser perioden 2013-01-01 2013-12-31 2 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den 22 mars 2013 bestått

Läs mer

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET DEN 14 MARS 2016

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET DEN 14 MARS 2016 SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET DEN 14 MARS 2016 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 2. Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet 3. Fråga

Läs mer

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2015 Verksamhetsberättelsen avser perioden 2015-01-01 2015-12-31 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den 16 mars 2015 bestått

Läs mer

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelsen avser perioden 2014-01-01 2014-12-31 Et at Mar 15 2015 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP 846502-7772 Räkenskapsåret 2015.01.01 2015.12.31 Hyllie Företagsgrupp Ideell Förening Org nr 846502-7772 Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 Styrelsen för Stenhamra Vägsamfällighet lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2015 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ledamöter:

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind.

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind. SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD PROTOKOLL Årsmöte i Göteborg 2005-10-14 Närvarande: Anne Westerlind Göteborg Klaus Kirnö Göteborg Johan Sellgren Göteborg Niels Kieler-Jensen

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan i Viby Herrgård

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan i Viby Herrgård Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan 19 21 i Viby Herrgård Program Rikard Dahlén, naturvårdschef i Sollentuna kommun, kommer att berätta om skötseln av Järvafältet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2003-04-24 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll från styrelsemöte 6 december 2016

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll från styrelsemöte 6 december 2016 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll från styrelsemöte 6 december 2016 Plats: Skype Tid: tisdag 6 december kl. 18.00. Närvarande: Sara Rösare, Annasara Jaensson (avvek vid punkt 12d, kl. 19.03.),

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

GIS i Uppsala län håller årsstämma hos Bjerking AB i Muninhuset på Strandbodgatan 1, i Uppsala onsdagen 15 mars 2017.

GIS i Uppsala län håller årsstämma hos Bjerking AB i Muninhuset på Strandbodgatan 1, i Uppsala onsdagen 15 mars 2017. GIS i Uppsala län håller årsstämma hos Bjerking AB i Muninhuset på Strandbodgatan 1, i Uppsala onsdagen 15 mars 2017. 14.00 Årsstämma 15.00 Föredrag Sara Johansson, GIS-strateg Uppsala kommun - Hur man

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

ERICSSON SENIORER Org.nr

ERICSSON SENIORER Org.nr ERICSSON SENIORER Org.nr 802018 0413 Verksamhetsberättelse för 2011 Funktionärer Styrelse Torvald Lundmark, Ordförande Jan Stellan, Vice ordförande Erik Hoving, Sekreterare Sten Grusell, Kassör Jan Gars

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr

BLCS Styrelsemöte nr 1 BLCS Styrelsemöte nr 7 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 8, 2009-09-24, 1800 ca 1930 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Lena

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2008

Verksamhetsberättelse för år 2008 TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för år 2008 Trafiktekniska föreningen bildades den 18 januari 1965. År 2008 var således föreningens 44:a verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har under året

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

ARBETSRÄTTSLIGA FÖRENINGEN do Svenskt Näringsliv, Stockholm

ARBETSRÄTTSLIGA FÖRENINGEN do Svenskt Näringsliv, Stockholm ARBETSRÄTTSLIGA FÖRENINGEN do Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm Förvaltningsberättelse för ir 2015 Arbetsrättsliga föreningens styrelse får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall.

DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall. DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall. 1. Mötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande och sekreterare för dagens möte. 4. Val av

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll nr 139 Anteckningar från styrelsesammanträde och vårmöte Tid: Kl.13.30 16.30, 21 april 2010 Plats: Skogsindustrierna, Storgatan 19,

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Dagordning årsmöte 2010-02-04 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsredovisning 2011-2012

Årsredovisning 2011-2012 ! 1(5) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(5) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2012-08-30 Fondstyrelsen Årsredovisning 2011-2012 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer